Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
NTJME
{hCT.ASA
gcoaLA
'"IHKEN$FloadedbvStefl0
.--. :r,. !
NUME
qLAs,/[
FqoALA
_{h
TEK$IuPload€dbySfef3o
Tehnoredactare:
MIRELLAPOPESCU
Copertd:
CIPRIANCOSTACHE
DescriercrCIPs Bibliot€ciiNitionsle I Rom6niei
GHPRMAN,ANCELICA
Cu...
ANGUMENT
EducaEcopmotfitspfilfrrlafuagogwpr//rfrulhn!trN,t,nd consfldrleo
'I,dfltorbaNbea ei'{,ni ptutula,.furl.fl.c&rrl&u...
Pen'uWveniea$etelilorpec eehvtitefaclns is, aulostinclusein lucnte
axe'r|liiSltexl/ercteri|oarcla:sqiereacorecfa cuvintdor...
EXERCTTil9rJOCURI
DECOMUNICARE
1.Scrielialfabetullimbiiromineculiteremici.
2.Scrietialfabetullimbiiromdneculiteremari.
3.A...
9.Transcrieticuvinteleurmebare:
loana venat lcrl cateaua dou!
foo!la $otra mlcrc macarauanoul
vlo!ra citla lcpure goseaue ...
12.Complet4irebusulurmator:
1. Obleotede podoabd
pe carc le poana la
urechl mai ales fetele
9i femeile;
2. Plantecu florl ...
gheare
ghete
gheturi
ghergheturl
verlghete
16.Transcrietiurmetoareleenunluri:
Ceciliacumpiirdcerceiaurii.
LuiCiprianii pla...
19.Completatirebusulurmator:
1,Obiectcu alutorul
ciruia incuiem 9i
descuiemuga;
2.Cu ele, oamenli
E E E aprindfocul;
3,Des...
,
23.Alcdtuitigi scrieticateun enun!cu fiecaregrup
decuvintecareconstituievariantacorectidin
"".rii3irtanterior.
24.Aleget...
26.Transcrietienunturileurmetoaregi relinotide
fiecaredataintelesulcuvAntuluiscriscuculoarearogie:
gteftnelscrieo propozil...
27.Scrieligivoienunturiin careaceleasicuvinte
sdaibdintelesuridiferite:
a)toc(descris,depantof,deugi, deochelari);
b)broas...
30.Alcituitigi scrieticateun enunlcu fiecaredintre
cuvintelepecarele-atidescoperitlaexerciliulanterior.
31.EliminAndlitera...
35.Citili cu muttaatenlietextulurmetorgi tiiiati
enunlulcarenu-giareloculin acesttext
Lalibririe
leri ammercimpreundcumama...
38.Completalirebusul:
A
1,Cartonagepecaresuntdlfierltedesenecualutorul
cirora coplll atle o mutlrne tle lniormalii despre
...
39.Transcrietitextuldemaijos:
Lajoaci
Esteoranoui gijumdtate.Janavinepeterenulde
joac5.Aducecueagio cutiecujetoane.
Petere...
7
41. Completatirebusurile:
B
1,Sali ornali gi utllati special in care elevli igi
desfigoari oreledecurs;
2.Ce4i pe care e...
L Pers:1necarenealuteeAprevenimbollleet si
ne_tnsanatotlmatunclcdndsuntembolnavl;
2,Persoani pregiflti speclalpentrua inst...
43.Agezaliin ordinealfabeticaurmatoarelenumede
orofesii:
notar,contabll,agronom'iconar,licetuf, reporter,
electrlclan,scen...
46.Completandrebusulde
trebuieseinlocuitijucdriile:
maijos veli aflacu ce
14
17
1,Oblectcu careschilemo plangi;
2. Caietsp...
5.Comorlneprcluite,aleciror lalnesunt descoperlte
detotl elevllgl detoti iubitoriide lecturi;
6.Galculatorelectronlc;
7.Ca...
47.Sealintemcuvintelel
48.Transcrieliteltulurmetor:
Dalnufesteun elevsilitor. Cind vinede la gcoald,
mindncii,apoi se odih...
49.Rdspundelilaintrebari:
a.CefeldeelevesteDenup
b, Dece credetlci bdlatulse odihnegteinaintede a
pregeU|e{ille?
c. Decetr...
1.lngtfmpu!celmaicitduros;
2.Raiulp-isirelelor9ialanlmalelorsilbatice:
u.ErsunrpentrunoiDirintiiperlntilornogtri;
4.Mulll
...
B.CUVANTUL,SILABA,
SUNETUL,LITERA
1.Alfabetul
'l.Completatirebusul:
It
1.oblectuldeinraFmantdincat€inv{Am5avorbim9i sA
scr...
2.Scrielilnordinealfabeticeurmetoarelecuvinte:
_-lT-tll, umbreti,bec,floare,ptstci,e c€,kttogram,api,soa_re,matemaci, duta...
1.Alegelidincuvintolescrisep€grileleorizontalealerebusului,
pe coloane,pe celecaredenumesc:fiinte,lucruri,fenomene
alanatu...
",Ul;Eia.jt,
cuvintecuintetesaseminitor9iscrieli_teincotoana
larin
arbore
ramure
lucrurl
codru
BoEomoret
!!rcuros
.-3.
Alc...
4.Cuvintecuinfelesopus
1. Unili,prinslgeti,cuvintele
lordina douacoloane.
baran
scund
urat
cildurt
mare
lat
alb
deasi
dinp...
5.lnbcuilicuvintelecareaufostscrisecuculoarearosiecualtelecuintelesopus,moditicandenunlurlte,acotounOeeJ;;;*"
Marianpleaci...
1.Desplrtililn silabefiecaredincuvintelepecarele-atiscris
pegrileleorizontalealerebusului9iprecizalinumeruldesilabe
d fiec...
_-8.
Transformaticuvintelealcetuitedintr_osilabecotoane,incuvintedindouasilabe,dupdmodelui
din prima
9.Despirtililnsilabeu...
12.Catesilabeare fiecaredin cuvinteleprimeicoloanea
exerciliuluianterior?
Despeditiin silabetoatecuvintelepe carele-aliscr...
17,Grupaliincoloane,dupenumeruldesilabe,cuvinlele:
prleten,crln, Angellca,larne,ghlocelul,lume,Raluca,
mlcl, prlmEvara,nol...
21.Dsspeti!insilabecuvinteledinambelecoloanealaexerci-
tiuluianterior,apoialcetuilienunturicufiecarecuvantdincea
deadouaco...
e) ,,Fiiriisii mai ziiboveasci,miitu$a{apri serepezeaIa
bucitiirie, turna intr-o ulcic5lapie dulceqiageiaintr-o
strachini ...
1.Dupamodelul:
carte= car- te = c -a- r - t -e
despeditiln silabe$iapoiin sunetecuvinteleurmatoare,apoi
sublinialivocalele...
4.Dupemodelul:
prleten=prl-e-ten =p-!- l-e-t-e _n
despeditiln silabe,apoiln sunetocuvinteleurmetoare,apoi
sublinialiconsoa...
4.Scrielicetecincicuvintecarecontingrupuldelitereche:
a)lainceputulcuvantului;
b)lamijloculcuvantului;
c)lasfargitullui;
a...
7. Scrielipecoloanecuvintelecareconlingrupuriledelitere
pecarele-alidescoperitin textul,,Lacherhana,,,apoialcetuili
altepr...
11.Alcetuilipropoziliicufiecaredincuvintelepecarele-ali
descoperitlaexerciliulant€rior.
12.Scrielicatecincicuvintecareconl...
17.Euspununa,tuspuimulte:
ureche ure
Pereche
chibrit
chlp
chiot
llchld
prlchlndel
rochle
chlrurE
,-
18.Alcituilicateo prop...
2.Guvintecarecontingrupurlledelitere
"gettn
,glt'n ,,ghe", ,,glhi"
1.Scrielicatecincicuviniecarecontingrupuldelitorege:
a)...
_^t;,jl :ullt-"'"
Oemaiios,intocuiligruputdetiteregecugrupul
oe rrere ghe, apoialcetuilicate o propozitiecu fiecaiedin
cuv...
10.Dintextul,,Bunlca",scoateti,pe coloane,cuvintelecare
conlingrupuridelitere,apoiabau$alteenunturicufiecaredinele.
11.Tex...
--lllAbitlti
anunluricugrupuritedecuvintepecarete-ali
descopsritlnexerciliulanterior.
15.Transcrielitextul:
in vizlti pega...
17.Complelaliultimeledoudcoloanealeexerciliuluiurmator
folosindcuvintelecorespunzeloare:
euculeg tuculegl elculego
eualeq ...
-
19.Redaliinscris,cucuvinlelevoastre,conlinutultextului,,Ointamplare".
20.Scrielicatecincicuvintecaresecongnegrupuldelite...
24.Scoateli,pe coloane,din to'tul exerciliuluianterior,
cuvintelecareconlingrupuridelitere,apoialcetuilialteenunluri
cufie...
2.Dupaexempluldemaiios,transformalicuvintoledincoloan5
3.Transcrielitextul:
prietenele
loanagiMioaralocuiescin satulViisoa...
6.Completalicuvinleleurmtrtoarecugrupuldevocal€eacare
afoslomis,apoialcetui|icaleopropoziliecufiecarecuvant:
m__ sL_ mar__...
lntr-osearii,neneaVasilicdne-apovestito intdmplaredin
activitatealui.
-
- lntiimplareas-apetecut intr-o zi geroasideiamd.N...
16.Din cuvinteleurmdloare,alegeti-lenumalpe celecare
contingrupuldevocaleieSialcetuitipropozitiicufiecare:
p etenie,caiet,...
Sub masiiare o minge.ln timp ce scrie,o atinge cu
picioruldrept.
DeodaG,liingiigeamseaudeo voce:
- George,nuvii sdnejucim ...
26.Teneoentrudictarel:
a)ln vacanfa de primivari, cei trei frafi, Virginia,
GheorghifiigiChiriac,auplecatlabunici.
Peldngi...
- Foartebine!Lalucrareade Ia matematiciam fezolvat
corecttoateexerciliilegipmblemele,iar Ialimbaromini am
scrisceamaifrumo...
ln penararetot ce-itrebuieunuielevla gcoalii:stilou,pix
albastru,pix ro$u,creionnegru,creioanecolorate,gumS
degtersgio asc...
4.Cuvlntecareconfinconaoanadubli ,,nn,,gauvocaleleduble,,oo,,,,,ee,',,,11,,
1,Dincoloaneledemaiios,obsorvalicums€uformatcu...
c)Omulesteo fllnlesuperioare.
Matematicaesteogtllnleexactd.
Nemandrimcuelfllndcaestecelmaibunelevalclasei.
Mllmeaesteo par...
5.Scriereacorectea cuvintelorcareconlin
consoana,,m,.inaintede,,b,,sau,,p,,
1.Scriindsilabaim inaintea
descoperinoicuvinte...
6.Alcdtuitipropozitiicucuvintelepecarele-aliscrisin ultimele
douecoloanealeexercitiuluianterior.
7.Gesiticincicuvintecarec...
9.Dintaxtuldemaisus,scoateli$iapoiscrieliTntabelulde
maijoscuvintelecareconlinconsoanaminaintedep gib,
10.Alcatuilipropozi...
13.Alcetuitiun taxt,pe o temealeasdd6 voi,in careveti
folosic6tmaimultecuvintecarecontinconsoanaminaintede
p saub.
14.Text...
6.Grupuriledesunete,,cs,,gi ,,g2..
redateprinlitera,,x,.
1.TranscrielicuvinteleurmAtoare,apoidespe4ili_lein silabe:
.pix,
...
6.Transcrieliurmetoarelepropoziliigirelinelidefiecaredate
lntelesulcuvantuluiexemplar.
Mamaimi cumpairiun exemplardin ,,po...
- Cumsenumescflorileacesteamulticolore?
- Mixandre.Suntflorilemelepreferate.
Aparemama.Eaii diiruie$teXenieiun saxofon.Chi...
3. Gesilicuvintaleca sg pottormapornindde la urme-
toarelecuvinte,dupimodeluldat:
incilzl incilzlre incalzit
inzipezi inzA...
8. Punandsilabane inainteacuvintelordincoloanade mai
ios,velidescoperialtecuvinte.Caresuntacestea?
incetat neincetat
incre...
13.Texteoentrudictare:
a) in port
Daniellocuiegtein oragulBriiila.Acestoragse afld pe
malulDunilrii.
LuiDanielii plilceain...
- Da,ii rlspundeel miindru.
Cain fiecarezi, mamaii verifici toatetemelegi ii pune
intrebiiri din lecfii. Pdrvuagteaptdinto...
8.Guvintele,,intr-un"ei,,intr-o"
1.Transcrieti:
in codru
intr-o zi insoriti de vard,familia noastri a plecatintr-un
codrud...
4.Scrieliin loculpunctelor,cuvintelelntr-osaulntr-un:
Fotografia
sear5,mi uitamcu mama
familie.Erauacoloo mulfimedefotogra...
- Oareces.amailntamplatcufatamogului?
- Nugtiu.CiGscaceastiipovestepentnrprimaoari. Credcil
hirnicia saafostrdspldtitiatac...
10.Cuvintele,,ia.,gi,,1-a,,
1.Transcrielitextul:
pipugica
Mamai-aadusValerieio piipugi.Valeriaii mulfumeqte
mameipentru ac...
Secretul
Mamasepregete;tesI plecela piata.Vreasi o -- $ipe
FEnica.
- Oaremi -- Eipemine?o intreabiiMioarapesorasa.
- Da.in...
ln drumul lor spreiaz au discutatdesprece4ile citite,
darpidespresportullor prcferat,atletismul.Bachiar,Marian
apfopus:
- ...
-- male
Riizr"ansa dus-- mareimpreundcupidntii sdi.-- hotelul
undelocuia,-- intilnit peprietenulsiu, Gheorghifi-fi el
veni...
12.Cuvintelc,,mal,,pl,,m-a|,,
1..Ciliti textulde maiios 9i observalicendau fostscrise
cuvlnlelemrl Sim.tl:
ln gridlnabunlc...
2.Uniti,prinsegeli,cuvinteledinprimacoloanecucelepotrivite
dinadoua:
rm'ai gtii
rnsi p.ivit
mEl cunoscut
m,El salutat
Bnei...
c) Candnu _ _ _ avempaine,mamami fiimite se
cumpAr.
- Fiindci___ intrebat,4i voi povestitoat:iintaimplarea.
6.Descoperilic...
:
ducesi-i ajutela treburilegospoddregtiata cuma fEcutgi
altildati.DoaracumebEiatmare.
Sefacesear5.Floriniqipregltegteghio...
Totuti, datoritiimareluisiiutalent,NicolaeGrigorescua
reugit_ ._ incantepeto(i iubitoriidefrumosprin picturile
salecarefac...
careml"auftcut{. [e-ampromisci voi aveagriji depisicu{a
meaceadragic5reiaii spundeatunciMiaunica.
2. Alcetuitienunluricuti...
- Eu am ficut un desenfrumosastizi. MI duc sd iau
caietuldincamerameaEiveivedeaciinumi laud.
MamaIespune:
- Mi bucur!Dar a...
4. Completalitextuld6 maijos cu cuvinlelecareau fost
omrse:
Minciunaareplcioarescurte
Seapropiaoramesei.$tiindcEvafi pus--...
5. Caracterizati-lpe Gigel,eroultextuluide la exorciliul
anterlor.
6.Alcetuiliuntextalceruipersonajprincipalsefieopusullui...
Alergamfericifipecovoruldenea.Bachiar,ne-apirut ci
eramintr-o lume de basmgi din clipe ln clipi urma si
soseascifrumoasaCr...
Aga__intAmplat ti anulacesta-fi totu$imo$ulavenit.
_ _ _ adusla tofi o multimededarurifrumosimpachetate
$i-_ _ uimit cudii...
biletelede intrare.Apoi, ne-amintalnit cu ghidul nostru.
Dumnealuine-acondusprin toatesElilemuzeului.Aqaam
aflatcii demult...
2. Alcatuilienunturi
maijos:
ne-ampreget
ne-amamlnt
neam
ne-amspilat
cu cuvinleleapa{inandcoloanelorde
ne-amstetult
ne-amu...
daracumterminasedecitit carteadespre$tefancelMaregi
eraneribdiitoaresAimprumutealta.
dus lmpreunii la biblioteca Ecolii- E...
Ma convins.Mi scolin maregrabi, mii spdlgimi imbrac.
, Plecim.ln drumulspreplaji privescla'vitiineleluminate
alemagazinelo...
Agvreasi ajungi un naistrenumitgicu al siu _ _ _ si
duci faimamuziciipopulareromdneEtiin lumeaintreag5,
aqacumafiicutgimar...
venipetercndin cauzatimpuluinefavorabil,dar,cind va fi
vremebunii,vomdesfEguraintrecerca.
Cemult mi bucur!Acumamtimp sd-nv...
20.Ouvintele,,deaN"6i ,,de-al"
1,Transcrieli:
Poveate
A fostodati unimperatfoarteiubit desupugiisdi.Elavea
doi fii frumogi...
_ 3.Scrieli,?nloculpunctelordesuspensie,cuvintelepotrivite
(dosl,d+.al):
pddurea
--
Ununchi____ meuestep5durar.EIlocuiegte...
- Neuitim intii latelevizor,arispunsDiinul.
Ceidoifra1is-auagezatpefotolii.
Dinut aspus:
- Dii-mitelecomanda!Vreausiivid d...
- ln primul rind le-afost foarte dor de mine gi-apoii-am
ajutatgilatreburilegospod5regti.VreisE-(ipovestescce-am
ficut _--...
Cdtilbucuriepe Costel!t-ar siiri in brale tatdlui siu si-i
aratecetdemultll iubegte.
Acumttie cEla intoarcerevor discutade...
tocmaiti-a cumpirat ieri o cartede povegti.Daciia citit-o,
___ puteapovesticei-aplicut maimult.
Formeaziinumirul detelefon...
2.Completalipropozitiilecuortogramelecareaufostomise:
Dinneatenfie,copilulavirsat aproapetoateapamineral5
sticlS.
Eleviiin...
5. Alceluilienunluricu fiecaredingrupuriledecuvintepe
carele-alidescoperitlaexerciliulanterior.
6.Completaliurmetoareleenu...
C6ndv-a{iimbolniivit, va dus la medic. V-adat medica-
mente,agtepthndcuneribdare siifiti iar siiniitoli. V-ainviitat
sEvor...
25.Cuvintele,,cel"9i ,,ce-|,,
1. Transcrielitextulurmatorgi observalicum s-au scris
cuvinlelecelgice-l.
lntr-o lupti impot...
Careeste_ - _ maibunsportivalclaseivoastre?
Claudiui-aspusmameidesprepixul_ - - cumpirase.
Copilul- _ _ maimicalvecinilorn...
27.Cuvlntul,,n-o,,
1.Transcrietienunlurileurmetoaregiobservalicums_ascris
onograman.o,
Cristinan-osupiri niciodatipemamasa...
