K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

K to 12 Learning Module/Material in MTB for Grade Quarter 1 to Quarter 4

Mother Tongue-Based
Multilingual Education (MTB-MLE)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog
ISBN: 978-971-9981-70-1
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o
tumawag sa:
DepEd-Bureau of Elementary Education,
Curriculum Development Division
2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA)
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347
E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net,
bee_director@yahoo.com
1
Mother Tongue - Based
Multilingual Education
(MTB-MLE)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
Mother Tongue Based Multilingual Education – Unang Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog
Unang Edisyon, 2013
ISBN: 978-971-9981-70-1
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi: Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng
pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na
ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at
mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang
ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda
ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano
Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz
Inilimbag sa Pilipinas ng ____________
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-
IMCS)
Office Address : 2nd
Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City,
Philippines 1600
Telefax : (02) 634-1054 or 634-1072
E-mail Address : imcsetd@yahoo.com
Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag – aaral sa Tagalog
Kasangguni : Rosalina J. Villaneza
Mga manunulat : Nida C. Santos and Agnes G. RolleMrs.
Minerva David and Grace U. Salvatus
Mga tagasuri : Minda Blanca Limbo,
Lourdes Z. Hinampas,
Gumuhit ng mga larawan : Erich D. Garcia, Amphy B. Ampong,
Deo R. Moreno
Layout Artist : Anthony Gil Q. Versoza
Talaan ng Nilalaman
Quarter I …………………………………………………..1
Pagsasanay 1..................................................................1
Pagsasanay 2..................................................................2
Pagsasanay 3..................................................................3
Pagsasanay 4..................................................................4
Pagsasanay 5..................................................................5
Pagsasanay 6..................................................................6
Pagsasanay 7..................................................................7
Pagsasanay 8..................................................................8
Pagsasanay 9..................................................................9
Pagsasanay 10……………………………………………10
Pagsasanay 11............................................................. 11
Pagsasanay 12............................................................. 12
Pagsasanay 13............................................................. 13
Pagsasanay 14............................................................. 14
Pagsasanay 15............................................................. 15
Pagsasanay 16............................................................. 16
Pagsasanay 17............................................................. 17
Pagsasanay 18............................................................. 18
Pagsasanay 19............................................................. 19
Pagsasanay 20............................................................. 20
Pagsasanay 21............................................................. 21
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
Pagsasanay 22............................................................. 22
Pagsasanay 23............................................................. 23
Pagsasanay 24............................................................. 24
Pagsasanay 25............................................................. 25
Pagsasanay 26............................................................. 26
Pagsasanay 27............................................................. 27
Pagsasanay 28............................................................. 28
Pagsasanay 29............................................................. 29
Pagsasanay 30............................................................. 30
Pagsasanay 31……………………………………………31
Pagsasanay 32............................................................. 32
Pagsasanay 33............................................................. 33
Pagsasanay 34............................................................. 34
Pagsasanay 35............................................................. 35
Pagsasanay 36............................................................. 36
Pagsasanay 37............................................................. 37
Pagsasanay 38............................................................. 38
Pagsasanay 39............................................................. 39
Pagsasanay 40............................................................. 40
Pagsasanay 41............................................................. 41
Pagsasanay 42............................................................. 42
Pagsasanay 43............................................................. 43
Pagsasanay 44............................................................. 44
Pagsasanay 45............................................................. 45
Pagsasanay 46............................................................. 46
Pagsasanay 47............................................................. 47
Pagsasanay 48............................................................. 48
Pagsasanay 49............................................................. 49
Pagsasanay 50............................................................. 50
Pagsasanay 51............................................................. 51
Quarter II …………………………………………………….52
Pagsasanay 1……………………………………………..52
Pagsasanay 2............................................................... 53
Pagsasanay 3............................................................... 54
Pagsasanay 4............................................................... 55
Pagsasanay 5............................................................... 56
Pagsasanay 6............................................................... 57
Pagsasanay 7............................................................... 58
Pagsasanay 8............................................................... 59
Pagsasanay 9............................................................... 60
Pagsasanay 10............................................................. 61
Pagsasanay 11............................................................. 62
Pagsasanay 12............................................................. 63
Pagsasanay 13............................................................. 64
Pagsasanay 14............................................................. 65
Pagsasanay 15............................................................. 66
Pagsasanay 16............................................................. 67
Pagsasanay 17............................................................. 68
Pagsasanay 18............................................................. 69
Pagsasanay 19............................................................. 70
Pagsasanay 20............................................................. 71
Pagsasanay 21............................................................. 72
Pagsasanay 22............................................................. 73
Pagsasanay 23............................................................. 74
Pagsasanay 24............................................................. 75
Pagsasanay 25............................................................. 76
Pagsasanay 26............................................................. 77
Pagsasanay 27............................................................. 78
Pagsasanay 28............................................................. 79
Pagsasanay 29............................................................. 80
Pagsasanay 30……………………………………………81
Pagsasanay 31............................................................. 82
Pagsasanay 32............................................................. 83
Pagsasanay 33............................................................. 84
Pagsasanay 34............................................................. 85
Pagsasanay 35............................................................. 86
Pagsasanay 36............................................................. 87
Pagsasanay 37............................................................. 88
Pagsasanay 38............................................................. 89
Pagsasanay 39............................................................. 90
Pagsasanay 40............................................................. 91
Pagsasanay 41............................................................. 92
Pagsasanay 42............................................................. 93
Pagsasanay 43............................................................. 94
Pagsasanay 44............................................................. 95
Pagsasanay 45............................................................. 96
Pagsasanay 46............................................................. 97
Pagsasanay 47............................................................. 98
Pagsasanay 48............................................................. 99
Quarter III …………………………………………………..100
Pagsasanay 1............................................................. 100
Pagsasanay 2............................................................. 101
Pagsasanay 3............................................................. 103
Pagsasanay 4............................................................. 104
Pagsasanay 5............................................................. 106
Pagsasanay 6............................................................. 108
Pagsasanay 7............................................................. 111
Pagsasanay 8............................................................. 112
Pagsasanay 9............................................................. 113
Pagsasanay 10………………………………………….114
Pagsasanay 11........................................................... 115
Pagsasanay 12........................................................... 117
Pagsasanay 13........................................................... 119
Pagsasanay 14........................................................... 120
Pagsasanay 15......................................................... ..121
Pagsasanay 16........................................................... 122
Pagsasanay 17........................................................... 123
Pagsasanay 18........................................................... 124
Pagsasanay 19........................................................... 125
Pagsasanay 20........................................................... 126
Qarter IV ……………………………………………………127
Pagsasanay 1……………………………………………127
Pagsasanay 2............................................................. 128
Pagsasanay 3............................................................. 129
Pagsasanay 4............................................................. 130
Pagsasanay 5............................................................. 131
Pagsasanay 6............................................................. 132
Pagsasanay 7............................................................. 133
Pagsasanay 8............................................................. 134
Pagsasanay 9............................................................. 135
Pagsasanay 10........................................................... 136
Pagsasanay 11........................................................... 137
Pagsasanay 12........................................................... 138
Pagsasanay 13........................................................... 139
Pagsasanay 14........................................................... 141
Pagsasanay 15........................................................... 142
Pagsasanay 16........................................................... 143
Pagsasanay 17........................................................... 144
Pagsasanay 18........................................................... 145
Pagsasanay 19........................................................... 146
Pagsasanay 20........................................................... 147
Pagsasanay 21........................................................... 148
1
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bilugan ang larawan ng mga hayop gamit ang
pulang krayola na lumilikha ng tunog o huni na
nasa gilid nito.
Twit…twit…
maaa…maaa…
Grrrh…grrrrhh…
ssshhh… ssshhh…
Meee…meee…
Pagsasanay 1
2
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagtambalin ng guhit ang mga larawan at ang
tunog o huni nito.
Pagsasanay 2
kokak kokak
aw aw aw
tiktilaok
oink oink
moo moo
3
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng tsek () ang loob ng kahon kung ito
ang tunog na nalilikha ng nasa larawan.
Uuum! Uuum!
Pot! Pot! Pot!
Tsug! Tsug!
Pot! Pot! Pot!
Wii! Wii!
Pipiip! Pipiip!
Kling! Klang!
Tsug! Tsug!
Bruuum! Bruuum!
Uuum! Uuum!
Pagsasanay 3
4
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagtambalin ng guhit ang tunog ng mga bagay.
prrt! prrt! prrt!
tik! tak! tik! tak!
krriiiing! krriiiing!
pok! pok! pok!
ting! ting! ting!
Pagsasanay 4
5
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Ikahon ang tunog ng larawan.
1. ( prrt! prrt! prrt! / tong! tong! tong! )
2. ( ksssk! ksssk! ksssk! / krriiiing! krriiiing!)
3. ( tik! tak! tik! tak! / boom! boom! )
4. (ting! ting! ting! / prrt! prrt! prrt! )
5. (boom! boom! / pok! pok! pok!)
Pagsasanay 5
6
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bilugan ang tamang simulang titik ng pangalan ng
larawan.
1. b k m
2. m p k
3. l s r
4. t w b
5. l s o
Pagsasanay 6
7
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Tingnan ang larawan sa loob ng bilog. Pagtapatin
ang mga salitang kasintunog ng pangalan ng
larawan.
labi
sakit
susi
laso
gabi
tutubi
relo
Pagsasanay 7
8
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek ()
ang tamang unahang letra ng pangalan ng
larawan.
k b l
k l p
v p l
m n o
k l v
Pagsasanay 8
9
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang malaki at maliit na letra sa hangin,
mesa, palad, likod kasabay ng pagbilang ng istrok
o linya ng letra. Sipiin ang maliit at malaking letra
sa alpabetong ibinigay.
Pagsasanay 9
10
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay
Pagsasanay 10
11
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay
Pagsasanay 11
12
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Hulaan ang unahang titik ng salita ng larawan at
ibigay ang tunog nito.
1. 2.
____ usa ____ bon
3. 4.
____ abayo ____ nggoy
5.
____ has
Pagsasanay 12
13
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay
Pagsasanay 13
14
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay
Pagsasanay 14
15
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unang titik ng larawan, isulat ito sa maliit
at malaking titik.
1. 2.
_______________ _______________
3. 4.
_______________ _______________
5.
_________________
Pagsasanay 15
16
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iguhit ang malaking letra at maliit na letra.
Pagsasanay 16
17
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iguhit ang malaking letra at maliit na letra.
Pagsasanay 17
18
N b p u h w s
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unahang letra na nawawala sa bawat
salitang nakikita. Piliin ang letra sa kahon.
Maaaring gamitin ang letra ng maraming ulit.
Igaan ala
uto awala
mbong lila
ahay uhay
ilao anya
Pagsasanay 18
19
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng tsek ( ) ang kung ang salita
ay nasa tamang pantig.
bi - bing - ka um -a - ga
b - a - hay bi - la - o
wal - a be - len
u - ma - ga Be - ti - na
ka - nya tin - da
Lagyan ng Oo o Hindi ang bawat patlang kung
tama ang unahang pantig. Tingnan ang mga
tamang salita sa pisara.
______ Bibingka _______ kilao
______ Cetina _______ sigaw
______ buhay _______ buto
______ matanda _______ belen
______ itnda _______ ibingka
Pagsasanay 19
20
