K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1

A compilation of Summative Quizzes quarter 1 for Grade 2 NOTE: THIS IS SAMPLE ONLY

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Piliin ang titik ng tamang sagot.
______ 1. Dito pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta.
a. sentrong pangkalusugan b. palaruan c. paaralan d. simbahan
______ 2. Dito namimili ang mga tao ng kanilang pangangailangan.
a. Barangay b. Pamilihan c. Simbahan d. Paaralan
______ 3. Isa itong bahagi ng komunidad na pinamumunuan ng Kapitan.
a. Paaralan b. Palaruan c. Simbahan d. Barangay
______ 4. Dito hinuhubog ang kaalaman ng kabataan tungo sa pag-unlad.
a. Paaralan b. Barangay c. Pamilihan d. Simbahan
______ 5. Dito nagsasama-sama ang mga tao upang maglibang.
a. Palaruan b. Barangay c. Pamilihan d. Simbahan
______ 6. Dito itinuturo ang salita ng Diyos.
a. Paaralan b. Palaruan c. Simbahan d. Barangay
II. Isulat ang TAMA o MALI sa sumusunod na pangungusap.
______ 7. Ang mga tao sa komunidad ay nagtutulungan upang gumanda ang buhay.
______ 8. Ang diwang pagkakaisa ng bawat kasapi ay isang mahalagang sangkap ng
komunidad.
______ 9. Hindi lahat ng bata ay kabilang sa komunidad na dapat pahalagahan.
______ 10. Hindi mahalaga ang komunidad sa pagkakaroon ng pag-uugnayan ng bawat
kasapi.
______ 11. Makakamit ang kaunlaran ng isang komunidad kung ang mga tao ay patuloy na
nagsisikap.
______ 12. Mahalagang sangkap ng komunidad ang pagkakawatak-watak ng mga tao.
PaGe - 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot.
______ 13. Grupong Etniko A. Barangay San Agustin
______ 14. Relihiyon B. 1,530 Lalaki, 1495 Babae
______ 15. Wika C. Katoliko
______ 16. Lokasyon D. Kapitan Jayson Mendoza
______ 17. Populasyon E. Sampaguita
______ 18. Pinuno F. Tagalog
G. Ilocano
IV. Isulat ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad.
19. Ako ay nakatira sa ____________________________________
20. Ang aming Punong Barangay ay si ____________________________________.
PaGe - 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang TAMA kung ang
pangungusap ay tama at MALI kung hindi.
______ 1. Ang komunidad ay binubuo ng iba’t ibang estruktura.
______ 2. Matatagpuan ang komunidad sa iba’t ibang lugar.
______ 3. Ang komunidad na nasa tabing-dagat ay dinarayo ng mga turista na nais makita
ang kagandahan ng mga taniman ng palay at gulay.
______ 4. Magkakapareho ang mga komunidad sa pisikal na anyo nito.
______ 5. Ang mga bumubuo sa komunidad ay tumutugon sa mga pangangailangan ng
mga taong nakatira dito.
______ 6. Ang mga bata ay makakatulong sa kaayusan ng komunidad kahit sa simpleng
paraan lamang.
______ 7. Ang bayanihan ay isang paraan ng pagtutulungan sa komunidad.
II. Lagyan ng ang nagpapakita ng katangian ng isang maunlad na komunidad at
kung hindi maunlad na komunidad.
______ 8. Nagtutulungan ang mga tao.
______ 9. Tahimik ang kapaligiran.
______ 11. Madumi ang mga kanal at estero.
______ 12. Nagkakagulo ang mga sasakyan sa kalsada.
______ 13. Maayos na nakokolekta ang mga basura
______ 14. Masayang namumuhay ang mga tao sa komunidad.
III. Iguhit ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa
komunidad at x kung hindi.
______ 15. Ang mga tao ay tumatawid sa tamang tawiran at sumusunod sa batas trapiko.
______ 16. Tumutulong ang lahat sa mga proyekto tulad ng pagpapaganda ng komunidad.
______ 17. Ikinahihiya ang pinanggalingang komunidad.
______ 18. Pinababayaang nakakalat ang mga basura sa kalsada
______ 19. Sinusunod ang mga batas at alituntunin na itinakda para sa ikaaayos ng
komunidad.
______ 20. Nagsisikap na mapaunlad at mapaganda ang kinabibilangang komunidad.
PaGe - 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Panuto: Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng bawat pangungusap at mali
naman kung hindi.
____________ 1. Ang komunidad ay ang lugar na tinitirhan ng mga tao.
____________ 2. Magkakatulad o magkakapareho ang lahat ng komunidad.
____________ 3. Maaaring sa kapatagan lamang magkaroon ng komunidad.
____________ 4. Maraming mga gusali ang makikita sa lungsod.
____________ 5. Ang iyong komunidad na kinabibilangan ay nasa lungsod.
II. Panuto: Kilalanin ang bawat larawan. Isulat ang sagot sa patlang.
6. ____________ 7. ____________ 8. ____________ 9. ____________
10. ____________
lungsod kabundukan tabi ng lawa industriyal kapatagan
PaGe - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Panuto: Pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A at ang mga tungkulin nito sa
hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot.
HANAY A HANAY B
______ 11. simbahan A. Itaguyod ang pangangailangan ng mga anak
______ 12. paaralan B. Nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan
______ 13. pamilya C. Magpahayag ng mga salita ng Diyos
______ 14. health center D. Pinagdarausan ng mga pagtitipon
______ 15. pook-libangan E. Pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa
lahat
IV. Panuto: Iguhit ang iyong komunidad. Kulayan.
PaGe - 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) SUMMATIVE TEST IN
ENGLISH - 11
NAME: _______________________________________ SCORE: ______________
GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________
I. Direction: Choose the letter of the correct answer.
Read the story and answer the questions that follow.
A Helpful Girl
Lily wakes up early even on Saturday. She fixes her bed. She helps her mother
in the kitchen. In the afternoon cleans her room. She also sweeps the dry leaves on
their backyard. Her mother is very proud to have a daughter like Lili.
______ 1. Who wakes up early? A. Mimi B. Lili C. Karen D. Carrie
______ 2. When does Lili wake up early?
A. on Monday B. on Sunday C. on Friday D. on Saturday
______ 3. Which of the following household chores does Lili do?
A. cleans her room C. cooks lunch for the family
B. buys food in the market D. work for the family
______ 4. Who is very proud of Lili?
A. brother B. mother C. father D. teacher
______ 5. What is the first thing that Lili does when she wakes up?
a.
b.
______ 6. What does she do last?
A. B. C.
______ 7. What does Lili do in the afternoon?
A. B. C. D.
PaGe - 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 8. Which letter belongs to Filipino Alphabet?
A. F B. J C. Z D. NG
______ 9. The letters NG and N belong to _________?
A. English Alphabet C. Alibata
B. American Alphabet D. Tagalog Alphabet
______ 14. Which word has medial vowel /e/?
A. bad B. pan C. bid D. leg
______ 10. Give the medial vowel sound of the following words.
leg red bed wet
A. /a/ B. /ey/ C. /e/ D. /oy/
______ 11. Mother went to market. The underlined word is a __________.
A. setting B. character C. problem D. solution
______ 12. Identify this element of the story. Marita lost her wallet.
A. setting B. character C. problem D. solution
______ 13. Which is the problem in the following element?
A. Mario was able to buy his snacks. C. in the school
B. Mario lost his wallet. D. The janitor found Mario’s wallet
______ 14. A. hem B. well C. web D. gem
______ 15. A. leg B. bed C. red D. fed
PaGe - 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) SUMMATIVE TEST IN
ENGLISH - 11
NAME: _______________________________________ SCORE: ______________
GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________
I. Read the following group of words properly. Write Sentence or Non-sentence on the space.
__________________ 1. Under the metal bridge
__________________ 2. Ana sings a beautiful song
__________________ 3. The tenth hen
__________________ 4. My friends are coming today
__________________ 5. The boy is crying
II. Identify the underlined part of the sentence as SUBJECT or PREDICATE
__________________ 6. Michelle is a smart girl.
__________________ 7. We listen to a short story.
__________________ 8. The five red balloons flew to the sky.
__________________ 9. Ren-ren is the tenth hen.
__________________ 10. Father works everyday in his office.
III. Identify the sentences as DECLARATIVE or INTERROGATIVE.
__________________ 11. What is your favorite snack?
__________________ 12. Some of the girls are buying food in the canteen.
__________________ 13. Many animals live in the farm.
__________________ 14. Where does Swimmy live?
__________________ 15. Who is your favorite cartoon character?
IV. Elements of the Story: Read the story and identify the elements of the story by writing
setting, character, problem, solution, and ending on the space.
Mac-Mac and Ted are black crows. They like to play.
One day, Ted sees Mac-Mac run around the well. Ted yells, “Mac-Mac, don’t
run around well.”
But it was too late. Mac-Mac slips and falls into the well. Oh, oh! She can’t
swim. What to do, what to do?
Ted gets a big net. He gets Mac-Mac out of the well. That’s good. Mac-
Mac is wet but happy. Ted is happy, too.
__________________ 16. Ted gets a big net. He gets Mac-Mac out of the well.
__________________ 17. Mac-Mac and Ted are black crows.
__________________ 18. One day, Ted sees Mac-Mac run around the well.
__________________ 19. Mac-Mac is wet but happy. Ted is happy, too.
__________________ 20. Mac-Mac slips and falls into the well. She can’t swim.
PaGe - 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) SUMMATIVE TEST IN
ENGLISH - 11
NAME: _______________________________________ SCORE: ______________
GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________
I. Write RW if the pair of words is rhyming word and NRW if not rhyming words.
______ 1. Greet – meet ______ 3. Tin – fin ______ 5. Sun - fun
______ 2. Bread – bring ______ 4. Bend – bind
II. Complete the nursery rhymes with missing rhyming word. Choose from the box the
correct word.
forever tail alive cape are
6. “Twinkle. Twinkle little star, how I wonder what you ___________.
7. “Jack be nimble, Jack be clever, Jack jump over things ___________.
8. “One, two, three, four, five, Once I caught a fish ___________.
9. “We found the blue whale, we can see his huge ___________.
10. “Have u ever seen an ape wearing a ___________ down by the bay”.
III. Write NOUN if the given word is a noun, and NN if not noun.
______ 11. Cry ______ 14. Table
______ 12. Independence Day ______ 15. usually
______ 13. Driver
IV. Read the short story and list 5 nouns that you can find.
It was Valentine’s Day. Merla ,Nida, and Manny, had prepared something for
Mother. They loved their mother dearly.
Merla gave her mother a pretty rose, while Manny gave her a silk bandana.
Nida gave Mother a valentine’s card. They also sang a song for her. How happy
mother was!
PaGe - 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
16. _______________________________
17. _______________________________
18. _______________________________
19. _______________________________
20. _______________________________
PaGe - 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) SUMMATIVE TEST IN
ENGLISH - 11
NAME: _______________________________________ SCORE: ______________
GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________
I. Identify the name of the given pictures. Write your answer on the space provided.
1. _______________ 2. _______________ 3. ______________ 4. _______________ 5. ______________
II. Identify the sound produced by the following pictures as LOUD or SOFT. Write your answer
on the space provided.
6. _______________ 7. _______________ 8. ______________ 9. ______________ 10. ______________
III. Put a check on a blank if it is the correct sound produced by the picture and cross (x) if it
is not correct.
______ 11. Ding-dong-ding-dong ______ 12. Tic-tac-tic-tac ______ 13. Meeoow-meeooww
_____ 14. Krring-krring-krring ______ 15. Meee-mee-meee-meee
PaGe - 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. A. Complete the name of each picture by writing the beginning letter on the space.
16. ___ icycle 17. ___ lock 18. ___ oon
B. Complete the name of each picture by writing the ending letter on the space.
19. bo ___ 20. bab ___
PaGe - 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Piliin ang titik ng tamang sagot. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong.
Ang Magkapatid
Tuwing gabi, bago matulog ang magkapatid na Lorna at Rolan ay
inihahanda nila ang kanilang mga gamit sa pagpasok. Isinasabit na nila ang kanilang
uniporme sa lugar na madali nilang makita. Siisigurado rin nilang handa na ang kanilang
mga gamit sa bag bago sila matulog.
Pagkagising sa umaga, sabay silang ngdarasal at nagpapasalamat sa Diyos
sa magandang umaga. Inililigpit nila ang kanilang higaan. Matapos kumain ng almusal y
naligo na sila at nag-ayos para sa pagpasok.
______ 1. Ano ang ginagawa ng magkapatid bago matulog?
A. Naglalaro ng computer games. C. Nanunood ng paboritong drama sa TV.
B. Inihahanda ang mga gamit. D. Nagkukwentuhan
______ 2. Ano ang kanilang ginagawa pagkagising?
A. Nagsesepilyo C. Naglilinis ng bahay
B. Nagdarasal D. Kumakain ng almusal
______ 3. Bakit ginagawa ng magkapatid ang paghahanda bago pumasok?
A. upang makapaglaro C. upang hindi mahuli sa pagpasok
B. upang premyuhan ni nanay D. upang matuwa ang nanay at tatay
______ 4. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos kumain ng hapunan?
A. Manood ng telebisyon C. Ihanda ang mga gamit sa pagpasok
B. Makipaglaro sa mga kaibigan D. Matulog kaagad
______ 5. Ano ang mabuting bunga ng maagang paghahanda ng mga gamit na
gagamitin sa paaralan?
A. Walang malilimutang gamit at Gawain
B. Walang maidudulot na mabuti
C. Hindi makakapasok ng maaga
D. Walang makakakuha ng gamit
______ 6. Oras na para matulog at may pasok kinabukasan subalit maganda ang palabas
sa telebisyon. Ano ang dapat mong gawin?
A. Matulog ng maaga para magising sa tamang oras
B. Tapusin ang palabas
C. Panoorin pa ang susunod na palabas
D. Aayain ang mga kapatid ma manood ng palabas
PaGe - 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Lagyan ng (/) tsek ang larawang nagpapakita ng wastong paghahanda sa pagpasok.
7. A. ______ B.
8. A. ______ B.
9. A. ______ B.
______ 10. Ano ang dapat mong gawin sa ipinakita ng larawan?
A. Linisin at ayusin
B. Hayaang ganon na lamang
C. Ipalinis sa katulong
D. Itapon lahat ng gamit
______ 11. Kung dinatnan mong ganito ang inyong lababo,
ano ang gagawin mo?