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken

24 141 vues

Publié le

culegere

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

201944440 carti-culegere-de-exercitii-si-texte-gramaticale-clasele-1-4-ed-elis-tekken

 1. 1. NTJME {hCT.ASA gcoaLA '"IHKEN$FloadedbvStefl0
 2. 2. .--. :r,. ! NUME qLAs,/[ FqoALA _{h TEK$IuPload€dbySfef3o
 3. 3. Tehnoredactare: MIRELLAPOPESCU Copertd: CIPRIANCOSTACHE DescriercrCIPs Bibliot€ciiNitionsle I Rom6niei GHPRMAN,ANCELICA Culegcrcdecxerc4iiti textegramstic&lcpentruclNeleI-IV / AngelicaGherman.- Erl"a7-a,rev.- Bucuresti:Elis.2OO8 ISBN978-606-503-028-2 811.135,1'36(07s.33 Tiparexecuratde S.C.EUROPONTICSERVS"R.L. Tel.:0264-542907t Fax:0261,i1t442_5rMoirilr0728-31i959j Toate drepturlle asupra aceotei edirii apartln Editurti EttsI
 4. 4. ANGUMENT EducaEcopmotfitspfilfrrlafuagogwpr//rfrulhn!trN,t,nd consfldrleo 'I,dfltorbaNbea ei'{,ni ptutula,.furl.fl.c&rrl&u tfrthcdq,,ndibrqrfd6lprchltbtrrsr, Acaa86.ctlvli,lp.61delnpotlf,/n/llniodelung.ttlprof'eEd. twn et vlltontM cld,F'/nfrrcap.,tt ntodotg tu l M dr tufr'fw@Xlhrling'idnF.An naft'/./ct, itlst,tfrt.Ma c''lrr.,tuW c{d.y'/errtr!ft#'',/h/tdo.frecvql/,g,nEuflegrffitst Da.c6m nlul chtelo/'Nhnanesa..i€bmlnantin tofn'r.fEal dfE;yoltufE capedry& gxrf;hnugconc,ianhilor.tcaLd,etttot E cet h s('is. ManwldsteolxaconsflAfuadpyfusnodehdaf/xr'.hn'/lacol..frtl,darnuoM fuatanulteaxr'cul,4/lc€dvacneE&iafufupeelevlln acestsens.Deacf5F.,tn 8ct srafucflq ,lsoo,b|{nldlo(tco/d/r'po',hl,I|'rb,& r'9,cfl'sotift t, htogd0 culotdnbhth lln!trronenl FlndW h o.tlflt. t,4,a.."putg//n.nr'r',adt |otL t spontil lEH cdlacmil d0ftri t|{ dw'd/t .Adng ir colflsr an & a'8tr.tgladlrtr,dale.CsStdW. antp'lo',ro,,l .c$lt aW eluet./.lla 'bsl rcvlal{ patuuapurE€frlncontonnibt€ ca acfrrdderomc @ntlcs t, orlo€pfco!/rv&ub & Actd6//n|dRonen,."Do .E nmotr,,fn'/,d contdasugr,rllLunotcoLgl& blrtsl| n ffion/6loc. l4i .le Ronnlelen at u i,',t a fllh mh,totta,dn tnto tt un capllolnouddlcat &v or.tlndas9,lein$i. Pondl.tcalc€rauqlze'l,a.caas[htcr'/t6pf//ttu '/in o',fi, Naclznc, e. €piao Etucavn|dsthl: 2. 3, 4 o. 8. 9. 10, E'.rl.I,/4Irl lmrr.h cfnunic.E(pnhr alw claElori,tti); Cuvedd,iilebe,aunstlu/,E|s,; - Erercidi& scdorcco|rcE: Pt dtrvofilrc: |,,tlldc Itl Nopodled€zvol,,tt; vofiha t Nopozifu; Punciva{alfoooE,ilitl Tes|€&; eialuhrE:' SoJuji'r tuiinaNb aqlwii ftw altrbp dev tudql' ir6, sd{f c!flsotldrzrt, sC-ti InDodFfrd firlcshtfffnpcr,rot&Fr nlbdlo€rrh; prqqtr,id&.dlv,n, sut|6,t,M" hht .x{t$ j Mrn ',d3cy,&- ntcl tcotuiwt .igE,copott./'Mhhnd &frtub prln ai'fuwreunellLefth unwyanthl cuyln|€nolohflntt|€Nn futEnrar.aundnff.o .tlntr4rncuve hl plunlulnu singulantlunu substantlvedare,dlninuy',,ivdeunu &dE6r0laa, Dgsorte,rer,U w @tBoMwptttW tfq" h, gntph th douttl.h tal lir.ta,aleCMrcadeenunl///.co'lct, ''/,|/ntutna loglei. i.ldlo(.flni un|€xa,fitEuth€trc0inttbnil, confnutvuunullext$ectrntl h n','dul a.f'frrh, A tl!,t ','r. t cltleg''fif,n 4rE p M st4 fitur€f6,c,4 ed consold€,€ drnotfrnteleahlfunbttl aelE,frr|frcnenafiisurltotncLtaint ,Lth acahtldnp,ta tl letnbogigtscl AsW chvflvq dascopl cuntlhtq retedbarcE c'lh|€ at lhlelestsunlaator,cuvln'€qrlnt ls op|/tr4yorlalqco'|8oflr€. ln l//'nllod/ftspetua htct*, "Ex$dl! .h scrr$r corDc-lC'ian inclusEfu cuwitdtd orftr,gtanjdepffie Iecul//,ndenonncundtun ff,frv fuiid,A ti ptnnr.
 5. 5. Pen'uWveniea$etelilorpec eehvtitefaclns is, aulostinclusein lucnte axe'r|liiSltexl/ercteri|oarcla:sqiereacorecfa cuvintdorcarcconlinqruouilede IiWe,cuyintecateconlnconEoanan lnaintedeb saup, cuvintecai si siiii ii i ?: y leaP dt+tl.!il,ec,.oo),cuinteincarcgrupuihdeconsoanegz, A sunt ,waen scnsD nti|€nx ''c.An obsev_atla eteviinei, dargi la atlii(la aclivititepracttcedesfesunteIn caort c{n$ tan.tnobdieeti alaceruot pedagogjce),plecereaacestiradea ynpya.rcbusun,De.aceea,lucnrcalmblneu ulcupltcutul,off/linduteelevitot, nepanodnctasatnffit,pof,lulilateadea9iconsolidacunortinleladettnbarcmeni NlnlnlemdM |t,busutilor. Psntruconsol|df,rcacunognts1/orlnsufiteVin inbmediulrchusurllotgecarcb fl, {ss9,ni acwaataM dwllor9lalbpof/D/iliff.Soc€rssdforos€a;cet, alb cotrel|re,.tuffi.cuvtnlpl€d€sc!p,edtepegihle odmde ds rtf/.)sultot,@fuuhi asnrn.tewottitratcapacHflllordaconunlcaqilatrnbogeflrcavocabutarutut, vtmamrutpas consttfrihexarcq[hUin lnte'|'r'/odlulcdrcnvortebuiseaefica 9un9{nF/elaorouc€lrsutiq pentua descopg/iNrli//edavo$trcaxistanteln roxtorecrrrtederulorulluctarlldahF saulnpangnfdadlnunoletlxto,cusradde oncunp tdecv'tCt,nelotNlmrc,craatadeeufo,flrcnumid. -.!*l::!,H "!"lt lb cug la&osabftapontuafra;estb eotevitorntct,dal r / atoEtnagqa|dnblv.loarcaloreduca{v,,, Cht€sdrtlfll rc€dsdhrc r, v, consf/hcd,pepawnutd,nldts@tad 'lrnttatafrca ttacotaboratortawplallaltnv{,torululgllnprcundvotdes@pacunostlnte notpecJreh vwaplcawMnd c,/r€f,t(a&seatuN noddlx.ftMle;nnathat;' . Pantu llacarcdln tonelelucrdr au lost etcetuk;t st; d; evatuarcD n ln|orytadlulclrcn el.vllvotd.nonstnlncamdsurdglaulnsugttcunojiijel| ia baz,.la mbllrcn,lne, Au|orulaa{peftrnanhtac'fsdlufr'rr hcelhalnta& aparlnaNnelfd/ldi,cuchsde pecarc,L{Instultgloduca|leraf,cl€/|/laelnueq Asaiaefoc'aSnpafj.,Envl sa{i rcspactlve,dattl colalse llorcarcl{u urmaleudov€d/ltcunosilntaleneinlcede llnfrtrontnd9laudononstatcdgttusCconuifcecoroc4.tt#t;r',stt;;t;. -- . c,u-tr€.c3ro.od/{1Enoud,luc/arcatl+ lnbogdlttconlnutut,latttnialeln carca ft/st upanr,ae.gtungutcetoriaseedlllneconvlngdeullltatoael,cooacenehcasi dodmcaeasAlleuAza|c.docetnainuv eLvltonenl,a$tdtngard,cetgidlnalu w n cenloc|ttescrcnanl, Descllrlndrcbusulwmttot,vlttolipososoei acasteilu(/idrtwr dascoDertceb dorejlpautotulltnrywnCdt intregulcoleclivalEdtLrtiElis, dryrltca fheananl. Obl€ctcucargscriem; 2.Titlulacesteilucrdri: 3.Obioctpecaresc em: 4.Autoarealucrdriidefatd: 5.Ac€astglucrareaapeiutla...l 6.UrareapecareoadresAmtuturorelevilor "4
 6. 6. EXERCTTil9rJOCURI DECOMUNICARE 1.Scrielialfabetullimbiiromineculiteremici. 2.Scrietialfabetullimbiiromdneculiteremari. 3.Agezati,in ordinealfabetica,urmetoarelelitere: a)m,r,b,o,c,s, I,v,a,y: b)S,F,A,N,D,U,Z,E,X,c. 4.Scrieli,inordinealfabetica,urmatoarelecuvinte: Crlstina,oragele,bicicleti, vacanla,gtefinel, invildtorii,elevii,darurile,mama,stiloul,Alexia. 5.Scrielicateunenuntcufiecaredincuvintelepecare le-aliagezatin ordinealfabeticala exerciliulanterior, avandgriiacafiecaredinacestecuvintesefieprimul in enuntulpecarel-atiformulat. 6.Scrieticate un enunlin carefiecarecuvantsa inceapdcuaceeagilitere,dupdmodelulurmdtor: Corlnacumpiri creloanecolorate, 7.Desparliliinsilabecuvinteleurmitoare: cartea,copllul,invititor, bicicleti,licrdmioarele. 8.Alcdtuilienunturicufiecaredintrecuvintelepecare le-atidespadtin silabela exercitiulanterior,avAnd gril6sdpdstratiformafiecdruiadintreele.
 7. 7. 9.Transcrieticuvinteleurmebare: loana venat lcrl cateaua dou! foo!la $otra mlcrc macarauanoul vlo!ra citla lcpure goseaue roul soarele carba plerslci miseau! voul cobo!re mct lolbuli Ganapeauaplout oaste nta lsrnl neaul ouI scrlsoaresltt plctrc salteaua amdndou! 10.Alegelic6te un cuvantdin fiecarecoloanaa exerciliuluianterior$iscrielicdteunenun!. 11. Euscriuunul,tuscriimulte: a ac aog c0rc ogroel prlcepele llcsu b cluperci clzmi plclor feclor mac d glmnasti glngle glrafi macaraglu frlglder 6 c minge g6am gem ger culegere
 8. 8. 12.Complet4irebusulurmator: 1. Obleotede podoabd pe carc le poana la urechl mai ales fetele 9i femeile; 2. Plantecu florl mari gi rogil care cresc fi B infloresc vara in lanuriledegrau; 3.Obiectlolositdecopllpentruaseiucain parc; 4. Unanlmalcu gatullungpecareil putemvedea in pra noastrinuma!laGridlnaZoologici. 13.Scrielicateunenuntcu fiecaredintrecuvintele pe care le-atidescoperitpe grileleorizontaleale rebusuluidelaexercitiulanterior. 1a.Gdsitigivoicdteuncuvantcareconlineungrupde douelitere.Scrietiacestepatrucuvinte,apoialcatuiti cateunenunlcufiecaredinele. 15.Euscriumulte,tuscriiunul: a iachete lacheti pachete rachele chel mochete b perechi rochil urechi chitare ridichl
 9. 9. gheare ghete gheturi ghergheturl verlghete 16.Transcrietiurmetoareleenunluri: Ceciliacumpiirdcerceiaurii. LuiCiprianii placesi asculteciripitulpisirelelor. UnchiulAchimii aduceo mingein darlui George. Angelicaigi iainghegtii delagheretadin aprcpiere. Lainceputulprimiverii inflorescghioceiigingagi. 17.Cititicu atentieenunlurilepecarele-atitranscris la exercitiulanterior,apoisublinialitoatecuvintelecare contingrupuridedouagidetreilitere.Alcetuitigiscrieli alteenunluricu fiecaredintrecuvintelepe carele-ati subliniat. 18.Cuvintele unor propozilii s-au amestecat. Agezali-leagacumest6corect. a)fra1i,gi,Lucian,Marcel,gemeni,sunt,Cicerone. b)Gheorgh(i,cirege,lui, culege,unchiul,dulci. c)place, fragi, de, dulceala, Georgianei, ii, inmiresmati. unghll ghlocel ghldugii
 10. 10. 19.Completatirebusulurmator: 1,Obiectcu alutorul ciruia incuiem 9i descuiemuga; 2.Cu ele, oamenli E E E aprindfocul; 3,Desertul pe care-l preleri orlclne in zilele cilduroase devari; 4. Obiectin care elevii igi pun tot ce le trebuie !a gcoale. 20.Scrielicateunenuntcufiecaredintrecuvintelepe carele-atidescoperitpegrileleorizontalealerebusului demaisus. 21.Gasitialtecuvintecareseconlinefiecaregrupde treilitere,apoialcatuiticateun enunlcu fiecaredin celeDatrucuvinte. 22.Alegelivariantacorecta: -. ordonali ,rmicl copll<-' ordonate carte<-'mice ordonat mlc ., frumos ., bitranl orag(--lrumoase copac.(--bdtran 'r frumopl bitrine BBB r'nou televizor(r noi noui ., Pietruite gosea(+pletrulli a pletruiti
 11. 11. , 23.Alcdtuitigi scrieticateun enun!cu fiecaregrup decuvintecareconstituievariantacorectidin "".rii3irtanterior. 24.Alegeti,apoitranscrietivariantacorecte: Auinflorit liliacul9ilalelele. A inflorit liliaculgilalelele. Eiaplecatla munte. Eiauplecatla munte, -ln -fiecarc yaca$i, Raluca9i Cristinapetrec dou5 sapEmanltabunici. _ll-fiTrf1 trcalfi, Ralucagi Gistinapetrccedoud siptiim6nila bunici. lupul o inghfiseri pebunicufaScufileiRoqii. Lupuloinghilise pebuniculaScufigeiRo9ii. Smarandasaulrinavavenila noi? Smarandasaulrinavorvenila noi? 25.Descoperiti,apoi scrielicele heizecigi trei de cuvintecaresegisescin dreptunghiulurm6tor: S c o A L A U A R c c R E o N A T N A P A I E U T I L E V c A L o T A B L A c 10
 12. 12. 26.Transcrietienunturileurmetoaregi relinotide fiecaredataintelesulcuvAntuluiscriscuculoarearogie: gteftnelscrieo propoziliepetabll Concurenliisunt foarteatenfi la mutareapieselor aflatepetabladegah. Casabuniciloresteacoperiticutabll Florin, fratele meu din clasaa treia, a invifat tablainmullirii gi tablaimpe4irii. Bunicagi nepofelulei, Dinuf, staupe o bancil,ln parc. MamaSmarandeilucreaz5la o banci din oragul nostru. in recrealie,F5nicaigi pune pe bancStot ce ii trebuiepentruoraurmitoare. Ralucaareochiverzi. Dincauzafurtunii,s-aspartun ochidegeam. Pe un ochi al aragazuluifierbe deja un borS moldovenesc. Uneori,mindncun ochicusalaG. Buniculgi-apusla ciruld un ochidepisici. Dupi ploaie,ocolescpetrotuaroriceochideapi. Deziuamamei,ii voi dIrui un buchetdetrandafiri rogii. Dupi o ori deslniug,aveamobra.iiirolii. LuiDinuf ii placefoartemult salatade roqii. l1
 13. 13. 27.Scrieligivoienunturiin careaceleasicuvinte sdaibdintelesuridiferite: a)toc(descris,depantof,deugi, deochelari); b)broasci(detaugi, animalul); c)cog(depiine,depeacoperlgulcaselor,pentru gunoi); d)vara(anotimpul,verigoara). 28.in chenarulurmatorvefi descoperiunsprezece numedeanimaledomestice.Caresuntacestea? 29.inlocuind,in cuvinteleurmetoare,literelescrise cu culoarearogiecu alte litere,veli descoperialte cuvinte.Caresuntacestea? 9al, porc,alini,.parte,lulele,lle, lama,sac,taci, cul,cari, gurd,sitd,rEmAn,sere. T M N v E z G U c A P G A N A I A P o R c N o s E P T s o A I E c D R M I E L F R A T A 12
 14. 14. 30.Alcituitigi scrieticateun enunlcu fiecaredintre cuvintelepecarele-atidescoperitlaexerciliulanterior. 31.EliminAndliterainilialalafiecaredintrecuvintele urmetoare,velioblinealtecuvinte.Caresuntacestea? sapi, carte,aluna,pomul,Puga,mle,zmeu,arami, spfnuf,feu,pin, ram,cari, azl,gare,rac,amic,r4e, peste,bani. 32.Alcdtuiti9i scrieticateun enuntcu fiecaredintre cuvintelepecarele-alidescoperitlaexerciliulanterior. 33.9i cuvintelorleplacesafiealintate: pipugd pipugici dulap carte bilat fata copll caiet fundi frate sori 34.Alcetuiligiapoiscrieticateunenuntcufiecare dintrecuvintelepe carele-atidescoperitla exercitiul anterior. 13
 15. 15. 35.Citili cu muttaatenlietextulurmetorgi tiiiati enunlulcarenu-giareloculin acesttext Lalibririe leri ammercimpreundcumamala libririe. Acoloo mullimedeoamenimunceaulamaginilelordecusut. [a intrarc,amprivit uimiti in jur. perafturi, erau lgezateo mullimedeci4i. Mamaa spuscEmergem laraionuldecirli pentrucopii Acoloerauo mullimedecdrfiilustratecudesene foartefrtmoase. Mamaacumpirattrei cdrfi.Abiaageptamsd"ajung acasiigi sEle riisfoiesc.Mamaa promisci, dupl ce voi citi c5(ile 9ivoi coloradeseneledepepaginile lor, vom mergedin nou la librErie.Atunciimi rla cump5raaltec54i. 36.Transcrietitextul,,Lallbririe,,fdr6propoziliacare nuigiarerostulin acesttext. 37.Respundeli,in scris,la urmitoareleintrebiriin legAturdcutextul,,Lalibrerie,,delapaginaanterioard: a)Undeaufostmamati fetilaei? b)Lacareraional librerieie-auopritele? c)Ceavizut fetilaacolo? tl) Cei-acumperatmama? e)De ce era atet de neribditoare fetila ca si aiungimairepedeacase? f) Gei.apromismamafetilei? . g)Dececredelici sunttoarteimportantecetile? 14
 16. 16. 38.Completalirebusul: A 1,Cartonagepecaresuntdlfierltedesenecualutorul cirora coplll atle o mutlrne tle lniormalii despre lumeainconjuritoare; 2.JucEriapreferatiafetitelor; 3.Uncaldezmlerdat; 4.Jucirla preteratia bdlqellor; 5.MogMaftlndezmlerdat; 6.Frlcosuldlnpovestecarcsesperiedeumbralui; 7.Jucirie in formi desferi prcieratidetoll coplll, dar9ideuniiadulli,in timpullorliber. 2 15
 17. 17. 39.Transcrietitextuldemaijos: Lajoaci Esteoranoui gijumdtate.Janavinepeterenulde joac5.Aducecueagio cutiecujetoane. Peterenesteprietenaei,Jenica. Janaointreabi: - VreisEnejucim cujetoanele? - Da. Janacautijetoanelecu:lalele,licrimioare,toporati, brinduge9inarcise. Jenicaii spuneJanei: - Cemultejetoanecu animaleail Uiteun lup, o vulpe,ociiprioarii,unjder,unarici,unurs,unbursuc. Oarecinearecelemaimultejetoane? 40.Rispundelilaurmdtoareleintreberi: a)UndeseduceJana? b)Clneestepeterenuldejoacd? c)Cuceseioaci ele? d)CejetoanecauteJana? e)DarJenica? f)Care dintre animalele de mal aus sunt periculoase? g)Enumeraligaseanimalecarecrescin curtea omului. h)Dafiexemplu'defloricareinflorescprimivara.
