Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Exploracion fisica de miembro superior

 1. SECRETARIA DDEE SSAALLUUDD DDEELL DDIISSTTRRIITTOO FFEEDDEERRAALL HHOOSSPPIITTAALL GGEENNEERRAALL XXOOCCOO EEXXPPLLOORRAACCIIOONN FFIISSIICCAA DDEE MMIIEEMMBBRROO SSUUPPEERRIIOORR DDRR.. JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO FFOONNSSEECCAA ZZUUÑÑIIGGAA RRIIIIII TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA YY OORRTTOOPPEEDDIIAA
 2. EELL HHOOMMBBRROO EESS UUNN CCOONNJJUUNNTTOO OOSSTTEEOOMMUUSSCCUULLOOLLIIGGAAMMEENNTTAARRIIOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA CCOONNSSTTIITTUUIIDDOO OOmmooppllaattoo,, ccllaavvííccuullaa,, CCaabbeezzaa hhuummeerraall LLiiggaammeennttooss MMúússccuullooss:: DDeellttooiiddeess,, ssuupprraaeessppiinnoo,, iinnffrraaeessppiinnoossoo ,,rreeddoonnddoo mmaayyoorr rreeddoonnddoo mmeennoorr ,, ssuubbeessccaappuullaarr
 3. CCOOMMPPLLEEJJOO AARRTTIICCUULLAARR DDEELL HHOOMMBBRROO CCOOMMPPUUEESSTTOO PPOORR 55 AARRTTIICCUULLAACCIIOONNEESS QQUUEE SSEE DDIIVVIIDDEENN EENN DDOOSS GGRRUUPPOOSS
 4. PPRRIIMMEERR GGRRUUPPOO 22 AARRTTIICCUULLAACCIIOONNEESS  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN EESSCCAAPPUULLOOHHUUMMEERRAA  eennaarrttrroossiiss  VVeerrddaaddeerraa AArrttiiccuullaacciióónn ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa aannaattóómmiiccoo ((CCoonnttaaccttoo ccoonn ddooss ssuuppeerrffiicciieess ccaarrttiillaaggiinnoossaass ddee ddeesslliizzaammiieennttoo))  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN SSUUBBDDEELLTTOOIIDDEEAA  DDeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa aannaattóómmiiccoo nnoo ssee ttrraattaa ddee uunnaa aarrttiiccuullaacciióónn ppeerroo ssii ffiissiioollóóggiiccaa  EEssttaa ccoommppuueessttaa ppoorr ddooss ssuuppeerrffiicciieess qquuee ssee ddeesslliizzaann eennttrree ssii
 5. SSEEGGUUNNDDOO GGRRUUPPOO 33 AARRTTIICCUULLAACCIIOONNEESS  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN EESSCCAAPPUULLOO TTOORRAACCIICCAA  ((FFAALLSSAA AARRTTIICCUULLAACCIIOONN))  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN AACCRROOMMIIOOCCLLAAVVIICCUULLAARR  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN EESSTTEERRNNOOCCOOSSTTOOCCLLAAVVIICCUULLAARR
 6. IINNSSPPEECCCCIIOONN  EEll oommooppllaattoo ccuubbrree llaass ccoossttiillllaass ddee llaa 22--77..  SSuu bboorrddee mmeeddiiaall ssee eennccuueennttrraa aapprrooxxiimmaaddaammeennttee aa 55 ccmm.. DDee llaass aappóóffiissiiss eessppiinnoossaass  LLaa zzoonnaa lliissaa yy ttrriiaanngguullaarr ddee llaa eessppiinnaa ddeell oommóóppllaattoo eessttáá aa nniivveell ddee llaa aappóóffiissiiss eessppiinnoossaa  CCuuaallqquuiieerr aassiimmeettrrííaa iinnddiiccaa ddeebbiilliiddaadd oo aattrrooffiiaa ddee llooss sseerrrraattooss
 7. IINNSSPPEECCCCIIOONN  VVaalloorree llaa uunniiffoorrmmiiddaadd yy llaa ssiimmeettrrííaa  DDeeffoorrmmiiddaadd,, aauummeennttoo ddee vvoolluummeenn,, ccoolloorraacciióónn ddee llaa ppiieell ,, aabbrraassiioonneess ,, cciiccaattrriicceess  CCoommppaarraacciióónn bbiillaatteerraall
 8. AARRCCOOSS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD  LLOOSS AARRCCOOSS DDEELL MMOOVVIILLIIDDAADD DDEELL HHOOMMBBRROO SSOONN 66  AABBDDUUCCCCIIOONN  AADDUUCCCCIIOONN  EEXXTTEENNSSIIOONN  FFLLEEXXIIOONN  RROOTTAACCIIOONN IINNTTEERRNNAA  RROOTTAACCIIOONN EEXXTTEERRNNAA  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS AACCTTIIVVOOSS:: SSoonn eenn llooss qquuee eell ssuujjeettoo uuttiilliizzaa ssuuss pprrooppiiooss mmúússccuullooss ppaarraa hhaacceerr ccoommpplleettooss aarrccooss ddee mmoovviilliiddaadd  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS PPAASSIIVVOOSS ::  LLooss rreeaalliizzaa eell eexxpplloorraaddoorr..
