Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TõõkTõõk 

Agency
ÌМîоƒãгîоâвûыåе øшòтóуðрìмûы 

ÂВ“åе ìмåеòтîоäдûы
ÑСîоäдåеðр›àа…èиåе 1. ÎО …àа“
2. ÏПåеðрåеƒàаãгðрóуƒêкàа
3. ÇЗàа÷чåеìм øшòтóуðрìмîоâвàаòтüь?
4. ÌМåеòтîоäдèиêкèи ìмîоƒãгîоâ...
TõõkTõõk 

Agency
ÏПåеðрåеƒàаãгðрóуƒêкàа
ÇЗàа÷чåеìм øшòтóуðрìмîоâвàаòтüь
1. ÍНîоâвûыåе èиäдåеèи
2. ÓУëлóу÷чøшåе…èиåе ïпðрîоäдóуêкòтîоâв èи “åеðрâвèи“îоâв
3. ÃГëлóу...
ÒТèиïпîоëлîоãгèиÿя
1. ÏПðрîоäдóуêкòтîоâвûыåе øшòтóуðрìмûы
2. ÊКîо…òтåе…òт…ûыåе øшòтóуðрìмûы
3. ÈИäдåеèи äдëлÿя ðрåеêкëлàаì...
ÝЭâвðрèи“òтèиêкàа
ÑСîоâвîоêкóуïп…îо“òтüь èи““ëлåеäдîоâвàаòтåеëлüь“êкèиõх ìмåеòтîоäдîоâв, “ïпîо“îоáб“òтâвóуþюùщèиõх îоòтêкðрûыòтèиþю ðрàа…åеå...
ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй àа…àаëлèиƒ

ÌМåеòтîоäд ôфîоêкàаëлüь…ûыõх îоáбúъåеêкòтîоâв

ÊКëлàа““èи÷чåе“êкèиéй øшòтóуðрìм
...
1. ÔФîоðрìмóуëлèиðрóуåеìм öцåеëлüь
2. ÂВ…åе“èи“òтåеìм…îо ïпðрèиäдóуìмûыâвàаåеìм …îоâвîоåе
3. ÎОãгðрàа…èи÷чèиâвàаåеìм âвðрå...
1. ÂВûыáбèиðрàаåеìм îоáбúъåеêкòт èиëлèи ƒàаäдàа÷чóу øшòтóуðрìмàа
2. ÍНàаõхîоäдèиìм …åеîоãгðрàа…èи÷чåе……îоåе êкîоëлèи÷чåе“ò...
—— ÍНèи÷чåе ›åе …åе ïпîо…ÿяòт…îо
ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй ïпðрèиìмåеðр
ÇЗàаäдàа÷чàа ÑСâвîоéй“òтâвàа ÕХàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи ÐРåеƒóуëлüьòтàаòт
ÍНîо...
1. ÂВûыáбèиðрàаåеìм îоáбúъåеêкòт èиëлèи ƒàаäдàа÷чóу øшòтóуðрìмàа
2. ÂВûыáбèиðрàаåеìм ðрàа…äдîоìм…ûыåе îоáбúъåеêкòтûы
3. ÂВ...
—— А можно пример?
ÔФîоêкàаëлüь…ûыéй ïпðрèиìмåеðр (äдëлÿя ÐРîо…èи)
ÇЗàаäдàа÷чàа ÐРàа…äдîоìм…ûыéй
îоáбúъåеêкòт ÕХàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи ÐРå...
1. ÑСòтàаâвèиìм ƒàаäдàа÷чóу
2. ÏПèиøшåеìм “âвîоèи èиäдåеèи …àа ëлèи“òтêкåе áбóуìмàаãгåе
3. ÊКàа›äдóуþю ìмèи…óуòтóу ïпåеðрå...
ÑСèи…åеêкòтèиêкàа
ÌМåеòтîоäдèиêкàа èи““ëлåеäдîоâвàа…èиÿя, îо“…îоâвàа……àаÿя …àа “îоöцèиàаëлüь…îо-ïп“èиõхîоëлîоãгèи÷чåе“êкîоéй ìмîоòтèиâвàаöцè...
ÂВèиäдûы àа…àаëлîоãгèиéй
1. ÏПðрÿяìмàаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя
2. ÑСèиìмâвîоëлèи÷чåе“êкàаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя
3. ËЛèи÷ч…àаÿя àа…àа...
ÒТÐРÈИÇЗ
ÈИÊКÐР
ÈИäдåеàаëлüь…ûыéй êкîо…åе÷ч…ûыéй ðрåеƒóуëлüьòтàаòт — ýэòтîо
“èиòтóуàаöцèиÿя, êкîоãгäдàа …óу›…îоåе äдåеéй“òтâвèиåе
ïпîоëлóу...
ÐР   + ÂВ + ÑС
ÇЗàаäдàа÷чàа “äдåеëлàаòтüь …îоâвóуþю ðрóу÷чêкóу
ÐРÀАÇЗÌМÅЕÐР ÂВÐРÅЕÌМßЯ ÑСÒТÎОÈИÌМÎОÑСÒТÜЬ
ÁБåе“êкîо…åе÷ч…îо áбîоëлüьøшîоé...
×Чåеêк-ëлèи“òт äдëлÿя øшòтóуðрìмàа
ÑСåеìмåеéй“òтâвîо ÏПðрèиåеìмûы
ÀА…àаëлèиƒ óу“ëлîоâвèиéй ƒàаäдàа÷чèи
ÀА…àаëлèиƒ äдàа……ûы...
—— Все понятно
ÞЮðрèиéй ËЛåеâвàа…îоâв ÀА……àа ÃГóу…÷чåеâвàа
ÎО“òтàаëлèи“üь âвîоïпðрîо“ûы?
hi@tooktook.agency
tooktook.agency
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
SMDAY2014 — изнанка хорошего SMM
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Мозговые штурмы. Все методы

