Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mga relihiyon sa asya

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
MGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYA
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 35 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Mga relihiyon sa asya (20)

Plus récents (20)

Publicité

Mga relihiyon sa asya

 1. 1. Kahulugan: Isang anyo ng pagsamba. Saklaw nito ang isang sistema ng relihiyosong mga saloobin, paniniwala, at gawain; ang mga ito’y maaaring personal, o kaya’y itinataguyod ng isang organisasyon. Kadalasan ang relihiyon ay nagsasangkot ng paniniwala sa Diyos o sa maraming diyos; o dinidiyos nito ang mga tao, mga bagay, mga mithiin, o mga puwersa. Nasasalig ang maraming relihiyon sa pag-aaral ng tao sa kalikasan; naroon din ang inihayag na relihiyon . Mayroon tunay na relihiyon at mayroon ding huwad na relihiyon.
 2. 2. Mga Simbolo
 3. 3. Ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. Isa ito sa mga kauna-unang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. .Sa Hudaismo, ayaw banggitin ng mga Hudyo ang ngalan ng Diyos kaya't iba-iba ang taguri sa Diyos na ginagamit nila. Kabilang dito ang “Kapangyarihan", "Ang Banal", "ang Pinagpala", at ang "Langit".Ang pinagmulan ng judaismo ay ang bansang Israel. Ito ay nagsimula muna sa paniniwala ng relihiyong Canaanite na may halong relihiyong Babylonian at sa paniniwala kay Yahweh. Ang Judaismo ay laganap sa mga bansang ito : Israel, United States, France,Canada,United Kingdom,Russia,Argentina, Germany, Australia, at Brazil. Ang nagtatag ng relihiyon na ito ay si Abraham. Ang mga pangunahing utos at aral ng Hudaismo mula sa Torah, ang Torah ay binubuo lamang ng 24 aklat ng Tanakh (tinatawag na Lumang Tipán sa Kristiyanismo) at hindi kabilang dito ang Bagong Tipán.
 4. 4. “Mahalin mo ang iyong Kapitbhay na parang sarili mo” “Ano mang Kamuhi-muhi sa iyo ay huwag mong gawin sa iyong kapwa tao.” Sampung Utos ng Diyos Iisang Diyos (Monotheism) Kippah pagtakip sa ulo ng mga Jew tanda ng paggalang sa kanilang panginoon. Wailing Wall Purim Pagdiriwang sa pagkaligtas ng mga Hudyo sa mga Persian. Sabbath Araw ng pagpapahinga Rosh Hashanah Ang bagong taon ng mga Jew. Hannukah Pag-alala sa muling pagkabalik ng templo ng Jerusalem.
 5. 5. Kippah -> pagtakip sa ulo ng mga Jew tanda ng paggalang sa kanilang panginoon.
 6. 6. CHRISTIANISM (Kristiyanismo) Ang Kristiyanismo ay relihiyon na nakatuon sa buhay at pagtuturo ni Hesus ng Nazareth. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan. Pinaniniwalaan nila ang Bagong Tipan bilang talaan ng mabuting balita na inilahad ni Hesus. Ang Banal na libro ng mga Kristiyano ay ang BIBLIYA , Ang salitang “Bibliya” ay nanggaling sa salitang Latin at Griego na nangangahulugang “Libro”, isang angkop na pangalan dahil ang Bbiliya ay ang Aklat para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay Aklat na walang katulad, at katangi-tangi sa lahat ng Aklat. Ang Diyos ang pangunahing awtor ng Bibliya. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kinasihan o niliwanagan Niya ang kaisipan at kalooban ng mga manunulat upang maisulat nila ang lahat ng ibig Niya at tanging mga bagay lamang na nais Niya.
 7. 7. ang bibliya ay isang batayan ng pananampalataya at paniniwala ng tao sa Diyos kung saan dito nakasulat ang salita at utos nya ito lang ang dapat sundin ng tao sa pagkakakilala sa tunay na Diyos.