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iugnay ang mga salita sa larawang makikita.
A B
naglalaro
bakuran
empanada
tindera
umiyak
Pagsasanay 20
21
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na
tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na ( naglaro, bakuran, empanada,
tindera, umiyak )
1.
Pagsasanay 21
22
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na
tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada,
tindera, umiyak)
2.
Pagsasanay 22
23
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na
tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada,
tindera, umiyak)
3.
Pagsasanay 23
24
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na
tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada,
tindera, umiyak)
4.
Pagsasanay 24
25
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na
tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada,
tindera, umiyak)
5.
Pagsasanay 25
26
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Hanapin at bilugan ang tamang ngalan ng
larawan.
baso tinapay putobumbong
baryo bilao kama
nanay tatay ate
tinda lola tindera
buhay bahay umaga
Pagsasanay 26
27
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Hanapin sa kanan ang tamang pantig ng bawat
salitang nakasulat sa kaliwa, Bilugan ito.
Malakas - ma / la / kas mal / a / kas
ma / lak / as
Wala w / a / l / a wa / l / a
wa / la
Bumbong bum / bo / ng bum / bong
bu / mb / ong
nanay nan / ay na / na / y
na / nay
nila ni / la n / i / l / a
ni / l / a
Pagsasanay 27
28
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat sa kahon ang letra ng bawat salita na nasa
kaliwang bahagi.
1.kumain
2.empanada
3.kakanin
4.mahalaga
5.umiyak
Pagsasanay 28
29
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letrang Mm.
Pagsasanay 29
30
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang malaki at maliit na titik Mm.
Pagsasanay 30
31
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang malaki at maliit na titik Aa.
Pagsasanay 31
32
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng tsek ang guhit sa ibaba ng larawan
kapag ito’y nagsisimula sa pantig na nasa
unahan. Kung hindi naman, lagyan ng X.
sa
_____ _____ _____
ma
_____ _____ _____
Pagsasanay 32
33
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
bilugan ang unang tunog ng bawat larawan.
Lagyan ng / ang kahon kung ang salita ay may
mga tunog na /m/, /s/ at /a/.
Ama lola Ita
Bato Sam sasama
Yoyo bag masa
Pagsasanay 33
salamin sando manok
silya mata
34
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang malaki at maliit na titik Ii
Pagsasanay 34
35
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unang pantig ng mga larawan.
1. _____sa 2. _____lya
3. _____law
4. ______sda 5. _____bon
Pagsasanay 35
1
36
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iugnay ang larawan sa tamang salita. (Whole
Class)
isa
misa
Sam
Sisa
ama
Pagsasanay 36
37
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iguhit ang bilog kung nagsasaad ng tao ang
larawan at X kung hindi.
Pagsasanay 37
38
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unahang tunog bawat larawan.
1. ________ 2. ________
3. ________ 4. ________
5. ________
Bilangin ang pantig ng bawat salita.
1. ama- ___________
2. mama- ___________
3. am - ___________
4. isama- ___________
5. masa- ___________
Pagsasanay 38
39
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang maliit at malaking letrang Oo.
Pagsasanay 39
40
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unang letra ng mga larawan.
1. ___rasan
2. ___kra
3. ___so
4. ___tel
5. ___to
Pagsasanay 40
41
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang maliit at malaking letrang Ee.
Pagsasanay 41
42
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang letrang ng larawan na nagsisimula sa
tunog na /e/.
_________ _________ _________ __________
_________ _________ _________
Pagsasanay 42
43
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
A. Hanapin ang tamang ngalan ng
larawan.Pagkabitin ng guhit ang tamang
larawan at ngalan nito.
A B
1. Emma
2. memo
3. mesa
B. Isulat sa kahon ang salitang nasa kaliwa.
Basahin ang mga salita.
1. Emma 4. mime
2.mesa 5. Amie
3.memo
Pagsasanay 43
44
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang nawawalang tunog ng bawat larawan.
1. ____ kra
2. ____ lise
3. ____ to
4. ____ kis
5. ____ roplano
Pagsasanay 44
45
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Hanapin ang tamang ngalan ng larawan.
Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at
ngalan nito.
A B
1. a. bao
2. b. baso
3. c. baba
4. d. babae
5. e. bibe
Pagsasanay 45
46
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang nawawalang letra sa ngalan ng
larawan.
_____ao
____ ____ so
bi ____ ____
ba ___ ___
ba ___ ___ ___
Pagsasanay 46
47
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang maliit at malaking letrang Uu .
Pagsasanay 47
48
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang malaking titik /T/ at maliit na titik /t/
Pagsasanay 48
49
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
T o t b
k o t m
o P m t
T t w m
A b x t
Pagsasanay 49
50
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagdugtungin ng guhit ang tamang ngalan ng
mga larawan sa hanay A sa hanay B.
A B
tasa
buto
tabo
bata
mata
Pagsasanay 50
51
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang malaki at maliit na titik /Kk/
Pagsasanay 51
52
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bilugan ang mga salitang may tunog na /Kk/.
1. baso bata babae
2. sama tama mama
3. samba isama timba
4. Toto baso ama
5. mama Tomas isa
Isulat ang letrang Tt sa patlang. Basahin ang
pangungusap na nabuo.
1. Mabal __ si __ o __o.
2. May ba __ o sa mesa.
3. Ma __ amis ang tubo.
4. May __ u __ubi sa __abi ng ba __o.
5. Ma __ aba ang __ u __ ubi.
Pagsasanay1
53
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang letrang “Ll”.
Pagsasanay 2
54
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang letrang “Ll” sa mga sumusunod na
patlang.
1.___obo 4. ___ima
2.___abi 5. ___ola
3.___aso
Salungguhitan ang mga salita na may titik “Ll”.
Mata laso kambing lata
Lolo baka lapis kahon
Pagsasanay 3
55
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang malaki at maliit na titik “Yy”.
Pagsasanay 4
56
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Hanapin ang mga pangalan ng mga larawan na
nasa hanay A at lagyan ng pahabang guhit
patungo sa hanay B.
Hanay A hanay B
1. a. labi
2. b.pencil
3. c.laso
4. d.lola
5. e.lobo
Pagsasanay 5
57
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang maliit at malaking titik Gg.
Pagsasanay 6
58
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Paghambingin ang hanay A at hanay B.
Hanapinang wastong tawag sa mga sumusunod
na larawan na mga nagsisimula sa titik Gg.
HANAY A HANAY B
1. a. Gunting
2. b. gagamba
3. c. gitara
4. d. gulay
5. e. gatas
6. f. gumamela
Pagsasanay 7
59
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat sa patlang ang unang letra ng mga
larawan.
___atas ___unting ___iyog
___agamba ___ota
Pagsasanay 8
60
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Iugnay ang larawan sa salitang kilos.Guhitan ito.
1. umaakyat
2. kumakain
3. natutulog
4. naglalaba
5. naliligo
6. kumakain
Pagsasanay 9
61
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Rr.
Pagsasanay 10
62
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa R? P?
Lagyan ng parisukat kung P at bilugan
kung R ang mga larawan.
Pagsasanay 11
63
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang maliit at malaking letrang Rr.
Pagsasanay 12
64
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at
salita.
A B
1. a. gulong
2. b. mangga
3. c. ngipin
4. d. sanga
5. e. banga
Pagsasanay 13
65
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang maliit at malaking letrang NG/ng.
Pagsasanay 14
66
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng tsek( /) ang lahat ng mga salitang may letrang
NGng at ekis(x) kung wala ang letrang tinutukoy.
ngata retaso langka
resibo bingi raketa
basura sanga bungo
munggo ngawa aral
tangkay lungga pareho
Iangkop ang mga salitang nakasulat sa kahon.
1) bunga
2) nguya
3) ngalan
4) ngiti
5) nguso
Pagsasanay 15
67
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagtambalin ng guhit.
duyan
dagat
dila
damit
daga
Pagsasanay 16
68
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang maliit at malaking letrang Mm.
Pagsasanay 17
69
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat sa patlang ang nawawalang letra.
1. __ahon
2. __ila
3. __ilis
4. __uhat
5. __uyan
Pagsasanay 18
70
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bilugan ang lahat ng letrang Dd sa mga salita.
Damo dilis damit
dike dasal dugo
duyan dalandan daliri
Isulat ang nawawalang letra sa patlang.
1. ___aing 4. ___alawa
2. ___ugo 5. uo___
3. ___oktor
Pagsasanay 19
71
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan.
___ipin ___amo ___iti
___aga ___uso ___ila
Pagsasanay 20
72
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan
ng tatsulok ang simulang letra ng larawan.
ng l d
d k y
h d w
ng t d
w s d
y ng d
Pagsasanay 21
73
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at ang maliit na letrang Hh.
Pagsasanay 22
74
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at
salita.
1. a. luha
2. b. ahas
3. c. hikaw
4. d. hari
5. e. halaman
Pagsasanay 23
75
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang
tunog at buuin ang salita.
1. ___ukay 4. ___alaman
2. ___ari 5. ___olen
3. ___ikaw
Pagsasanay 24
76
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bakatin ang malaki at maliit na letrang Ww sa
guhit.
Pagsasanay 25
77
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagdugtungin ng guhit ang larawan sa pangalan
nito.
Walis
Watawat
Kawali
Walo
Sawa
Pagsasanay 26
78
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong.
Watawat ang isa sa sagisag n gating bansa
Pula puti at bughaw ang kulay nito.
May tatlong bituin ito.
May araw ito na may walong sinag.
Alagaan natin an gating watawat
Tanong:
1. Ano ang mga sumasagisag sa ating
bansa?
2. Ano-ano ang kulay ng watawat?
3. Ilan ang sinag ng araw sa watawat?
4. Paano mo ipakikita ang paggalang
sa ating pambansang watawat?
5. Kailan itinataas ang watawat ng
Pilipinas?
6. Bakit dapat igalang ang watawat
ng Pilipinas?
Pagsasanay 27
79
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan.
___ tawat ___ laman ___ lis
___ri ___lo ___mon
Pagsasanay 28
80
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Kulayan ang kahong may titik o pantig na tulad
ng nasa labas.
aw
ha
w
ah
wa
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan
ng puso ang simulang letra ng larawan.
l a w k h y
h w I t a w
w S l I h t
al as ay aw am
ma ha sa nga wa
h ng d s w
ah ar ad an ak
ba ka la ga ta
Pagsasanay 29
81
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sippin ang letrang Cc.
Pagsasanay 30
82
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Jj.
Pagsasanay 31
83
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang
unahang tunog ng pangalan nito.
c/si/
c/k/
c/si/
j/h/
j/dy/
j/h/
Pagsasanay 32
84
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at salita.
 Jojo
 jacket
 carrot
Pagsasanay 33
85
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ff.
Pagsasanay 34
86
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Zz.
Pagsasanay 35
87
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang
unahang tunog ng pangalan nito.
/f/
/z/
/z/
/f/
/f/
/z/
Pagsasanay 36
88
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Ayusin ang mga salita at iakma sa kahon.
1. Ozo
2. razeb
3. derfol
4. roze
5. taZi
Pagsasanay 37
89
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan
nito.
1. querubin
2. Quezon
3. Quintin
Pagsasanay 38
90
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Bilugan ang salitang may tunog na /v/.
1. baso vinta kubo aso
2. palaka damo manok Vinia
3. violin dagat bulak lapis
4. Victor ama bote Eba
5. baba Vilma nanay bata.
Basahin ang mga salita sa kaliwa at isulat sa
kaukulang kahon.
1. vinta
2. violin
3. Ver
4. Victor
5. Vera
Pagsasanay 39
91
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Pag-ugnayin ang larawan sa angkop na salita.
a. Violin
b. Quezon
c. Quezo
d. Vera
e. Querubin
Pagsasanay 40
92
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Isulat ang pangalan ng bawat larawan sa
patlang.
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Pagsasanay 41
93
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: _____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Xx.
Pagsasanay 42
94
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: _____________________
Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa
larawan.
_____rox machine
_____ ray
Ale _____
_____ ylographer
_____taxi
Pagsasanay 43
95
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ññ.
Pagsasanay 44
96
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa
larawan.
Ni___a
Ni ___o
Se___or
Osme ____a
Pi ____a
Pagsasanay 45
97
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: _____________________
Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan
nito.
A B
a. señor
b. Zuñiga
c. Osmeña
d. Niña
e. Niño
Pagsasanay 46
98
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: ____________________
Kulayan ang kahong may letra o pantig na tulad
ng nasa labas:
ax
ña
Ññ
añ
xa
Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang
tunog at buuin ang salita.
1. 4.
Ni ___a Do____a
2. ___ ray 5.
____ylophone
3. ___ erox
al as ay aw ax
ma ña sa nga wa
Hh NGng Dd Ss Ww
ah ar ad añ ak
ba ka xa ga ta
Pagsasanay 47
99
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Grado: _____________________
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ipaloob
sa bituin ang kabilang na tunog na bumubuo sa
larawan.
/x/ /ñ/ /w/ /k / /ñ/ /x/
/h/ /ñ/ /x/ /x/ /ñ/ /t/
/w/ /x/ /ñ/ /h/ /x/ /ñ/
Pagsasanay 48
100
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng tig limang tiyak na ngalan ng tao,
bagay, at pook sa inyong sagutang papel.
Pagsasanay 1
Tiyak na ngalan ng pook
Tiyak na ngalan ng tao
Tiyak na ngalan ng bagay
101
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Pagmasdan ang mga larawan. Basahin at sagutin
ang mga tanong. Isulat ang tiyak na ngalan ng
bawat larawan sa inyong sulatang papel.
1. Ano ang pangalan ng bata sa
larawan?
____________________________________________
2. Ano ang tatak ng sapatos?
____________________________________________
3. Saan kumakain ang mag – anak?
______________________________
Pagsasanay 2
Naykee
JOLLYDEE
102
4. Ano ang kinuha ng bata sa
kahon?
___________________________
5. Saang simbahan magsisimba ang
mag anak?
___________________________
Pasig Catholic Church
103
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang
mga tanong upang mabuo ang mga
pangungusap.
1. Ano ang pangalan ng simbahan?
________________ ang pangalan ng simbahan.
2. Ano ang pangalan ng lapis?
________________ ang pangalan ng lapis.
3. Ano ang pangalan ng batang lalaki?
Si ________________ ang batang lalaki.
4. Ano ang pangalan ng batang babae?
Si ________________ ang batang babae.
5. Ano ang pangalan ng sapatos?
_________________ang pangalan ng sapatos.
Pagsasanay 3
Pasig Catholic Church Naykmee Shoes
104
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na
panghalip na pantukoy. Iguhit ang iyong
kasagutan.
Ito
________________________
________________________
________________________
Dito
Pagsasanay 4
105
Iyan Diyan
Iyon Doon
106
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan
gamit ang tamang panghalip na pantukoy.
1. _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2. _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Pagsasanay 5
107
3. _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4. _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
108
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Isulat sa sagutang papel ang nawawalang
panghalip sa loob ng lobo upang mabuo ang
usapan ng nanay at ng anak.
Pagsasanay 6
Pupunta _____
ng ate mo sa
grocery.
Sasama ka
ba?
Opo, sasama
________.
Huwag ka nang
sumama. Hindi rin
sasama sina tatay
at kuya . ______na
ang magbantay
kay bunso.
______ na lang
po ni ate ang
pumunta sa
grocery.
Maglalaro na
lang po ______ ni
bunso.
109
Sumulat ng pangungusap gamit ang mga
panghalip.
Ako/ko
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Ikaw
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Siya
Aalis na _____.
Mag-ingat po
_____.
110
Kami
Sila
111
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Basahin ang pangungusap. Iguhit sa mga linya
ang masayang mukha  kung ang