Télécharger pour lire hors ligne

Краткое изложение основных методов креативного мозгового штурма от классики до модерна

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Мозговые штурмы. Все методы

 1. 1. TõõkTõõk 
 Agency ÌМîоƒãгîоâвûыåе øшòтóуðрìмûы 
 ÂВ“åе ìмåеòтîоäдûы
 2. 2. ÑСîоäдåеðр›àа…èиåе 1. ÎО …àа“ 2. ÏПåеðрåеƒàаãгðрóуƒêкàа 3. ÇЗàа÷чåеìм øшòтóуðрìмîоâвàаòтüь? 4. ÌМåеòтîоäдèиêкèи ìмîоƒãгîоâвûыõх øшòтóуðрìмîоâв 1. ÝЭâвðрèи“òтèиêкàа (ÑСîоêкðрàаòт èи ÏПàаïпïп) 1. ÌМîоƒãгîоâвîоéй øшòтóуðрìм (ÎО“áбîоðр…) 2. ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй àа…àаëлèиƒ 3. ÌМåеòтîоäд ôфîоêкàаëлüь…ûыõх îоáбúъåеêкòтîоâв 2. ÑСèи…åеêкòтèиêкàа. ÐРàаáбîоòтàа “ àа…àаëлîоãгèиÿяìмèи (ÓУ. ÃГîоðрäдîо…) 3. ÒТÐРÈИÇЗ (ÃГ. ÀАëлüьòтøшóуëлëлåеðр) 1. ÐРÂВÑС 2. ÌМÌМ×Ч 4. ×Чåеêк-ëлèи“òт 5. ÇЗàаäдàа…èиåе 6. ÏПðрåеƒåе…òтàаöцèиÿя 7. QnA hi@tooktook.agency / Методики Мозговых штурмов
 3. 3. TõõkTõõk 
 Agency
 4. 4. ÏПåеðрåеƒàаãгðрóуƒêкàа
 5. 5. ÇЗàа÷чåеìм øшòтóуðрìмîоâвàаòтüь 1. ÍНîоâвûыåе èиäдåеèи 2. ÓУëлóу÷чøшåе…èиåе ïпðрîоäдóуêкòтîоâв èи “åеðрâвèи“îоâв 3. ÃГëлóуáбèи…àа ïпîоãгðрóу›åе…èиÿя
 6. 6. ÒТèиïпîоëлîоãгèиÿя 1. ÏПðрîоäдóуêкòтîоâвûыåе øшòтóуðрìмûы 2. ÊКîо…òтåе…òт…ûыåе øшòтóуðрìмûы 3. ÈИäдåеèи äдëлÿя ðрåеêкëлàаìмûы
 7. 7. ÝЭâвðрèи“òтèиêкàа
 8. 8. ÑСîоâвîоêкóуïп…îо“òтüь èи““ëлåеäдîоâвàаòтåеëлüь“êкèиõх ìмåеòтîоäдîоâв, “ïпîо“îоáб“òтâвóуþюùщèиõх îоòтêкðрûыòтèиþю ðрàа…åеåе …åеèиƒâвåе“òт…îоãгîо….
 ÈИëлèи ïпðрîо“òтîо ïпåеðрåеáбîоðр âв“åеõх âвîоƒìмîо›…ûыõх âвàаðрèиàа…òтîоâв ðрåеøшåе…èиéй ×Чòтîо òтàаêкîоåе ýэâвðрèи“òтèиêкàа
 9. 9. ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй àа…àаëлèиƒ
 ÌМåеòтîоäд ôфîоêкàаëлüь…ûыõх îоáбúъåеêкòтîоâв
 ÊКëлàа““èи÷чåе“êкèиéй øшòтóуðрìм
 ÖЦèиêкëлèи÷ч…ûыéй øшòтóуðрìм ÑСèи…åеêкòтèиêкàа
