Publicité

Krvni sistem kicmenjaka

Professor of Computer Science at Aleksinacka gimnazija à Aleksinacka gimnazija
2 Apr 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Krvni sistem kicmenjaka

 1. Aleksinačka gimnazijaAleksinačka gimnazija Danijela VeljkovićDanijela Veljković KRVNI SISTEMKRVNI SISTEM KIKIČMENJAKAČMENJAKA
 2. Krvni sistem ima funkcijuKrvni sistem ima funkciju transportnogtransportnog sistemasistema:: 1.1. O2 i hranljive materije do ćelija u telu;O2 i hranljive materije do ćelija u telu; 2.2. CO2 i druge materije koje su proizvodiCO2 i druge materije koje su proizvodi ćelijskog metabolizma do pluća i organaćelijskog metabolizma do pluća i organa za izlučivanje;za izlučivanje; 3.3. hormone do organa na koje deluju;hormone do organa na koje deluju; 4.4. odvodi se suvišna voda i reguliše pHodvodi se suvišna voda i reguliše pH (omogućava homeostazu);(omogućava homeostazu);
 3. Pored transportne krvni sistem ima iPored transportne krvni sistem ima i 1.1. zaštitnuzaštitnu ulogu od virusnih i bakterijskihulogu od virusnih i bakterijskih infekcija (leukociti) iinfekcija (leukociti) i 2.2. ulogu uulogu u termoregulacijitermoregulaciji (cirkulacijom krvi(cirkulacijom krvi kroz kožu).kroz kožu).
 4. Krvni sistem svih kičmenjaka jeKrvni sistem svih kičmenjaka je zatvorenog tipa – sastoji se odzatvorenog tipa – sastoji se od zatvorenog sistema sudova po kojimazatvorenog sistema sudova po kojima cirkuliše krv.cirkuliše krv. Cirkulacija krvi se ostvarujeCirkulacija krvi se ostvaruje zahvaljujući radu srca.zahvaljujući radu srca. Srce leži u posebnom delu celoma –Srce leži u posebnom delu celoma – perikarduperikardu koji je obložen delomkoji je obložen delom peritoneuma i ispunjen tečnošću.peritoneuma i ispunjen tečnošću.
 5. Krvni sudovi koji dovode krv u srce suKrvni sudovi koji dovode krv u srce su venevene, dok su odvodni krvni sudovi, dok su odvodni krvni sudovi arterijearterije.. Arterije i vene se granaju po celom telu naArterije i vene se granaju po celom telu na manje sudove, obrazujući na kraju mrežumanje sudove, obrazujući na kraju mrežu najsitnijihnajsitnijih kapilarakapilara, koji spajaju arterije i, koji spajaju arterije i vene i zatvaraju krug krvne cirkulacije.vene i zatvaraju krug krvne cirkulacije. Kroz zidove kapilara se vrši razmenaKroz zidove kapilara se vrši razmena gasova i prolaz hranljivih materije igasova i prolaz hranljivih materije i produkata metabolizma. Izvesna količinaprodukata metabolizma. Izvesna količina tečnosti ostaje u tkivima i vraća se limfnimtečnosti ostaje u tkivima i vraća se limfnim sudovima u vene.sudovima u vene.
 6. Progresivna evolucija krvnogProgresivna evolucija krvnog sistema kičmenjakasistema kičmenjaka Progresivne promene bile su vezane saProgresivne promene bile su vezane sa izlaskom na kopno kao i sa povećanjemizlaskom na kopno kao i sa povećanjem aktivnosti.aktivnosti.
