Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
UniCredit Bulbank Mobile
UniCredit Bulbank Mobile
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Банкови карти и услуги (18)

Plus par Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе (20)

Publicité

Банкови карти и услуги

 1. 1. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 Заглавие на проекта Финансови услуги в модерната библиотека Водеща организация Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе Целеви библиотеки - участници в коалицията Участник 1 Целева библиотека към НЧ „Захари Стоянов“- град Русе Участник 2 Целева библиотека към НЧ „Христо Ботев“- с. Ценово, община Ценово, област Русе Проектни партньори Партньор1 УниКредит Булбанк Партньор2 РусеИнфо
 2. 2. Банкови карти и услуги
 3. 3. Какво знаем или не за банковите карти. Митове и Легенди .... • • • • Какво е банкова карта? Банковата карта е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин и която се използва многократно за идентификация на картодържателя. Тя е изключително удобно платежно средство, което Ви дава сигурен достъп до средствата по Вашите банкови сметки 24/7. Банкова карта се издава въз основа на договор, в който трябва да са указани правата, задълженията и отговорностите на банката-издател и картодържателя. За какво се използва? С нея Вие може да се разплащате в различни обекти като магазини, ресторанти, хотели; да теглите и внасяте пари, да заплащате битови сметки както в Интернет, така и на банкомат.
 4. 4. Как изглеждат банковата карти в момента? Също както парите, банковите карти имат своите задължителни елементи. Всяка банкова карта е пластмасова магнитна карта с размер 85.60 mm x 53.98 mm x 0.76 mm, сертифициран по стадарт (ISO 7810 – международен стандарт за идинтификационни карти), върху която са налични защитни елементи:          Име на картодържателя Име на банката издател на картата Идентификационен номер на банковата карта Лого на международна картова организация Датата на изтичане на срока на валидност на картата EMV-чип и/или магнитна лента с информация за картодържателя. Триизмерна холограма Поле за подпис на картодържателя CVV2/CVC2 код. Използван за разплащания в интернет
 5. 5. Международни Картови Организации и процесори Кой издава и обслужва банковите карти? Банковите карти в България се издават от различни банки-издатели, притежаващи банкова лицензия от БНБ и сключен договор с международните картови организации MasterCardEurope и/или Visa International. В качеството си на членове на тези организации банките могат да предлагат на своите клиенти последством местния процесор за разплащания с банкови карти БОРИКА. БОРИКА е местният процесор, обслужваща организация на MasterCardEurope и на Visa International. Картовите организации са създали различи продукти, посредством които днес можем да извъшваме разплащания. Като конкуренти, и за да се отличават една от друга, всяка е създала и има своето уникално «лого», което задължително присъства върху банковата ви карти и може да изглежда по следните начини:
 6. 6. Видове банкови карти Всяка Банка сама решава какви карти да предлага на своите клиенти и съответно как да изглеждат те. Дебитни: Кредитни: Ко-брандирани:
 7. 7. Как да си изберем подходяща карта? Преди да си издадете карта – ДК или КК, следва внимателно да проучите какво предлагат на пазара различните банки- издатели. За да си изберете карта, която изцяло да отговаря на вашите изисквания незабравяйте да си зададете следните въпроси:  За какво ми е необходима картата; Каква да е тя – ДК или КК; Къде ще я използвам – АТМ, ПОС, Интернет, България или чужбина; Какви са транзакционните лимити по картата – дневен, седмичен...; Колко сигурна е карта; Допълнителни услуги – SMS, Сигурност при разплащане в интернет Ползват ли се застраховки, при какви условия и какво покриват; Има ли специални преференции, бонуси, отстъпки и т.н.; Има ли и какви са таксите по картата – за издаване, преиздаване , блокиране, активиране, такса на транзакция, такса за годишна обслужване, лихви и т.н.;  За колко време ще получа картата си;  Какви документи ще са ми необходими;        
 8. 8. Какво е необходимо да знам за Дебитната карта? • Дебитната карта осигурява електронен достъп до банковата Ви сметка и вашите собствени средства, по всяко време на денонощието, като имате възможност да:  проверите наличността по сметката си  теглите пари от банкомати  депозирате пари  плащате на POS терминал и в Интернет.  плащате различни битови услуги • Обикновено дебитна карта се издава въз основа на договор за банкова карта, в който трябва да са указани правата, задълженията и отговорностите на банкатаиздател и на картодържателя. Дебитна карта се издават с персонален идентификационен номер – ПИН код, който представлява 4цифрен код за идентификация на картодържателя. ПИН кода следва да бъде известен само и единствено на притежателя на дебитна карта, като същия не се записва на хартиен носител и не се съхранява заедно с картата!!! •
