Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ผลงาน 3 เดือนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (17)

Publicité

Similaire à ผลงาน 3 เดือนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (20)

Plus par Asina Pornwasin (18)

Publicité

ผลงาน 3 เดือนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. 1. กิจกรรม/โครงการตางๆ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการเพื่อมอบเปนของขวัญปใหมแกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๑. จัดทําสติกเกอร LINE คานิยม ๑๒ ประการ เปนความรวมมือระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม สําหรับชุดแรกจะเปนสติกเกอรคานิยม ๑๒ ประการ ซึ่งประชาชนสามารถดาวนโหลดไดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีระยะ เวลาในการใชงานสติ๊กเกอรดังกลาวเปนระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหประชาชนในยุคที่นิยมใชสื่อออนไลนไดรับทราบและมีความเขาใจถึงนโยบายตางๆ ของรัฐบาล อาทิ คานิยม ๑๒ ประการ เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ อยางตอเนื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ๒. งาน ICT Expo Grand SALE 2015 กําหนดจะจัดขึ้นวันที่ ๔–๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ ธัญญา พารค ถนนศรีนครินทร โดยภายในงานจะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ ๑. มหกรรมลดราคาสินคา ๒๐ – ๗๐ % ในกลุม IT, Telecom และเครื่องใชไฟฟา ๒. การประมูลสินคาราคาถูก ๓. มอบของขวัญกับประชาชนที่มารวมงาน เชน IPHONE6 IPAD เปนตน ๔. นิทรรศการใหความรูเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร เรื่อง Digital Economy และเทคโนโลยีดานการศึกษา เชน Smart Class Room, E-book, E-learning ๕. กิจกรรมการแสดง .Show จากเหลาศิลปนดารา-นักรองชั้นนํา ๖. ภายในงานจะมีการใหบริการ Free Wi-Fi ที่กระทรวงไอซีทีจะทําใหผูมารวมงานไดทดลองใช ๓. โครงการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไมคิดคาใชจายเพื่อประโยชนสาธารณะ (ICT Free Wi-Fi) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี ขอที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ กระทรวงฯ ไดมีการสงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต โดยให บริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ ที่มีการใชงานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส สามารถเขาถึงบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายไดอยางทั่วถึง โดยไดรวมมือกับภาคเอกชนในการติดตั้งและใหบริการจํานวนกวา ๑๓๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ รัฐบาลยังเดินหนาในดําเนินการติดตั้งและใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแกประชาชนดวยเทคโนโลยี Wi-Fi เพิ่มเติมอีกจํานวน ๕,๐๐๐ จุดติดตั้งทั่วประเทศ
  2. 2. โดยมีเปาหมายในการใหบริการในพื้นที่สาธารณะ เชน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีขนสง สถานีรถไฟฟา และสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีความเร็วในแตละจุดติดตั้ง Access Point ไมต่ํากวา ๑๐ Mbps ซึ่งจะชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและขอมูลทางดานดิจิทัล (Digital Divide) ซึ่งจะเริ่มใหบริการไดภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ -๒- กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิด ชอบ ๔. โครงการเสริมสรางองคความรูและการมีสวนรวมดาน อุตุนิยมวิทยาสูประชาชน เพื่อกาวสูศักราชใหมปลอดจากภัยธรรมชาติ กําหนดจัดกิจกรรมเสริมสรางองคความรูและการมีสวนรวมดานอุตุนิยมวิทยาสูประชาชน เพื่อกาวสูศักราชใหมปลอดจากภัยธรรมชาติ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยเยาวชนบางนา ทั้งนี้ เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรับองคความรูเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต รวมทั้งในกรณีประสบภัยธรรมชาติใหสามารถเตรียมพรอมรับมือ หรือหลีกเลี่ยงเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน กรมอุตุนิยมวิทยา ๕. โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยาใหทันสมัย เพื่อใหประชาชน/หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและความมั่นคงของประเทศ ๖. โครงการปนน้ําใจใหนอง จัดกิจกรรมปนน้ําใจใหนอง โดยจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใชตางๆ มอบใหแกนักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียน ตชด. ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ๒ บานปุงยาม ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารหางไกล ๗. การจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแ ละเสริมสรางองคความรูดานอุตุนิยมวิทยา จัดทําปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีขอมูลอุตุนิยมวิทยา สําหรับแจกจายแกหนวยงานและประชาชนใหไดรับรูขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญ เชน สภาพอากาศ เหตุการณภัยธรรมชาติที่สําคัญในอดีต สถิติอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญ และภูมิอากาศตางๆ ซึ่งบันทึกไวตามวัน เดือน ปในปฏิทิน เปนตน ๘. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญป ใหมที่ตองการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสอบถามความตองการของประชาชนที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไปทั่วประเทศ (สํารวจดวยตัวอยาง) เพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชุดปจจุบันที่มี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา สํานักงานสถิติแห งชาติ
  3. 3. เปนนายกรัฐมนตรี ดําเนินการเพื่อเปนของขวัญปใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชุดนี้เขาไปดําเนินการชวยเหลือ/แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน/หมูบานอยางเรงดวน ซึ่งผลการสํารวจดังกลาวจะเปนขอมูลสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน และกําหนดนโยบายแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง โดยขณะนี้อยูระหวางการประมวลผลขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน คาดวาจะสามารถนําเสนอผลไดภายในตนเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๙. จัดทํารายการสงเสริมการขาย “ทีโอที ขอบคุณ ๖๐ ป” สําหรับลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทประจําที่ของทีโอที ทุกเลขหมาย จะไดรับสิทธิ์ยกเวนคาโทรเฉพาะที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เปนโทรศัพทประจําที่ทุกโครงขายทั่วไทย ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ตั้งแตเวลา ๐๐.๐๑ น.) ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๒๓.๕๙ น.) โดยลูกคาไมตองดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ๑๐. จัดโปรโมชั่นคืนประโยชนใหผูใชบริการ 1. ปรับลดคาอินเทอรเน็ต ON Net 15M/1M ลง ๘ % ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 2. ปรับลดคาอินเทอรเน็ต ON Net 15M/1M และบริการ IRIS Cloud Backup พื้นที่ 20GB ลง ๑๙.๔๗ % ตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 3. ปรับลดคาโทรระหวางประเทศ ๐๐๑ ทุกประเทศ ลง ๑๘ % จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 4. ปรับลดคาโทรระหวางประเทศ ๐๐๙ ทุกประเทศ ลง ๒๓ % จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 5. ปรับเพิ่มจํานวนนาทีการใชโทรศัพทและอินเทอรเน็ตผานระบบ 3G my Voice Plus สําหรับการโทรเฉลี่ย ๔๗ % และเพิ่มการใชงาน Data ใหลูกคา ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 6. ปรับเพิ่ม Bandwidth ใหลูกคาเฉลี่ย ๕๐ % สําหรับการใชอินเทอรเน็ตผานระบบ 3G my Data Plus ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 7. ปรับเพิ่ม Bandwidth ใหลูกคาเฉลี่ย ๕๐ % สําหรับการใชโทรศัพทและอินเทอรเน็ตผานระบบ 3G my Smart Voice ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 8. ปรับเพิ่ม Bandwidth ใหลูกคาเฉลี่ย ๕๐ % สําหรับการใชโทรศัพทและอินเทอรเน็ตผานระบบ 3G my Smart Data ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ๑๑. กิจกรรม “เขียนคําวารัก ประเทศไทย” กําหนดจัดกิจกรรมเปนระยะเวลา ๑ เดือน ระหวางวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๘ บริษัท ไปรษณียไทย
  4. 4. -๓- -๔- กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๑๔. ใหบริการสืบคนขอมูลบริษัทซอฟตแวร ที่มีผลิตภัณฑเปนที่นาเชื่อถือ ทางเว็บไซต http://sipamember.sipa.or.th จัดใหมีการบริการสืบคนขอมูลบริษัทซอฟตแวร ที่มีผลิตภัณฑเปนที่นาเชื่อถือและสามารถใชงานไดในเว็บไซต http://sipamember.sipa.or.th โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหครบถวน พรอมเปดใชงานไดในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกร รมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ๑๕. โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการบริ หารดานสาธารณสุข ขอมูลสวนบุคคลของจังหวัดนครนายก เปนโครงการที่สรางความยั่งยืนทั้งทางดานระบบสุขภาพของคนไทย และไดรับความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ในการใหความคิดเห็นและพัฒนาขอมูล เพื่อนําไปใชงานไดอยางยั่งยืนตอไป สํานักงานฯ มีเปาหมายในการพัฒนาซอฟตแวรในกลุม Healthcare มาหลายป แลวพบวา การมีมาตรฐานการใชระบบที่หลากหลาย จะไมสามารถเชื่อมตอขอมูลระหวางกันได