Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Nokia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២
                                       ...
សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២
                                       ...
សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២
                                       ...
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Nokia

 1. 1. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត NOKIA ១. សសចកតសផតើម ី បច្ចុបបននការរពញនិយមននការររបើ រាស្់ទូរស្័ពទច្ល័តមានការរ ើ នរ ើងយ៉ា ងឆាប់ រហ័ស្ មិនថាតត រៅ ុនងទីរ ុង ឬ ៏រៅតាមទី ជនបទរ ោះរទ។ ជាពិ រស្ស្យុវវ ័យនិ យមររបើរាស្់នូវទូរស្័ពទច្ល័តតែលទំ រនើប និងមានភាពងាយស្ស្ួល។ រររោះថារបរភទទូរស្័ពទតបបរនោះមាន មមវ ិធីជាររច្ើ នរែើមបីបំរពញតំរវការរបស្់ពួ ូ រេានែូច្ជា ការស្តប់តន្តនាី ថតរូប ថតវ ីឌីអូ រមើលវ ីឌី អូ រលងរហេម ររបើអិនធឺ ណត និ ង មមវ ីធី រផសងៗជាររច្ើ ន ា ិ រទៀត។ ប៉ាុតនាភាេររច្ើនននពួ រេស្ុទធតតច្ង់ាននូវទូរស្័ពទតែលមានតំនលរថា របើរ ោះបីជាមានេុណភាព មិនស្ូវលអ ៏រោយ។ ែូរច្នោះរហើយានជារេស្រងេតរ ើញថា រ មហុនជាររច្ើនាន ុ ំច្ូលនូវរបរភទទូរស្័ពទ ច្ល័តលបីៗ និងខុស្ៗគ្នជាររច្ើ នច្ូលម កាន់ទីផារ មពុជា មានែូ ច្ជា៖ NOKIA, SONY ERICSON, ន SUMSUNG, LG និងរបរភទទូរស្័ពទជាររច្ើនរផសងរទៀត។ រោយស្រងេតរ ើញថារបរភទទូរស្័ពជាររច្ើនាន ទ ំច្ូលម កាន់ ទីផារ មពុជា ែូរច្នោះរហើយានជា រយើង ត់ស្ំគ្នល់រ ើញនូវរបរភទទូរស្័ពទមួយតែលមានការរពញនិយមពីស្ំណា ់អតិថិជនរេប់ស្ស្ ប់ និង រេប់វណណ ៈ។ រ ោះេឺរ ុមហុនទូរស្័ពទនែ “NOKIA”។ រពលរនោះរយើងនឹងរធវើការប ស្ស្តយរៅរលើភាពខ្ំង ល ភាពរខាយ ការចាប់យ ឱកាស្ និងភាពេំរាមេំតហងរបស្់រ ុមហុន“NOKIA”យ ម ប ស្ស្តយ។ NOKIA េឺជារ ុមហុនមួយ ុនងច្ំរណាមរ ុមហុនលបីៗជាររច្ើ នែនទរទៀតតែលានផាល់ជូននូ វរស្វា មមទូរស្័ពទច្ល័ត។ បច្ចុបបននរនោះ NOKIA យល់ច្ាស្់ពីការែឹ ំពិភពរលា រៅ ុនងរបព័នទូរស្័ពទច្ល័ត ធ រហើយ ំពុងតតលូតលាស្់ និងរធវើែំរណរស្ំរៅរៅរ ើ តនលងមួយតែលមានរបព័នអិនធឺណត និងការទំ ធ ិ ់ ទំនងឧស្ាហ មម។ រៅតខមិថុ ឆាំ២០០៦ NOKIA និង SIEMENS ានជូ នែំណងជាមុ នអំ ពីេំររាងបញ្ល ន ឹ ូច គ្នអំពីេំររាងរណជជ មម។ ការបរ ិយយអំពីរណជជ មម េឺ យុទធស្តស្តស្ានឹងមានស្តរៈរបរយជន៏ស្ំរាប់រ ុម ន ិ ិ ហុន។ រ មហុនែនទរទៀតតតងតតមានទស្សនៈវ ិស្័យ និ ងច្ ុខវ ិស្័យ។ រ ុមហុននឹងផាល់ឱយនូ វទស្សនៈវ ិស្័យ ុ តែលជាអវីតែលអន រេប់រេង និងបុេេលិ ការងាររធវើឱយរគ្នលរៅទទួលានរជាេជ័យ។ ទស្សនៈវ ិស្័យនន រ ុមហុនNOKIA េឺពិភពរលា ំងមូលតតមាង តែលជា តនលងតែលមនុស្សរេប់គ្នអាច្ទំ ន ់ទំនងគ្នាន។ ន ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 1
 2. 2. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ វាមានន័យថាពួ រេច្ង់ឱយពិ ភពរលា ជាអន ែឹ ំ ុនងែំរណរការច្ល័តរនោះ។ តាមពិតរៅពួ រេ ំពុងតត ើ រឆាោះរៅស្ំររច្រគ្នលរៅននទស្សនៈវ ិស្័យរបស្់ពួ រេរៅរពលតែលផលិតផលរបស្់ពួ រេរតូវានោ ់ ព តាំងល ់រៅរលើទីផារ។ ពត៌ មានរៅ ុនង រណរនោះេឺានបញ្ជ ់ថាជាការរបាជាច្ិ តារបស្់ពួ រេរៅរលើរ ុម ី ជ ា អតិថិជនជាការបញ្ជ ់រាប់ឱយែឹងពីការរផាើស្តរតែលផាល់ែំនឹងជូនរៅអតិថិជ ន ជ ំងរ ោះតែលមានរៅរេប់ ទី តនលង។ ២. ចកខវិ សយ និង ទ្យសសនៈវិ ស័យរបស់គ្កុមហុនទ្យូរស័ពទចល័ត NOKIA ុ ័ ២.១ ចកខវិ ស័យ (Vision) ុ ច្ ុខវ ិស្័យរបស្់រ ុមហុនេឺ ជារ យមួ យតែលមនុស្សរេប់គ្នរៅរេប់ទី តនលងរៅតតអាច្ភាប់ទំ ន ជ ់ ទំនងគ្នច្ាន។ វាមានន័ យថាពួ រេច្ង់ កាយជារមែឹ ន ល ំ ុងពិភពទូរស្័ពទច្ល័ត។ ជាការពិតពួ រេ ំពុងតត ន ឈានរៅរ ទស្សនៈវ ិស្័យតែលពួ រេានរ ំពឹងទុ រៅរពលតែលផលិតផលរបស្់ពួ រេស្ថិតរៅលំោប់ ទី ១ននទីផារទូរស្័ពច្ល័ត។ ទ Voice goes mobile………….if it can go mobile…………………….it will. ២.២ ទ្យសសនៈវិ ស័យ (Mission) Nokia Connecting people. ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 2
 3. 3. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ៣. រាំរូផលតផលទ្យូរស័ពទចល័ត NOKIA ិ Nokia Nokia N97 Mini Nokia 2720 fold - red Nokia 3720 classic - yellow Nokia N97 mini white navi unlocked Nokia 6700 classic - pink Nokia 2720 Red unlocked Nokia X3 - blue/silver Nokia X6 8Gb nero Black Europa Nokia 6303i classic - black Nokia E52 metal grey Navigation Pack unlocked Nokia C6 - white Nokia Nokia X3-02 Touch and type Black ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 3
