1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)

Marwan Mansor
i
DARD SEKOL
AH RENDAH
DRAF 30 JUL 2013
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN LIMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
DRAF
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
ii
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
MODUL TERAS ASAS
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
iii
Cetakan Pertama 2013 (2 Okt 2013)
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
iv
KANDUNGAN
Muka Surat
RUKUN NEGARA iv
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN v
PENDAHULUAN 1
MATLAMAT 2
OBJEKTIF 2
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 3
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 4
FOKUS MATA PELAJARAN 5
ORGANISASI KANDUNGAN 6
PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL 9
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 11
PENILAIAN 12
JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 13
PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 13
PENERANGAN STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI 14
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI UMUM 15
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL 16
STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN & PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 17
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
v
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung
cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih
erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin
satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai
corak; membina satu masyarakat progresif yang
akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas
prinsip-prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
vi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
1
P E N D A H U L U A N
Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak
mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini
diharap dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, mempunyai perwatakan yang mulia, bersopan santun dan menyumbang
secara produktif terhadap masyarakat dan negara.
Mata pelajaran Pendidikan Moral juga membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran; kemahiran penyelesaian konflik,
kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang tekanan rakan sebaya, kemahiran kajian masa
depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran tersebut
akan membantu murid membina daya tahan, menghadapi cabaran dan tekanan hidup dengan penuh keyakinan dan
bertanggungjawab dalam kehidupan harian.
Untuk merealisasikan hasrat mata pelajaran Pendidikan Moral, Kurikulum Standard Pendidikan Moral sekolah rendah digubal.
Kurikulum Standard Pendidikan Moral memberi tumpuan kepada usaha memupuk kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum tersebut
memberi fokus terhadap pemahaman, penghayatan dan amalan nilai murni universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat
resam pelbagai kaum, dan perundangan di negara ini. Kurikulum ini menyediakan satu panduan hidup kepada murid untuk membuat
keputusan dan tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat .
Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Moral berasaskan prinsip berpegang teguh kepada ajaran agama, bertanggungjawab
kepada diri, keluarga, orang lain, dan alam sekitar, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup, bersemangat patriotik,
menghormati hak asasi manusia dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bagi mendukung hasrat dan aspirasi negara
yang terkandung dalam Rukun Negara, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga selaras dengan tiga prinsip moral iaitu
altruistik, autonomi dan keadilan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu membina
masyarakat yang bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan keharmonian
yang kukuh.
Buku ini mengandungi Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi yang digabungkan menjadi satu dokumen
yang diberi nama Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Dokumen ini dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik
Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah
menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
2
Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,
intelek dan sosial.
MATLAMAT
Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai
universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah kesejahteraan negara serta masyarakat global.
O B J E K T I F
Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:
i. memahami dan menghayati nilai-nilai universal;
ii. menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia;
iii. melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran,
masyarakat dan negara; dan
iv. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat
pertimbangan dan keputusan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
3
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan.
Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari
segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:
i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Perkembangan Fizikal dan Estetika
vi. Keterampilan Diri
Bentuk Kurikulum Transformasi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
4
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Moral digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Moral diorganisasikan
dalam bentuk modular yang mengandungi domain penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral.
5.1 Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan
merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
5.2 Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
5
F O K U S M A T A P E L A J A R A N
Kurikulum Standard Pendidikan Moral berfokus kepada 3 domain iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral.
Fokus kurikulum ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada usaha untuk
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.
PERLAKUAN
MORAL
INSAN
BERAKHLAK
MULIA
PENAAKULAN
MORAL
PERASAAN
MORAL
Sumber: Thomas Lickona
i. Penaakulan Moral
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat, salah dan
benar. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan
objektif.
ii. Perasaan Moral
Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika
melakukan sesuatu yang tidak betul.
iii. Perlakuan Moral
Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab
dan akauntabiliti.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
6
O R G A N I S A S I K A N D U N G A N
Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi
wahana untuk menyampaikan nilai murni universal. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan
persekitarannya, seperti kerohanian, budaya, sosio emosi, alam sekeliling dan sebagainya. Tema-tema tersebut adalah seperti
berikut:
Tahun Tema
1 Diri Saya
2 Saya dan Keluarga
3 Saya dan Sekolah
4 Saya dan Jiran
5 Saya dan Masyarakat
6 Saya dan Negara
Bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid, nilai yang sama diajar setiap tahun iaitu dari
Tahun 1 hingga Tahun 6. Walaupun nilai itu diulang, tema dan standard kandungan adalah berbeza selaras dengan tahap
perkembangan dan kematangan murid. Nilai murni universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah seperti
berikut:
1. Kepercayaan kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-
masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.
2. Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara
tulus ikhlas.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
7
3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau
pemberian.
5. Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.
6. Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi
sosial.
7. Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.
8. Keadilan
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.
9. Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.
10. Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
8
11. Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.
12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.
13. Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
9
PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran penyelesaian
konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang rakan sebaya, kemahiran kajian masa
depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran-
kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dalam alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap
bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan kemahiran ini juga membantu membina daya tahan dan kebolehan menghadapi
tekanan dan cabaran hidup dalam kalangan murid. Pengajaran kemahiran ini memupuk dan merangsang penaakulan, perasaan
dan perlakuan moral murid.
Kemahiran Penyelesaian Konflik
Kemahiran penyelesaian konflik membantu murid membuat keputusan berasaskan nilai murni universal dengan mengambil kira
perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran ini membantu murid berhubung atau
berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan.
Kemahiran Pemikiran Kritikal
Kemahiran pemikiran kritikal berpandukan penaakulan moral yang membolehkan murid menilai sama ada sesuatu keputusan atau
tindakan itu bermoral atau tidak. Pengajaran kemahiran ini membantu menyemai nilai murni universal dalam diri murid.
Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang bermoral.
Kemahiran Pemikiran Kreatif
Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid mencari alternatif yang lebih baik ketika menghadapi konflik dalam kehidupan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
10
Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya
Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya digunakan untuk mengelakkan pengaruh negatif rakan sebaya,
pencegahan salah guna dadah atau sebarang bentuk salah laku yang lain. Kemahiran ini mendidik murid supaya berfikir secara
rasional dan mengambil kira pandangan dan nasihat rakan sebaya.
Kemahiran Kajian Masa Depan
Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid menyedari tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada masa
lampau, masa kini dan masa depan. Kemahiran ni membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku.
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi membolehkan murid melayari dan memperoleh sumber-sumber maklumat yang
tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Kemahiran ini
merangsang perkembangan minda murid.
Kemahiran Kreativiti
Kemahiran Kreativiti membolehkan murid menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Daya kreativiti dan inovasi ini membolehkan
mereka menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan dilema moral yang dihadapi
secara kreatif.
Kemahiran Sosial
Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Pada
masa yang sama kemahiran ini bermanfaat kepada diri dan orang lain.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
11
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang
digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011,
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT
adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.
Jadual 1: Penerangan KBAT
KBAT Penerangan
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai
dalam situasi berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara
Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian berkenaan
Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta  menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
12
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran.
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta
penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas
pembelajaran mereka.
Penilaian
Penilaian yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan
organisasi luar. Penilaian yang dijalankan di peringkat sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring
dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai cara. Antaranya ialah
pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz dan ujian bertulis.
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam
dokumen kurikulum. Pentaksiran berasaskan sekolah juga boleh dilaksanakan sepertimana yang ditetapkan oleh Lembaga
Peperiksaan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
13
JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)
KSSR dimulakan pada tahun 2011 akan berterusan pada tahun berikutnya. Jadual pelaksanaannya adalah seperti di bawah:
TAHUN PERSEKOLAHAN TAHUN PELAKSANAAN
1 2011
2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
6 2016
PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
Sistem persekolahan peringkat sekolah rendah terbahagi kepada dua tahap dan dua aliran. Dua tahap yang dimaksudkan
ialahTahap 1 yang terdiri dari murid Tahun 1, 2 dan 3 dan Tahap II pula terdiri dari murid Tahun 4, 5 dan 6. Manakala dua aliran
ialah sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Bahasa pengantar bagi Sekolah Kebangsaan (SK) adalah
Bahasa Malaysia dan bahasa pengantar bagi sekolah jenis Kebangsaan (SJK) pula adalah Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
Pembahagian masa untuk mata pelajaran Pendidikan Moral bagi setiap tahap adalah seperti berikut:
TAHAP TAHUN
PERUNTUKAN MASA
SEK KEB
(SK)
SEK JENIS KEB
(SJK)
I
1
2
3
6 waktu 4 waktu
II
4
5
6
6 waktu 5 waktu
Nota: 1 waktu persekolahan bersamaan 30 minit
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
14
STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN
DAN STANDARD PRESTASI
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Penyataan spesifik tentang
perkara yang murid patut ketahui
dan boleh lakukan dalam suatu
tempoh persekolahan
merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Suatu penetapan kriteria atau
indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi
setiap standard kandungan.
Suatu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi
yang perlu murid pamerkan sebagai
tanda bahawa sesuatu perkara itu
telah dikuasai murid (indicator of
success)
.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
15
Tafsiran Umum
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.
2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
situasi.
4
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik.
5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada
situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
16
TAFSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1 Mengetahui nilai yang dipelajari.
2 Memahami dan menjelaskan nilai yang dipelajari.
3 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam pelbagai situasi.
5 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian.
6 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
17
STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
Tahap
Penguasaan
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
1. Kepercayaan kepada
Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan
sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan agama
masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara
1.1 Menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat
setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
1.1.1 Menjelaskan
kepentingan menghormati agama
dan kepercayaan masyarakat
setempat
1.1.2 Menghuraikan cara
menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat
setempat
1.1.3 Menghayati kepentingan
menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat
setempat
1.1.4 Mengamalkan sikap
menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat
setempat
1 Murid menyatakan cara menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat setempat
2 Murid menerangkan kebaikan menghormati agama
dan kepercayaan masyarakat setempat
3 Murid menunjukkan cara menghormati amalan
agama dan kepercayaan masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4 Murid menunjukkan cara menghormati amalan
agama dan kepercayaan masyarakat setempat
dalam pelbagai situasi
5 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan
agama dan kepercayaan masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian
(senarai semak, kerja lapangan, penilaian rakan
sebaya)
6
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan
agama dan kepercayaan masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
18
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
2. Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan
kebajikan diri sendiri dan orang
lain dengan memberi bantuan dan
sokongan moral secara tulus
ikhlas
2.1 Memberi bantuan
kepada masyarakat
setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
2.1.1 Memerihalkan cara
memberi bantuan kepada
masyarakat setempat
2.1.2 Menghuraikan kebaikan
memberi bantuan kepada
masyarakat setempat
2.1.3 Melahirkan perasaan
apabila memberi bantuan kepada
masyarakat setempat
2.1.4 Mempraktikkan sikap
saling membantu dalam
masyarakat setempat
1
Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada
masyarakat setempat
2
Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan
kepada masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
4
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
19
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna
3.1 Melibatkan diri dalam
aktiviti masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
3.1.1 Menerangkan cara
melibatkan diri dalam aktiviti
masyarakat setempat
3.1.2 Membincangkan kebaikan
melibatkan diri dalam aktiviti
masyarakat setempat
3.1.3 Menjelaskan perasaan
apabila melibatkan diri dalam
aktiviti masyarakat setempat
3.1.4 Menyertai aktiviti yang
berfaedah dalam masyarakat
setempat
1
Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti
masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kepentingan melibatkan diri
dalam aktiviti masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam
aktiviti masyarakat setempat dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam
aktiviti masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara
sukarela dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian.
6 Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara
sukarela dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
20
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk
menunjukkan pengiktirafan dan
penghargaan terhadap sesuatu
jasa, sumbangan atau pemberian
4.1 Menghargai anggota
masyarakat setempat yang
berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
4.1.1 Mengenali anggota
masyarakat setempat yang
berjasa
4.1.2 Menerangkan cara
menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa
4.1.3 Menjelaskan kepentingan
menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa
4.1.4 Menceritakan perasaan
apabila memberi penghargaan
kepada anggota masyarakat
setempat yang berjasa
4.1.5 Mengamalkan sikap
menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa
1
Murid menyenaraikan cara menghargai anggota
masyarakat setempat yang berjasa
2
Murid memerihalkan kepentingan menghargai
sumbangan anggota masyarakat setempat yang
berjasa
3
Murid menunjukkan cara menghargai anggota
masyarakat setempat yang berjasa dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara menghargai anggota
masyarakat setempat yang berjasa dalam pelbagai
situasi.
5
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota
masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota
masyarakat setempat yang berjasa dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
21
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TAHAP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
5. Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi
pekerti mulia dalam pergaulan
seharian
5.1 Mengamalkan sikap
bersopan dalam majlis dan
upacara masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
5.1.1 Menghuraikan cara
bersikap sopan dalam majlis dan
upacara masyarakat setempat
5.1.2 Menjelaskan kepentingan
bersikap sopan dalam majlis dan
upacara masyarakat setempat
5.1.3 Menceritakan perasaan
apabila bersikap sopan dalam
majlis dan upacara masyarakat
setempat
5.1.4 Berkelakuan sopan dalam
majlis dan upacara masyarakat
setempat
1
Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis
dan upacara masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan
dalam majlis dan upacara masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis
dan upacara masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis
dan upacara masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi.
5
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan
upacara setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan
upacara masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
22
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
6. Hormat
Menghargai dan
memuliakan seseorang dengan
memberi layanan yang bersopan
serta menghormati peraturan
institusi sosial
6.1 Menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
6.1.1 Membincangkan cara
menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat
6.1.2 Menjelaskan kepentingan
menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat
6.1.3 Memerihalkan perasaan
