โครงการTv..

Librru Phrisit
Librru Phrisitรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ à มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Tv

1
 โครงการผลิตรายการโทรทัศน ชื่อรายการ วิถีไทย-วิถีอาเซียน
   ทางโทรทัศน ชอง 13 สยามไทย 1 ชั่วโมง เวลา 12-13น.

หลักการและเหตุผล
          ปจจุบันโทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่สําคัญที่ทําใหเขาถึงประชาชน
เกือบทุกคน ทั้งในประเทศ ตางประเทศ และทั่วโลก(ดูรายงานวิจัยPPT ม.ธุรกิจบัณฑิต)
โทรทัศน ชอง 13 สยามไทย ก็เชนเดียวกัน ประชาชนจะชมผานเคเบิ้ล ผานดาวเทียม
และผานอินเทอรเน็ต ไดตลอด 24 ชั่วโมง (ปจจุบัน2553มีผูชม มากกวาสองลานคน ดู
ผลสํารวจของสถานี)
          ดวยทศวรรษที่สองนี้(ป2011-2020) เปนทศวรรษแหงการ
เปลี่ยนแปลงเขาสู ประชาคมอาเซี่ยน ทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนการ
อยูรวมกันหลายเชื้อชาติ หลายภาษา และหลายวัฒนธรรม การเขาใจถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนแตละทองถิ่น ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ที่ทําใหประชาชนอยูรวมกันดวยความเขาใจ
ความรัก ความสามัคคี ตองใชสื่อทางภาษา ทางวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงตางๆ
โดยเฉพาะดนตรี ยอมเขาใจกันไดดีและรวดเร็ว โดยเฉพาะเสียงเพลง ดังนั้นแนวการจัด
รายการ จะประกอบไปดวย สารคดีวิถีชีวิตทองถิ่นตางๆ ดานการเปนอยู ประเพณี
วัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะการแสดงตางๆ แนวความคิดและวิธีการจัดการของผูนํา
ทองถิ่น จนถึงผูนําระดับชาติ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
แนวรายการ
    1. รายการสารคดี ผสมดวยบันเทิงคดี เชน สนทนาการดําเนินชีวิตในแงมุมตางๆ
     เพลงประเภทตางๆ คุยกับเจาของเพลง นักประพันธเพลง เจาของธุรกิจ ผูนํา
      - ถายทําสารคดี เกี่ยวกับทองถิ่น วิถชีวิต ความเปนอยูของชาวบาน
                        ี
       การทํางาน การคขาย ธุรกิจ การคิด ความคิดของผูนําถองถิ่น นายก
       อบต. กํานัน ผูใหญบาน
      - ถายทําสารคดีทองเที่ยว เชิง วัฒนธรรม ทองถิ่นตางๆ ทั้งของไทยและอาเซียน
      - กิจกรรม อบต. การประชุม อบต. ฯลฯ
2


    2. ถายทํา การดําเนินชีวิต ในทองถิ่นตางๆ ของประชาชน ในกลุม
                                 
 ประเทศ ประชาคมอาเซี่ยน ทั้ง 10 ประเทศ ผูนําถองถิ่น ความคิด ความเปนอยู
    3. คุยกับศิลปน นักรอง นักแสดงในกลุม ประเทศประชาคมอาเซี่ยน เพื่อ
เชื่อมโยง รอยเรียง ความคิด ความเปนอยู และประสานสัมพันธ ความรัก ความสามัคคี
ในการแกปญหาความไมเขาใจกันระหวางประเทศ เพื่ออยูรวมกันดวยสันติ
      
 กรรมการดําเนิงาน
    1. อาจารย ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร
    2. อาจารย ดร.ณัฐประคัลภ ญาณมโนวิศิษฏ
    4. อาจารย ดร.ปภิญโญ ศรีระโส
    5. อาจารย บุญทอง มณีรําพรรณ
    6. อาจารย ดร.เกษมพัฒน พูลสวัสดิ์
    7. อาจารยสินีนาฏ เริ่มลาวัณ
    8. อาจารยนภรพิฏ ลักขิตโร
    9. คุณ จารึก รัตนบูรณ
    10. คุณ นักบุญ อรรคบุตร
ที่ปรึกษา
    1.  พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน
    2.  ม.ร.ว. จิตรเลขา หัสดิน
    3.  อาจารย ใบพร กัลยาณคุปต
    4.  คุณ อาทิตย บุญทรัพยเสวี
    5.  คุณ อมร พิกุลงามโชติ
    6.  ผอ. สมบูรณ ทองบุราณ
    7.  อาจารย วิชัย พงษโหมด
    8.  อาจารย พรรณกนก วงศวีรชิต
    9.  พระอาจารย เทียนเต็ก ซินแซ .
3