 18. 18. 7 41. Completatirebusurile: B 1,Sali ornali gi utllati special in care elevli igi desfigoari oreledecurs; 2.Ce4i pe care elevii le primesc la inceputul fle- carulangcolar,pentrua-91imbogili cunog-tlntele; 3,Agezatein buchetemulticolore,elefl insolescpe eleviin primazi degcoali; 4.Prlmaluni a toamnei,in careincepeun nou an gcolar; 5.Activltiti recreativemultindregltede€colariimicl; 6.Oblectealeciror paginidezvdluiecltitorilorcomori nepreluite; 7.PersoanepregefiE in mod speclal pentru a-i instruigi educapeeleviiclaselorprimare; 8,Ll se maispuneglgcolarl; 9.Sentimentulcare-i domlni pe pdrlnti, elevl 9i cadredidacticein primazl degcoali; 10,Clidireain carevin toli eleviisAinvete. 1'7
 19. 19. L Pers:1necarenealuteeAprevenimbollleet si ne_tnsanatotlmatunclcdndsuntembolnavl; 2,Persoani pregiflti speclalpentrua instalasi rnrrEtneclrcuiteleelectricedeoricefql; 3.Isemalspunegllurnallst, 4.Munclbrcarclucr€aziin mlnadecettuni,de nlsip, saudesarc. s.Persoanepregititi speclalpentrua-llnstrulsl a_l equcapeelevlidlnclaseleprimare, 9-.l:T*li careare grili ca oameniise respecte leglloliril; 7,Muncltorcareconstruiegtecase9lblocurl, 42.Dincuvinteleurmetoareteialipecelecarenusepotrivesc: a)croltor,timplar,coafezi,api, scrlitor,graflcian; b) macara,farmaclst,intirmier,profesor,inglnerl vacante; c). istoric, legumicultor,pomi, cofetar, magini,laborant,actor. 18
 20. 20. 43.Agezaliin ordinealfabeticaurmatoarelenumede orofesii: notar,contabll,agronom'iconar,licetuf, reporter, electrlclan,scenaat,micelar,blbliotecal,ludecitor, ziarlst,frlzer,taxlmetrlst,olelar,dramaturg,hamal' gardlan,programator,vatman. 44.Scrieli9ivoialtenumede.profesii9iapoiabatuiti enunturicufiecaredinele. .r||l||r..i|.rIl|.'.'.|.r|1 45.Uniticuvinteledin primacoloani cu cele cu gestionar iurnallst tlidaci medlc aplcultor profesie inlelesaseminatordinadouacoloana: doctor messrle navigator prisicar ziarist vanzetor babysltter 19 marinar
 21. 21. 46.Completandrebusulde trebuieseinlocuitijucdriile: maijos veli aflacu ce 14 17 1,Oblectcu careschilemo plangi; 2. Caietspeclalpealecirui flle eieviideseneazi; ?.r9br_1ct".P".:areetevitscrtuinctasi9t """ra, ' 4.In acestobiect,eleviligi fin: creloane,stilouri,pixurl,radieregiculorl; 20
 22. 22. 5.Comorlneprcluite,aleciror lalnesunt descoperlte detotl elevllgl detoti iubitoriide lecturi; 6.Galculatorelectronlc; 7.Carte folosne de elevi pentru consolidarea9i imbogitireacunogtintelorla dlterlteobiecte; 8. Creioanecolorate;. 9.Aceste obiecte sunt strict necesarecelor care plcteaze; 10.Cartepealecirei paginisuntnumaihi4i; I 1.Carte in care gisim explicatllle cuvintelor necunoscute; 12.lnstrumentde scrisin Interiorulcerulaesteun bureteinmuiatin tug colorat; 13.Toc rezelvorcu cerneali folosit la scrls; 14.Obiectin careeleviiigi aduc la gcoali tot ce le trebuiepentruleclll; 15.,,Banca"elevului; 16.Obiectfolosit de elevli neatenti.I se maispune 9i radieri. 17.Carnelelin careeleviiigl noteazecuvinlelenoi din lecliigi explicatiilelor; 18,Hainespecialepecarele poarEeleviilagcoali; 19.Creioncu pastecareinloculegtestiloul. 21
 23. 23. 47.Sealintemcuvintelel 48.Transcrieliteltulurmetor: Dalnufesteun elevsilitor. Cind vinede la gcoald, mindncii,apoi se odihnegteo orii. Dupi_amiazairi facele4iile pentru a douazi. int6i invag foarte bine leqia, apoi scrie tema. Agaprocedeazila fiecare obiect. Cdndterminiidepregitit lecfiile,seducela mama. Eali verificii toate temele.il lauda mereu,fiindci bdiatuligi facele4iile cu foarte multi ate4ie. De aceeanuareniciogregealli. Seara,inainte de culcare, biiatul i9i pregetegte ghiozdanul.Agae sigurcii a douazi * "u* f" l.""latot ceii trebuiela ore. stilou
 24. 24. 49.Rdspundelilaintrebari: a.CefeldeelevesteDenup b, Dece credetlci bdlatulse odihnegteinaintede a pregeU|e{ille? c. Decetrebuleintii sdinvilali lectiile9l abladupi aceeasi vi scrletitemele? d. Deceil laudi mamamereupebiiatulel? .......,.,..;...,.........,... e. Decetrebulesi vi pregeil$ghlozdanulseara,9l nuin ziuaurmitoare,inalntedea plecalafcoala?
 25. 25. 1.lngtfmpu!celmaicitduros; 2.Raiulp-isirelelor9ialanlmalelorsilbatice: u.ErsunrpentrunoiDirintiiperlntilornogtri; 4.Mulll -dintrenol rie aolrii,rsi- petreclm'micarcdtev.azilepemalulelinsorit; 5,Allii preferizonelelor inaite,acoperitecu brazi,pentr_urecoarea,aerulcuratglti.umuieleifor;-'6.Celetoriefecuti peios: },:Tt" tui ne fab iiteie tumlnoase,frumoasegi !;ffi::lrHf8xi:$:i'"'J_0.Cetetorieficuti in' grup, cu un mtiloc detransport,in scopeducatii: lt.prin intetm"Iiuiioi-ilscoperim noi tatneatecanilor,
 26. 26. B.CUVANTUL,SILABA, SUNETUL,LITERA 1.Alfabetul 'l.Completatirebusul: It 1.oblectuldeinraFmantdincat€inv{Am5avorbim9i sA scriemcorectromanette. 2. Inctltullain caretotlelevllvinsi inveF. 3.Grupdepersoanealcetuitdlnpdrlntl9lcopiiiacestora. 4,Numeleteriinoastre. 5.Manualcare-lalutApeeleviiclacelintalseciteasce9i si scrle. 6,Oblectincareorlc€clpili9itlne:stlloul,crcionul,radlera. 7.ObiectdeinvElemantcarenealutesi r€zovemexercltll 9iprobleme. 8.Rezultatuladunarllunornumele' 9. Totalltateallterclorunelllmbla$ezateintr-oanumite ordlne. PegrilaverticaEa rebusuluiatidescoperitcuvantul 1 2
 27. 27. 2.Scrielilnordinealfabeticeurmetoarelecuvinte: _-lT-tll, umbreti,bec,floare,ptstci,e c€,kttogram,api,soa_re,matemaci, dutap,invititoar€,vioari,dt", i"tj;lzma,u,naatutl, gari, gaplo, hori, ochelarl,Inel; 'ild-;;j; teleton,l5ran,xerox, ..3- Ce-animaledomesticecunoa9teli?Scrieli_lein ordinealfabefice,apoiabeuqicateunenun! -cu fiecare.Fr*"J"til" i"fgicuanimaleleselbatibecunoscute<ievoi. 2.Cuvefiul Completalirebusul: L Anlmaldomesflc. -2. Oblectcarene peatreazihalnelegroase,la *coali,panalaplecaraacasi. 3.$colarllorllsemalspune................,.... 4,Oblectpecarescrlem. 5.Zipadi,omit sau....,............... 6,Fenomenalnaturllcalsneveetegteploala, 7.LoculnFsau.. PegrilaverticaleABalidescoperit 26
 28. 28. 1.Alegelidincuvintolescrisep€grileleorizontalealerebusului, pe coloane,pe celecaredenumesc:fiinte,lucruri,fenomene alanaturii. FllnF Lucrurl F6nomong alsnaturll 2.Abatuitienunluricufiecaredincuvinteleexerc4iuluianterior. 3.Scrielicateunnume: a)debelat b)d€fate c)detamilie d)desat e)doorag Ddelara g)demunte h)deaptrcurgetoare 4.Alcetuilicateunenunlcufiecaredincuvintelescrisode voilagxercitiuluianterior,' 5.Cuvintele,,cofetiargi,Jrozof'conlinsunetulf 9idenumesc protesii.GesifSivoicuvintedeacestfel. 3.Guvintecuinfelesaseminetor 1.Unili,prinsege, cuvinteledinprimacoloana,cucelecu Intelesasamenatordincoloanaadoua. llnle casi prleten matlne urbe aplcultor radleri automobil prlsicar amlc orat rtgE gumA loculnti )1
 29. 29. ",Ul;Eia.jt, cuvintecuintetesaseminitor9iscrieli_teincotoana larin arbore ramure lucrurl codru BoEomoret !!rcuros .-3. Alcdtuitienunluricu tiecarodincuvintelepecarele_atidescop€ritlaexorciliulantorior, -_-4. inenunlurileurmatoarelnlocuilicuvintelescrisecuculoaroa 11q:::_1!91?curntetesasemandtoreir*ifii.nir1-aiii"iii"sermpunpentrucaenuntulsdr6m6nitorect. Oameniitoamnastrangrccoltele. Inaintedeadeschideugl,cindsun5cineya,mI uitpevizor. Eu_lizicprietenuluim6uciivoimergelafi;ilf'-'- "-"" Ori:egcolar_est€voiosatuncicind riuncasaesternsfletite cujalificatiwl,,Foartebine,.. lntFoglastrl seaflitcincitrandafiri. Drapelulrominescarefiri culori:roqu,galbensialbastru. la concurslldematematicE,eleviiclaiei"noastreiffi;il; celemaimultepremii. |,":Fruf * linrr-un_neamdeoamenineinfricali.Eteulnamtcisuntliiudati. Ciindestevremefrumoasii,iegimafari la ioaci. _trceprclesiearcfiumusefeaei,daci o practicicupasiune. Vulpeaceavicleanll_ainvitatpecocorla masi. SergiugiMirceasuntcolegigi amici Ili1y"*, pi:i{e citatoarerevinin tari. f T1*-",li"i efectuimexercifiicomplicate. rn ormlnelte rcci de toamnii,maginilecirculi incetprinneguradeasii. Tataadecissi schimbegeamurileapartamentuluinostru.
 30. 30. 4.Cuvintecuinfelesopus 1. Unili,prinslgeti,cuvintele lordina douacoloane. baran scund urat cildurt mare lat alb deasi dinprimacoloane,cuopusul rari ricoare mlc negru trumos inalt ingust tinir 2,Alcituiticiteunenunjcufiecarecuvaddinadouacoloane aexerciliulu-ianterior. 3..Scrielicuvintecu?ntelesopuscuvintelordincoloanade marlos. obraznic lenes Putin trlst reu urat rdspuns dlspare zl descopere aeduce deschlde prlmegte dezleaga qras seintoarc€ 4. Alcetuilienunluricucuvintelepecarele-alidescoperitla exercitiulanterior.
 31. 31. 5.lnbcuilicuvintelecareaufostscrisecuculoarearosiecualtelecuintelesopus,moditicandenunlurlte,acotounOeeJ;;;*" Marianpleaciilagcoaliiin fiecarediminealilaoragaptegi patruzecigicincideminute. Uneori,colegameavorbegteprearare, Pestezeceminute,avionulva-decola. OriceomcorecturiQteminciuna. Candestefrig,mi imbraccuhainegroase. Neintristim laaflarcaunorvegtireie. Cineadeschisuga? Nusebrodeaz5cualiigroasii. 1.ClocululIsemalspune 2.Omdestaturlmlci. 3.F+lta.c_gcarestatin aceearlbanci,lagcoati, 4.Obatlstlmatmtcl. 5.gartcadecipttal alcolarllordh ctasaintal. o.relsoanacateneimprumutacC4ldo la blbllotecalacar€lucr€azl. 5.Silaba Completatirebusul: PegrilaverticaHarebusuluialjdesclp€ritcuvantul 30
 32. 32. 1.Desplrtililn silabefiecaredincuvintelepecarele-atiscris pegrileleorizontalealerebusului9iprecizalinumeruldesilabe d fieceruia.Abeuiliapoienunturicufiecaredincuvintelepecare le-alidescoperitpegrilglaorizontalealerebusului. 2.Daticinciexempledecuvintealcetuitedintr-osinguresilabS, apoialcetuilienunturicufiecaredinele. 3, Punandln falasunetului,,a"unaltsunetvetidescoperi cuvintealcetuiledintr-osingurdsilaba.Caresuntacestea? >"4.inlocuindsunetul,,m'dincuvantul,,mad'cualtesunete,veli descoDerialtecuvintgformatedintr-osilaba.Car€suntacestea? 5. Alcatuitienunturicufiecaredincuvintelepecarele-ali d€scopgritlaexercitiulanterior, 6. inlocuindliterelescrisecu culoarearogiedincuvintole urmetoarecualtele,vetidescoperialtecuvinte: cal,mal,coQ,par,lan,rol,nal,pln,sac,fac,loc, mlc, val,tac. 7. Alcatuitienunturicufiecaredincuvintelepecarele-ali descoperitlaexercitiulanterior.
 33. 33. _-8. Transformaticuvintelealcetuitedintr_osilabecotoane,incuvintedindouasilabe,dupdmodelui din prima 9.Despirtililnsilabeurmetoarelecuvinte: _-f]o]|, ,neryr,ctasi, biiar, crcion,haini, caiet,cuvant,oament,Iamt,pantof. unlljlra,u't' propozitiicu fiecaredin cuvinteteexerciliutui 11.Euspunmulte,tuspuiuna;
 34. 34. 12.Catesilabeare fiecaredin cuvinteleprimeicoloanea exerciliuluianterior? Despeditiin silabetoatecuvintelepe carele-aliscrisin a douacoloana.Ceobservali? 13.Scrielizececuvintealcetuitedindouesilabe,apoialcdtuiti enunluricufiecaredintaeele. 14.Completaticuvinteleurmatoarecu silabelecareaufost omrse: ls.Alcatuitienunturicufiecaredincuvintelepecarele-ali descoperitlaexerciliulanterior. 16.Despe4ililn silabecuvinteledinprimacoloane,apoi transformati-ledupemodelul: penal pe- nar pe-na-rul oameni oa- meni oa-me-nii caiet parintl biiat cantec desen meae stilou Catesilabearefiecaredintrecuvinteledin:a)coloanaa doua: 33 b)coloanaatreia?