 9. AARRCCOOSS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD  AABBDDUUCCCCIIOONN ((ppaassaa ppoorr 33 eessttaaddiiooss))  00--6600 QQuuee ppuueeddee eeffeeccttuuaarrssee úúnniiccaammeennttee eenn llaa eessccaappuulloohhuummeerraall  6600--112200 ppaarrttiicciippaa llaa eessccaappuulloottoorraacciiccaa  112200--118800 qquuee uuttiilliizzaa aaddeemmááss ddee llaa eessccaappuulloohhuummeerraall yy llaa eessccaappuulloottoorraacciiccaa llaa iinncclliinnaacciióónn ddeell llaaddoo ooppuueessttoo ddeell ttrroonnccoo
 10. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN FFIISSIICCAA DDEELL HHOOMMBBRROO  FFLLEEXXOOEEXXTTEENNSSIIOONN  EEXXTTEENNSSIIOONN:: mmoovviimmiieennttoo ddee ppooccaa aammpplliittuudd 4455 –– 5500  FFLLEEXXIIOONN:: MMoovviimmiieennttoo ddee ggrraann aammpplliittuudd ll8800
 11. MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS DDEE RROOTTAACCIIOONN  PPOOSSIICCIIOONN AANNAATTOOMMIICCAA:: DDeennoommiinnaaddaa rroottaacciióónn iinntteerrnnaa//eexxtteerrnnaa 00 ,, eell ccooddoo ddeebbee eessttaarr fflleexxiioonnaaddoo aa 9900  RROOTTAACCIIOONN EEXXTTEERRNNAA 8800  RROOTTAACCIIOONN IINNTTEERRNNAA 110000 111100..
 12. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN FFIISSIICCAA DDEELL HHOOMMBBRROO  FFLLEEXXIIOONN HHOORRIIZZOONNTTAALL:: MMoovviimmiieennttoo qquuee aassoocciiaa llaa fflleexxiióónn yy llaa aadduucccciióónn ddee 114400 ddee aammpplliittuudd  EEXXTTEENNSSIIOONN HHOORRIIZZOONNTTAALL::  MMoovviimmiieennttoo qquuee AAssoocciiaa llaa eexxtteennssiióónn yy llaa aadduucccciióónn ddee mmeennoorr aammpplliittuudd 3300--4400  LLAA AAMMPPLLIITTUUDD TTOOTTAALL DDEE LLAA FFLLEEXXOOEEXXTTEENNSSIIOONN HHOORRIIZZOONNTTAALL CCAASSII AALLCCAANNZZAA LLOOSS 118800
 13. MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS DDEE EEXXPPLLOORRAACCIIOONN GGLLOOBBAALL DDEELL HHOOMMBBRROO  11..--PPEEIINNAARRSSEE  22..-- LLLLEEVVAARRSSEE LLAA MMAANNOO AA LLAA NNUUCCAA:: CCuuaannddoo eessttáá lliibbrree yy ssuu aammpplliittuudd eess nnoorrmmaall ,, eessttee mmoovviimmiieennttoo ddiirriiggee llaa mmaannoo aa llaa oorreejjaa ooppuueessttaa yy aa llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee llaa zzoonnaa eessccaappuullaarr ccoonnttrraallaatteerraall
 14. MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS DDEE EEXXPPLLOORRAACCIIOONN GGLLOOBBAALL DDEELL HHOOMMBBRROO  22..-- PPOONNEERRSSEE EELL AABBRRIIGGOO  EEll bbrraazzoo qquuee iinnttrroodduuccee llaa pprriimmeerraa mmaannggaa (iizzqq) rreeaalliizzaa uunn mmoovv.. DDee fflleexxoo-- aabbdduucccciióónn  EEll bbrraazzoo qquuee vvaa eenn bbuussccaa ddee llaa sseegguunnddaa mmaannggaa eexxtteennssiióónn--rroottaacciióónn,, llaa mmaannoo ccoonnttaaccttaa ccoonn llaa rreeggiióónn lluummbbaarr
 15. PPOOSSIICCIIOONN FFUUNNCCIIOONNAALL DDEELL HHOOMMBBRROO  EEll eejjee lloonnggiittuuddiinnaall ddeell bbrraazzoo eessttáá eenn fflleexxiióónn ddee 45 yy aabbdduucccciióónn ddee 6600 eess ddeecciirr qquuee eessttáá eenn eell ppllaannoo vveerrttiiccaall ffoorrmmaannddoo uunn áánngguulloo ddiieeddrroo ddee 45 ccoonn eell ppllaannoo ssaaggiittaall (oo ffrroonnttaall) yy eell bbrraazzoo eessttáá eenn rroottaacciióónn iinntteerrnnaa 3300--400  EEssttaa ppoossiicciióónn ccoorrrreessppoonnddee aall eessttaaddoo ddee eeqquuiilliibbrriioo ddee llooss mmúússccuullooss ppeerriiaarrttiiccuullaarreess ddeell hhoommbbrroo