A. Hahayaan ang mga urungin
B. Huhugasan ang mga plato
C. Hindi ko papansinin
D. Hintayin si nanay
______ 12. Nasa washing area ka at nakita mo ito, ano ang gagawin mo?
A. Hahayaan ko itong tumutulo.
B. tatawagin ko ang janitor.
C. Isasara ko ito para hindi tumulo.
D. Ipapaligo ko ang tubig.
______ 13. Ano ang dapat mong gawin sa mga hinubad mong damit?
A. Ikalat sahig C. Ilagay sa lalagyan
B. Ipadampot sa nanay D. Itago sa bag
______ 14. Ano ang dapat mong gawin sa mga gamit mo matapos kang gumawa ng
assignment?
A. Iwan sa mesa C. Ipaligpit kay nanay
B. Itago sa bag D. Ikalat sa sahig
______ 15. Pagkagising sa umaga, ano ang dapat mong gawin sa iyong kumot at unan?
A. Tiklupin at ligpitin C. Ipaayos kay nanay
B. Iwan na lamang D. Hayaang magulo
PaGe - 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Isulat ang TAMA kung sumasang-ayon ka sa sinasabi ng pangungusap at MALI kung hindi.
______ 1. Pahahalagahan ko ang aking mga kakayahan.
______ 2. Gagamitin ko ang aking kakayahan upang makatulong sa ibang tao.
______ 3. Ipagyayabang ko sa mga kaklase ko na magaling akong umawit at sumayaw.
______ 4. Sasali ako sa mga paligsahan upang maipakita ang aking kakayahan.
______ 5. Pagtatawanan ko ang aking kaklase na hindi marunong sumayaw tulad ko.
II. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 6. Mayroon kang natatanging kakayahan sa pag-awit. Nais mong sumali sa paligsahan
Ano ang dapat mong gawin?
A. Magsasanay sa pag-awit. B. Sasali ng hindi nagsasanay.
______ 7. Marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag-aral mo. Alin sa
dalawa ang dapat mong gawin?
A. Hindi ako sasayaw B. Magsasanay akong mabuti.
______ 8. Nalaman mong may paligsahan sa pagguhit sa paaralan. May ganito kang
kakayahan. Dapat ka bang sumali?
A. OO, sapagkat may sapat akong kakayahan.
B. Hindi, sapagkat nahihiya ako.
______ 9. Mabilis kang tumakbo. May paligsahan sa takbuhan sa iyong paaralan. Alin sa
dalawa ang iyong dapat gawin?
A. Hindi ko ipapaalam na mabilis akong tumakbo.
B. Kakausapin ko ang aking guro na ako ay sasali at hihilinging sanayin ako.
______ 10. May palatuntunan sa paaralan. Sinabi ng guro mo na bibigkas ka ng tula. Ano ang
iyong dapat isagot sa guro?
A. “Opo, at magsasanay ako.”
B. Ayoko. Nahihiya po ako sa mga kamag-aral ko.”
III. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat sa papel ang kung ito ay
nagpapakita ng tamang gawain at x naman kung hindi.
______ 11. Inihahanda ko ang aking mga gamit sa pagpasok bago matulog sa gabi.
______ 12. Maaga akong gumigising kapag araw na may pasok sa paaralan.
______ 13. Muli akong natutulog kapag maaga akong nagising sa umaga.
PaGe - 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 14. Nanonood ako ng teleserye sa telebisyon hanggang ika-8 ng gabi lamang dahil may
pasok kinabukasan.
______ 15. Dumadaan muna ako sa tindahan upang bumili ng junk food kahit mahuhuli na sa
klase.
______ 16. Iniiwan kong nakabukas ang gripo pagkatapos maligo.
______ 17. Nililinis ko ang lugar na pinaggawan ko ng aking proyekto bago ito iwanan.
______ 18. Iniiwanan kong nakakalat ang mga ginamit kong aklat sa mesa matapos gawin ang
takdang-aralin.
______ 19. Ibinabalik ko sa tamang lalagyan ang mga ginamit ko sa paliligo.
______ 20. Inaayos ko ang mga kuwaderno sa aking bag bago umalis ng paaralan.
PaGe - 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Isulat ang TAMA kung tama ang pahayag sa bawat bilang at M kung mali.
_______ 1. Ang bata ay dapat sa bahay lang lagi.
_______ 2. Ang mga kakayanan ay dapat paunlarin.
_______ 3. Ang pagtitiwala sa sarili ay nakakatulong upang higit na maibahagi ang
kakayahan sa bawat tao.
_______ 4. Iisa ang kakayahan ng bawat bata.
_______ 5. Masayahin ang batang palakaibigan.
_______ 6. Dapat umiiyak ang bata kapag natalo sa laro.
_______ 7. Dapat tumigil na kapag hindi nagtagumpay sa napiling kakayahan.
_______ 8. Isport ang batang natatanggap ang pagkatalo.
_______ 9. Hindi dapat nakikipaglaro sa mahihirap ang mga bata.
______ 10. Ang pagsali sa mga paligsahan ay isang paraan upang mahasa ang kakayahan.
______ 11. Pare-pareho ang antas ng kakayahan ng bawat bata.
______ 12. Maipapakita ang husay ng kakayahan kung walang tiwala sa sarili.
______ 13. Ang pagkakaisa ay nakakatulong sa kakayahan ng nakakarami.
______ 14. Ang batang galit ay nagpapakita ng tiwala sa sarili.
______ 15. Dapat ipakilala ang kakayahan nang mayroong paghahanda o ensayo.
______ 16. Ang pag-eensayo ay nakakatulong sa paglinang ng kakayahan.
______ 17. Ang pakikipagkamay sa nanalo ay nagpapakita ng pagtanggap sa pagkatalo.
______ 18. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagbibigay ng maayos na resulta sa bawat
kakayahan.
______ 19. Ang pagpipinta ay di magandang kakayahan.
______ 20. Makakatulong ang pagbabahaginan ng kakayahan.
PaGe - 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Isulat ang TAMA kung tama ang pahayag sa bawat bilang at MALI kung mali.
______ 1. Nagdarasal ako bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga.
______2 . Inihahanda ko ang aking mga gamit sa gabi.
______ 3. Inaantay kong gisingin ako ni Nanay sa umaga bago ako gumising.
______ 4. Mabilis akong naghahanda sa umaga upang hindi ako mahuli sa klase.
______. Dumadaan muna ako sa tindahan bago pumasok sa eskwela kahit mahuhuli na ako
sa klase.
______ 6. Tuwing sa umaga ko ginagawa ang aking mga takdang-aralin bago pumasok sa
paaralan.
______ 7. Nakikipaglaro muna ako sa aking mga kaibigan bago pumasok sa paaralan.
______ 8. Nanonood ako ng palabas sa telebisyo hanggang hatinggabi.
______ 9. Inililigpit ko aking pinaghigaan bago ako bumangon.
______ 10. Araw-araw ay maaga akong gumigising para hindi mahuli sa klase.
______ 11. Natutulog ako at gumigising sa tamang oras.
______ 12. Hinahayaan kong si Nanay ang mag-ayos ng aking mga gamit.
______ 13. Muli akong natutulog kapag maaga akong nagising sa umaga.
______ 14. Umaalis ako sa bahay sa tamang oras upang hindi mahuli sa klase.
______ 15. Dumadalo ako tuwing umaga sa aming flag ceremony.
II. Panuto: Kulayan ang larawan na nagpapakita ng dapat mong gawin upang makapasok sa tamang oras.
11. 14.
12. 15.
13.
PaGe - 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Panuto: Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon?
a. pagti-ti-pon b. pag-ti-ti-pon c. pagtiti-pon d. pag-ti-tipon
2. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang laruan?
a. la-ru-an b . la-ruan c. lar-u-an d. laru-an
3. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
4. Ilang pantig mayroon ang salitang manika?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Alin sa mga karaniwang pangngalan ang ngalan ng tao?
a.tubig b. daga c. pulis d. bayan
6. Alin sa mga karaniwang pangngalan ang ngalan ng bagay?
a. kalsada b. bubuyog c. sasakyan d. paliparan
7. Ang ilog ay karaniwang pangngalan ng
a.tao b. bagay c. hayop d. pook
8. Anong salita sa pangungusap ang may maling baybay.
Nagbakasyon ang mag-anak sa lalawigan ng Qkuezon.
a. mag-anak b. lalawigan c. Qkuezon d. nagbakasyon
9. Alin sa mga pares na salita ang may magkapareho ng tunog?
a. papel – lapis b. kuya – ate c. gatas – basbas d. bukas – sara
10. Alin sa mga salita ang magkapareho ang unahang tunog?
a. tatay – nanay b. pisara – paaralan c. lobo – gulo d. talon – lundag
II. Panuto: Iguhit ang mga sumusunod pangngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar.
PaGe - 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
11. palaruan 12. mesa 13. sanggol 14. bubuyog
15. paaralan
III. Panuto: Bilugan ang salitang may maling baybay sa pangungusap. Isulat ang wastong
baybay nito sa guhit sa unahan ng bawat bilang.
________________ 16. May dalang mga protas at gulay sina lolo at lola galing sa probinsya.
________________ 17. Madilim ang langit kaya tiyak na oolan.
________________ 18. Ilagay mo ang platto sa ibabaw ng mesa.
________________ 19. Nagtakbuhan ang mga bata sa palaroan.
________________ 20. Si Gng. Estrella ang aking goro sa Filipino.
PaGe - 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlng.
______ 1. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng ___________ na letra.
a. 26 b. 27 c. 28 d. 29
______ 2. Namasyal ang mag-anak sa Manila Ocean Park noong nakaraang Sabado. Ang
salitang may salungguhit ay pangngalang nagbibigay ngalan sa _____________.
a. tao b. bagay c. lugar d. hayop
______ 3. Ipinasyal ni G. Reyes ang kaniyang mga anak sa Manila Zoo. Ang salitang may
salungguhit ay pangngalang _____________.
a. pantangi b. pambalana c. a at b d. wala
______ 4. Leevans ang tatak ng bago kong sapatos. Ang salitang may salungguhit ay
pangngalang __________.
a. pantangi b. pambalana c. a at b d. wala
______ 5. Sa salitang ambag, ang unang pantig ay may kayarian na ___________.
a. P b. KP c. PK d. KPK
______ 6. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng __________ na katinig.
a. 23 b. 24 c. 25 d. 26
______ 7. Alin sa sumusunod ang tanging ngalan ng bagay?
a. bag b. lapis c. Honda d. Nelia
______ 8. Alin sa mga salita ang nagpapakita ng kayarian ng pangngalan na may katinig-
patinig?
a. araw b. itlog c. usbong d. keso
______ 9. May mahabang pagsusulit si Emma sa Filipino. Hindi siya nakapag-aral nang
nakaraang gabi dahil nanood lamang siya ng telebisyon. Marahil siya ay
____________________.
a. makakapasa sa pagsusulit
b. hindi papasok sa paaralan
c. hindi makakapasa sa pagsusulit
d. magkakasakit
______ 10. Nilagyan ng tatay ng palaman ang tinanapay. Alin sa pangungusap ang may
maling baybay?
a. palaman b. tinanapay c. tatay d. nilagyan
PaGe - 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Panuto: Bilugan ang titik ng pangngalang pambalana ng bawat pangngalang pantangi.
11. Lupang Hinirang a. tula b. awit c. nobela
12. Andres Bonifacio a. bayani b. manunulat c. pangulo
13. Angel Locsin a. kongresista b. artista c. mayor
14. Mongol a. sabon b. lapis c. sapatos
15. Brownie a. aso b. pagkain c. kulay
III. Panuto: Isulat ang Tama kung wasto ang ipinapakita sa paggamit ng telepono at Mali k
kung hindi wasto.
____________ 16. Sinisigawan ko ang aking kausap kapag hindi ko gustong makipag-usap.
____________ 17. Masaya kong sinasagot ang tawag sa telepono.
____________ 18. Binabagsakan ko ng telepono ang tumatawag sa akin.
____________ 19. Hindi ko ibinibigay ang tawag para sa aking ate at kuya.
____________ 20. Inililista ko ang iniiwang impormasyon ng tumatawag na hindi para sa akin.
PaGe - 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.
______ 1. Alin sa karaniwang pangalan ang ngalan ng tao?
A. tubig B. pulis C. daga D. bundok
______ 2. Ang ilog ay karaniwang panggalan ng _______________?
A. tao B. bagay C. hayop D. lugar
______ 3. Alin ang karaniwang ngalan ng bagay?
A. kalsada B. bubuyog C. sasakyan D. paliparan
______ 4. Ang karaniwang ngalan ni Muning ay __________?
A. pusa B. simbahan C. lapis D. plato
______ 5. Ang bundok ay karaniwang panggalan ng __________.
A. tao B. hayop C. bagay D. lugar
______ 6. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon?
A. pagti-ti-pon B. pag-ti-ti-pon C. pagtiti-pon D. pag-ti-tipon
______ 7. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang laruan?
A. la-ru-an B. la-ruan C. lar-u-an D. laru-an
______ 8. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
______ 9. Ilang pantig mayroon ang salitang mantika?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
______ 10. Alin ang wastong pagpapatig ng salitang nagmamahalan?
A. nagma-ma-ha-lan C. n-agma-mahal-an
B. nag-ma-ma-ha-lan D. nag-mama-halan
II. Bilugan ang salitang may maling baybay sa pangungusap. Isulat ang wastong sagot sa
guhit sa unahan ng bilang. (11-20).
____________ 11-12. May dalang mga protas sina lolo at lola galing sa probinsya.
____________ 13-14. Madilim ang langit kaya tiyak na oolan.
____________ 15-16. Ilagay mo ang platto sa ibabaw ng mesa.
____________ 17-18. Nagtatakbuhan ang mga bata sa palaroan.
PaGe - 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
____________ 19-20. Si Gng. Estrella ang aking goro sa Filipino.
III. Pag-aralan ang anyo at kayarian ng sumusunod na pantig na may salungguhit sa mga
salita. Isulat ang P, KP, at PK sa patlang.
______ 21. kasama
______ 22. Isda
______ 23. Araw
______ 24. Kusa
______ 25. Parke
PaGe - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
FILIPINO – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Pagsama-samahin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat ang sagot sa
patlang.
1.pa/li/wa/nag - ___________________________
2. pa/a/ra/lan - ___________________________
3. pul/ga/da - ___________________________
4. ma/la/lim - ___________________________
5. de/li/ka/do - ___________________________
II. Piliin ang angkop na pananda upang makabuo ng pangungusap. Isulat ang sagot sa
patlang.