pangungusap na pautos ay ginamit nang wasto
at malungkot na mukha  kung hindi.
1. Pakilagay ang baso sa mesa. ______
2. Bilisan mo ang paghuhugas, ang bagal mo!
______
3. Maaari bang damputin mo ang basurang papel
sa ilalim ng upuan? ______
4. Pakikuha ang lapis ko sa bag. ______
5. Magpalit ka ng damit. ______
Pagsasanay 7
112
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Punan ang patlang ng angkop na salitang pautos.
Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng angkop
na salita sa loob ng kahon.
Tamang Paliligo
Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang
mga kailangang gamitin sa paliligo.
“_______ ka ng tuwalya sa banyo. Huwag mong
kalilimutan,” sabi ni nanay Linda.
“Opo, nanay,” sagot ni Ana.
“Para maging malinis ang iyong katawan,
ganito ang gagawin mo”.
_________ nang maayos ang iyong katawan.
_________ nang maayos ang iyong ulo at ang
buo mong katawan.
Pagsasanay 8
Magdala Sabunin Dalhin
Banlawan Linisin
113
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga
salitang pantawag. Lagyan ng guhit.
A. B
1. Gng. Doktora
2. G. Kapitan
3. Dra. Ginoo
4. Gob. Ginang
5. Kap. Gobernador
Pagsasanay 9
114
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Punan ng angkop na salitang dinaglat ang
patlang upang maging buo ang isinasaad ng
pangungusap.
1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio
M. Macatangay.
2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa
aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si
____ Alejandro Ilagan.
3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____
Melanie Camacho.
4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang
pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan.
Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto.
5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na
____ Erlinda Salvo
Pagsasanay 10
115
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos
ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At
sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na
pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa
pangalawang guhit.
1. ___________________________
___________________________
2. __________________________
__________________________
Pagsasanay 11
116
3. _______________________
_______________________
4. ________________________
________________________
5. ________________________
________________________
117
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang
kilos na ipinakikita sa larawan.
1. _________________________________
_________________________________
_________________________________
2. ___________________________________
__________________________________
__________________________________
3. _________________________________
_________________________________
_________________________________
Pagsasanay 12
118
4. _________________________
_________________________
_________________________
5. _________________________
_________________________
_________________________
119
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan.
Isulat sa iyong sagutang papel.
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5 ______________________
Pagsasanay 13
120
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng mga salitang pinaikli at gamitin sa
pangungusap.
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
Isulat ang katumbas na pinaikling salita.
1. mesa at silya _____________
2. kutsara at tinidor _____________
3. timba at tabo _____________
4. relo at singsing _____________
5. batya at tubig _____________
Pagsasanay 14
121
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos at ang
larawan.
 umaawit
 nagbabasa
 nanonood
 pumapasok
 naglalaba
Pagsasanay 15
122
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Kopyahin sa papel ang tamang salitang
babanggitin ng guro.
1. inaaruga bantog bundok yungib
2. himagsikan ilog bulaklak kaibigan
3. bundok mandirigma bantog engkantado
4. yungib gubat bato bantog
5. engkantado inaaruga yungib himagsikan
Isulat sa sagutang papel ang markang (/) kung
wasto ang baybay at ang (x) kung mali.
1. bantog x /
2. inaaruga x /
3. engkantado x /
4. mandirigma x /
5. himagsikan x /
Pagsasanay 16
123
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
A.Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang
pahayag at M kung mali.
____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si
Andres sa gulang na labing-apat.
____ 2. Sila ay pitong magkakapatid.
____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng
puno sa gubat si Andres Bonifacio.
____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang
magkakapatid ng suman sa simbahan.
____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo,
Maynila.
B. Sipiin sa sagutang papel ang mga salitang
nagsasaad ng kilos.
nagtatrabaho naglilinis nagtitinda
tungkod baston ulila
abaniko uminom gumagawa
umuupo bata
Pagsasanay 17
124
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
C.Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa
bawat pangungusap.
1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng
kawayan sa gubat.
2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng
kawayan.
3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod.
4. Pumasok sa paaralan si Andres.
5. Bumili ng tungkod ang mga tao.
D. Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang
kilos. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
Salitang-
ugat
Ginawa
na
Ginagawa
pa
Gagawin
pa
lamang
dasal
luto
Pagsasanay 18
125
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung
wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung
hindi.
____1. Nakinig kami kagabi sa kuwento ni Lola
Sita.
____2. Palaging tutulungan ng nanay ang mga
anak.
____3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga
hayop.
____4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon.
____5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila
para mapreskuhan.
Pagsasanay 19
126
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang
sagot.
1. a. naglalakad
b. tumatakbo
2. a. nagsisimba
b. kumakanta
3. a. nagwawalis
b. nagtuturo
4. a. nagsasalita
b. gumagapang
5. a. nagbabasa
b. nagsusulat
Pagsasanay 20
127
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Kopyahin ang salitang nagsasaad ng kilos sa
bawat pangungusap.
1. Nagwawalis ng sahig si Edna.
2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig.
3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad.
4. Masarap maligo sa ulan.
5. Maayos at malinis siyang sumulat ng
pangalan.
Isulat nang wasto ang mga pangungusap.
1. ang bata ay nagbubunot ng damo
___________________________________
2. si ben ay kumakain ng langka
___________________________________
3. lumilipad ang ibon sa parang
___________________________________
4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat
___________________________________
5. umiinom ng gatas si rosa
__________________________________
Pagsasanay 1
128
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Kopyahin ang salitang naglalarawan na ginamit
sa bawat pangungusap.
1. Malalaki ang mga isda sa dagat.
2. Masipag si tatay.
3. Ang sariwang prutas ay masarap.
4. Mabango ang bulaklak.
5. Ang paligid ay malinis.
Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na
ginamit sa bawat pangungusap.
1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay.
2. Dapat laging malinis ang paligid.
3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti
sa katawan.
4. Luntian ang dahon.
5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni
Nanay.
Pagsasanay 2
129
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga
pangungusap na may salitang naglalarawan
tungkol dito.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Pagsasanay 3
130
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo
ang pangungusap.
matibay malinis mahaba
masaya matigas
1. __________ sila dahil marami ang kanilang
naibentang produkto.
2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________
ang paninda nilang sapatos.
3. ____________ang taling ginamit sa paggawa
ng palamuti.
4. _______________ ang upuang gawa sa puno
ng niyog.
5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang
mapanatiling ______________ang paligid.
Pagsasanay 4
131
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
mga salitang naglalarawan. Salungguhitan ang
ginamit na salitang naglalarawan.
1. Ilarawan ang pisara
2. Ihambing ang pisara sa mesa
3. Ihambing ang walis sa basahan
4. Ihambing ang ruler sa lapis at pambura
________________________________
5. Ihambing ang tuwalya sa bimpo at panyo.
__________________________________________________
Pagsasanay 5
132
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
mga salitang naglalarawan sa mga bagay na
nasa loob ng kahon.Salungguhitan ang mga
salitang naglalarawan.
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
Pagsasanay 6
133
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Paghambingin ang larawan gamit ang salitang
naglalarawan.Isulat ang tamang sagot sa
sagutang papel.
Ang payong ay __ kaysa
lapis.
Ang bundok ang _____
sa lahat.
Ang cake ay_____ kaysa
sorbetes.
Si Romar ang sa tatlo .
Pedro Danilo Romar
Ang ilog ay ______ kaysa
kanal.
Pagsasanay 7
134
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Isulat
ang salitang naglalarawan sa unang guhit at isulat
ang kasalungat na kahulugan nito sa ikalawang
guhit.
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
Pagsasanay 8
135
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Iguhit ang bituin sa ibabaw ng guhit kung ang
dalawang pares ng salita ay magkasingkahalugan
at iguhit ang tatsulok kung magkasalungat ng
kahulugan.
_______________ 1. masipag – tamad
_______________ 2. marunong – matalino
_______________ 3. mabilis – mabagal
_______________ 4. malinis – madumi
_______________ 5. tahimik – maingay
_______________ 6. masaya – malungkot
_______________ 7. malapad – malawak
_______________ 8. madilim – maliwanag
_______________10. mataas – matangkad
Pagsasanay 9
136
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Lagyan ng tsek (√) ang loob ng kahon kung ang
dalawang salita ay may magkasalungat na
kahulugan at ekis (x) kung ang dalawang salita ay
magkasingkahulugan.
malinis – marumi maalaga - maaruga
masipag – tamad mabilis - matulin
matigas - malambot kahali-halina – kaakit-akit
payapa - tahimik matalas - mapurol
mataba - mapayat matipid - masinop
Pagsasanay 10
137
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
A.Pagtambalin ang dalawang salita
Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang dalawang
salitang may magkasalungat na kahulugan mula
sa hanay A patungo sa hanay B.
A B
1. malamig a. pangit
2. tunay b. mainit
3. mataas c. malungkot
4. maganda d. mababa
5. masaya e. peke
Pagsasanay 11
138
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
B. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob
ng kahon ang kasingkahulugan ng salitang may
salungguhit.
1. Malawak ang palaruan sa aming plasa.
(malapad, maikli, mataba)
2. Kaaya-ayang mamasyal sa mga palaruan.
(malungkot, maganda, tamad)
3. Masiglang nagtatakbuhan ang kabataan.
(mahina, mabagal, maliksi)
4. Bughaw ang kulay ng ulap sa langit.
(asul, pula, dilaw)
5. Tunay na masayang mamasyal sa ating
plasa.
(malamig, totoo, maliit)
Pagsasanay 12
139
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
C. Basahin at unawain ang maikling kuwento.
Sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra
ng tamang sagot.
Kahit saan ay pinag-uusapan ang pabago-bagong
klima. Sa tindi ng init, maraming halaman ang nalalanta.
Maraming tao ang nagkakasakit.
Hindi lamang ang sobrang init ang pinagtatakhan
ng mga tao. Kung panahon ng tag-ulan, maraming lugar
ang binabaha. Maraming ari-arian ang nasisira.
Maraming tao ang namamatay. May mga lupang
gumuguho. Sino ang dapat sisihin? Tayo bang mga tao?
O sadyang nagbabago na ang panahon.
Maraming katanungan ang nasa ating isipan.
Huwag nating kalilimutang ito ang ating tirahan, kaya atin
itong pangalagaan. Mahalin natin ang mga likas na
yamang bigay sa atin ng Lumikha.
Pagsasanay 13
140
Mga tanong:
1. Ano ang palaging pinag-uusapan ng
mga tao?
a. takbo ng panahon
b. pamumuhay ng mga tao
c. ang pag-aaral
2. Ano ang mangyayari kapag sobra ang
init ng panahon?
a. mabilis lumago ang mga halaman
b. marami ang naglalaro sa palaruan
c. nalalanta ang mga halaman
3. Ano ang nangyayari kapag may baha?
a. marami ang naliligo
b. masayang naliligo sa baha ang mga
bata
c. may mga namamatay
4. Sa anong paraan ninyo
mapapangalagaan ang ating tirahan?
a. palaging makinig ng balita
b. huwag putulin ang mga
punongkahoy at iwasan ang
pagtatapon ng basura sa mga ilog
at daluyan ng tubig
c. maglaro araw-araw
141
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
A.Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang
pang-abay na ginamit sa pangungusap
1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke.
2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga
pinamili.
3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka-
uwi.
4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang
pinamiling gulay.
5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong
gulay sa malaking mangkok.
B. Sumulat ng pangungusap gamit ang
sumusunod na pang-abay.
1. tuwing Pasko ______________________________
2. patakbo __________________________________
3. nasa bukid ________________________________
4. sa likod-bahay_____________________________
5. sa makalawa ______________________________
Pagsasanay 14
142
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
A.Bilugan ang mga salitang pang-abay.
1. Bukas pa ako pupuntang Lucena.
2. Maganda ang boses ni Mona.
3. Nawala ang bola sa madamong lugar ng
plasa.
4. Bakit maliliit ang dala niyang mangga?
5. Isa-isang pumasok ang mga bibe sa
kulungan .
B. Gamitin ang mga salitang pang-abay sa
pangungusap.
1. dagdagan pa_______________________________
2. mamaya na ________________________________
3 kahapon ___________________________________
4. walang ibinigay_____________________________
5. bukas_______________________________________
Pagsasanay 15
143
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
A.Gamitin ang mga pang-abay na nasa loob ng
kahon upang mabuo ang pangungusap.
Bukas, _________ pa ay pupunta na sa bukid si
tatay. Maraming gulay doon. Mangunguha
siya ng kalabasa, talong, sitaw, okra, at
labanos.
Sa palengke, ____________ bumili ang kanyang
mga suki. ________ ubos ang kanyang tindang
gulay, kaya __________ siyang nakakauwi.
Pagsasanay 16
madilim-dilim mahirap nag-uunahang
palaging maaga makuha
144
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Tingnan ang mga larawan at basahin nang
maayos ang mga pangungusap. Kopyahin ang
mga salitang pang-abay na ginamit sa
pangungusap.
1. Nagpalipad ng
saranggola si Lito
kahapon.
2. Nagpunta sa palengke
si Ana at ang kanyang
nanay.
3. Ngayon ang kaarawan
ni Tony.
4. May kambing sa ibabaw
ng burol.
5. Natutulog ang aso sa
ilalim ng puno.
Pagsasanay 17
145
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Tingnan ang larawan. Piliin ang angkop na pang-
abay. Pagkatapos gamitin ito sa pangungusap.
1. a. sa bukid b. sa bahay
c. sa kusina
2. a. sa plasa b. sa tindahan
c. sa paaralan
3. a. sa duyan b. sa mesa
c. sa garahe
4. a. sa kusina b. sa kuwarto
c. sa hardin
5. a. sa basket b. sa bag
c. sa kahon
Pagsasanay 18
146
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng tsek
(√) ang unahan ng pangungusap kapag ang
salitang may guhit ay pang-abay at lagyan ng
ekis (X) kung hindi.
1. Maaga pa nang itinayo ng mga tao ang
bakod ng kanilang bahay.
2. Mabilis na nilinisan ng mga tao ang
kanal.
3. Agad-agad na inayos ang mga
natanggal na bubong.
4. Tuwang -tuwa ang mga tao sa nangyari.
5. Dinadala sa pagamutan ang mga
nasugatan.
6. Nakalagay sa first aid kit ang mga
gamot.
7. Buong araw umulan nang malakas.
8. Wala sina nanay at tatay sa bahay.
9. Iwasang lumabas ng bahay kapag may
bagyo.
10.Takot si Karen sa kidlat at kulog.
Pagsasanay 19
147
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Sumulat ng kuwento gamit ang mga salitang
pang-abay ayon sa larawan.
_______________________
Pamagat
__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Pagsasanay 20
148
Pangalan:_______________________ Petsa: ________
Baitang: ____________________
Basahin at kopyahin ang mga pang-abay na nasa
loob ng pangungusap.
1. Bumaha sa likod ng bahay nina Lita at Oscar.
2. Mabilis tumaas ang tubig-baha.
3. Malakas ang hangin kahapon.
4. Dinala sa ospital ang mga biktima ng baha.
5. Mabilis na lumikas ang mga biktima ng bagyo
Pagsasanay 21

