Publicité

lab2-Bùi Thị Chung.docx

lentimnh
7 Feb 2023
lab2-Bùi Thị Chung.docx
lab2-Bùi Thị Chung.docx
lab2-Bùi Thị Chung.docx
lab2-Bùi Thị Chung.docx
Prochain SlideShare
Bí mật của FB xếp hạng Bí mật của FB xếp hạng
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

lab2-Bùi Thị Chung.docx

  1. LAB 2: KHAI BÁO SEO ENTITY Bước 1: Điền các thông tin cơ bản của website Bước 2: Tìm những website có lưu lượng truy cập lớn và tạo tài khoản Ví dụ: Facebook
  2. Bước 3: Đăng bài viết và gắn link trỏ về website Ví dụ: Đăng bài viết về cách đan hoa len và gắn link trỏ về blog trong website Tiệm Nhà Len
  3. Bước 4: Kéo tương tác về các bài viết trên Facebook để có thêm nhiều lượt nhấp trỏ về trang web Ví dụ: Các Backlink đã đi Tên kênh Link User Pass Người làm twitter.com https://twitter.c om/tiem_nha_l en tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung pinterest.com pinterest.com/t iem_nha_len/ tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung blogspot.com https://tiemnha len1.blogspot. com/ tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung wordpress.com https://tiemnha lenn.wordpres s.com/ tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy flickr.com https://www.fli ckr.com/peopl e/197557676 @N07/ tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy coub.com https://coub.co m/tiemnhalenn n tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung mozellosite.co m https://tiemnha lenn.mozellosit tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung
  4. e.com/ https://digg.co m/ https://digg.co m/@len-tiem- nha tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung https://manage .wix.com/ https://manage .wix.com/dash board/12d304 92-d7fb-4924- 8bed- bbefa97e243a /home?referral Info=sidebar tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung https://cms.jim do.com/ https://cms.jim do.com/cms/st ore/ tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Bùi Thị Chung chotot.com link tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy linkedin.com link tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy facebook.com link tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy instagram.com tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy reddit.com link tiemnhalenn @gmail.com tiemnhalenq 123a Đoàn Thanh Thúy
Publicité