6. Bumili __________ John ng bagong damit at sapatos sa mall.
7. Pumunta kahapon sa plasa __________ Billy at Coleen.
8. Malinis at maayos ang mga gamit sa bahay dahil __________ nanay.
9. Suot-suot __________ Lita ang bago niyang sapatos.
10. Relo ang regalo sa akin __________ ninong at ninang.
III. Tukuyin ang ngalan ng aklat sa Hanay B na isinasaad sa Hanay A.
HANAY A HANAY B
______ 11. Sa bahaging ito makikita o mababasa A. Talaan ng Nilalaman
ang mga aralin at mga pagsasanay.
______ 12. Taglay nito ang pamagat at ang mga B. Talahuluganan o Glossary
akda.
______ 13. Sa bahaging ito makikita ang paalpabetong C. Katawan n Aklat
talaan ng paksa o nilalaman ng aklat.
______ 14. Nasa bahaging ito ang pamagat ng bawat D. Indeks
yunit, mga akda at ang pahina nito.
______ 15. Nasa bahaging ito ang mga piling salita na E. Pabalat ng Aklat
may karampatang kahulugan na
nakalimbag sa mga huling pahina ng aklat.
PaGe - 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay panggalang pantangi o pambalana.
___________ 16. Malamig ang klima sa Baguio.
___________ 17. Masayang namasyal ang pamilya sa parke.
___________ 18. Ako ay nag-aaral sa Mababang Paaralan ng Padre Burgos.
___________ 19. Si. Bb. Cruz ang bago naming guro.
___________ 20. Matanda an na ang elepanteng nasa Manila Zoo.
PaGe - 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
filipino Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Lagyan ng tsek (/) ang sagutang papel kung ang mga salita ay magkasingtunog at
ekis (x) naman kung hindi.
_____ 1. Puso - baso _____ 3. Pera – tindera ______ 5. Bata – bote
_____ 2. Sabay – sabaw _____ 4. Tatay - nanay
II. Alamin ang mga di-kilalang salita sa pamamagitan ng mga larawan. Isulat ang letra ng
tamang sagot.
______ 6. A. mangkok
______ 7. B. plorera
______ 8. C. aparador
______ 9. D. bapor
______ 10. E. katre
III. Hanapin sa loob ng panaklong ang salitang may kaparehong tunog ng sinalungguhitang
tunog ng letra. Bilugan ang tamang sagot.
11. bahay (nanay, bata, lapis) 12. barya (pera, laruan, hibla)
13. kalabasa (kamote, patatas, talong) 14. sampu (lumpo, pakla,unan)
15. mais (mata, halika, saliw)
PaGe - 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Tukuyin ang damdaming nananaig sa sumusunod na pahayag. Pillin ang letra ng
wastong sagot.
A. Nagagalit B. Nag-aalala C. Natutuwa
D. Nagpapasalamat E. Natatakot F. Nakikiusap G. Nanunukso
______ 16. Nanay! Salamat po sa regalong inyong ibinigay para sa aking kaarawan.
______ 17. Ano! Hindi ka na naman pumasok sa eskuwelahan?
______ 18. May bagyo raw na paparating baka bumaha n naman.
______ 19. Yipee! Matutuloy kami sa Boracay sa isang Linggo.
______ 20. Tulong! Tulong! Nabangga ang apo ko, tulungan ninyo kami.
C. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot.
______ 21. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon?
A. pagti-ti-pon B. pag-ti-ti-pon C. pagtiti-pon
______ 22. Alin ang tamang pgpapantig ng salitang laruan?
A. la-ru-an B. la-ruan C. lar-u-an
______ 23. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango?
A 1 B. 2 C. 4
______ 24. Alin sa mga karaniwang panggalan ang ngalan ng tao?
A. tubig B. daga C. pulis
______ 25. Alin sa mga karaniwang panggalan ang ngalan ng bagay?
A. kalsada B. sasakyan C. bubuyog
PaGe - 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA
health Ii
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong pangkat ng pagkain
ang tinutukoy. Isulat ang GO, GLOW, GROW sa patlang.
______ 1. Ang pangkat na ito ay sagana sa bitamina at mineral na tumutulong sa katawan
na makaiwas sa mga sakit at impeksyon.
______ 2. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa carbohydrates, taba at
mantika.
______ 3. Nabibilang sa pangkat na ito ang karne ng manok at baboy na mayaman sa
protina na nagpapalaki ng ating katawan.
_____ 4. Ang pangkat ng pagkain na ito ay nagbibigay ng lakas upang magawa natin ang
mga gawain sa araw-araw.
______ 5. Ang pangkat ng pagkain na ito ay nagpapatibay din ng ating mga buto
tumutulong upang tayo ay lumaki at tumangkad.
II. Pangkatin ang mga pagkain na nasa loob ng kahon ayon sa tatlong pangkat ng
pagkain.
pechay manok kanin cereals gatas
keso malunggay kamatis cake baboy
itlog tinapay kalabasa butter carrot
GO GROW GLOW
6. 11. 16.
7 12. 17.
8. 13. 18.
9. 14. 19.
10. 15. 20.
PaGe - 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
KEYS
1. GLOW 11. KESO
2. GO 12. ITLOG
3. GROW 13. MANOK
4. GO 14. BABOY
5. GROW 15. GATAS
6. KANIN 16. KALABASA
7. CEREALS 17. CARROT
8. CAKE 18. PECHAY
9. TINAPAY 19. KAMATIS
10. BUTTER 20. MALUNGGAY
PaGe - 31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Panuto: Isulat ang kabuuang bilang sa patlang.
______________1. 500 100 100 50 10 1
______________ 2. 500 200 100 50 5
______________ 3. 100 100 100 20 20 1 1
______________ 4. 500 100 1 1 1 1
______________ 5. 200 200 100
II. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.
______ 6. Ako ay numero bago mag 1000. Sino ako?
a. 1200 b. 1100 c. 900
______ 7. Anong numero bago mag 200.
a. 100 b. 300 c. 500
______ 8. Anong numero bago mag 600?
a. 400 b. 500 c. 600
______ 9. Anong numero ang nasa pagitan ng 600 at 800?
a. 500 b. 700 c. 900
______ 10. Anong numero ang pagkatapos ng 800?
a. 900 b. 1000 c. 700
PaGe - 32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Panuto: Isulat ang bawat bilang sa simbolo. Ilagay ang sagot sa kahon.
11. Pitong daan at labing tatlo - ________________________________
12. Walong daan at labing lima - ________________________________
13. Siyam na raan at isa - ________________________________
14. Limang daan limampu’t lima - ________________________________
15. Dalawang daan siyamnapu’t lima - ________________________________
IV. Panuto: Tukuyin ang place value ng nakasalungguhit na bilang. (hundreds, tens, ones)
16. 978 - ________________________
17. 601 - ________________________
18. 455 - ________________________
19. 964 - ________________________
20. 312 - ________________________
PaGe - 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng bawat pangungusap at
MALI naman kung hindi.
________ 1. Ang mga bilang na 897 675 995 453 ay nakaayos mula sa pinakamalaki
hanggang sa pinakamaliit.
________ 2. 450 > 336
________ 3. 352 = 300 + 500 + 20
________ 4. 10 + 892 > 922
________ 5. Sa mga bilang na 127, 278, 453, 290, 489, 390 ang 453 ay ang pinakamalaking
bilang.
________ 6. Sa mga buwan ng taon, ang ikalawang buwan ay Pebrero.
________ 7. Ang araw ng Linggo ang pinakaunang araw sa loob ng isang linggo.
________ 8. Ang mga bilang na 15, 17, 18, 20, 12, 21 ay nakaayos mula sa pinakamaliit
hanggang sa pinakamalaki.
________ 9. Sa bilang na 734, ang 4 ay nasa tens place.
________ 10. 580 < 300 + 100 + 70 + 5
II. Panuto: Basahin ang pangungusap sa loob ng kahon at sagutin ang mga sumusunod na
mga tanong.
I LOVE MATHEMATICS VERY MUCH
11. Ano ang ika 18th na letra? ___________
12. Ano ang ika-labing isang letra sa pangungusap? _________
PaGe - 34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
x13. Ano ang ika 7th na letra? ___________
14. Mula sa kanan, ano ang ika 2nd na letra? __________
15. Ilan ang lahat ng letra sa pangungusap? ___________
III. Panuto: Punan ang patlang ng wastong nawawalang bilang.
16. 765 = 700 + __________ + 5
17. ___________ = 300 + 20 + 9
18. 451 = ___________ + 50 + 1
19. 628 = 600 + 20 + ___________
20. ____________ = 100 + 10 + 1
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.
______ 21. Ano ang kabuuan ng 379 at 420?
a. 899 b. 799 c. 979 d.979
______ 22. Pagsamahin ang 456 at 342,ang kabuuan ay?
a. 798 b. 879 c. 978 d.897
______ 23. May 234 pulang lobo at 457 dilaw na lobo .Ilan lahat ang mga lobo?
a. 961 b. 196 c. 619 d. 691
______ 24. Hanapin ang kabuuang bilang ng 336 + 568=_____________
a. 490 b. 409 c. 904 d. 949
______ 25. Idagdag ang 412 sa 369, angkabuuan ay _______________.
a. 781 b. 871 c. 718 d. 178
______ 26. Kung ang 453 ay dadagdagan ng 368, ano ang kabuuan?
a. 821 b. 812 c. 802 d. 828
______ 27. Dagdagan ng 20 ang 50, ang sagot ay________________.
a. 60 b. 70 c. 80 d. 90
______ 28. Ano ang kabuuan ng 35 kung dadagdagan ng 12?
a. 47 b. 74 c. 46 d. 44
PaGe - 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
_____ 29. May 340 na hinog na manga sa basket. Dinagdagan ito ni Mang Jose ng 8
mangga. Ilan lahat ang manga.
a. 345 b. 346 c. 347 d. 348
_____ 30. May 124 na batang lalaki ang nagpatala sa Paaralang Elementary ng Sto.
Tomas. May nagpatala pa ng 5.Ilan lahat ang batang nagpatala?
a. 128 b. 129 c. 119 d. 109
_____ 31. Idagdag ang 50 sa 310, ang sagot ay_______________.
a. 320 b. 330 c. 360 d. 370
_____ 32. Ano ang kabuuan ng 700 dadagdagan ng 40?
a. 720 b. 730 c. 740 d. 750
_____ 33. Ilan ang kabuuan ng 400 dadagdaganng 500?
a. 700 b. 800 c. 900 d. 1000
_____ 34. Kung ang 500 ay dadagdagan ng 500, ilang ang kabuuan nito?
a. 700 b. 800 c. 900 d. 1000
II. Isulat sa patlang ang wastong sagot.
35. 769 + ______ = 769
36. 156 + 0 = ______
Isulat ang katumbas na salita para sa ordinal number
37. 10th ______________________________________
38. 6th ______________________________________
Isulat ang nawawalang ordinal number sa patlang
39. 31st ________________, 33rd , 34th 35th
40. 36th, 37th, 38th, _____________ 4oth
PaGe - 36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Isulat ang kabuuan.
1) 2 5 6 2) 5 8 9 3) 7 5 2 4) 8 0 5 5) 6 7 2
+ 3 3 + 1 4 + 1 2 6 + 1 9 8 + 3 8 3
II. Gamit ang tsart sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Mangga Mansanas Ubas Kahel Saging
Bilang 22 17 9 24 14
6. Ano ang kabuuang bilang na may gusto sa Mangga at Ubas? ___________
7. Kung pagsasamahin ng may gusto sa Mansanas at Kahel, ilan lahat ito? ___________
8. Ang kabuuang bilang ng Saging, Mangga at Ubas ay? ___________
9. Kung ang may gusto sa ubas ay dadagdagan pa ng 5, ilan ang bagong kabuuan nito?
___________
10. Pagsamahin ang may gusto sa Kahel at Saging ___________
III. Tukuyin kung Zero/Identy Property, Commutative Property o Associative Property ang
nasa ibaba.
11. 785 + 0 = 785 ____________________________________
12. (25+12)+5=25+(12+5) ____________________________________
13. 89+16 = 16+89 ____________________________________
14. 0+256=256 ____________________________________
15. 98+70=70+98 ____________________________________
PaGe - 37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MATHEMATICS – II
UNANG KWARTER
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Isulat ang letra ng wastong sagot sa patlang.
______ 1. Ito ang tawag sa pagsasama-sama ng mga bilang o bagay?
A. Addition B. Subtraction C. Multiplication
______ 2. Sa addition sentence na 12+8 = 20, aling bilang ang tumutukoy sa sum?
A. 12 B. 8 C. 20
______ 3. Ano ang tawag sa mga bilang 7 + 9 sa sentence na 7+9 = 16?
A. sum B. Addends C. Plus
______ 4. Anong properties of addition ang inilalarawan ng equation na ito? 5+3 = 3+5
A. Zero/Identity B. Order/Commutative C. Group/Associative
______ 5. Alin sa mga sumusunod na mga equation ang ngpapakita ng Zero/Identity
property?
A. 17+12 = 12+17 B. 15+((6+3) = ((15+6)+3 C. 145+0 = 145
______ 6. Si Elsa ay nakakuha ng 10 puntos sa pagsusulit samantalang si Elvie ay wala.
Kapag pinagsama ang mga puntos nila, ilan lahat ito?
A. 10 B. 20 C. 0
______ 7. Anong property of addition ang tinutukoy ng pahayag na ito.” Changing the
group of the addends doest not affect the sum.”
A. Zero/Identity B. Order/Commutative C. Group/Associative
______ 8. Si Linda at Alma ay mahilig sa kendi. Bumili si Linda ng 10 kendi at 15 naman ang
binili ni Alma. Ilan lahat ang kending binili nila?
A. 20 B. 25 C. 30
II. Isulat ang IP kung ang tinutukoy ng equation ay ang Zero/Identity property, CP kung
order/commutative property, o AP kung group/associatinve property of addition.
______ 9. 82+14 = 14+82 ______ 12. 5+(34+23) =(5+34)+23
______ 10. 514+0 = 514 ______ 13. 39+132 = 132+39
______ 11. (21+8)+123 = 21(8+123) ______ 14. 0+236 = 236
III. Hanapin ang sum ng mga sumusunod.
16) 8 9 17) 2 1 3 18) 3 2 6 19) 1 7 8 20) 2 9 0
+ 4 5 + 2 6 3 + 2 8 7 + 5 9 + 1 8 9
PaGe - 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#1) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MOTHER-TONGUE BASED – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin mabuti ang bawat katanungan. Isulat ang letra ng wastong sagot sa patlang
bago ang bilang.
_____ 1. Isang hapon nasalubong ni Karen ang kanyang kaibigan na si Rosa. Ano ang
sasabihin niya?