apabila menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat
6.1.4 Mempraktikkan sikap
menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat
1
Murid menyatakan cara menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kepentingan menghormati
pemimpin dalam masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
23
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
7. Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta
yang mendalam serta berkekalan
yang lahir daripada hati yang
ikhlas
7.1 Menyayangi masyarakat
setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
7.1.1 Menghuraikan cara
menyayangi masyarakat setempat
7.1.2 Menerangkan kepentingan
menyayangi masyarakat setempat
7.1.3 Menceritakan perasaan
apabila menyayangi masyarakat
setempat
7.1.4 Mempraktikkan budaya
menyayangi masyarakat setempat
1 Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat
setempat
2 Murid menerangkan kepentingan menyayangi
masyarakat setempat
3 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi.
5 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian.
6 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
24
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
8. Keadilan
Tindakan dan keputusan yang
tidak berat sebelah
8.1 Bersikap adil dalam
masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
8.1.1 Memerihalkan cara
bersikap adil dalam masyarakat
setempat
8.1.2 Mengemukakan
kepentingan bersikap adil dalam
masyarakat setempat
8.1.3 Mengekspresikan
perasaan apabila bersikap adil
dalam masyarakat setempat
8.1.4 Mempraktikkan sikap adil
dalam masyarakat setempat
1
Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat
setempat.
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam
masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
25
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
9. Keberanian
Kesanggupan untuk
menghadapi cabaran dengan
yakin dan tabah
9.1 Berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
9.1.1 Membentangkan cara
mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
9.1.2 Menjelaskan kepentingan
mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
9.1.3 Menceritakan perasaan
apabila mempertahankan nama
baik masyarakat setempat
9.1.4 Mengamalkan sikap berani
mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
1 Murid menyatakan cara berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat.
2 Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan
nama baik masyarakat setempat.
3 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi secara beradab.
5 Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian secara beradab.
6
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan
nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian secara beradab dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
26
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
10. Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah
dan ikhlas dalam setiap perlakuan
10.1 Mengamalkan sikap jujur
dalam masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
10.1.1 Membincangkan sikap
jujur dalam masyarakat setempat
10.1.2 Menjelaskan kepentingan
bersikap jujur dalam masyarakat
setempat
10.1.3 Menceritakan perasaan
apabila bersikap jujur dalam
masyarakat setempat
10.1.4 Mengaplikasikan sikap
jujur dalam masyarakat setempat
1
Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat
setempat.
2
Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam
masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
27
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
11. Kerajinan
Usaha yang berterusan,
bersungguh-sungguh dan
bersemangat dalam melakukan
sesuatu perkara
11.1 Menunjukkan sikap
rajin dalam masyarakat
setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
11.1.1 Mengilustrasikan
perlakuan rajin dalam masyarakat
setempat
11.1.2 Menjelaskan
kepentingan bersikap rajin dalam
masyarakat setempat
11.1.3 Mengutarakan
perasaan apabila bersikap rajin
dalam masyarakat setempat
11.1.4 Mempraktikkan sikap
rajin dalam masyarakat setempat
1
Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam
masyarakat setempat.
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin
dalam masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
28
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu
untuk kepentingan bersama
12.1 Melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
kemasyarakatan
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
12.1.1 Mengemukakan aktiviti
berfaedah yang dilakukan
bersama-sama masyarakat
setempat
12.1.2 Merancang cara
melaksanakan aktiviti secara
bekerjasama dalam masyarakat
setempat
12.1.3 Mengekspresikan
perasaan apabila melaksanakan
aktiviti secara bekerjasama dalam
masyarakat setempat
12.1.4 Mempraktikkan sikap
bekerjasama dalam aktiviti
kemasyarakatan
1
Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-
sama masyarakat setempat.
2
Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti
bekerjasama dengan masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti secara
bekerjarsama dengan masyarakat setempat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama-
sama dengan masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi.
5
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan
masyarakat setempat dalam aktiviti kemasyarakatan
dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
29
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
13. Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam
membuat pertimbangan dan
tindakan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain
13.1 Menunjukkan sikap
sederhana dalam hidup
bermasyarakat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
13.1.1 Menghuraikan cara
bersederhana dalam hidup
bermasyarakat
13.1.2 Membentangkan
kepentingan bersikap sederhana
dalam hidup bermasyarakat
13.1.3 Menjelaskan perasaan
bersikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat
13.1.4 Melaksanakan sikap
sederhana dalam hidup
bermasyarakat
1
Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam
hidup bermasyarakat
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana
dalam hidup bermasyarakat
3
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam
hidup bermasyarakat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam
hidup bermasyarakat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5
30
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur,
sabar dan mengawal diri demi
kesejahteraan hidup
14.1 Mengamalkan toleransi
dalam masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
14.1.1 Menghuraikan cara
bertoleransi dalam masyarakat
setempat
14.1.2 Memerihalkan kebaikan
bertoleransi dalam masyarakat
setempat
14.1.3 Menjelaskan perasaan
apabila bertoleransi dalam
masyarakat setempat
14.1.4 Mengaplikasikan sikap
bertoleransi dalam masyarakat
setempat
1
Murid menyatakan cara bertoleransi dalam
masyarakat setempat.
2
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam
masyarakat setempat.
3
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
1 sur 36