 8. 8. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Bibliya ay hiningahan ng Diyos at walang pagkakamali at ang itinuturo ng Bibliya ay Pinal at sakdal. Sampung Utos ng Diyos. Mga santo. Ang pari ay ang instrumento ng Diyos. Si Hesukristo ang tagapagligtas ng mundo. Pitong Sakramento Binyag ay ang sakramento ng muling pagkabuhay, at ito ang saligan ng buong buhay Kristiyano natin. Mahal na Araw ang panahon ng paggunita at pagbabalik-loob ng mga Kristiyanong Filipino sa tagapagligtas na kumakatawan kay Hesukristo Pasko Pista
 9. 9. ZOROASTRIANISM Ang pinanggalingan ng relihiyong ito ay mula sa kanilang propeta Zarathushtra, (from Zara=white, Thushtra=Camel) na kadalasang tinatawag na kanlurang Zoroaster, ang greek nitong pangalan. Ito din ay tinatawag na Mazdaismo at Magianismo. Sa Zoroastrianismo, ang manlilikhang si AhuraMazda (wise Lord ) ay buong mabuti at walang kasamaan na nagmumula sa kanya. Kaya sa Zoroastrianismo, ang kabutihan at kasamaan ay may dalawang mga natatanging mga pinagmumulan na ang masama (druj) ay sumusubok na wasakin ang nilikha ni Mazda (asha) at ang mabuti ay sumusubok na panatilihin ito. Bagaman si AhuraMaza ay hindi imanente sa daigdig, ang kanyang nilikha ay kinakatawan ng mga Amesha Spenta at malaking bilang ng ibang mga Yazata na sa pamamagitan ng mga ito ay ang mga gawa ng diyos ay ebidente sa sangkatauhan at sa pamamagitan ng mga ito ay ang pagsamba kay Maza ay dinirekta.
 10. 10. Zoroaster Ahura Mazda
 11. 11. 3 luping daan : Good Thoughts,GoodWords, Good Deeds Apoy Manipestasyon ng Kapangyarihan niAhuraMazda. si AhuraMazda, kilala bilang "Panginoon ng Karunungan", na kumakatawan sa kaliwanagan at kabutihang etikal. si AngraMainyu, kilala bilang "Ahriman", na kumakatawan naman sa kadiliman at kasamaan. Haoma ay isang Ritwal na inumin Gah 5 pang araw-araw na panalangin pádyáp “kushti pádyáp” ceremony Ito ginagawa bago ang Gah,oras ng pagnilay o pagdasal. no ruz (new day) selebrasyon ng eternal new day, kung kailan dadating ang kaharian ni ahura mazda sa mundo.
 12. 12. ISLAM Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na "Salam" na nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng Pagsunod, Pagsuko at Pagtalima sa kalooban ng Tunay na Diyos. Ang tunay na kapayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at lipunan. Ang kapayapaan ay hindi kailanman matatamo sa antas ng karunungan, kayamanan o katanyagan. Bagkus ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng ganap at tapat na Pagsunod, Pagsuko at Pagtalima sa kalooban ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) - ang likas na pananampalatayang ibinigay Niya sa sandaigdigan. Naniniwala ang mga tagasunod ng Islam na kilala bilang mgaMuslim na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta, at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. Ang Koran, Quran o Qur'an ang banal na aklat ng relihiyong Islam. Ito ang aklat ng patnubay at direksyon ng sangkatauhan at isinasaalang-alang ang orihinal na tekstong Arabic, na salita ng Allah, diyos ng sangkatauhan na ipinakita kayMuhammad sa panahon ng dalawampu't tatlong taon .
 13. 13. KORAN
 14. 14. 5 pillars of islam :1. shahadah pananalig, 2.salat pagdadasal ng limang beses sa isang araw, 3.Zakat paglimos at pagtulong sa kapwa, 4.sawm pag-aayuno, 5.Hajj paglalakbay sa mecca Ayon sa Koran,ang sinumang magkasala ay ngakakasala sa kanyang sarili Pwedeng mag asawa ng higit sa isa. Pagbabawal ng pagkain ng Karne ng baboy at pag inom ng alak. Nagtitipun-tipon sa mgaMosque upang doon manalangin ng nakaharap saMecca ng limang ulit sa isang araw. Eid Ul-Adha Pag-alala sa pagsakripisyo ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Ramadan Eid Ul Fitr Holy war o Jihad Ang kaganapang nagpalaganap sa islam mula Jerusalem patungong kanluran.
