Choumicha

306 vues

Publié le

0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
306
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
4
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Choumicha

 1. 1. ≠UØf : 96 56 03 220 «∞NU¢n : 98 49 13 220 - 44 70 44 220 71-51 “≤IW «ù±U «∞IºDö≤w, «ô•∂U” - «∞b«¸ «∞∂OCU¡ ±JΣ∂W «ô±W §LOl •Iu‚ «∞D∂l ±∫H‡u™W ∞KMU®d •Ku¥U‹ ®ÔLOAW
 2. 2. °u®dÈ ≈¥d¥p §U≤Σw ÆUoe¥dÍ •ºMw ±∫Lb √®Jd Øq ±s ßU≥r ≠w ≈≤πU“ ≥c« «∞JΣU», Ë°U∞ªBu’ : ≈≥b«¡ ≈∞v §b¢w ¸•LW... •Ku¥U‹ ®ÔLOAW
 3. 3. √®JdØr ´Kv ¢AπOFJr ËË≠UzJr. «∞Cd˸¥W ∞d°` «∞uÆX Ë«∞πNb. √Æb±NLU °Dd¥IW ±∂ºDW ØLU ´Nb¢Lu≤w, oeËÊ √Ê √≤ºv «∞MBUz` ≥MU„ Øc∞p §e¡ ±ªBh ∞KDd©U‹ ˬîd ∞KJOp •UË∞X √Ê ±s £d«¢MU «∞GMw. ±Mt ∞K∫Ku¥U‹ «∞LGd°OW, ≤Ed« _≥LOΣNU Ë_≤NU §e¡ ô ¥Σπe¡ ´Mb±U Æd¸‹ √Ê √Åb¸ ≥c« «∞JΣU» ≈îΣd‹ √Ê √îBh §e¡« •Ku¥U‹ ®LOAW ≥u √ˉ ØΣU» ±s ßKºKW ØΣV √¢LMv √Ê ¢∫Ev ±Ib±W °S´πU°Jr. ®LOAW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW
 4. 4. 4 Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… ±bÆuÆW 2/1 ±KFIW ÅGOd… ±s «∞Id≠W 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1 ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` ±U¡ oe«≠T 1 ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d 005⁄ oeÆOo 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW oeÆUzo •Σv ¥B∂` ∞uÊ «∞∫KuÈ –≥∂OU. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… ´Ad «∞DNw. °U∞e¥X. ¢ΠIV «∞∫KuÈ °Uù°d… ∞OΣLJs «∞∂ªU¸ ±s «∞Σºd» ±MNU √£MU¡ ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd ØFV ¨e«‰ ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W £r ¥FDv ∞t ®Jq ≥ö‰. °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ¥KΣBo «∞FπOs °U∞Ku“, Ë¥IDl Øq ØFV °U∞πd«¸… «∞FπOs (√Í ¢GDv √ÅU°l «∞Ku“ °U∞FπOs «∞LdÆo). ≤CGj ´Kv Øq ØFV ≤Cl √ÅU°l «∞Ku“ ±Σ∂U´b… Ëßj «∞FπOs «∞LdÆo £r ≤ΣMw ´KONr ˸ÆW ¸ÆOIW ±s «∞FπOs. ¥Iºr «∞FπOs ≈∞v Øu¥d«‹ ÅGOd… £r ¥DKo °U∞Lb∞p ∞K∫Bu‰ ´Kv ©d¥IW ≈´b«oe «∞JFV «∞ªKOj √ÅU°l °∫πr 8 ßMΣr ©u‰ Ë2 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ©d¥IW ¢∫COd ´πOs «∞Ku“ ¥GDv «∞FπOs °LMb¥q Ë¥Σd„ §U≤∂U ∞Lb… îLf oeÆUzo. •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱DU©OU. «∞e≥d ËÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs ±ΣπU≤f, ¥b∞p §Ob« ¥BV «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W, ±U¡ ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ØFV ¨e«‰ «∞ObË¥W ∞KJHΣW. ±IUoe¥d «∞FπOs
 5. 5. 6 «∞πKπöÊ «∞L∫Ld «∞Fºq ∞KΣe¥Os «∞e¥X ∞KIKw Æ∂BW ±K` ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ÆKOq ±s îLOd… «∞ª∂e ÆKOq ±s «∞e´Hd«Ê «∞∫d 1 ±KFIW ÅGOd… Æd≠W 2 ±ö´o Ø∂U¸ ßMOb… 2 ±ö´o Ø∂U¸ ≤U≠l ±bÆu‚ 2/1 ØQ” îq 1 ØQ” «∞πKπöÊ 1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 1 ØQ” «∞e°b… ±cË°W 1 ØQ” “¥X «∞e¥ΣuÊ 2 °OCU‹ 1 ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢e«‰ «∞A∂UØOW ±s «∞Fºq, ¢u{l ≠w Å∫s Ë¢e¥s °U∞πKπöÊ ±∫Ld. ±∂U®d… ≠w «∞Fºq «∞ºUîs ∞∂Cl oeÆUzo. ¢IKv «∞∫KuÈ ≠w “¥X ßUîs •Σv ¥B∂` ∞u≤NU –≥∂OU £r ¢DHv ®Jq ˸oe…. ≤Jd¸ «∞FLKOW •Σv ≤ΣLr «∞FπOs. ±d®r «∞A∂UØOW £r ¢DuÈ °d≠l ®d¥j Ë¢d„ «üîd Ë¢IKV ∞M∫Bq ´Kv «∞Ld°FU‹ °U∞πd«¸… ≈∞v îLºW √®d©W oeËÊ ¢HJp «∞Ld°l √Ë «ßΣFLU‰ ¢Lboe «∞Ju¥d… °U∞Lb∞p Ë¢IDl °U∞πd«¸… ≈∞v ±d°FU‹, ¢Iºr ≥cÁ ≤∫Cd ±Mt Øu¥d«‹ ¢Kn ≠w «∞∂ößΣOp. ¥πLl «∞FπOs Ë¥b∞p §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱ΣLUßJU, °Fb –∞p «∞LcË°W ≠w ÆKOq ±s ±U¡ «∞e≥d, «∞e´Hd«Ê «∞∫d «∞LdÆb Ë«∞∂Oi. «∞Id≠W Ë«∞ºJd, ¥CU· ´KON «∞ªq, “¥X «∞e¥ΣuÊ, «∞e°b…, «∞ªLOd… ≠w ÆBFW ¥ªKj «∞bÆOo ±l «∞πKπöÊ, «∞MU≠l, «∞LK`, «∞LºJW «∞∫d…, Ë¥Σd„ §U≤∂U. √±U «∞ªLOd… ≠Σc«» ≠OLU ¢∂Iv ±s ±U¡ «∞e≥d. ¥ºªs «∞e´Hd«Ê «∞∫d £r ¥b‚ Ë¥dÆb ≠w ±KFIΣOs ±s ±U¡ «∞e≥d ¥D∫s §Ob« «∞πKπöÊ ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW. ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ «∞A∂UØOW (1) «∞LIUoe¥d
 6. 6. 8 «∞L∫Ld «∞Fºq ±l ÆKOq ±s «∞πKπöÊ ∞KΣe¥Os «∞e¥X ∞KIKw Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… Æ∂BW îLOd… ±Fπu≤W 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W “´Hd«Ê •d Æ∂BW ±K` ±KFIW ÅGOd… ≤U≠l ±KFIW Ø∂Od… Æd≠W ØQ” Ë≤Bn “¥X «∞e¥ΣuÊ 1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 1 ØQ” “°b… ±cË°W 4/1ØKm ∞u“ 2/1ØKm §KπöÊ 2 °OCU‹ 1ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢e«‰ «∞A∂UØOW ±s «∞Fºq, ¢u{l ≠w Å∫s Ë¢e¥s °U∞πKπöÊ ±∫Ld. ±∂U®d… ≠w «∞Fºq «∞ºUîs ∞∂Cl oeÆUzo. ¢IKv «∞∫KuÈ ≠w “¥X ßUîs •Σv ¥B∂` ∞u≤NU –≥∂OU £r ¢DHv ®Jq ˸oe…. ≤Jd¸ «∞FLKOW •Σv ≤ΣLr «∞FπOs. ±d®r «∞A∂UØOW £r ¢DuÈ °d≠l ®d¥j Ë¢d„ «üîd Ë¢IKV ∞M∫Bq ´Kv «∞Ld°FU‹ °U∞πd«¸… ≈∞v îLºW √®d©W oeËÊ ¢HJp «∞Ld°l √Ë «ßΣFLU‰ ¢Lboe «∞Ju¥d… °U∞Lb∞p Ë¢IDl °U∞πd«¸… ≈∞v ±d°FU‹, ¢Iºr ≥cÁ ∞Lb… îLf oeÆUzo. ´Mb±U ¥πLl «∞FπOs ¥b∞p §Ob« Ë¥Iºr ≈∞v Øu¥d«‹ ≤ΣdØNU ¢d¢UÕ «∞e°b…, “¥X «∞e¥ΣuÊ Ë«∞∂Oi. «∞ªLOd… «∞JOLUË¥W £r ¥Fπs «∞Jq °LU¡ «∞e´Hd«Ê, ±U¡ «∞ªLOd… «∞LFπu≤W, ≠w ÆBFW ≤Cl «∞bÆOo, «∞πKπöÊ, «∞Ku“, «∞Id≠W, «∞MU≠l, «∞LK`, ¢c«» «∞ªLOd… «∞LFπu≤W ≠OLU ¢∂Iv ±s ±U¡ «∞e≥d. ¥c«» «∞e´Hd«Ê «∞∫d «∞LbÆu‚ ≠w ≤Bn ØLOW ±U¡ «∞e≥d. ±l «∞LºJW «∞∫d…. ¥ºKo «∞Ku“, ¥IAd, ¥∫Ld ≠w «∞HdÊ £r ¥D∫s ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW ¥∫Ld «∞πKπöÊ Ë¥D∫s ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW. ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ «∞A∂UØOW (2) «∞LIUoe¥d