 9. 9. Често използвани термини свързани с банковите карти Карти с Магнитна лента: Лента върху гърба на банковата карта, върху която се съхранява информация за картата, нейната валидност и нейния собственик Карти с Чип и магнитна лента: Платежна банкова карта, снабдена освен с магнитна лента, като допълнителна защита картата е снабдена и с компютърен ЧИП, на който по специален и сигурен начин са записани данни за картата, валидността, собственика и др. картови данни с цел повишаване на сигурността на платежниея инструмент. ПИН код (Персонален идентификационен номер): Четирицифрен код, който помага за удостоверяването на самоличността на картодържателя. Той се използва основно при теглене на банкомат, като потвърждаване на транзакция, както и при плащания на ПОС терминали.
 10. 10. Коя е най- сигурната карта за теглене на АТМ? Карти с логото на V PAY са международни дебитни карта с ЧИП, осигуряващ гарантиран и защитен достъп до средства на клиента, както при теглене на АТМ, така и разплащания в търговски обекти основно в Европа Операции, които можат да извършват с Първата Европейска дебитна карта V PAY На банкомат: •Теглене на пари в брой; •Проверка на салдо по картова сметка в България и Европа; •Промяна на ПИН код (само в България); •Плащане на сметки и услуги чрез системата B-pау в България; •Справка за последните 5 транзакции на АТМ в България. На ПОС терминал и в Интернет: •Плащане на стоки и услуги в търговски обекти на търговци; •Теглене на пари в брой при търговец; •Теглене на пари в брой на каса в банка.
 11. 11. Къде да търси информация, свързана с различните картови продукти? • Банкови офис, • Центрове за контакт с клиенти • Интернет http://www.moitepari.bg/Kreditni_Karti/Kreditni_Karti.aspx http://www.umnipari.bg/ https://yourfinancialadvisor.bg/bg/public http://www.unicreditbulbank.bg/Blog/CATEGORIES/Products_and_services/BLO G_POST?doc=FINANCIAL_ADVISOR
 12. 12. Какво е овърдрафт? • • • • Овърдрафт е вид кредит, който се отпуска по сметката, по която работодателят превежда заплата и имате дебитна карта. Сумата по кредита, както и дължимите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като погасената част може да се ползва отново в рамките на договорения срок. Изисквания, на които клиентът трябва да отговаря (обикновено са превод на работна заплата, постоянен трудов договор) са различни и се определят от политиката на банката. Обикновено се отпуска за срок от 1 година и е в размер на няколко месечни работни заплати. Годишният лихвения процент е различен – обикновено се изчислява от базов лихвен процент + определена надбавка в проценти Базов лихвен процент е променлив лихвен индекс, утвърждаван от Управителния съвет на Банката и изчисляван за всеки отделен вид валута на база съотношението между планираните разходи по пасива на Банката и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в национална и чуждестранна валута.
 13. 13. Какво е Кредитна Карта? Кредитна Карта е вид разплащателно средство, което позволява покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит и дава право на отложено плащане. Средствата по картовата сметка представляват отпуснат кредитен лимит от страна на Банката, който клиентът може да ползва съгласно сключен договор и посочените в него права и задължения. Как се кандидатства за кредитна карта? Всяка банка определя начина на кандидатстване и необходимите минимални изисквания, на които клиента трябва да отговаря. Кой определя и одобрява кредитния лимит ? След подаване на необходимите документи, специализирано звено в банката извършва проверка на клиента и неговата финансова история и дава становище за размера на кредитния лимит Защо ми е застраховка за кредитна карта и допълнителни услуги към нея?
 14. 14. Основни термини и понятия свързани с Кредитните карти • • • • • • Кредитен лимит – отпуснатата сума от Банката за определен период от време срещу предварително договорена с банката лихва. Лихвен процент Крайна дата за погасяване – 15-то число на всеки месец – датата, до която клиента следва да внесе цялото задължение или поне минималната погасителна вноска; МПВ - минимална погасителна вноска е фиксирана сума от разрешения кредитен лимит (3% за КК на УКББ), който кардодържателя следва да внесе до 15-то число на всеки месец. Такса за обслужване – месечна или годишна за обслужване. Гратисен период, - период, в които ако се погаси задължението, не се дължат лихви, (например до 45 дни гратисен период за транзакции „Плащане на стоки и услуги”. При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-о число на месеца, клиентът не дължи лихва за използваните средства за покупки. Всяка внесена сума по картовата сметка погасява задължения от предходни периоди, ако има такива;)
 15. 15. Как и къде да използваме карти по правилния начин Работа на АТМ Транзакциите на банкомати се характеризират с физическото присъствие на карта и картодържател, пълно прочитане на магнитанта лента (всички нейни пътеки) или чип-а, авторизация (одобрение) от издателя на банковата карта в реално време (т. нар. online операции) и задължително въвеждане на коректен ПИН като метод за авторизация от страна на картодържателя. • • • • • Операции, които могат да се извършват на АТМ, са: Теглене на пари в брой и проверка за наличност по сметка Депозитни функции Абониране за различни услуги – сигурна парола за плащания в интернет Плащане на битови сметки Cash M