Recommandé

Dskp tahun 4 pendidikan moral par
Dskp tahun 4 pendidikan moralDskp tahun 4 pendidikan moral
Dskp tahun 4 pendidikan moralosnamek62
7.3K vues39 diapositives
Dsk pendidikan moral thn 4 pk par
Dsk pendidikan moral thn 4 pkDsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pkAzliza Mohamed
733 vues20 diapositives
1. dskp pm tahun 5 sk par
1. dskp pm tahun 5 sk1. dskp pm tahun 5 sk
1. dskp pm tahun 5 skAhsanrazif Rahman
256 vues36 diapositives
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013 par
4. dskp tahun 4 utk juk 050820134. dskp tahun 4 utk juk 05082013
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013Norma Annuar
315 vues37 diapositives
Dskp pmoral tahun 4 par
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4Noor Shasrizan Mohd Johari
219 vues39 diapositives
Dskp pm thn 4 4 par
Dskp pm thn 4 4Dskp pm thn 4 4
Dskp pm thn 4 4Ivy Tsen
288 vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 par
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1Safiah Sulaiman
1.1K vues9 diapositives
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3 par
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3rajnand
3.9K vues62 diapositives
DSKP Pendidkan Moral KSSR Tahun 1 ( Semakan ) par
DSKP Pendidkan Moral KSSR Tahun 1 ( Semakan )DSKP Pendidkan Moral KSSR Tahun 1 ( Semakan )
DSKP Pendidkan Moral KSSR Tahun 1 ( Semakan )Safiah Sulaiman
5.1K vues53 diapositives
Dspm thn3 par
Dspm thn3Dspm thn3
Dspm thn3Marwan Mansor
2.8K vues36 diapositives
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 par
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 61. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6Safiah Sulaiman
1.9K vues37 diapositives
Hsp Moral Tahun Enam par
Hsp Moral Tahun EnamHsp Moral Tahun Enam
Hsp Moral Tahun Enamipgm kampus tengku ampuan afzan
2.4K vues24 diapositives

Similaire à 1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)

Rancangan tahunan moral tahun 4 (1) par
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Samarina Samon
392 vues39 diapositives
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4 par
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Yee Ivy
918 vues39 diapositives
Dskp pmoral tahun 4 par
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4yusmie
103 vues39 diapositives
1. dskp pm tahun 5 sk par
1. dskp pm tahun 5 sk1. dskp pm tahun 5 sk
1. dskp pm tahun 5 skMohd Rizal
4.1K vues36 diapositives
1. dskp pm sk tahun 6 par
1. dskp pm sk tahun 61. dskp pm sk tahun 6
1. dskp pm sk tahun 6Sabrina Kamarudin
223 vues37 diapositives
DSKP Pendidikan Moral tahun 6 par
DSKP Pendidikan Moral tahun 6DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6Nana Kazumi
1.7K vues37 diapositives

Similaire à 1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)(20)