 4. 4. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ Nokia 6700 slide - aluminium Nokia 6600 fold Nokia 3720 classic - grey Nokia Nokia Nokia X3 DE Bk rd Nokia 1616 grey/black Nokia 7230 Hot Pink unlocked Nokia 2220 Slide - hot pink Nokia Nokia 5228 All black ៤. គ្រវតតសសងខបរបស់គ្កុមហុនទ្យូរស័ពចល័ត NOKIA ិ ទ ិ ន ិ NOKIA មានររវត្តតាំងពីឆ្ាំ១៨៦៥ នៅនពលដែលនោកវស្វករ Fredrik Idestamបានរនងកើត្នូវនោង ចរកអារន ើ ួ វ ើ ើ ទន់មយនៅភាគខាងត្បូងននររនទស្ហ្ាំងឡុង និងបានន្វការចារ់ន្តម្លិត្រកដាស្នៅ ទីន ោះ។ ការនររៀត្ចូលនូវឧស្ាហូរនីយកមមននទវីរអឺររដែលន្វើនអាយមានការរ ីកចាំនរ ើននៅនលើការទិញ និង ុ ការនររើរបាស្់នូវ្លិត្្លរកដាស្្មមត និង រកដាស្កាត្ុងដែលជាមូលនហត្ុ ាំនអាយNokia ទទួលបាន ័ នូវភាពនជាគរយបានយងឆ្រ់រហ័ស្។ នៅឆ្ាំ១៨៩៥ នោក Fredrik Idestamបានររគល់រកុមហនដែល ន ុ ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 4
 5. 5. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ នោកខិត្ខាំររឹងរនងតើត្នឡើងន ោះនៅនអាយកូនររសារររុស្ររស្់នោក គឺនោក Gustaf Fogelholm។ ្លិត្្លររស្់ Nokiaបាន ាំចូលនៅលក់នៅនលើទី្ារែាំរូងនគរងអស្នៅររនទស្រុស្សី នហើយរ ទ រ់មកគឺ ់ ររនទស្អង់នគលស្ និងររនទស្បាោាំង។ នោងចរកររស្់Nokiaបានន្វើនអាយមានការទាក់ទាញអារមមណយង ៍ ខាាំងនៅនលើកាំោាំងការងារររស្់វាទាាំងការងារ្ាំ និងការងារត្ូចដែល ល ាំនអាយស្ហគមន៍អនតរជាត្ិមាន ិ ការរ ីកលូត្ោស្់យងឆ្រ់រហ័ស្នៅរុាំវញខលួនររស្់វា្ងដែរ។ ស្ហគមន៍អនតរជាត្ិបាននៅ Nokiaថាជា វត្ថុដែលមានសារៈស្ាំខាន់រាំ្ុត្នៅមាត្់ទននលននEmäkoskiភាគខាងត្បូងននររនទស្ហ្ាំងឡុង។ Nokiaបានន្វើ វ នអាយស្ហគមន៍អនតរជាត្ិមានការចារ់អារមមណមកនលើ្លិត្្លររស្់ខួ លននរចើនជាងរ្រកុមហន ៍ ត ុ ែនទ។ វារ ីអគគីស្នីដែលបានមកពីទននល Emäkoskiដែលន្វើនអាយមានែាំននើរការនូវនោងចរកអារន ទន់ននោះ ើ ្ងដែររពមទាាំងទទួលបានការចារ់អារមមណនៅនលើ Finnish Rubber Worksដែលនទើរត្រនងកត្នៅកនុងនោង ៍ ើ ចរកមួយររស្់ Nokia។ នៅកនុងឆ្ាំ១៩២០ Finnish Rubber Worksបានចារ់ន្តើមនររើរបាស្់Nokiaន្វជាមាក ន ើ ន្ោះររស្់នគ។ នលើស្ពីននោះពួកបាន្លិត្នូវដស្បកនរើង ដែលស្ាំោរ់ការពារទឹក និងនៅស្កង់ឡាន ម ូ នហើយនរកាយមករកុមហនបានន្វើការ្លិត្នូវនៅស្កង់ និងដ្នកន្សងៗដែលមាននៅកនុងឧស្ាហកមម និង ុ ូ ិ អាវន្លៀង។ ការរ ីកែុោះដាលចូលនៅរករនចេកវទានអឡិចរត្ូនិច នរកាយពីស្ង្គ្ងាមនោកនលើកទីពីរមក គ Finnish Rubber