อัตราคาโฆษณา และสนับสนุนรายการ
    1. ครั้งละ 20,000 บาท
    2. เดือนละ 80,000บาท(4-5สัปดาห/ครัง)
                     ้

    3. สามเดือน 240,000บาท
    4. หกเดือน 480,000บาท
    5. หนึ่งป 960,000บาท
4


               ขอตกลงในการสนับสนุนและโฆษณา
ขาพเจา…………………………………………………………………………………
อยูที่................................................................................................โทร. .......................
ในนาม( )บริษัท ( )หางราน ( )หนวยงาน ( )สวนตัว ขอสนับสนุนรายการจํานวน.....ครัง                            ้
หรือ........เดือน ตั้งแตวนที่.......เดือน......................พ.ศ. 2554 เปนเงิน......................บาท
เนื้อหาที่จะโฆษณา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

                    ลงชื่อ.............................................................ผูใหการสนับสนุน
                     (                                )                    ลงชือ.............................................................ผูรับเงิน/เช็ค
                      ่                                
                       (                             )
                       วันที.่ .....เดือน..................พ.ศ........................
   รายละเอียดขอความที่จะใหโฆษณา
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
5


………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Recommandé

การเขียนวิจัยในชั้นเรียน par
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนOrasa Deethung
296 vues2 diapositives
เอกสารหมายเลข 7 par
เอกสารหมายเลข 7เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 7โรงเรียนบ้านพอก
323 vues1 diapositive
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์ par
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์songwut petcharat
1.1K vues1 diapositive
Passport renewer form 1 par
Passport renewer form 1Passport renewer form 1
Passport renewer form 1guesta7582b
80 vues1 diapositive
Rc.101 par
Rc.101Rc.101
Rc.101rcloan
421 vues4 diapositives
วิถีไทย par
วิถีไทยวิถีไทย
วิถีไทยmaerimwittayakom school
33.3K vues7 diapositives

Contenu connexe

Similaire à โครงการTv..

Form the camp. par
Form the camp.Form the camp.
Form the camp.โย่ง
173 vues3 diapositives
โครงการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน par
โครงการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนโครงการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน
โครงการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนพระ ประสิทธิ์ อัคคธัมโม
1.5K vues6 diapositives
สัญญาจ้าง par
สัญญาจ้างสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างYA Khaokhan Datsun-thailand
2.2K vues6 diapositives
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค par
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคกระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคAraya Sripairoj
531 vues50 diapositives
aa26427c-f934-45ca-8e81-1ba958bf328e.pdf par
aa26427c-f934-45ca-8e81-1ba958bf328e.pdfaa26427c-f934-45ca-8e81-1ba958bf328e.pdf
aa26427c-f934-45ca-8e81-1ba958bf328e.pdfKanjanakornMekaphai
2 vues8 diapositives
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ par
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่thelolitaworld
322 vues1 diapositive

Similaire à โครงการTv..(20)

กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค par Araya Sripairoj
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคกระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
Araya Sripairoj531 vues
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ par thelolitaworld
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
thelolitaworld322 vues
ประชาธิปไตย par thnaporn999
ประชาธิปไตยประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
thnaporn999330 vues
เติมฝันวันเด็ก ๔๓ par Tongsamut vorasan
เติมฝันวันเด็ก ๔๓เติมฝันวันเด็ก ๔๓
เติมฝันวันเด็ก ๔๓
คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธร par Nhui Srr
คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธรคำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธร
คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธร
Nhui Srr53.1K vues
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ par Kittiphat Chitsawang
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓" par Surathampitak School
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
แบบขอรับค่ารักษาพยาบาล สปส.2 19 (กรณีทุพพลภาพ) par Nithimar Or
แบบขอรับค่ารักษาพยาบาล สปส.2 19 (กรณีทุพพลภาพ)แบบขอรับค่ารักษาพยาบาล สปส.2 19 (กรณีทุพพลภาพ)
แบบขอรับค่ารักษาพยาบาล สปส.2 19 (กรณีทุพพลภาพ)
Nithimar Or4K vues
การทำงาน อาเม อาเม par maykai
การทำงาน อาเม อาเมการทำงาน อาเม อาเม
การทำงาน อาเม อาเม
maykai354 vues
บทคัดย่อสารบัญ par peter dontoom
บทคัดย่อสารบัญบทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญ
peter dontoom3K vues