 16. PPRRUUEEBBAA DDEE AAPPLLEEYY (AARRCCOOSS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD AACCTTIIVVOOSS)
 17. ARCOS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD AACCTTIIVVOOSS
 18. ARCOS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD PPAASSIIVVOOSS  11..--RReeaalliizzaaddooss ppoorr eell  EEll ppaacciieennttee ddeebbee ddee eessttaarr eexxpplloorraaddoorr rreellaajjaaddoo,, ttrraannqquuiilloo  22..-- eell ppaacciieennttee nnoo ppuueeddee  PPuueeddeenn eeffeeccttuuaarrssee ddee ppiiee oo rreeaalliizzaarr mmoovviimmiieennttooss aaccttiivvooss sseennttaaddoo ccoommpplleettooss ppoorr rraazzoonneess ccoommoo ::  EEll ccooddoo ddeebbee ddee eessttaarr ddoobbllaaddoo ddeebbiilliiddaadd mmuussccuullaarr,, dduurraannttee llaass pprruueebbaass ,, ppoorrqquuee ccoonnttrraaccttuurraass ddee tteejjiiddooss llaa fflleexxiióónn ddeell mmiissmmoo bbllaannddooss ,, bbllooqquueeoo oosseeoo.. iinntteerrrruummppee eell bbaallaanncceeoo ddeell  33..-- llooss mmoovviimmiieennttooss ddeebbeenn ddee bbrraazzoo yy hhaaccee mmááss ffaacciill yy sseerr pprreecciissooss llooss mmoovviimmiieennttooss ddeell  --gglleennoohhuummeerraalleess hhoommbbrroo  --eessccaappuulloottoorraacciiccoo  --ccoommbbiinnaaddooss
 19. AARRCCOOSS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD PPAASSIIVVAA  OOccuurrrree aabbdduucccciióónn ddeell bbrraazzoo eenn llaa aarrttiiccuullaacciióónn gglleennoohhuummeerraall yy eenn llaa aarrtt.. EEssccaappuulloottoorraacciiccaa eenn uunnaa pprrooppoorrcciióónn ddee 22::11
 20. ARCOS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD PPAASSIIVVOOSS  SSii llaa aarrtt.. GGlleennoohhuummeerraall nnoo ssee mmuueevvee eenn ssuuss llíímmiitteess nnoorrmmaalleess ccoonn llaa aarrtt.. eessccááppuulloottoorraacciiccaa
 21. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN DDEELL HHOOMMBBRROO  MMAANNGGUUIITTOO RROOTTAADDOORR..  SSuupprraaeessppiinnoossoo,, iinnffrraaeessppiinnoossoo ,, rreeddoonnddoo mmeennoorr yy ssuubbeessccaappuullaarr  PPaacciieennttee ccoonn ddoolloorr eenn eell hhoommbbrroo,, ppeerrddiiddaa ddee llaa ffuueerrzzaa yy ddee mmoovviilliiddaadd ddee llaa eexxttrreemmiiddaadd..  EEll ddoolloorr eemmppeeoorraa ccoonn llooss mmoovviimmiieennttooss aaccttiivvooss mmaass qquuee llooss ppaassiivvooss  LLiimmiittaacciióónn eenn llaa aabbdduucccciióónn  CCrreeppiittaacciióónn ssuubbaaccrroommiiaall
 22. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN DDEELL HHOOMMBBRROO  EEll ppaacciieennttee ppuueeddee rreeffeerriirr ddoolloorr aa nniivveell ddee llaa iinnsseerrcciióónn ddeell mmúússccuulloo ddeellttooiiddeess  EEll ddoolloorr dduurraannttee llaa nnoocchhee  TTuummeeffaacccciióónn eenn ccuuaallqquuiieerr llooccaalliizzaacciióónn ddee llaa aarrttiiccuullaacciióónn,, aattrrooffiiaa ddee llooss mmúússccuullooss eessppiinnoossooss yy uunn hhoommbbrroo eennccooggiiddoo aall iinntteennttaarr eelleevvaarr eell bbrraazzoo ..  EEnn ggrraannddeess rruuppttuurraass ddeell mmaannggoo rroottaaddoorr eell ppaacciieennttee bbaassccuullaa eell bbrraazzoo llaatteerraallmmeennttee