Worksបានទិញស្ិទភាគហនពី Finnish Cable Works។ Finnish Cable Works គឺជារកុមហន ធិ ុ ុ ដែលមានការលូត្ោស្់យងឆ្រ់រហ័ស្នៅនពលដែលកាំពុងមានការនកើននឡើងនូវត្ាំរវការថាមពលស្ាំោរ់ ូ ន្វើជានរគឿងរញ្នសារ និង ទូរនលខស្ាំោរ់ន្ញើរសារ ឬ ទទួលសាររពមទាាំងរ្ញទូរស្័ពទ្ងដែរ។ លាំដារ់ ូជ ត នរកាយមកមាស្់ភាគហនននRubber Works និង Cable Works បានរួមរញ្លគ្ននអាយកាយជារកុមហនដត្ េ ុ ូេ ន ល ុ មួយ ។ នៅឆ្ាំ១៩៦៧ រកុមហនទាាំងពីរបានរួមរញ្លគ្ននអាយនៅជាទាំរង់ Nokia Groupដែលមានទាំ ន ុ ូេ ន ក់ ទាំនងនៅនឹងសាកយីនហ្ររស្់រកុមហុន Nokia។ Finnish Cable Works បានន្វើការ្លិត្ដខសការស្ាំោរ់នររើ ល ី ត ន ិ របាស្់មាស្ុនទូរនលខ និងរ្ញទូរស្័ពទ នហើយនៅឆ្ាំ១៩៦៧ពួកនគបានរនងកើត្នូវដ្នករនចេកវទានអឡិច ័ រត្ូនិចដខសការ។ ននោះគឺជានពលនវោដែលរគ្នរ់ពូរននភាពនជាគរយទាាំងមូលររស្់ Nokia នៅកនុងររព័នធ ទូរគម គមន៍បានែុោះរ ីកលូត្ោស្់នឡើង។ នៅឆ្ាំ ១៩៦៧ គឺនៅនពលដែលNokia Groupបានរនងកើត្នឡើង ន នហើយនអឡិចរត្ូនិចបានន្វើនអាយនកើត្មាននឡើង៣% ននរកុម ដ្នកលក់នង្តលនវការងារនអាយនៅមនុស្ស ិ ់ ូ ចាំនួន៤៦០ ក់។ ការន្វែាំននើរនឆ្ោះនៅរកររព័នទូរគម ើ ព ធ ិ គមន៍ដ្នករនចេកវទានអឡិចរត្ូនិចដខសការររស្់ ើ Nokiaបានចារ់ន្តម ាំមករូននូវការរសាវរជាវពាក់ក្លននភាពជាអនកែឹក ត ាំ។ ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 5
 6. 6. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ៥. Swotរបស់គ្កុមហុនNokia ៥.១ ភាពខ្ង (Strengths) ល ាំ - Nokiaមានមាកន្ោះលបីលាញយងខាាំងនដាយវាជាចាំនុចស្ាំខាន់មួយននភាពខាាំងររស្់វា ពីនរពាោះNokia ម ល ល រត្ូវបានទទួលសាល់ពការចារ់ន្តើម្លិត្នូវ្លិត្្លថ្មីររស្់វាដែលទទួលបានទាំនកចិត្ពីអត្ិថ្ិរនកនុង គ ី ុ ត ការនររើរបាស្់នូវ្លិត្្លររស្់វាមិនដត្រុន្ោះNokia មានសាខានរចើនកដនលងរគរ់ត្ាំរន់ រគរ់កដនលង។ ណ ៏ ាំ -Nokiaបានន្វើការនរៀរចាំនូវរ្ញែ្ាំទូោយររស្់វាដែលមានការររមូល្តុនូវ្លិត្្លដែលមាននរចើន ត នស្រ ីងាយរស្ួលកនុងការនររើរបាស្់ជាររនយរន៍នៅតមនគ្នលរាំនងររស្់អត្ិថ្ិរន។ ៏ ល ី -Nokia រួមមានហិរញ្ដ វត្ថុែខាាំងខា្ងដែរដែលន្វើឱ្យវាអាចនកើត្មាននឡើងនូវរនរៀរដកដររថ្មមួយយងងាយ ល ័ រស្ួល។ ្លិត្្លNokia គឺងាយរស្ួលកនុងការនររើរបាស្់ស្ោរ់មនុស្សរគរ់វយនទាោះរីជាអនកមិននចោះអកសរ ាំ ឬជាររនទស្មួយចាំនួនដែលកាំពងអ្ិវឌ្បន៍កនដាយ ក៏អាចនររើរបាស្់នូវ្លិត្្លNokia