 7. Krvni sistem ribaKrvni sistem riba Srce riba sastoji se izSrce riba sastoji se iz jedne pretkomore i jedne komorejedne pretkomore i jedne komore koja jekoja je postavljena ispred pretkomore – okrenuta je prema napred, u pravcupostavljena ispred pretkomore – okrenuta je prema napred, u pravcu škrga.škrga. Od komore polaziOd komore polazi trbušna aortatrbušna aorta koja nosi redukovanu krv u škrge gdekoja nosi redukovanu krv u škrge gde se ona oksiduje.se ona oksiduje. Svaki par škrga snabdeven je dovodnim (nose redukovanu krv) iSvaki par škrga snabdeven je dovodnim (nose redukovanu krv) i odvodnim (nose oksidovanu krv) arterijama.odvodnim (nose oksidovanu krv) arterijama. Sistem dovodne i odvodne škržne arterije svake pojedine škrgeSistem dovodne i odvodne škržne arterije svake pojedine škrge prdstavlja tzv.prdstavlja tzv. aortin lukaortin luk.. Kod embriona se javlja 6 pari aortinih lukova, dok kod adulta ostajuKod embriona se javlja 6 pari aortinih lukova, dok kod adulta ostaju samosamo 4 para aortinih lukova4 para aortinih lukova.. Odvodne škržne arterije se sa svake strane tela ulivaju u levi i desniOdvodne škržne arterije se sa svake strane tela ulivaju u levi i desni koren, koji se spajaju ukoren, koji se spajaju u leđnu aortuleđnu aortu (nosi oksidovanu krv).(nosi oksidovanu krv). Leđna aorta oksidovanu krv raznosi po telu. Redukovana krv seLeđna aorta oksidovanu krv raznosi po telu. Redukovana krv se sistemom vena vraća u srce. Tako kroz srce riba prolazi samosistemom vena vraća u srce. Tako kroz srce riba prolazi samo redukovana krv.redukovana krv. KodKod larvi vodozemacalarvi vodozemaca krvni sistem je isti kao kod riba.krvni sistem je isti kao kod riba.
 8. Promene kod suvozemnihPromene kod suvozemnih kičmenjakakičmenjaka Prelaskom na kopno redukuju se škrge iPrelaskom na kopno redukuju se škrge i javlja plućno disanje pa se, usled toga,javlja plućno disanje pa se, usled toga, menja i krvni sistem. Te promene se najvišemenja i krvni sistem. Te promene se najviše ogledaju u sledećem:ogledaju u sledećem: broj aortinih lukova se smanjuje, a ostvarujebroj aortinih lukova se smanjuje, a ostvaruje se veza sa plućima;se veza sa plućima; srce uvek ima dve pretkomore i jednu ili dvesrce uvek ima dve pretkomore i jednu ili dve komore;komore; krv cirkuliše u dva kruga (veliki i mali).krv cirkuliše u dva kruga (veliki i mali).
 9. Krvni sistem vodozemacaKrvni sistem vodozemaca Srce imaSrce ima dve pretkomore i jednu komorudve pretkomore i jednu komoru.. U komoru dospeva kako redukovana krv izU komoru dospeva kako redukovana krv iz tela tako i oksidovana krv iz pluća i kože,tela tako i oksidovana krv iz pluća i kože, usled čega nastaje njihovo mešanje.usled čega nastaje njihovo mešanje. Kod vodozemaca se to nadoknađujeKod vodozemaca se to nadoknađuje kožnim disanjem.kožnim disanjem. Vodozemci imajuVodozemci imaju levi i desni aortin luklevi i desni aortin luk..