 23. PPAALLPPAACCIIOONN LLaa aacccciióónn aaiissllaaddaa ddeell mmúússccuulloo ssuupprraaeessppiinnoossoo ssee eevvaallúúaa ccoonn llaa aabbdduucccciióónn ccoonnttrraa rreessiisstteenncciiaa ccoonn eell hhoommbbrroo eenn rroottaacciióónn iinntteerrnnaa yy eell bbrraazzoo eenn ppllaannoo eessccaappuullaarr
 24. ZZOONNAA AAXXIILLAARR  PPAARREEDD AANNTT.. FFoorrmmaaddaa ppoorr eell ppeeccttoorraall mmaayyoorr,,  PPAARREEDD PPOOSSTT.. MM.. ddoorrssaall aanncchhoo  PPAARREEDD MMEEDDIIAALL.. CCoossttiillllaass 22--66 yy eell mm.. sseerrrraattoo mmaayyoorr ssuupprraayyaacceennttee,, ppaarreedd llaatteerraall ppoorr eell ssuurrccoo bbiicciippiittaall ddeell hhuummeerroo  LLaa aarrtt.. GGlleennoohhuummeerraall rreepprreesseennttaa eell ááppiiccee ddee llaa ppiirráámmiiddee  EEll pplleexxoo bbrraaqquuiiaall yy llaa aarrtt.. AAxxiillaarr ppaassaann ppoorr eell ááppiiccee ddee llaa aaxxiillaa
 25. ZZOONNAA AAXXIILLAARR  AArrtteerriiaa aaxxííllaarr .. EEss pprroolloonnggaacciióónn ddee llaa ssuubbccllaavviiaa yy ssee eexxttiieennddee ddeessddee llaa ppaarrttee mmeeddiiaa ddeell bboorrddee ppoosstteerriioorr ddee llaa ccllaavvííccuullaa aall bboorrddee iinnffeerriioorr ddeell ppeeccttoorraall mmaayyoorr..  TTiieennee rreellaacciióónn ccoonn eell pplleexxoo bbrraaqquuiiaall eell ccuuaall ssee eennccuueennttrraa ssiittuuaaddoo eenn uunn ppllaannoo ppoosstteerriioorr  AArrtteerriiaa hhuummeerraall,, pprroolloonnggaacciióónn ddee llaa aaxxiillaarr,, eennttrree eell bboorrddee iinnff.. DDeell ppeeccttoorraall mmaayyoorr yy eell pplliieegguuee ddeell ccooddoo ,, eenn ddoonnddee ssee ddiivviiddee eenn ssuuss rraammaass tteerrmmiinnaalleess rraaddiiaall yy ccuubbiittaall
 26. ARCOS DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD DDEELL CCOODDOO  4 FFAASSEESS  11..-- FFlleexxiióónn eell ccooddoo  22..-- eexxtteennssiióónn ddeell ccooddoo  DDee mmaanneerraa pprriimmaarriiaa eenn llaass aarrttiiccuullaacciioonneess hhuummeerrooccuubbiittaall yy hhuummeerroorrrraaddiiaall..  33..-- ssuuppiinnaacciióónn ddeell aanntteebbrraazzoo  4..-- pprroonnaacciióónn ddeell aanntteebbrraazzoo..  SSee ddeerriivvaann ddee llaass aarrttiiccuullaacciioonneess rraaddiiooccuubbiittaall oossaa nniivveell ddee ccooddoo yy ddee llaa mmuuññeeccaa
 27. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  AArrttiiccuullaacciioonn ggiinngglliimmooiiddee ( bbiissaaggrraa )  AArrttiiccuullaacciioonn hhuummeerrooccuubbiittaall  AArrttiiccuullaacciioonn hhuummeerroorraaddiiaall  AArrttiiccuullaacciioonn rraaddiiooccuubbiittaall pprrooxxiimmaall  AAnngguulloo ddee ccaarrggaa::  5°° HHoommbbrree  1100--115°° MMuujjeerr  CCuubbiittoo eenn vvaarroo (ddeeffoorrmmiiddaadd eenn ccuullaattaa)
 28. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  IInnssppeecccciioonn::  TTuummeeffaacccciioonn,, cciiccaattrriicceess,, eeqquuiimmoossiiss,, aauummeennttoo ddee vvoolluummeenn..  PPaallppaacciioonn::  FFlleexxiioonn ddeell ccooddoo aa 9900°°  CCrreeppiittaacciióónn,, ddoolloorr,, ttuummeeffaacccciióónn,, aauummeennttoo ddee llaa tteemmppeerraattuurraa,, aauummeennttoo ddee vvoolluummeenn..  EEppiittrroocclleeaa,, lliinneeaa ssuubbppiittrroocclleeaarr ddeell hhúúmmeerroo,, oolleeccrraannoonn,, bboorrddee ccuubbiittaall,, ffoossaa ddeell oolleeccrraannoonn,, eeppiiccoonnddiilloo,, lliinneeaa ssuupprraaeeppiiccoonnddiilleeaa ddeell hhuummeerroo,, ccaabbeezzaa rraaddiiaall..