ននោះយងងាយ ុ ៏ រស្ូល្ងដែរ។ -Nokiaជា្លិត្្លដែលឋិត្នៅលាំដារ់រួរមុខនគដែលបានទាក់ទាញនូវចាំ រ់អារមមណររស្់អត្ិថ្ិរន។ ៍ Nokia ចល័ត្បានតាំងលក់នូវត្ាំនលដែលមានកាំរ ិត្ខពស្មតងនទៀត្នែើមបីន្វការនររៀរន្ៀរជាមួយនឹង្លិត្ ់ ើ ្លែនទនទៀត្ នហើយទទួលបានការទទួលសាល់យងលអររនស្ើរពីស្្ក់អត្ិថ្ិរន។ គ ាំ -Nokia ជា្លិត្្លដែល្ុនកនុងការនររើរបាស្់នទាោះរីជាមានការររុោះ ឬ រោះទងគិចនឹងររស្់រ ឹងក៏នដាយវានៅ ដត្នររើរបាស្់បានែដែល។ -្លិត្្លNokiaមាននរគឿងរ ល ស្់ផ្លស្់រូ តររគរ់ររន្ទនៅតមរ្សាខាររស្់Nokia និងមានការធា ល ត រួស្រុលរយោះនពលមួយឆ្ាំរូនែល់អត្ិថ្ិរន។ ន ់ ិ -្លិត្្លNokiaមានការនចនររឌ្ិត្ខពស្ននរនចេកវទាទាំននើរៗស្ាំោរ់្លិត្្លថ្មីៗររស្់ខួ ន។ ល ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 6
 7. 7. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ៥.២ ភាពសសាយ(Weaknesses) -Nokia មានត្ាំនលខពស្នរើនររៀរន្ៀរជាមួយនឹង្លិត្្លែនទនទៀត្ ក៏រុដនតវាមានគុណភាពលអ និង អាច ់ នរឿទុកចិត្តបាននូវ្លិត្្លននោះ នហើយអវទាាំងន ី ោះនហើយដែលអាចរិទបាាំងនូវចាំនុចនខាយររស្់វាបាន។ រុដនតវានៅដត្មាននូវចាំនចនខាយ និងការធាក់ចោះនូវចាំ្ត្់ថាក់ដែលមិនអាចមានការកមមងទិញនូវ្លិត្ ុ ល ុ ន ់ ្លNokiaននោះនអាយបាននរចើនបាន។ -ស្ាំោរ់្លិត្្ល Nokia ខលោះគឺមិនស្ូវមានអនកនររើរបាស្់នរចើនស្នធឹកស្ ធ រ់នឡើយដែលជាមូលនហត្ុន្វើ នអាយមិនមានភាពនជាគរ័យនៅនលើទ្ារនឡើយ។ ី -ការលក់ និងនស្វាកមមនៅកនុងមរឈមណលររស្់Nokiaវាមានលកខណៈត្ិចត្ួចនហត្ុែូនចនោះនហើយការលក់ និង ឌ នស្វាកមមររស្់វាមិនស្ូវមានភាពទាក់ទាញរុ ម ននទ។ ររស្ិននរើរត្ូវររ មមុខជាមួយនឹងអត្ិថ្ិរនដែល មានរញ្ហមកពី្លិត្្លររស្់ពួកនគន ា ោះ ពួកនគនឹងរត្ូវររ មមុខនឹងភាពស្មុគុសាញជាក់ជាក់មិនខាន។ ម ័ -រូរោងមិនស្ូវទាក់ទាញចាំនពាោះយុវវយកនុងការនររើរបាស្់។ ី -មាស្ុនកានមោមិនស្ូវមានភាពចាស្់លអ កនុងការថ្ត្រូរ រ ឹថ្ត្វនែអូ។ ី -មិនស្ូវទទួលបានការនពញនិយមចាំនពាោះទវីរអឺររ។ ុ ៥.៣ ឱកាសទ្យផារ (Opportunity) ី -Nokiaអាចចាំ យការដរងដចក ទី្ារភាគហននដាយការដណ ុ ាំន្ោះនៅកនុងទី្ារថ្មី និងន្វការរាំនពញ ម ើ រាំណងនូវនគ្នលនៅទី្ារថ្មីឱ្យបានលអររនស្ើរ្ងដែរ។ ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 7
