Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
i
MôC LôC
MôC LôC
Më §ÇU.........................................
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
ii
Ch¦¥ng III: ..................................................
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
iii
Më §ÇU
1. Lý do chän ®Ò tµi
HiÖn nay, khi ViÖt Nam ®· gia ...
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
iv
ChØ thÞ 40-CT/TW cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ x©y dùng...
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
v
H¬n 30 n¨m qua, tr­êng ®· ®µo t¹o ®­îc h¬n 10.000 c¸n bé kü
...
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
vi
3. NhiÖm vô nghiªn cøu
 X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn, c¬ së thùc...
TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n
vii
Ch­¬ng I
C¥ Së Lý LUËN, THùC TIÔN Vµ C¥ Së PH¸P Lý VÒ PH¸T...
Bạn đang xem vài trang đầu tiên của tài liệu.
Hãy click vào link trong phần mô tả phía dưới để
download tài liệu này, xem ...
5. Hỗ trợ, support qua điện thoại, email, nhanh
và lập tức.
6. Tài liệu cực hiếm cập nhật liên tục mỗi ngày.
Để xem tài li...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tiểu luận - Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn

Tiểu luận - Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn

Download đầy đủ tại: http://thuvienso.vn/luan-van/lop-boi-duong-can-bo-quan-ly-phong-khoa-bo-mon.174.html

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tiểu luận - Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn

 1. 1. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n i MôC LôC MôC LôC Më §ÇU.................................................................................................................1 1. Lý do chän ®Ò tµi.................................................................................................1 2. Môc ®Ýnh nghiªn cøu..........................................................................................3 3. NhiÖm vô nghiªn cøu..........................................................................................4 4. §èi t­îng nghiªn cøu .........................................................................................4 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ....................................................................................4 CH¦¥NG i:.............................................................................................................5 C¥ Së Lý LUËN, THùC TIÔN Vµ C¥ Së PH¸P Lý vÒ PH¸T TRIÓN §éi ngò gi¶ng viªn.........................................................................5 1.1. C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn...............................................5 1.1.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý gi¸o dôc.........................................................................5 1.1.2. Kh¸i niÖm nhµ gi¸o, vai trß cña gi¶ng viªn ë tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc....................................................................................................................5 1.2. C¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn...........................7 1.3. C¬ së ph¸p lý vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn..............................................8 1.3.1. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o .........8 1.3.2. C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o.....................................................................................9 Ch¦¥ng II..........................................................................................................11 THùC TR¹NG §éi ngò vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng cao ®¼ng x©y dùng miÒn t©y...........................................11 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y.........................11 2.2. Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y.........12 2.2.1. Thùc tr¹ng vÒ sè l­îng................................................................................12 2.2.2. Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng.............................................................................13 2.2.3. Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu....................................................................................14
 2. 2. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n ii Ch¦¥ng III: ......................................................................................................16 BiÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng cao ®¼ng x©y dùng miÒn t©y.......................................................................16 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y..............16 3.2. Nguyªn t¾c ®Ò ra biÖn ph¸p...........................................................................17 3.3. BiÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y................................................................................................................17 3.3.1. LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn ..............................................17 3.3.2. §µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý....................................................................................18 3.3.3. §¶m b¶o tÝnh tù chñ, quyÒn d©n chñ cña c¸n bé, gi¶ng viªn. Sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¶ng viªn hiÖn cã...........................................19 3.3.4. X©y dùng vµ hoµn thiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, t¨ng c­êng c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho gi¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ NCKH cña m×nh.....................................................................................20 3.3.5. §æi míi vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý gi¶ng viªn....................................21 KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ..............................................................................24 1. KÕt luËn..............................................................................................................24 2. KiÕn nghÞ...........................................................................................................25 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................27
 3. 3. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n iii Më §ÇU 1. Lý do chän ®Ò tµi HiÖn nay, khi ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO víi môc tiªu ®­a ®Êt n­íc trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020, vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, trong ®ã gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ con ®­êng quan träng nhÊt trong viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi. Yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ ®ßi hái sè l­îng mµ cßn ®ßi hái chÊt l­îng cao cña nguån nh©n lùc. Gi¸o dôc ®ãng vai trß quan träng trong viÖc chuÈn bÞ nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cña mçi ®Êt n­íc vµ t¹o c¬ héi häc tËp cho mçi ng­êi d©n. Gi¸o dôc suèt ®êi trë thµnh ®ßi hái vµ cam kÕt cña mçi quèc gia. HÖ thèng gi¸o dôc, ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cña c¸c quèc gia tiÕp tôc ®­îc thay ®æi nh»m xãa bá mäi ng¨n c¸ch trong c¸c nhµ tr­êng, cung cÊp c¸c tri thøc hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi ph¸t sinh cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi thÕ m¹nh vÒ n«ng nghiÖp vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ th× §BSCL cßn mét tiÒm lùc quan träng kh¸c lµ con ng­êi. Nguån nh©n lùc nµy võa lµ thÕ m¹nh nh­ng còng lµ ®iÓm yÕu. Nã tån t¹i hai m©u thuÉn lín: lùc l­îng lao ®éng dåi dµo (chiÕm 22% d©n sè c¶ n­íc) nh­ng ®a sè thiÕu chuyªn m«n (chØ 14,33% qua ®µo t¹o), nh©n tµi kh«ng thiÕu nh­ng hiÕm ng­êi trë vÒ phôc vô quª h­¬ng. N©ng cao trÝ tuÖ lµ c¸i ®ang cÇn ë §BSCL. Yªu cÇu ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc ë chÝnh c¸c ®Þa ph­¬ng nµy lµ nhiÖm vô cÊp thiÕt nhÊt. Tri thøc kh«ng chØ gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ cho chÝnh ng­êi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ cßn cã thÓ t¹o ra nguån nh©n lùc cã tay nghÒ. §éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®­îc xem lµ lùc l­îng cèt c¸n cña sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, lµ nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII ®· x¸c ®Þnh: “Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc…”