 15. 15. Mga Simbolo
 16. 16. HINDUISM Ang Hinduismo ang nananaig na relihiyon ng subkontinenteng Indiano. Ang Hinduismo ay kinabibilangan ng Shaivismo, Vaishnavismo at Śrauta at iba pa. Sa ibang mga pagsasanay at pilosopiya, ang Hinduismo ay kinabibila-ngan ng isang malawak na spektrum ng mga batas at preskripsiyon ng mga "pang-araw araw na moralidad" batay sa karma, dharma, at iba pang mga norm ng lipunan. Bagama’t ang Hinduismo ay naniniwala sa napakaraming diyos na umaabot sa 330 milyon, kinikilala nito na may isang pinakamataas na diyos at ito ay si Brahma. Pinaniniwalaan ng mga Hindus na si Brahma ay matatagpuan sa bawat bahagi ng realidad at sumasalahat ng dako sa buong sangkalawakan. Si Brahma ay isang impersonal na diyos na hindi maaaring makilala at pinaniniwalaan na umiiral sa tatlong magkakahiwalay na anyo: si Brahma – ang Manlilikha; si Vishnu – ang Tagapagingat at si Shiva – ang Tagawasak. Ang tatlong anyong ito ni Brahma ay kinikilala din na nabuhay sa napakaraming inkarnasyon.Ang pangunahing kasulatan ng Hinduismo ay ang Vedas (itinuturing na pinakamahalaga), Upanishadas, ang Mahabharata at ang Ramayana. Ang mga kasulatang ito ay naglalaman ng mga imno, pilosopiya, ritwal, mga tula, sutra at ng Aranyakas.
 17. 17. Brahma – ang Manlilikha; si Vishnu – ang Tagapagingat at si Shiva – ang Tagawasak. VEDAS ay higit pa sa isang aklat ng teolohiya. Naglalaman ito ng mayaman at makulay na teolohiya at mitolohiya, o isang relihiyosong mitolohiya na tahasang pinaghalo halo ang mga alamat, teolohiya at kasaysayan upang makabuo ng isang kwento na may anyong relihiyon.
 18. 18. Sistemang Caste Naghahati sa mga tao sa iba’t-ibang klase at lebel. Reinkarnasyon paniniwala na hindi kasamang namamatay ng isang tao ang kanyang kaluluwa.sa halip, ang kaluluwa nito ay muling nabubuhay at lilipat sa ibang katawan upang mabuhay muli. Karma ang susunod na reinkarnasyon ng kaluluwa ng isang namatay ay batay sa kanyang aksyon noong siya ay buhay pa, mabuti man o masama. Moksha Ang kaluluwa na namuhay ng maayos ay may posibilidad na umangat ang lebel ng kabanalan at istado ng kadalisayan at pakikipag unawaan sa ganap na diyos. Paliligo sa ganges Ito ay pinaniniwalaan na nakakalinis ng kaluluwa, pangangatawan, at nakakagaling ng sakit. Holi Maingay at makulay na parada ginaganap ito bilang paggalang kay Shiva. Divali Bagong taon ng mga Hindu.
 19. 19. BUDDHISM Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma, nangangahulugang: "Ang Daan ng Naliwanagan") ay isang relihiyon o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Śākyamuni(Siddhārtha Gautama), na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Nakatuon ang Budismo sa mga aral ni Siddhartha Gautama o ang "Buda". Ang Buddha ay nangangahulugang "ang isang naliwanagan" sa Sanskrit at Pāli. Ang dalawang mga pangunahing sangay ng Budismo ay pangkalahatang kinikilala: ang Theravada ("Ang Paaralan ng mga Nakatatanda") atMahayana ("Ang Dakilang Sasakyan"). Ito ay kakaibang relihiyon sa mundo sa sarili nitong karapatan, bagaman marami itong pagkakahalintulad sa Hinduismo na parehong nagtuturo ng Karma (tuntunin ng sanhi-epekto), Maya (ang ilusyong kalikasan ng mundo), at Samsara (ang muling pagkakatawang-tao). Ang mga Budista (Buddhist) ay naniniwala na ang pinaka-layunin sa buhay ay ang makamit ang tinatawag nilang “enlightenment” o Nirvana. Ang mga katuruan ni Buddha ay tinipon sa tinatawag na “Tripitaka” o “three baskets.”