 10. Krvni sistem gmizavacaKrvni sistem gmizavaca Srce se sastoji odSrce se sastoji od dve pretkomore i jedne komoredve pretkomore i jedne komore.. U komori se javljaU komori se javlja pregradapregrada koja je kod većinekoja je kod većine nepotpunanepotpuna i samo u izvesnoj meri sprečavai samo u izvesnoj meri sprečava mešanje krvi.mešanje krvi. PostojePostoje dva aortina luka: levi i desnidva aortina luka: levi i desni koji se iza srcakoji se iza srca spajaju i gradespajaju i grade aortuaortu.. Iz leve polovine komore polazi desni luk koji nosiIz leve polovine komore polazi desni luk koji nosi pretežno oksidovanu krv, a iz desne polovinepretežno oksidovanu krv, a iz desne polovine komore polazi levi luk sa pretežno redukovanomkomore polazi levi luk sa pretežno redukovanom krvi.krvi. Prema tome, u aorti se nalazi mešovita krv.Prema tome, u aorti se nalazi mešovita krv. Iz desne polovine komore, pored levog luka, polaziIz desne polovine komore, pored levog luka, polazi plućna arterija koja nosi redukovanu krv u pluća naplućna arterija koja nosi redukovanu krv u pluća na oksidaciju.oksidaciju. Iz pluća se oksidovana krv vraća u levu pretkomoruIz pluća se oksidovana krv vraća u levu pretkomoru
 11. Krvni sistem pticaKrvni sistem ptica Proces odvajanja puteva oksidovane iProces odvajanja puteva oksidovane i redukovane krvi je doveden do kraja –redukovane krvi je doveden do kraja – srce ptica je potpuno podeljeno na levu isrce ptica je potpuno podeljeno na levu i desnu plovinu.desnu plovinu. Srce ptica se, dakle, sastoji odSrce ptica se, dakle, sastoji od dvedve pretkomore i dve komorepretkomore i dve komore.. Osim toga, ptice imaju samoOsim toga, ptice imaju samo jedan aortinjedan aortin lukluk i toi to desni koji polazi iz leve komoredesni koji polazi iz leve komore ii nastavlja se u aortu.nastavlja se u aortu.
 12. Krvni sistem sisaraKrvni sistem sisara Srce je izgrađeno odSrce je izgrađeno od dve pretkomore i dvedve pretkomore i dve komorekomore.. Postoji samoPostoji samo levi aortin luklevi aortin luk koji polazi iz levekoji polazi iz leve komore i nastavlja se u aortu.komore i nastavlja se u aortu. AortaAorta raznosi oksidovanu krv po celom telu.raznosi oksidovanu krv po celom telu. Redukovana krv se vraćaRedukovana krv se vraća gornjom i donjomgornjom i donjom šupljom venomšupljom venom u desnu pretkomoru.u desnu pretkomoru. Iz desne komore polaziIz desne komore polazi plućna arterijaplućna arterija kojakoja redukovanu krv nosi u pluća na oksidaciju.redukovanu krv nosi u pluća na oksidaciju. Oksidovana krv seOksidovana krv se plućnim venamaplućnim venama vraća u levuvraća u levu pretkomoru srca.pretkomoru srca.
 13. Krv cirkuliše kroz dva kruga - veliki i mali krvotok.Krv cirkuliše kroz dva kruga - veliki i mali krvotok. Veliki krvotokVeliki krvotok počinje u levoj komori iz koje polazipočinje u levoj komori iz koje polazi aorta. Ona raznosi oksidovanu krv po čitavomaorta. Ona raznosi oksidovanu krv po čitavom organizmu. U tkivima se ćelijama predajeorganizmu. U tkivima se ćelijama predaje kiseonik, a u krv ulazi CO2. redukovana krv sekiseonik, a u krv ulazi CO2. redukovana krv se šupljim venama vraća u desnu pretkomoru srca,šupljim venama vraća u desnu pretkomoru srca, a odatle ide u desnu komoru.a odatle ide u desnu komoru. Mali krvotokMali krvotok počinje u desnoj komori iz kojepočinje u desnoj komori iz koje polazi plućna arterija koja se zatim grana na levupolazi plućna arterija koja se zatim grana na levu i desnu arteriju koje redukovanu krv odnose ui desnu arteriju koje redukovanu krv odnose u pluća. U plućima se krv oksiduje (otpušta sepluća. U plućima se krv oksiduje (otpušta se CO2, a prima O2) i vraća plućnim venama u levuCO2, a prima O2) i vraća plućnim venama u levu pretkomoru.pretkomoru.
Publicité