 8. 8. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ិ -វាអាចមានឱ្កាស្ចារ់យកបាននូវទី្ារភាគហនជានរចើន និងបានរាំនពញរាំណងឱ្យអត្ិថ្រនបានជានរចើន ុ ដែលមានសារៈស្ាំខាន់នៅកនុងទី្ារនដាយបានផ្លស្់រូ តរនូវត្ាំនលនិងការរងាញនូវលាំដារ់នន្លិត្្លថ្មី ល ា នហើយនិងការដកដររថ្មីនូវ្លិត្្លដែលន្វឱ្យភាពលបីលាញគួរជាទីចារ់អារមមណ។ ើ ៍ -ទី្ារទូរគម គមន៍ គឺរ ីកលូត្ោស្់យងឆ្រ់រហ័ស្ និងមានមនុស្សជានរចើនដែលកាំពុងចារ់អារមមណ និង ៍ ភាពនជាគរ័យររស្់ឧស្ាហកមម ែូនចនោះនហើយឱ្កាស្ែអសារយស្ាំោរ់Nokiaពរងីកទី្ារភាគហនដចកចាយ ៏ េ ុ និងរ ីកែុោះដាលបានយងលអររនស្ើរ។ -តមរយៈការ្សពវ្ាយពាណរជកមម និងររស្ិទធិភាពននទី្ារទាំ ិ តិ៍ ក់ទនងវាអាចមាននករន្ោះលបីយង ាំ ម ខាាំង និងបានរនងកើត្នូវដ្នកលក់ និងមាកទាំនញដែលនៅកនុងគាំនិត្ររស្់មនុស្ស្ងដែរ។ ល ិ -Nokia កាំពុងកាយនៅជាវត្ថុននភាពស្ាំរូរដររជានរៀងោល់នថ្ៃ នហើយនៅនថ្ៃមខវានឹងកាយនៅជាវត្ថុដែល ល ុ ល នពញនិយមនររើរបាស្់ជានរៀងោល់នថ្ៃ។ -Nokiaបាននមើលនឃើញការនពញនិយមកនុងការនររើរបាស្់ទូរសារ ស្ាំរុរត្ នែើមបីទាំ ក់ទនងគ្ននទើរNokia ាំ ន រនងកើត្ទូរស្ពទ័នឡើង។ ិ -ការនមើលនឃើញនូវត្ាំរវការននរនចេកវទាទាំននើរស្ាំោរ់មនុស្សរាំ ូ ន់ថ្មី។ -ការទាមទារកនុ ងការនររើរបាស្់នអាយមានគុណស្មបត្តិនរចើនកនុងការររីរបាស្់ ែូចជាការសារ់ត្ង្គ្នតី ការថ្ត្រូរ ត ី ថ្ត្វឌ្ីអូ ការ្ទុកពត្៌មានស្ាំខាន់ ការនលងInternetតមទូរស្ពទ័....។ ៥.៤ ការរាំរាមកាំហហង (Threaten) -ែូចនៅនឹងឧស្ាហកមមទូរគម គមន៍ គឺកាំពងដត្មានការនកើននឡើងជាមួយនឹងអវីមួយដែលមិនមានស្ូមបីដត្ ុ ឱ្កាស្នឡើយកនុងនកើននឡើង ក៏រុដនតការគាំោមកាំដហងទាាំងន ោះនស្មនឹងការនកើននឡើងជាមួយភាពរ ីកចាំនរ ើននន ើ ឧស្ាហកមមទរគម ូ គមន៍។ ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 8
 9. 9. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ េ ាំ ុ ិ -ការរញ្រ់កពងទទួលយកនូវវរត្តិត្ងដត្ងមួយជាមួយនឹងការរ ីកលូត្ោស្់ននទី្ារ។ ឹ -ការនកើននឡើងនហើយនកើននឡើងនទៀត្នននែគូរររគួត្ររដរងដែលបានលុកលុយចូលនៅកនុងទី្ារគឺជាចាំនុច ៏ គាំោមកាំដហងែ្ាំររស្់ Nokia។ ួ ័ ់ ូ ិ -នែគូមយចាំននស្មរគចិត្ត្តលនវ្លិត្្លកនុងត្ាំនលទារនៅែល់អត្ិថ្រន និងន្វនៅតមនស្ែឋកិចេដែល ួ ើ កាំពុងដត្ធាក់ចុោះ ដែលកាំពុងន្វើនអាយមានការទាក់ទាញយងនរចើននដាយនឆ្ោះនៅរក្លិត្្លដែលមាន ល ព ត្ាំនលទារ។ ែូនចនោះនហើយនែគូរររគូត្ររដរងទាាំងន ោះអាចទាញយកទី្ារភាគហនពី Nokiaបាន។ ុ ់ -ការគាំោមកាំដហងន្សងនទៀត្ស្ាំោរ់Nokia