 20. 20. Naniniwala sila sa reinkarnasyon o ang siklo ng kapanganakan at kamatayan at karma o ang kabuuang pagkilos ng tao. Middle Path isang mahalagang gumagabay na prinsipyo ng kasanayang Budista Nirvana Enlightment WalongWastong Landas (Eightfold Path) Tamang pag-iisip Tamang pananaw Tamang intensyon Tamang pagsasalita Tamang pagkilos Tamang hanapbuhay Tamang pang-unawa Tamang konsentrasyon Apat na Katototohanan(Four Noble Truths) Ang buhay at paghihirap ay hindi mapaghihiwalay. Ang sanhi ng paghihirap ay pagnanasa sa kapangyarihan, kasiyahan at patuloy na pamumuhay. Maaalis ang paghihirap kung aalisin ang pagnanasa. Maaalis ang pagnanasa kung susunod saWalongWastong Landas.
 21. 21. Wesak Idinaraos ng mga buddhist ito mula Mayo hanggang Hunyo na nakatugma sa Kapanganakan,naliwanagan at Kamatayan ni Buddha na nagaganap lang sa iisang petsa ngunit sa iba’t-ibang taon. Ang monghe ay inaasahang mamuhay sa kahirapan sa pag ninilay - nilay at pag aaral.
 22. 22. JAINISM Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā (599- 527 B.C.) Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig, materyal man o hindi, ay may kaluluwa. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensiya, sapagkat ang dalisay na kaluluwa, minsang mapalaya mula sa katawan, ay makapamumuyhay sa walang-hanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo, pag-aayuno, yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilay-nilay o meditasyon. Ang Jainismo ay ang naniniwala na ang paghahangad sa materyal na bagay ay nagdudulot ng matinding pagdurusa.Batayang moral: Dapat ihiwalay ang sarili sa material na aspeto ng buhay. Bawal ang paggamit ng dahas. Bawal ang pananakit sa anumang may buhay.
 23. 23. KALPA SUTRA Ito ay itinuturing na ang pinaka- banal na teksto, ang librong ito ay tungkol sa talambuhay ng kanilang panginoon na si Mahavira at ang mga buhay pa ng ibang propeta (Tirthankaras)
 24. 24. Kevala katumbas ay nervana May limang panata ang sinusunod ng mga Hain: Ahimsa (kawalang-karahasan) Satya (katotohanan) Asteya (katapatan/Di pagnanakaw) Brahmacharya (kabirhenan) Aparigraha (karalitaan) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang di-kinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. Paryushana Parva panahon ng kanilang pagtitika, pangungumpisal ng mga kasalanan at pag-aayuno. Mahavir Jayanti Ang pistang ito ay nagmamarka sa kapanganakan ni Mahavira.
 25. 25. SIKHISM Sikhism (Sikhi, ਸ ਿੱਖੀ sa Panjabi) ay isa sa mga pangunahing relihiyon ng mundo, lalo na binuo sa ika-16 at ika-17 siglo Indya. "Sikhi" ay mula sa salitang "Sikh", at ang salitang "Sikh" ay mula sa Sanskrit root "śiṣya" (शिष्य) na nangangahulugang "alagad" o "mag-aaral". Ang Sikhismay isang monoteyistikong relihiyon, o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. Tinatawag ang mga nananampalataya nito bilang mga Sikh, at tinatawag na Guru Grant Sahib ang kanilang banal na aklat. Popular sa Asya, mayroon itong 30 milyon mga tagasunod, kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev, ang una sa "Sampung mga Guru". Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699, na pinagdiriwang ng Vaisakhi, kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh, ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul, at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. Bawat Guru na sumunod kay Guru Nanak ay tinutukoy bilang “Nanak” at “Ilaw”.