 29. EExxpplloorraacciióónn ffííssiiccaa ddeell CCooddoo  PPaallppaacciioonn::  SSuuppeerrffiicciiee mmeeddiiaall::  CCooddoo eenn fflleexxiioonn ddee 9900°°  NNeerrvviioo ccuubbiittaall,, ssuurrccoo (eessccoottaadduurraa) eennttrree llaa eeppiittrroocclleeaa yy oolleeccrraannoonn,, bbllaannddoo rreeddoonnddoo yy ttuubbuullaarr,, hhoorrmmiigguueeoo eenn ddeeddoo aannuullaarr yy mmeenniiqquuee..  GGrruuppoo mmuussccuullaarr yy fflleexxoorr ddee llaa mmuuññeeccaa::  PPrroonnaaddoorr rreeddoonnddoo,, ppaallmmaarr mmaayyoorr,, ppaallmmaarr mmeennoorr yy ccuubbiittaall aanntteerriioorr..  LLiiggaammeennttoo ccoollaatteerraall mmeeddiiaall,, eessttaabbiilliizzaaddoorr pprriimmaarriioo  GGaanngglliiooss lliinnffaattiiccooss ssuupprraaeeppiittrroocclleeaarreess
 30. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  PPaallppaacciioonn::  SSuuppeerrffiicciiee ppoosstteerriioorr::  BBoollssaa ddeell oolleeccrraannoonn (bbuurrssiittiiss)  MMuussccuulloo ttrriicceeppss (llaatteerraall,, mmeeddiiaa yy llaarrggaa)  SSuuppeerrffiicciiee llaatteerraall::  EExxtteennssoorreess ddee llaa mmuuññeeccaa,, eeppiiccoonnddiilleeooss yy lliinneeaa ssuupprraaeeppiiccoonnddiilleeaa:: ssuuppiinnaaddoorr llaarrggoo,, pprriimmeerr yy sseegguunnddoo rraaddiiaall eexxtteerrnnoo  LLiiggaammeennttoo ccoollaatteerraall llaatteerraall  LLiiggaammeennttoo aannuullaarr
 31. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  PPaallppaacciioonn::  SSuuppeerrffiicciiee aanntteerriioorr::  FFoossaa ccuubbiittaall (ttrriiaanngguulloo eennttrree ssuuppiinnaaddoorr llaarrggoo,, pprroonnaaddoorr rreeddoonnddoo yy llaa bbaassee ddee llaa ffoossaa)::  TTeennddoonn ddeell bbiicceeppss,, aarrtteerriiaa hhuummeerraall,, nneerrvviioo mmeeddiiaannoo,, nneerrvviioo mmuussccuullooccuuttaanneeoo..  AArrccooss ddee mmoovviilliiddaadd::  FFlleexxiioonn 11355°°  EExxtteennssiioonn 00 -- --55°°  SSuuppiinnaacciioonn 9900°°  PPrroonnaacciioonn 9900°°
 32. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  FFlleexxiioonn::  FFlleexxoorreess pprriimmaarriiooss::  BBrraaqquuiiaall aanntteerriioorr NN.. mmuussccuullooccuuttaanneeoo CC55CC6  BBiicceeppss NN mmuussccuullooccuuttaanneeoo CC55,,CC6  FFlleexxoorreess sseeccuunnddaarriiooss::  SSuuppiinnaaddoorr llaarrggoo yy ccoorrttoo  EExxtteennssiioonn::  EExxtteennssoorr pprriimmaarriioo::  TTrriicceeppss NN rraaddiiaall CC7  EExxtteennssoorr sseeccuunnddaarriioo::  AAnnccoonneeoo
 33. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  SSuuppiinnaacciioonn::  SSuuppiinnaaddoorreess pprriimmaarriiooss::  BBiicceeppss NN MMuussccuullooccuuttaanneeoo CC55,,CC6  SSuuppiinnaaddoorr ccoorrttoo NN rraaddiiaall CC6  SSuuppiinnaaddoorr sseeccuunnddaarriioo::  SSuuppiinnaaddoorr llaarrggoo  PPrroonnaacciioonn::  PPrroonnaaddoorreess pprriimmaarriiooss::  PPrroonnaaddoorr rreeddoonnddoo NN mmeeddiiaannoo CC6  PPrroonnaaddoorr ccuuaaddrraaddoo rraammaa iinntteerroosseeaa aanntteerriioorr ddeell nneerrvviioo mmeeddiiaannoo CC8 DD11  PPrroonnaaddoorr sseeccuunnddaarriioo::  PPaallmmaarr mmaayyoorr