គឺជាការរ ីកលូត្ោស្់ននរ្ញWLL ពីនរពាោះNokiaបាន្តល់ ត រូននូវ CDMA cell phones ែូនចនោះ្លិត្្លររស្់វាអាចនឆ្ោះនៅរកការធាក់ចុោះជាមួយនឹងការនកើននឡើងនន ព ល រ្ញ WLL។ ត -ការនកើននឡើងនូវរកុមហនទូរស្ពទ័ចល័ត្។ ុ -ររន្ទទូរស្ពទ័ែនទនទៀត្មានត្ាំនលនថាកជាង។ -មានការលួចចាំលងមូត្្លិត្ររស្់Nokia។ មតិផ្ទល់ខ្លន ទ ួ នដាយស្នងកត្នឃើញការនកើននឡើងនូវការ ាំចូលទូរស្ពទមកកនុងររនទស្កមពុជានទើរនពលននោះនយើង ័ នលើកយករកុមហនNokiaយកមកន្វការពណ ុ ើ ៌ អាំពីចាំនចខាាំង ចាំនុចនខាយ ការចារ់យកឱ្កាស្ និង ុ ល ភាពគាំោមកាំដហងររស្់រកុមហន Nokia។ រ ទ រ់ពីបានស្ិកានៅនលើ SWOT ររស្់រកុមហន Nokia មកនយើង ុ ុ ស្នងកត្នឃើញថាNokiaគឺពិត្ជារកុមហនដែលមានន្ោះលបីលាញ និងមានភាពនលចនធាជាងនែគូររកួត្ ុ ម ល ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 9
 10. 10. សាកលវិ ទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ឆ្សិកា ២០១១-២០១២ ន ាំ ររដរងពិត្ដមន រុដនតNokiaក៏មាននូវចាំនុចនខាយមួយចាំនួនដែលអាចវាយររហ្របានពីរកុមហនែនទដែល ុ ជាគូររកួត្ររដរង នហើយកតចាំរងដែលគាំោមកាំដហង្ាំរាំ្ុត្គឺការវាយលុកទី្ារររស្់ទូរស្ពទចិនដែលមាន ត ័ ការលួចចាំលងមូត្រស្នែៀងនៅនិង្លិត្្លររស្់ Nokia នហើយនិងមានត្ាំនលនថាកជាងនទវែង។ នដាយសារ ិ ិ ់ វ ិ រចេុរបននអត្ិថ្រននិយមនលងដត្មូត្ទូរស្ពទ័មនស្ូវខវលខាយពីគុណស្មបត្តិ ឬ រនចេកវទាទាំននើរន ោះនទ ិ ិ នហត្ុននោះពួកគ្នត្់អាចនឹងនររើស្នរ ើស្នររើរបាស្់ទរស្ពទ័ចនវញក៏អាចថាបាន។នដាយនមើលនឃើញមូលនហត្ុ ូ ដររននោះនយើងគិត្ថា Nokiaគួរដត្រនងកើត្្លិត្្លដែលមានរូរោងរស្ស្់សាត្ និងពណដែលគួរឱ្យទាក់ អ ៌ ុ ័ ទាញនែើមបីចារ់យកការនពញនិយមររស្់យវយ និងអនកនររើរបាស្់ នហើយនិងរនងកត្សាខានអាយបាននរចើន ើ នៅតមរ្ររនទស្អឺររ និងជាពិនស្ស្គឺដស្វង រក្លិត្្លដែលអាចទាក់ទាញចាំនងចាំនូលចិត្តអនកនររើ ត ុ របាស្់នៅអឺររនអាយបានពីនរពាោះថានរើស្នជាNokia អាចចារ់យកចាំដនកទី្ារកាន់ដត្្ាំនៅទវីរអឺររបាន ុ ិ ុ ន ិ ោះNokiaអាចស្ាំនរចនូវចកខុវស្័យររស្់ខួ លនបានគឺកាយនៅជាអនកែឹក ល ាំកុ នងពិ្ពទូរស្ពទ័ចល័ត្។ ឯកសារយោង http://europe.nokia.com/find-products/nokia-for-business/main http://www.nokia.com/about-nokia/company http://www.nokiasiemensnetworks.com/about-us/company/mission-and-vision ររៀបររៀងរោយនិស្សិត៖ លាង ចាន់នី Page 10

×