 35. 35. 17,Grupaliincoloane,dupenumeruldesilabe,cuvinlele: prleten,crln, Angellca,larne,ghlocelul,lume,Raluca, mlcl, prlmEvara,nol, harnlci, macaraua,consoane, ochelarll,pix,versurl,cample,penel,cor,ochll. 18.Euspununa,tuspuimulte: excavatof oXcAVitOrti apartament televlzor aspirator calculator camionul carameaua macaraua canapeaua 19.Despdrtitiln silabecuvintelepecarele-aliscrisin adoua coloanea exerciliuluianterior.Scrieliapoienunturiin caresd utilizatiacestecuvinte. 20.9icuvintelorleplacesefiealinlate,prinurmare,alintatile: cartea cirtlclca pipuga pl6ica oragul copacul carnetul capacul bEiatul caietul clorapul 34
 36. 36. 21.Dsspeti!insilabecuvinteledinambelecoloanealaexerci- tiuluianterior,apoialcetuilienunturicufiecarecuvantdincea deadouacoloane. 22.Despe4itiin silabetoatecuvinteledintertel€urmetoare, grupandu-leapoiincoloane,dupenumerullordesilabe. a) ,,Batevantdeprim:ivarii$ipemuguriii deschide, Vantulbate,frunzacregtegivoioasiluncarAde. Subverdea{adrigilagi disparcrengileperind $isubcrengileumbroasemierlasarcquierdnd.'. (VasileAlecsandri- LuncadinMircegti) b) ,A fost odatnun bdiatsirac, caredemic a rimas orfan de am6ndoipnrinfii.Triiiadin mila oamenilor,careii diideaubaunblid demdncaresii-Eipotoleascdfoamea, bao haini maivechesiiseaperedeploaiegidefrig." (VictorEttimiu- Omule, ,,Te-amlovit, giriu lmi pare, Dardebiefii puigori fie cumnug-afostmilii ClindsiiriseEisii-iomoriT' (ElenaFarago- Motanutpedepsit) ,,Cumtreceaintr-o zi din primiivaratecutii, s-aoprit si asculteo privighetoare,carecantaderisunagridina; gi fiindcii tufigul in carecdntaera chiar alituri, s-a aplecatsi incerce:n-oputeaziiri?" (AlexandruBretescuVoinegti- A/icugor) 35 c) d)
 37. 37. e) ,,Fiiriisii mai ziiboveasci,miitu$a{apri serepezeaIa bucitiirie, turna intr-o ulcic5lapie dulceqiageiaintr-o strachini miimiiligufi caldi, apoi puiea-ulcica 9i q"qhill pe-un$tergargi le aduceafugu1ala patul iedului." (Octavpancu-lagi- ledulcutreicapre) ,,lncepuia mergegieualdtureadeel,pecirareaproasp5t zbiciti. Ceruleralimpede,soareleumpleacdmpiilede luminii,gi,dinc6ndln cind, sevedeaSiretuls"inteind la cotituri." (MihailSadoveanu- UnomndcEjit) 6. SunetulSilitera- Vocalegi consoane 1,Mulocdetransportaerian. 2. Loculdeundedecoleazill undeatelizeaziavioanele. 3.Sali in car€igi desfeioari activltateaetevii. 4.ProglamEiptemanal. 5.Produsallmentarllchld,obtinutdinsemlntsledefloarea soarclul, 6.Fructe, Pegrilaverticalearebusuluiatidescoperitcuvanul 36
 38. 38. 1.Dupamodelul: carte= car- te = c -a- r - t -e despeditiln silabe$iapoiin sunetecuvinteleurmatoare,apoi sublinialivocalele: lalea,lcoane,elefant,covoarc,lemale,invalitor,umbreli, urs,cuvant,televlzot,cumpArlturi. 2. Alcetuitienunturicu fiecaredin cuvintelepe carele-ali despeditin silabelaexerciliulanterior. 3.Alcatuitiuntext,lalibedalegeredincetmultcincipropozilii. Subliniaticuo linievocalele. 1.Scrlempetabli cu 2.Vestilorllprimiverll. 3.Propozitiilesuntalcitunedin 4.Numernatural. 5.Unadinceletreiculorldebaze. 6.Cuvlntelesuntalcetuitedln 7.Cuventcareareacelagiintelescu cuvantul,,existe.,. 8,Sunetelecaresepronunpugor,fire alutorulaltorsunete. PegrilaABatidescoperitcuvantul 37
 39. 39. 4.Dupemodelul: prleten=prl-e-ten =p-!- l-e-t-e _n despeditiln silabe,apoiln sunetocuvinteleurmetoare,apoi sublinialiconsoanele: carte,crglon,cumpetiturl,plx, colegi, lepurag,barzi, vacanll,implotegte,son6rle, c. ExERCtTilDESCRTERECORECTA l.Cuvlntccarcconllngrupurlledelltere . )rco"r,rcl,,,,,che,,rrrchl,, 1.ScrieticetecincicuvintecareconlingrupuldelitoreOC: a)lalnceputulcuvantului; b)ln interiorulcuventulur; c)lastergitulcuvantului. Acntuiliapoicatsopropozitiecufiecaredincuvintelepecare le-aliecrismaisus. 2.Completalicuvintele: . S..Alcetuiticeteo propoziliecufiecaredincuvintelepecare le-atidescoperitlaexerciliulantenor. 38
 40. 40. 4.Scrielicetecincicuvintecarecontingrupuldelitereche: a)lainceputulcuvantului; b)lamijloculcuvantului; c)lasfargitullui; apoialcetuilicatgo propoziliecufiecaredinacestocuvinte. 5.Complet4icuvintele: .r"<_ >*(-6.Transcri6titextul: Lacherhana Tachelqi petreceo parte din vacan{amarelmpreunii cu plrinlii in DeltaDuniirii.Cain oricean,auvenitgiacumla neneaEnache,verigorultatSluisiiu. Dimineafa,tatail cheamii: - Tache,astiizivommergela cherhana. - Cebinel Doar ttii ce mult imi placepeqtele.imi pun piliiria giochelariidesoare. Au pornit. ln drumutlor admirausiilciilepletoase,apa argintieaDuneriigibtrrcilecarepluteauugorpeluciulapei. [a cherhana,neneaChelarutocmaiprimeape$elepescuit de neneaCostache.Pegtii,de toatemiirimile,striiluceauln luminasoarelui. La cherhana,Tachegi piirinlii lui au mdncatsalatiide pege,icrcdegtiucii,ciorbi decrapgisaramurEdesomn. Adouazivormergegieilapescui(nudepartedecherhana. 39
 41. 41. 7. Scrielipecoloanecuvintelecareconlingrupuriledelitere pecarele-alidescoperitin textul,,Lacherhana,,,apoialcetuili altepropoziliicufiecaredinele. 8.Scrie$catecincicuvintecaresecontinagrupul : a)lainceputulcuvantului; b)in interiorulcuvantului; c)h sfargituttu., apoialcetuitipropoztiicufiecaredinacestecuvinte. 9.Completaticuvintele: /-, d<_ d<_ Y- r-_ _ 10.Euspununa,tuspuimulte: -)''(- mac macl plsice pierslci giuperci nuce vaca vooe rac lunci sac 40
 42. 42. 11.Alcetuilipropoziliicufiecaredincuvintelepecarele-ali descoperitlaexerciliulant€rior. 12.Scrielicatecincicuvintecareconlingrupuldeliterechl: a)lainceputulcuvantului; b)ln interiorulcuvantului; c)lasfargitullui, apoialcetuilicateo propoziliecufiecaredinacestecuvinte. 13.Transcrielitexlul: Piticii Ciprianciteao poveste.Eroiiei eraupitici. Eiaveauciciuli micicuciucuri. Piticiimunceaula uncirc. Multi lumeafostlncantatiidespectacolelelor. Darpiticii voiausi plecela cisu{alor din poianil.[e era tare dor deveciniilor, ceicinciprieteni mici: o ciocdnitoarc, doi cuci,un sticletegi un scatiu.$i acumigi amintescde ciripitulveselceriisunaprintoati poianaceamulticolori. 14.Dintextuldemaisusscoateticuvintelecarecontingrupuri deliteregialcetuilialtepropoziliicufiecaredinele. 15.Completalicuvintele: >-<16.Alcetuitipropozitiicutiecaredincuvintelepecarele-ati descoperillaexerciliulanterior. 4l
 43. 43. 17.Euspununa,tuspuimulte: ureche ure Pereche chibrit chlp chiot llchld prlchlndel rochle chlrurE ,- 18.Alcituilicateo propoziliecufiecaredincuvintslepecare re-altdescoperitIaexerciliulantenor. 1L Transcrielitextul: AcasA Esteamiazii.Mamaii cheamlla masiipe cei doi copii, Chiri[A^gi.Paraschiva.Dupi ce miin6ncd,ei o ajutii si facl ordinein bucitdrie. Apoi, mamaseducela serviciu.Lucreaziiin schimbulal doilea. Cei doi fragi rimin singuri acasi. p6ni la intoarcerea tatilui lor deIaserviciumaisuntdoueore. Pamschi ia cutiacu chibrituri.Ar vreasiisejoacecu ea. DarChirili ii spune: -- Nu estevoiesi nejuclm cu chibrituriletMaibine hai sil mergemin sufragerie!Acolo ifi voi citi o pon".t". S" nume$te,,Fetifacuchibrituri,.. 11 ,!-p.f Chiril5citegtepovestea,paraschivaestenumai ochi9iurechi. 20.Dintextuldomaisusscoateli,pecoloane,cuvintelecareconlingrupuridetter€siapoiatcatuiiiurt"p,opb.iiii ", IL.LJdinele. 42
 44. 44. 2.Guvintecarecontingrupurlledelitere "gettn ,glt'n ,,ghe", ,,glhi" 1.Scrielicatecincicuviniecarecontingrupuldelitorege: a)lalnceputulcuvantului; b)ln interiorulcuvantului; c)lasfar$itullui. Abetuiflceteo propoziliecufiecaredinacostecuvinte. 2.Completalicuvintele: Ge< 3.Abetuiticateo propoziliecufiecaredincuvintelep6care le-alidescoperitlaexerciliulanterior. 4.Scriindgrupuldeliterege (G9)lnainteaunorcuvinte,veli descoperialtecuvinte: Ana,latlna,lui,am,ros,ta,Rila,nul,mea,Anina. 5.Alcatuilicateo propozitiecufiecaredincuvintelepecare -le-alidescoperitlaexercitiulanterior. . 6.Scrieticatecincicuvinlecareconlingrupuldelitereghe: a)lainceputulcuvantului; - blin interiorulcuvantului; c)lasfargitullui, apoialctrtuificateopropoziliecufiecaredinacestecuvinte.
 45. 45. _^t;,jl :ullt-"'" Oemaiios,intocuiligruputdetiteregecugrupul oe rrere ghe, apoialcetuilicate o propozitiecu fiecaiedin cuvrnretepecarele-alidescoperit: gem,George,Angelina,geme. . 8.Punando consoaneln loculliniulelorde maijos, veli doscoperilreicuvinte.Caresuntacestea? ghea_ i, 9.Transcrielitextul: ghea_i, ghea_ i. Bunica Evar5.Teiulinflorit risp6ndegtemiresmeimbiGtoarein toaGgrddina. Pebanca{e subteiul inmiresmatstd Nepolicaei, Margareta,seapropiede ea in maini.Eaii oferiio inghetatlbunicii. bunicaAnghelina. cu doui inghefate _ DupEce miniincii inghelata,bunicamergela bucitirie. Sespaliipemiiini,apoiseintoarcela bancadesubtei cuun cofin mani.Seagazlpebanci,ldngl Margarcta,,i iri iadin coggherghefulgighemelemulticolore.Apoilgi puneochelarii ti incepesi bmdezenigteflori. Margareta,privindm6iniledibacealebunicii,o intreabd: - Cumsenumescflorileacestea,bunico? - Ilorile acesteapoartilnumeletiiu. Senumescmargar€te. - Cefrumoasesunt!Aqvreagieusdbrodez,darnristiu! , - Tevoi inviila sEbrodezi.Chiarmaineiti voi cumjira un gherghef. - l1i mullumesc,bunicuf5!Egtiatdt de buni cu mine!ii spunefericifi Margareta.
 46. 46. 10.Dintextul,,Bunlca",scoateti,pe coloane,cuvintelecare conlingrupuridelitere,apoiabau$alteenunturicufiecaredinele. 11.Textpentrudictare: in vizitd TantiAnghelinavineacasii.Eaaducecinciinghefate. Anghelufiio intreabi: - Cefel deinghe(aGai adus,mamii? - Am adusdouiiinghelatecu cdpguni$itrei inghefatecu cirege. [a Anghelulilvinein vizitil colegulsiu, Gheorghe. Anghelu{5il intrcabS: - Ceinghefatiiifi place? - Eupreferinghe{aa cucirege.Dartu? - Mieimi placeinghefatacucipquni. MamaaducefieciiruiainghEata preferatil.Copiiifi mul- fumesc. Ealespune: - Aveli grijdtlnghelata semininci lncet. Altfel, vii puteti imbolniivi. 12.Scrieticincicuvintecareconlingrupuldeliteregl: a)lainceputulcuvantului; b)ln inleriorulcuvanlului; c)lasfdrgitullui. apoiabetuilicateo propozitiecufiecaredinele. 13.Euspununa,lu spuimulte: minoemate mlnolmarl fragecoapttr drumlunE covriEDroaspet mir intreq creanEiuscati veriqearslntie 45
 47. 47. --lllAbitlti anunluricugrupuritedecuvintepecarete-ali descopsritlnexerciliulanterior. 15.Transcrielitextul: in vizlti pegantier Tatiil lui Gigelesteinginerpe un ,antier de constructii. Odati Gigelimpreuni cu colegiigi doamnainviiptoareau plecatin vizitEpeFntier. Au ajuns.Muncitoriiii agteptaudeja. - Tatil,te rogsi nespuicumseconstruiesteun bloc! - CuplScere!Aiciestetemelia.Estetrainicl pentnrci pe easerrasprijiniintreagacl5dire.Vedefimacaraua?Muncitorul careo conduceestemacaragiul.prin grija gipriceperealui, pereteledebetonajungela locul porivit. - Cinepunegeamurilebtocului? - Geamgiul.$i eltrebuiesiilucrezecumulGatentie,Sticla sepoatespargeutor ti poateprovocaaccidente. - Ceestein cliidireamaimic5dealiituri? - Clidireaaceastaestecentralatemicd."princonducte.de aicinevineaparece,apacaldii,dar9icildura caloriferelor, in timpul iernii. Doamnainvetiitoareaspus: - VEmu[umim, domnuleinginer.Datoritii dumneavoastrii. elevii mei au aflat mai multe informa{iidespremuncape tantier. .. 16.Scoateli,pecoloane,cuvintelecareconlingrupuridelitere dintextul,,invizlti pe ?anti6r.,,apoialcatuilialteenunluricu fiecarecuvanl.
 48. 48. 17.Complelaliultimeledoudcoloanealeexerciliuluiurmator folosindcuvintelecorespunzeloare: euculeg tuculegl elculego eualeq tu alegl el euplang eustranE eutraq eumerq 18.TextDenlrudictare: OintAmPlare Gina,Virginia,Gigel9ipnrinlii lor auplecatla pidure.Au ajunsin poianaceamulticolor5.Pestetot seauzeaciripifirl veselal cucilor,cintezelor,pitulicilor qial celorlaltecintiirefe alepddurii. Deodat5,Ginaa spus: - Mami,amgiisitfragi! - Hai sil culegemlmpreunS!Daciivom giisi multe fragi' euvoi preparadulceatedin ele.Efoartearomatedulceafa defragi. Tofi membriifamilieiculegeaufragi. Deodatii,Virginiastrigesperiatd: - Ajutorl Ajutor! Unurs! Tataseapropiein grab5.Apoiii spuneMrginieirdz6nd: - Nu te speriatNu era decit un biet iepuraq.Uite' a 9i fugit in tufiful acela. Tofi amris despaimaVirginiei.Am culesimpreuni cinci coqule{ecufragi.
 49. 49. - 19.Redaliinscris,cucuvinlelevoastre,conlinutultextului,,Ointamplare". 20.Scrielicatecincicuvintecaresecongnegrupuldelitereghi a)lainceputulcuvantului; b)in interiorulcuvantului; c)tasfargituttui. apoialcetuilicateopropoziliecufiocaredinaceslecuvinte. 21.Dina douacoloanedemaijos,alegelicuvinfelecar6sepotrivesccelordinpdmacoloane: unghii ghiveci ghioc€l gnirlanda ghiozdan nou multicolore ingrijlte gustos plnpand 22,Alcdtuticateopropozitiecufiecaredingrupurilodecuvinte pecarete-a!descopedtlaexerciliulanterior. ..23.Transcrielitextulurmetor.Citili_tcu atenlie,apoidali_i titlulDotrivit. ,ln vacanlade primdvard,familiaGherghineia hotirat si plecela Ghimbav.AcolosuntbuniciiGherghinei. MamagiGherghinaau mersla Agen{iadeVoiaj.Dela un ghigeuaucumpiratbiletedecEliitorie. A douazi auplecat.ln compartimentullor maierao familie "rjl-lii:F ::-it Gheorshig.Acestafbceamulteghiduqii. unerghtneii se pirca cI timpul treceapreaincet.Abia agteptasi ii mde pebunicigisdplececuveriqoaraei,Geanina, in pidure,dupi ghioceiigingagi.