 10. 10. 1. ÔФîоðрìмóуëлèиðрóуåеìм öцåеëлüь 2. ÂВ…åе“èи“òтåеìм…îо ïпðрèиäдóуìмûыâвàаåеìм …îоâвîоåе 3. ÎОãгðрàа…èи÷чèиâвàаåеìм âвðрåеìмÿя …àа øшòтóуðрìм 4. ÍНåе êкðрèиòтèиêкóуåеìм êкîоëлëлåеãг 5. ÎОáб“óу›äдàаåеìм êкîоëлëлåеêкòтèиâв…îо ïпîоëлóу÷чåе……ûыåе ðрåеƒóуëлüьòтàаòтûы» ÊКëлàа““èи÷чåе“êкèиéй øшòтóуðрìм ïпîо ÎО“áбîоðр…óу
 11. 11. 1. ÂВûыáбèиðрàаåеìм îоáбúъåеêкòт èиëлèи ƒàаäдàа÷чóу øшòтóуðрìмàа 2. ÍНàаõхîоäдèиìм …åеîоãгðрàа…èи÷чåе……îоåе êкîоëлèи÷чåе“òтâвîо “âвîоéй“òтâв îоáбúъåеêкòтàа 3. ÍНàа êкàа›äдîоåе “âвîоéй“òтâвîо ïпðрèиäдóуìмûыâвàаåеìм õхàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи, êкîоòтîоðрûыåе
 êкîоòтîоðрûыåе …åе èиìмåеþюòт …èиêкàаêкîоãгîо îоòт…îоøшåе…èиÿя êк ƒàаäдàа÷чåе èи îоáбúъåеêкòтûы 4. ÑСîоáбèиðрàаåеìм òтðрîоéйêкèи àа““îоöцèиàаöцèиéй ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй àа…àаëлèиƒ
 12. 12. —— ÍНèи÷чåе ›åе …åе ïпîо…ÿяòт…îо
 13. 13. ÌМîоðрôфîоëлîоãгèи÷чåе“êкèиéй ïпðрèиìмåеðр ÇЗàаäдàа÷чàа ÑСâвîоéй“òтâвàа ÕХàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи ÐРåеƒóуëлüьòтàаòт ÍНîоâвûыéй âвèиäд ãгàаƒåеòтûы ìмàаòтåеðрèиàаëл êкîоâвåеðр áбåеòтîо… àа“ôфàаëлüьòт “òтåеêкëлîо 1.ÊКðрóуãгëлûыéй êкîоâвåеðр- ãгàаƒåеòтàа 2.ÃГàаƒåеòтàа …àа àа“ôфàаëлüьòтåе 3.ÃГàаƒåеòтàа …àа “òтåеêкëлåе ôфîоðрìмàа êкðрóуãг øшàаðр êкóуáб
 14. 14. 1. ÂВûыáбèиðрàаåеìм îоáбúъåеêкòт èиëлèи ƒàаäдàа÷чóу øшòтóуðрìмàа 2. ÂВûыáбèиðрàаåеìм ðрàа…äдîоìм…ûыåе îоáбúъåеêкòтûы 3. ÂВûыïпèи“ûыâвàаåеìм “âвîоéй“òтâвàа èи õхàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи 
 ðрàа…äдîоìм…ûыéй îоáбúъåеêкòтîоâв 4. ÑСîоâвìмåеùщàаåеìм “âвîоéй“òтâвàа “ îоáбúъåеêкòтîоìм ƒàаäдàа÷чèи ÔФîоêкàаëлüь…ûыéй àа…àаëлèиƒ
 15. 15. —— А можно пример?
 16. 16. ÔФîоêкàаëлüь…ûыéй ïпðрèиìмåеðр (äдëлÿя ÐРîо…èи) ÇЗàаäдàа÷чàа ÐРàа…äдîоìм…ûыéй îоáбúъåеêкòт ÕХàаðрàаêкòтåеðрèи“òтèиêкèи ÐРåеƒóуëлüьòтàаòт ÍНîоâвûыéй âвèиäд ãгàаƒåеòтûы ÁБîоðрùщ êкðрàа“…ûыéй …àаâвàаðрèи“òтûыéй “ ÷чåе“…îоêкîоìм 1. ÊКðрàа“…àаÿя “òтàаëлüь…àаÿя ãгàаƒåеòтàа 2. ÃГàаƒåеòтàа “îо âвêкóу“îоìм ÷чåе“…îоêкàа (êкîоôфåе?)ØШïпàаãгàа îо“òтðрàаÿя ãгèиáбêкàаÿя “òтàаëлüь…àаÿя