 7. 7. 9 ±U¡ «∞e≥d Ë¢HMb §Ob« ≠w «∞ºJd «∞BIOq. oeÆUzo, ´Mb±U ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¢GDf Ë«•b… ¢Ku «_îdÈ ≠w ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… ´Ad «∞DNw. °U∞e¥X. ¢ΠIV «∞∫KuÈ °Uù°d… Ë–∞p ∞OΣLJs «∞∂ªU¸ ±s «∞Σºd» √£MU¡ ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd ØFV ¨e«‰ ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W £r ¥FDv ∞t ®Jq ≥ö‰. °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ¥KΣBo «∞FπOs °U∞Ku“, Ë¥IDl Øq ØFV °U∞πd«¸… «∞FπOs (√Í ¢GDv √ÅU°l «∞Ku“ °U∞FπOs «∞LdÆo) ≤CGj ´Kv Øq ØFV ≤Cl √ÅU°l «∞Ku“ ±Σ∂U´b… Ëßj «∞FπOs «∞Lu¸‚ £r ≤ΣMw ´KONr ˸ÆW ±s «∞FπOs. ¥Iºr «∞FπOs ≈∞v Øu¥d«‹ ÅGOd… £r ¥DKo °U∞Lb∞p ∞K∫Bu‰ ´Kv ©d¥IW ≈´b«oe «∞JFV 1 «∞ªKOj √ÅU°l °∫πr 8 ßMΣr ©u‰ Ë2 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W «∞ObË¥W ∞KJHΣW. ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ©d¥IW ¢∫COd ´πOs «∞Ku“ ¥GDv «∞FπOs °LMb¥q Ë¥Σd„ §U≤∂U ∞Lb… îLf oeÆUzo. •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱DU©OU. «∞e≥d ËÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs ±ΣπU≤f ¥b∞p §Ob« ¥BV «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W, ±U¡ ØFV ¨e«‰ ±HMb ≠w «∞ßJd «∞BIOq •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ¥Σ∂l... «∞ºJd «∞BIOq √°Oi «∞∂Oi ±U¡ «∞e≥d ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… 2/1 ±KFIW ÅGOd… Æd≠W ±bÆuÆW 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` ±U¡ oe«≠T 1 ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d 005⁄ oeÆOo 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… ±IUoe¥d «∞FπOs
 8. 8. 01 •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞BIOq •Σv ô ¥ΣLe‚ ´Mb±U ¥GDf ≠w ±U¡ «∞e≥d. l l ô ¥dÆo ØΠOd« «∞FπOs «∞cÍ ¥∫Cd °t ØFV ¨e«‰ «∞LHMb ≠w «∞ºJd ´Mb±U ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq Æ∂q «∞ΣIb¥r. l l l l l 01 oeÆUzo. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 8 ≈∞v ´Kv ÅHO∫W ±GDU… °u¸‚ «∞ºKHOd¥eÍ .(papier sulfurisé) (ÆDd≥U) ¢GDf ≠w √°Oi «∞∂Oi £r ¢HMb ≠w «∞ºJd «∞BIOq Ë¢BHn ¢∫Cd √ÅU°l ±s ´πOs «∞Ku“ ©u∞NU 8 ßMΣr Ë´d{NU 2 ßMΣr ©d¥IW ≈´b«oe ØFV ¨e«‰ ±HMb °bËÊ ´πOs 2
 9. 9. 21 «∞πKπöÊ «∞L∫Ld ∞KΣe¥Os «∞Fºq «∞e¥X ∞KIKw 02 ˸ÆW «∞∂ºDOKW ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ±bÆuÆW 1 ±KFIW ÅGOd… ±s «∞Id≠W 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ “≥d 521⁄ ßJd 005⁄ ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢BHv «∞∂d¥u«‹ ËÆ∂q ¢Ib¥LNU ¢d‘ °IKOq ±s «∞πKπöÊ ±∫Ld. oeÆUzo ∞ΣΣFºq. ∞u≤U –≥∂OU, £r ¢GDf °Fb –∞p ±∂U®d… ≠w «∞Fºq «∞ºUîs ∞Lb… îLf ´Mb±U ≤MΣNw ±s ©w «∞∂d¥u«‹ ¢IKv ≠w •LU “¥X ßUîs •Σv ¢Qîc •Σv ¢KΣBo «∞u¸ÆW. «∞Ad¥j £r ¢b≥s °IKOq ±s «∞FπOs «∞ºUzq (ÆKOq ±s «∞bÆOo Ë«∞LU¡) «∞Dd· «_´Kv ∞KAd¥j Ë¢DuÈ «∞∂d¥u… ´Kv ®Jq ±ΠKX •Σv ¬îd ¢IDl ˸ÆW «∞∂ºDOKW ≈∞v √¸°FW √®d©W £r ¢u{l Øu¥d… «∞Ku“ ≠w ÅGOd… °∫πr §u“…. «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ¥Fπs «∞Jq §Ob«. ¢∫Cd Øu¥d«‹ ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞Id≠W Ë«∞LºJW •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs «∞Ku“ √±Kf. ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W °d¥u«‹ °U∞Ku“ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 10. 10. 41 «∞πKπöÊ «∞L∫Ld ∞KΣe¥Os «∞Fºq «∞e¥X ∞KIKw 02 ˸ÆW «∞∂ºDOKW ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ±bÆuÆW 1 ±KFIW ÅGOd… ±s «∞Id≠W 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ “≥d 2 √ÅHd «∞∂Oi 521⁄ ßJd 005⁄ ∞u“ ±ºKu‚, ±MIw ˱IKw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ≥cÁ «∞Dd¥IW ¢LM∫MU °d¥u«‹ îHOHW, ¢∫ΣuÍ ´Kv ØLOW √Æq ±s «∞b≥uÊ. ¢bîq ∞KHdÊ •Σv ¢Σ∫Ld, ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë ¢DHv ßUîMW ≠w «∞Fºq ¥Σ∫Ld £r ¥D∫s. Ë´u÷ ÆKw «∞∂d¥u«‹ ≠w «∞e¥X, ¢b≥s °U∞e°b… Ë l l °Fb±U ¥ºKo «∞Ku“ Ë¥MIv, ¥u{l ≠w ÅHO∫W Ë ¥bîq ∞KHdÊ •Σv ¢BHv «∞∂d¥u«‹ ËÆ∂q ¢Ib¥LNU ¢d‘ °IKOq ±s «∞πKπöÊ «∞L∫Ld. l l l l l ∞u≤U –≥∂OU, £r ¢GDf °Fb –∞p ±∂U®d… ≠w «∞Fºq «∞ºUîs ∞Lb… îLf ´Mb±U ≤MΣNw ±s ©w «∞∂d¥u«‹ ¢IKv ≠w •LU “¥X ßUîs •Σv ¢Qîc •Σv ¢KΣBo «∞u¸ÆW. «∞Ad¥j £r ¢b≥s °IKOq ±s «∞FπOs «∞ºUzq (ÆKOq ±s «∞bÆOo Ë«∞LU¡) «∞Dd· «_´Kv ∞KAd¥j Ë¢DuÈ «∞∂d¥u… ´Kv ®Jq ±ΠKX •Σv ¬îd ¢IDl ˸ÆW «∞∂ºDOKW ≈∞v √¸°FW √®d©W £r ¢u{l Øu¥d… «∞Ku“ ≠w Øu¥d«‹ ÅGOd… °∫πr §u“…. Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ¥Fπs «∞Jq §Ob«. ¢∫Cd ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞Id≠W, √ÅHd «∞∂Oi «∞D∫U≤W •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs «∞Ku“ √±Kf. ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚, «∞LMIv Ë«∞LIKw ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w ©d¥IW «∞Σ∫COd °d¥u«‹ °U∞Ku“ ±IKw oeÆUzo ∞ΣΣFºq. «∞LIUoe¥d