Recommandé

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
113.9K vues185 diapositives
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH par
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MAPEHLiGhT ArOhL
207.5K vues496 diapositives
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) par
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)LiGhT ArOhL
339.6K vues296 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
161.3K vues78 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
253.5K vues116 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
483.7K vues567 diapositives

Contenu connexe

Tendances

K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS par
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSLiGhT ArOhL
280.5K vues296 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
73.9K vues172 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
91K vues152 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSLiGhT ArOhL
188.6K vues367 diapositives
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH par
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHLiGhT ArOhL
323.4K vues104 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOLiGhT ArOhL
267.7K vues166 diapositives

Tendances(20)

K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL280.5K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL73.9K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL91K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL188.6K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
LiGhT ArOhL323.4K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.7K vues
k to 12 Filipino Grade 2 lm par Ahtide Agustin
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin387.4K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL185.8K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
LiGhT ArOhL130.8K vues
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL266K vues
Grade 3 EsP Learners Module par Lance Razon
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
Lance Razon92.3K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL116.4K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
LiGhT ArOhL138.5K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
LiGhT ArOhL153.1K vues
Grade 3 Science Learners Module par Lance Razon
Grade 3 Science Learners ModuleGrade 3 Science Learners Module
Grade 3 Science Learners Module
Lance Razon100.7K vues
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter par EDITHA HONRADEZ
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarterMAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
MAPEH 3 Music Learner's Manual 3rd quarter
EDITHA HONRADEZ33.6K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)
LiGhT ArOhL107.4K vues
Grade 2 Mother Tongue-Based Multi-lingual Education BIKOL LM par Paulita Mamansag
Grade 2 Mother Tongue-Based Multi-lingual Education BIKOL LMGrade 2 Mother Tongue-Based Multi-lingual Education BIKOL LM
Grade 2 Mother Tongue-Based Multi-lingual Education BIKOL LM
Paulita Mamansag62.2K vues