 17. 17. 1. ÑСòтàаâвèиìм ƒàаäдàа÷чóу 2. ÏПèиøшåеìм “âвîоèи èиäдåеèи …àа ëлèи“òтêкåе áбóуìмàаãгåе 3. ÊКàа›äдóуþю ìмèи…óуòтóу ïпåеðрåеäдàаåеìм “âвîоéй 
 ëлèи“òтîоêк ïпîо ÷чàа“îоâвîоéй “òтðрåеëлêкåе 4. ÄДîоáбèиâвàаåеìм ÷чóу›èиåе èиäдåеèи 5. ÇЗàаêкàа…÷чèиâвàаåеìм êкîоãгäдàа êкðрóуãг ƒàаìмêк…óуëл“ÿя 6. ÎОáб“óу›äдàаåеìм ëлóу÷чøшèиåе èиäдåеèи ÖЦèиêкëлèи÷ч…ûыéй øшòтóуðрìм
 18. 18. ÑСèи…åеêкòтèиêкàа
 19. 19. ÌМåеòтîоäдèиêкàа èи““ëлåеäдîоâвàа…èиÿя, îо“…îоâвàа……àаÿя …àа “îоöцèиàаëлüь…îо-ïп“èиõхîоëлîоãгèи÷чåе“êкîоéй ìмîоòтèиâвàаöцèиèи êкîоëлëлåеêкòтèиâв…îоéй èи…òтåеëлëлåеêкòтóуàаëлüь…îоéй äдåеÿяòтåеëлüь…îо“òтèи, ïпðрåеäдëлîо›åе……àаÿя ÓУ. ÄД›. ÃГîоðрäдîо…îоìм
 ÈИëлèи ïпðрîо“òтîо ðрàаáбîоòтàа “ àа…àаëлîоãгèиÿяìмèи ×Чòтîо òтàаêкîоåе “èи…åеêкòтèиêкàа
 20. 20. ÂВèиäдûы àа…àаëлîоãгèиéй 1. ÏПðрÿяìмàаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя 2. ÑСèиìмâвîоëлèи÷чåе“êкàаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя 3. ËЛèи÷ч…àаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя 4. ÔФàа…òтàа“òтèи÷чåе“êкàаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя ÑСòтàаòтüьÿя …àа òтåеìмóу
 21. 21. ÒТÐРÈИÇЗ
 22. 22. ÈИÊКÐР
 23. 23. ÈИäдåеàаëлüь…ûыéй êкîо…åе÷ч…ûыéй ðрåеƒóуëлüьòтàаòт — ýэòтîо “èиòтóуàаöцèиÿя, êкîоãгäдàа …óу›…îоåе äдåеéй“òтâвèиåе ïпîоëлóу÷чàаåеòт“ÿя áбåеƒ êкàаêкèиõх-ëлèиáбîо ƒàаòтðрàаòт, óу“ëлîо›…åе…èиéй èи …åе›åеëлàаòтåеëлüь…ûыõх ýэôфôфåеêкòтîоâв.
 24. 24. ÐР   + ÂВ + ÑС
 25. 25. ÇЗàаäдàа÷чàа “äдåеëлàаòтüь …îоâвóуþю ðрóу÷чêкóу ÐРÀАÇЗÌМÅЕÐР ÂВÐРÅЕÌМßЯ ÑСÒТÎОÈИÌМÎОÑСÒТÜЬ ÁБåе“êкîо…åе÷ч…îо áбîоëлüьøшîоéй ÂВåе÷ч…ûыéй ÁБåеƒ ƒàаòтðрàаòт ÁБåе“êкîо…åе÷ч…îо ìмàаëлûыéй ÑСèиþюìмèи…óуòт…ûыéй ÁБþюäд›åеòт …åе îоãгðрàа…èи÷чåе…
 26. 26. ×Чåеêк-ëлèи“òт äдëлÿя øшòтóуðрìмàа ÑСåеìмåеéй“òтâвîо ÏПðрèиåеìмûы ÀА…àаëлèиƒ óу“ëлîоâвèиéй ƒàаäдàа÷чèи ÀА…àаëлèиƒ äдàа……ûыõх
 ÀА…àаëлèиƒ òтðрåеáбîоâвàа…èиéй
 ÀА…àаëлèиƒ êкîо…ôфëлèиêкòтàа ÄДîоîоïпðрåеäдåеëлåе…èиåе ÐРàаƒâвåеðрòтûыâвàа…èиåе