Plus de Librru Phrisit

พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทรา par
พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทราพิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทราLibrru Phrisit
876 vues9 diapositives
ฤกษ์งาม+ย..[1] par
ฤกษ์งาม+ย..[1]ฤกษ์งาม+ย..[1]
ฤกษ์งาม+ย..[1]Librru Phrisit
655 vues3 diapositives
โลกวิกฤตและดวงโลก par
โลกวิกฤตและดวงโลกโลกวิกฤตและดวงโลก
โลกวิกฤตและดวงโลกLibrru Phrisit
202 vues2 diapositives
โลกวิกฤตและดวงโลก par
โลกวิกฤตและดวงโลกโลกวิกฤตและดวงโลก
โลกวิกฤตและดวงโลกLibrru Phrisit
181 vues2 diapositives
ฤกษ์งาม ยามดีปี54 par
ฤกษ์งาม ยามดีปี54ฤกษ์งาม ยามดีปี54
ฤกษ์งาม ยามดีปี54Librru Phrisit
351 vues2 diapositives
ประวัติอไ.. par
ประวัติอไ..ประวัติอไ..
ประวัติอไ..Librru Phrisit
245 vues3 diapositives

Plus de Librru Phrisit(9)

พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทรา par Librru Phrisit
พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทราพิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเลี้ยงผีของจังหวัดฉะเชิงเทรา
Librru Phrisit876 vues
โลกวิกฤตและดวงโลก par Librru Phrisit
โลกวิกฤตและดวงโลกโลกวิกฤตและดวงโลก
โลกวิกฤตและดวงโลก
Librru Phrisit202 vues
โลกวิกฤตและดวงโลก par Librru Phrisit
โลกวิกฤตและดวงโลกโลกวิกฤตและดวงโลก
โลกวิกฤตและดวงโลก
Librru Phrisit181 vues
ฤกษ์งาม ยามดีปี54 par Librru Phrisit
ฤกษ์งาม ยามดีปี54ฤกษ์งาม ยามดีปี54
ฤกษ์งาม ยามดีปี54
Librru Phrisit351 vues

โครงการTv..