Similaire à K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

Lm ekonomiks grade10_q3 par
Lm ekonomiks grade10_q3Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3Gabriel Fordan
1.2K vues112 diapositives
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf par
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfFilipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfMayMendoza29
513 vues152 diapositives
Lm ekonomiks grade10_q4 par
Lm ekonomiks grade10_q4Lm ekonomiks grade10_q4
Lm ekonomiks grade10_q4Gabriel Fordan
1.5K vues172 diapositives
1 mtb lm tag q1 w3 (1) par
1 mtb lm tag q1 w3 (1)1 mtb lm tag q1 w3 (1)
1 mtb lm tag q1 w3 (1)EDITHA HONRADEZ
898 vues11 diapositives
Ekonomiks lm yunit 1 par
Ekonomiks lm  yunit 1Ekonomiks lm  yunit 1
Ekonomiks lm yunit 1SantosTeresa
4.9K vues102 diapositives
Q3 epp agri v2 par
Q3 epp agri v2Q3 epp agri v2
Q3 epp agri v2EDITHA HONRADEZ
254.5K vues141 diapositives

Similaire à K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)(20)

Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf par MayMendoza29
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdfFilipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
Filipino 2 Tagalog Unit 1 Learner's Material.pdf
MayMendoza29513 vues
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao par LiezlMae
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakataoGrade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
Grade 8-learning-module-values-education-edukasyon-sa-pagpapakatao
LiezlMae5.6K vues
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf par WizlyVonLedesmaTandu
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdfAP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod3_MgaYugtongPagunladngKulturasaPanahongPrehistoriko_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf par WizlyVonLedesmaTandu
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdfAP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
AP8_q1_mod4_ImpluwensiyangHeograpiyasamgaSinaunangKabihasnan_v5.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf par MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 vues
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro par elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang634 vues
Ekonomiks 10 Unit 2 LM par Harry Fox
Ekonomiks 10 Unit 2 LMEkonomiks 10 Unit 2 LM
Ekonomiks 10 Unit 2 LM
Harry Fox5.1K vues
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf par WizlyVonLedesmaTandu
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdfAralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
AralingPanlipunan8_q1_mod5_MgaSinaunangKabihasnan_v5 FINAL.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf par zaldy324
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdfdokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
dokumen.tips_k-to-12-grade-4-teachers-guide-in-araling-panlipunan-q1-q4.pdf
zaldy32420 vues
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL233.9K vues

Plus de LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
16.6K vues17 diapositives
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.3K vues55 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K vues61 diapositives
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 par
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
25.6K vues48 diapositives
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.2K vues88 diapositives
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
18.8K vues42 diapositives

Plus de LiGhT ArOhL(20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par LiGhT ArOhL
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
LiGhT ArOhL16.6K vues
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL32.3K vues
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.1K vues
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
LiGhT ArOhL25.6K vues
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL36.2K vues
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL18.8K vues
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.1K vues
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.5K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL51.5K vues
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.6K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL19.1K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL31.2K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL37.5K vues
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL47.6K vues
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL55.5K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL227.1K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL240.1K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL243.9K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL199.8K vues

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)

