Rph kssr mencorak

1 901 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Rph kssr mencorak

  1. 1. Tahun : Tahun 1 BetaBidang : Membuat Corak dan RekaanAktiviti : CapanTema : Alam Semula JadiTajuk : Hiasan TabungMasa : 60 minitMedia : Alat : berus, palet dan daun Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau warna temperaBahan Bantu Mengajar : i. Contoh-contoh corak teknik capan. ii. Persembahan multimedia tentang teknik capan dan bahan serta alatan yang diperlukanEMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif, ElemenKeusahawanan.STANDARD KANDUNGAN1. Persepsidanpemahamanbahasaseni (unsursenidanprinsiprekaan :rupa, warna, jalinan, harmoni, dankesatuan) yang terdapatpadaobjekbuatanmanusiadankaryasenidalampenghasilancorakmenggun akanteknikcapan .2. Aplikasipengetahuan, kefahaman, dankemahiranbahasaseni visual menerusipenentuan media danteknikdalampenghasilancorak.3. Penzahiran idea melaluipelbagaisumber, kajian, danteknologidalampenghasilancorak.4. Persepsidanpemahamanbahasaseni (unsursenidanprinsiprekaan :rupa, warna, jalinan, harmoni, dankesatuan) yang
  2. 2. terdapatpadaobjekbuatanmanusiadankaryasenidalampenghasilancorakmenggun akanteknikcapan .5. Aplikasipengetahuan, kefahaman, dankemahiranbahasaseni visual menerusipenentuan media danteknikdalampenghasilancorak.6. Penzahiran idea melaluipelbagaisumber, kajian, danteknologidalampenghasilancorak.STANDARD PEMBELAJARAN2.1 PersepsiEstetik Muriddapatmengenal, menamakan, danmemahamibahasaseni visual yang adapadakaryaseni. 2.1.1 Unsurseni 2.1.1.1 Rupa – organikdangeometri 2.1.1.2 Warna – primer dansekunder 2.1.1.3 Jalinan – tampakdansentuh 2.1.2 Prinsiprekaan 2.1.2.1 Harmoni – ulanganataususunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalamalamsemulajadi2.2 AplikasiSeni Muriddapatmengaplikasikanpengetahuanbahasaseni visual dalammenghasilkankaryaseni. 2.2.1 Mengenaldanmenyatakanjenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet, dandaun 2.2.1.2 Bahan – kertaslukisandanwarna air atauwarna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakanteknikpenggunaan media dalampenghasilancorakteknikcapan 2.2.2.1 Teknik – capan (corakterancang)
  3. 3. 2.3 EkspresiKreatif Muriddapatmengaplikasikanpengetahuan, kefahaman, dankemahiranbahasaseni visual dalammenghasilkankaryaseni. 2.3.1 Memilihdanmempelbagaikanbahansecarakreatif 2.3.2 Menggunakanunsursenidanprinsiprekaandalampenghasilankarya2.4 ApresiasiSeni Muriddapatmembuatapresiasiterhadapkaryasendirida nrakanberpandukanbahasaseni visual. 2.4.1 Mempamerkankarya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakankaryasendirisecaralisan 2.4.3 Menghargaikaryasendiridanrakan
  4. 4. ILUSTRASI AKTIVITI STANDARD PEMBELAJARANPersepsi Estetik Guru menunjukkan persembahan multimedia tentang maksud teknik capan. Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan. Bersoal jawab dengan murid mengenai kefahaman mereka tentang teknik capan. Murid menunjukkan minat dengan contoh- contoh karya yang ditunjukkan.AplikasiSeni Guru menunjukkan setiap alatan yang diperlukan untuk membuat teknik capan menggunakan persembahan multimedia. Murid memberi respon tentang jenis-jenis alatan yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan. Murid turut menunjukkan alatan yang dibawa berdasarkan senarai yang diberikan.EkspresiKreatif Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan dengan bimbingan guru. Bimbingan kepada murid berdasarkan langkah-langkah berikut :
  5. 5. Langkah 1 Sediakan sekeping kertas lukisan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan. Capkan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun.Langkah 2 Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya pada kertas lukisan. Ulangi langkah 2 denganmenggunakan warna yang berlainan.Langkah 3 Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan. Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan, ia boleh dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung.
  6. 6. Apresiasi Seni Guru mengawasi disiplin murid. Guru meminta murid bercerita pengalaman mereka membuat hasil seni kepada rakan. Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri dan rakan-rakan. Murid menceritakan perasaan dan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti seni.

×