Rancangan tahunan moral tahun 4 (1) par Samarina Samon
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Samarina Samon392 vues
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4 par Yee Ivy
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Yee Ivy918 vues
Dskp pmoral tahun 4 par yusmie
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4
yusmie103 vues
1. dskp pm tahun 5 sk par Mohd Rizal
1. dskp pm tahun 5 sk1. dskp pm tahun 5 sk
1. dskp pm tahun 5 sk
Mohd Rizal4.1K vues
DSKP Pendidikan Moral tahun 6 par Nana Kazumi
DSKP Pendidikan Moral tahun 6DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6
Nana Kazumi1.7K vues
standard pendidikan moral tahun 3 par skpermasjaya5
 standard pendidikan moral tahun 3 standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3
skpermasjaya53.9K vues
standard pendidikan moral tahun 3 par skpermasjaya5
standard pendidikan moral tahun 3standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3
skpermasjaya52.3K vues
Hsp moral y5 par Onie Gi
Hsp moral y5Hsp moral y5
Hsp moral y5
Onie Gi389 vues
Hsp moral y3 par Onie Gi
Hsp moral y3Hsp moral y3
Hsp moral y3
Onie Gi581 vues
Dokumen standard pend. moral tahun 3 par isminazifah
Dokumen standard pend. moral tahun 3Dokumen standard pend. moral tahun 3
Dokumen standard pend. moral tahun 3
isminazifah545 vues
Hsp moral y2 par Onie Gi
Hsp moral y2Hsp moral y2
Hsp moral y2
Onie Gi486 vues

Plus de Marwan Mansor

Sivik thn 62014 par
Sivik thn 62014Sivik thn 62014
Sivik thn 62014Marwan Mansor
341 vues7 diapositives
Halfyearreport moral 2013 par
Halfyearreport moral 2013Halfyearreport moral 2013
Halfyearreport moral 2013Marwan Mansor
227 vues16 diapositives
Sainsthn4 par
Sainsthn4Sainsthn4
Sainsthn4Marwan Mansor
594 vues38 diapositives
Rpt moral tahun 1 par
Rpt moral tahun 1Rpt moral tahun 1
Rpt moral tahun 1Marwan Mansor
380 vues3 diapositives
Rpt moral tahun 3 par
Rpt moral tahun 3Rpt moral tahun 3
Rpt moral tahun 3Marwan Mansor
1.8K vues15 diapositives
Rpt moral tahun 2 par
Rpt moral tahun 2Rpt moral tahun 2
Rpt moral tahun 2Marwan Mansor
1.1K vues10 diapositives

Dernier

RAGAM BAHASA INDONESIA par
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
19 vues6 diapositives
SK Satgas PPKS.pdf par
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfIrawan Setyabudi
36 vues3 diapositives
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx par
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxDelviaAndrini1
19 vues32 diapositives
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx par
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
17 vues19 diapositives
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2I Putu Hariyadi
19 vues243 diapositives
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxKhoirul Ngibad
12 vues23 diapositives

Dernier(20)

Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi19 vues
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vues
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... par Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso17 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy18 vues
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... par Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken11 vues
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx par RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 vues
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken10 vues
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf par Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 vues
3. LKPD STATISTIKA.pdf par azizdesi
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdf
azizdesi12 vues
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx par AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza151 vues

1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)

