Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à презентація 1. проектна технологія(20)

Publicité

Plus de liliya2896(20)

презентація 1. проектна технологія

 1. ТТееххннооллооггііяя ппррооееккттннооїї ддііяяллььннооссттіі
 2. «PPrroo eecctt» •ППррооеекктт –– ззааддууммаанниийй ппллаанн ддіійй,,ззааддуумм,,ннаамміірр ННооввиийй ттллууммааччнниийй ссллооввнниикк ууккрр.. ммооввии КК..,, 22000033 •ППррооеекктт –– ііннддииввііддууааллььнниийй ччии ггррууппооввиийй ззааххіідд,, щщоо ррееттееллььнноо ссппллаанноовваанниийй ттаа ппррииззннааччеенниийй ддлляя ппееввннооїї ммееттии,, ннааппррииккллаадд:: ннааууккооввиийй ппррооеекктт,, ппррооеекктт іізз ссппрриияянннняя ттаа ррооззввииттккуу ббііззннеессуу.. ООккссффооррддссььккиийй ееннццииккллооппееддииччнниийй ссллооввнниикк •ППррооеекктт –– ддііяя,, ссппрряяммооввааннаа ннаа ддооссяяггннеенннняя ссууссппііллььнноо вваажжллииввооїї ммееттии іі ллооккааллііззооввааннаа уу ччаассіі,, ммііссццеемм ттаа рреессууррссааммии ДДммииттрріійй ККааррппіієєввиичч,, ЦЦееннттрр ППООССТТ,, ББііллооррууссііяя
 3. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЕКТУ (за матеріалами Т-Кіт «Проектний менеджмент») Проект: • Завжди має мету. • Реальний. • Обмежений у часі і просторі. • Реалізується командою. • Унікальний. • Повинен піддаватися оцінюванню. • Реалізується поетапно.
 4. Метод проектів як ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ - сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких учні набувають знання та навички в процесі планування та самостійного виконання певних практичних завдань з обов’язковою презентацією результатів
 5. ЧОМУ САМЕ ПРОЕКТ? Проектна технологія забезпечує діяльнісний підхід до освітньо-виховного процесу У ході проектної діяльності школярі навчаються: • планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи її результати; • використовувати різноманітні джерела інформації; • аналізувати та порівнювати факти; • аргументувати власні судження; • приймати рішення; • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти; • створювати реальний “кінцевий продукт”; • представляти результати перед аудиторією; • оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів.
 6. Особливості проектної діяльності школярів • здійснюється як у процесі навчання, так і в позакласній діяльності • всебічне та систематичне дослідження проблеми і розробка конкретного кінцевого продукту • отримання практичного результату, а не лише пошук певної інформації • колективні зусилля виконавців • реалізація здобутих знань та умінь на практиці, набуття певних компетентностей • рефлексія спільної роботи
 7. Етапи роботи над проектом: –Пошуковий - визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висунення гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження. –Аналтичний - аналіз вхідної інформації. Пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Покрокове планування роботи. –Практичний - виконання запланованих кроків. –Презентаційний - оформлення остаточних результатів, підготовка і проведення презентації, «захист» проекту. – Контрольний - аналіз результатів, корекція, оцінка якості проекту, рефлексія.
 8. Основні принципи організації проектної діяльності • Реальне партнерство учасників • Прагматичність, практичність результатів • Спрямованість на вирішення конкретної проблеми • Орієнтація на короткотермінові проекти, котрі мають найбільший виховний вплив.
 9. Типологія проектів Проекти розрізняються за: Пріоритетним видом діяльності: • творчі; • соціальні; • дослідницькі; • рольові; • пошукові; • ігрові тощо.
 10. Предметно - змістовною сферою інтересів: • екологічні; • правові; • філологічні; • інформаційні; • екологічні; • художні тощо.
 11. За участю в розробці: • індивідуальні; • колективні. За терміном виконання: • короткотривалі; • середньої тривалості; • тривалі.
 12. За характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності: • кооперативні; • змагальні; • конкурсні. За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків: • монопредметні; • міжпредметні;
 13. За формою представлення (захисту): • пленарні; • стендові; • мультимедійні; • рольові; • творчі.
 14. Організаційно-психологічні аспекти проектної діяльності: • Розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей учнів; • Інтеграція освітнього середовища школи і сім’ї, школи і мікрорайону, ширше залучення батьків до освітнього процесу; • Соціалізація учнів, розвиток ключових компетентностей: комунікативної, кооперативної, інформаційної тощо • Формування у школярів активної життєвої позиції; • Створення у школі єдиного колективу учнів і педагогів, атмосфери співпраці.
 15. Виховні результати проектної діяльності: • формування цілісних уявлень про світ, суспільство, державу, соціальні інститути та структури, основні соціальні зв’язки та відносини, політичні та правові засоби їх регулювання; • навчання успішної взаємодії з владними структурами та неурядовими організаціями при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади; • збагачення знаннями та навичками соціальної дії при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади • мотивація до активної та безкорисливої громадянської дії; • залучення до колективної діяльності (співпраці в команді); • отримання можливості на практиці впливати на соціальне середовище,
Publicité