 • 1. Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog
 • 2. ISBN: 978-971-9981-70-1 Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com
 • 3. 1 Mother Tongue - Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 4. Mother Tongue Based Multilingual Education – Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog Unang Edisyon, 2013 ISBN: 978-971-9981-70-1 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi: Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd- IMCS) Office Address : 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600 Telefax : (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address : imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag – aaral sa Tagalog Kasangguni : Rosalina J. Villaneza Mga manunulat : Nida C. Santos and Agnes G. RolleMrs. Minerva David and Grace U. Salvatus Mga tagasuri : Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas, Gumuhit ng mga larawan : Erich D. Garcia, Amphy B. Ampong, Deo R. Moreno Layout Artist : Anthony Gil Q. Versoza
 • 5. Talaan ng Nilalaman Quarter I …………………………………………………..1 Pagsasanay 1..................................................................1 Pagsasanay 2..................................................................2 Pagsasanay 3..................................................................3 Pagsasanay 4..................................................................4 Pagsasanay 5..................................................................5 Pagsasanay 6..................................................................6 Pagsasanay 7..................................................................7 Pagsasanay 8..................................................................8 Pagsasanay 9..................................................................9 Pagsasanay 10……………………………………………10 Pagsasanay 11............................................................. 11 Pagsasanay 12............................................................. 12 Pagsasanay 13............................................................. 13 Pagsasanay 14............................................................. 14 Pagsasanay 15............................................................. 15 Pagsasanay 16............................................................. 16 Pagsasanay 17............................................................. 17 Pagsasanay 18............................................................. 18 Pagsasanay 19............................................................. 19 Pagsasanay 20............................................................. 20 Pagsasanay 21............................................................. 21
 • 7. Pagsasanay 22............................................................. 22 Pagsasanay 23............................................................. 23 Pagsasanay 24............................................................. 24 Pagsasanay 25............................................................. 25 Pagsasanay 26............................................................. 26 Pagsasanay 27............................................................. 27 Pagsasanay 28............................................................. 28 Pagsasanay 29............................................................. 29 Pagsasanay 30............................................................. 30 Pagsasanay 31……………………………………………31 Pagsasanay 32............................................................. 32 Pagsasanay 33............................................................. 33 Pagsasanay 34............................................................. 34 Pagsasanay 35............................................................. 35 Pagsasanay 36............................................................. 36 Pagsasanay 37............................................................. 37 Pagsasanay 38............................................................. 38 Pagsasanay 39............................................................. 39 Pagsasanay 40............................................................. 40 Pagsasanay 41............................................................. 41 Pagsasanay 42............................................................. 42 Pagsasanay 43............................................................. 43 Pagsasanay 44............................................................. 44 Pagsasanay 45............................................................. 45
 • 8. Pagsasanay 46............................................................. 46 Pagsasanay 47............................................................. 47 Pagsasanay 48............................................................. 48 Pagsasanay 49............................................................. 49 Pagsasanay 50............................................................. 50 Pagsasanay 51............................................................. 51 Quarter II …………………………………………………….52 Pagsasanay 1……………………………………………..52 Pagsasanay 2............................................................... 53 Pagsasanay 3............................................................... 54 Pagsasanay 4............................................................... 55 Pagsasanay 5............................................................... 56 Pagsasanay 6............................................................... 57 Pagsasanay 7............................................................... 58 Pagsasanay 8............................................................... 59 Pagsasanay 9............................................................... 60 Pagsasanay 10............................................................. 61 Pagsasanay 11............................................................. 62 Pagsasanay 12............................................................. 63 Pagsasanay 13............................................................. 64 Pagsasanay 14............................................................. 65
 • 9. Pagsasanay 15............................................................. 66 Pagsasanay 16............................................................. 67 Pagsasanay 17............................................................. 68 Pagsasanay 18............................................................. 69 Pagsasanay 19............................................................. 70 Pagsasanay 20............................................................. 71 Pagsasanay 21............................................................. 72 Pagsasanay 22............................................................. 73 Pagsasanay 23............................................................. 74 Pagsasanay 24............................................................. 75 Pagsasanay 25............................................................. 76 Pagsasanay 26............................................................. 77 Pagsasanay 27............................................................. 78 Pagsasanay 28............................................................. 79 Pagsasanay 29............................................................. 80 Pagsasanay 30……………………………………………81 Pagsasanay 31............................................................. 82 Pagsasanay 32............................................................. 83 Pagsasanay 33............................................................. 84 Pagsasanay 34............................................................. 85 Pagsasanay 35............................................................. 86 Pagsasanay 36............................................................. 87 Pagsasanay 37............................................................. 88 Pagsasanay 38............................................................. 89
 • 10. Pagsasanay 39............................................................. 90 Pagsasanay 40............................................................. 91 Pagsasanay 41............................................................. 92 Pagsasanay 42............................................................. 93 Pagsasanay 43............................................................. 94 Pagsasanay 44............................................................. 95 Pagsasanay 45............................................................. 96 Pagsasanay 46............................................................. 97 Pagsasanay 47............................................................. 98 Pagsasanay 48............................................................. 99 Quarter III …………………………………………………..100 Pagsasanay 1............................................................. 100 Pagsasanay 2............................................................. 101 Pagsasanay 3............................................................. 103 Pagsasanay 4............................................................. 104 Pagsasanay 5............................................................. 106 Pagsasanay 6............................................................. 108 Pagsasanay 7............................................................. 111 Pagsasanay 8............................................................. 112 Pagsasanay 9............................................................. 113 Pagsasanay 10………………………………………….114 Pagsasanay 11........................................................... 115 Pagsasanay 12........................................................... 117
 • 11. Pagsasanay 13........................................................... 119 Pagsasanay 14........................................................... 120 Pagsasanay 15......................................................... ..121 Pagsasanay 16........................................................... 122 Pagsasanay 17........................................................... 123 Pagsasanay 18........................................................... 124 Pagsasanay 19........................................................... 125 Pagsasanay 20........................................................... 126 Qarter IV ……………………………………………………127 Pagsasanay 1……………………………………………127 Pagsasanay 2............................................................. 128 Pagsasanay 3............................................................. 129 Pagsasanay 4............................................................. 130 Pagsasanay 5............................................................. 131 Pagsasanay 6............................................................. 132 Pagsasanay 7............................................................. 133 Pagsasanay 8............................................................. 134 Pagsasanay 9............................................................. 135 Pagsasanay 10........................................................... 136 Pagsasanay 11........................................................... 137 Pagsasanay 12........................................................... 138 Pagsasanay 13........................................................... 139 Pagsasanay 14........................................................... 141
 • 12. Pagsasanay 15........................................................... 142 Pagsasanay 16........................................................... 143 Pagsasanay 17........................................................... 144 Pagsasanay 18........................................................... 145 Pagsasanay 19........................................................... 146 Pagsasanay 20........................................................... 147 Pagsasanay 21........................................................... 148
 • 13. 1 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang larawan ng mga hayop gamit ang pulang krayola na lumilikha ng tunog o huni na nasa gilid nito. Twit…twit… maaa…maaa… Grrrh…grrrrhh… ssshhh… ssshhh… Meee…meee… Pagsasanay 1
 • 14. 2 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang mga larawan at ang tunog o huni nito. Pagsasanay 2 kokak kokak aw aw aw tiktilaok oink oink moo moo
 • 15. 3 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek () ang loob ng kahon kung ito ang tunog na nalilikha ng nasa larawan. Uuum! Uuum! Pot! Pot! Pot! Tsug! Tsug! Pot! Pot! Pot! Wii! Wii! Pipiip! Pipiip! Kling! Klang! Tsug! Tsug! Bruuum! Bruuum! Uuum! Uuum! Pagsasanay 3
 • 16. 4 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang tunog ng mga bagay. prrt! prrt! prrt! tik! tak! tik! tak! krriiiing! krriiiing! pok! pok! pok! ting! ting! ting! Pagsasanay 4
 • 17. 5 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Ikahon ang tunog ng larawan. 1. ( prrt! prrt! prrt! / tong! tong! tong! ) 2. ( ksssk! ksssk! ksssk! / krriiiing! krriiiing!) 3. ( tik! tak! tik! tak! / boom! boom! ) 4. (ting! ting! ting! / prrt! prrt! prrt! ) 5. (boom! boom! / pok! pok! pok!) Pagsasanay 5
 • 18. 6 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang tamang simulang titik ng pangalan ng larawan. 1. b k m 2. m p k 3. l s r 4. t w b 5. l s o Pagsasanay 6
 • 19. 7 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang larawan sa loob ng bilog. Pagtapatin ang mga salitang kasintunog ng pangalan ng larawan. labi sakit susi laso gabi tutubi relo Pagsasanay 7
 • 20. 8 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek () ang tamang unahang letra ng pangalan ng larawan. k b l k l p v p l m n o k l v Pagsasanay 8
 • 21. 9 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na letra sa hangin, mesa, palad, likod kasabay ng pagbilang ng istrok o linya ng letra. Sipiin ang maliit at malaking letra sa alpabetong ibinigay. Pagsasanay 9
 • 22. 10 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 10
 • 23. 11 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 11
 • 24. 12 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hulaan ang unahang titik ng salita ng larawan at ibigay ang tunog nito. 1. 2. ____ usa ____ bon 3. 4. ____ abayo ____ nggoy 5. ____ has Pagsasanay 12
 • 25. 13 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 13
 • 26. 14 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay Pagsasanay 14
 • 27. 15 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang titik ng larawan, isulat ito sa maliit at malaking titik. 1. 2. _______________ _______________ 3. 4. _______________ _______________ 5. _________________ Pagsasanay 15
 • 28. 16 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang malaking letra at maliit na letra. Pagsasanay 16
 • 29. 17 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang malaking letra at maliit na letra. Pagsasanay 17
 • 30. 18 N b p u h w s Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unahang letra na nawawala sa bawat salitang nakikita. Piliin ang letra sa kahon. Maaaring gamitin ang letra ng maraming ulit. Igaan ala uto awala mbong lila ahay uhay ilao anya Pagsasanay 18
 • 31. 19 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek ( ) ang kung ang salita ay nasa tamang pantig. bi - bing - ka um -a - ga b - a - hay bi - la - o wal - a be - len u - ma - ga Be - ti - na ka - nya tin - da Lagyan ng Oo o Hindi ang bawat patlang kung tama ang unahang pantig. Tingnan ang mga tamang salita sa pisara. ______ Bibingka _______ kilao ______ Cetina _______ sigaw ______ buhay _______ buto ______ matanda _______ belen ______ itnda _______ ibingka Pagsasanay 19
 • 32. 20 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang mga salita sa larawang makikita. A B naglalaro bakuran empanada tindera umiyak Pagsasanay 20