 50. 50. 24.Scoateli,pe coloane,din to'tul exerciliuluianterior, cuvintelecareconlingrupuridelitere,apoialcetuilialteenunluri cufiecarecuvant. 25.TextDentrudictare: Ceciliaeraln bucitilrie.Tocmaiterminasedemincat felul al doileati sepregeteas:i mSnancedesertul:inghefati de vaniliecucremi deciocolati.Deodatdauzisoneria. EafugiIauqii,darnudeschise.lnt6iintrebi: - Cineeste? - Sunteu,Gherghina,vecinata dela etajulal doilea. Ceciliaa deschisuEa,iarGherghinaaintrebat: - Pofisd-milmprumutio cutiecu chibrituri?Alenoastre s-auterminatti nu amcu cesi aprindochiurilearagazului. Trebuiesi inciilzescciorbaqighiveciuldelegume$inu mai amtimp si merglatutungeriedupiichibrituri.A'Sintarziala serviciu. Ceciliai-a dat vecinei chibriturile cerute, ba chiar a servit-oqicu oinghe(ati. Gherghinai-amulfumitCecilieiEiaplecatin grabi- 3.Cuvintecareconlingrupurile devocale,,oa",,,ea",,,ia",,,ie",,,ua", ,,ue" 1. Descoperilicuvinteledin carea fost omisgrupulde vocaleoa,apoialcatuilicateo propoziliecufiecaredinaceste cuvinte: cor--ne m-Je a__re c- -rdi Mi__ra vl--ri cob--re l--ia suri-_ri T--del col-_ni, nins--re scris-ie n-_str5, __na 49
 51. 51. 2.Dupaexempluldemaiios,transformalicuvintoledincoloan5 3.Transcrielitextul: prietenele loanagiMioaralocuiescin satulViisoara. Am6ndouisuntelevesilitoare. Dimineala,elemergimpreunila gcoali. ln timpul liber,elesejoaci impreuni.Mioarao aducecu ea.gipesurioaraei,.Oana.Eaaredoarpatfuani. toanao intreabepeMioara: - VreisI s5rimcoarda? - Dalii rispundeeabucuroasl. ^Oana se-uitdla ele.ln timp ce sejoaai cu mingea.seganoette.capoatepestecawafimp vareugisi sar5coiardagi eacasurioaraeisau.caloana. . 4.Dintextul,,prietenele,.scoatelicuvintelecar6confingrupul devocaleoagialcatuilialteenunluricufiecarecuvdni. - '. _ 5.Gesilialtezececuvintecaroconlingrupuldevocaleoa Scrieli-le,apoiatcetuitipropozitiicufieiarJdintreete. blruitor mlrositor
 52. 52. 6.Completalicuvinleleurmtrtoarecugrupuldevocal€eacare afoslomis,apoialcetui|icaleopropoziliecufiecarecuvant: m__ sL_ mar__ sat__ zlc--m oer__m mler-- t__ d--se caf- - d€chid--m s__ra 7.Completalipropoziliileurmaloarecucuvintelecareaufost omise.(Atenlie!Acesteacontingrupuldevocaleea.) Mama--- esteinvetetoareaOanel, Oveverileiuciuge----- dincrcangein creanga. NeneaCicerone----- delamoara. Randunlca------- voloasiin cuibuleinou. -----, pecerstrlluceaumlldestelule. Cetalinafl ----- demancareluiLabugin flecarezl. Bunlciiimi ---intotdeauna bomboanele preferate, 8.Dinpropozitiiloexerciliuluianlerior,scoateli,pecoloane, cuvintelgcarecontingrupuriledevocaleeagioa. 9.Alcetuilinoi enunluricu toatecuvinteledin celgdoue coloanealeexercitiuluianterior. 10.Gdsitiallezececuvintecareconlingrupuldevocaleea$i alpetuilipropoziliicufiecare. 11.Transcrielitextulurmalor,citili-lcu multdatentie9iapoi dali-ititlulpotrivit: NeneaVasilicilestepidurar. OdaG,eu gi Andreeaeram la el, la Guranda.lmpreuni cu tanti Nina, sogialui, ne duceamprin pidurea deasi. De acolo culegeamfructe pentru dulceald,ciuperci sau flori din care ne f5ceam coronite. 51
 53. 53. lntr-osearii,neneaVasilicdne-apovestito intdmplaredin activitatealui. - - lntiimplareas-apetecut intr-o zi geroasideiamd.Neaua imi ajrrngsspini la genunchi.Eumi-duceamintr_oooienig drn padureade pe dealulacela.Trebuiasi ducftn'pentiu ciprioare fiindcii nu aveauunde si_gigiseasci rna'rr"l*" z nlca. Ningeacu fulgi mari gi degi,de nu vedeaibine pe unde av€atdemers.Deodat5,amvizut caprin ceafi un lup.Ochii ii luceaucadiamantele.Seauzeaugi,i4t" url"t" innoleto"[, semncA mai veneaugi alfi lupi himdnzi in urma lui. d puteamsdfac?Am scosbrichetadin buzunar, "_ Iu"t "ooiun.braf de fiin din saniegi i-amdat foc.Fiind "r""., ftii;i ardeacu o flacird marc,la vedereacireia lupii fugeaude mdncaupiimdntul. _ Darfhnulrimasnu le maiajungeaciprioarelorfliminde. ue aceea,pani la lisareaserii,am mai duscdprioarelor inci o sanieincdrcaticuthn. - CecurajosesteneneaVasilici!ne_ammiratcutotii. - 12.Din.textulexerciliuluianterior,scoateli,pecoloane,cuvinlele carecontingrupuriledevocale:oa,ea,ie. 13.Alcntuitialteenunluricu fiecaredin cuvintelecoloanelorpecarole-aliscrislaexerciliulanterior. --]jlDr cuvinteleurmetoare,alegelFlenumaipe celecareconlingrupuldevocalelaFiapoiaicatu4icateo'proporigi" ",fiecaredinele: , abia,slameze,lrlmla,viali, lullana,miauni,boia,Mia,cheltu-ia,.butota$,ptatri,iirni, liria;a,tite,',:a,-i#i faianli, ziar. 15.Gesilialtecincicuvintecareconlingrupuldevocaleiagiapoialcdtuilienunluricufiecareotn€te_
 54. 54. 16.Din cuvinteleurmdloare,alegeti-lenumalpe celecare contingrupuldevocaleieSialcetuitipropozitiicufiecare: p etenie,caiet,miere,coplere,boier,mle,fiecare,miel, lepure,lerl, gtle, lerburl, pietre, sable, transcriere,fier, mierculi, 17.Gesilialtecincicuvintecareconlingrupulde vocaleie apoialcetuilipropoziliicuele. 18.TranscrietiurmeloarelecoloanedecuvinteFiretinelice, degigrupuriledevocaleoa Fiuase pronunteaproapelafel, elesescriudiferit. coadi ziua Oana macaraua oale noua Mioara steaua vloara telemeaua coarde QOSeaUa moare carameaua aoate vioreaua doate bldlneaua 19.Abatuilipropoziliicutoatecuvinteledinceledouacoloane aleexercitiuluianterior. 20.Transcrieli,apoiformulatipropozitiicufiecaredinurme- toarelecuvinle:voua,dou5,nou5,roue,oui, 21.Transcrier6xtul: Singuracasi Eoradouiidupi amiazi.Mamaqitatasuntla serviciu. Georgetrebuie si-ti pregiteasci temele pentru ziua urmitoarc.Pemasiestedezordine,darnu-inimic.lmpinge coqulcu piiine maiincolo.Agaii rdmdneun colf de masi liberpentrucaiet. 53
 55. 55. Sub masiiare o minge.ln timp ce scrie,o atinge cu picioruldrept. DeodaG,liingiigeamseaudeo voce: - George,nuvii sdnejucim cumingea? Esteprietenullui, Gelu. - Bada,coboracum. Georgelgi punegribit caietulln ghiozdandesin_ascris decatdoul cuvintedin temi. Riimdneacolopdni seara,la oranoui. Cdndseintoarcein cas5,miln6ncipiine cu unt $igem, apoiigi aruncihainelelingii geam.Geacaatingeun bibelou gi-lsparge. Georgestrangein grabi cioburilemai mari si le arunci subpat.Apoiseculci. Poatemiine va aveanonocla qcoaliiEi nu_lva intreba doamnainviifltoarenimicla nicioleqie. 22,in texul ,,Slnguracase..ali pututconstataci Georgea procedatgre$itdemaimulteori.Spunelicandanumea gregitgi cumtrebuiasesecomporte. 23.Scoateti,pecoloane,cuvinlelecareconlingrupuridelitere dintextul,,Slnguracasi,,. 2i. Alcetuilialteenunluricucuvinteledincoloaneleexerciliului anterior. 25.Dintextul,,Singuracasi,,,scoateti grupuriledevocale(ea,oa,la, te,ua,u enunluricufiecare. cuvintelecarecontin ) 9iapoialcetuilialte
 56. 56. 26.Teneoentrudictarel: a)ln vacanfa de primivari, cei trei frafi, Virginia, GheorghifiigiChiriac,auplecatlabunici. Peldngiicelenecesare,auluat in geamantanmingeacea de culoarecenugie,o perechede palete pentru tenis gi catevacerticeledepovetti. Buniciill agteptauin stafiadeautobuz. - Cemariafi crescut!lezicebunicabucuroasE. - Cecalificativeafi obfinut ln acestsemestru?a intrebat bunicul. - Pentruci am muncit$ amfost disciplinali,avem,,Foarte bine"latoateobiectele. Cdndau ajunsin casi, cei trei nepofi au despachetat cadourileadusebunicilor.Acegtias-aubucuratfoartemult. b)larnaceagreaatrecut. Iatii cii avenit prim5vara.Neauas-atopit, iarln locul ei s-a agemut iarbamoale$ifragedai. Apoi auinceputsEinfloreascdflorile multicolore,infru- musetandcovorulmoaledeiarbi. intr-o sear5,din depirtiirile albastrese vedeauvislind cocorii.Seintorceauobosilila cuiburilelor, pe frumoasele noastremeleaguri. - IatE,seintorcberzele!astigat cubucurielancu. c)lntr-o amiazii,Oanaveneadela gcoalS.Eapriveaneaua caresetopea,mangaiatedesoanelecarestriilucea- ln drumulei,vedeapiriiaqececurgeaulavalesusurind. lati cdaajunsacasd. Mamaointreabd: - Cumte-aidescurcatastiizila6coal5? t Uneletexlesuntpreamadpentrudictare.Autoaroalucreriia preferat9d le conceapeastfelpentruvaloarealoreducatvd,lnvelAtoriiavendlalitudineasaaleage p€nkudictaredoarfragmente. 55
 57. 57. - Foartebine!Lalucrareade Ia matematiciam fezolvat corecttoateexerciliilegipmblemele,iar Ialimbaromini am scrisceamaifrumoas6compunere.Lacelelaltedoueobiecte amrEspunsbinelatoateintrebirile doamneiinvititoare. - Cemult mi bucur{ia spusmama.Bdnuiameuciiveiavea succesla gcoali.De aceeati-ampregEtitdesertulpreferaC cliitite cudulcealiidecirege. Oana_giapusuniformape umera;,gi_almbriicatrcchifa cearogiede catifea,s-aspelatpe mAini,apoi a venit in buciitiirie. A mancatcupoftii.Apoiaagteptatsi mdniincedesertul. d)Varaceacilduroasiatrecut. A sosittoamnacunop{iricoroase. Mdng6iatede razelesoareluipalid,frunzeleingdlbenesc. Un ventulef potolit de toamni blind5 Ie leaginii uqor. Alunecdndlin, toatefrunzelecoboarlpe pimant, un".at" una,formdnduncovorarimiu. Noiadmirim inciintafi pedureapoleitii, transformatiiintr_o frumoas5giminunatdlumedebasm. e)Toamnaesteanotimpulroadelorbogate. In livezi, oameniiculegmerelerumene,pereleaurii si zemoase,gutuilepufoasegiinmiresmate,nucilegi prunele gustoase. Roadelebogatealetoamneiriisplilteschiimiciaoamenilor. f)in clasanoastri avenitun elevnou.EIareunghiozdan de culoareverde.Toatecirfile gi caietelelui ",i "op"rt"frumoase.
 58. 58. ln penararetot ce-itrebuieunuielevla gcoalii:stilou,pix albastru,pix ro$u,creionnegru,creioanecolorate,gumS degtersgio ascu(itoare. Elifi facetoatetemeleconect$iscriefoartefrumos. La toate intreberile doamnei lnviifitoare dii rispunsuri corecte. Nemdndrimci avemun astfeldecoleg. g)leri am fost impreuni cu mama qi surioara mea, Ldcrimioara,lalibririe. Licriimioaras-aindreptatspreraionuldejuc5rii. Privirileei s-auopritlao pisicu(icuochiiverzi.Eaaintrebat - Mami,imi cumperipisicutaaceasta?Terog! - Da.Haisi-i cumpdrimqiOaneicaietelegicirfile careii trebuie! Miemi-acump:irato cartecu poeziide MihaiEminescu, ni*e caiete,unstilougio hartiiaRomdniei. Acasdiam ardtat Licrdmioareipe haftA raul Prut, Munfii Caryafi,ora$ulnostru,Bototani,gialteorageimportanteale Romliniei.Apoieasa jucat cujucdriasaceanouilcireia ia zisMiaunica. h)Erao zi frumoasiide primiivari. Razeleaurii mingdiau copaciiinmugurili. lancugi surioarasa,Miirioara,au iegitin curte.Sejucau bucurogicuo coardil,silrindperdndcuea. - Uite un stol de rinduneleta spusbucuroasdMlrioara- Oareundevorpoposi? - Toatepilsirile ciliitoaresevorintoarcela cuiburilelor. Daci le vor gilsi stricate,gi le vor reface.Levor ciptugi cu iarbi qi puf, apoiigi vor depuneouEoarele.Din elevor iegi puiqoriipe care-ivor ingriji, ii vor apira gi-ivor inveselicu cintecelelor fermeciltoare. - Deundeqtiiatateadesprepisirile cilitoare? - De la gcoalS.Doamnainvilfitoare ne-apovestito mul- fime decuriozitili din lumeavieluitoarelor- 5l
 59. 59. 4.Cuvlntecareconfinconaoanadubli ,,nn,,gauvocaleleduble,,oo,,,,,ee,',,,11,, 1,Dincoloaneledemaiios,obsorvalicums€uformatcuvintele carsconltnconsoanadubldnn. 2.Alcetuilipropoziliicufiecaredincuvinteleultimelordoue coloaneal6exorciliuluianterior. 3.Transcrielipropoziliileurmetoaregiobservaticumaufost scrisecuvintelecareconlinvocaleduble: a)Surioareimeleti placmultlectllledezoologie. La o gredinezoologicaputemvedeavieluitoaredinlara noastre9idinalteleri, Lacooperativadinsatulbunicilorgesegtitotfeluldemarfud. UnchiulEleneiesteproprietaruluneifermezootghnice. Lalecliiledeabilitelipracticenoicooperamlarealizareaunor obiecle. b)lerim-amlntalnitcu colegameade banci p6 o aleedin parcul,,MihaiEminescu,,. - Mi-avenito ideelziceOana. Privesccuincentaredansulfeericalfulgilordenea. in + negru ln +nemol inndmoli in + noaple in + nobil innobila innobilat in +nor ln +neguri innegurat 58
 60. 60. c)Omulesteo fllnlesuperioare. Matematicaesteogtllnleexactd. Nemandrimcuelfllndcaestecelmaibunelevalclasei. Mllmeaesteo partedintr-unintregcarea tostimpa4it?no miedepertiegal6. 4.Transcrietitelitulurmetor.CililFlcu atenlie,apoidali-itiflul potrivit: Mamas-aintorc de la cumpiirituri impreunl cu cei doi copii:Alexandru9iEmil. Alexandruspune: - Abia agteptamsii ajungem acasil.Vreau sA probez pantofiiacegtiacucarem-aminnoit. gi fratelelui gi-aluat pantofiicei noi. Apoi a rugat-ope mamasii-ideavoie pe aleeadin fala blocului.Pentrua fi convingitor, aaddugat: - Promit cil nu-mivoi innoroi pantofii. A vrut fi Alexandruse iasii afari. Amindoi copiii fi-atl innodatgireturilepantofilorfi aucoboratln maregrab5. Din nefericire,n-auputut rimlne preamulr timp afar5, Ceruls-ainnoratdeodati$iainceputsiiplou5. Ploaiaa finut panes-ainnoptat.ln acesttimp, cei doi frafi gi-aur€petattoatelecliilepentu a douazi. Bachiarau avuttimpsepriveascddinnouilustrafiiledinAtlasulzoologic atatdeindr5gitdeei. 5. Alegeli,din textulexercitiuluianterior,pe coloane, cuvintelecarecontinconsoanadublann $ivocaleledubleee, oogill. 6,Alceluitialteenunturicufiecaredincuvinteledincoloanele delaoxerciliulanterior, 59
 61. 61. 5.Scriereacorectea cuvintelorcareconlin consoana,,m,.inaintede,,b,,sau,,p,, 1.Scriindsilabaim inaintea descoperinoicuvinte.c"r""untu.?u"l|}tilor de maijos,veli -, 2.Abetuilienunturicufiecarecuvantdinultimeledouecoloaneateexeroiliuluianterior. _ 3. Unili,prinsageli,cuvinteledin primacoloandcaresepotrivesccuceledinadouacoloand: batiste impodoblt deal impachetate iepuri impiturlti darurl impldurit brad impufcall _^1:l]gejqili propozitiicufiecaregrupd6cuvintepecareFalidescoperitlaexercitiulanterior. - 5. Scriindsilabaim lnainteaunorcuvinte,velidescoperialtecuvinte.Caresuntacestea?
 62. 62. 6.Alcdtuitipropozitiicucuvintelepecarele-aliscrisin ultimele douecoloanealeexercitiuluianterior. 7.Gesiticincicuvintecareconlinconsoanam inaintedep gi cincicuvinlecareconlinpe m inaintede b gi apoialcetuili enunludcufiecare, 8. Transcrielitextulurmetor,cititi-lcu atontie9i apoidati-i titlulpotrivit: intro simbitii era ajunul Crilciunului.Olimpiagi fr5fiorul ei, Dilnuf, erau fericifi. Mo9 Criciun le adusesedaruri minunate:o combinimuzical5ti un computer. Apoi,impreunScupiirinlii s-auduss5colinde. IaG-i ajunti la bunica!Ea ii intimpini bucuroas5.Pe chipulei sevid emoliile cucarea ascultatglasurilecristaline alenepofilor. - Cr cinteceminunatesuntcolindelenoastreromane$ti!le spunebunicazimbind. Haide{iin casi! A(i sosit la timp. Tocmaiimi impodobeambradul. lmbujorafidegeruldeafari,toli o urmeazEbucuroqi.Din bucdtiriesesimtmiresmeimbietoaredecozonaci. Bunicaleimpartebucuroasiicadourilepecarele cumpiirase gi le impachetaseinainte de venircalor. [e dI gi cozonac, prljituri qibomboanedeciocolaGficute chiardeea. Copiiio ajuti la impodobireabraduluiin timp cela geam seaude,din cein cemaitare,muzicalmpiirdteasciia unui colind. 61
 63. 63. 9.Dintaxtuldemaisus,scoateli$iapoiscrieliTntabelulde maijoscuvintelecareconlinconsoanaminaintedep gib, 10.Alcatuilipropoziliicufiecarecuvantscrisin tabolutdela exerciliulanterior. 11.Scrielicorecturmetoarelecuvintedincareaufostomise literelempsaumb. cL-pie ll-_i, co__ot zl_iret u--r! u__reti ta__A Uu__Aai ro__ ll__ede i__erat cu__erAtor . 12.Abatuilicateo propoziliocufiecaredincuvintelepecare le-alidescoperitlaexerciliulantenor. Cuvintecareconlinpe mTnaintede Cuvintecareconlinpe minaintedeb
 64. 64. 13.Alcetuitiun taxt,pe o temealeasdd6 voi,in careveti folosic6tmaimultecuvintecarecontinconsoanaminaintede p saub. 14.Textepentrudictare: a) Olimpia giAlexandras-aulmprietenit. Eleinvap lecliile adeseaimpreunii.in timpul liber sejoaciisaufac drume{ii prinimprejurimileoragului. leri aufost la piidure.Laumbracopaciloraugaisitmulte ciuperti.Auumblatprinpedurcpani ti-auumplutcofulefele. Lhngiiun izvorlimpedecalacrimaauzdritun iepurag.Au alegatpe cilrilrileumbritegi prin iarbadeas5dupil el, dar n-aureugitsi-l prindii. Celmbujorateeraul b) Cameliagi Cristinas-audus lmpreunela biblioteca qcolii. Cristinaalntrebat-opepdetenasa: - SAlmprumuto cartedepove$tisauun roman? - lmprumutii o carte de povegti.Romanelesunt pentru eleviimai mari.Noi,fiind mai mici, ne simfim minunatln lmpilrEtiapovegtilor.Aici,in luptadint€ bine9iriu, adesea selnt6mpli si invingiibinele. 15,Duoemodelul: cumperetor- cumpiritoare,cumpiritori, cumperitu.i,cumperaturi,cumpelat, gesiticuvinteinruditecuurmatoarelecuvinte: impefat,schimb,umb|6,intamplare,zambet,pllmbare,
 65. 65. 6.Grupuriledesunete,,cs,,gi ,,g2.. redateprinlitera,,x,. 1.TranscrielicuvinteleurmAtoare,apoidespe4ili_lein silabe: .pix, flxatlv,excurslonlst,excelent,tix, explorator,oxlgen, mlxt, mlxer, Alexandra,text, excursle,Atexe,mlxan-dre. exponate,excavator,box, export,Xenla,exclamare,lux, explozie,Maxlm,taxl,exttaterestru, 2. Grupali,pe coloane,cuvinteleexerciliuluianteriordupe numdrullordesilabe. 3. Dincoloaneleexerciliuluianterior,alegelizececuvintecu carevetialcatuipropozilii. 4.Transcrieliurmetoarelepropozilii: Ruxandraestesurioaralui Felix. Noi am organizato expozi(iecu lucririle pe carele_am realizatla lecliilede abilitifi practicegi la celedeeducagie plastici. In tramvai,taxatorulnevedficiibileteledeceliitode. Rexesteciifelulprietenuluimeu,Alexe. Frigcaseprepariifoarteuqorcuajutorul mixerului. Xilofonulgisaxofonulsuntinstrumentemuzicale. Mixandrelesuntflori gingagegiinmiresmate. Alexandra9iAlexandrusuntfi.a1igemeni. 5.Transcrietiurmetoarelecuvinte,desparlili-lein silabe,apoi alcatuticateo propoziliecufiecarecuvanl: examen,exemplu,examlnator,exetciliu,exemplar,exact, executa.