A. Magandang umaga Rosa. B. Magandang tanghali Rosa.
C. Magandang hapon Rosa.
_____ 2. Nabangga ni Liza ang gamit na dala-dala ni Ben ng hindi sinasadya. Ano ang
dapat niyang sabihin?
A. Maraming salamat Ben. B. Paumanhin Ben. C. Walang anuman Ben.
_____ 3. Nagpunta sina Mario at Luisa sa Mall. Gustong bumili ni Luisa ng krayola, notbuk
naman ang nais bilhin ni Mario. Ano ang gustong bilhin ni Luisa?
A. krayola B. lapis C. notbuk
_____ 4. Kaarawan mo. Binigyan ka ng iyong ate ng regalo. Ano ang sasabihin mo?
A. Maraming salamat, Ate. B. Walang anuman, Ate.
B. Paumanhin, Ate.
_____ 5. Papasok ka na sa paaralan. Anong magagalang na pananalita ang dapat mong
gamitin?
A. Paalam na po nanay/tatay. B. Magandang umaga po.
C. Paumanhin po.
_____ 6. Si Clarisse ay nagsasayaw. Ano ang ngalan ng tao?
A. nagsasayaw B. si C. Clarisse
_____ 7. Alin sa mga sumusunod ang ngalan ng bagay?
A. kalabaw B. pamaypay C. dyanitor
_____ 8. Pumunta ang aming pamilya sa Lucban upang manood ng Pahiyas. Alin ang
nagsasaad ng pangyayari?
A. Lucban B. pumunta C. Pahiyas
_____ 9. Marami silang alagang kabayo sa kanilang bukid. Ang salitang may salungguhit ay
ngalan ng _________?
A. tao B. bagay C. hayop
_____ 10. Namasyal ang mag-anak ni Gng. Lorenzo sa Tayabas. Aling ngalan ang
tumutukoy sa lugar?
A. mag-anak B. namasyal C. Tayabas
PaGe - 39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
_____ 11. Nagbigay ng sulat si Placida sa kanyang guro. Aling salita ang may kambal-
katinig?
A. guro B. Placida C. sulat
_____ 12. Alin sa mga sumusunod ang salitang may klaster?
A. prutas B. sawa C. ninong
_____ 13. Pupunta kami sa simbahan bukas. Alin ang pangalan ng pook?
A. bukas B. simbahan C. pupunta
_____ 14. Aling salita ang may wastong baybay?
A. prensesa B. dragon C. plasa
_____ 15. Alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang sa pangkat?
A. rehiyon B. braso C. grasa
II. Basahin ang maikling kuwento at sagutin ang mga katanungan.
Maagang gumising si Brando. Kumain sya ng champorado at pritong isda sa
agahan. Pagkatapos ay naligo, nagbihis ng maayos na damit at inihanda ang sarili sa
pag-alis. Nagpaalam sya kay nanay at tatay.
16. Sino ang batang nabanggit sa kuwento? _______________________
17. Saan kaya siya pupunta? _______________________
18-20. Magbigay ng tatlong salitang may kambal-katinig mula sa kwento.
18-19. Ano-ano ang kinain nya sa agahan? ___________________ at ___________________
20. Ano ang ginawa ni Brando pagkatapos maihanda ang sarili para sa pag-alis?
______________________________________
PaGe - 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#2) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MOTHER-TONGUE BASED – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Punan ng ako, ikaw, o siya ang patlang.
1. Si Akisha ang kaibigan ko. ______ ay mabuting kaibigan.
2. Binuksan ko ang telebisyon. Manood ______ ng cartoons.
3. Bebot, tinatawag ka ni Nanay. ______ ang uutusan niya na pumunta sa tindahan.
4. Alicia, nariyan na ang sundo mo. Naghihintay ______ sa labas ng silid-aralan natin.
5. Victor, tulungan mo akong maglinis. Ako ang magwawalis at ______ naman ang
magbubura ng pisara.
II. Punan ng kami, kayo o sila ang patlang.
6. Ako at si Kevin ay gigising nang maaga. Magbibisiklet ______ sa parke.
7. Narito na ang mga kaibigan mo. Sasabay ______ sa iyo papunta sa paaralan.
8. Mga bata, nagbibihis pa si April. Umupo muna ______ sa sopa habang hinihintay ninyo
siya.
9. Ako at ang aking mga magulang ay magsisimba. Pupunta ______ sa Simbahan ng
Quiapo.
10. Abdul, Amir, sa Huwebes na ang palaro. Handa na ba ______?
III. Punan ang patlang ng panghalip na paaring bubuo ng diwa ng pangungusap.
11. Pat, ______ ba ang tsinelas sa loob ng bahay?
12. Ako ay may dalang bulaklak. Bigay ito sa ______ ng aming kapitbahay.
13. Kay Yuri ang asul na bag. ______ ang pulang lunch box sa tabi nito.
14. Jodielyn, ______ ang pulang blusa. Ang buong grupo ninyo ay dapat nakapula.
15. Ang ganda ng tubo ng tanim ni Gibran. ______ ang pinakamataas at may
pinakamatingkad na kulay ng halaman.
PaGe - 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV. Basahin ang talata.
Isinama ni Warenn ang kaniyang kaklase na si Jun sa kanilang bahay.
Nanay, siya po si Jun, ang bago naming kaklase. Ang kaniyang pamilya ay mula sa
Batangas. Lumipat na sila dito sa Quezon dahil dito po nadestino ang kaniyang tatay
na isang pulis.”
“Kumusta ka, Jun?” bati ng kaniyang nanay. “Mabuti po naman.” Sagot ni Jun
habang nagmamano sa nanay ni Warenn.
16. Sino ng tinutukoy na bagong kaklase sa talata?
A. Warenn B. Jun C. Jane
17. Saan nagmula ang pamiya ni Jun?
A. Quezon B. Batangas C. Quezon City
18. Ano ang tatay ni Jun?
A. isang doctor B. isang pulis C. isang guro
19. Ano ang katangian ni Jun?
A. magalang B. masipag C. matulungin
20. Ano ang katangian ni Warenn?
A. masipag B. matapat C. palakaibigan
PaGe - 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#3) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MOTHER-TONGUE BASED – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot.
______ 1. Si Ginang Valdez ang adviser ng Seksyon B. Alin ang magalang na pantawag sa
tao ang ginamit sa pangungusap.
A. Ginang B. Valdez C. Si D. Adviser
______ 2. Si Dr. Emelda ang gumamot kay Inay noong may sakit ito. Alin ang dinaglat na
salita sa pangungusap.
A. Si B. Ito C. Dr. D. Imelda
______ 3. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pagsulat ng mga magagalang
na pantawag?
A. ginoo B. Ginoo. C. Ginoo D. Gin.
______ 4. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pagsulat ng mga dinaglat na
pantawag sa mga tao?
A. Kapitan B. Kap. C. Kapi. D. Kapitan.
______ 5. Alin sa mga sumusunod ang wastong dinaglat na pantawag sa abogado?
A. Atty. B. Kgg. C. Engr. D. Hon.
______ 6. Alin ang may wastong dinaglat?
A. bb. B. Gin. C. Kgg. D. Kapi.
______ 7. Sino ang dapat nating puntahan kung tayo ay maysakit?
A. Atty. B. Pang. C. Dr. D. Gng.
______ 8. Sino ang maybahay ni Engr. Reyes?
A. Bb. Reyes B. G. Reyes C. Gng. Reyes D. Gn. Reyes
______ 9. Ipinagtanggol si Rhea ng isang taong higit na may alam sa batas kaugnay sa
panloloko sa kanyag negosyo. Sino ang tagapagtanggol niya?
A. Engr. Cruz B. Gng. Arroyo C. Dr. Enriquez D. Atty. Zamora
______ 10. Marami ang humanga sa sipag at tyaga ni Kapitan Felipe Ramos. Alin sa mga
salita ang dapat dinaglat?
A. Felipe B. Ramos C. Kapitan D. Sipag
PaGe - 43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Salungguhitan ang salitang may diptonggo sa bawat pangungusap.
11. Ang bilog na butil ay magiging madidilaw na mais,
12. Ang kalabaw ang katulong ng magsasaka sa bukid.
13. Sa panahon ngayon masyado ng mainit ang sikat ng araw.
14. Mahusay sumayaw ang grupo ni Mary.
15. Masayang nagtampisaw sa dalampasigan ang magkakaibigan.
III. Tukuyin ang pang-uring ginamit sa pangungusap. Bilugan ang mga ito.
16. Maraming inaning kalamansi sa bukid si Lolo Caloy.
17. Kay pupula ng mga kamatis na naibenta ni Inay.
18. Tatlong rosas ang ibinigay ni Itay kay Inay noon kaarawan nito.
19. Mapapayat ang mga kambing ni Celso matapos magkasakit ang mga ito.
20. Matataas ang mga gusaling makikita sa Maynila.
PaGe - 44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#4) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MOTHER-TONGUE BASED – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Basahin ang talata.
Ipinakilala ni Julius ang kanyang bagong kaklase na si Henry sa kanyang ama.
“Tay! Siya po si Henry, ang bago kong kaklase. Ang kanyang pamilya ay galing
sa Laguna. Lumipat sila ngayon dito sa Mindoro sapagkat dito napalipat ang
kanyang ina na isang nars”.
“Kumusta ka Henry?” bati ng tatay ni Julius. “Mabuti naman po,” sagot ni Henry.
1. Sino ang ipinakilala ni Julius sa kanyang Tatay?
A. Julius B. Henry C. Carlo
2. Saan nagmula ang pamilya ni Henry? K E Y S
A. Cavite B. Batangas C. Laguna
3. Bakit sila napunta sa Mindoro?
A. Sapagkat nais nilang makipagsapalaran.
B. Sapagkat nais nilang makita ang ganda ng Mindoro.
C. Sapagkat ang ina ni Henry ay dito nalipat bilang nars.
4. Ano ang katangian ni Henry?
A. matulungin B. magalang C. masipag
5. Anong katangian mayroon si Julius?
A. palakaibigan B. psaway C. matapat
II. Piliin ang wastong panghalip upang mabuo ang pangungusap.
6. Si Jessica ang nakakuha ng mataas na marka. (Siya, Sila) ang pinakamahusay sa
klase.
7. Ako ay si Andy Dizon. (Ako, Siya) ay anim na taong gulang.
8. Marami ang dumarayo upang manood ng Moriones Festival. (Siyo, Ito) ay
ginaganap sa Marinduque.
9. (Ako, Kayo) ay nakinig ng payo ng aking magulang.
10. May payo ang aking magulang sakin. (Siya,Sila) ay nasabing maging mabait sa
kapwa.
1. B
2. C
3. C
4. B
5. A
6. SIYA
7. AKO
8. ITO
9. AKO
10. SILA
PaGe - 45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
(#5) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA
MOTHER-TONGUE BASED – II
PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________
BAITANG: ___________________ PETSA: ________________
I. Bilugan ang salitang may diptonggong ginamit sa pangungusap.
1. Kulay bughaw ang langit.
2. Marupok na ang kahoy kaya’t bumigay na ito.
3. Kay tindi ng sikat ng araw.
4. Maraming alagang sisiw sa bukid si aling Osyang.
5. Maghapong nagsisigaw si Aling Trining kaya’t siya ay namaos.
B. Bilugan ang salitang my diptonggo sa hanay ng mga salita.
6. gripo globo palay
7. bibingka baboy plato
8. sangay sanga tsinelas
9. baliw baging baso
10. trumpo trumpeta daloy
C. Ikahon ang ginamit na salitang pautos sa bawat pangungusap.
11. Kumuha si Jay ng papel at lapis.
12. Gupitin ang larawan sa magasin.
13. Idikit ang mga larawan sa isang short coupon bond.
14. Itupi ang papel sa apat na bahagi.
15. Ipasa ang short coupon bond.
D. Bilugan ang mga larawan na ang ngalan ay diptonggo.
PaGe - 46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
E. Bilugan ang ginamit na salitang may klaster sa pangungusap.
21. Maraming tao sa plasa sapagkat mayroong dumating na mga artista mula sa Maynila.
22. Marangal na trabaho ang pagigingi karpintero.
23. Ang pagiging dyanitor ni Mang Kano rang nakapagpatapos sa kolehiyo n kanyang
anak.