 4. 4. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n iv ChØ thÞ 40-CT/TW cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc còng chØ râ: “Nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc lµ lùc l­îng nßng cèt, cã vai trß quan träng”. LuËt gi¸o dôc kh¼ng ®Þnh: “Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc”. Do vËy, muèn ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o, ®iÒu quan träng tr­íc tiªn lµ ph¶i ch¨m lo x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn, gi¶ng viªn. ChÊt l­îng gi¸o dôc §¹i häc do nhiÒu yÕu tè t¹o thµnh: gi¶ng viªn, ch­¬ng tr×nh vµ néi dung ®µo t¹o, chÊt l­îng ®Çu vµo cña sinh viªn, häc sinh… Trong nh÷ng nh©n tè trªn, nhiÒu yÕu tè cã xuÊt ph¸t ®iÓm tõ ®éi ngò gi¶ng viªn nh­: Ch­¬ng tr×nh, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y... cho nªn, xÐt cho cïng chÊt l­îng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo chÊt l­îng cña ®éi ngò gi¶ng viªn. ChÝnh v× thÕ, viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn ë tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch hiÖn nay. Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y cã vai trß quan träng trong viÖc ®µo t¹o c¸n bé Kü thuËt, Kinh tÕ x©y dùng bËc Cao ®¼ng, Trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ Trung cÊp nghÒ, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý ngµnh X©y dùng nh»m phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho 12 tØnh vµ thµnh phè vïng ®ång b»ng S«ng Cöu Long. “Nhµ tr­êng ®ang phÊn ®Êu trë thµnh mét trong nh÷ng tr­êng kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng hµng ®Çu cña vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®¶m b¶o uy tÝn víi chÊt l­îng cao trong ®µo t¹o c¸n bé cã tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ trung cÊp cho ngµnh x©y dùng. S¶n phÈm ®µo t¹o lµ nguån nh©n lùc vµ c¸c c«ng tr×nh NCKH thuéc lÜnh vùc KiÕn tróc - X©y dùng, ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn cña khu vùc vµ c¶ n­íc; PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015, tr­êng ®­îc n©ng cÊp thµnh tr­êng §¹i häc X©y dùng MiÒn T©y.”
 5. 5. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n v H¬n 30 n¨m qua, tr­êng ®· ®µo t¹o ®­îc h¬n 10.000 c¸n bé kü thuËt x©y dùng, kinh tÕ x©y dùng, h¬n 1.500 c«ng nh©n kü thuËt x©y dùng, 50 kiÕn tróc s­ vµ h¬n 850 kü s­ x©y dông cho c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long. §­îc sù quan t©m cña Bé X©y Dùng, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, ñy Ban nh©n d©n tØnh VÜnh Long, tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong viÖc thùc hiÖn sø mÖnh, nhiÖm vô ®­îc giao, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong khu vùc. Tuy nhiªn tr­íc nh÷ng ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña nÒn gi¸o dôc hiÖn nay ®ång thêi cã sù c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c c¬ së gi¸o dôc trong khu vùc, ®éi ngò gi¶ng viªn cña tr­êng cßn nhiÒu bÊt cËp:  Sè l­îng gi¶ng viªn cña tr­êng cßn thiÕu, ch­a ®¸p øng sù t¨ng tr­ëng vÒ quy m«n ®µo t¹o cña nhµ tr­êng.  Tr×nh ®é gi¶ng viªn thÊp vµ kh«ng ®ång ®Òu, kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc, kh¶ n¨ng tù häc, tù båi d­ìng cña ®éi ngò gi¶ng viªn lµ kh«ng cao.  C¬ cÊu cña ®éi ngò gi¶ng viªn ch­a ®ång bé, nhiÒu khoa, bé m«n lùc l­îng gi¶ng viªn cßn qu¸ máng. V× vËy, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu n©ng cÊp tr­êng lªn ®¹i häc trong thêi gian tíi ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn nhµ tr­êng cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do nªu trªn, t«i chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “X©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y ®Ó n©ng tr­êng lªn ®¹i häc” 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Môc ®Ých cña bµi tiÓu luËn lµ ®Ò xuÊt mét sè biªn ph¸p nh»m ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn cña tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nhµ tr­êng trong giai ®o¹n tíi.
 6. 6. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n vi 3. NhiÖm vô nghiªn cøu  X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÓn vµ c¬ së ph¸p lý vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn ë tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc.  §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®éi ngò gi¶ng viªn vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn cña tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y.  §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn cña tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn lªn ®¹i häc. 4. §èi t­îng nghiªn cøu Ho¹t ®«ng ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 5.1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn Ph­¬ng ph¸p nµy lµ ph©n tÝch, tæng hîp vµ hÖ thèng hãa c¸c v¨n b¶n cña §¶ng, ChÝnh phñ, Bé X©y Dùng, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn ë tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng. 5.2. Ph­¬ng ph¸p thèng kª Dïng ®Ó thèng kª sè l­îng, chÊt l­îng ®éi ngò gi¶ng viªn, häc sinh- sinh viªn cña tr­êng tõ ®ã tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ ®­a ra kÕt luËn phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu. 5.3. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia Xin ý kiÕn cña Ban gi¸m hiÖu vÒ biÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn. Trao ®æi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý khoa, bé m«n, phßng ban cã kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt trong c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn. Tranh thñ ý kiÕn cña c¸c gi¶ng viªn lín tuæi, cã uy tÝn vµ c¶ nh÷ng gi¶ng viªn trÎ võa míi tuyÓn dông. 5.4. C¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra ®Ó thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt.  Ph­¬ng ph¸p dù b¸o vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn.  Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t kinh nghiÖm, kh¶o s¸t c¸c b¸o c¸o th­c tiÔn.
 7. 7. TiÓu luËn: Líp båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý phßng, khoa, b« m«n vii Ch­¬ng I C¥ Së Lý LUËN, THùC TIÔN Vµ C¥ Së PH¸P Lý VÒ PH¸T TRIÓN §éi ngò gi¶ng viªn 1.1. C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn. 1.1.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý gi¸o dôc  Cã thÓ hiÓu mét c¸ch tæng qu¸t: “Qu¶n lý gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh phèi hîp c¸c lùc l­îng nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc- ®µo t¹o theo yªu cÇu ph¸t triÓn x· héi.”  Qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung vµ qu¶n lý tr­êng häc nãi riªng lµ nh÷ng t¸c ®éng cã hÖ thèng, cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch, hîp qui luËt cña chñ thÓ qu¶n lý gi¸o dôc ®Õn hÖ thèng gi¸o dôc nh»m lµm cho hÖ thèng gi¸o dôc vËn hµnh theo ®êng lèi vµ nguyªn lý gi¸o dôc cña §¶ng, thùc hiÖn ®îc c¸c tÝnh chÊt cña nhµ trêng XHCN ViÖt Nam, mµ tiªu ®iÓm héi tô lµ qu¸ tr×nh d¹y häc - gi¸o dôc (thÕ hÖ trÎ), ®a hÖ thèng gi¸o dôc tíi môc tiªu dù kiªn, tiÕn lªn tr¹ng th¸i míi vÒ chÊt. 1.1.2. Kh¸i niÖm nhµ gi¸o, vai trß cña gi¶ng viªn ë tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc  Theo quy ®Þnh cña §iÒu 70 LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005, nhµ gi¸o lµ ng­êi lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc trong nhµ tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c,…. HoÆc, nhµ gi¸o lµ ng­êi cã ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh (hoÆc cã chøng chØ hµnh nghÒ) vµ ®ang lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc trong c¸c c¬ së gi¸o dôc…  Theo quy ®Þnh cña §iÒu 79 LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005: “Nhµ gi¸o cña tr­êng cao ®¼ng, tr­êng ®¹i häc ®­îc tuyÓn dông theo ph­¬ng thøc ­u tiªn ®èi víi sinh viªn tèt nghiÖp lo¹i kh¸, lo¹i giái, cã phÈm chÊt tèt vµ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ, cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn, cã nguyÖn väng trë thµnh nhµ gi¸o. Tr­íc khi ®­îc giao nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn cao ®¼ng, ®¹i häc ph¶i ®­îc båi d­ìng vÒ nghiÖp vô s­ ph¹m.”
 8. 8. Bạn đang xem vài trang đầu tiên của tài liệu. Hãy click vào link trong phần mô tả phía dưới để download tài liệu này, xem đầy đủ nhất. Tại sao bạn nên download tài liệu tại Thư Viện Số? 1. Cho phép xem trước vài trang đầu tiên của tài liệu đó. 2. Hình thức nạp tiền đa dạng, tiền ngay lập tức cộng vào tài khoản. 3. Giá thấp hơn, siêu tiết kiệm hơn so với các website tương tự. 4. Uy tín đã được khẳng định qua gần 04 năm hoạt động (từ tháng 09/2011).
 9. 9. 5. Hỗ trợ, support qua điện thoại, email, nhanh và lập tức. 6. Tài liệu cực hiếm cập nhật liên tục mỗi ngày. Để xem tài liệu này bạn có thể dùng công cụ tìm kiếm phía trên website, nhập tên tài liệu cần download… và nhấn vào tên tài liệu tìm được.

×