 66. 66. 6.Transcrieliurmetoarelepropoziliigirelinelidefiecaredate lntelesulcuvantuluiexemplar. Mamaimi cumpairiun exemplardin ,,povegtile',lui lon Creange, Ruxandrasecompodeintotdeaunaexemplar. 7.Transcrielitextul: Lecliade matemalicA E ora noui fix. incepemlecgiade matematici.Doamna inv5f5toarcneexplici lecfianoui, iar noi asculGmexplica(iile cumultdatentie. Alexandraiesela ablil. incepesi rezolveun exercitiudar, din neatenlie,gregegtelaun calcul. Xenia observii grepala ii o corecteazi. Doamna inviifiitoare o laudi. Mai iesla tabl5 urmdtoriielevi:Alexandru,Xenia,Alexe, Ruxandra,Maximgi Felix.To(i rezolvdcorectexerciliileqi problemele.Deaceeafiecareprimeqtecdteun ,,Foartebine" la matematici- 8. Dintexul,,Lectiade matematlce",scoatelicuvintelecare continliterax gialcatuilialteenunluricu,fiecare. 9.T6xtDentrudictare: Anlversarea futiizi esteziuaXeniei. Laeaauvenit Alexandra,Felix,Alexe,Maxim,Alexandrysi Ruxandra. Lizuca,soraXeniei,o intreabS: - Cecadouriai primit? - Pdeteniimeipecarei-aminvitat mi-auadus:o trusi cu pixuri,un xilofondejucirie, o caseGcu produse,,Rexona" Eimulteflori. 65
 67. 67. - Cumsenumescflorileacesteamulticolore? - Mixandre.Suntflorilemelepreferate. Aparemama.Eaii diiruie$teXenieiun saxofon.Chiardin ziuaurmetoar€,Xeniavaincepesi ialeclii demuzicii. Petrecereacontinuii.To$copiiisuntfericiti. 10.Uniti,printr-osag6ati,cuvinteledinprimacoloanecucele potrivitedinadouacoloane: pixuri nou examen ftumoasi excuraie rogle mixandre simplu exercitiu albastre saxofon dlflcil 7.Scrieneacuvintel@reu,,T"SE,,A,' 1. Transcrielicuvinteleurmdtoare,despedilFlein silabe, apoigrupati-le,pecoloane,dupanumeruldesilabepecare_l contin: .in, intr-o, imperat, impreuni, indate, innorat, incepAtor, ineuntru, inceput, imbrecat, imprietenit,inot, il, incit, imbelgugat,indotaE,lmpiretoasa. 2. Alegelizecedincuvinteleexerciliuluianteriorgi alcetuili cateo propoziliecufiecafe.
 68. 68. 3. Gesilicuvintaleca sg pottormapornindde la urme- toarelecuvinte,dupimodeluldat: incilzl incilzlre incalzit inzipezi inzApezhe inmultl impeni incanta inchlna indol intampla tnsera Alegeticatetrei cuvinledin fiecarecoloanda exerciliului anleriorSialceluitipropoziliicuele. 4.Alcetuilipropoziliicufiecaredinurmetoarelecuvinle: cobori hotiri zivori dobori. 5, Transcrieliurmetoarelecuvinte,despe4ili-lein silabe, apoigrupali-lein coloanedupenumeruldesilabepe carele contin: mani,pani,fan,vanzitor,roman,cand,plang,s5manle, lani,vanitor,canterel,canhr,fantani,maine,paine. 6. Gesiticatmaimultecuvintecareexprimeinsuiiriale urmatoarelorcuvinle: campie,canbc,paine,limeie,parau,$ipan,caine,panzi. 7. Dalicinciexempledecuvintecaresescriucui 9i cinci exempledecuvintecaresescriucua Siapoialcdtuilipropozitii cufiecare.
 69. 69. 8. Punandsilabane inainteacuvintelordincoloanade mai ios,velidescoperialtecuvinte.Caresuntacestea? incetat neincetat incredere indestulare invins indoielnic induplecat impicat . 9.Abatuigpropoziliicutoatecuvintelepecarele_alidescoperit laexerciliulanterior. 10.Completa[iurmatoarelecuvintecuI saui: "nlt;1'ltr't' .U,"opropozigecufiecaredincuvinteteexerciliutu _ 12.Transcrielicuvinteledin coloanelede maiios, relineli inlelesulfieceruiaSiapoiatcetuilipropoziliicueie: pane pene mana mlni stanii stani rame reme roman romin 1aa ris 68
 70. 70. 13.Texteoentrudictare: a) in port Daniellocuiegtein oragulBriiila.Acestoragse afld pe malulDunilrii. LuiDanielii plilceainci de mic sI seduci in port. fl lua cuel9ipe Emil,veriqorullui. ln port incepeausd pescuiasciimpreunii. Se luau la intrecere.lntotdeaunaDanielieqeainvingdtor. inaintede a selntoarceacasd,inotau aproapede mal sd nuseinece. b) Patrianoastra Triim in Romdnia,patrialui Eminescu.Aici oricemunte igi ridicdpiscurilelnaltep6n5la cerulsenin.Apelealunecii spreDunireudind cAmpiileqidealurileroditoare. Pimiintulromanescarenenumiratecomori. RomaniimuncescimpreunEti suntmdndridepatrialor. 14.Transcrielitextulurmetor.Citili-tcu atenlie,apoidali-i titlulpotrivit. Parvuestein clasaintAi.Cind seintoarte de la gcoald,el igi iaaltiiimbr5cimint€,sespali pemdini,apoimindncd. Dupi ce se odihnegteo ori, el iti pregite$tetectiile pentruziuaurmdtoare. Dupi untimp,mamail intreabi: - Ai terminat toatetemelepentru meine?
 71. 71. - Da,ii rlspundeel miindru. Cain fiecarezi, mamaii verifici toatetemelegi ii pune intrebiiri din lecfii. Pdrvuagteaptdintotdeaunabuiuros acestemomente.Elnu minteniciodati qi gtieci lntrebiirile mameill ajutiisiifie maisiguradouazi c6ndvarispundeIa lntrebilrile doamneilnviifiitoare. Dupi ceigi faceghiozdanul,parvuo insofertepemamala cumpAriituri. , Seintorcacasiicu:p6ine,smantani,came,oud,unt,zahdr, Iiiini 9iInm6i. DupEcinii,mamaii aducedesertulpreferacinghefati cu Iimlie. 15.Dintextulexerciliuluianterior,scoateli,pecoloane,cuvin- telecare.conlini $ie (scriindu-lao singuiedatepecetecare serepetd). , Cuvinte caresescriucuI Cuvinte caresescriucu6 Cuvinte carecontinI siA 70
 72. 72. 8.Guvintele,,intr-un"ei,,intr-o" 1.Transcrieti: in codru intr-o zi insoriti de vard,familia noastri a plecatintr-un codrudin apropiereaoraqului. Ampopositintr-o poienitiimulticolorA. Eugi surioaramea,Margar€ta,culegeamflori. intr-o oril, aveamdejacoronifeinmiresmate. Florinelgi Nelu,frafii nogtri, au descoperitun iepuraq rinit. Stitea ghemuitintr-un tufit. Tata, avind trusa de prim-ajutor,a putut ingrui rana iepurelui.lntm siptiimanii,acestavaputeasdalergEdin nou- La plecare,am z:irit intr-un copaco veverifa.Aceasta finea o aluni lntr-o lebutii, iar ochiEoriiii strEluceauca miirgelelein luminablAndiiarazelor. 2. Unitiprinsagelicuvinteledinprimacoloandcucelecores- Dunzetoaredina douacoloand: intr-un maeine intr-o an intr-o poveate intFun cane intr-o castel intr-un maqazln 3.Abetuilicateo propoziliecufiecaredingrupuriledecuvinte descoperitelaexerciliulanterior. 71
 73. 73. 4.Scrieliin loculpunctelor,cuvintelelntr-osaulntr-un: Fotografia sear5,mi uitamcu mama familie.Erauacoloo mulfimedefotografii. fotografieamdzut o feti(5. Easeafla cameriplinii cujucerii. coll al camereiera un bridul impodobitcugloburimulticoloreqi betealiargintie parte a braduluiera o fetilil, iar in cealalti, un urcule{deplug. -,Mamd,cineefeti(aaceasta? - Tu etti. Aveai numai trei ani. Tata a fiicut aceastd fotografie_____ zi deCriciun. ^ 5. Alcetuitiun textin caresa folosiligi cuvinteleantr-ogi intr-un 9.Cuvlntele,,aa,.tl ,,s-a.. 1.Transcrieli: Acase Mamas-aduslaserviciu. Cristinaarimasacasiilmpreunicusurioarasa,Raluca. .,-Terog sI cite$tipovesteadeasearilAgvreasii gtiu cum s-asfhrgit,spuneRaluca. Cristinanu s-alisat rugat5prea mult- $i ea ardeade nerEbdaresi aflesfhrgitulpovegtii.$a dusin cameri gi a luatcarteasEdepovegti. . Ralucas-aagezatcumintepefotoliu.trgteptacasorasasd citeascimaidepartepovesteainceputdaseare. albumde 72..
 74. 74. - Oareces.amailntamplatcufatamogului? - Nugtiu.CiGscaceastiipovestepentnrprimaoari. Credcil hirnicia saafostrdspldtitiatacumsecuvine. 2. Alcetuilipropozitiicu grupurilede cuvintedincoloanele demaiios: prietena3a s-adus cartea3a a-alucal tloareara 3-aimDrietenit bunlcaaa s-asfarsit lala 3a s-aintalnit povestea lia s.aintamplat 3.Alcetuiticatepatruenunturicufiecaredincuvinlele:segis.a 4.Scrielicuvintelesaori3-ainloculpunctelordintextulurmator: Primazi degcoale - - sfrrtit vacanfa.Olgufa se indreapt5 spre qcoalii impreundcu prietena- -, Cit5lina.PeCiGlina o insofege surioara--, Diana,proaspitbobocelin clasaintdi. Catilinaii spuneOlgugei: - Astiizi,surioaramea- - trezit foarte deweme. spdlat,a mancat,apoi - - imbrilcatcu uniforma- - cea nouii.- - uitat in oglindl foarteincantatS.A vnrt chiarsI puni in ghiozdanfi piputica-- preferati. Olgula-- aprcpiatdeDiana.Eaaspus: - i1i urezmult succesIa gcoaldtSe$tii cdgisurioaramea, Corina,a agteptatcu aceeaginerEbdareprima - - zi de gcoalil.Ba chiar - - grdbit sd ajungi inaintea mea la festivitateadeschideriianuluiqcolar. 5.Alcatuitiuntextinfitulat,,Ointamplare"in caresetolosili gicuvinteleaagi8-a.
 75. 75. 10.Cuvintele,,ia.,gi,,1-a,, 1.Transcrielitextul: pipugica Mamai-aadusValerieio piipugi.Valeriaii mulfumeqte mameipentru acestdar minunat.la pilpugain brafe gi o privegtecudrag,spuniind: - Cerochili frumoasit Mamaia dat fi o cutie.ln ea,fetip a g5sito mulfimede rochifepentrupipugicasa. I-apuspiipugiio rochifi rogiecu picilele albe.Apoi i_a pusmiirgelegi i-apiepGnatpirul cu multi grijd. AcumValeriaigi iapipupicala plimbare,in parc. 2.Alcdtuilienunluricutoatecuvinteledincoloaneledemaiios: la(caietut) i-apov€tlt la(cutia) i-aaretat ia(stilout) i-aadus ia(chibritut) i-acumpirat ia(chela) i-aficut 3. Alcatuilicatepalruenunluricu fiecaredincuvinteleia gii-a. 4. Puneliin loculpunctelordin textulurmdlorcuvintelela SiFa. 74
 76. 76. Secretul Mamasepregete;tesI plecela piata.Vreasi o -- $ipe FEnica. - Oaremi -- Eipemine?o intreabiiMioarapesorasa. - Da.ins5,ai grijlt - - ciciuli(a pe cap!$tii doarci egti ricitil, -- spusFenica. inainte de plecare,mama- - spusMioareisd - - o pastili qinitte siropcontratusei. - -- gifularul!-- maispusmama. Feteleauiegitdin casii,iar mamas-adussi mai-- inci o sacoqipentru cumpirituri. in acesttimp, Fdnica- - goptitMioareice-- cumperatmameipentruziuaei.Apoi aadiugat: - Mioaro,-- seama,acestaestedoarsecretulnostru! Mioara-- promisFiiniciicAvapistra acestsecret. 5.Alcetuiliuntexlintitulat,,Labunici"in caresdsegeseasce gicuvinteleiagi Fa 11.Cuvintele,,la"9i ,,1-a" 1.Transcrielitextul: Laiaz in vacantade varii, Mariana fost la bunici. Acolo l-a cunoscutpeLucian,biiatul vecinilor.intr-o zi, el l-aintrebat - Vreisi mergemlaiaz,lapescuifl - Da,i-arlspunsLuciancubucurie. La ora nouil fix, Lucian l-a intimpinat la poartd pe Marian-
 77. 77. ln drumul lor spreiaz au discutatdesprece4ile citite, darpidespresportullor prcferat,atletismul.Bachiar,Marian apfopus: - Sd ne luim la intrecere!Cine va ajunge primul la copaculacela? in timp ce alerga,Lucians-almpiedicat intr_opiatr5 $i a cezut.S-alovit Iaungenunchi. Marianl-aajutatsi seridice. Au renunfatla intrccere.p6ni Ia iaz mai aveaude mers doarciifivametri. Ajunqiacolo,s-aua$ezatpeiarbamoaledela mal. Marianl-a ajutat pe prietenulsiu si spelerana de la genunchi.Apoil-asfttuit siidezinfectezeranacdndvaajunge acasiqisi pun5unpansament. Nu au prins niciun peEe,dar au petrecutclipe minunate impreunimdngAia(idecildurasoarelui. 2.Alc5tuilienunluricutoatecuvintelecoloanelordemaiios: lasoare labunici lapiala lanoi laamlaze lamare l-avizut l-aintrebat l-aalutat l-aaiteptat hachemat Faadus 3. Alcetuiticatepatrupropoziliicu fiecaredincuvintele:la Sil-a. . 4.Completalitextuldepepaginaurmatoarecucuvintele:lasil-a;
 78. 78. -- male Riizr"ansa dus-- mareimpreundcupidntii sdi.-- hotelul undelocuia,-- intilnit peprietenulsiu, Gheorghifi-fi el veniseimpreunicupirin[ii -= malulinsorital Mirii Negre. Dimineafa,-- oraopt, celedoui familii seintilneau .-- restaurantulhotelului.Mdncau- - aceeaEimasi, apoi se duceauimpreunE*- plajd. -- amiazi,Rizvan--intrebat petatill siu: - Vom mai mergeastizi - - delfinariu?Doarai promis inci deieri. - VommergeastiizidupS-amiazd,-- asigurattatil. Riizvan__ invitat9ipeGheorghifn.AmAndoiseuitauvrEjifi _- delfiniigi__ pinguiniiceijuciuqi. Searas-auintors-- hotel. 5. Alcdtuiliunt6xtintitulat,,Laloaci" in carese lolosili9i cuvintelela$il-4. 6.Alcetuilicateunenunlcufiecaredincuvintele:3a,3-a,la, l-a,1.,l-a. 7.Textpentrudictare: ,,Pedati a risiirit, ca din pimant, un urs. L-aapucatPe negrstordemdnilgii-aspus: - Cumai indrEznitsi rupi creangamea?Acumam sAte mindnc. Negustoruls-asperiatEii-arispuns: - Nuluamcreangadacilnu mi rugafatameaceamicii." (L.N.Tolstoi- Creangadealun) 11
 79. 79. 12.Cuvintelc,,mal,,pl,,m-a|,, 1..Ciliti textulde maiios 9i observalicendau fostscrise cuvlnlelemrl Sim.tl: ln gridlnabunlcii Elunamal. Mama9i Cristinasunt in gridina bunicii.EIeadmiriicu incantar€florileinmircsmate.Albinulelehamicemalpoposesc pecliteo floare. - Mamii,ifi malamintegticii m.aladusaici gi primivara trecuti? - Bineinfeles.M-alrugat sii-fiexplicde ce lunii mai i se spunelunaflorilor.Maitii minte? - Desigur.Atunci am aflat ci in luna mai inflorescmulte flori inveselindintreaganaturecu fiumuseleagi miresmele lor lmbititoar€. - Uitegi cdtevaburuieniprintre flod. Sevedecii bunica nua maiawt timp sElepliveasci. - Haisi leplivimnoi,mimico! - Da,insEfii atent5,se nu mai smulgi9i flori cum s_a intSmplatanultrecutt - Atuncierammai mici. Acum,insi, voi fi maiatentl gi voi pliviexactcumm-aiinvi(at, mlmico! Maitarziu,dincurtes-aauzitglasulbunicii: - Mai lSsafi teaba! Haideti la masd ci se rdcegte mdncareal - Venim,darmaiintii nevomspiilapemdini.Dupddejun vom maimergeln $Adini, d maiavemdestuh fta;n. Vr;; siite ajutim clit maistim peaici. - Cemult m-aibucurat,fetifameadragil!aspusbunica.