 34. EExxpplloorraacciioonn ffiissiiccaa ddeell CCooddoo  PPrruueebbaass eessppeecciiaalleess::  EEssttaabbiilliiddaadd lliiggaammeennttaarriiaa  TTiinneell  CCooddoo ddee tteenniissttaa
 35. Exploracion ffiissiiccaa ddee llaa mmuunneeccaa yy mmaannoo  IInnssppeecccciioonn::  NNoorrmmaalliiddaadd yy ssiimmeettrriiaa,, mmoovviimmiieennttooss ssiinnccrroonniiccooss ssiimmeettrriiccooss,, ppaarraalleellaa,, aauummeennttoo ddee vvoolluummeenn,, ttuummeeffaacccciioonn,, eeqquuiimmoossiiss..  SSuuppeerrffiicciiee ppaallmmaarr::  SSuurrccoo ppaallmmaarr ddiissttaall:: aarrttiiccuullaacciioonneess MMCCFF,, ttiieerrrraa qquuiirruurrggiiccaa ddee nnaaddiiee  SSuurrccoo ppaallmmaarr pprrooxxiimmaall:: bbaassee ddee llooss ddeeddooss  SSuurrccoo iinntteerrffaallaannggiiccoo pprrooxxiimmaall:: aarrttiiccuullaacciioonneess IIFFPP  SSuurrccoo tteennaarr:: ccoonnttoorrnnoo aa llaa eemmiinneenncciiaa tteennaarr  CCoolliinnaass yy vvaalllleess
 36. Exploracion ffiissiiccaa ddee llaa mmuunneeccaa yy mmaannoo  SSuuppeerrffiicciiee ddoorrssaall::  NNuuddiillllooss,, ddeeddooss ,, uunnaass  PPaallppaacciioonn::  PPiieell,, cciiccaattrriicceess,, tteemmppeerraattuurraa,, aauummeennttoo ddee vvoolluummeenn,, tteejjiiddooss bbllaannddooss,, tteennddoonneess,, hhuueessoo..  HHuueessooss ddee llaa mmuuññeeccaa..  AAppooffiissiiss eessttiillooiiddeess ddeell rraaddiioo  TTaabbaaqquueerraa aannaattoommiiccaa  EEssccaaffooiiddeess  TTrraappeecciioo  TTuubbeerrccuulloo ddeell rraaddiioo (LLiisstteerr)  HHuueessoo ggrraannddee  SSeemmiilluunnaarr  AAppooffiissiiss eessttiillooiiddeess ccuubbiittaall  PPiirraammiiddaall  PPiissiiffoorrmmeeGGaanncchhoo ddeell hhuueessoo ggaanncchhoossoo  MMeettaaccaarrppiiaannooss  AArrttiiccuullaacciioonneess MMCCFF IIFFPP ee IIFFDD  FFaallaannggeess
 37. Exploracion ffiissiiccaa ddee llaa mmuunneeccaa yy mmaannoo  TTeejjiiddooss bbllaannddooss::  MMuunneeccaa:: ZZoonnaa II AAppooffiissiiss eessttiillooddeess rraaddiiaall  TTaabbaaqquueerraa aannaattoommiiccaa  TTuunneell II:: AABBDD ppuullggaarr yy eexxtteennssoorr ccoorrttoo ddeell ppuullggaarr  EEnnffeerrmmeeddaadd ddee QQuueerrvvaaiinn  PPrruueebbaa ddee FFiinnkkeellsstteeiinn  MMuunneeccaa:: ZZoonnaa IIII TTuubbeerrccuulloo rraaddiiaall  TTuunneell IIII PPrriimmeerr rraaddiiaall eexxtteerrnnoo yy sseegguunnddoo rraaddiiaall eexxtteerrnnoo  TTuunneell IIIIII EExxtteennssoorr llaarrggoo ddeell ppuullggaarr  TTuunneell IIVV EExxtteennssoorr ccoommuunn ddee llooss ddeeddooss,, eexxtteennssoorr pprrooppiioo ddeell iinnddiiccee (ggaanngglliioo)  MMuunneeccaa:: ZZoonnaa IIIIII AAppooffiissiiss eessttiillooiiddeess ccuubbiittaall  TTuunneell VV EExxtteennssoorr pprrooppiioo ddeell mmeenniiqquuee  TTuunneell VVII CCuubbiittaall ppoosstteerriioorr  MMuunneeccaa:: ZZoonnaa IIVV