 • 33. 21 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na ( naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak ) 1. Pagsasanay 21
 • 34. 22 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 2. Pagsasanay 22
 • 35. 23 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 3. Pagsasanay 23
 • 36. 24 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 4. Pagsasanay 24
 • 37. 25 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na napag-aralan na (naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak) 5. Pagsasanay 25
 • 38. 26 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin at bilugan ang tamang ngalan ng larawan. baso tinapay putobumbong baryo bilao kama nanay tatay ate tinda lola tindera buhay bahay umaga Pagsasanay 26
 • 39. 27 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin sa kanan ang tamang pantig ng bawat salitang nakasulat sa kaliwa, Bilugan ito. Malakas - ma / la / kas mal / a / kas ma / lak / as Wala w / a / l / a wa / l / a wa / la Bumbong bum / bo / ng bum / bong bu / mb / ong nanay nan / ay na / na / y na / nay nila ni / la n / i / l / a ni / l / a Pagsasanay 27
 • 40. 28 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa kahon ang letra ng bawat salita na nasa kaliwang bahagi. 1.kumain 2.empanada 3.kakanin 4.mahalaga 5.umiyak Pagsasanay 28
 • 41. 29 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letrang Mm. Pagsasanay 29
 • 42. 30 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Mm. Pagsasanay 30
 • 43. 31 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Aa. Pagsasanay 31
 • 44. 32 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek ang guhit sa ibaba ng larawan kapag ito’y nagsisimula sa pantig na nasa unahan. Kung hindi naman, lagyan ng X. sa _____ _____ _____ ma _____ _____ _____ Pagsasanay 32
 • 45. 33 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ bilugan ang unang tunog ng bawat larawan. Lagyan ng / ang kahon kung ang salita ay may mga tunog na /m/, /s/ at /a/. Ama lola Ita Bato Sam sasama Yoyo bag masa Pagsasanay 33 salamin sando manok silya mata
 • 46. 34 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang malaki at maliit na titik Ii Pagsasanay 34
 • 47. 35 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang pantig ng mga larawan. 1. _____sa 2. _____lya 3. _____law 4. ______sda 5. _____bon Pagsasanay 35 1
 • 48. 36 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang larawan sa tamang salita. (Whole Class) isa misa Sam Sisa ama Pagsasanay 36
 • 49. 37 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iguhit ang bilog kung nagsasaad ng tao ang larawan at X kung hindi. Pagsasanay 37
 • 50. 38 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unahang tunog bawat larawan. 1. ________ 2. ________ 3. ________ 4. ________ 5. ________ Bilangin ang pantig ng bawat salita. 1. ama- ___________ 2. mama- ___________ 3. am - ___________ 4. isama- ___________ 5. masa- ___________ Pagsasanay 38
 • 51. 39 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang maliit at malaking letrang Oo. Pagsasanay 39
 • 52. 40 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang letra ng mga larawan. 1. ___rasan 2. ___kra 3. ___so 4. ___tel 5. ___to Pagsasanay 40
 • 53. 41 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang maliit at malaking letrang Ee. Pagsasanay 41
 • 54. 42 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang letrang ng larawan na nagsisimula sa tunog na /e/. _________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ Pagsasanay 42
 • 55. 43 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ A. Hanapin ang tamang ngalan ng larawan.Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at ngalan nito. A B 1. Emma 2. memo 3. mesa B. Isulat sa kahon ang salitang nasa kaliwa. Basahin ang mga salita. 1. Emma 4. mime 2.mesa 5. Amie 3.memo Pagsasanay 43
 • 56. 44 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang nawawalang tunog ng bawat larawan. 1. ____ kra 2. ____ lise 3. ____ to 4. ____ kis 5. ____ roplano Pagsasanay 44
 • 57. 45 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin ang tamang ngalan ng larawan. Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at ngalan nito. A B 1. a. bao 2. b. baso 3. c. baba 4. d. babae 5. e. bibe Pagsasanay 45
 • 58. 46 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang nawawalang letra sa ngalan ng larawan. _____ao ____ ____ so bi ____ ____ ba ___ ___ ba ___ ___ ___ Pagsasanay 46
 • 59. 47 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Uu . Pagsasanay 47
 • 60. 48 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaking titik /T/ at maliit na titik /t/ Pagsasanay 48
 • 61. 49 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ T o t b k o t m o P m t T t w m A b x t Pagsasanay 49
 • 62. 50 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang tamang ngalan ng mga larawan sa hanay A sa hanay B. A B tasa buto tabo bata mata Pagsasanay 50
 • 63. 51 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na titik /Kk/ Pagsasanay 51
 • 64. 52 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang mga salitang may tunog na /Kk/. 1. baso bata babae 2. sama tama mama 3. samba isama timba 4. Toto baso ama 5. mama Tomas isa Isulat ang letrang Tt sa patlang. Basahin ang pangungusap na nabuo. 1. Mabal __ si __ o __o. 2. May ba __ o sa mesa. 3. Ma __ amis ang tubo. 4. May __ u __ubi sa __abi ng ba __o. 5. Ma __ aba ang __ u __ ubi. Pagsasanay1
 • 65. 53 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang letrang “Ll”. Pagsasanay 2
 • 66. 54 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang letrang “Ll” sa mga sumusunod na patlang. 1.___obo 4. ___ima 2.___abi 5. ___ola 3.___aso Salungguhitan ang mga salita na may titik “Ll”. Mata laso kambing lata Lolo baka lapis kahon Pagsasanay 3
 • 67. 55 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na titik “Yy”. Pagsasanay 4
 • 68. 56 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Hanapin ang mga pangalan ng mga larawan na nasa hanay A at lagyan ng pahabang guhit patungo sa hanay B. Hanay A hanay B 1. a. labi 2. b.pencil 3. c.laso 4. d.lola 5. e.lobo Pagsasanay 5
 • 69. 57 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking titik Gg. Pagsasanay 6
 • 70. 58 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Paghambingin ang hanay A at hanay B. Hanapinang wastong tawag sa mga sumusunod na larawan na mga nagsisimula sa titik Gg. HANAY A HANAY B 1. a. Gunting 2. b. gagamba 3. c. gitara 4. d. gulay 5. e. gatas 6. f. gumamela Pagsasanay 7
 • 71. 59 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa patlang ang unang letra ng mga larawan. ___atas ___unting ___iyog ___agamba ___ota Pagsasanay 8
 • 72. 60 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Iugnay ang larawan sa salitang kilos.Guhitan ito. 1. umaakyat 2. kumakain 3. natutulog 4. naglalaba 5. naliligo 6. kumakain Pagsasanay 9
 • 73. 61 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Rr. Pagsasanay 10
 • 74. 62 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa R? P? Lagyan ng parisukat kung P at bilugan kung R ang mga larawan. Pagsasanay 11
 • 75. 63 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Rr. Pagsasanay 12
 • 76. 64 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita. A B 1. a. gulong 2. b. mangga 3. c. ngipin 4. d. sanga 5. e. banga Pagsasanay 13
 • 77. 65 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang NG/ng. Pagsasanay 14
 • 78. 66 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng tsek( /) ang lahat ng mga salitang may letrang NGng at ekis(x) kung wala ang letrang tinutukoy. ngata retaso langka resibo bingi raketa basura sanga bungo munggo ngawa aral tangkay lungga pareho Iangkop ang mga salitang nakasulat sa kahon. 1) bunga 2) nguya 3) ngalan 4) ngiti 5) nguso Pagsasanay 15
 • 79. 67 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagtambalin ng guhit. duyan dagat dila damit daga Pagsasanay 16
 • 80. 68 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang maliit at malaking letrang Mm. Pagsasanay 17
 • 81. 69 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat sa patlang ang nawawalang letra. 1. __ahon 2. __ila 3. __ilis 4. __uhat 5. __uyan Pagsasanay 18
 • 82. 70 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang lahat ng letrang Dd sa mga salita. Damo dilis damit dike dasal dugo duyan dalandan daliri Isulat ang nawawalang letra sa patlang. 1. ___aing 4. ___alawa 2. ___ugo 5. uo___ 3. ___oktor Pagsasanay 19
 • 83. 71 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan. ___ipin ___amo ___iti ___aga ___uso ___ila Pagsasanay 20
 • 84. 72 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng tatsulok ang simulang letra ng larawan. ng l d d k y h d w ng t d w s d y ng d Pagsasanay 21
 • 85. 73 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at ang maliit na letrang Hh. Pagsasanay 22
 • 86. 74 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita. 1. a. luha 2. b. ahas 3. c. hikaw 4. d. hari 5. e. halaman Pagsasanay 23
 • 87. 75 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita. 1. ___ukay 4. ___alaman 2. ___ari 5. ___olen 3. ___ikaw Pagsasanay 24
 • 88. 76 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bakatin ang malaki at maliit na letrang Ww sa guhit. Pagsasanay 25
 • 89. 77 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan sa pangalan nito. Walis Watawat Kawali Walo Sawa Pagsasanay 26
 • 90. 78 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Watawat ang isa sa sagisag n gating bansa Pula puti at bughaw ang kulay nito. May tatlong bituin ito. May araw ito na may walong sinag. Alagaan natin an gating watawat Tanong: 1. Ano ang mga sumasagisag sa ating bansa? 2. Ano-ano ang kulay ng watawat? 3. Ilan ang sinag ng araw sa watawat? 4. Paano mo ipakikita ang paggalang sa ating pambansang watawat? 5. Kailan itinataas ang watawat ng Pilipinas? 6. Bakit dapat igalang ang watawat ng Pilipinas? Pagsasanay 27
 • 91. 79 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan. ___ tawat ___ laman ___ lis ___ri ___lo ___mon Pagsasanay 28
 • 92. 80 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Kulayan ang kahong may titik o pantig na tulad ng nasa labas. aw ha w ah wa Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng puso ang simulang letra ng larawan. l a w k h y h w I t a w w S l I h t al as ay aw am ma ha sa nga wa h ng d s w ah ar ad an ak ba ka la ga ta Pagsasanay 29
 • 93. 81 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sippin ang letrang Cc. Pagsasanay 30
 • 94. 82 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Jj. Pagsasanay 31
 • 95. 83 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang unahang tunog ng pangalan nito. c/si/ c/k/ c/si/ j/h/ j/dy/ j/h/ Pagsasanay 32
 • 96. 84 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at salita.  Jojo  jacket  carrot Pagsasanay 33
 • 97. 85 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ff. Pagsasanay 34
 • 98. 86 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Zz. Pagsasanay 35
 • 99. 87 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang unahang tunog ng pangalan nito. /f/ /z/ /z/ /f/ /f/ /z/ Pagsasanay 36
 • 100. 88 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Ayusin ang mga salita at iakma sa kahon. 1. Ozo 2. razeb 3. derfol 4. roze 5. taZi Pagsasanay 37
 • 101. 89 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito. 1. querubin 2. Quezon 3. Quintin Pagsasanay 38
 • 102. 90 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Bilugan ang salitang may tunog na /v/. 1. baso vinta kubo aso 2. palaka damo manok Vinia 3. violin dagat bulak lapis 4. Victor ama bote Eba 5. baba Vilma nanay bata. Basahin ang mga salita sa kaliwa at isulat sa kaukulang kahon. 1. vinta 2. violin 3. Ver 4. Victor 5. Vera Pagsasanay 39
 • 103. 91 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Pag-ugnayin ang larawan sa angkop na salita. a. Violin b. Quezon c. Quezo d. Vera e. Querubin Pagsasanay 40
 • 104. 92 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Isulat ang pangalan ng bawat larawan sa patlang. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Pagsasanay 41
 • 105. 93 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Xx. Pagsasanay 42
 • 106. 94 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan. _____rox machine _____ ray Ale _____ _____ ylographer _____taxi Pagsasanay 43
 • 107. 95 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ññ. Pagsasanay 44
 • 108. 96 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan. Ni___a Ni ___o Se___or Osme ____a Pi ____a Pagsasanay 45
 • 109. 97 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito. A B a. señor b. Zuñiga c. Osmeña d. Niña e. Niño Pagsasanay 46
 • 110. 98 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: ____________________ Kulayan ang kahong may letra o pantig na tulad ng nasa labas: ax ña Ññ añ xa Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita. 1. 4. Ni ___a Do____a 2. ___ ray 5. ____ylophone 3. ___ erox al as ay aw ax ma ña sa nga wa Hh NGng Dd Ss Ww ah ar ad añ ak ba ka xa ga ta Pagsasanay 47
 • 111. 99 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Grado: _____________________ Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ipaloob sa bituin ang kabilang na tunog na bumubuo sa larawan. /x/ /ñ/ /w/ /k / /ñ/ /x/ /h/ /ñ/ /x/ /x/ /ñ/ /t/ /w/ /x/ /ñ/ /h/ /x/ /ñ/ Pagsasanay 48
 • 112. 100 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng tig limang tiyak na ngalan ng tao, bagay, at pook sa inyong sagutang papel. Pagsasanay 1 Tiyak na ngalan ng pook Tiyak na ngalan ng tao Tiyak na ngalan ng bagay
 • 113. 101 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagmasdan ang mga larawan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang tiyak na ngalan ng bawat larawan sa inyong sulatang papel. 1. Ano ang pangalan ng bata sa larawan? ____________________________________________ 2. Ano ang tatak ng sapatos? ____________________________________________ 3. Saan kumakain ang mag – anak? ______________________________ Pagsasanay 2 Naykee JOLLYDEE
 • 114. 102 4. Ano ang kinuha ng bata sa kahon? ___________________________ 5. Saang simbahan magsisimba ang mag anak? ___________________________ Pasig Catholic Church
 • 115. 103 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang mga tanong upang mabuo ang mga pangungusap. 1. Ano ang pangalan ng simbahan? ________________ ang pangalan ng simbahan. 2. Ano ang pangalan ng lapis? ________________ ang pangalan ng lapis. 3. Ano ang pangalan ng batang lalaki? Si ________________ ang batang lalaki. 4. Ano ang pangalan ng batang babae? Si ________________ ang batang babae. 5. Ano ang pangalan ng sapatos? _________________ang pangalan ng sapatos. Pagsasanay 3 Pasig Catholic Church Naykmee Shoes
 • 116. 104 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip na pantukoy. Iguhit ang iyong kasagutan. Ito ________________________ ________________________ ________________________ Dito Pagsasanay 4
 • 118. 106 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan gamit ang tamang panghalip na pantukoy. 1. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 2. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Pagsasanay 5
 • 120. 108 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang nawawalang panghalip sa loob ng lobo upang mabuo ang usapan ng nanay at ng anak. Pagsasanay 6 Pupunta _____ ng ate mo sa grocery. Sasama ka ba? Opo, sasama ________. Huwag ka nang sumama. Hindi rin sasama sina tatay at kuya . ______na ang magbantay kay bunso. ______ na lang po ni ate ang pumunta sa grocery. Maglalaro na lang po ______ ni bunso.