ทําใหชุดโปรแกรมนี้จะสามารถเปดเผยใหนักพัฒนาซอฟตแวรทั่วไปสามารถมาพัฒนาตอยอด ตั้งแตการพัฒนากับเครื่องฮารดแวรซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาด หรือจะคิดคนอุปกรณขึ้นใหม หรือจะคิดคนซอฟตแวรดานตางๆ เพื่อใชงานกับโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ ไมวาจะเปนระบบปฏิบัติการไหนก็ตาม เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศใหมีการเติบโต จนทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงผลิตซอฟตแวรดานสุขภาพที่ดีได การนําเทคนิคการสรางแผนภูมิครอบครัว ซึ่งไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากประวัติตามความเปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงใหครอบคลุมประวัติของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุเพศ อาชีพ ประวัติการแตงงาน การเจ็บปวย และการเสียชีวิตในครอบครัว โดยการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานจากฐานขอมูลประชากร เพื่อรณรงคใหประชาชนเขียนบอกรักประเทศไทยผานโปสการดแจกฟรี สําหรับเทศกาลปใหม โดย ปณท จะรวบรวมโปสการดที่สะทอนความรักของคนไทยตอประเทศไทย สงมอบใหกับรัฐบาลตอไป จํากัด (ปณท) ๑๒. แจกโปสการดฟรีใหกับประชาชนทั่วประเทศ แจกโปสการดฟรีใหกับประชาชนทั่วประเทศ ผาน ปณ. ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ทําการไปรษณียจังหวัด รวม ๑๒๐ ที่ทําการ โดยจัดสรรโปสการดดีไซนพิเศษชุด Love Series สําหรับวัน ปใหม ระหวางวันที่ ๑๑ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๓. รณรงคใหคนไทยสงกําลังใจใหทหารชายแดน รณรงคใหคนไทยสงกําลังใจใหทหารชายแดน โดยประชาชนสามารถขอใชบริการไปรษณียสนามชายแดน น้ําหนัก ไมเกิน ๕ กิโลกรัมฟรี เพื่อสงสิ่งของ เชน หนังสือ เสื้อผา อาหาร ฯลฯ ไปชายแดน
  5. 5. สรางความสัมพันธของขอมูลในรูปแบบของผังเครือญาติ และทําการแยกกลุมประชากรผูปวยโรคเรื้อรัง บุตรและหลานของผูปวยที่มีความเสี่ยงตอโรคที่สามารถถายทอด ทางพันธุกรรมได เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค สํานักงานฯ ยังมีโครงการที่สามารถดําเนินการตอเนื่องกับโครงการขางตนได คือ โครงการ Happy Queue ซึ่งเปนระบบที่ลดระยะเวลาในการรอคอยของผูปวยที่รอเขารับการรักษา มีการคํานวณเวลาในการรอคอยเพื่อใหผูปวยสามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆ แทนที่เสียเวลารอหมอเรียก ซึ่งสามารถจองคิวในระบบ online ไดดวย โดยคิวที่ไดจะคํานวณเวลาในการเขารักษาไดดวยวาใหมาประมาณกี่โมง โดยจะมีการสงขอความแจงใหผูรับปริการทราบลวงหนา ทาง Smart Phone /SMS หรือ อุปกรณพกพาตางๆ ได เมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จนอกจากประโยชนที่ประชาชนไดรับแลว เปนการเชื่อมตอแพลตฟอรมเดิม (Existing System) ที่มีการพัฒนาในระบบซอฟตแวรของโรงพยาบาลเดิมไดอยางสมบูรณ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๑๖. โครงการ Ancient Lanna สถาปตยกรรมดานซอฟตแวรเพื่อการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในจังหวัดเชียงใหม โครงการ Ancient Lanna สถาปตยกรรมดานซอฟตแวรเพื่อการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในจังหวัดเชียงใหม มีการใช Technology ตอยอดอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยการพัฒนาสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส เพื่อการทองเที่ยวประวัติศาสตรไดมีการพัฒนาระบบพรอมการติดตั้งใหมีการใชงานแลว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใชงาน ใหไดรับความรูทั้งทางดาน ขอมูลประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยวและการใชงานระบบ Ancient Lanna และไดใหบริการ ๓ วัด ไดแก วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดสวนดอก และ วันเจดียหลวง โดยแปลเปน ๖ ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ ญี่ปุน จีน ฝรั่งเศส และเยอรมัน สํานักงานสงเสริมอุตสาห กรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
  6. 6. -๕- -๖- ๑๗. โครงการผลิตภาพยนตรการตูน แอนิเมชั่น เรื่อง “พระมหาชนก” ผลิตภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “พระมหาชนก” พรอมทั้งไดเผยแพรใหประชาชนไดเรียนรูสาระจากบทพระราชนิพนธ ที่ทรงมุงเนน ทั้งในเรื่องความเพียร การใชสติปญญาและเรื่องการศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตตอไป ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) รวมเฉลิมพระเกียรติ โดย • ฉายรอบปฐมทัศน ในวันศุกรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สยามภาวลัย สยามพารากอน • ฉายใหประชาชนทั่วไป โดยไมเสียคาใชจาย ที่โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซินีเพล็กซ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันละ ๒ รอบ คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. จํานวน ๑๒ สาขาทั่วประเทศ • ฉายใหประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดชมในระหวางวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล โรงภาพยนตรพารากอนซินีเพล็กซ โรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขารังสิต และโรงภาพยนตรเมกา ซินีเพล็กซ ภาคเหนือ โรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม แอรพอรต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงภาพยนตรอีจีวี สาขาโลตัสขอนแกน และโรงภาพยนตร อีจีวี สาขาโคราช ภาคตะวันออก โรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขาพัทยา และภาคใต โรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขาหัวหิน โรงภาพยนตรหาดใหญซินีเพล็กซ และโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขานครศรีธรรมราช • เผยแพรทาง Line TV เพื่อใหประชาชนไดชมดวย • จัดทําแผน DVD เปนของขวัญปใหม ๒๕๕๘ ใหแกประชาชน
  7. 7. กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๑๘. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันภาครัฐ ไตรมาสแรกของป ๒๕๕๘ EGA จะรวมมือผลักดันและพัฒนาแอพพลิเคชันภาครัฐรวมกับหนวยงานภาครัฐผูเปนเจาของขอมูล เพื่อชวยใหประชาชนทุกภาคสวนมีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ตัวอยาง ดังนี้ ๑. Mobile application ภายใตชื่อ App “Lost Car” สําหรับการสืบคนหารถที่ถูกแจงเปนรถสูญหาย โดยความรวมมือของ EGA และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒. Mobile application ภายใตชื่อ App “ระบบคนหาตําแหนงรานขายยา” สําหรับการคนหาพิกัดรานขายยาที่ขึ้นทะเบียนถูกตองทั่วประเทศ โดยความรวมมือของ EGA และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ๓. Mobile application ภายใตชื่อ App “DoctorAsk” สําหรับใหบุคลากรในงานดานสาธารณสุข เชน แพทย/พยาบาล ใชในการสื่อสารกับผูเขารับการรักษาที่เปนแรงงานขามชาติ โดยความรวมมือของ EGA และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ EGA ๑๙. การพัฒนางานตามนโยบาย Digital economy ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ EGA ไดเรงพัฒนางานเพื่อตอบสนองนโยบาย Digital economy หลายชิ้นงาน ซึ่งประสบความสําเร็จ ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคสวน เชน ๑) การพัฒนาแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พอสอน” รวมกับสํานักราชเลขาธิการ มีผลสําเร็จ ดังนี้ Ø ยอดดาวนโหลด (ณ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๗) รวม ๒๔,๒๘๘ ครั้ง (แยกเปนการดาวนโหลดจากระบบปฏิบัติการ iOS ๑๔,๓๐๒ ครั้ง และ Android ๙,๙๘๖ ครั้ง) Ø ขึ้นอันดับสูงสุดในหมวด "อางอิง" (Reference) : อันดับ ๑ ทั้งบน iPad และ Android /และอันดับ ๓ บน iPhone Ø สรุปผลตอบรับ (Feedback) ประชาชนจากการ Review App : เปนแอพพลิเคชันที่ดีมาก และขอบคุณทีมงานที่พัฒนาแอพพลิเคชันนี้ขึ้น โดยความเห็นสวนใหญยิ่งรูสึกสํานึกและซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณผานการรับรูพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท ๒) การประกวดผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชันภาครัฐ (MEGA2014) เปนงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาชนและเอกชนรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชันภาครัฐที่ตรงใจประชาชน รวมถึงกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจในตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย มีผลสําเร็จ ดังนี้ Ø ผูสมัคร ๑๕๔ ทีม (รวม ๓๒๙ คน) Ø จํานวนผลงานที่สงเขาประกวด ๑๗๙ ผลงาน
  8. 8. -๗- กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด/ประโยชน หนวยงานรับผิดชอบ ๒๐. มอบของขวัญปใหมใหแกคนไทยป ๒๕๕๘ เพื่อกาวทันโลก DIGITAL ECONOMY สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) มอบของขวัญปใหม โดยการใหความรูแกคนไทยผานทางเว็บไซต www.etda.or.th ในประเด็นตางๆ ดังนี้ ๑. หัดทําเว็บไซตดวยตัวเองแบบงายๆ ดวย “Website D.I.Y.” ๒. จัดทําหนังสือชุด ETDA e-Commerce Pocket Series ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพการทําธุรกรรมออนไลนเปนกลุมผูประกอบการ SMEs/OTOP ของ สพธอ. ที่จัดทําขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจดาน e-Commerce ประกอบดวย Ø จุดประกาย สู...เถาแกออนไลน e-Commerce Start UP! Ø ตามทันทุกกลโกงช็อปออนไลนกับ “เคล็ดลับนักซ็อปออนไลน ฉบับ...รูทันภัยไซเบอร” Ø รูทุกแงทุกมุมในโลกอินเทอรเน็ตกับ “ฉลาดรูเน็ต ๑ ตอน Internet of Thing” สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ ETDA

×