Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lesbianak ekuadorren2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
El carnaval en el ecuador
El carnaval en el ecuador
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Lesbianak ekuadorren2

  1. 1. 2012ko urtarriaren 8a • Igandea Homosexualitatea 09 Estatua bera gaitzetsi zuten, «ez baitu arduraz betetzen giza esku- bideak zaintzeko obligazioa». Epai sinboliko hark balio izan zuen lesbianen aldeko borroka publiko egiteko, eta 2005az geroz- tik hainbat taldek presio etenga- bea egin dute estatuaren eta Na- zio Batuen Erakundearen aurre- an, kasu horiek azter daitezen. Es- katutako neurrien artean dago drogen eta narkotikoen kontrako Kliniken aurkako kanpainako irudi bat. legea aldatzea, hor atea irekita da- goelako sexu arrazoiengatik kli- niketan tratamendua ezartzeko. Iaz, Taller Comunicacion Mujer taldeak Osasun Ministerioari in- formazioa eskatu zion droga men- pekotasuna tratatzeko kliniken inguruan, eta erantzun ofiziala izan zen 106 klinika daudela, haie- ‘‘ Kliniken jabe batzuek harreman onak dituzte gobernuarekin; negozio oparoa da, jakina» «Badakigu Perun ere badirela antzeko egoerak, baina hemen erlijioarekin lotuta dago» TATIANA CORDERO Taller Comunicacion Mujer tarik erdiek baino gehiagok ez du- tela arautegia betetzen, eta Maiz bortxaz sartzen dituzte emakumeak kliniketan. %9ren kontra salaketak jarrita daudela. go klinika batean sartu zuten Giza eskubideen aldeko taldeek «Hamar urte daramatzagu kli- 2001ean, bortxaz. Han, gazteak be- dokumentatuta dauzkate hilero nika horiei buruz informazioa netako infernua pasatu zuen. 500 dolar eta baita 1.800 dolar ere ematen», azaldu du Tatiana Cor- «Hiesa neukala sinetsarazi nahi kobratzen dituzten klinikak. derok, «eta ondorioztatu dugu ez izan zidaten hasieran; gero, aita Ekuadorko batez besteko soldata dituztela betetzen behar diren homosexuala zela. Geroago, ama 220 dolar ingurukoa da. Trata- baldintzak, ez osasun arlokoak, ez bortxatu egin zutela ni txikia nin- mendua ordaindu ahal izateko, langileei dagozkienak». Baina oso tzenean. Psikologo batek Biblia- senideen arteko diru bilketak egi- klinika gutxi itxi edo zigortu di- rekin sendatu nahi izan ninduen. ten dira, eta senideek, maiz, zorpe- tuzte, eta gehienak, salaketa ho- Bibliaren gainean eskua jartzeko tzera jo behar izaten dute gastuak riekin zerikusirik ez duten arra- esaten zidan, hori tratamendua- ordaindu ahal izateko. zoiengatik. Corderok dioenez, ren zati bat zela». Etxera itzuli ze- Ekuadorko arlo ofizialetan dago- nean, logela arrosaz margotuta Giza eskubideen en ustelkeriak ez du laguntzen. aurkitu zuen. aurkakoa «Kliniken jabe batzuek harreman Alexandrak 26 urte ditu, eta iaz Limako 2005eko emakumeen es- onak dituzte gobernuarekin, eta, alkohola eta drogaren menpeko- kubideen aldeko epaitegiak ondo- jakina, negozio oparoa da, esta- tasunak tratatzeko klinika bate- rioztatu zuen giza eskubideen tuak ez duelako bere ardura ho- an sartu zuten. «Galdetu egin zi- aurkakoa zela emakume horiek rrela zertan hartu. Horri gainera- daten zenbat edaten nuen. Urtean kliniketan bortxaz sartzea eta les- tu behar zaio senideen ezjakinta- bi aldiz, erantzun nien. Orduan al- bianismoa gaixotasun bat balitz suna, eta gizartearen lesbofobia». koholikoa nintzela esan zidaten, bezala artatzea. Eta hainbat esku- Emakumeen eskubideen alde- jarrera arazo larriak nituela eta bide urratzen zirela, gainera. ko taldeen borrokari esker, dagoe- nire bikotekidearekiko menpeko- Epaitegiak salatu zuen senideek neko ehun mila sinadura inguru tasuna nuela, hura ere emaku- alaben sexualitatea kontrolatze- bildu dira legez kanpoko klinika mea zelako. Klinikan hamabost ko eta ezberdintasun sexuala horiek ixteko eskatzeko. Laster, lagunentzako hiru logela baino ez menperatzeko mekanismoa zela nazioarteko kanpaina hasi nahi ziren, eta arroza besterik ez ge- hura; baita emakumeak berak dute. Baina bertako erakundeek nuen jaten». menperatzeko tresna ere, «hau- uste dute borroka garrantzitsue- Beste kasu bat: Soledaden biko- tsitako ordena heterosexual eta na Ekuadorren bertan dagoela. tekidea, Liz, Quiton bertan sartu patriarkala berriro ezartzeko hel- «Ez da hemengo arazoa baka- zuten. Soledadek dioenez, bahitu buruarekin». rrik», dio Corderok. «Badakigu egin zuten. «Egun batez, desager- Ondorioetan, senideen ardura Perun ere antzeko egoerak badi- tu egin zen. Zentro berean zegoen handia nabarmendu zuten femi- rela, baina hemen erlijio ikuspe- beste neska baten dei batek ohar- nistek, «botere harreman gehie- giarekin lotuta dago, ikuspegi tarazi zidan». Lizek hogei egun gizkoak» ezartzen dituztelako eta atzerakoienekin, gainera: erlijio- eman zituen preso. Klinikaren beren esku hartzen dutelako sexu aren bidez senda zaitezkeela. Kli- protokoloaren arabera, trata- askatasuna zigortzeko eskubidea. nika askoren izenek ere erlijio ku- menduak urtebete irauten zuen, Halaber, kliniketan tortura erabil- tsua dute». Itxitako azkena Fuen- la salatzen ari dira erakundeak —goian, kanpainako argazki bat—. hilean 300 dolar (224 euro inguru). tzen zela salatu zuten. Ekuadorko te de Vida zen. Bizi iturri.

×