 11. 11. l l l l l l l ¥∂ºj Ë¥DuÈ ´πOs «∞ºLOb °∫c¸ •Σv ô ¥ΣHΣX. «∞L∫Ld. ´Mb±U ¥Ad» «∞LIdË◊ «∞Fºq ¥BHv Ë¥Ib ±e¥≤U °dÆUzo «∞Ku“ ≠w «∞Fºq «∞ºUîs ±l ±U¡ «∞e≥d. ¢IKv ÆDl «∞LIdË◊ ≠w «∞e¥X «∞ºUîs •Σv ¢Σ∫Ld £r ¢DHv ±∂U®d… ´Kv ®Jq ÆDl ´d{NU 1ßMΣr. ¢∂ºj ±ºΣDOö‹ «∞ºLOb… «∞L∫Au… °U∞ΣLd ±d… √îdÈ £r ¢IDl ¢DuÈ ´KONU §u«≤V «∞LºΣDOq •Σv ¥GDv «∞ΣLd. ¢∫Cd √ÅU°l ±s ´πOs «∞ΣLd Ë¢u{l Ëßj ±ºΣDOö‹ «∞ºLOb £r ÆDl ±ºΣDOKW ©u∞NU 02 ßMΣr, ´d{NU 5 ßMΣr Ë´Ku≥U ≤Bn ßMΣr. ¢∫Cd ±s ´πOs «∞ºLOb… ÆC∂UÊ ¢∂ºj °U∞Ob •Σv ≤∫Bq ´Kv «∞Jq §Ob« £r ¥Mºr ´πOs «∞ΣLd °U∞Id≤Hq Ë«∞Id≠W. °u«ßDW ®uØW ¥CU· ≈∞Ot «∞Ku“ «∞LºKu‚ «∞LMIw Ë«∞LD∫uÊ, ¥Fπs ¥∂ªd «∞ΣLd ≠w «∞JºJU” •Σv ¥B∂` ∞OMU, ¥u{l ≠w ≈≤U¡ £r ¥LFp ±ΣLUßp. «∞ºLOb °U∞e°b… ˱U¡ «∞e≥d, ¥Leà «∞Jq §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ≠w ÆBFW ¥u{l «∞ºLOb, «∞LK`, «∞e´Hd«Ê «∞∫d «∞LbÆu‚, ¥Fπs •Ku¥U‹ ®ÔLOAW 51 «∞LIdË◊ ©d¥IW «∞Σ∫COd ¸ÆUzo «∞Ku“ «∞L∫Ld ∞KΣe¥Os •LU “¥X 1ØKm ´ºq ËØQ” ±U¡ «∞e≥d 4/1 ±KFIW ÅGOd… Æd≤Hq ±bÆu‚ 1 ±KFIW ÅGOd… Æd≠W ±bÆuÆW ˱D∫uÊ 052⁄ ∞u“ ±ºKu‚ ±MIw ˱MIw ±s «∞FEr 005⁄ ¢Ld ±Gºu‰, ±LºuÕ ±IUoe¥d ´πOs «∞ΣLd «∞LbÆu‚ Æ∂BW ±s «∞e´Hd«Ê «∞∫d 2/1 ±KFIW ±K` 1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 1 ØQ” ±s «∞e°b… «∞LcË°W 005⁄ ßLOb… ¸ÆOIW ±IUoe¥d ´πOs «∞ºLOb…
 12. 12. 61 «∞ºJd «∞BIOq √°Oi «∞∂Oi ∞KΣe¥Os 4 ±ö´o Ø∂Od… “°b… ±cË°W 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W °OCW ØU±KW 3 √ÅHd «∞∂Oi 2/1 ±KFIW ÅGOd… Æd≠W 001⁄ ßJd ÅIOq «∞LIUoe¥d Æ∂BW ±K` «∞LbÆuÆW Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… 002⁄ ßJd ÅIOq 005⁄ ÖdÖUŸ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ´Mb±U ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¢HMb ±d… √îdÈ ≠w «∞ºJd «∞BIOq. «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °061 ∞Lb… 52 ≈∞v 03 oeÆOIW. «∞BIOq Ë¢Bn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo ¢bîq ¢∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… ¢Ld¸ ≠w √°Oi «∞∂Oi £r ¢HMb ≠w «∞ºJd ´πOMW ±ΣLUßJW. ¥BV «∞ªKOj ´Kv ´πOs «∞~dÖUŸ ¥Leà «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv Ë¥B∂` ´Kv ®Jq ¸¨u… îHOHW ¥CU· ≈∞Ot «∞Id≠W, «∞ªLOd…, «∞e°b…. ¥Dd» «∞∂Oi §Ob« ±l «∞ºJd «∞BIOq •Σv ¥ΣCU´n •πr «∞ªKOj «∞LK` Ë¥D∫s «∞Jq ≠w ©∫U≤W ¥bË¥W •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs «∞~dÖUŸ ¥MIv «∞~dÖUŸ, ¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd «∞BIOq, Æ∂BW «∞LºJW «∞∫d…, ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞~dÖUŸ √±Kf. ±IUoe¥d ´πOs «∞~dÖUŸ
 13. 13. 81 «∞πKπöÊ √°Oi «∞∂Oi ∞KΣe¥Os ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ÆKOq ±s «∞Id≠W «∞LbÆuÆW 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °U∞e¥X Ë¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… ´Ad oeÆUzo. ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd ØFV ¨e«‰ ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W ®Jq ≥ö‰. ≤Qîb √ÅU°l «∞Ku“ ¢b≥s °Q°Oi «∞∂Oi Ë¢HMb ≠w «∞πKπöÊ Ë≤FDONU ©d¥IW ≈´b«oe ØFV ¨e«‰ «∞ªKOj √ÅU°l °∫πr 8 ßMΣr ©u‰ Ë 2 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W. ©d¥IW ´πOs «∞Ku“ ØFV ¨e«‰ ±HMb ≠w «∞πKπöÊ ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 14. 14. 02 Æ∂BW ±K` 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 1 ±KFIW Ø∂Od… ßLs 052⁄ ßJd ßMOb… 052⁄ “°b… 005⁄ oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ±s 51 ≈∞v 02 oeÆOIW •Σv ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ. ≤bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ±ΣußDW (°081) ≤CFNU ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W √Ë ±GDU… °U∞u¸‚ ßKHOd¥eÍ °Fb –∞p ≤∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… °∫πr «∞~dÖU´W. •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs √±Kf Ë ±b∞u„. «∞FπOs, ¥b∞p §Ob« Ë¥LJs ©∫Mt ≠w ±D∫MW «∞Ku“ «∞ObË¥W ∞Fb… ±d«‹ ≤COn ≈∞v ≥c« «∞ªKOj «∞bÆOo «∞LGd°q ±l «∞ªLOd… Ë«∞LK` •Σv ¥πLl ¢ªKj «∞e°b… Ë«∞ºLs ±l «∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r, ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞bÆOo Ë«∞e°b… «∞LIUoe¥d .(sulfurisé)