 80. 80. 2.Uniti,prinsegeli,cuvinteledinprimacoloanecucelepotrivite dinadoua: rm'ai gtii rnsi p.ivit mEl cunoscut m,El salutat Bnei devleme nbai remen fn6i incet 3. Alcetuitienunluricu fiecaredingrupurilede cuvintepe carele-atidescoperitlaexercitiulanterior. 4.Abetutienunluriln carecuvantulmal(m"aDseaibadiferite inlelesuri. 5. Completatienunturilede mai jos cu cuvintelecores- DUnZaloare: a)-__ atteptatlatine,darnuam--_ pututveni. sunttreisiipeimanipanelavacantamare. . Anul acestapirintii mei au avutconcediulde odihni in luna - B;;;, te atteptim sd--- vii pelanoi. lericolegulmeudebanciavenit-_- tarziula fcoali. - Dece___ sunat?amintrebat-opeLina. b) ,,Cri-cri.cri, Toamniigri, Nucredeamco si vii...' (G.Toparceanu- Rapsodiidetoamne) '79
 81. 81. c) Candnu _ _ _ avempaine,mamami fiimite se cumpAr. - Fiindci___ intrebat,4i voi povestitoat:iintaimplarea. 6.Descoperilicuvintelecareaufostomisein mesaiulufmator SiscrielFle. Dragiimimico, _ _ _ niiscut,_ _ _ ingrijit cu mulG dragoste,_ _ _ invitat sEmerg,_ _ _ invifat si vorbesc.Deasemenea,_ _ _ invifat sdnu mint,siimii comportcMlizat. - : - fii mintecateemo{iiam awt in primameazi de gcoali? Catte-ei_ _ _ bucuratpentrufiecaresuccesal meu! Pentru toate acesteaifi mullumesc,i i{i promit ci voi invifa cu9i_ _ _ multi sarguintii. 13.Cuvintele,,sii..9i,,si-1., 1.Citilitextulurmetorgiobservalicands_auscriscuvintele sil 9is5-i: Gdnduripentruaniversare Miine vafi ziuadenatterea lui Florin.Cain fiecaiean.si anulacestaelvreasd-iinvitepeprieteniisii la aniversare. Pirinfii s;i fi pregiitesco maresurprizii:un calculator.Ei gtiucatdemultiti doregteFlorinacestdarminunat. Vorvenigibuniciisiii.Elweasii_irevadiifiindciiii iubeste nespusde mult. Doarei l-aucrescutpini a devenitgcolar. Ar dori sii-iimbrifi$ezegisdle promitdci in vacanldseva
 82. 82. : ducesi-i ajutela treburilegospoddregtiata cuma fEcutgi altildati.DoaracumebEiatmare. Sefacesear5.Floriniqipregltegteghiozdanul.lgi punetot ce ii trebuie,dar ti cutia cu bomboane.Cu ele vreasii-i seleasciimiine pecolegiisiiideclasd. Darpdni mainemaiesteinci o noapte.Cegreuva trece pentruel! 2.Alcetuilienunturicutoatecuvintelecoloanelordeios: veciniisel si'l spuna nepoliisll 8i-l cumpere pantofllsal sa'l imprumule baniisal !i4 Povesteasci cileii sll 3l-l aduci struguriistrl 3l-l scrie buniciisll sA-ldea 3. Completalitextulde maijos cu cuvinlelecareau fost omtse: NicolaeGrlgorescu Marele pictor romdn, Nicolae Grigorescu,a awt o copiliriefoartegrea. Demiccopil a rilmasorfandetatd.Fiindsingure,mama lui a muncitdin greuca- - - poati intre[inepecei gapte copiiai---. MiculNicolaevoia- - - ajutepe ai - - -. Deaceea,la zeceani,a intratucenicla un iconar.Daracesta,ln loc--- aratecum sepicteazi,fl punea- - - faci diferitetreburi gospodiircgtisau--- legenecopilul. 81
 83. 83. Totuti, datoritiimareluisiiutalent,NicolaeGrigorescua reugit_ ._ incantepeto(i iubitoriidefrumosprin picturile salecarefacpartedin tezaurulartei romdnegti. 4. Alcetuiliun text, la liberaalegore,in care se fotositi cuvintele:tntr.o,Tntr_un,8&,F_8,lA,Fa,In,l-a,mf,i,,r,"fi|,95i. *&"!.Dati-ititlulpotrivit. 14.Cuvintcl6,,tf!iau,'Sin,m[.au,, 1.Transcrielitextul: Surpriza leri,piirinfii mi.aufticuto surprizideosebiti. Cendamvenitdela gcoalii,miau spussi intru in camera mea. Pepat eraun ghemotocdeblinifa maroniecu ochiimad qiverzicasmaraldele. - Cejucirie minunaG!am zis plindde inciintarc gi m-am repezits-oiauin brafe. Nicin-amatinsobine, - MiaulMiau! ci amrimassurprinsaauzind: _ Atunci m-amgindit ,,Cescumpdtrebuiesil fie aceastii juciriel Uite-o,miauni cao pisiciiadevdratii.,, Darnu rni-autrebuitdecatcatevasecundecasav5do altii minune.,Jucdria..meas-aridicat leneri a" pu p"t gi ,_" indreptat spremine. Atunci am inleles. Erao pisicufi adeviiraG,nu o jucirie, a$acum-crezusemlainceput.Mi_audatlacrimiledebucurie. Mi-amsiirutatp5finfii ,i le_ammul(umitp"n* ,u.prir"-p-"
 84. 84. careml"auftcut{. [e-ampromisci voi aveagriji depisicu{a meaceadragic5reiaii spundeatunciMiaunica. 2. Alcetuitienunluricutiecaredinurmdtoarelegrupuride cuvinte: ml"RuPovCstit rnl"&uimprumutat mi"6udat itrii-&&qcerut ml-muexplicat lr!xi-$Mdemonstrat ml"&r!adus ffil-euimPodoblt 3. Alcetuilienunturiin carese folositi$i cuvintelemiaugi ml"au 15,&uvlntele,,iau"qi,,i-au" 1. Observati,in textulde maiios,cands-aufolositcuvintele lauqil-au: Hirnicutele Erasearii.Mamatocmaiseintorcesede la serviciu.Cele douiifetife,RuxandraqiRaluca,o agteptauneribdiitoare. - Bineaivenit,mamS!i-auspusin cor. Mamale-asirutat pe amindoud,ata cum Ecea mereu: intli pe Ruxandra,fiindci era mai mic5,apoi pe Raluca, qcolirilildeja. Ralucai-aspus: - Abiaagteptse-{iaretcaietulmeudelimbaromene,dar gi pe cel de matematicd.Temelemele au fost scrisefoarte frumosgi au fost corecte.De aceeai-au plicut doamnei inv:ifiitoare.Mi a$eptamsii iau ,,Foartebine" qi agas-aqi intamplat. Avenit$irindul Ruxandrei,carei-aspusmamei: 83
 85. 85. - Eu am ficut un desenfrumosastizi. MI duc sd iau caietuldincamerameaEiveivedeaciinumi laud. MamaIespune: - Mi bucur!Dar a$teptafisi md spel putin, se_miiau halatul9iapoivomdiscutapeindelete. Dupece a prMt incantaGcaietelefetifelor ei, mamaa intratin bucEt5riesi pregdteascicina.Dargiacoloa awt o marebucurie.Feteleieu prcgltit o maresurprizii.rqrlezaseri totul pe masi pentru cinA,pe aragaz,mancareaera deja inciilzite. Dupiicin5,feteleiau ajutatmameigiIaspilatulvaselor. l-euurat "Noaptebuni!,,,apois-auculcat. 2. Transformaligrupuriledecuvintedinprimacoloaneduod modeluldina douacoloane: l-apovestit l-aupovestit i-aadus i-acumpirat t-agopflt i-aamlntit i' l-apromis i-adiruit i-apus 3.Alcatuilienunluricugrupuriledecuvintedinprimacoloana a exerciliuluianterior,dar9icuceledescoperitedevoi$iscdse lnadouacoloane 84
 86. 86. 4. Completalitextuld6 maijos cu cuvinlelecareau fost omrse: Minciunaareplcioarescurte Seapropiaoramesei.$tiindcEvafi pus-- treabi,Gigel __ spusmamel: - Credcil nu avempdinedestuli. Pot sdplecsa -- una? Mamei- - - dat lacrimilede bucurie.ErapentruPrima datiicind fiul ei seofereasi faciicevagiin folosulcelorlal{i. - lmi --- baniiEivoiveniimediat,o asigurilGigel. legi ca vintul pe ug5.in drumul siu spre magazinul alimentar,gdndurilerelenu- -- datpace.,,--- bineimi --- o ciocolatd,decdtsil-- - pAine.Lasi,doar--- era pdinesuficientiin dulapuldinbucdtirie." Agaagiflcut. Dupiice a mincat ciocolatape neresuflate,- - jucat cu citiva biieti peterenuldejoaci din spateleblocului.Cind a crezutcilmamaaterminatdearanjattotul pentrucine,-- intorsacasefecandpesupiratul: - Mam5,nuampututsi --- p6ine.-Nittebiieti r6i---- furatbanii.Dacilnufugeamdeei,me$ibdteau. Mama- - uitat cuaGnfie-- el.A observatcAin iurul gurii rimascateraurmemaroniideciocolatE. dipd a in{elestotul. Nici miicarnu - - certat.- - spus doaratAt: - Du-tein baie,-- oglindii,Siuiti-te cuatenfie!Apoispali-te pemiini Eivinosiimincdm! Gigel-- intorsposomordtdin baie.Aveaobrajiicafocul. -- spusmameiruginat: - Mamii,te rog sdmi ie4i cii te-amminfit! Promitcil nu seva--- lntAmplaniciodaG. Mama- - iertat,deti gdndurileqiexperienla lpuscI sevor--- ivi destuleocaziideacestfel. 85
 87. 87. 5. Caracterizati-lpe Gigel,eroultextuluide la exorciliul anterlor. 6.Alcetuiliuntextalceruipersonajprincipalsefieopusullui Gigel. 16.Cuvintele,,nea..g!,,ne_a., 1.Transcrielitenul urmetorgi observaliscrieroacuvintelor nea9rne-ai primanea lntr-o diminealii recede noiembrie,mamaa intrat in cameranoastrii.Eane-atrezit, apoi ne_aspus: - Eoragaseqijumitate. Sculafi_v5acumcasEavefitimp sd vdpregitili pentrugcoalii. Apoiaaddugat: - Ia privifi ce surprizii ne-aadusnoapteacaretocmai s-a sftirgitl Vesteamameine-afhcutsiiajungemintro clipiila geam. Cemult ne-aincantatpriveligteacareni seinftfi$a! Totul era acoperitcu o plapumi argintiede neace scdnteiain zare.Decandatteptamacestemomentet Darsurprizelenusau oprit aici:mamanea diiruitfularele gimiinugilepecareni le tricotase,iartata ne_acump5ratin aceeagizi o sdniuli.
 88. 88. Alergamfericifipecovoruldenea.Bachiar,ne-apirut ci eramintr-o lume de basmgi din clipe ln clipi urma si soseascifrumoasaCriliasi a Zdpezi| in minunataei rochie de nea,siilmpartii bucuriileiernii tuturor copiilorcuminfi careauatteptat-onerSbdiitori. 2.Continuatitextulde maisus,avandgrijecumvelifolosi cuvintelenea9ine-a. 3"Alcetuitipropozitiicufiecaredincuvintale: ne-aPovestit nea ne-aprivit ne-aexplicat ne-aadus ne-aascultat ne"aindrumat rxe-alimurit Re-aaretat ne-acondus ne-apregetit me-aintampinat 4.Complolatitextulurmetorcucuvintelecareaufostomise: Onoaptesfante EraajunulCriiciunului.Tata--- spus: - Copii,in searaaceastashnti va veni mult a$teptatul MoqCr5ciun. Vesteaceamare- - - bucuratpetofi. Priveamplapuma $rilucitoare de- - - pe undeurmasdsoseascdmogulcel bun gi darnicgi mi giindeam:,,Oarevaveniin saniaaceea utoari trasdde un iepuragzglobiu ata cum - - - povestit mamadeat6teaoriT'in fiecareanl-amagteptat,darnul-am viizutniciodatE.Adormeammereulnaintedevenirealui. 87
 89. 89. Aga__intAmplat ti anulacesta-fi totu$imo$ulavenit. _ _ _ adusla tofi o multimededarurifrumosimpachetate $i-_ _ uimit cudiimicialui. DeodatS,fratele nostru, $tefbnel,_ _ _ indemnatsI prMm pe geam,in depirtar€. _ _ _ pairutcd vedeam urmelelisate de t5lpileuqoarealesiniulei moguluibun gi darnicpecovorulalbde___. Darnu eranicio urmd.Oareau acoperit_ofulgii uEoride -__ carepluteauprin aerulrececanigteroiuridefluturagi argintii? 5,Alcituitiuntextintitulat "Omuldenea,,?ncaresefotosili corecttoateortogramelesludiatepane?nprezent. 17.Cuylntelo,,ne-am..tl,,noam., 1.ObservatiTntextulurmetorcands-aufolositcuvintelen€arn 9ine-am: in vizitilamuzeu Siptimanatrecut5ne-amhotirat si mergem,impreunicu doamnainviitiitoare,in vizitii la MuzeulJudeleandelstorie. Neem luat ghiozdaneleli neam deplasatpe jos pdnl la muzeulcareseafli in apropiereafcolii noastre. In fafa muzeuluineam oprit. O afteptampe doamna lnvifiitoare liniqtili, in rdnd ciite doi. Dumneaeine_aadus 88
 90. 90. biletelede intrare.Apoi, ne-amintalnit cu ghidul nostru. Dumnealuine-acondusprin toatesElilemuzeului.Aqaam aflatcii demult,cu catevamii deaniin urmi, pepiimantul nostrua locuit un neamde oameniharnici$iviteji. Acest neameracelal dacilor.Desprehirnicia $ibogi(iile acestui neams-adusvestealn lumeaintreagi. Romanii,un neamdeoamenimindri giviteji, auvenitin Daciacu gindul so cucereasci.Au gi reugitin urma unor lupteinddrjite,fiindci aveauoastemai numeroasi9i arme maibune, O parte din acest neam al romanilor a rilmas pe meleagurilelocuitede dacigi,de-alungulanilor,au ajuns si seinleleagi binecu acegtia.Din conviefuirearomanilor cu dacii s-aformat un neamnou, neamulromdnesc.din carefacemginoiparte. AmvEzutla muzeuo mul(imedeobiectefoartevechicare auapa4inutacestuineam. Tot acoloam aflat cii noi, romanii,suntemun neamde oaurenipagnici,fiindcE niciodatii nu re{m lScomit la bogdliilealtorneamuri.Romdniiauluptatnumaipentrua.gi apira hotareleori decateori ii atacaweunneamdornicde bogdtiinemuncite. NeembucuratsEaflim atatealucruridespreeroiiacestui neam:Decebal,Mirceacel Biitrin, Vlad fepeq,gtefancel Mare, Mihai Viteazul. ConstantinBrdncoveanu.Alexandru loanCuza-.. Eo adeviiratiimdndriesi apa4iiacestuineamdeviteji.
 91. 91. 2. Alcatuilienunturi maijos: ne-ampreget ne-amamlnt neam ne-amspilat cu cuvinleleapa{inandcoloanelorde ne-amstetult ne-amuitat ne-amdus ne-amoglindlt ne-amfevizut ne-amsculat ne-amoprit ne-ammlrat 3,Completalitextulurmdtorcucuvintelecareaufostomise; Si iubimistorial DupAvizitanoastrlla muzeu,____ hotiirdtsi aflEm cat mai_multe informalii despreacest de viteji ciruia ii apa4inem.Chiarde a doua zi _ _ _ _ dus ta bibliotecagcolii._ _ _ _ mirat ce multecd4i cu continut istoricerauacolo. VEzindu-ne,doamnabibliotecari___ spus: - Avemmultecii4i despreistoriaacestui_ _ _ _ deeroi. Peuneledintre acesteale vefi citi cind vefi fi mai mari, fiindcil abia atuncile veli inlelegepe deptin.Dar sunt gi c64i specificeversteivoastre. uitat Ia cirfile pe careni le_aindicatdoamna bibliotecarii. Erau frumos itustrate ,i con(ineau texte literarecu con(inutistoric.Eu gi fratelemeu_ _ _ _ luat cliteun volumde ,,povestiriistorice.,deDumitruAlmag,iar Alina, v-ecinanoastri, a imprumutat cartea,,Stejaruldin Borzegti"deEusebiuCamilar. lmpreuni sfEtuitsi schimbiimimpresiidespre celecitite. _ CAnd_ ___ revilzutadouazi, la qcoald,____mirat de hiirniciaAlinei.Deobiceiciteacu multiiSr""t.t" *i." i"rt.
 92. 92. daracumterminasedecitit carteadespre$tefancelMaregi eraneribdiitoaresAimprumutealta. dus lmpreunii la biblioteca Ecolii- Ea a lmprumutat cartea,,I€gendepopulareromllneqti",iar noi luat,,Stejaruldin Borzeqti"gi ,,Moglon Roati gi Unirca". Afland despreinteresul nostru pentru istoria patriei, doamnainvifdtoare ---promis ciivommergeimpreunil - excursiein nordul Moldovei.Numaiagavom vedeapriveli$timinunatedin faranoastrigivomaflagialte intllmplariminunatedesprevoievoziiacestui____de emi. Ce mult bucurat la auzul acestei vegti incantdtoare! t8, ffiuvimtele,,nal"gl ,,['!*sl'o 1. Observali,in textulurmator,cands-aufolositcuvintele nalgin-a!: Lamare Familianoastriiestela mare. Edimine4{ilfoartedevreme.Tatamii intreabi: - N-alweasiivii cunoi pemalulmirii? Iarmamaadaugd: - N-ai idee ce minunat e sEvezi riisdritul soareluipe malulmirii. Eule rEspund: - Nu,tar€at weasiilenevescin pat.Doars|rntln vacantii. - Bine,zicemama.N-aicumsii-lobligi. Apoiimi spune: - DarsI gtiiciin-aisiimaivezio astfeldefrumusele. 91
 93. 93. Ma convins.Mi scolin maregrabi, mii spdlgimi imbrac. , Plecim.ln drumulspreplaji privescla'vitiineleluminate alemagazinelor.Zirescunnai. . -.Tat5,imi veicumpiraacestnai?E doaro jucirie, dar connla meaceamareestesi cant la un nai adeveratasa cum am viizut o mulfime de interpreginaiqti pe micul ecfan. Tataimi promite cI-mi va cumpiiraacestnai chiar astizi, iar la toamni mii va inscrieIa duful Copiilorcasninviigsi cdntla unnaiadevirat,daci aceastaestepasiuneamea. 2. Completalitextulde maijos cu cuvintelecareau fost omrse(n-at;nal): Concenul Daniel,fratele meumai marc,estestudentla conseryator- AcoloinvalEsi devini profesorde muzici. li placefoarte mult sii cdntela _ _ _. $i acasi repeti mereu.Acumse pregEtettepentruun concertla carevaparticipa. Seapropieziuaconcertului.Elmi intreabi: - ___vrea sdvii cuminela concert? - Bada!ii rispundbucuros.Voiveniimpreunlcumamapi cutata. ._1i povestescdespreacest concertfi prietenului meu, Alexandru.Elmdintreabi: _- :___-un bilet in plus?iAgvreagieusi-l vid pe fratele tiu cdntAndpescenigiaplaudatdeto(i 5pectatorii. . - N-am,dar suntsigurcAveigisi la casade biletea silii deconcert. _ I." ="Utft1u._t concertauparticipatmulli interpregide muzicdpopular5foarte talentati.Dar mie mi_aptecuicel maimult defratelemeuatuncic6ndacantatla_ _. Chiar __ __ datlacrimiledeemo;iegibucurie.