 • 121. 109 Sumulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip. Ako/ko __________________________________ __________________________________ __________________________________ Ikaw __________________________________ __________________________________ __________________________________ Siya Aalis na _____. Mag-ingat po _____.
 • 123. 111 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang pangungusap. Iguhit sa mga linya ang masayang mukha  kung ang pangungusap na pautos ay ginamit nang wasto at malungkot na mukha  kung hindi. 1. Pakilagay ang baso sa mesa. ______ 2. Bilisan mo ang paghuhugas, ang bagal mo! ______ 3. Maaari bang damputin mo ang basurang papel sa ilalim ng upuan? ______ 4. Pakikuha ang lapis ko sa bag. ______ 5. Magpalit ka ng damit. ______ Pagsasanay 7
 • 124. 112 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ang patlang ng angkop na salitang pautos. Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng angkop na salita sa loob ng kahon. Tamang Paliligo Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang mga kailangang gamitin sa paliligo. “_______ ka ng tuwalya sa banyo. Huwag mong kalilimutan,” sabi ni nanay Linda. “Opo, nanay,” sagot ni Ana. “Para maging malinis ang iyong katawan, ganito ang gagawin mo”. _________ nang maayos ang iyong katawan. _________ nang maayos ang iyong ulo at ang buo mong katawan. Pagsasanay 8 Magdala Sabunin Dalhin Banlawan Linisin
 • 125. 113 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga salitang pantawag. Lagyan ng guhit. A. B 1. Gng. Doktora 2. G. Kapitan 3. Dra. Ginoo 4. Gob. Ginang 5. Kap. Gobernador Pagsasanay 9
 • 126. 114 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ng angkop na salitang dinaglat ang patlang upang maging buo ang isinasaad ng pangungusap. 1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio M. Macatangay. 2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si ____ Alejandro Ilagan. 3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____ Melanie Camacho. 4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto. 5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na ____ Erlinda Salvo Pagsasanay 10
 • 127. 115 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa pangalawang guhit. 1. ___________________________ ___________________________ 2. __________________________ __________________________ Pagsasanay 11
 • 129. 117 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa larawan. 1. _________________________________ _________________________________ _________________________________ 2. ___________________________________ __________________________________ __________________________________ 3. _________________________________ _________________________________ _________________________________ Pagsasanay 12
 • 131. 119 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel. 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5 ______________________ Pagsasanay 13
 • 132. 120 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng mga salitang pinaikli at gamitin sa pangungusap. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Isulat ang katumbas na pinaikling salita. 1. mesa at silya _____________ 2. kutsara at tinidor _____________ 3. timba at tabo _____________ 4. relo at singsing _____________ 5. batya at tubig _____________ Pagsasanay 14
 • 133. 121 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos at ang larawan.  umaawit  nagbabasa  nanonood  pumapasok  naglalaba Pagsasanay 15
 • 134. 122 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin sa papel ang tamang salitang babanggitin ng guro. 1. inaaruga bantog bundok yungib 2. himagsikan ilog bulaklak kaibigan 3. bundok mandirigma bantog engkantado 4. yungib gubat bato bantog 5. engkantado inaaruga yungib himagsikan Isulat sa sagutang papel ang markang (/) kung wasto ang baybay at ang (x) kung mali. 1. bantog x / 2. inaaruga x / 3. engkantado x / 4. mandirigma x / 5. himagsikan x / Pagsasanay 16
 • 135. 123 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. ____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si Andres sa gulang na labing-apat. ____ 2. Sila ay pitong magkakapatid. ____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng puno sa gubat si Andres Bonifacio. ____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang magkakapatid ng suman sa simbahan. ____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila. B. Sipiin sa sagutang papel ang mga salitang nagsasaad ng kilos. nagtatrabaho naglilinis nagtitinda tungkod baston ulila abaniko uminom gumagawa umuupo bata Pagsasanay 17
 • 136. 124 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C.Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan sa gubat. 2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan. 3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod. 4. Pumasok sa paaralan si Andres. 5. Bumili ng tungkod ang mga tao. D. Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang kilos. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Salitang- ugat Ginawa na Ginagawa pa Gagawin pa lamang dasal luto Pagsasanay 18
 • 137. 125 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung hindi. ____1. Nakinig kami kagabi sa kuwento ni Lola Sita. ____2. Palaging tutulungan ng nanay ang mga anak. ____3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga hayop. ____4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon. ____5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila para mapreskuhan. Pagsasanay 19
 • 138. 126 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. 1. a. naglalakad b. tumatakbo 2. a. nagsisimba b. kumakanta 3. a. nagwawalis b. nagtuturo 4. a. nagsasalita b. gumagapang 5. a. nagbabasa b. nagsusulat Pagsasanay 20
 • 139. 127 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Nagwawalis ng sahig si Edna. 2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig. 3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad. 4. Masarap maligo sa ulan. 5. Maayos at malinis siyang sumulat ng pangalan. Isulat nang wasto ang mga pangungusap. 1. ang bata ay nagbubunot ng damo ___________________________________ 2. si ben ay kumakain ng langka ___________________________________ 3. lumilipad ang ibon sa parang ___________________________________ 4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat ___________________________________ 5. umiinom ng gatas si rosa __________________________________ Pagsasanay 1
 • 140. 128 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Malalaki ang mga isda sa dagat. 2. Masipag si tatay. 3. Ang sariwang prutas ay masarap. 4. Mabango ang bulaklak. 5. Ang paligid ay malinis. Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay. 2. Dapat laging malinis ang paligid. 3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti sa katawan. 4. Luntian ang dahon. 5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni Nanay. Pagsasanay 2
 • 141. 129 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga pangungusap na may salitang naglalarawan tungkol dito. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Pagsasanay 3
 • 142. 130 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo ang pangungusap. matibay malinis mahaba masaya matigas 1. __________ sila dahil marami ang kanilang naibentang produkto. 2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________ ang paninda nilang sapatos. 3. ____________ang taling ginamit sa paggawa ng palamuti. 4. _______________ ang upuang gawa sa puno ng niyog. 5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang mapanatiling ______________ang paligid. Pagsasanay 4
 • 143. 131 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Salungguhitan ang ginamit na salitang naglalarawan. 1. Ilarawan ang pisara 2. Ihambing ang pisara sa mesa 3. Ihambing ang walis sa basahan 4. Ihambing ang ruler sa lapis at pambura ________________________________ 5. Ihambing ang tuwalya sa bimpo at panyo. __________________________________________________ Pagsasanay 5
 • 144. 132 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan sa mga bagay na nasa loob ng kahon.Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan. 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ Pagsasanay 6
 • 145. 133 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Paghambingin ang larawan gamit ang salitang naglalarawan.Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang payong ay __ kaysa lapis. Ang bundok ang _____ sa lahat. Ang cake ay_____ kaysa sorbetes. Si Romar ang sa tatlo . Pedro Danilo Romar Ang ilog ay ______ kaysa kanal. Pagsasanay 7
 • 146. 134 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Isulat ang salitang naglalarawan sa unang guhit at isulat ang kasalungat na kahulugan nito sa ikalawang guhit. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ Pagsasanay 8
 • 147. 135 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Iguhit ang bituin sa ibabaw ng guhit kung ang dalawang pares ng salita ay magkasingkahalugan at iguhit ang tatsulok kung magkasalungat ng kahulugan. _______________ 1. masipag – tamad _______________ 2. marunong – matalino _______________ 3. mabilis – mabagal _______________ 4. malinis – madumi _______________ 5. tahimik – maingay _______________ 6. masaya – malungkot _______________ 7. malapad – malawak _______________ 8. madilim – maliwanag _______________10. mataas – matangkad Pagsasanay 9
 • 148. 136 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Lagyan ng tsek (√) ang loob ng kahon kung ang dalawang salita ay may magkasalungat na kahulugan at ekis (x) kung ang dalawang salita ay magkasingkahulugan. malinis – marumi maalaga - maaruga masipag – tamad mabilis - matulin matigas - malambot kahali-halina – kaakit-akit payapa - tahimik matalas - mapurol mataba - mapayat matipid - masinop Pagsasanay 10
 • 149. 137 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Pagtambalin ang dalawang salita Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang dalawang salitang may magkasalungat na kahulugan mula sa hanay A patungo sa hanay B. A B 1. malamig a. pangit 2. tunay b. mainit 3. mataas c. malungkot 4. maganda d. mababa 5. masaya e. peke Pagsasanay 11
 • 150. 138 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ B. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. 1. Malawak ang palaruan sa aming plasa. (malapad, maikli, mataba) 2. Kaaya-ayang mamasyal sa mga palaruan. (malungkot, maganda, tamad) 3. Masiglang nagtatakbuhan ang kabataan. (mahina, mabagal, maliksi) 4. Bughaw ang kulay ng ulap sa langit. (asul, pula, dilaw) 5. Tunay na masayang mamasyal sa ating plasa. (malamig, totoo, maliit) Pagsasanay 12
 • 151. 139 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C. Basahin at unawain ang maikling kuwento. Sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Kahit saan ay pinag-uusapan ang pabago-bagong klima. Sa tindi ng init, maraming halaman ang nalalanta. Maraming tao ang nagkakasakit. Hindi lamang ang sobrang init ang pinagtatakhan ng mga tao. Kung panahon ng tag-ulan, maraming lugar ang binabaha. Maraming ari-arian ang nasisira. Maraming tao ang namamatay. May mga lupang gumuguho. Sino ang dapat sisihin? Tayo bang mga tao? O sadyang nagbabago na ang panahon. Maraming katanungan ang nasa ating isipan. Huwag nating kalilimutang ito ang ating tirahan, kaya atin itong pangalagaan. Mahalin natin ang mga likas na yamang bigay sa atin ng Lumikha. Pagsasanay 13
 • 152. 140 Mga tanong: 1. Ano ang palaging pinag-uusapan ng mga tao? a. takbo ng panahon b. pamumuhay ng mga tao c. ang pag-aaral 2. Ano ang mangyayari kapag sobra ang init ng panahon? a. mabilis lumago ang mga halaman b. marami ang naglalaro sa palaruan c. nalalanta ang mga halaman 3. Ano ang nangyayari kapag may baha? a. marami ang naliligo b. masayang naliligo sa baha ang mga bata c. may mga namamatay 4. Sa anong paraan ninyo mapapangalagaan ang ating tirahan? a. palaging makinig ng balita b. huwag putulin ang mga punongkahoy at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at daluyan ng tubig c. maglaro araw-araw
 • 153. 141 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap 1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke. 2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga pinamili. 3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka- uwi. 4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling gulay. 5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa malaking mangkok. B. Sumulat ng pangungusap gamit ang sumusunod na pang-abay. 1. tuwing Pasko ______________________________ 2. patakbo __________________________________ 3. nasa bukid ________________________________ 4. sa likod-bahay_____________________________ 5. sa makalawa ______________________________ Pagsasanay 14
 • 154. 142 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Bilugan ang mga salitang pang-abay. 1. Bukas pa ako pupuntang Lucena. 2. Maganda ang boses ni Mona. 3. Nawala ang bola sa madamong lugar ng plasa. 4. Bakit maliliit ang dala niyang mangga? 5. Isa-isang pumasok ang mga bibe sa kulungan . B. Gamitin ang mga salitang pang-abay sa pangungusap. 1. dagdagan pa_______________________________ 2. mamaya na ________________________________ 3 kahapon ___________________________________ 4. walang ibinigay_____________________________ 5. bukas_______________________________________ Pagsasanay 15
 • 155. 143 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Gamitin ang mga pang-abay na nasa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap. Bukas, _________ pa ay pupunta na sa bukid si tatay. Maraming gulay doon. Mangunguha siya ng kalabasa, talong, sitaw, okra, at labanos. Sa palengke, ____________ bumili ang kanyang mga suki. ________ ubos ang kanyang tindang gulay, kaya __________ siyang nakakauwi. Pagsasanay 16 madilim-dilim mahirap nag-uunahang palaging maaga makuha
 • 156. 144 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan at basahin nang maayos ang mga pangungusap. Kopyahin ang mga salitang pang-abay na ginamit sa pangungusap. 1. Nagpalipad ng saranggola si Lito kahapon. 2. Nagpunta sa palengke si Ana at ang kanyang nanay. 3. Ngayon ang kaarawan ni Tony. 4. May kambing sa ibabaw ng burol. 5. Natutulog ang aso sa ilalim ng puno. Pagsasanay 17
 • 157. 145 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Piliin ang angkop na pang- abay. Pagkatapos gamitin ito sa pangungusap. 1. a. sa bukid b. sa bahay c. sa kusina 2. a. sa plasa b. sa tindahan c. sa paaralan 3. a. sa duyan b. sa mesa c. sa garahe 4. a. sa kusina b. sa kuwarto c. sa hardin 5. a. sa basket b. sa bag c. sa kahon Pagsasanay 18
 • 158. 146 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng tsek (√) ang unahan ng pangungusap kapag ang salitang may guhit ay pang-abay at lagyan ng ekis (X) kung hindi. 1. Maaga pa nang itinayo ng mga tao ang bakod ng kanilang bahay. 2. Mabilis na nilinisan ng mga tao ang kanal. 3. Agad-agad na inayos ang mga natanggal na bubong. 4. Tuwang -tuwa ang mga tao sa nangyari. 5. Dinadala sa pagamutan ang mga nasugatan. 6. Nakalagay sa first aid kit ang mga gamot. 7. Buong araw umulan nang malakas. 8. Wala sina nanay at tatay sa bahay. 9. Iwasang lumabas ng bahay kapag may bagyo. 10.Takot si Karen sa kidlat at kulog. Pagsasanay 19
 • 159. 147 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng kuwento gamit ang mga salitang pang-abay ayon sa larawan. _______________________ Pamagat __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pagsasanay 20
 • 160. 148 Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin at kopyahin ang mga pang-abay na nasa loob ng pangungusap. 1. Bumaha sa likod ng bahay nina Lita at Oscar. 2. Mabilis tumaas ang tubig-baha. 3. Malakas ang hangin kahapon. 4. Dinala sa ospital ang mga biktima ng baha. 5. Mabilis na lumikas ang mga biktima ng bagyo Pagsasanay 21