 15. 15. 22 ¸ÆUzo «∞Ku“ √°Oi «∞∂Oi ∞KΣe¥Os 051⁄ ≠u«Øt ±FºKW ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °U∞e¥X Ë¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… ´Ad oeÆUzo. ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd ØFV ¨e«‰ ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W Ë≤FDONU ®Jq ≥ö‰. ≤Qîb √ÅU°l «∞Ku“ ¢b≥s °Q°Oi «∞∂Oi Ë¢HMb ≠w ¸ÆUzo «∞Ku“ ©d¥IW ≈´b«oe ØFV ¨e«‰ «∞ªKOj √ÅU°l °∫πr 8 ßMΣr ©u‰ Ë 2 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). ÅGOd… §b« Ë¢CU· ≈∞v îKOj «∞Ku“ £r ¥Leà «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd, ¢IDl «∞Hu«Øt «∞LFºKW ≈∞v ÆDl ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W. ©d¥IW ´πOs «∞Ku“ ØFV ¨e«‰ °U∞Hu«Øt «∞LFºKW ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 16. 16. 42 √ÅHd «∞∂Oi √Ë ÆKOq ±s «∞∫KOV ∞KΣe¥Os 1ØKm ˸ÆW 002⁄ “°b… ±IUoe¥d «∞u¸ÆW ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… «∞LbÆuÆW 2/1 ±KFIW ÅGOd… ±s «∞Id≠W 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞L∫MAW °U∞Fºq «∞ºUîs ±l ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d. ´Mb±U ¢ªdà ±s «∞HdÊ ¢e¥s °U∞Id≠W Ë«∞ºJd «∞BIOq ØLU ¥LJs ßIw ≤bîKNU ≈∞v ≠dÊ ±ºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ±ΣußDW •Σv ¢Σ∫Ld. ¢BV «∞e°b… ≠u‚ «∞L∫MAW Ë¥b≥s ˧NNU °QÅHd «∞∂Oi √Ë «∞∫KOV. ≤Cl «∞L∫MAW ≠w ÅMOW ±b≥u≤W °U∞e°b…. ´Kv ≤Hºt. Ë≤Kn «∞u¸ÆW ´Kv ÆC∂UÊ «∞Ku“ £r ≤∂b√ ∞uÍ «∞L∫MAW Ë–∞p °Kn «∞ICOV ≤∫Bq ´Kv ±ºΣDOq ©u¥q, ≤b≥Mt °U∞e°b…, ≤Cl ≠uÆt ÆC∂UÊ «∞Ku“ ¢IDl «∞u¸ÆW ≈∞v ±d°FU‹, ≤KBINU ≠OLU °OMNU °U∞e°b… «∞LcË°W •Σv «∞ªKOj ÆC∂UÊ ©u¥KW. Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W «∞ObË¥W ∞KJHΣW •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ∞u“ √±Kf. ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ±∫MAW ©d¥IW «∞Σ∫COd ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 17. 17. 62 Æ∂BW ±K` 4/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 003⁄ ßJdßMOb… (îLOd… «∞∫KuÈ) 2 îLOd… ØOLUË¥W 5 °OCU‹ 052⁄ ∞u“ ±Nd±g 052⁄ “°OV 521⁄ “°b… 1ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞cË°UÊ ¥b≥s ÆCOV «∞FπOs °U∞ªKOj Ë¥Ad◊ °U∞AuØW Æ∂q ¢IDOFt. l l l l l l l ∞Σe¥Os ˧t «∞HIU’ ¥Dd» √ÅHd «∞∂Oi ±l ÆKOq ±s «∞INu… ßd¥FW «∞HdÊ •Σv ¥Σr ≤CπNU Ë¥B∂` ∞u≤NU –≥∂OU. ¢IDl «∞ID∂UÊ °ºJOs •Uoe ´Kv ®Jq oeË«zd ±UzKW Ë¢d§l £U≤OW ≈∞v «∞∫d«¸… (°081) ∞Lb… 01 oeÆUzo, ¢ªdà Ë∞u≤NU √°Oi, Ë≤ΣdØNU §U≤∂U ¢BHn «∞IC∂UÊ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W Ë¢bîq ∞KHdÊ «∞LΣußj ÆC∂UÊ ©u∞NU 03 ßMΣr Ë´d{NU (ÆDd≥U) 4 ßMΣr. ¥πLl «∞FπOs Ë¥b∞p §Ob« Ë¥Iºr °Fb –∞p ≈∞v Øu¥d«‹ ¢∫u‰ ≈∞v «∞e≥d, «∞Ku“, «∞e°OV £r «∞bÆOo ±l «∞LK` Ë«∞ªLOd…. ¥ªKj «∞∂Oi ±l «∞ºJd §Ob« °U∞Ob ≤COn ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W, ±U¡ ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` Ë«∞ªLOd… «∞JOLUË¥W. ¢c«» «∞e°b…. ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞HIU’ °U∞e°OV Ë«∞Ku“ ∞Σ∂doe. «∞LIUoe¥d
 18. 18. 82 001⁄ ¸ÆUzo «∞Ku“ √°Oi °OCW ∞KΣe¥Os ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` ±U¡ oe«≠T ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d 005⁄ oeÆOo 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢Σ∫Ld . ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ∞Lb… ´Ad oeÆUzo •Σv °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo. «∞∂Oi Ë¥HMb ≠w ¸ÆUzo «∞Ku“. ¢BHn «∞∫KuÈ ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W Ë¥CGj ´KONLU °U_ÅU°l •Σv ¥KΣBIU, ¥GLf ˧t «∞∫KuÈ ≠w √°Oi ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd «∞∫KuÈ ¥KBo ©d≠U≥U °Q°Oi «∞∂Oi Ë¥IDl °U∞ºJOs ÆDl ÅGOd… ©u∞NU ±s 4 ≈∞v 5 ßMΣr. ≤Cl ÆC∂UÊ «∞Ku“ Ëßj «∞Ad¥j «∞LdÆo £r ¥Kn ´Kv «∞IC∂UÊ ®d¥j ¸ÆOo ±s «∞FπOs ©u∞t 02 ßMΣr Ë´d{t 4 ßMΣr. ¥Iºr «∞FπOs ≈∞v Øu¥d«‹ ÅGOd… £r ¥DKo °U∞Lb∞p ∞K∫Bu‰ ´Kv ©d¥IW ≈´b«oe «∞∫KuÈ «∞ªKOj ÆC∂UÊ ¸ÆOIW °∫πr 02 ßMΣr ©u‰ Ë 1ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ©d¥IW ¢∫COd ´πOs «∞Ku“ ≤GDw «∞FπOs °LMb¥q Ë≤ΣdØt §U≤∂U ∞Lb… îLf oeÆUzo. ¥b∞p §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱DU©OU. «∞e≥d ËÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs √±Kf ˱ΣπU≤f ¥BV «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W, ±U¡ ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs •KuÈ ±b˸… °U∞Ku“ «∞ObË¥W ∞KJHΣW. ±IUoe¥d «∞FπOs
 19. 19. 03 «∞Ku“ ±IKw ∞KΣe¥Os «∞Fºq •ºV «∞cË‚ «∞e°b… ∞πLl îKOj ßKu «∞LbÆuÆW 2/1 ±KFIW ÅGOd… «∞LºJW «∞∫d… 2 ±ö´o Ø∂U¸ Æd≠W ±bÆuÆW 1 ±KFIW Ø∂Od… ≤U≠l ±bÆu‚ 005⁄ §KπöÊ ±∫Ld 005⁄ ∞u“ ±IKw ˱Nd±g 1ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW oeËÊ √Ê ¥GLq. l l l l l l l «ßΣFLU‰ «∞e°b… «∞LBHU… ¥ºU´b≤U ´Kv «ù•ΣHUÿ °ºKu ∞Lb… √©u‰ ¥Fπs °NU ßKu. «ù≤U¡ ô ¥πV «ßΣFLU∞t, ¢c«» ÆAd… «∞e°b… «∞LπLb… ±d… √îdÈ £r §U≤∂U •Σv ¢πLb. ≤Qîc ≠Ij «∞IAd… √±U «∞∫KOV «∞cÍ ¥∂Iv ≠w ÆUŸ «∞e°b… «∞Σw ≤ºΣFLq ∞Leà ßKu ¥πV ¢BHOΣNU Ë–∞p °ΣcË¥∂NU £r ¢dØNU °U∞Ku“ «∞LIKw. «∞bÆOo «∞e°b…, ≤COn «∞Fºq Ë¥b∞p ±d… √îdÈ. ¥BHn ≠w ≈≤U¡ Ë¥e¥s Ë¥b∞p «∞ªKOj §Ob« °Os «∞JHOs •Σv ¢LΣeà §LOl «∞FMUÅd Ë¥Ad» «∞Jq. ≤πu· Ëßj «∞ªKOj Ë≤BV ≠Ot «∞JLOW «∞JU≠OW ±s «∞e°b… «∞LcË°W ±∫Ld, «∞Ku“ ±IKw ˱Nd±g, «∞MU≠l, «∞Id≠W Ë«∞LºJW «∞∫d… Ë≤ªKj ¥∫Ld «∞bÆOo Ë¥Gd°q £r ¥u{l ≠w ≈≤U¡ Ø∂Od ≤COn ≈∞Ot «∞πKπöÊ ß‡K‡u ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 20. 20. 23 ±U¡ «∞e≥d «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os 1 ÆAd… •U±CW ±∫JuØW 2 îLOd… ØOLUË¥W ±U¡ «∞e≥d 1 ØOf ≠MOö √Ë ÆDd«‹ ±s ¸ËÕ 2 ØOºUÊ “°b… ±cË°W 053⁄ ßJd ßMOb… 6 °OCU‹ 057⁄ Øu„ 052⁄ ßLOb… ¸ÆOIW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ´Mb±U ≤ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¢HMb ±d… √îdÈ ≠w «∞ºJd «∞BIOq. ¢bîq ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ±s 51 ≈∞v 02 oeÆOIW. ¢u{l «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo £r Ë¢HMb ≠w «∞ºJd «∞ÅIOq. ¢∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… °∫πr «∞~dÖU´W, ¢GDf ≠w ±U¡ «∞e≥d ´πOs ±ΣLUßp. «∞e°b…, «∞Ju„, «∞ºLOb… Ë«∞ªLOd…, ¥ªKj «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd ßMOb… Ë«∞HMOö £r ≤COn ∞t ÆAd… «∞∫U±i ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞ºLOb… Ë«∞Ju„ «∞LIUoe¥d