 94. 94. Agvreasi ajungi un naistrenumitgicu al siu _ _ _ si duci faimamuziciipopulareromdneEtiin lumeaintreag5, aqacumafiicutgimarelenaistromiin,GheorgheZamfir. 3. Alcatuiliuntext,la liberealegere,in caresdfolosititoate ortogramelestudiatepanein prezent.Dati-ititlulpotrivit. 19.Cuvlntele,,sar"Sl,,a-ar" 1.Transcrieli: intrecerea Estedupd-amiaz5.De la fereastracamereimele privesc cerulinnorat. - Cefaci,nuvii odat5?miiintreabiisoramea,Cristina.Nu uitasi iei gicoarda!$ar puteasi neintrecemcuAngelicaqi Ralucala sirituri la coardi. lmi iau repedecoardagicoborin grabiiscdrile.Sarpeste ultimatreapGascirii qio ajung,in sfhqit, peCristina. Neindreptiim impreunespr€terenul de joaci, in spatele blocului. Ajungem.PrMmin jurul nostru,darniciurmi defetite. - Oares-arputeasAnu maivinii?o intrebpeCristina. - Nucred.Elelgi respectiiintotdeaunacu€ntul dat.$i apoi, amindouisarcoardafoartebine. Mi pregltescsi sarcoarda.Uneorimi impiedic.gi asta nu ebine. $er puteaoaresiipierdintrecerea?Amemofii. Deodatiicerulseintuneci detot. TunA,fulger59ivintul batedin cein cemaitare.$'arputeosilplou5imediat. Nehotiram sAneintoarcemacasd.Legiisimpeceledouii prietenealenoastrela intrareain bloc.Nespunci n-auputut
 95. 95. venipetercndin cauzatimpuluinefavorabil,dar,cind va fi vremebunii,vomdesfEguraintrecerca. Cemult mi bucur!Acumamtimp sd-nvifmaibinesiisan coarda.$i, daciivoi fi foarteatente,$-arputeachiarsi fiu cagtigitoareaintrecerii. 2.Completalitextulurmetorcucuvintelecareaufostomise: Lacirc Sunt la circ impreuni cu pirinlii mei. Ne agezdmpe scaunegiagteptimsi inceapiispectacolul. - Mam5,___ puteasiifie gialteanimalein afari decele depeafig? - ___ pufea,spunemama. lncepespectacolul.latii doui mairnuleobraznice.Ele pe nigte bare de otel pe care sunt nigte banane.Cojesc bananelegile miindncdcu pofti. ___ pereaci suntfoarte fliimiindedupi grabacucarele minincd. Dupi maimute,aparin areniipatruarici.Eifactumbe.Un arici aluneciipe o coajilde banandqi cade.Doi salariafiai circului_ _ _ in ajutorulariciuluicaregchiopiteazl._ _ _ pirea cetia rupt piciorul.Oricum,nu va maiputeaevolua in acestspectacol. Attept neriibditor ulmaitorulmomentalspectacolului.___ puteasaapariiiluzionistulsauacrobafii,care___ cumulG priceperegi cu mult curajdin inil{imi, de pe nigtevergele aproapeinvizibile. 3. lmaginali-veca af participatgi voi la spectacolulde ta circ,cea fostprezentatmaisus,gicontinualitextulfolosindgi cuvintelesargi6-ar
 96. 96. 20.Ouvintele,,deaN"6i ,,de-al" 1,Transcrieli: Poveate A fostodati unimperatfoarteiubit desupugiisdi.Elavea doi fii frumogigiviteji.Celuide-a[doileaii pliceatare mult si veneze. lntr-o zi, el gia luatc6fivasupugigiauplecatimpreuni la vaniitoare. Urcindpeun deaidin apropiereacastelului,s-auoprit intr-o poieni(iidin addnculpiidurii.Dedupii dealseauzea un cantecfermeciitor.Fiullmpiratului intrebi: - Oarecineneincantdcuacestetriluri minunate? Unsupusde-alsiu ii rdspunse: - Eo prMghetoare,Miiria-ta. - Siimeargecarevadintrevoi s-oprindil ordoni feciorul, apoi adiugd:Vreaus-oducla castelca s-oaudcdntdndin fiecareclipi. Seduseun supusde-a!impiratului s{ caute,dar nu s-a mai intorc. Lafel selntimplii cu cel de-aldoileagi cu cel de-aEtreilea... Cur6nd,fiul lmpiiratuluiriimasesingurin virf de deal Deodatil... 2. Continuatitextulde maisus,avandgriiasalolositicorect 9icuvintelede6N$ide-al 95
 97. 97. _ 3.Scrieli,?nloculpunctelordesuspensie,cuvintelepotrivite (dosl,d+.al): pddurea -- Ununchi____ meuestep5durar.EIlocuiegteIacanton, l6ngi pidure, la poaleleunui _ _ _ _. imi-place sEvin impreunicuunprieten____ meulaunchiul,lacanton. In fiecareanotimppidureaneincenGcufrumuseteaei. Primdvaraimbraci pldurea cu o mantie de iuloarea smaraldului, presirind ghiocei plEpinzi 9i brdnduqe catifelateprintoatepoienifele. Vara,cind razelearziltoarenecoplegesc,pidufeaesteun adevirat coll de rai oferindu-neumbri, ricoare, fructe inmiresmategiapi recegilimpededeizvor. Toamna,din vdlf de _ _ _ _ privescincantathainele multicolorealecodrului.Acesteimaginifeericel_auinspirat peun prieten____ tatei,careapictatmaimultetabiouri deo frumusetedenedescris. lama,cdndpiidureaigiimbraciihaina-iargintie,cobordin Ia{d" _=__ cusiniuta,ocolindcumulti dibiiciecopacii incErcalidenea.Niciunprieten____ meunu maintrece. 21.Cuvlntele,,sau..gi,,s-au.. 1.Transcrieli: Era searil. cameralor. - Ascultiim Florin. Latelevizor Florin gi frifiorul siu, Ddnut, se aflau in muzic5saudeschidemtelevizorul?a intrebat 96
 98. 98. - Neuitim intii latelevizor,arispunsDiinul. Ceidoifra1is-auagezatpefotolii. Dinut aspus: - Dii-mitelecomanda!Vreausiivid deseneanimate. Florin ar fi vrut sdurm;rcasci o emisiunedespreanimale transmisitot atunci,darpealt canaldeteleviziune.Deaceea, ceidoifrafi s-auluatlaceartS: - imi daitelecomandasauschimbitu canalul? - Nu,euvreaudeseneanimate! Fiindmai mare,Florina infelesatitudineafrii(ioruluisdu fi nu s-asup6ratpe el. Ba mai mult s-auuitat impreuni, timp dezeceminute,laemisiuneacudeseneanimate. 2. Puneti,in loculpunctelordesuspensie,cuvintelepotrivite (6au,s-au): in parc Seapopia sfiiryitulvacanfeidemri. MirelagiClaudia___ intalnitin parc.Ele_ _ _ bucuratmult deaceastdintAlnire nea$eptaE. - Undefi-aipetrecutvacan(a?Lamunte_ _ _ la mare?a intrebatMirela. - Am fost impreuni iu pirinfii la mare.Daracolon-am statdecatgaptezile.Restulvacanfeil-ampetrecutIa bunici. - Carebunici?Ceidin parteamamei-__ ceidin partea tatdluitiiu? - Ceidin parteamamei.Eilocuiescla Miorcani.De-aigti cemult___ bucuratt - Dece?
 99. 99. - ln primul rind le-afost foarte dor de mine gi-apoii-am ajutatgilatreburilegospod5regti.VreisE-(ipovestescce-am ficut _-- eqtigribiti? - Nu-sgriibitii.Terog,povestette-mi! Celedoui prietene_ _ _. atezatpe o bancl in fala unei hntani arteziene.Tot povestindu-gidespreintdmpliiriledin vacan(inici nu $iau dat seamacum_ _ _ scufszecilede minutepetrecuteimprcuni. --_ despS4itcupromisiuneacaa douazi ___ a treia zi si seintilneascidin nou. 22.Cuvintele,,iar,.gi,,i-ar,, BucurialuiCostel Esteduminici.Costelil intreabdpetatiil seu: - Tatii,iar mergila meci? - Da,ti-stare$5bit. Meciulvaincepepestezeceminute. Costelil privegtepe tata rugetor. parti i-ar mai spune ceva,darnuindriznette. Tatafl obsen5,bachiarii ghicegteqigdndurile: -lar vreisEmergila meci,nu-iaga?gtiameu cii ti_aplii_ cutcandte-amluatdatatrecutd. - Da,dar vEdcEte gribegti. LasI,mi vei lua duminica viitoare,spuneCostelculacrilniin ochi. Tatafl inlelege.gtie ce mult i-ar plicea lui Costelsd-l insofeasci.Deaceeaii spune: - Nu-i nimic daci voi intdrzia citeva minute. Haide. imbracS-te,apoi du-tegi spune-imameicAmergicu mine la mecil 98
 100. 100. Cdtilbucuriepe Costel!t-ar siiri in brale tatdlui siu si-i aratecetdemultll iubegte. Acumttie cEla intoarcerevor discutadesprefazelecele mai importanteale meciului,iar Costelva fi mdndrusi_i arateinci o dataitateluiseucAarecunoltintetemeinicedin domeniulfotbalului.Dealtfel,tarei-ar maipliiceasiiajungi unmarefotbalistcaidoluls5u,GheorgheHagi. 1.Alcituitienunluricu fiecaredingrupurilede cuvintedin coloaneleurmdtoare: iarincepe larvlne iara plecat iarvor povesti iarwea i-arpovestl i-araduce i-arpune i-arexpllca i-arcere 2.ln textulurmetorpuneti,in loculpunctelordesuspensie, cuvintelepotrivite(iar,i-ar): Prietenie Piirinfiisuntla serviciu.Raluca__ _ estesingurtacasii. plicea sii iasiiafariipe terenuldejoaci. Seuite pe geam. - Ufl- - _ ploui. Detrei zile plou5meneu,_ _ * eu nu nai pot ieqiniciazilajoac5. Seuiti la cerulplumburiucu dezamigire.Nu sunt tanse caploaiasi seopreascS.Sigurtrcbuiesi-gigiseascio alti ocupa(ie.Oarece-arfi dacii - - _ telefonaMarianei?E colegaei,locuiescpeaceeagiscariiablocului.___ Mariana 99
 101. 101. tocmaiti-a cumpirat ieri o cartede povegti.Daciia citit-o, ___ puteapovesticei-aplicut maimult. Formeaziinumirul detelefonal Marianei.Aceastasebucuri deinvitafiaprimiG. Imediatcoboarii.Are$icarteacuea. Marianaii aratii carteaRalucii,_ _ _ aceastaprive$te incantatii ilustrafiile. - Oare___ imprumuta-os-ociteasc5siea? 3.Continualitextulde la exerciliulanterioravandgriiesa folositicorectcatmaimultedinortogramelepecarele-atiTnvdlat. 23.Ortogramele,,dintr-oi'ti,,dintr-un.. 1.Transcrietiurmdtoarelepropozitij: Douizecide elevidinao clasi auprimit ,,Foartebine,.la testuldelimbaromind. Amcumpirato cartedintr-olibririe din Bucuregti. leri,Ralucaavenitdintr-oexcursie. Dintro casiia ieqitun omgribit. Fataerafrumoasil9ibunilcao zanedintr-opoveste. Setili asorbit toatii apadintr-o inghifituri. Dintr-olivadi s-auculestoatemerele. Vdnziitorulaluat toati marfadintr-un raft. Mai am patru pagini nescrisedintr-un caiet de limba romenA. Buniculaluatdintr-un sacboabedeporumbpentnrpilsiri. Magicianulascosdoi porumbeidintr-unjoben. Zilnicdintr-untrencoboarimulli pasageri. Bunicul imi povesteaintiimpliiri dintr-un riizboi la care participasein tinerefe. Dintr-unbutoicuuleis-auvdndutnouisprezecelitri. D-i1tr;unsalt, veverifazglobie a ajuns pe o creang5din vfrful alunului- 100
 102. 102. 2.Completalipropozitiilecuortogramelecareaufostomise: Dinneatenfie,copilulavirsat aproapetoateapamineral5 sticlS. Eleviiinvati multelucruri folositoare lecfie. Vecinulnostruacoborat_-____ maginirogie. Musafiriinogtrierau______ fari indepiftaG. Uniepuragzglobius-aivit ___ ___ tufii. Biranul venise Prutului. Mesterulafbcutfluierul Merelegustoaseproveneau shdbuniculMariei. 3. Alcituitienunluricu fiecaredin qJVinte: sat indepirtat de pe valea lemndesoc. pomfalnicsilditde urmetoarelegrupuride 4. Unitiprinsegeticlvinteledinprima Frnzetoaredina douacoloane: dulap ora9 an camion co9 cantec basm vas coloanecucelecoreg- dintr-o dintr-o dintr-o dintr-o dlntr-o dintr-o dintr-o dintr-o carte cutie sacoge gridini lupta clasi famllie bibliotecA dintr-un dinlr-un dinlr-un dintr-un dinlr-un dlntr-un dintr-un dlntr-un dlntr-o dintr-o dintr-un dlntr-o dintr-un laz magazin mul!ime blblloteci tare 101
 103. 103. 5. Alceluilienunluricu fiecaredingrupuriledecuvintepe carele-alidescoperitlaexerciliulanterior. 6.Completaliurmetoareleenunturicucuvintelecareautost omise(dlntr-un,dlnlr.o): Iarnaa incepu^t dimineallcind fulgiis-au aSternutpepemantulrece. Barza.rlnil{provenea stolcareseindrepta sprefanlecatde. $teftn_elgi-aamintit o intAmplare _ vacanfi pe$ecutataDuntcl. S-auscuturattoatefrunzele________ copac. la concursauparticipattofi copiii_____ - clasi. tsaratulcunoscut intamplarei.a devenitlui Florincelmaibun pri-ete-n.-- - ^ Toate florile _ _ _ _ _ _ _ tei rispindesc miresrne tmDletoare. 24.Cuvintele,,va"lii ,,v-a., 1, Transcrietitexteleurmetoaregi obseryalicums-auscris cuvintele,,va'$i,,v-a": a)[a noi sem desfrguraserbareagcolii.Ia eavaparticipagi surioaramea,Elena.Earrarecia poezia,,Eminescu...deGrigore Vieru.Vafaceparteti dintr-ungrupdedansatori. lntreagafamilievafi prezentiin salade spectacole.Tata va llce fotografriin timpul spectacolului.Mima o va ajuta peElenasi-giimbracecostumulnational. Fiecaredin noivaaplaudacuputere. Vafi un spectacolfoartefrumos. b)Doamnainvdfltoarenespune: - Fiecaredintrevoi trebuiesai-tilEspectemama.Eav-a datviafii,v-aocrotit,v-aspilat, va hrdnit,v-avegheatsomnul Iin.Eav-ainviipt si facEiprinii pagi. t02
 104. 104. C6ndv-a{iimbolniivit, va dus la medic. V-adat medica- mente,agtepthndcuneribdare siifiti iar siiniitoli. V-ainviitat sEvorbi$.V.aaritat lumeacutoatefrumusefileei.V-ainviJat primelepoezii.V{ cantat cintecelespecificecopiliriei. dus la gridinifii. V-aasigurattoate condi{iile ca sii cr€ttefi mari, s:iniito$iqi fericifi. De aceeatrebuieso iubi(i qi s-o respectafitoatii viafa- 2. Unitiprinsegelicuvinteledinprimacoloanacucelecores- punzetoaredina douacoloane: va asculta va spus v-a caltlga va canta v-a pleca va pregilit 3. Alcetuilienunluricu fiecaredingrupurilede cuvintepe carele-alidescoperillaexerciliulanterior. 4. Completiatiurmetoareleenunturicu cuvintelecareau fost omise(va,v-a): Siptemanaviitoarebunica* - venila noi. - Ce_ _ adusMoqCriiciun?i-amintrebatpeprieteniimei. - - plouapesteputintimp. Doamnainv5fitoare_ _ explicatfiecarelectie. Andrei-_ circularcgulamentar. - _ _ pliicutpovestea?ne€ int€bat doamnalnrdfEtoar€. Colegamea,Alexandra,- _ participaIa un concursde matematicii. Canderafimici,bunica_ _ povestitmultebasme. 5. Scrietipatruenunturiin caresEaveticuvantulva qipatru enunluriTncareseavetiortogramav-a, 103
 105. 105. 25.Cuvintele,,cel"9i ,,ce-|,, 1. Transcrielitextulurmatorgi observalicum s-au scris cuvinlelecelgice-l. lntr-o lupti impotriva .turcilor, $tefan cel Mare a avut oasteanimicit5.Minia ceJ stnpaneaeramare.S-aintorc la CetateaNeamtului.Mamalui insii nu l-aprimit, spunindu-i ci fiul ei ecel mai viteazmoldoveangicel mai iubitor de far5. 4sul ce-l aveadomnul fdrii era ca MoldovasE fie liberd.Deaceea,els-adusln 1inutulVrancei. BdtranaVrancioaial-aascultatcu atenfiegicu respectpe $tefancelMare.Apoia sunatdin buciumulce-laveacas5-qi chemefecioriiacasi. Cei$apteviteji au chematgi alli vr6nceniin oastealui $tefancelMare. Astfel,domnulMoldoreia reugits5-linvingi pe dugmanul ce-laveain aceavreme. Fiii Vrlincioaieiau primit dup5 IupG de la gtefancel Marc cate un munte drept resplati pentru eroismulceJ demonstrasefiecaredineiin lupti. 2. Completalienunturileurmetoarecucuvintelecareaufosl omise(cel,ce-l): ledul_ _ _ maimicdinpovesteeragi_ _ _ maicuminte. Ii areti suroriisalestiloul_ _ _ cumpirase. La_ _ _ sirac,niciboii nutrag. l-apovestitgimamei_ _ _ impresionase_ _ _ maimult la spectacolul_ _ _ vSzuse. Costeleste_ _ _ mai talentateleval claseinoastrela muzicS. Copiii au mersin excursiepe traseul_ _ _ stabiliserl impreunicuo luni in urme. 104
 106. 106. Careeste_ - _ maibunsportivalclaseivoastre? Claudiui-aspusmameidesprepixul_ - - cumpirase. Copilul- _ _ maimicalvecinilornogtriesteabiain clasa intiii. Andreeaa primit deziuaei _ _ _ maifrumoscadou_ _ _ a$tepta. Priisleaadoveditcii era- _ _ maiviteazdintre frati. 3. Scrielipatruenunluriin careseavelicuvantulcelgi patru enunluriin careseaveliortogramace-|. 26.Cuvintele,,nu-|"gi,,nul" 1.Transcrietitextulurmatorgiobservalicums-auscriscuvintele nul9inu-|. gtefinel nu-lmaivizusedemultpeprietenulsiu, Dinuf. Niciodatinul voimaisupirapetata. CindMihaigre$e$tetema,mamanu-lceartii,ciii explici tot ceeacearfi trebuitsi fac5. .Nimeninul cuno$t€apevecinulnostrucelnou. Noinu-lderanjimpetatacandseuitEla meci- Astizi rezultatul meciuluiafost nul - Nu-lneciji peAzor!mi indeamnimama. Daci nu-lsupraveghezpe frifiorul meucel mic, el face multeghidugii. Daci nu-lgdsescacasiipeprietenulmeu,voi mergesingur la antrenament. Tata nu-l mai atteapti pe unchiul,ci se ducesingurla pescuit. 2.Alcetuilienunluricuurmetoarelegrupuridecuvinte: nu-lderaniez,nul cunosc,nu-lurmez,nu-lbat,nu-ldoare, 3.Alcetuititreienunturiin caresefie9iortogramanu-|. 105
 107. 107. 27.Cuvlntul,,n-o,, 1.Transcrietienunlurileurmetoaregiobservalicums_ascris onograman.o, Cristinan-osupiri niciodatipemamasa. l-amimprumutatMidiilineicarteapecarcinciin"ocitise. Camelias-abucuratla venireabuniciifiindcii n_ovizuse dinvacanfadeCriciun. Uitandu-sepe.cer,-tatai-aspusmameici n_osi plouii. Eun-omint niciodaGpedoamnainvifiitoare. . N-oiau pe surioarameala slniugpentruci estebolnavi deoreion. Mama.n-ocu_noagtepenouameacolegideclasi. _ Pirinlii n-o lasdpe lrina si se uite Ia filmele caresunt inteEisecopiilor. 2.Alcetuilienunluricuurmetoarelegrupuridecuvinte: . n-o.supir, n-o-cunoac,n-o aduc, n_oascultase,n_o deranlez,n-ova uita. 3.Alcituilicincienunluriin caresetiegiortograman-o. 28.Cuvlntul,,nu-i,, 1.Transcrieli: LuiMariannu-iplacbomboaneledementi. Angeleinu-ivinesiicread5ci a primit premiulcelmarela mdini. Daciiun copil sejoaci timp sii-gifaci temele. Aurica.nu-iminteniciodaGpepiirinli. . Eunu-idauvoiepisiciimelesiisejohcecuobiectelemele deqcolar. Siptiimanaaceastanu-itimp fmmosla mare. conculs. Nu-ivoiesi ne asezimla maseinaintede a ne spiilape toati ziua, nu-i va mai rilmdne 106

×