24. Malamig sa Baguio kaya’t maraming dalang dyaket si Luis.
25. Tuwang-tuwa si Fiona sab ago nitong pares ng tsinelas.
26. Nagtamo ng unang karangalan si Kristine sa kanilang paaralan.
27. Masakit ang mga braso ni Lino dahil sa pagdadala ng mga mabibigat na bagay.
28. Kay lakas ng tunog ng trumpeta.
29. Isinara ni Gina ang gripo sapagkat puno nang tubig ang timba.
30. Isang bagong plantsa ang pinili ni Inay kahapon.
F. Kulayan ang mga larawan na ang ngalan ay may klaster.
PaGe - 47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
K E Y S
1. KULAY, BUGHAW 11. KUMUHA 21. PLASA
2. KAHOY 12. GUPITIN 22. MARANGAL
3. ARAW 13. IDIKIT 23. DYANITOR
4. SISIW 14. ITUPI 24. DYAKET
5. NAGSISIGAW 15. IPASA 25. TSINELAS
6. PALAY D. 26. KRISTINE
7. BABOY BAHAY,SISIW,BABOY, 27. BRASO
8. SANGAY ARAW,SUKLAY 28. TRUMPETA
9. BALIW 29. GRIPO
10. DALOY 30. PLANTSA
PaGe - 48

Recommandé

K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.2K vues88 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K vues61 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
253.5K vues116 diapositives
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
18.8K vues42 diapositives
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.3K vues55 diapositives
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat par
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
125.1K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
24.1K vues55 diapositives
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam) par
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
96.5K vues4 diapositives
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST par
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTMarkdarel-Mark Motilla
12K vues2 diapositives
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit par
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
77.4K vues44 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOLiGhT ArOhL
267.7K vues166 diapositives
Ako, ikaw at siya par
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyamarroxas
38.5K vues1 diapositive

Tendances(20)

K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.1K vues
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam) par LiGhT ArOhL
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
LiGhT ArOhL96.5K vues
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL77.4K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.7K vues
Ako, ikaw at siya par marroxas
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siya
marroxas38.5K vues
Second periodic test science 3 par Kate Castaños
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3
Kate Castaños76.4K vues
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL88.3K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL185.8K vues
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma... par Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal par Edi sa puso mo :">
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernalMultigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal
Edi sa puso mo :">90.2K vues
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.5K vues
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL61K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
LiGhT ArOhL339.6K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL161.3K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL699K vues
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL72.4K vues

Similaire à K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1

First Quarter 3rd summative test par
First Quarter 3rd summative testFirst Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative testSalome Lucas
1.7K vues7 diapositives
1rstexam 150803202055-lva1-app6892 par
1rstexam 150803202055-lva1-app68921rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app6892Lyne Latawan
131 vues11 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
44.6K vues11 diapositives
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
33.9K vues36 diapositives
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST par
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST LiGhT ArOhL
22.6K vues38 diapositives
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxclairecabato
134 vues6 diapositives

Similaire à K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1(20)

First Quarter 3rd summative test par Salome Lucas
First Quarter 3rd summative testFirst Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative test
Salome Lucas1.7K vues
1rstexam 150803202055-lva1-app6892 par Lyne Latawan
1rstexam 150803202055-lva1-app68921rstexam 150803202055-lva1-app6892
1rstexam 150803202055-lva1-app6892
Lyne Latawan131 vues
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL44.6K vues
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33.9K vues
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
LiGhT ArOhL22.6K vues
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par clairecabato
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
clairecabato134 vues
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
LiGhT ArOhL18.5K vues
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL59.3K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL37.5K vues
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx par janiceguerzon1
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
janiceguerzon1233 vues
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx par lhye park
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxSUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
lhye park211 vues
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPPK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EPP
LiGhT ArOhL15.9K vues

Plus de LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
16.6K vues17 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
113.9K vues185 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
73.9K vues172 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
58.6K vues160 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
91K vues152 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
51.5K vues179 diapositives

Plus de LiGhT ArOhL(20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par LiGhT ArOhL
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
LiGhT ArOhL16.6K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL113.9K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL73.9K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL58.6K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL91K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL51.5K vues
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.6K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL19.1K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL31.2K vues
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL47.6K vues
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL55.5K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL227.1K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL240.1K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL243.9K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL199.8K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL291.2K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL229.9K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL236.9K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL275.9K vues

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1

 • 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Dito pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta. a. sentrong pangkalusugan b. palaruan c. paaralan d. simbahan ______ 2. Dito namimili ang mga tao ng kanilang pangangailangan. a. Barangay b. Pamilihan c. Simbahan d. Paaralan ______ 3. Isa itong bahagi ng komunidad na pinamumunuan ng Kapitan. a. Paaralan b. Palaruan c. Simbahan d. Barangay ______ 4. Dito hinuhubog ang kaalaman ng kabataan tungo sa pag-unlad. a. Paaralan b. Barangay c. Pamilihan d. Simbahan ______ 5. Dito nagsasama-sama ang mga tao upang maglibang. a. Palaruan b. Barangay c. Pamilihan d. Simbahan ______ 6. Dito itinuturo ang salita ng Diyos. a. Paaralan b. Palaruan c. Simbahan d. Barangay II. Isulat ang TAMA o MALI sa sumusunod na pangungusap. ______ 7. Ang mga tao sa komunidad ay nagtutulungan upang gumanda ang buhay. ______ 8. Ang diwang pagkakaisa ng bawat kasapi ay isang mahalagang sangkap ng komunidad. ______ 9. Hindi lahat ng bata ay kabilang sa komunidad na dapat pahalagahan. ______ 10. Hindi mahalaga ang komunidad sa pagkakaroon ng pag-uugnayan ng bawat kasapi. ______ 11. Makakamit ang kaunlaran ng isang komunidad kung ang mga tao ay patuloy na nagsisikap. ______ 12. Mahalagang sangkap ng komunidad ang pagkakawatak-watak ng mga tao. PaGe - 2
 • 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. ______ 13. Grupong Etniko A. Barangay San Agustin ______ 14. Relihiyon B. 1,530 Lalaki, 1495 Babae ______ 15. Wika C. Katoliko ______ 16. Lokasyon D. Kapitan Jayson Mendoza ______ 17. Populasyon E. Sampaguita ______ 18. Pinuno F. Tagalog G. Ilocano IV. Isulat ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. 19. Ako ay nakatira sa ____________________________________ 20. Ang aming Punong Barangay ay si ____________________________________. PaGe - 3
 • 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang TAMA kung ang pangungusap ay tama at MALI kung hindi. ______ 1. Ang komunidad ay binubuo ng iba’t ibang estruktura. ______ 2. Matatagpuan ang komunidad sa iba’t ibang lugar. ______ 3. Ang komunidad na nasa tabing-dagat ay dinarayo ng mga turista na nais makita ang kagandahan ng mga taniman ng palay at gulay. ______ 4. Magkakapareho ang mga komunidad sa pisikal na anyo nito. ______ 5. Ang mga bumubuo sa komunidad ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga taong nakatira dito. ______ 6. Ang mga bata ay makakatulong sa kaayusan ng komunidad kahit sa simpleng paraan lamang. ______ 7. Ang bayanihan ay isang paraan ng pagtutulungan sa komunidad. II. Lagyan ng ang nagpapakita ng katangian ng isang maunlad na komunidad at kung hindi maunlad na komunidad. ______ 8. Nagtutulungan ang mga tao. ______ 9. Tahimik ang kapaligiran. ______ 11. Madumi ang mga kanal at estero. ______ 12. Nagkakagulo ang mga sasakyan sa kalsada. ______ 13. Maayos na nakokolekta ang mga basura ______ 14. Masayang namumuhay ang mga tao sa komunidad. III. Iguhit ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad at x kung hindi. ______ 15. Ang mga tao ay tumatawid sa tamang tawiran at sumusunod sa batas trapiko. ______ 16. Tumutulong ang lahat sa mga proyekto tulad ng pagpapaganda ng komunidad. ______ 17. Ikinahihiya ang pinanggalingang komunidad. ______ 18. Pinababayaang nakakalat ang mga basura sa kalsada ______ 19. Sinusunod ang mga batas at alituntunin na itinakda para sa ikaaayos ng komunidad. ______ 20. Nagsisikap na mapaunlad at mapaganda ang kinabibilangang komunidad. PaGe - 4
 • 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Panuto: Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng bawat pangungusap at mali naman kung hindi. ____________ 1. Ang komunidad ay ang lugar na tinitirhan ng mga tao. ____________ 2. Magkakatulad o magkakapareho ang lahat ng komunidad. ____________ 3. Maaaring sa kapatagan lamang magkaroon ng komunidad. ____________ 4. Maraming mga gusali ang makikita sa lungsod. ____________ 5. Ang iyong komunidad na kinabibilangan ay nasa lungsod. II. Panuto: Kilalanin ang bawat larawan. Isulat ang sagot sa patlang. 6. ____________ 7. ____________ 8. ____________ 9. ____________ 10. ____________ lungsod kabundukan tabi ng lawa industriyal kapatagan PaGe - 5
 • 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Panuto: Pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A at ang mga tungkulin nito sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. HANAY A HANAY B ______ 11. simbahan A. Itaguyod ang pangangailangan ng mga anak ______ 12. paaralan B. Nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan ______ 13. pamilya C. Magpahayag ng mga salita ng Diyos ______ 14. health center D. Pinagdarausan ng mga pagtitipon ______ 15. pook-libangan E. Pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat IV. Panuto: Iguhit ang iyong komunidad. Kulayan. PaGe - 6
 • 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) SUMMATIVE TEST IN ENGLISH - 11 NAME: _______________________________________ SCORE: ______________ GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________ I. Direction: Choose the letter of the correct answer. Read the story and answer the questions that follow. A Helpful Girl Lily wakes up early even on Saturday. She fixes her bed. She helps her mother in the kitchen. In the afternoon cleans her room. She also sweeps the dry leaves on their backyard. Her mother is very proud to have a daughter like Lili. ______ 1. Who wakes up early? A. Mimi B. Lili C. Karen D. Carrie ______ 2. When does Lili wake up early? A. on Monday B. on Sunday C. on Friday D. on Saturday ______ 3. Which of the following household chores does Lili do? A. cleans her room C. cooks lunch for the family B. buys food in the market D. work for the family ______ 4. Who is very proud of Lili? A. brother B. mother C. father D. teacher ______ 5. What is the first thing that Lili does when she wakes up? a. b. ______ 6. What does she do last? A. B. C. ______ 7. What does Lili do in the afternoon? A. B. C. D. PaGe - 7
 • 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 8. Which letter belongs to Filipino Alphabet? A. F B. J C. Z D. NG ______ 9. The letters NG and N belong to _________? A. English Alphabet C. Alibata B. American Alphabet D. Tagalog Alphabet ______ 14. Which word has medial vowel /e/? A. bad B. pan C. bid D. leg ______ 10. Give the medial vowel sound of the following words. leg red bed wet A. /a/ B. /ey/ C. /e/ D. /oy/ ______ 11. Mother went to market. The underlined word is a __________. A. setting B. character C. problem D. solution ______ 12. Identify this element of the story. Marita lost her wallet. A. setting B. character C. problem D. solution ______ 13. Which is the problem in the following element? A. Mario was able to buy his snacks. C. in the school B. Mario lost his wallet. D. The janitor found Mario’s wallet ______ 14. A. hem B. well C. web D. gem ______ 15. A. leg B. bed C. red D. fed PaGe - 8
