Publicité

upshift.pptx

8 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

upshift.pptx

  1. PËRDORIMI I PROGRAMIT UPSHIFT (NDËRMARRËSI ME NDIKIM SOCIAL) Sh.m.p. “Adem Gllavica”, Teknologji e IUK dhe NK-1, Klasa 10-të, Drejtimi Makineri Mësimdhënësit: Ismet Hyseni Sabri Haliti
  2. UPSHIFT Krijimi i pyetsorëve Sfida dizajnit Intervista me akter
  3. Instalimin e sistemit te ngrohjes  Njohuri të përgjithshme për sistemet e ngrohjes.  Klasifikimi i sistemeve të ngrohjes me ujë.  Elementet e sistemeve të ngrohjes me ujë (kaldaja, rrjeti i tubacioneve, trupat ngrohës etj.).  Skemat e sistemeve të ngrohjes me ujë, me shpërndarje nga poshtë me dy tuba.
  4.  Caktimi i roleve dhe dhënja e detyrave për secilin në kuadër të grupit  Ndarja e grupit është bërë duke u caktuar bartësi i grupit dhe pastaj secili bartës ka zgjedhë edhe antarët tjerë me radhë nga nji për secilin grup.  Ushtrimet në klasë janë bërë duke shfrytëzuar ato pak mjete dhe materiale që kemi pas në dispozicion.
  5. Në identifikimin e temave nxënësit kanë qenë të lirë në dhënjen e ideve, pastaj me ndihmen e mësimdhënësit zgjodhën këto tema:  Grupi 1: Instalimi i sistemit të ngrohjes në murin montazhe  Grupi 2: Instalimi i sistemit të ujësjellsit në murin montazhë  Grupi 3: Krijimi i platformës MOODLE për mësim online në shkollën tonë  Grupi 4: Rregullimi i një parku për pushim dhe rekreacion në Lipjan
  6.  Modulet janë përshtatur duke bërë modifikimet e nevojshme ashtu që të përafrohen sa më shumë me planprogramin e lëndës duke u munduar që edhe të zhvillohet projekti por në të njejtën kohë mos të humbët origjinaliteti i planprogramit mësimor
  7.  Implementimi i moduleve për grupin 1 dhe grupin 2 ka qenë ne masë te madhe i mundshëm. Ndërsa për grupin 3 dhe grupin 4 ishte e nevojshme që modulet të përshtatën.
  8. Socializimi, Zgjerimi i njohurive te përgjithshme Puna në grup Identifikimi i problemeve
  9.  Numri i nxënësve të përfshirë në projekt është 20 nxënësa nga gjithsejt 22 nxënësa që kanë vijuar mësimin në këtë klasë, 4 grupe me nga 5 anëtar
Publicité