Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

SuspensióN dos contratos

574 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

SuspensióN dos contratos

 1. 1. SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS
 2. 2. CONCEPTO <ul><li>. Interrupción temporal de la prestación laboral, sin que quede roto el vínculo contractual entre empresa y trabajador. </li></ul>
 3. 3. EFECTOS SOBRE O TRABALLADOR <ul><li>. A suspensión do contrato deixa sen efectos as obrigacións de ambas as partes: traballar e remunerar o traballo. </li></ul>
 4. 4. CAUSAS DE SUSPENSIÓN <ul><ul><li>Por mutuo acordo das partes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incapacidade temporal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maternidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paternidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por coidado de familiares . </li></ul></ul><ul><ul><li>Risco durante o embarazo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Risco durante a lactancia natural dun menor de nove meses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente e simple.Privación de liberdade mentres non exista sentenza condenatoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forza maior temporal (esta suspensión deberá ser autorizada pola autoridade laboral competente en expediente de regulación de emprego). </li></ul></ul><ul><ul><li>Causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción (esta suspensión deberá ser autorizada pola autoridade laboral competente en expediente de regulación de emprego). </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicio dun cargo de responsabilidade sindical de ámbito provincial ou superior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicio de cargo público representativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicio do dereito á folga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por excedencia voluntaria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peche legal da empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suspensión de emprego e soldo por razóns disciplinarias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permiso de formación ou perfeccionamento profesional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suspensión do contrato por tres meses para a realización por parte do traballador dun curso de readaptación ás modificacións técnicas do seu posto de traballo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por decisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar o seu posto de traballo como consecuencia de ser víctima de violencia de xénero. </li></ul></ul>
 5. 5. MATERNIDADE <ul><li>Entre as medidas máis destacables atopamos: . 6 semanas de descanso obrigatorio. . No caso de discapacidade de fillo/a ou menor adoptado ou en acollida, a suspensión terá unha duración adicional de dúas semanas máis. </li></ul>
 6. 6. PATERNIDADE <ul><li>A partir do 24 de marzo de 2007 estableceuse o dereito a suspender o contrato de traballo por paternidade. Trátase dun dereito individual e exclusivo do pai nos supostos de nacemento de fillo, adopción ou acollemento de acordo. </li></ul><ul><li>O traballador terá dereito á suspensión do contrato durante trece días ininterrompidos, ampliables no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples en dous días máis por cada fillo a partir do segundo. Esta suspensión é independente do goce compartido dos períodos de descanso por maternidade. </li></ul><ul><li>A partir de 1 de xaneiro de 2009 ampliouse a suspensión do contrato de traballo por paternidade a 20 días cando o novo nacemento, adopción ou acollemento prodúzase nunha familia numerosa, cando a familia adquira devandita condición co novo nacemento, adopción ou acollemento ou cando na familia haxa unha persoa con discapacidade (D.A. 6ª Lei de Orzamentos para 2009). </li></ul><ul><li>A duración indicada ampliarase no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiple en 2 días máis por cada fillo a partir do segundo, ou se un deles é unha persoa con discapacidade </li></ul><ul><li>A suspensión do contrato por esta causa poderá gozarse en réxime de xornada completa ou en réxime de xornada parcial dun mínimo do 50%, previo acordo entre o empresario e o traballador . </li></ul>
 7. 7. CAUSAS ECONÓMICAS,TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS OU DE PRODUCCIÓN <ul><li>A existencia desta causa deberá ser constatada pola Autoridade Laboral , con independencia do número de traballadores afectados, previa tramitación dun procedemento iniciado mediante solicitude da empresa, quen simultaneamente comunicará aos representantes dos traballadores os feitos constitutivos de forza maior. </li></ul>
 8. 8. POR COIDADO DE FAMILIARES <ul><li>Os traballadores teñen dereito a un período de excedencia de duración non </li></ul><ul><li>superior a tres anos para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción, ou nos supostos de acollemento. Tamén teñen dereito a un período de excedencia, de duración non superior a dous anos , os traballadores para atender ao coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidad ou afinidade. Nestes casos, o período en que o traballador permanece en situación de excedencia é computable a efectos de antigüedade e o traballador ten dereito á asistencia a cursos de formación profesional. Durante o primeiro ano ten ademáis dereito á reserva do seu posto de traballo. Transcorrido devandito prazo, a reserva debe quedar referida a un posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente. Non entanto, cando o traballador forme parte dunha familia que teña recoñecida oficialmente a condición de familia numerosa, a reserva do seu posto de traballo estenderase ata un máximo de 15 meses cando se trate dunha familia numerosa de categoría xeral, e ata un máximo de 18 meses se se trata de categoría especial . </li></ul>
 9. 9. POR EXCEDENCIA VOLUNTARIA <ul><li>O traballador sen necesidade de alegar causa algunha pode exercitar este dereito, aínda que este exercicio queda supeditado á concorrencia dunha serie de requisitos: </li></ul><ul><li> - Ter polo menos un ano de antigüedade na empresa </li></ul><ul><li>- Solicitala por un prazo non inferior a catro meses nin superior a cinco anos. </li></ul><ul><li>- Que no seu caso, transcorran máis de catro anos desde o disfrute dunha excedencia anterior </li></ul><ul><li>O traballador ao finalizar o período de excedencia terá só un dereito preferente ao reingreso nas vacantes de igual ou similar categoría que haxa ou se produzan na empresa. Solicitado o reingreso e non obtido pola inexistencia de vacante a excedencia prorrógase indefinidamente ata que se produza esa vacante. Se a pesar de existir, o empresario negásese á reincorporación, o seu rexeitamento equivale a un despedimento desencadeando os efectos que tal medida leva. Este período non se computa a efectos de antigüedade. </li></ul><ul><li>Nos Convenios colectivos se establezen condicións distintas tanto no que se refire ás condicións de concesión, como aos efectos da excedencia voluntaria, sempre que se respecten os mínimos establecidos na lei de maneira que unhas e outros só poidan ser mellorados desde o punto de vista do traballador. </li></ul>

×