PPiissiiffoorrmmee  TTeennddoonn ddeell mmuussccuulloo ccuubbiittaall aanntteerriioorr  TTuunneell ddee GGuuyyoonn  AArrtteerriiaa ccuubbiittaall  MMuunneeccaa:: ZZoonnaa VV TTeennddoonn ddeell mmuussccuulloo ppaallmmaarr mmeennoorr yy ttuunneell ccaarrppiiaannoo  TTeennddoonn ddeell mmuussccuulloo ppaallmmaarr mmeennoorr  TTuunneell CCaarrppiiaannoo:: SSiiggnnoo ddee TTiinneell,, PPrruueebbaa ddee PPhhaalleenn  TTeennddoonn ddeell mmuussccuulloo ppaallmmaarr mmaayyoorr
 38. Exploracion ffiissiiccaa ddee llaa mmuunneeccaa yy mmaannoo  MMaannoo::  ZZoonnaa II EEmmiinneenncciiaa tteennaarr::  AAbbdduuccttoorr ccoorrttoo ddeell ppuullggaarr,, ooppoonneennttee ddeell ppuullggaarr,, fflleexxoorr ccoorrttoo ddeell ppuullggaarr..  ZZoonnaa IIII EEmmiinneenncciiaa hhiippootteennaarr::  AAdduuccttoorr ddeell mmeenniiqquuee,, ooppoonneennttee ddeell mmeenniiqquuee,, fflleexxoorr ccoorrttoo ddeell mmeenniiqquuee..  ZZoonnaa IIIIII PPaallmmaa  TTeennddoonneess fflleexxoorreess,, aappoonneeuurroossiiss ppaallmmaarr  CCoonnttrraaccttuurraa ddee DDuuppuuyyttrreenn  TTeennddoonn fflleexxoorreess ddee llooss ddeeddooss ( DDeeddooss eenn ggaattiilllloo)  ZZoonnaa IIVV DDoorrssoo::  TTeennddoonneess eexxtteennssoorreess  ZZoonnaa VV FFaallaannggeess::  NNoodduullooss ddee BBoouucchhaarrdd (AARR) yy HHeebbeerrddeenn  DDeeffoorrmmiiddaadd ddee bboottoonneerroo,, mmaazzoo  ZZoonnaa VVII:: YYeemmaass ddee llooss ddeeddooss  IInnffeecccciioonn,, ppaarroonniiqquuiiaa
 39. Exploracion ffiissiiccaa ddee llaa mmuunneeccaa yy mmaannoo  AArrccooss ddee mmoovviilliiddaadd mmuunneeccaa::  FFlleexxiioonn 800°°  EExxtteennssiioonn 700°°  DDeessvviiaacciioonn rraaddiiaall 2200°°  DDeessvviiaacciioonn ccuubbiittaall 300°°  SSuuppiinnaacciioonn 9900°°  PPrroonnaacciioonn 9900°°  AArrccooss ddee mmoovviilliiddaadd ddeeddooss::  FFlleexxiioonn 9900°°  EExxtteennssiioonn 300--4455°°  AAbbdduucccciioonn 2200°°  AAdduucccciioonn 00°°
 40. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA  DDEERRMMAATTOOMMAASS:: ZZoonnaass ddee sseennssaacciióónn ccuuttáánneeaa iinneerrvvaaddaass ppoorr uunn ssoolloo sseeggmmeennttoo eessppiinnaall..  MMIIOOTTOOMMAASS:: GGrruuppoo ddee mmúússccuullooss iinneerrvvaaddooss ppoorr uunn ssoolloo sseeggmmeennttoo mmeedduullaarr
 41. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA  FFUUEERRZZAA MMOOTTOORRAA:: llooss iimmppuullssooss qquuee ssuummiinniissttrraann llaa ffuueerrzzaa mmoottoorraa ssoonn ttrraannssmmiittiiddooss aa ttrraavvééss ddee llooss ffaassccííccuullooss llaarrggooss yy eenn ppaarrttiiccuullaarr ddee llooss ccoorrttiiccooeessppiinnaalleess  LLaa pprreessiióónn eejjeerrcciiddaa ssoobbrree llaa rraaíízz nneerrvviioossaa ppuueeddee pprroodduucciirr uunnaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa ffuueerrzzaa mmuussccuullaarr  SSEENNSSAACCIIOONN:: EEll ddoolloorr yy llaa tteemmppeerraattuurraa ssoonn ttrraannssmmiittiiddooss eenn llaa mmeedduullaa eessppiinnaall aattrraavvééss ddee llooss ffaasscciiccuullooss eessppiinnoottaallaammiiccoo llaatteerraall..  EEll ttaaccttoo:: eess ppeerrcciibbiiddaa ppoorr llooss iimmppuullssooss ccoonndduucciiddooss aa ttrraavvééss ddee llooss ffaasscciiccuullooss eessppiinnoottaalláámmiiccoo vveennttrraall