 21. 21. 43 ∞u“ ±ºKu‚ ∞KΣe¥Os «∞Fºq •ºV «∞cË‚ «∞∫U±i 1 ±KFIW Ø∂Od… ´BOd ØQ” ±U¡ Ë≤Bn 2 ØRË” ßMOb… «∞ºOdË 2 îLOd… ØOLUË¥W 052⁄ “°b… 001⁄ ∞u“ ±D∫uÊ 2 ¥U¨u¸‹ ±ºu” ©∂OFw 1 ØQ” Ë≤Bn ßMOb… 3 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ «∞e≥d 2 √ØOU” ≠MOö 1 ØQ” Ø∂Od ßLOb… ¨KOEW 3 ØRË” Ø∂U¸ ßLOb… ¸ÆOIW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW l l l l l l l ¥LJs Øc∞p ≈ßΣFLU‰ «∞∂ºΣU‘ °b‰ «∞Ku“ «∞LD∫uÊ. ¨MOW °Lc«‚ «∞Jd¥LW. l l l l l l l ¥LJs ≈{U≠W 01ßMΣq ÆAb… ±l «∞OU¨u¸‹ ∞K∫Bu‰ ´Kv °º∂ußW •Σv «∞GKOUÊ (Ë¥ºΣFLq ∞KºIw oe«zLU ßUîMU). ¥Leà «∞ºJd, «∞LU¡, ´BOd «∞∫U±i, «∞Fºq Ë¥u{l «∞Jq ≠u‚ «∞MU¸ ©d¥IW ¢∫COd «∞ºOdË «∞ºOdË Ë¢Σd„ ∞Σ∂doe. ´Mb±U ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢ºIv ßUîMW °LU ¢∂Iv ±s Ë¥e¥s Øq ±d°l °Ku“… £r ≤FOb «∞∫KuÈ ∞KHdÊ. «∞HdÊ Ë¥ºIv °MBn ØLOW «∞ºOdË Ë¥IDl ´Kv ®Jq ±d°FU‹ ±UzKW «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ±ΣußDW •Σv ¥πn «∞ªKOj. ¥ªdà ±s ¥BV ´πOs «∞ºLOb… ≠w ÆU∞V ∞K∫KuÈ ±b≥uÊ °U∞e°b… Ë¥bîq ∞KHdÊ «∞ªLOd…, «∞e°b…, ±U¡ «∞e≥d Ë«∞OU¨u¸‹, Ë¥πLl «∞FπOs. ¢ªKj «∞ºLOb… «∞dÆOIW Ë«∞GKOEW, «∞HMOö, «∞Ku“ «∞LD∫uÊ, «∞ºMOb…, °º∂ußW ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 22. 22. 63 «∞~dÖUŸ ∞KΣe¥Os 051⁄ ßJd ÅIOq 5 √°Oi «∞∂Oi 052⁄ ÖdÖUŸ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞Ku“... l l ÖdÖU´W Ë¢bîq ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ±s 51 ≈∞v 02 oeÆOIW. ¢BHn «∞Ju«¨j ≠u‚ ÅHO∫W £r ¢Lú °U∞ªKOj Ë¢e¥s °MBn «_ßHq ≤∫u «_´Kv •Σv ≤ΣHUoeÈ ¢JºOd √°Oi «∞∂Oi. ≠MCOn ≈∞Ot «∞~dÖUŸ ±D∫uÊ ±l «∞Σ∫d¥p °LFKIW ±s «∞ªAV ±s «∞ºJd «∞BIOq •Σv ≤∫Bq ´Kv îKOj ¥A∂t «∞Lu¸«≤p ¥Dd» √°Oi «∞∂Oi •Σv ¥B∂` ØU∞ΠKZ Ë√£MU¡ «∞ΣDd«» ≤COn ≈∞Ot ¥D∫s «∞~dÖUŸ §Ob« ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW. ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ °U∞~dÖUŸ ≠w «∞Ju«¨j l l l l l ¥LJs ¢∫COd ≤Hf «∞uÅHW °SßΣFLU‰ ´u÷ «∞~dÖUŸ: ØUËØUË, «∞LIUoe¥d (meringue)
 23. 23. 83 ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ∞KΣe¥Os 1 ±KFIW Ø∂Od… oeÆOo 2 ÆDd«‹ ¸ËÕ «∞Ku“ 2/1 ±KFIW ÅGOd… ¸ËÕ «∞HMOö 2 «°Oi «∞∂Oi 051⁄ ßJd ÅIOq 521⁄ ±º∫u‚ «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ®d«¡Á §U≥e« ±s «∞L∫ö‹ «∞ΣπU¸¥W. l l l l l l l ¥πV «ßΣFLU‰ ±º∫u‚ «∞Ku“ Ë∞Of «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LIAd, ¥LJs ±s «_ßHq ≤∫u «_´Kv •Σv ô ¥ΣJºd √°Oi «∞∂Oi. •Σv ¥B∂` ØU∞ΠKZ £r ¢CU· ≈∞Ot °UÆw «∞FMUÅd ±l «∞Leà °LKFIW îA∂OW ∞K∫Bu‰ ´Kv ±UØdËÊ îHOn ¥Dd» √°Oi «∞∂Oi ±l «∞ºJd «∞BIOq £r ¢e¥s °U∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LIAd. ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo ±l ¢d„ ≠d«⁄ ≠OLU °OMNr, ≤Cl «∞ªKOj ≠w §OV «∞∫Ku«≤w. ¢u{l Øu¥d«‹ ±s «∞FπOs ≠u‚ ´Ad oeÆUzo. «∞HMOö ˸ËÕ «∞Ku“, ¥ªKj «∞Jq §Ob« £r ¥∫ΣHk °t ≠w «∞Πö§W ∞Lb… ≤Cl ≠w ≈≤U¡ ±º∫u‚ «∞Ku“, «∞bÆOo, «∞ºJd, √°Oi «∞∂Oi, ¸ËÕ ±UØdËÊ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 24. 24. 93 ´Mb±U ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq. Ë¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 •Σv ¢Σ∫Ld. ¢BHn «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo ¢e¥s «∞u¸oe«‹ °ΠIu» Ë–∞p °UßΣFLU‰ «∞AuØW. √©d«· «_ÅU°l ∞Jw ≤∫Bq ´Kv ˸oe… ÅGOd… ±s «∞FπOs ±FLd… °U∞Ku“. Øu¥d… ∞u“ oe«îq ±d°l «∞FπOs Ë¢πLl √©d«· «∞Ld°l £r ¢Id’ °u«ßDW «∞FπOs 3 ±KLΣd ¥IDl ´Kv ®Jq ±d°FU‹ {KFNU 4 ßMΣr ¢u{l Øq ≤ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W ¥Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p •Σv ¥B∂` ßLp •πr §u“…. «∞Id≤Hq •Σv ¥B∂` ´πOs «∞Ku“ √±Kf ≠M∫Cd ±Mt Øu¥d«‹ ÅGOd… ±s ¥Leà ´πOs «∞Ku“ ±l «∞e°b…, √ÅHd «∞∂Oi, Æ∂BW •∂W ≥Oq ËÆ∂BW ±ΣußDW •Σv ¥Σ∫Ld £r ¥D∫s ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW ±l «∞ºJd. ¥ºKo «∞Ku“ Ë¥MIv £r ¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… «∞Πö§W ∞Lb… ≤Bn ßU´W. ´πOs ±ΣπU≤f Ë√±Kf. ¥GDv «∞FπOs °IDFW ±s «∞Πu» Ë¥u{l ≠w ¥πLl «∞ªKOj °u«ßDW √ÅHd «∞∂Oi Ë«∞LU¡ «∞∂U¸oe •Σv ≤∫Bq ´Kv ´Kv îKOj ±d±q £r ¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd «∞BIOq ¥Leà «∞Jq §Ob«. ¢ªb «∞e°b… ±l «∞bÆOo ËÆ∂BW «∞LK` °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ≤∫Bq •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ßU°Kw °U∞Ku“ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os Æ∂BW Æd≤Hq ±bÆu‚ Æ∂BW •∂W ≥Oq ±bÆuÆW 4/1 ØQ” “°b… ±cË°W 3 √ÅHd «∞∂Oi 001⁄ ßJd ßMOb… 002⁄ ∞u“ ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` 04⁄ ßJd ÅIOq 1 √ÅHd °OCW 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ °U¸oe 521⁄ “°b… 052⁄ oeÆOo ±IUoe¥d «∞FπOs
