Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tai lieu tham khao

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tai lieu tham khao

  1. 1. TÀI LIỆU THAM KHẢOBộ Kế hoạch và Đầu tư (2012), Báo cáo tăng trưởng kinh tế năm 2011, Báo cáo trình Chính phủ tháng 4.Bộ Tài chính (2011), Bản tin nợ nước ngoài số 7.Bộ Tài chính (2011), Tài liệu hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2012.Bùi Trinh (2011), Đánh giá về hiệu quả đầu tư, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số ra ngày 17/11/2011).Bùi Trường Giang và Phạm Sỹ An (2011), Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam dưới góc độ hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020” do Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.Business Monitor International (BMI) (2011), Báo cáo ngân hàng thương mại Việt Nam quý I, 2011.Daron Acemoglu và James Robinson (2012), Tại sao các quốc gia lại thất bại, NXB Crown, New York.Davis, Jeffrey M. (1996), Hướng dẫn điều chỉnh tài khóa, IMF.Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long và Nguyễn Anh Dương (2009), Thương mại, Tăng trưởng, Việc làm, và Tiền Công ở Việt Nam, Dự án nghiên cứu: Toàn cầu hóa, Điều chỉnh và Thách thức của Tăng trưởng hòa nhập: Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng hòa nhập và nâng cấp cơ cấu ngành ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.Hoffmaister, A. W. và J. E. Roldos (2001), Nguồn gốc các biến động kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển: Brazil và Hàn Quốc, Tạp chí Kinh tế vĩ mô, 23:1, pp. 213-39. 295
  2. 2. John Toye (2000), Khủng hoảng tài khóa và cải cách tài khóa trong phát triển, Tạp chí kinh tế Cambridge, No. 24, 2000. Ketels Christian, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Thị Tuệ Anh, và Đỗ Hồng Hạnh (2010), Báo cáo Năng lực cạnh tranh Việt Nam, Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. Lê Vân Anh (2008), Khủng hoảng tài chính - mô hình lý thuyết và những nguy cơ đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế - Luật 24 (2008), trang 55-65. Meier, G. M. (2001), Ý tưởng cho Phát triển, Meier, G. M và Stigliz, J. E. (chủ biên), Giới hạn Kinh tế học phát triển: Quan điểm về tương lai, NXB Ngân hàng Thế giới và NXB Đại học Oxford. Ngân hàng Quân đội (2011), Báo cáo kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2010 triển vọng năm 2011. Ngân hàng Thế giới (WB) (tháng 12/2011), Báo cáo Cập nhật tình hình Phát triển kinh tế Việt Nam: Điểm lại. Nguyễn Thị Tuệ Anh và các cộng sự (2006), Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án CIEM-SIDA về Nâng cao năng lực nghiên cứu và hoạch định chính sách đến năm 2010. Nguyễn Xuân Thắng (2012), Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011, Triển vọng năm 2012, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Phạm Thế Anh (2008), Khảo sát mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 10/2008. Prasad, E. (1999), Thương mại quốc tế và chu kỳ kinh tế, Tạp chí Kinh tế, 109, pp. 588-606. Solow, R. M. (1956), Đóng góp vào lý thuyết tăng trưởng kinh tế, Tạp chí Kinh tế học, tháng 2. Stiglitz J., Ocanpo. J., Spiegel S., FFrench-Davis R. và Nayyar. D. (2006), Ổn định với tăng trưởng kinh tế: Kinh tế học vĩ mô, Tự do hóa, và Phát triển, NXB Đại học Oxford. Tô Trung Thành (2010), Nhận định lại năng lực cạnh tranh công nghiệp quốc gia, Tạp chí Tài Chính, số 9 (551), tháng 9/2010.296
  3. 3. Tô Trung Thành (2011a), Đầu tư công lấn át đầu tư tư nhân? Góc nhìn từ mô hình thực nghiệm VECM, Tạp chí Tài chính, số 6 (560), tháng 6/2011.Tô Trung Thành (2011b), Nhận diện rủi ro hệ thống ngân hàng và những khuyến nghị cho quá trình tái cấu trúc hệ thống, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 174, tháng 12/2011.Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Bùi Trường Giang, Phan Văn Chinh, Lê Triệu Dũng, Nguyễn Anh Dương, và Phạm Sỹ An (2011), Tác động của các FTA và WTO đối với hoạt động sản xuất, thương mại của Việt Nam và giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành xuất nhập khẩu 2011-2015, Nghiên cứu thực hiện cho Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP).UNESCAP (2001), Khảo sát kinh tế và xã hội ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, Liên hợp quốc, New York.UNIDO (2002), Báo cáo phát triển công nghiệp 2002/2003.Ủy ban Kinh tế Quốc hội (2011), Khung Nghiên cứu tổng thể Dự án chính sách kinh tế vĩ mô, Ủy ban Kinh tế Quốc hội - UNDP.Van den Berg, H. (2001), Tăng trưởng và Phát triển kinh tế: Phân tích những thành tựu kinh tế lớn nhất và Những thách thức chính, NXB Mc Graw-Hill Irwin, New York.Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương (2011), Phát triển nông nghiệp và chuyển đổi nông thôn: Trường hợp của Việt Nam, Dự án ERIA về “Phát triển nông nghiệp, Thương mại và Hợp tác khu vực trong bối cảnh Đông Á đang hội nhập và công nghiệp hóa”.Vũ Quốc Huy, NguyễnThịThu Hằng, vàVũ Phạm Hải Đăng (2011),Tỷ giá hối đoái giai đoạn 2000-2011: Các nhân tố quyết định, mức độ sai lệch, và tác động đối với xuất khẩu, Báo cáo nghiên cứu RS - 01, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP Việt Nam. 297
  4. 4. Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012:TỪ BẤT ỔN VĨ MÔ ĐẾN CON ĐƯỜNG TÁI CƠ CẤU Chịu trách nhiệm xuất bản: chu hảo Biên tập: nguyễn bích thủy Sửa bản in: Hoàng Nam Vẽ bìa: Thái Dũng ISBN : 978-604-908-547-5In 1000 cuốn, khổ 16x24 cm tại Doanh nghiệp tư nhân In Hà Phát. Giấy đăng ký KHXBsố: 552-2012/CXB/2-11/TrT. Quyết định xuất bản số: 26/QĐLK - NXB TrT của Giám đốcNXB Tri thức ngày 03/08/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2012.298

×