 • 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) SUMMATIVE TEST IN ENGLISH - 11 NAME: _______________________________________ SCORE: ______________ GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________ I. Read the following group of words properly. Write Sentence or Non-sentence on the space. __________________ 1. Under the metal bridge __________________ 2. Ana sings a beautiful song __________________ 3. The tenth hen __________________ 4. My friends are coming today __________________ 5. The boy is crying II. Identify the underlined part of the sentence as SUBJECT or PREDICATE __________________ 6. Michelle is a smart girl. __________________ 7. We listen to a short story. __________________ 8. The five red balloons flew to the sky. __________________ 9. Ren-ren is the tenth hen. __________________ 10. Father works everyday in his office. III. Identify the sentences as DECLARATIVE or INTERROGATIVE. __________________ 11. What is your favorite snack? __________________ 12. Some of the girls are buying food in the canteen. __________________ 13. Many animals live in the farm. __________________ 14. Where does Swimmy live? __________________ 15. Who is your favorite cartoon character? IV. Elements of the Story: Read the story and identify the elements of the story by writing setting, character, problem, solution, and ending on the space. Mac-Mac and Ted are black crows. They like to play. One day, Ted sees Mac-Mac run around the well. Ted yells, “Mac-Mac, don’t run around well.” But it was too late. Mac-Mac slips and falls into the well. Oh, oh! She can’t swim. What to do, what to do? Ted gets a big net. He gets Mac-Mac out of the well. That’s good. Mac- Mac is wet but happy. Ted is happy, too. __________________ 16. Ted gets a big net. He gets Mac-Mac out of the well. __________________ 17. Mac-Mac and Ted are black crows. __________________ 18. One day, Ted sees Mac-Mac run around the well. __________________ 19. Mac-Mac is wet but happy. Ted is happy, too. __________________ 20. Mac-Mac slips and falls into the well. She can’t swim. PaGe - 9
 • 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) SUMMATIVE TEST IN ENGLISH - 11 NAME: _______________________________________ SCORE: ______________ GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________ I. Write RW if the pair of words is rhyming word and NRW if not rhyming words. ______ 1. Greet – meet ______ 3. Tin – fin ______ 5. Sun - fun ______ 2. Bread – bring ______ 4. Bend – bind II. Complete the nursery rhymes with missing rhyming word. Choose from the box the correct word. forever tail alive cape are 6. “Twinkle. Twinkle little star, how I wonder what you ___________. 7. “Jack be nimble, Jack be clever, Jack jump over things ___________. 8. “One, two, three, four, five, Once I caught a fish ___________. 9. “We found the blue whale, we can see his huge ___________. 10. “Have u ever seen an ape wearing a ___________ down by the bay”. III. Write NOUN if the given word is a noun, and NN if not noun. ______ 11. Cry ______ 14. Table ______ 12. Independence Day ______ 15. usually ______ 13. Driver IV. Read the short story and list 5 nouns that you can find. It was Valentine’s Day. Merla ,Nida, and Manny, had prepared something for Mother. They loved their mother dearly. Merla gave her mother a pretty rose, while Manny gave her a silk bandana. Nida gave Mother a valentine’s card. They also sang a song for her. How happy mother was! PaGe - 10
 • 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 16. _______________________________ 17. _______________________________ 18. _______________________________ 19. _______________________________ 20. _______________________________ PaGe - 11
 • 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) SUMMATIVE TEST IN ENGLISH - 11 NAME: _______________________________________ SCORE: ______________ GRADE & SECTION: ___________________ DATE: ________________ I. Identify the name of the given pictures. Write your answer on the space provided. 1. _______________ 2. _______________ 3. ______________ 4. _______________ 5. ______________ II. Identify the sound produced by the following pictures as LOUD or SOFT. Write your answer on the space provided. 6. _______________ 7. _______________ 8. ______________ 9. ______________ 10. ______________ III. Put a check on a blank if it is the correct sound produced by the picture and cross (x) if it is not correct. ______ 11. Ding-dong-ding-dong ______ 12. Tic-tac-tic-tac ______ 13. Meeoow-meeooww _____ 14. Krring-krring-krring ______ 15. Meee-mee-meee-meee PaGe - 12
 • 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. A. Complete the name of each picture by writing the beginning letter on the space. 16. ___ icycle 17. ___ lock 18. ___ oon B. Complete the name of each picture by writing the ending letter on the space. 19. bo ___ 20. bab ___ PaGe - 13
 • 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Piliin ang titik ng tamang sagot. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong. Ang Magkapatid Tuwing gabi, bago matulog ang magkapatid na Lorna at Rolan ay inihahanda nila ang kanilang mga gamit sa pagpasok. Isinasabit na nila ang kanilang uniporme sa lugar na madali nilang makita. Siisigurado rin nilang handa na ang kanilang mga gamit sa bag bago sila matulog. Pagkagising sa umaga, sabay silang ngdarasal at nagpapasalamat sa Diyos sa magandang umaga. Inililigpit nila ang kanilang higaan. Matapos kumain ng almusal y naligo na sila at nag-ayos para sa pagpasok. ______ 1. Ano ang ginagawa ng magkapatid bago matulog? A. Naglalaro ng computer games. C. Nanunood ng paboritong drama sa TV. B. Inihahanda ang mga gamit. D. Nagkukwentuhan ______ 2. Ano ang kanilang ginagawa pagkagising? A. Nagsesepilyo C. Naglilinis ng bahay B. Nagdarasal D. Kumakain ng almusal ______ 3. Bakit ginagawa ng magkapatid ang paghahanda bago pumasok? A. upang makapaglaro C. upang hindi mahuli sa pagpasok B. upang premyuhan ni nanay D. upang matuwa ang nanay at tatay ______ 4. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos kumain ng hapunan? A. Manood ng telebisyon C. Ihanda ang mga gamit sa pagpasok B. Makipaglaro sa mga kaibigan D. Matulog kaagad ______ 5. Ano ang mabuting bunga ng maagang paghahanda ng mga gamit na gagamitin sa paaralan? A. Walang malilimutang gamit at Gawain B. Walang maidudulot na mabuti C. Hindi makakapasok ng maaga D. Walang makakakuha ng gamit ______ 6. Oras na para matulog at may pasok kinabukasan subalit maganda ang palabas sa telebisyon. Ano ang dapat mong gawin? A. Matulog ng maaga para magising sa tamang oras B. Tapusin ang palabas C. Panoorin pa ang susunod na palabas D. Aayain ang mga kapatid ma manood ng palabas PaGe - 14
 • 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Lagyan ng (/) tsek ang larawang nagpapakita ng wastong paghahanda sa pagpasok. 7. A. ______ B. 8. A. ______ B. 9. A. ______ B. ______ 10. Ano ang dapat mong gawin sa ipinakita ng larawan? A. Linisin at ayusin B. Hayaang ganon na lamang C. Ipalinis sa katulong D. Itapon lahat ng gamit ______ 11. Kung dinatnan mong ganito ang inyong lababo, ano ang gagawin mo? A. Hahayaan ang mga urungin B. Huhugasan ang mga plato C. Hindi ko papansinin D. Hintayin si nanay ______ 12. Nasa washing area ka at nakita mo ito, ano ang gagawin mo? A. Hahayaan ko itong tumutulo. B. tatawagin ko ang janitor. C. Isasara ko ito para hindi tumulo. D. Ipapaligo ko ang tubig. ______ 13. Ano ang dapat mong gawin sa mga hinubad mong damit? A. Ikalat sahig C. Ilagay sa lalagyan B. Ipadampot sa nanay D. Itago sa bag ______ 14. Ano ang dapat mong gawin sa mga gamit mo matapos kang gumawa ng assignment? A. Iwan sa mesa C. Ipaligpit kay nanay B. Itago sa bag D. Ikalat sa sahig ______ 15. Pagkagising sa umaga, ano ang dapat mong gawin sa iyong kumot at unan? A. Tiklupin at ligpitin C. Ipaayos kay nanay B. Iwan na lamang D. Hayaang magulo PaGe - 15
 • 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Isulat ang TAMA kung sumasang-ayon ka sa sinasabi ng pangungusap at MALI kung hindi. ______ 1. Pahahalagahan ko ang aking mga kakayahan. ______ 2. Gagamitin ko ang aking kakayahan upang makatulong sa ibang tao. ______ 3. Ipagyayabang ko sa mga kaklase ko na magaling akong umawit at sumayaw. ______ 4. Sasali ako sa mga paligsahan upang maipakita ang aking kakayahan. ______ 5. Pagtatawanan ko ang aking kaklase na hindi marunong sumayaw tulad ko. II. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Mayroon kang natatanging kakayahan sa pag-awit. Nais mong sumali sa paligsahan Ano ang dapat mong gawin? A. Magsasanay sa pag-awit. B. Sasali ng hindi nagsasanay. ______ 7. Marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag-aral mo. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A. Hindi ako sasayaw B. Magsasanay akong mabuti. ______ 8. Nalaman mong may paligsahan sa pagguhit sa paaralan. May ganito kang kakayahan. Dapat ka bang sumali? A. OO, sapagkat may sapat akong kakayahan. B. Hindi, sapagkat nahihiya ako. ______ 9. Mabilis kang tumakbo. May paligsahan sa takbuhan sa iyong paaralan. Alin sa dalawa ang iyong dapat gawin? A. Hindi ko ipapaalam na mabilis akong tumakbo. B. Kakausapin ko ang aking guro na ako ay sasali at hihilinging sanayin ako. ______ 10. May palatuntunan sa paaralan. Sinabi ng guro mo na bibigkas ka ng tula. Ano ang iyong dapat isagot sa guro? A. “Opo, at magsasanay ako.” B. Ayoko. Nahihiya po ako sa mga kamag-aral ko.” III. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat sa papel ang kung ito ay nagpapakita ng tamang gawain at x naman kung hindi. ______ 11. Inihahanda ko ang aking mga gamit sa pagpasok bago matulog sa gabi. ______ 12. Maaga akong gumigising kapag araw na may pasok sa paaralan. ______ 13. Muli akong natutulog kapag maaga akong nagising sa umaga. PaGe - 16
 • 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 14. Nanonood ako ng teleserye sa telebisyon hanggang ika-8 ng gabi lamang dahil may pasok kinabukasan. ______ 15. Dumadaan muna ako sa tindahan upang bumili ng junk food kahit mahuhuli na sa klase. ______ 16. Iniiwan kong nakabukas ang gripo pagkatapos maligo. ______ 17. Nililinis ko ang lugar na pinaggawan ko ng aking proyekto bago ito iwanan. ______ 18. Iniiwanan kong nakakalat ang mga ginamit kong aklat sa mesa matapos gawin ang takdang-aralin. ______ 19. Ibinabalik ko sa tamang lalagyan ang mga ginamit ko sa paliligo. ______ 20. Inaayos ko ang mga kuwaderno sa aking bag bago umalis ng paaralan. PaGe - 17
 • 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Isulat ang TAMA kung tama ang pahayag sa bawat bilang at M kung mali. _______ 1. Ang bata ay dapat sa bahay lang lagi. _______ 2. Ang mga kakayanan ay dapat paunlarin. _______ 3. Ang pagtitiwala sa sarili ay nakakatulong upang higit na maibahagi ang kakayahan sa bawat tao. _______ 4. Iisa ang kakayahan ng bawat bata. _______ 5. Masayahin ang batang palakaibigan. _______ 6. Dapat umiiyak ang bata kapag natalo sa laro. _______ 7. Dapat tumigil na kapag hindi nagtagumpay sa napiling kakayahan. _______ 8. Isport ang batang natatanggap ang pagkatalo. _______ 9. Hindi dapat nakikipaglaro sa mahihirap ang mga bata. ______ 10. Ang pagsali sa mga paligsahan ay isang paraan upang mahasa ang kakayahan. ______ 11. Pare-pareho ang antas ng kakayahan ng bawat bata. ______ 12. Maipapakita ang husay ng kakayahan kung walang tiwala sa sarili. ______ 13. Ang pagkakaisa ay nakakatulong sa kakayahan ng nakakarami. ______ 14. Ang batang galit ay nagpapakita ng tiwala sa sarili. ______ 15. Dapat ipakilala ang kakayahan nang mayroong paghahanda o ensayo. ______ 16. Ang pag-eensayo ay nakakatulong sa paglinang ng kakayahan. ______ 17. Ang pakikipagkamay sa nanalo ay nagpapakita ng pagtanggap sa pagkatalo. ______ 18. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagbibigay ng maayos na resulta sa bawat kakayahan. ______ 19. Ang pagpipinta ay di magandang kakayahan. ______ 20. Makakatulong ang pagbabahaginan ng kakayahan. PaGe - 18
 • 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Isulat ang TAMA kung tama ang pahayag sa bawat bilang at MALI kung mali. ______ 1. Nagdarasal ako bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga. ______2 . Inihahanda ko ang aking mga gamit sa gabi. ______ 3. Inaantay kong gisingin ako ni Nanay sa umaga bago ako gumising. ______ 4. Mabilis akong naghahanda sa umaga upang hindi ako mahuli sa klase. ______. Dumadaan muna ako sa tindahan bago pumasok sa eskwela kahit mahuhuli na ako sa klase. ______ 6. Tuwing sa umaga ko ginagawa ang aking mga takdang-aralin bago pumasok sa paaralan. ______ 7. Nakikipaglaro muna ako sa aking mga kaibigan bago pumasok sa paaralan. ______ 8. Nanonood ako ng palabas sa telebisyo hanggang hatinggabi. ______ 9. Inililigpit ko aking pinaghigaan bago ako bumangon. ______ 10. Araw-araw ay maaga akong gumigising para hindi mahuli sa klase. ______ 11. Natutulog ako at gumigising sa tamang oras. ______ 12. Hinahayaan kong si Nanay ang mag-ayos ng aking mga gamit. ______ 13. Muli akong natutulog kapag maaga akong nagising sa umaga. ______ 14. Umaalis ako sa bahay sa tamang oras upang hindi mahuli sa klase. ______ 15. Dumadalo ako tuwing umaga sa aming flag ceremony. II. Panuto: Kulayan ang larawan na nagpapakita ng dapat mong gawin upang makapasok sa tamang oras. 11. 14. 12. 15. 13. PaGe - 19
 • 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Panuto: Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon? a. pagti-ti-pon b. pag-ti-ti-pon c. pagtiti-pon d. pag-ti-tipon 2. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang laruan? a. la-ru-an b . la-ruan c. lar-u-an d. laru-an 3. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 4. Ilang pantig mayroon ang salitang manika? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5. Alin sa mga karaniwang pangngalan ang ngalan ng tao? a.tubig b. daga c. pulis d. bayan 6. Alin sa mga karaniwang pangngalan ang ngalan ng bagay? a. kalsada b. bubuyog c. sasakyan d. paliparan 7. Ang ilog ay karaniwang pangngalan ng a.tao b. bagay c. hayop d. pook 8. Anong salita sa pangungusap ang may maling baybay. Nagbakasyon ang mag-anak sa lalawigan ng Qkuezon. a. mag-anak b. lalawigan c. Qkuezon d. nagbakasyon 9. Alin sa mga pares na salita ang may magkapareho ng tunog? a. papel – lapis b. kuya – ate c. gatas – basbas d. bukas – sara 10. Alin sa mga salita ang magkapareho ang unahang tunog? a. tatay – nanay b. pisara – paaralan c. lobo – gulo d. talon – lundag II. Panuto: Iguhit ang mga sumusunod pangngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar. PaGe - 20
