Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bildningsalliansen strategiworkshop feb 2013

405 vues

Publié le

Utgångspunkter, start för diskussion. Februari 2013

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Bildningsalliansen strategiworkshop feb 2013

 1. 1. Strategiworkshop 5.2 2013 Helsingfors arbis
 2. 2. SBO (VSY) Samverkande bildningsorganisationerna Opinto- Urheilu- Kesä- OpintotoiminnanKoL SKY/FFF keskukset ry opistojen yhd. yliopistot ry KVS Keskusliitto SFV Suomen Toimihenkilö- Settlementti- Järjestöjen liitto sivistysliitto Finlands svenska Svenska Folkhälsan Hangö o VasaFAMI folkhögskolförening studiecentralen Utbildning Sommaruni Bildningsforum Styrelsen: 1 ordinarie + suppl/medlem
 3. 3. Vapaa sivistystyö-Fri bildning Opinto- Urheilu- Kesä-KoL SKY/FFF keskukset ry opistojen yhd. yliopistot ry Mi-sektion fhsk-sektion Bildningsalliansen Styrelsen: 3 insitutsrepr., 2 fhskrepr, + 1 per övr läroanst.f. Svensk- o tvåspr. Svenskspr. Svenska Folkhälsan Medborgarinstitut 27 st Hangö o Vasa Folkhögskolor 11 st studiecentralen Utbildning Sommaruni
 4. 4. Bildningsalliansen – enligt stadgarna• informera och bedriva intressebevakning• vara remissinstans och sakkunnigorganisation för statliga och kommunala myndigheter och andra organisationer• ordna fortbildningar och seminarier• utarbeta handledningar och broschyrer• genomföra olika bildningsprojekt på svenska• samarbeta med bildningsorganisationer inom och utom landets gränser• stödja forskning i vuxenpedagogik och i fri bildning
 5. 5. Informera ochbedriva intressebevakning• Utveckla informationsgången inåt och utåt – informationsstrategi• Synlighet på nya sätt• Strategi för intressebevakning• Framtidsutskottet• Samla in statistik, analysera, föra ut
 6. 6. Vara remissinstans ochsakkunnigorganisation för statliga ochkommunala myndigheter och andraorganisationer• Komma med utlåtanden när relevant – i samarbete med finska organisationer eller själva• AKTIVT med i olika arbetsgrupper (nationella, regionala) – arbetsfördelning personal - styrelse
 7. 7. Ordna fortbildning och seminarier• Skräddarsydda fortbildning för fria bildningens personal + samarbete med andra• BA:s medlemmar som resurser för intern fortbildning• Flexibla lösningar – webinarier, ACP• Större fria bildningsseminarier – olika teman• Gemensamma planeringsseminarier• Nordiskt samarbete
 8. 8. Utarbeta handlingar ochbroschyrer• Timlärarhandledning• Handledning för förtroendevalda• Allmän informationsbroschyrer om fria bildningen > tydlig synlighet• (samla existerande pedagogiskt material på webbsidan i olika kategorier)
 9. 9. Genomföra olika bildningsprojektpå svenska• Utvecklingsprojekt som stärker den fria bildningen• Utgående från fältets behov• T.ex. Lake-projekt, UKMs utvecklingsprojekt, veckan för vuxnas lärande, invandrarundervisning ...
 10. 10. Samarbeta medbildningsorganisationer inom ochutom landets gränser• Strategi: hur samarbetar vi, med vem och varför?• T.ex. Gymnasier, yrkesutbildningen, fortbilning scentraler, universitet, kulturaktörer, tred je sektorn• Nordiskt samarbete: Folkbildning Norden, NoFu ...> gräsrotsnivå!!• Europeiskt samarbete: ex. European Basic Skills Network
 11. 11. Stödja forskning i vuxenpedagogik ochi fri bildning• Kontakter till ÅA och finska universitet, nya centret för utbildningsutvärdering’• Forskarnätverk• Få fram forskningsbehov från fältet > forskarna• Hjälpa till vid insamling av statistik/data
 12. 12. Vem gör vad? Hur?• Styrelse – presidium – utskott – personal (verksamhetsledare + x)• Tydlig arbetsfördelning /arbetsbeskrivningar <> visioner på längre sikt <> årsvisa målsättningar med system för uppföljning• Arbetande styrelse• Årsmöte varje år
 13. 13. Övrig service• Webropol• ACP• Timlärar-/föreläsarbank• Förtjänsttecken?

×