 42. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 43. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA  RREEFFLLEEJJOOSS:: EEll aarrccoo  LLooss iimmppuullssooss rreefflleejjoo ddee eessttiirraammiieennttoo ddeesscciieennddeenn ddeessddee eell ,, ccoonnssttaa ddee uunn óórrggaannoo cceerreebbrroo aa ttrraavvééss ddee ccaappaazz ddee rreeaacccciioonnaarr aa llooss ffaassccííccuullooss llaarrggooss llaa ddiisstteennssiióónn ((hhuussoo ((nneeuurroonnaa mmoottoorraa mmuussccuullaarr)) ,, uunn nneerrvviioo ssuuppeerriioorr)) yy mmoodduullaann ppeerriifféérriiccoo ((aaxxóónn)),, llaa eell rreefflleejjoo ssiinnááppssiiss ddee llaa mméédduullaa eessppiinnaall yy llaass ffiibbrraass mmuussccuullaarreess
 44. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 45. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA  LLaa ppaarrttee nneeuurroollóóggiiccaa ddee llaa eexxpplloorraacciióónn ppeerrmmiittee vvaalloorraarr llaa ffuueerrzzaa ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss mmúússccuullooss qquuee mmuueevveenn llaa aarrttiiccuullaacciióónn ddeell hhoommbbrroo..  LLaass pprruueebbaass mmuussccuullaarreess rreeppeettiiddaass ccoonn aaddiicciióónn ddee rreessiisstteenncciiaa aayyuuddaann aa ddeetteerrmmiinnaarr ssii eell mmúússccuulloo ssee ffaattiiggaa ccoonn ffaacciilliiddaadd lloo ccuuaall iimmpplliiccaarrííaa ddeebbiilliiddaadd yy aaffeecccciióónn nneeuurroollóóggiiccaa
 46. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 47. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 48. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 49. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 50. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 51. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA
 52. EEXXPPLLOORRAACCIIOONN NNEEUURROOLLOOGGIICCAA CCAAPPAACCIIDDAADD MMOOTTOORRAA:: CC55 AAbbdduucccciióónn ddeell hhoommbbrroo CC66 EExxtteennssiióónn ddee llaa mmuuññeeccaa CC77 FFlleexxiióónn ddee llaa mmuuññeeccaa yy eexxtteennssiióónn ddee llooss ddeeddooss CC88 FFlleexxiióónn ddee llooss ddeeddooss DDll AAbbdduucccciióónn yy aadduucccciióónn ddee llooss ddeeddooss
 53. SSEENNSSAACCIIOONN CC55 RReeggiióónn eexxtteerrnnaa ddeell bbrraazzoo CC66 RReeggiióónn eexxtteerrnnaa ddeell aanntteebbrraazzoo,, EEll ppuullggaarr yy eell iinnddiiccee CC77 DDeeddoo mmeeddiioo ((vvaarriiaabbllee)) CC88 rreeggiióónn iinntteerrnnaa ddeell aanntteebbrraazzoo,, aannuullaarr yy mmeeññiiqquuee DDll rreeggiióónn iinntteerrnnaa ddeell BBrraazzoo DD22 aaxxiillaa Waxman, Neuroanatomía correlativa, 12a. Ed. P 425. Ed. Manual moderno
Publicité