 ÎОòт êкîо…öцàа êк …àа÷чàаëлóу
 ÑСáбëлèи›åе…èиåе äдàа……ûыõх ÓУðрîоâвåе…üь îоáбîоáбùщåе……îо“òтèи ÊКîо…êкðрåеòтèиƒàаöцèиÿя ÂВêкëлþю÷чåе…èиåе âв …îоâвûыåе “âвÿяƒèи ÂВêкëлþю÷чåе…èиåе âв “òтðрóуêкòтóуðрóу
 ÂВâвåеäдåе…èиåе äдîоïпîоëл…èиòтåеëлüь…ûыõх ýэëлåеìмåе…òтîоâв ÀА…àаëлèиƒ äдîоïпóуùщåе…èиéй ÏПîоèи“êк ëлèиøш…èиõх óу“ëлîоâвèиéй
 ÊКðрèиòтèиêкàа äдîоïпóуùщåе…èиéй ÌМîоäдåеëлèиðрîоâвàа…èиåе ÏПåеðрåеêкîоäдèиðрîоâвàа…èиåе ÂВûыäдâвèи›åе…èиåе ãгèиïпîоòтåеƒ ÑСõхîо›èиåе, ìмàаëлîоâвåеðрîоÿяòт…ûыåе, ïпðрîоòтèиâвîоïпîоëлîо›…ûыåе ÎОáбîо“…îоâвàа…èиÿя ãгèиïпîоòтåеƒ ÀА…àаëлèиƒ ÏПåеðрåеêкëлþю÷чåе…èиåе ÏПåеðрåеðрûыâв/ÏПåеðрåеêкëлþю÷чåе…èиåе ÂВ›èиâвàа…èиåе âв îоáбðрàаƒ ÍНàаäдåеëлèиòтüь “åеáбÿя “âвîоéй“òтâвàаìмèи îоáбúъåеêкòтàа ÐРåеãгóуëлèиðрîоâвàа…èиåе óуðрîоâв…ÿя óуâвåеðрåе……îо“òтèи ÏПîоâвûы“èиòтüь/ïпîо…èиƒèиòтüь
 27. 27. —— Все понятно
 28. 28. ÞЮðрèиéй ËЛåеâвàа…îоâв ÀА……àа ÃГóу…÷чåеâвàа ÎО“òтàаëлèи“üь âвîоïпðрîо“ûы?
 29. 29. hi@tooktook.agency tooktook.agency
 • ssuser9e6a9b

  Sep. 12, 2015
 • leandrali7

  Sep. 1, 2015
 • ksenianikonova771

  Sep. 1, 2015
 • GorMatevosyan

  Aug. 26, 2015
 • ssuserc37667

  Aug. 21, 2015
 • phenixhk

  Aug. 20, 2015
 • alexeygoltsev

  Aug. 19, 2015
 • Ragnar

  Aug. 18, 2015
 • dmitrychewie

  Aug. 18, 2015
 • KaterinaTulskaya

  Aug. 18, 2015
 • alexanderlyapunov9

  Aug. 17, 2015
 • rashapasta

  Aug. 17, 2015
 • pmischenko

  Aug. 17, 2015
 • ssuser2b6951

  Aug. 17, 2015
 • ssuser699b31

  Aug. 17, 2015
 • avafina

  Aug. 16, 2015
 • AlekseyGizzatulin

  Aug. 16, 2015
 • eduardmozzhevelovy

  Aug. 16, 2015
 • alinchikslichuk

  Aug. 16, 2015
 • kvmelnikof

  Aug. 14, 2015

Краткое изложение основных методов креативного мозгового штурма от классики до модерна

Vues

Nombre de vues

2 440

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5

Actions

Téléchargements

40

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

21

×