 16. 16. Бърз превод на пари - Cash M • • • • • УниКредит Булбанк започва да предоставя за първи път в България услуга за мигновен превод от банкомат до банкомат. Услугата КЕШ М е без аналог у нас, както и в цяла Югоизточна Европа. Този вид бърз превод е решение за всеки, който иска да изпрати или да получи бързо пари. „КЕШ М може да се ползва 24 часа, седем дни в седмицата Подходящо е за хора които ще пътуват, изпращат децата на лагер и т.н. и им се налага да изпращат пари. Всеки може да преведе мигновено сума до 400 лв. по всяко време на денонощието и без да зависи от работно време на банкови офиси, бюра за бързи преводи или пощенски клонове“, КЕШ М превод се предлага ексклузивно на банкоматите на УниКредит Булбанк, които са над 700 в цялата страна.
 17. 17. Бърз превод на пари - Cash M • • • • Изпращането на пари става бързо и лесно от картодържател на УниКредит Булбанк с въвеждане в банкомата на мобилния телефон на получателя и сумата на превода. Тегленето на превода се извършва на банкомат с всяка една банкова карта, независимо от нейния тип и банка-издател. Въпреки бързината, услугата е двойно осигурена – веднъж от зададена от наредителя четири цифрена парола и втори път - от генериран от системата SMS код. Получателят може да изтегли парите само след получаване и на двете. Трансферът е до 400 лева, като за по-големи суми могат да бъдат направени няколко превода. Цената на услугата е конкурентна с това предимство, че КЕШ М е достъпна през цялото денонощие. Цената на бързия превод до 50 лева е 4 лева, а до 400 лева е 8 лева. Карта на банкоматите на УниКредит Булбанк е достъпна на уеб сайта на банката www.unicreditbulbank.bg.
 18. 18. Как и къде да използваме карти по правилния начин Работа с ПОС термил (мястото на покупката, point of sale): мястото, където използвате своята кредитна, дебитна или предплатена карта, за да платите за вашите стоки или услуги. Такива места са всички търговски обекти, където можете да платите с карта, включително супермаркети, магазини, бензиностанции, кафенета, ресторанти, хотели, аптеки, СПА центрове, фризьорски салони, уебсайтове и много други. Транзакции на ПОС (POS – Point of Sale) в търговски обекти Приемането на банкови карти на ПОС терминал в търговски обект представлява предоставяне на стоката/услугата срещу превод по сметката на търговеца, нареден чрез картата, като се задължава стоящата зад нея сметка или договорен кредитен лимит със сумата на покупката и се заверява сметката на устройството в банката. Операциите се извършват само чрез прочитане на магнитната лента на картата или нейния ЧИП:
 19. 19. Сигурни разплащания с банкови карти • • • • Плащанията в интернет- как се извършват те? Кои сайтове са сигурни? Какви мерки за защита може клиента да използва? Допълнителни услуги предлагани от банките – 3D, ADS, SMS, застраховки. • • Основни страхове при разплащания в Интернет ще ми откраднат данните за картата няма да си получа стоката • Какво е необходимо да знае всеки един от нас при използването на картата си? Препоръки за сигурно използване на банкови карти от сайта на УКББ http://www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/ bbproductdocument/bg_security_cards.pdf
 20. 20. Интернет транзакции Интернет транзакциите се извършват в среда на физическо отсъствие на картата и в среда на относителна анонимност на картодържателя (трудно се верифицира самоличността на лицето, ползващо картовите данни в момента на извършване на плащането), но винаги са в реално времe. Обикновено за да бъди извършена транзакцията в интернет сайт, същата следва да има тази функционалност и да не е ограничена от банката издател, както и да се приема от търговеца, при когото желаете за заплатите. Данните които се предоставят в повечето случай са: номер на банковата карта валидност CVV, CVC код при някои търговци – Парола за сигурни плащания адрес за доставки други
 21. 21. Въпроси и Отговори Какво да направя, ако: •картата е задържана •забравя паролата или получа по-малка сума •изгубя/откраднат ни картата •в извлечението ми има транзакции, които не разпознавам
 22. 22. Бъдещето в картовия бизнес • • https://www.youtube.com/watch?v=ZB9DtJvbCEQ https://www.youtube.com/watch?v=WFNXwor69-U

Notes de l'éditeur

 • Planul secţiunii
  IDEI PRINCIPALE:
  Modelarea cheltuielilor mele.
  Încerc să găsesc un buget pentru acoperirea cheltuielilor mele prezente şi viitoare.
  Adesea, veniturile şi cheltuielile mele nu coincid.
  Este important să înţeleg cauzele acestor diferenţe.
  Dacă nu mi-aş cheltui toate veniturile, mi-aş spori economiile.
  Dacă nu îmi ajung veniturile, cheltuiesc şi economiile sau mă împrumut.
  În final, voi delimita veniturile şi cheltuielile.

×