 • 1. 1 โครงการผลิตรายการโทรทัศน ชื่อรายการ วิถีไทย-วิถีอาเซียน ทางโทรทัศน ชอง 13 สยามไทย 1 ชั่วโมง เวลา 12-13น. หลักการและเหตุผล ปจจุบันโทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่สําคัญที่ทําใหเขาถึงประชาชน เกือบทุกคน ทั้งในประเทศ ตางประเทศ และทั่วโลก(ดูรายงานวิจัยPPT ม.ธุรกิจบัณฑิต) โทรทัศน ชอง 13 สยามไทย ก็เชนเดียวกัน ประชาชนจะชมผานเคเบิ้ล ผานดาวเทียม และผานอินเทอรเน็ต ไดตลอด 24 ชั่วโมง (ปจจุบัน2553มีผูชม มากกวาสองลานคน ดู ผลสํารวจของสถานี) ดวยทศวรรษที่สองนี้(ป2011-2020) เปนทศวรรษแหงการ เปลี่ยนแปลงเขาสู ประชาคมอาเซี่ยน ทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนการ อยูรวมกันหลายเชื้อชาติ หลายภาษา และหลายวัฒนธรรม การเขาใจถึงวิถีชีวิตของ ประชาชนแตละทองถิ่น ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ที่ทําใหประชาชนอยูรวมกันดวยความเขาใจ ความรัก ความสามัคคี ตองใชสื่อทางภาษา ทางวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงตางๆ โดยเฉพาะดนตรี ยอมเขาใจกันไดดีและรวดเร็ว โดยเฉพาะเสียงเพลง ดังนั้นแนวการจัด รายการ จะประกอบไปดวย สารคดีวิถีชีวิตทองถิ่นตางๆ ดานการเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะการแสดงตางๆ แนวความคิดและวิธีการจัดการของผูนํา ทองถิ่น จนถึงผูนําระดับชาติ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน แนวรายการ 1. รายการสารคดี ผสมดวยบันเทิงคดี เชน สนทนาการดําเนินชีวิตในแงมุมตางๆ เพลงประเภทตางๆ คุยกับเจาของเพลง นักประพันธเพลง เจาของธุรกิจ ผูนํา - ถายทําสารคดี เกี่ยวกับทองถิ่น วิถชีวิต ความเปนอยูของชาวบาน ี การทํางาน การคขาย ธุรกิจ การคิด ความคิดของผูนําถองถิ่น นายก อบต. กํานัน ผูใหญบาน - ถายทําสารคดีทองเที่ยว เชิง วัฒนธรรม ทองถิ่นตางๆ ทั้งของไทยและอาเซียน - กิจกรรม อบต. การประชุม อบต. ฯลฯ
 • 2. 2 2. ถายทํา การดําเนินชีวิต ในทองถิ่นตางๆ ของประชาชน ในกลุม  ประเทศ ประชาคมอาเซี่ยน ทั้ง 10 ประเทศ ผูนําถองถิ่น ความคิด ความเปนอยู 3. คุยกับศิลปน นักรอง นักแสดงในกลุม ประเทศประชาคมอาเซี่ยน เพื่อ เชื่อมโยง รอยเรียง ความคิด ความเปนอยู และประสานสัมพันธ ความรัก ความสามัคคี ในการแกปญหาความไมเขาใจกันระหวางประเทศ เพื่ออยูรวมกันดวยสันติ  กรรมการดําเนิงาน 1. อาจารย ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร 2. อาจารย ดร.ณัฐประคัลภ ญาณมโนวิศิษฏ 4. อาจารย ดร.ปภิญโญ ศรีระโส 5. อาจารย บุญทอง มณีรําพรรณ 6. อาจารย ดร.เกษมพัฒน พูลสวัสดิ์ 7. อาจารยสินีนาฏ เริ่มลาวัณ 8. อาจารยนภรพิฏ ลักขิตโร 9. คุณ จารึก รัตนบูรณ 10. คุณ นักบุญ อรรคบุตร ที่ปรึกษา 1. พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน 2. ม.ร.ว. จิตรเลขา หัสดิน 3. อาจารย ใบพร กัลยาณคุปต 4. คุณ อาทิตย บุญทรัพยเสวี 5. คุณ อมร พิกุลงามโชติ 6. ผอ. สมบูรณ ทองบุราณ 7. อาจารย วิชัย พงษโหมด 8. อาจารย พรรณกนก วงศวีรชิต 9. พระอาจารย เทียนเต็ก ซินแซ .
 • 3. 3 อัตราคาโฆษณา และสนับสนุนรายการ 1. ครั้งละ 20,000 บาท 2. เดือนละ 80,000บาท(4-5สัปดาห/ครัง) ้ 3. สามเดือน 240,000บาท 4. หกเดือน 480,000บาท 5. หนึ่งป 960,000บาท
 • 4. 4 ขอตกลงในการสนับสนุนและโฆษณา ขาพเจา………………………………………………………………………………… อยูที่................................................................................................โทร. ....................... ในนาม( )บริษัท ( )หางราน ( )หนวยงาน ( )สวนตัว ขอสนับสนุนรายการจํานวน.....ครัง ้ หรือ........เดือน ตั้งแตวนที่.......เดือน......................พ.ศ. 2554 เปนเงิน......................บาท เนื้อหาที่จะโฆษณา............................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ลงชื่อ.............................................................ผูใหการสนับสนุน ( ) ลงชือ.............................................................ผูรับเงิน/เช็ค ่  ( ) วันที.่ .....เดือน..................พ.ศ........................ รายละเอียดขอความที่จะใหโฆษณา ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
 • 5. 5 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………