 • 1. i DARD SEKOL AH RENDAH DRAF 30 JUL 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF
 • 2. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 ii DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 3. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 iii Cetakan Pertama 2013 (2 Okt 2013) © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.
 • 4. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 iv KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA iv FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN v PENDAHULUAN 1 MATLAMAT 2 OBJEKTIF 2 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 3 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 4 FOKUS MATA PELAJARAN 5 ORGANISASI KANDUNGAN 6 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL 9 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 11 PENILAIAN 12 JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 13 PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 13 PENERANGAN STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI 14 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI UMUM 15 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL 16 STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN & PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 17
 • 5. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 v RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 • 6. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 vi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 • 7. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 1 P E N D A H U L U A N Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, mempunyai perwatakan yang mulia, bersopan santun dan menyumbang secara produktif terhadap masyarakat dan negara. Mata pelajaran Pendidikan Moral juga membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran; kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang tekanan rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran tersebut akan membantu murid membina daya tahan, menghadapi cabaran dan tekanan hidup dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab dalam kehidupan harian. Untuk merealisasikan hasrat mata pelajaran Pendidikan Moral, Kurikulum Standard Pendidikan Moral sekolah rendah digubal. Kurikulum Standard Pendidikan Moral memberi tumpuan kepada usaha memupuk kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum tersebut memberi fokus terhadap pemahaman, penghayatan dan amalan nilai murni universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum, dan perundangan di negara ini. Kurikulum ini menyediakan satu panduan hidup kepada murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat . Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Moral berasaskan prinsip berpegang teguh kepada ajaran agama, bertanggungjawab kepada diri, keluarga, orang lain, dan alam sekitar, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup, bersemangat patriotik, menghormati hak asasi manusia dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bagi mendukung hasrat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Rukun Negara, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga selaras dengan tiga prinsip moral iaitu altruistik, autonomi dan keadilan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu membina masyarakat yang bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan keharmonian yang kukuh. Buku ini mengandungi Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi yang digabungkan menjadi satu dokumen yang diberi nama Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Dokumen ini dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
 • 8. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 2 Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. MATLAMAT Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah kesejahteraan negara serta masyarakat global. O B J E K T I F Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: i. memahami dan menghayati nilai-nilai universal; ii. menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia; iii. melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara; dan iv. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.
 • 9. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 3 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Perkembangan Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi
 • 10. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 4 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Moral digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Moral diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi domain penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. 5.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 5.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.
 • 11. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 5 F O K U S M A T A P E L A J A R A N Kurikulum Standard Pendidikan Moral berfokus kepada 3 domain iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Fokus kurikulum ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. PERLAKUAN MORAL INSAN BERAKHLAK MULIA PENAAKULAN MORAL PERASAAN MORAL Sumber: Thomas Lickona i. Penaakulan Moral Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat, salah dan benar. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan objektif. ii. Perasaan Moral Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. iii. Perlakuan Moral Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab dan akauntabiliti.
 • 12. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 6 O R G A N I S A S I K A N D U N G A N Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai murni universal. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya, seperti kerohanian, budaya, sosio emosi, alam sekeliling dan sebagainya. Tema-tema tersebut adalah seperti berikut: Tahun Tema 1 Diri Saya 2 Saya dan Keluarga 3 Saya dan Sekolah 4 Saya dan Jiran 5 Saya dan Masyarakat 6 Saya dan Negara Bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid, nilai yang sama diajar setiap tahun iaitu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Walaupun nilai itu diulang, tema dan standard kandungan adalah berbeza selaras dengan tahap perkembangan dan kematangan murid. Nilai murni universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah seperti berikut: 1. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing- masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.
 • 13. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 7 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 4. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. 7. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 9. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 10. Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
 • 14. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 8 11. Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 13. Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.
 • 15. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 9 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran- kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dalam alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan kemahiran ini juga membantu membina daya tahan dan kebolehan menghadapi tekanan dan cabaran hidup dalam kalangan murid. Pengajaran kemahiran ini memupuk dan merangsang penaakulan, perasaan dan perlakuan moral murid. Kemahiran Penyelesaian Konflik Kemahiran penyelesaian konflik membantu murid membuat keputusan berasaskan nilai murni universal dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran ini membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan. Kemahiran Pemikiran Kritikal Kemahiran pemikiran kritikal berpandukan penaakulan moral yang membolehkan murid menilai sama ada sesuatu keputusan atau tindakan itu bermoral atau tidak. Pengajaran kemahiran ini membantu menyemai nilai murni universal dalam diri murid. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang bermoral. Kemahiran Pemikiran Kreatif Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid mencari alternatif yang lebih baik ketika menghadapi konflik dalam kehidupan.
 • 16. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 10 Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya digunakan untuk mengelakkan pengaruh negatif rakan sebaya, pencegahan salah guna dadah atau sebarang bentuk salah laku yang lain. Kemahiran ini mendidik murid supaya berfikir secara rasional dan mengambil kira pandangan dan nasihat rakan sebaya. Kemahiran Kajian Masa Depan Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid menyedari tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Kemahiran ni membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi membolehkan murid melayari dan memperoleh sumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Kemahiran ini merangsang perkembangan minda murid. Kemahiran Kreativiti Kemahiran Kreativiti membolehkan murid menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Daya kreativiti dan inovasi ini membolehkan mereka menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan dilema moral yang dihadapi secara kreatif. Kemahiran Sosial Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Pada masa yang sama kemahiran ini bermanfaat kepada diri dan orang lain.
 • 17. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 11 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. Jadual 1: Penerangan KBAT KBAT Penerangan Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta  menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif
 • 18. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 12 Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. Penilaian Penilaian yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Penilaian yang dijalankan di peringkat sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai cara. Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz dan ujian bertulis. Pentaksiran Berasaskan Sekolah Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran berasaskan sekolah juga boleh dilaksanakan sepertimana yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 • 19. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 13 JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) KSSR dimulakan pada tahun 2011 akan berterusan pada tahun berikutnya. Jadual pelaksanaannya adalah seperti di bawah: TAHUN PERSEKOLAHAN TAHUN PELAKSANAAN 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 6 2016 PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Sistem persekolahan peringkat sekolah rendah terbahagi kepada dua tahap dan dua aliran. Dua tahap yang dimaksudkan ialahTahap 1 yang terdiri dari murid Tahun 1, 2 dan 3 dan Tahap II pula terdiri dari murid Tahun 4, 5 dan 6. Manakala dua aliran ialah sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Bahasa pengantar bagi Sekolah Kebangsaan (SK) adalah Bahasa Malaysia dan bahasa pengantar bagi sekolah jenis Kebangsaan (SJK) pula adalah Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pembahagian masa untuk mata pelajaran Pendidikan Moral bagi setiap tahap adalah seperti berikut: TAHAP TAHUN PERUNTUKAN MASA SEK KEB (SK) SEK JENIS KEB (SJK) I 1 2 3 6 waktu 4 waktu II 4 5 6 6 waktu 5 waktu Nota: 1 waktu persekolahan bersamaan 30 minit
 • 20. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 14 STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success) .
 • 21. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 15 Tafsiran Umum TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
 • 22. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 16 TAFSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Mengetahui nilai yang dipelajari. 2 Memahami dan menjelaskan nilai yang dipelajari. 3 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 5 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian. 6 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 23. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 17 STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 1. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menjelaskan kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.2 Menghuraikan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.3 Menghayati kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kebaikan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 4 Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian (senarai semak, kerja lapangan, penilaian rakan sebaya) 6 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
 • 24. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 18 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Memberi bantuan kepada masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 2.1.1 Memerihalkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.3 Melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.4 Mempraktikkan sikap saling membantu dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2 Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 4 Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian 6 Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
 • 25. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 19 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1 Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.2 Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.3 Menjelaskan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.4 Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 26. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 20 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 4. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian 4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 4.1.1 Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.2 Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.3 Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.4 Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 1 Murid menyenaraikan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 2 Murid memerihalkan kepentingan menghargai sumbangan anggota masyarakat setempat yang berjasa 3 Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 27. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 21 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1 Mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 5.1.1 Menghuraikan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.4 Berkelakuan sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 28. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 22 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial 6.1 Menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 6.1.1 Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.2 Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.4 Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 29. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 23 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 7. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 7.1.1 Menghuraikan cara menyayangi masyarakat setempat 7.1.2 Menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 7.1.3 Menceritakan perasaan apabila menyayangi masyarakat setempat 7.1.4 Mempraktikkan budaya menyayangi masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 30. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 24 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Bersikap adil dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 8.1.1 Memerihalkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.2 Mengemukakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.4 Mempraktikkan sikap adil dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 31. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 25 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 9. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9.1 Berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 9.1.1 Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.3 Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.4 Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 2 Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam pelbagai situasi secara beradab. 5 Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab. 6 Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.
 • 32. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 26 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 10. Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 10.1.1 Membincangkan sikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.4 Mengaplikasikan sikap jujur dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat setempat. 2 Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 33. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 27 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 11. Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Menunjukkan sikap rajin dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 11.1.1 Mengilustrasikan perlakuan rajin dalam masyarakat setempat 11.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat 11.1.3 Mengutarakan perasaan apabila bersikap rajin dalam masyarakat setempat 11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin dalam masyarakat setempat 1 Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 34. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 28 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 12. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 12.1.1 Mengemukakan aktiviti berfaedah yang dilakukan bersama-sama masyarakat setempat 12.1.2 Merancang cara melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 12.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 12.1.4 Mempraktikkan sikap bekerjasama dalam aktiviti kemasyarakatan 1 Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama- sama masyarakat setempat. 2 Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti bekerjasama dengan masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti secara bekerjarsama dengan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama- sama dengan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh dicontohi.
 • 35. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 29 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 13. Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.1 Menunjukkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 13.1.1 Menghuraikan cara bersederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.2 Membentangkan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.3 Menjelaskan perasaan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.4 Melaksanakan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 1 Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 3 Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 36. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 30 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.1 Mengamalkan toleransi dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 14.1.1 Menghuraikan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.2 Memerihalkan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.3 Menjelaskan perasaan apabila bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.4 Mengaplikasikan sikap bertoleransi dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.