 26. 26. Ang pangunahing nais ng tao ay sirain ang siklo ng kapanganakan at kamatayan at mkiisa sa Diyos. 5 KAKKARS 1. KESH- ang mga Sikh ay hindi pagpuputol ng buhok. 2. KANGA- nakatali ng maayos ang buhok 3. KARA- paggamit ng bangel na bakal 4. KIRPAN- pirmihang nakasukbit ang Espada o itak. 5. KACCHERA- pagsuot ng maikling pantalon bilang tanda ng kahandaan ng digmaan. Guru Nanak Gurpurab Ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Guru Nanak, Ito ay nagtatagal ng Tatlong araw. Diwali Festival of Lights, ang pistang ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng Liwanag Laban sa Kadiliman,Kaalaman laban sa Kamang-mangan, Mabuti laban sa Masama. AISAKHI o KHALSA SIRJANA DIWAS- pista ng pagaani( APRIL 13)
 27. 27. Mga Simbolo
 28. 28. SHINTOISM Ang Shinto ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa Kami, o mga diyos. Ang ibang Kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar, ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa, siAmaterasu, ang Diyosa ng araw, o ang bundok Fuji. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko.Ang Shinto o Shintoism ay isang paniniwala at gawi na nagmula sa bansang Japan. Ang salitang Shinto ay binubuo ng dalawng salitang Tsino ang “Shin”na ang kahulugan ay ang mga Diyos at Espiritu, at ang “Tao” na isang paraang pilosopikal, na nangangahulugang "Ang Paraan ng mga Diyos”.Ang relihiyong Shinto(kasama ang Buddhismo) ay konektado sa lipunan at kultura ng Japan. Ang relasyon ng Shinto sa ibang relihiyon sa bansang Japan ay karaniwang nagkakaisa atmagkasundo. Sinusubakan ng mga Shintoist na panatilihin ang kanilang sariling mga katangian at ang kanilang panloob habang nagtatrabaho patungo sa mapayapang magkakasamang buhay ng tao.Torii Gate Ito ang sumisimbolo sa Shinto. Ang torii ay nagmula sa isang lumang alamat na nanggaling sa bansang japan.
 29. 29. Kami ang nag uugnay sa tao at pisikal na kapaligiran tulad ng yungib, batis, bundok, puno at iba pa. Aragami Masamang Kami (banal na Espiritu) na pinatay at naghahaap ng paghihiganti. Purification Pagtanggal ng masamang espiritu sa katawan. Mizuko Ang Espiritu ng mga batang hindi na ipanganak. Miyamairi Binyag , Isang buwan pagkatapos ng kapanganakan (31st day for boys, 32nd day for girls) ang mga magulang nila ay dinadala ang kanilang anak sa templo upang magpasalamat at ipagdasal ang kanilang anak ng magandang kalusugan at Kasiyahan. MATSURI FESTIVAL tawag sa pag-aalay ng pasasalamat ng mga shintoismisters sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Harai Exorcising, cleansing, and purification rites.
 30. 30. SHAMANI SM Ang Shamanismo ay isang pagsasanay na kinasasangkutan ng pag-abot sa mga nabagong estado ng kamalayan upang maenkwentro at makipagugnayan sa daigdig ng espirito. Ang isang shaman ay ang tao na itinuturing na may paglapit at impluwensiya sa daigdig ng mga mabuti at masamang esprito at tipikal na pumapasok sa isang katayuan ng pagkawala ng diwa habang isinagawa ang isang rituwal. Ito ay nagsasanay rin ng dibinasyon at panggagamot. Ang shaman ay maaaring makipag-usap sa daigdig ng espiritu. Ang shamaan ay makapagpapagaling ng sakit na sanhi ng mga masasamang espiritu. Ang mga espiritu ay maaaring mabuti o masama. shamanic Summer Solstice Ceremonies focus on the themes of fulfillment, enlightenment, abundance, sharing, and the joy of living on this beautiful EarthHome.
 31. 31. ANIMISM Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa", "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagay-bagay. Bukod dito, isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Isa itong ideyang pilosopikal, relihiyoso, o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop, ngunit maging sa mga halaman, mga bato, mga likas na kaganapang katulad ng kulog, sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog, o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas, na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. ang mag alay at magdasal sa mga espiritu Ang pagaalay ng dugo ng hayop ay kaugnay sa mga ritwal ukol sa pagbubuntis. Naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng mga anting-anting na nagliligtas sa mga tao sa kapahamakan.
 32. 32. Ipinasa Kay : Mrs.Marbella

×