 • 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 11. palaruan 12. mesa 13. sanggol 14. bubuyog 15. paaralan III. Panuto: Bilugan ang salitang may maling baybay sa pangungusap. Isulat ang wastong baybay nito sa guhit sa unahan ng bawat bilang. ________________ 16. May dalang mga protas at gulay sina lolo at lola galing sa probinsya. ________________ 17. Madilim ang langit kaya tiyak na oolan. ________________ 18. Ilagay mo ang platto sa ibabaw ng mesa. ________________ 19. Nagtakbuhan ang mga bata sa palaroan. ________________ 20. Si Gng. Estrella ang aking goro sa Filipino. PaGe - 21
 • 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlng. ______ 1. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng ___________ na letra. a. 26 b. 27 c. 28 d. 29 ______ 2. Namasyal ang mag-anak sa Manila Ocean Park noong nakaraang Sabado. Ang salitang may salungguhit ay pangngalang nagbibigay ngalan sa _____________. a. tao b. bagay c. lugar d. hayop ______ 3. Ipinasyal ni G. Reyes ang kaniyang mga anak sa Manila Zoo. Ang salitang may salungguhit ay pangngalang _____________. a. pantangi b. pambalana c. a at b d. wala ______ 4. Leevans ang tatak ng bago kong sapatos. Ang salitang may salungguhit ay pangngalang __________. a. pantangi b. pambalana c. a at b d. wala ______ 5. Sa salitang ambag, ang unang pantig ay may kayarian na ___________. a. P b. KP c. PK d. KPK ______ 6. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng __________ na katinig. a. 23 b. 24 c. 25 d. 26 ______ 7. Alin sa sumusunod ang tanging ngalan ng bagay? a. bag b. lapis c. Honda d. Nelia ______ 8. Alin sa mga salita ang nagpapakita ng kayarian ng pangngalan na may katinig- patinig? a. araw b. itlog c. usbong d. keso ______ 9. May mahabang pagsusulit si Emma sa Filipino. Hindi siya nakapag-aral nang nakaraang gabi dahil nanood lamang siya ng telebisyon. Marahil siya ay ____________________. a. makakapasa sa pagsusulit b. hindi papasok sa paaralan c. hindi makakapasa sa pagsusulit d. magkakasakit ______ 10. Nilagyan ng tatay ng palaman ang tinanapay. Alin sa pangungusap ang may maling baybay? a. palaman b. tinanapay c. tatay d. nilagyan PaGe - 22
 • 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Panuto: Bilugan ang titik ng pangngalang pambalana ng bawat pangngalang pantangi. 11. Lupang Hinirang a. tula b. awit c. nobela 12. Andres Bonifacio a. bayani b. manunulat c. pangulo 13. Angel Locsin a. kongresista b. artista c. mayor 14. Mongol a. sabon b. lapis c. sapatos 15. Brownie a. aso b. pagkain c. kulay III. Panuto: Isulat ang Tama kung wasto ang ipinapakita sa paggamit ng telepono at Mali k kung hindi wasto. ____________ 16. Sinisigawan ko ang aking kausap kapag hindi ko gustong makipag-usap. ____________ 17. Masaya kong sinasagot ang tawag sa telepono. ____________ 18. Binabagsakan ko ng telepono ang tumatawag sa akin. ____________ 19. Hindi ko ibinibigay ang tawag para sa aking ate at kuya. ____________ 20. Inililista ko ang iniiwang impormasyon ng tumatawag na hindi para sa akin. PaGe - 23
 • 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ______ 1. Alin sa karaniwang pangalan ang ngalan ng tao? A. tubig B. pulis C. daga D. bundok ______ 2. Ang ilog ay karaniwang panggalan ng _______________? A. tao B. bagay C. hayop D. lugar ______ 3. Alin ang karaniwang ngalan ng bagay? A. kalsada B. bubuyog C. sasakyan D. paliparan ______ 4. Ang karaniwang ngalan ni Muning ay __________? A. pusa B. simbahan C. lapis D. plato ______ 5. Ang bundok ay karaniwang panggalan ng __________. A. tao B. hayop C. bagay D. lugar ______ 6. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon? A. pagti-ti-pon B. pag-ti-ti-pon C. pagtiti-pon D. pag-ti-tipon ______ 7. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang laruan? A. la-ru-an B. la-ruan C. lar-u-an D. laru-an ______ 8. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ______ 9. Ilang pantig mayroon ang salitang mantika? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ______ 10. Alin ang wastong pagpapatig ng salitang nagmamahalan? A. nagma-ma-ha-lan C. n-agma-mahal-an B. nag-ma-ma-ha-lan D. nag-mama-halan II. Bilugan ang salitang may maling baybay sa pangungusap. Isulat ang wastong sagot sa guhit sa unahan ng bilang. (11-20). ____________ 11-12. May dalang mga protas sina lolo at lola galing sa probinsya. ____________ 13-14. Madilim ang langit kaya tiyak na oolan. ____________ 15-16. Ilagay mo ang platto sa ibabaw ng mesa. ____________ 17-18. Nagtatakbuhan ang mga bata sa palaroan. PaGe - 24
 • 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ____________ 19-20. Si Gng. Estrella ang aking goro sa Filipino. III. Pag-aralan ang anyo at kayarian ng sumusunod na pantig na may salungguhit sa mga salita. Isulat ang P, KP, at PK sa patlang. ______ 21. kasama ______ 22. Isda ______ 23. Araw ______ 24. Kusa ______ 25. Parke PaGe - 25
 • 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Pagsama-samahin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat ang sagot sa patlang. 1.pa/li/wa/nag - ___________________________ 2. pa/a/ra/lan - ___________________________ 3. pul/ga/da - ___________________________ 4. ma/la/lim - ___________________________ 5. de/li/ka/do - ___________________________ II. Piliin ang angkop na pananda upang makabuo ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. 6. Bumili __________ John ng bagong damit at sapatos sa mall. 7. Pumunta kahapon sa plasa __________ Billy at Coleen. 8. Malinis at maayos ang mga gamit sa bahay dahil __________ nanay. 9. Suot-suot __________ Lita ang bago niyang sapatos. 10. Relo ang regalo sa akin __________ ninong at ninang. III. Tukuyin ang ngalan ng aklat sa Hanay B na isinasaad sa Hanay A. HANAY A HANAY B ______ 11. Sa bahaging ito makikita o mababasa A. Talaan ng Nilalaman ang mga aralin at mga pagsasanay. ______ 12. Taglay nito ang pamagat at ang mga B. Talahuluganan o Glossary akda. ______ 13. Sa bahaging ito makikita ang paalpabetong C. Katawan n Aklat talaan ng paksa o nilalaman ng aklat. ______ 14. Nasa bahaging ito ang pamagat ng bawat D. Indeks yunit, mga akda at ang pahina nito. ______ 15. Nasa bahaging ito ang mga piling salita na E. Pabalat ng Aklat may karampatang kahulugan na nakalimbag sa mga huling pahina ng aklat. PaGe - 26
 • 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay panggalang pantangi o pambalana. ___________ 16. Malamig ang klima sa Baguio. ___________ 17. Masayang namasyal ang pamilya sa parke. ___________ 18. Ako ay nag-aaral sa Mababang Paaralan ng Padre Burgos. ___________ 19. Si. Bb. Cruz ang bago naming guro. ___________ 20. Matanda an na ang elepanteng nasa Manila Zoo. PaGe - 27
 • 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA filipino Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Lagyan ng tsek (/) ang sagutang papel kung ang mga salita ay magkasingtunog at ekis (x) naman kung hindi. _____ 1. Puso - baso _____ 3. Pera – tindera ______ 5. Bata – bote _____ 2. Sabay – sabaw _____ 4. Tatay - nanay II. Alamin ang mga di-kilalang salita sa pamamagitan ng mga larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. ______ 6. A. mangkok ______ 7. B. plorera ______ 8. C. aparador ______ 9. D. bapor ______ 10. E. katre III. Hanapin sa loob ng panaklong ang salitang may kaparehong tunog ng sinalungguhitang tunog ng letra. Bilugan ang tamang sagot. 11. bahay (nanay, bata, lapis) 12. barya (pera, laruan, hibla) 13. kalabasa (kamote, patatas, talong) 14. sampu (lumpo, pakla,unan) 15. mais (mata, halika, saliw) PaGe - 28
 • 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Tukuyin ang damdaming nananaig sa sumusunod na pahayag. Pillin ang letra ng wastong sagot. A. Nagagalit B. Nag-aalala C. Natutuwa D. Nagpapasalamat E. Natatakot F. Nakikiusap G. Nanunukso ______ 16. Nanay! Salamat po sa regalong inyong ibinigay para sa aking kaarawan. ______ 17. Ano! Hindi ka na naman pumasok sa eskuwelahan? ______ 18. May bagyo raw na paparating baka bumaha n naman. ______ 19. Yipee! Matutuloy kami sa Boracay sa isang Linggo. ______ 20. Tulong! Tulong! Nabangga ang apo ko, tulungan ninyo kami. C. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______ 21. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon? A. pagti-ti-pon B. pag-ti-ti-pon C. pagtiti-pon ______ 22. Alin ang tamang pgpapantig ng salitang laruan? A. la-ru-an B. la-ruan C. lar-u-an ______ 23. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango? A 1 B. 2 C. 4 ______ 24. Alin sa mga karaniwang panggalan ang ngalan ng tao? A. tubig B. daga C. pulis ______ 25. Alin sa mga karaniwang panggalan ang ngalan ng bagay? A. kalsada B. sasakyan C. bubuyog PaGe - 29
 • 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) UNANG LAGumang PAGSUSULIT SA health Ii PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong pangkat ng pagkain ang tinutukoy. Isulat ang GO, GLOW, GROW sa patlang. ______ 1. Ang pangkat na ito ay sagana sa bitamina at mineral na tumutulong sa katawan na makaiwas sa mga sakit at impeksyon. ______ 2. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa carbohydrates, taba at mantika. ______ 3. Nabibilang sa pangkat na ito ang karne ng manok at baboy na mayaman sa protina na nagpapalaki ng ating katawan. _____ 4. Ang pangkat ng pagkain na ito ay nagbibigay ng lakas upang magawa natin ang mga gawain sa araw-araw. ______ 5. Ang pangkat ng pagkain na ito ay nagpapatibay din ng ating mga buto tumutulong upang tayo ay lumaki at tumangkad. II. Pangkatin ang mga pagkain na nasa loob ng kahon ayon sa tatlong pangkat ng pagkain. pechay manok kanin cereals gatas keso malunggay kamatis cake baboy itlog tinapay kalabasa butter carrot GO GROW GLOW 6. 11. 16. 7 12. 17. 8. 13. 18. 9. 14. 19. 10. 15. 20. PaGe - 30
 • 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net KEYS 1. GLOW 11. KESO 2. GO 12. ITLOG 3. GROW 13. MANOK 4. GO 14. BABOY 5. GROW 15. GATAS 6. KANIN 16. KALABASA 7. CEREALS 17. CARROT 8. CAKE 18. PECHAY 9. TINAPAY 19. KAMATIS 10. BUTTER 20. MALUNGGAY PaGe - 31
 • 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Panuto: Isulat ang kabuuang bilang sa patlang. ______________1. 500 100 100 50 10 1 ______________ 2. 500 200 100 50 5 ______________ 3. 100 100 100 20 20 1 1 ______________ 4. 500 100 1 1 1 1 ______________ 5. 200 200 100 II. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Ako ay numero bago mag 1000. Sino ako? a. 1200 b. 1100 c. 900 ______ 7. Anong numero bago mag 200. a. 100 b. 300 c. 500 ______ 8. Anong numero bago mag 600? a. 400 b. 500 c. 600 ______ 9. Anong numero ang nasa pagitan ng 600 at 800? a. 500 b. 700 c. 900 ______ 10. Anong numero ang pagkatapos ng 800? a. 900 b. 1000 c. 700 PaGe - 32
 • 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Panuto: Isulat ang bawat bilang sa simbolo. Ilagay ang sagot sa kahon. 11. Pitong daan at labing tatlo - ________________________________ 12. Walong daan at labing lima - ________________________________ 13. Siyam na raan at isa - ________________________________ 14. Limang daan limampu’t lima - ________________________________ 15. Dalawang daan siyamnapu’t lima - ________________________________ IV. Panuto: Tukuyin ang place value ng nakasalungguhit na bilang. (hundreds, tens, ones) 16. 978 - ________________________ 17. 601 - ________________________ 18. 455 - ________________________ 19. 964 - ________________________ 20. 312 - ________________________ PaGe - 33
 • 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng bawat pangungusap at MALI naman kung hindi. ________ 1. Ang mga bilang na 897 675 995 453 ay nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. ________ 2. 450 > 336 ________ 3. 352 = 300 + 500 + 20 ________ 4. 10 + 892 > 922 ________ 5. Sa mga bilang na 127, 278, 453, 290, 489, 390 ang 453 ay ang pinakamalaking bilang. ________ 6. Sa mga buwan ng taon, ang ikalawang buwan ay Pebrero. ________ 7. Ang araw ng Linggo ang pinakaunang araw sa loob ng isang linggo. ________ 8. Ang mga bilang na 15, 17, 18, 20, 12, 21 ay nakaayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. ________ 9. Sa bilang na 734, ang 4 ay nasa tens place. ________ 10. 580 < 300 + 100 + 70 + 5 II. Panuto: Basahin ang pangungusap sa loob ng kahon at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. I LOVE MATHEMATICS VERY MUCH 11. Ano ang ika 18th na letra? ___________ 12. Ano ang ika-labing isang letra sa pangungusap? _________ PaGe - 34
 • 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net x13. Ano ang ika 7th na letra? ___________ 14. Mula sa kanan, ano ang ika 2nd na letra? __________ 15. Ilan ang lahat ng letra sa pangungusap? ___________ III. Panuto: Punan ang patlang ng wastong nawawalang bilang. 16. 765 = 700 + __________ + 5 17. ___________ = 300 + 20 + 9 18. 451 = ___________ + 50 + 1 19. 628 = 600 + 20 + ___________ 20. ____________ = 100 + 10 + 1 Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 21. Ano ang kabuuan ng 379 at 420? a. 899 b. 799 c. 979 d.979 ______ 22. Pagsamahin ang 456 at 342,ang kabuuan ay? a. 798 b. 879 c. 978 d.897 ______ 23. May 234 pulang lobo at 457 dilaw na lobo .Ilan lahat ang mga lobo? a. 961 b. 196 c. 619 d. 691 ______ 24. Hanapin ang kabuuang bilang ng 336 + 568=_____________ a. 490 b. 409 c. 904 d. 949 ______ 25. Idagdag ang 412 sa 369, angkabuuan ay _______________. a. 781 b. 871 c. 718 d. 178 ______ 26. Kung ang 453 ay dadagdagan ng 368, ano ang kabuuan? a. 821 b. 812 c. 802 d. 828 ______ 27. Dagdagan ng 20 ang 50, ang sagot ay________________. a. 60 b. 70 c. 80 d. 90 ______ 28. Ano ang kabuuan ng 35 kung dadagdagan ng 12? a. 47 b. 74 c. 46 d. 44 PaGe - 35
 • 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____ 29. May 340 na hinog na manga sa basket. Dinagdagan ito ni Mang Jose ng 8 mangga. Ilan lahat ang manga. a. 345 b. 346 c. 347 d. 348 _____ 30. May 124 na batang lalaki ang nagpatala sa Paaralang Elementary ng Sto. Tomas. May nagpatala pa ng 5.Ilan lahat ang batang nagpatala? a. 128 b. 129 c. 119 d. 109 _____ 31. Idagdag ang 50 sa 310, ang sagot ay_______________. a. 320 b. 330 c. 360 d. 370 _____ 32. Ano ang kabuuan ng 700 dadagdagan ng 40? a. 720 b. 730 c. 740 d. 750 _____ 33. Ilan ang kabuuan ng 400 dadagdaganng 500? a. 700 b. 800 c. 900 d. 1000 _____ 34. Kung ang 500 ay dadagdagan ng 500, ilang ang kabuuan nito? a. 700 b. 800 c. 900 d. 1000 II. Isulat sa patlang ang wastong sagot. 35. 769 + ______ = 769 36. 156 + 0 = ______ Isulat ang katumbas na salita para sa ordinal number 37. 10th ______________________________________ 38. 6th ______________________________________ Isulat ang nawawalang ordinal number sa patlang 39. 31st ________________, 33rd , 34th 35th 40. 36th, 37th, 38th, _____________ 4oth PaGe - 36
