Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

за конференция на енвижън2

 1. ENVISION достъпен лукс в учителското всекидневие Вера Георгиева, Златина Димитрова, Анелия Нанкова
 2. Учителите споделят Коя възможност за споделяне и екипност в работата си предпочитате? друго. 1% 1 работя с колеги от страни в Европейския съюз; 3% 2 51% с колеги от страната; в рамките на селището, където работите; 35 6% 4 39% В рамките на колектива, в който работите; 0 5 10 15 27 20 25 30 35 40
 3. Магията
 4. Експерименталните групи Благоевград II „б” клас Царево II „а” клас Ловеч II „б“ клас 5
 5. Научна определеност на изследването Обект на изследване: Предмет: Дидактически характеристики на Енвижън – ресурсите. Създаване на електронни ресурси със софтуера „Енвижън“ и прилагането им в обучението на втори клас. Да се установят промените, които настъпват в Цел на изследването: традиционното обучение, следствие приложението на Енвижън ресурсите.
 6. Научна определеност на изследването Основни задачи: • Да се разработят електронни уроци с Енвижън; • Да се покаже спецификата на електронните ресурси; • Да се изследват ситуации на реално приложение на Енвижън във втори клас.
 7. Научна определеност на изследването Теза: • адаптира обучението към индивидуалните възможности на учениците; • мотивира учениците; • онагледява учебното съдържание; • внася състезателен елемент в урока; • дава бърза обратна връзка; • превръща класната стая в интерактивна среда;
 8. Научна определеност на изследването Критерии и показатели за анализ на резултатите: • Адаптираност на Енвижън ресурсите (по обем на материала, по степен на трудност, по време на работа с тях). • Информираност и партниране на родителите; • Мотивиране на децата.
 9. Научна определеност на изследването Методи на изследване: • Електронна анкета с учители, родители и ученици; • Анкета на хартиен носител; • Тестове за проверка на знанията на учениците (входно и изходно ниво и междинна проверка).
 10. Научна определеност на изследването Етапите, през които премина изследването са: • Конкретизиране на темата и методологията на изследването; • Подготовка на методиката на изследването, изработване на инструментариум и провеждане на експерименталната дейност; • Анализиране, обобщаване, представяне на резултатите и формулиране на изводи от изследването.
 11. Специфика Нагледност Вариативност Концентрация
 12. Специфика Емоция, мотивация, активност Състезателен характер Екипна дейност
 13. Обратна връзка
 14. Базови компютърни умения
 15. Енвижън в класната стая
 16. Енвижън в час Начален екран Въпрос с избор от 2 възможни отговора Въпрос с картинен отговор Въпрос с провлачане Въпрос с множествен избор Индивидуални въпроси за всеки
 17. Анкета
 18. Пол 21 жена мъж 79
 19. Възраст 35 31 30 25 25 20 19 15 10 5 2 1 2 0 7 до 12 години 12 до 19 години 20 до 30 30 до 45 46 до 56 над 56
 20. Статус Друго 52 учител 2 баба или дядо 28 родител 18 ученик 0 10 20 30 40 50 60
 21. Анкета Познавате ли "Енвижън", софтуера с много мишки - един компютър. не 5% да 95%
 22. Анкетата До колко познавате Енвижън? 40 30 20 10 0
 23. Анкетата Според Вас използването на "Енвижън" в клас, помага ли децата да усвоят по-лесно учебното съдържание? 0% 1% да не не мога да преценя 99%
 24. Ефекта от Енвижън Other 3 Създава много трудности на учителя; 6 Не е подходящо за децата от… 1 Помага на децата да се справят с… 70 Series1 Създава интерес към "скучните"… 73 Мотивира децата; 73 Създава различна среда в класната… 65 Предизвиква емоция; 86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 25. Полезност 70 65 60 50 40 28 30 20 10 4 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
 26. Положителни емоции Моля, оценете положителните емоции на учениците при използването на Енвижън в клас! съществени са 76% 13 20% 2 3% 2% 1 0% 0 няма 0% 0 0 50 10 20 30 40 50
 27. Отрицателни емоции Оценете отрицателните емоции при използване на Енвижън в клас! 4 съществени са 1 3 Series1 7 18 31 няма 0 10 20 30 40
 28. Най-интересното приложение на Енвижън • • • • • Учениците работят в екип. Презентиране на важни възлови теми. Игрови момент и емоции. Нагледност и прозрачност на работа. Всички заедно работят и са активно ангажирани. • Предизвикателството да се докажеш пред останалите.
 29. Колеги споделят „Трудно е да се опише работата с Енвижън, тя трябва да се изживее!
 30. Входно, изходно ниво и междинна проверка Български език и литература Математика
 31. Анализ на резултатите 6 Входно ниво български език 5.12 5.24 5 5 4.84 4.2 4 4 3 контролна експериментална 2 1 0 Благоевград Ловеч Царево
 32. Анализ на резултатите Входно ниво математика 5.1 5.05 5.04 5 4.95 4.9 4.82 4.8 контролна експериментална 4.7 4.65 4.65 4.6 4.5 4.4 Благоевград Ловеч Царево
 33. Анализ на резултатите Изходно ниво математика 6 5.75 5.33 5.64 5.21 5 5.2 4.37 4 контролна 3 експериментална 2 1 0 Благоевград Ловеч Царево
 34. Анализ на резултатите Изходно ниво български език 5.78 5.75 5.8 5.7 5.6 5.5 5.52 5.45 5.4 контролна 5.25 5.3 5.2 5.2 5.1 5 4.9 Благоевград Ловеч Царево експериментална
 35. Изводи • Енвижън е приложим в часовете от ЗП, ЗИП, СИП, извънкласни дейности; • Енвижън успешно се прилага в отделните компоненти на урока; • Не е най-подходящ за проверка и оценка на знанията на учениците; • Повишава интереса към науката; • Провокира любознателността на ученика;
 36. Изводи • Мотивира учениците за групова и екипна работа; • Внася състезателен елемент в урока; • Дава бърза обратна връзка; • Създава интерактивна среда в класната стая; • Часовете с Енвижън са изпълнени с емоция и са очаквани от учениците; • Енвижън дава възможност на учителя да адаптира обучението към индивидуалните възможности на учениците.
 37. Магията продължава …
 38. verageorgieva@abv.bg БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Notes de l'éditeur

 1. Това е началната страница на сайта на второкласниците. Тук ще видите актуална информация, рисунки, тест.
Publicité