 • 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Isulat ang kabuuan. 1) 2 5 6 2) 5 8 9 3) 7 5 2 4) 8 0 5 5) 6 7 2 + 3 3 + 1 4 + 1 2 6 + 1 9 8 + 3 8 3 II. Gamit ang tsart sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mangga Mansanas Ubas Kahel Saging Bilang 22 17 9 24 14 6. Ano ang kabuuang bilang na may gusto sa Mangga at Ubas? ___________ 7. Kung pagsasamahin ng may gusto sa Mansanas at Kahel, ilan lahat ito? ___________ 8. Ang kabuuang bilang ng Saging, Mangga at Ubas ay? ___________ 9. Kung ang may gusto sa ubas ay dadagdagan pa ng 5, ilan ang bagong kabuuan nito? ___________ 10. Pagsamahin ang may gusto sa Kahel at Saging ___________ III. Tukuyin kung Zero/Identy Property, Commutative Property o Associative Property ang nasa ibaba. 11. 785 + 0 = 785 ____________________________________ 12. (25+12)+5=25+(12+5) ____________________________________ 13. 89+16 = 16+89 ____________________________________ 14. 0+256=256 ____________________________________ 15. 98+70=70+98 ____________________________________ PaGe - 37
 • 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) LAGUMANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS – II UNANG KWARTER PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Isulat ang letra ng wastong sagot sa patlang. ______ 1. Ito ang tawag sa pagsasama-sama ng mga bilang o bagay? A. Addition B. Subtraction C. Multiplication ______ 2. Sa addition sentence na 12+8 = 20, aling bilang ang tumutukoy sa sum? A. 12 B. 8 C. 20 ______ 3. Ano ang tawag sa mga bilang 7 + 9 sa sentence na 7+9 = 16? A. sum B. Addends C. Plus ______ 4. Anong properties of addition ang inilalarawan ng equation na ito? 5+3 = 3+5 A. Zero/Identity B. Order/Commutative C. Group/Associative ______ 5. Alin sa mga sumusunod na mga equation ang ngpapakita ng Zero/Identity property? A. 17+12 = 12+17 B. 15+((6+3) = ((15+6)+3 C. 145+0 = 145 ______ 6. Si Elsa ay nakakuha ng 10 puntos sa pagsusulit samantalang si Elvie ay wala. Kapag pinagsama ang mga puntos nila, ilan lahat ito? A. 10 B. 20 C. 0 ______ 7. Anong property of addition ang tinutukoy ng pahayag na ito.” Changing the group of the addends doest not affect the sum.” A. Zero/Identity B. Order/Commutative C. Group/Associative ______ 8. Si Linda at Alma ay mahilig sa kendi. Bumili si Linda ng 10 kendi at 15 naman ang binili ni Alma. Ilan lahat ang kending binili nila? A. 20 B. 25 C. 30 II. Isulat ang IP kung ang tinutukoy ng equation ay ang Zero/Identity property, CP kung order/commutative property, o AP kung group/associatinve property of addition. ______ 9. 82+14 = 14+82 ______ 12. 5+(34+23) =(5+34)+23 ______ 10. 514+0 = 514 ______ 13. 39+132 = 132+39 ______ 11. (21+8)+123 = 21(8+123) ______ 14. 0+236 = 236 III. Hanapin ang sum ng mga sumusunod. 16) 8 9 17) 2 1 3 18) 3 2 6 19) 1 7 8 20) 2 9 0 + 4 5 + 2 6 3 + 2 8 7 + 5 9 + 1 8 9 PaGe - 38
 • 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#1) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA MOTHER-TONGUE BASED – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin mabuti ang bawat katanungan. Isulat ang letra ng wastong sagot sa patlang bago ang bilang. _____ 1. Isang hapon nasalubong ni Karen ang kanyang kaibigan na si Rosa. Ano ang sasabihin niya? A. Magandang umaga Rosa. B. Magandang tanghali Rosa. C. Magandang hapon Rosa. _____ 2. Nabangga ni Liza ang gamit na dala-dala ni Ben ng hindi sinasadya. Ano ang dapat niyang sabihin? A. Maraming salamat Ben. B. Paumanhin Ben. C. Walang anuman Ben. _____ 3. Nagpunta sina Mario at Luisa sa Mall. Gustong bumili ni Luisa ng krayola, notbuk naman ang nais bilhin ni Mario. Ano ang gustong bilhin ni Luisa? A. krayola B. lapis C. notbuk _____ 4. Kaarawan mo. Binigyan ka ng iyong ate ng regalo. Ano ang sasabihin mo? A. Maraming salamat, Ate. B. Walang anuman, Ate. B. Paumanhin, Ate. _____ 5. Papasok ka na sa paaralan. Anong magagalang na pananalita ang dapat mong gamitin? A. Paalam na po nanay/tatay. B. Magandang umaga po. C. Paumanhin po. _____ 6. Si Clarisse ay nagsasayaw. Ano ang ngalan ng tao? A. nagsasayaw B. si C. Clarisse _____ 7. Alin sa mga sumusunod ang ngalan ng bagay? A. kalabaw B. pamaypay C. dyanitor _____ 8. Pumunta ang aming pamilya sa Lucban upang manood ng Pahiyas. Alin ang nagsasaad ng pangyayari? A. Lucban B. pumunta C. Pahiyas _____ 9. Marami silang alagang kabayo sa kanilang bukid. Ang salitang may salungguhit ay ngalan ng _________? A. tao B. bagay C. hayop _____ 10. Namasyal ang mag-anak ni Gng. Lorenzo sa Tayabas. Aling ngalan ang tumutukoy sa lugar? A. mag-anak B. namasyal C. Tayabas PaGe - 39
 • 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____ 11. Nagbigay ng sulat si Placida sa kanyang guro. Aling salita ang may kambal- katinig? A. guro B. Placida C. sulat _____ 12. Alin sa mga sumusunod ang salitang may klaster? A. prutas B. sawa C. ninong _____ 13. Pupunta kami sa simbahan bukas. Alin ang pangalan ng pook? A. bukas B. simbahan C. pupunta _____ 14. Aling salita ang may wastong baybay? A. prensesa B. dragon C. plasa _____ 15. Alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang sa pangkat? A. rehiyon B. braso C. grasa II. Basahin ang maikling kuwento at sagutin ang mga katanungan. Maagang gumising si Brando. Kumain sya ng champorado at pritong isda sa agahan. Pagkatapos ay naligo, nagbihis ng maayos na damit at inihanda ang sarili sa pag-alis. Nagpaalam sya kay nanay at tatay. 16. Sino ang batang nabanggit sa kuwento? _______________________ 17. Saan kaya siya pupunta? _______________________ 18-20. Magbigay ng tatlong salitang may kambal-katinig mula sa kwento. 18-19. Ano-ano ang kinain nya sa agahan? ___________________ at ___________________ 20. Ano ang ginawa ni Brando pagkatapos maihanda ang sarili para sa pag-alis? ______________________________________ PaGe - 40
 • 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#2) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA MOTHER-TONGUE BASED – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Punan ng ako, ikaw, o siya ang patlang. 1. Si Akisha ang kaibigan ko. ______ ay mabuting kaibigan. 2. Binuksan ko ang telebisyon. Manood ______ ng cartoons. 3. Bebot, tinatawag ka ni Nanay. ______ ang uutusan niya na pumunta sa tindahan. 4. Alicia, nariyan na ang sundo mo. Naghihintay ______ sa labas ng silid-aralan natin. 5. Victor, tulungan mo akong maglinis. Ako ang magwawalis at ______ naman ang magbubura ng pisara. II. Punan ng kami, kayo o sila ang patlang. 6. Ako at si Kevin ay gigising nang maaga. Magbibisiklet ______ sa parke. 7. Narito na ang mga kaibigan mo. Sasabay ______ sa iyo papunta sa paaralan. 8. Mga bata, nagbibihis pa si April. Umupo muna ______ sa sopa habang hinihintay ninyo siya. 9. Ako at ang aking mga magulang ay magsisimba. Pupunta ______ sa Simbahan ng Quiapo. 10. Abdul, Amir, sa Huwebes na ang palaro. Handa na ba ______? III. Punan ang patlang ng panghalip na paaring bubuo ng diwa ng pangungusap. 11. Pat, ______ ba ang tsinelas sa loob ng bahay? 12. Ako ay may dalang bulaklak. Bigay ito sa ______ ng aming kapitbahay. 13. Kay Yuri ang asul na bag. ______ ang pulang lunch box sa tabi nito. 14. Jodielyn, ______ ang pulang blusa. Ang buong grupo ninyo ay dapat nakapula. 15. Ang ganda ng tubo ng tanim ni Gibran. ______ ang pinakamataas at may pinakamatingkad na kulay ng halaman. PaGe - 41
 • 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Basahin ang talata. Isinama ni Warenn ang kaniyang kaklase na si Jun sa kanilang bahay. Nanay, siya po si Jun, ang bago naming kaklase. Ang kaniyang pamilya ay mula sa Batangas. Lumipat na sila dito sa Quezon dahil dito po nadestino ang kaniyang tatay na isang pulis.” “Kumusta ka, Jun?” bati ng kaniyang nanay. “Mabuti po naman.” Sagot ni Jun habang nagmamano sa nanay ni Warenn. 16. Sino ng tinutukoy na bagong kaklase sa talata? A. Warenn B. Jun C. Jane 17. Saan nagmula ang pamiya ni Jun? A. Quezon B. Batangas C. Quezon City 18. Ano ang tatay ni Jun? A. isang doctor B. isang pulis C. isang guro 19. Ano ang katangian ni Jun? A. magalang B. masipag C. matulungin 20. Ano ang katangian ni Warenn? A. masipag B. matapat C. palakaibigan PaGe - 42
 • 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#3) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA MOTHER-TONGUE BASED – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot. ______ 1. Si Ginang Valdez ang adviser ng Seksyon B. Alin ang magalang na pantawag sa tao ang ginamit sa pangungusap. A. Ginang B. Valdez C. Si D. Adviser ______ 2. Si Dr. Emelda ang gumamot kay Inay noong may sakit ito. Alin ang dinaglat na salita sa pangungusap. A. Si B. Ito C. Dr. D. Imelda ______ 3. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pagsulat ng mga magagalang na pantawag? A. ginoo B. Ginoo. C. Ginoo D. Gin. ______ 4. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pagsulat ng mga dinaglat na pantawag sa mga tao? A. Kapitan B. Kap. C. Kapi. D. Kapitan. ______ 5. Alin sa mga sumusunod ang wastong dinaglat na pantawag sa abogado? A. Atty. B. Kgg. C. Engr. D. Hon. ______ 6. Alin ang may wastong dinaglat? A. bb. B. Gin. C. Kgg. D. Kapi. ______ 7. Sino ang dapat nating puntahan kung tayo ay maysakit? A. Atty. B. Pang. C. Dr. D. Gng. ______ 8. Sino ang maybahay ni Engr. Reyes? A. Bb. Reyes B. G. Reyes C. Gng. Reyes D. Gn. Reyes ______ 9. Ipinagtanggol si Rhea ng isang taong higit na may alam sa batas kaugnay sa panloloko sa kanyag negosyo. Sino ang tagapagtanggol niya? A. Engr. Cruz B. Gng. Arroyo C. Dr. Enriquez D. Atty. Zamora ______ 10. Marami ang humanga sa sipag at tyaga ni Kapitan Felipe Ramos. Alin sa mga salita ang dapat dinaglat? A. Felipe B. Ramos C. Kapitan D. Sipag PaGe - 43
 • 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Salungguhitan ang salitang may diptonggo sa bawat pangungusap. 11. Ang bilog na butil ay magiging madidilaw na mais, 12. Ang kalabaw ang katulong ng magsasaka sa bukid. 13. Sa panahon ngayon masyado ng mainit ang sikat ng araw. 14. Mahusay sumayaw ang grupo ni Mary. 15. Masayang nagtampisaw sa dalampasigan ang magkakaibigan. III. Tukuyin ang pang-uring ginamit sa pangungusap. Bilugan ang mga ito. 16. Maraming inaning kalamansi sa bukid si Lolo Caloy. 17. Kay pupula ng mga kamatis na naibenta ni Inay. 18. Tatlong rosas ang ibinigay ni Itay kay Inay noon kaarawan nito. 19. Mapapayat ang mga kambing ni Celso matapos magkasakit ang mga ito. 20. Matataas ang mga gusaling makikita sa Maynila. PaGe - 44
 • 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#4) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA MOTHER-TONGUE BASED – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Basahin ang talata. Ipinakilala ni Julius ang kanyang bagong kaklase na si Henry sa kanyang ama. “Tay! Siya po si Henry, ang bago kong kaklase. Ang kanyang pamilya ay galing sa Laguna. Lumipat sila ngayon dito sa Mindoro sapagkat dito napalipat ang kanyang ina na isang nars”. “Kumusta ka Henry?” bati ng tatay ni Julius. “Mabuti naman po,” sagot ni Henry. 1. Sino ang ipinakilala ni Julius sa kanyang Tatay? A. Julius B. Henry C. Carlo 2. Saan nagmula ang pamilya ni Henry? K E Y S A. Cavite B. Batangas C. Laguna 3. Bakit sila napunta sa Mindoro? A. Sapagkat nais nilang makipagsapalaran. B. Sapagkat nais nilang makita ang ganda ng Mindoro. C. Sapagkat ang ina ni Henry ay dito nalipat bilang nars. 4. Ano ang katangian ni Henry? A. matulungin B. magalang C. masipag 5. Anong katangian mayroon si Julius? A. palakaibigan B. psaway C. matapat II. Piliin ang wastong panghalip upang mabuo ang pangungusap. 6. Si Jessica ang nakakuha ng mataas na marka. (Siya, Sila) ang pinakamahusay sa klase. 7. Ako ay si Andy Dizon. (Ako, Siya) ay anim na taong gulang. 8. Marami ang dumarayo upang manood ng Moriones Festival. (Siyo, Ito) ay ginaganap sa Marinduque. 9. (Ako, Kayo) ay nakinig ng payo ng aking magulang. 10. May payo ang aking magulang sakin. (Siya,Sila) ay nasabing maging mabait sa kapwa. 1. B 2. C 3. C 4. B 5. A 6. SIYA 7. AKO 8. ITO 9. AKO 10. SILA PaGe - 45
 • 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (#5) UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA MOTHER-TONGUE BASED – II PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Bilugan ang salitang may diptonggong ginamit sa pangungusap. 1. Kulay bughaw ang langit. 2. Marupok na ang kahoy kaya’t bumigay na ito. 3. Kay tindi ng sikat ng araw. 4. Maraming alagang sisiw sa bukid si aling Osyang. 5. Maghapong nagsisigaw si Aling Trining kaya’t siya ay namaos. B. Bilugan ang salitang my diptonggo sa hanay ng mga salita. 6. gripo globo palay 7. bibingka baboy plato 8. sangay sanga tsinelas 9. baliw baging baso 10. trumpo trumpeta daloy C. Ikahon ang ginamit na salitang pautos sa bawat pangungusap. 11. Kumuha si Jay ng papel at lapis. 12. Gupitin ang larawan sa magasin. 13. Idikit ang mga larawan sa isang short coupon bond. 14. Itupi ang papel sa apat na bahagi. 15. Ipasa ang short coupon bond. D. Bilugan ang mga larawan na ang ngalan ay diptonggo. PaGe - 46
 • 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net E. Bilugan ang ginamit na salitang may klaster sa pangungusap. 21. Maraming tao sa plasa sapagkat mayroong dumating na mga artista mula sa Maynila. 22. Marangal na trabaho ang pagigingi karpintero. 23. Ang pagiging dyanitor ni Mang Kano rang nakapagpatapos sa kolehiyo n kanyang anak. 24. Malamig sa Baguio kaya’t maraming dalang dyaket si Luis. 25. Tuwang-tuwa si Fiona sab ago nitong pares ng tsinelas. 26. Nagtamo ng unang karangalan si Kristine sa kanilang paaralan. 27. Masakit ang mga braso ni Lino dahil sa pagdadala ng mga mabibigat na bagay. 28. Kay lakas ng tunog ng trumpeta. 29. Isinara ni Gina ang gripo sapagkat puno nang tubig ang timba. 30. Isang bagong plantsa ang pinili ni Inay kahapon. F. Kulayan ang mga larawan na ang ngalan ay may klaster. PaGe - 47
 • 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2018-2019 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net K E Y S 1. KULAY, BUGHAW 11. KUMUHA 21. PLASA 2. KAHOY 12. GUPITIN 22. MARANGAL 3. ARAW 13. IDIKIT 23. DYANITOR 4. SISIW 14. ITUPI 24. DYAKET 5. NAGSISIGAW 15. IPASA 25. TSINELAS 6. PALAY D. 26. KRISTINE 7. BABOY BAHAY,SISIW,BABOY, 27. BRASO 8. SANGAY ARAW,SUKLAY 28. TRUMPETA 9. BALIW 29. GRIPO 10. DALOY 30. PLANTSA PaGe - 48