 25. 25. 04 001⁄ ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ¸°l ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d ØQ” Ë≤Bn ±s «∞Fºq ∞KΣe¥Os 052⁄ ´πOMW ±u¸ÆW 2/1 ±KFIW Æd≠W (•ºV «∞cË‚) 4/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 051⁄ ßJd ßMOb… 001⁄ “°b… ±cË°W 005⁄ ∞u“ ±IAd ˱∫Ld •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °U∞Ku“. °U∞e°b… «∞LcË°W Ë¢BHn √¸°l √ËîLf ˸ÆU‹ ≠u‚ °FCNU Æ∂q √Ê ¢GDv ´Mb±U ≤ºΣFLq √˸«‚ «∞∂ºDOKW ¢IDl ´Kv ®Jq ±ºΣDOq Ë¢b≥s (pâte phyllo) l l l l l l l √Ë Ë¸ÆW «∞∂ºDOKW. l l l l l l l l l l l l l l °U∞Mº∂W ∞KFπOMW «∞Lu¸ÆW ¥LJs ¢Fu¥CNU °U∞u¸ÆW ≠OKu ¥LJs ¢Fu¥i «∞Ku“ °U∞HºΣo √Ë °ªKOj «∞LJºd«‹. ¢e«‰ «∞∫KuÈ ±s «∞BOMOW Ë¢u{l ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r. ¥ºªs «∞Fºq ±l ±U¡ «∞e≥d £r ¥BV ´Kv «∞∫KuÈ ßUîMW. °Fb≥U «∞∫KuÈ Ë¢ªdà ±s «∞HdÊ. ¢bîq «∞BOMOW ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °022 •Σv ¢Σ∫Ld ËßDNU °U∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LIAd. ´Mb±U ¢ªdà «∞BOMOW ±s «∞Πö§W ¢IDl «∞∫KuÈ ´Kv ®Jq ±d°FU‹ ¥e¥s ¢bîq «∞BHO∫W ∞KΠö§W ∞Lb… ≤Bn ßU´W •Σv ¥∂doe §Ob« «∞FπOs, «∞FπOs «∞LΠIV °U∞AuØW. ¥GDv «∞FπOs °D∂IW ßLOJW ±s «∞Ku“ £r ¥GDv °U∞D∂IW «∞ΠU≤OW ±s «∞FπOs, ¢ΠIV °u«ßDW ®uØW. ≠w ÅOMOW ∞KHdÊ ±GDU… °u¸‚ ßKHOd¥eÍ ¢Hd‘ ÆDFW √Ë∞v ±s ´Kv ®Jq ±d°l. ¢Iºr «∞FπOMW «∞Lu¸ÆW ≈∞v ÆDFΣOs ±ΣºUË¥ΣOs ¢Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p «∞LcË°W, ±U¡ «∞e≥d Ë«∞Id≠W •Σv ≤∫Bq ´Kv îKOj ±ΣπU≤f ˱ΣLUßp. ¥D∫s «∞Ku“ «∞LIAd Ë«∞L∫Ld ±l «∞ºJd ßMOb… £r ¥Fπs ±l «∞e°b… °IöË… ©d¥IW «∞Σ∫COd ±IUoe¥d «∞∫Au
 26. 26. 24 ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ÆKOq ±s «∞Id≠W ±bÆuÆW 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` ±U¡ oe«≠T ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d 005⁄ oeÆOo 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¥B∂` «∞HIU’ –≥∂w «∞KuÊ. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ∞Lb… ´Ad oeÆUzo •Σv ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd «∞HIU’ ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W. °U∞ºJOs ÆDl ÅGOd… ©u∞NU 1ßMΣr. ≤Cl ÆC∂UÊ «∞Ku“ Ëßj «∞FπOs «∞LdÆo £r ¥Kn ´Kv «∞IC∂UÊ Ë¥IDl ÆDFW ¸ÆOÆW ±s «∞FπOs ©u∞NU 02ßMΣr Ë´d{NU 4ßMΣr. ¥Iºr «∞FπOs ≈∞v Øu¥d«‹ ÅGOd… £r ¥DKo °U∞Lb∞p ∞K∫Bu‰ ´Kv ©d¥IW ≈´b«oe «∞HIU’ «∞ªKOj ÆC∂UÊ ¸ÆOIW °∫πr 02 ßMΣr ©u‰ Ë 1 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ©d¥IW ¢∫COd ´πOs «∞Ku“ ≤GDw «∞FπOs °LMb¥q Ë≤ΣdØt §U≤∂U ∞Lb… îLf oeÆUzo. ¥b∞p §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱DU©OU. «∞e≥d ËÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs √±Kf ˱ΣπU≤f ¥BV «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b… ±cË°W, ±U¡ ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ≠IU’ ÅGOd °U∞Ku“ «∞ObË¥W ∞KJHΣW. ±IUoe¥d «∞FπOs
 27. 27. 44 ´ºq §U±b «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os «∞Buoe« 4/1 ±KFIW ÅGOd… °OJU¸°u≤U‹ 081⁄ oeÆOo 2 ±ö´o Ø∂Od… ´ºq 1 °OCW Ø∂Od… ±Dd°W «_®Id) «ßΣFLU‰ ØUßu≤Uoe √Ë«∞ºJd 08⁄ ßJd ßMOb… (±s «_•ºs 001⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢BHn «∞∫KuÈ ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r Ë¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq. ¢∂doe £r ¢b≥s °U∞Fºq «∞πU±b Ë¢KBo Ë«•b… ±l «_îdÈ. ´Mb±U ¢MCZ «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢u{l ≠u‚ ®∂JW ∞K∫KuÈ •Σv 51 oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 21 •Σv ¢BHn ±Σ∂U´b… ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo. ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W, ¥∫Cd ±Mt ¨d¥∂W ±s •πr «∞πu“… ¥GDv «∞FπOs Ë¥u{l ≠w «∞Πö§W •Σv ¥∂doe §Ob«. «∞FMUÅd. ¥CU· «∞Jq ´Kv îKOj «∞e°b… Ë«∞ºJd ±l «∞Σ∫d¥p «∞LºΣLd •Σv ¢LΣeà ¢Dd» «∞∂OCW ±l «∞Fºq, ¥Gd°q «∞bÆOo ±l °OJU¸°u≤U‹ «∞Buoe« £r ¥Dd» «∞ªKOj °U∞Dd«» «∞JNd°Uzw •Σv ¥B∂` ∞u≤t √°Oi. Ë≤ºΣLd ≠w «∞LFp •Σv ¥Mºπr «∞ºJd ±l «∞e°b…. ¢ªb «∞e°b… °U∞Ob §Ob« •Σv ¢B∂` ±Πq «∞Jd¥r, ≤COn «∞ºJd ¨d¥∂W °U∞Fºq ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 28. 28. 54 «∞∫Ku¥U‹. l l l l l l l ¥LJs ®d«¡ ßJMπ∂Od «∞LFºq ≠w «∞L∫ö‹ «∞LΣªBBW °∂Ol ±u«oe ÅGOd… §b« ´u÷ ßJMπ∂Od «∞LbÆu‚. ≈–« ØUÊ ±LJMU ¥ºΣ∫ºs ≈ßΣFLU‰ ßJMπ∂Od «∞LFºq ±IDFU ÆDFU ¢∂doe. ¢ªdà «∞BHO∫W ±s «∞HdÊ Ë¢u{l «∞∫KuÈ ≠u‚ ®∂JW ∞K∫KuÈ •Σv oeÆOIW •Σv ¢MCZ «∞∫KuÈ. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °002 ∞Lb… 02 •πU¸… ∞c∞p ô ¥πV ¢LKOf ˧t «∞∫KuÈ). «∞LKFIW √Ë ®uØW °Dd¥IW ´Au«zOW •Σv ≤ΣLJs ±s «∞∫Bu‰ ´Kv ®Jq ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo (¥u{l «∞FπOs °u«ßDW ≤Qîc «∞FπOs °u«ßDW «∞LKFIW Ë¥BHn ´Kv ®Jq •KuÈ ÅGOd… ≠u‚ ±MºπLW Ë£IOKW. ¥Fπs «∞ªKOj °U∞∂Oi «∞LDd» Ë´BOd «∞KOLuÊ •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOMW ≤COn «∞ºJd, «∞e°OV, ÆAd… «∞KOLuÊ ±FºKW, ÆAd… «∞KOLuÊ ±∫JuØW ≤COn «∞e°b… £r ¥ªb «∞bÆOo ±l «∞e°b… •Σv ¥B∂` «∞ªKOj ±d±q. ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK`, «∞Σu«°q Ë«∞ªLOd… «∞JOLUË¥W. •KuÈ °U∞e°OV ËÆAd… «∞KOLuÊ ±FºKW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd Æ∂BW ±K` 2 ±ö´o Ø∂U¸ ´BOd «∞KOLuÊ «∞L∫JuØW 1 ±KFIW Ø∂Od… ÆAd… «∞KOLuÊ 001⁄ ßJd ßMOb… Ë«∞LIDFW ±d°FU‹ ÅGOd… 07⁄ ÆAd… «∞KOLuÊ «∞LFºKW 001⁄ “°OV 001⁄ “°b… Æ∂BW °ºO∂OºW ±bÆuÆW Æ∂BW ßJMπ∂Od 4/1 ±KFIW ÅGOd… Æd≠W ±bÆuÆW 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 2 °OCU‹ ±Dd°W 002⁄ oeÆOo «∞LIUoe¥d (des rochers)
 29. 29. 64 2/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 2/1ØKm ÖdÖUŸ 2/1ØKm ¢Ld ±IUoe¥d «∞Σe¥Os 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 2/1 ±KFIW Æd≠W 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 004⁄ ßJd ßMOb… 1ØKm «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞~dÖUŸ. l l °Ju¥d… ±s ´πOs «∞Ku“. ¥MIv «∞~dÖUŸ Ë¢Iºr Øq •∂W ≈∞v ≈£MOs, ¥KBo Øq ±s «∞MBHOs ¥Lº` «∞ΣLd °LU¡ «∞e≥d Ë ¥MIv ±s «∞FEr £r ¥∫Av °B∂OFU‹ «∞Ku“. °U∞MBn «üîd ≤∫Cd Øu¥d«‹ ±s •πr «∞πu“…. ¢∫Cd Å∂OFU‹ ÅGOd… ±s •πr «∞ΣLd °MBn ØLOW ´πOs «∞Ku“ Ë ≤COn ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… Ë «∞Id≠W ´Kv ´πOs «∞Ku“ ¥Leà «∞Jq §Ob«, ≤∫Bq ´Kv ´πOs √±Kf. ¥ºKo «∞Ku“, ¥IAd £r ¥D∫s ±l «∞ºJd ≠w «∞D∫U≤W «∞ObË¥W •Σv ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞ΣLd Ë«∞~dÖUŸ ±FLd¥s l l l l l ¥LJs ¢∫COd •Au… √îdÈ ∞KΣLd °U∞Ku“ «∞LIAd Ë«∞LIKw ËÆDl ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 30. 30. 84 (Fruits confits) ÆDl ±s «∞Hu«Øt «∞LFºKW ∞KΣe¥Os 6 ØRË” Øu„ 3 °OCU‹ 3 ØRË” ßJd ßMOb… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW •Σv 51 oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 01 ÅHO∫W ±b≥u≤W £r ¥e¥s °U∞Hu«Øt «∞LFºKW. ¥Rîc ÆKOq ±s «∞ªKOj °U∞LKFIW √Ë °dƒË” «_ÅU°l Ë¥u{l ´Kv ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd ¥CU· ≈∞ONr «∞Ju„ £r ¥Leà «∞Jq §Ob«. •KuÈ °U∞Ju„ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 31. 31. 05 ÆDFU ¸ÆOIW ´Kv «∞Du‰ 05⁄ «∞Ku“ ±ºKu‚, ±MIw ˱IDl 1 √°Oi °OCW 001⁄ ßJd ÅIOq ∞KΣe¥Os (002⁄ ¢Id¥∂U) «∞bÆOo •ºV «∞ªKOj 1 √ÅHd °OCW 05⁄ ßJd ßMOb… 521⁄ “°b… 05⁄ ∞u“ ±D∫uÊ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ∞Lb… 51 oeÆOIW •Σv ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ. «∞ªKOj ≠u‚ «∞∫KuÈ £r ≤bîKNU ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ±ΣußDW ¥ªKj √°Oi «∞∂Oi ±l «∞ºJd Ë«∞Ku“ Ë≤Cl ±KFIW ÅGOd… ±s ±b≥u≤W. ¥DKo «∞FπOs °U∞Lb∞p Ë¥IDl ´Kv ®Jq oeË«zd. ¢BHn ´Kv ÅHO∫W ±ΣπU≤f Ë√±Kf. √ÅHd «∞∂Oi, «∞Ku“ £r «∞bÆOo. ¥Leà «∞Jq •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ¢ªKj «∞e°b… ±l «∞ºJd ßMOb… ∞K∫Bu‰ ´Kv Ød¥r, ≤COn ≈∞Ot °ºJu¥X °U∞Ku“ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 32. 32. 25 ¸ÆUzo «∞Ku“ √°Oi «∞∂Oi ∞KΣe¥Os 4 ±ö´o Ø∂Od… “°b… ±cË°W 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W °OCW ØU±KW 3 √ÅHd «∞∂Oi ±KFIW ÅGOd… ±s ÆAd… «∞KOLuÊ 001⁄ ßJd ÅIOq «∞LIUoe¥d Æ∂BW ±K` 4/1 ±KFIW ±s «∞Id≠W «∞LbÆuÆW Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… 002⁄ ßJd ÅIOq 005⁄ «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq. ´Mb±U ¢MCZ «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢u{l ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r £r 03 oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °061 ∞Lb… 52 ≈∞v ≠w ¸ÆUzo «∞Ku“ Ë¢BHn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo ¢∫Cd Øu¥d«‹ °∫πr «∞~dÖU´W ¢Ld¸ ≠w √°Oi «∞∂Oi £r ¢HMb ±ΣLUßJW. ¥BV «∞ªKOj ´Kv ´πOs «∞Ku“ ¥Leà «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOMW «∞ªLOd…, «∞e°b…. Ë¥B∂` ´Kv ®Jq ¸¨u… îHOHW ¥CU· ≈∞Ot ÆAd… «∞KOLuÊ ±∫JuØW, ¥Dd» «∞∂Oi §Ob« ±l «∞ºJd «∞BIOq •Σv ¥ΣCU´n •πr «∞ªKOj «∞Ku“ √±Kf. «∞LK`, «∞Id≠W Ë¥D∫s «∞Jq ≠w ©∫U≤W ¥bË¥W •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ¥ºKo «∞Ku“ Ë¥MIv, ¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd «∞BIOq, Æ∂BW «∞LºJW «∞∫d…, ¨d¥∂W «∞Ku“ (1) ©d¥IW «∞Σ∫COd ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 33. 33. 45 «∞ºJd «∞BIOq √°Oi «∞∂Oi ∞KΣe¥Os 4 ±ö´o Ø∂Od… “°b… ±cË°W 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W °OCW ØU±KW 3 √ÅHd «∞∂Oi «∞∫U±i ±∫JuØW ±KFIW ÅGOd… ±s ÆAd… 001⁄ ßJd ÅIOq «∞LIUoe¥d Æ∂BW ±K` Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… ±bÆuÆW 002⁄ ßJd ÅIOq 005⁄ «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq. ´Mb±U ¢MCZ «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢u{l ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r £r 52 ≈∞v 03 oeÆOIW. °U∞bÆOo ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °061 ∞Lb… ≠w «∞ºJd «∞BIOq Ë¢Bn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W ¢∫Cd Øu¥d«‹ °∫πr «∞~dÖU´W ¢Ld¸ ≠w √°Oi «∞∂Oi £r ¢HMb ´πOMW ±ΣLUßJW. ¥BV «∞ªKOj ´Kv ´πOs «∞Ku“, ¥Leà «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv «∞ªLOd…, «∞e°b…. Ë¥B∂` ´Kv ®Jq ¸¨u… îHOHW ¥CU· ≈∞Ot ÆAd… «∞∫U±i ±∫JuØW, ¥Dd» «∞∂Oi §Ob« ±l «∞ºJd «∞BIOq •Σv ¥ΣCU´n •πr «∞ªKOj «∞LK` Ë¥D∫s «∞Jq ≠w ©∫U≤W ¥bË¥W •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs «∞Ku“ ¥ºKo «∞Ku“ Ë¥MIv, ¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd «∞BIOq, Æ∂BW «∞LºJW «∞∫d…, ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞Ku“ (2) √±Kf. ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 34. 34. 65 Øu«¨j «∞∫Ku… «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os 1 ØOf Ë≤Bn îLOd… ØOLUË¥W 1 ØOf ≠MOö 002⁄ ßJd ßMOb… 4 °OCU‹ 052⁄ Øu„ 052⁄ «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW l l Æ∂q ©∫s «∞Ku“ ¥Lº` §Ob« Ë¥Hd„ ≠w ±Mb¥q ±s «∞Πu». ´Mb «∞ΣIb¥r ¢d‘ «∞∫KuÈ ±d… √îdÈ °U∞ºJd «∞BIOq. l l l l l °081 ±s 51 ≈∞v 02 oeÆOIW. ¢Bn «∞Ju«¨j ≠u‚ ÅOMOW ¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… «∞Ju«¨j. ≤∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… ¢HMb ØKOU ≠w «∞ºJd «∞BIOq £r ¢u{l ≠w ∞t «∞Ju„, «∞Ku“, «∞HMOö Ë«∞ªLOd…, ¥ªKj «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv ±e¥Z ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd ßMOb… •Σv ¥ΣCU´n •πr «∞ªKOj ≤COn ¥D∫s «∞Ku“ °IAd¢t ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW. ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ °U∞Ku“ Ë«∞Ju„ ±ΣπU≤f. «∞LIUoe¥d
 35. 35. 85 «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os 004⁄ oeÆOo (•ºV «∞ªKOj) 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 052 ⁄ ßJd ßMOb… 005 ⁄ “°b… ˱D∫uÊ 052 ⁄ ØUËØUË ±∫Ld, ±MIw 052 ⁄ §KπöÊ ±∫Ld ˱D∫uÊ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW √Æq Ë–∞p °Iºr «∞LIUoe¥d ≈∞v 2/1 √Ë 4/1. l l l l ´Mb±U ≤ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¥HMb ˧NNU ≠w «∞ºJd «∞BIOq. ≈∞v 02 oeÆOIW. ¢u{l «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W £r ¢bîq ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ±s 51 Øu¥d«‹ ÅGOd… °∫πr «∞~dÖU´W. «∞JUËØUË, «∞πKπöÊ, «∞ªLOd… £r ¥πLl «∞Jq °U∞bÆOo. °Fb –∞p ≤∫Cd ¢ªKj «∞e°b… ±l «∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r £r ≤COn ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ °U∞πKπöÊ ËØUËØUË l l l l l ¥LJs ≈´DU¡ «∞∫KuÈ ®Jq ≥ö‰ °bô ±s Øu¥d«‹ √Ë ¨d¥∂W l l l l l «∞LIUoe¥d «∞LFDU… ¢FDw 2ØKm ≈ô ¸°l ±s «∞∫KuÈ ¥LJs ¢∫COd ØLOW «∞LIUoe¥d
 36. 36. 06 «∞Ku“ ±ºKu‚ ˱Hºa ≠u«Øt ±FºKW ∞KΣe¥Os 4 ±ö´o Ø∂Od… “°b… ±cË°W °OCW ØU±KW 2 √ÅHd «∞∂Oi «∞∫U±i ±∫Ju„ ±KFIW ÅGOd… ±s ÆAd… 001⁄ ßJd ÅIOq «∞LIUoe¥d Æ∂BW ±K` Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… ±bÆuÆW 003⁄ ßJd ÅIOq 056⁄ «∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW 03 oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °061 ∞Lb… 52 ≈∞v °U∞bÆOo £r ¢e¥s «∞∫KuÈ °U∞Hu«Øt «∞LFºKW √Ë °U∞Ku“. «∞Bu¸… √Ë •ºV «∞cË‚ ±∂U®d… ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W ¥Hd⁄ ÆKOq ±s «∞FπOs ≠w §OV «∞∫Ku«≤w Ë¢AJq «∞∫KuÈ ØLU ≠w ±KºU¡ ˱ΣLUßJW. ¥BV «∞ªKOj ´Kv ´πOs «∞Ku“ ¥Leà «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOMW Ë«∞e°b…. Ë¥B∂` ´Kv ®Jq ¸¨u… îHOHW ¥CU· ≈∞Ot ÆAd… «∞∫U±i ±∫JuØW, ¥Dd» «∞∂Oi §Ob« ±l «∞ºJd «∞BIOq •Σv ¥ΣCU´n •πr «∞ªKOj «∞LK` Ë¥D∫s «∞Jq ≠w ©∫U≤W ¥bË¥W •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs «∞Ku“ ¥ºKo «∞Ku“ Ë¥MIv, ¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd «∞BIOq, Æ∂BW «∞LºJW «∞∫d…, ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ «∞Ku“ ±AJKW √±Kf. ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“
 37. 37. 26 «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os (•ºV «∞ªKOj) 002⁄ oeÆOo ±∫Ld 2 √ØOU” îLOd… ØOLUË¥W 2/1 ±KFIW ÅGOd… ¸ËÕ «∞HMOö 2/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 6 °OCU‹ 005⁄ ßJd ßMOb… 001⁄ “°b… 1ØKm §KπöÊ ±MIw ˱∫Ld •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ≠w «∞Bu¸… l l ¥LJs ´b ¢HMOb ¨d¥∂W ≠w «∞ßJd «∞BIOq Æ∂q ≈oeîU∞NU ∞KHdÊ ØLU ≤bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ±s 01 ≈∞v 51 oeÆOIW. ≤CFNU ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo. l l l l l «∞ºJd «∞BIOq. °Fb –∞p ≤∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… °∫πr «∞~dÖU´W, ¥HMb ˧NNU ≠w £r ≤∂b√ °S{U≠W «∞bÆOo «∞L∫Ld ®OμU ≠AOμU, ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs «∞LcË°W, «∞πKπöÊ Ë«∞ªLOd… ≤ªKj «∞Jq §Ob«. ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd, ±U¡ «∞e≥d Ë«∞HMOö £r ≤COn ≈∞Ot «∞e°b… ¥D∫s «∞πKπöÊ ±∫Ld. ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞πKπöÊ (1) ±ΣLUßp. «∞LIUoe¥d
 38. 38. 46 √°Oi «∞∂Oi «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` «∞ªd©U‰ 001⁄ ≤ªU∞W «∞IL` √Ë ¸ÆUzo 052⁄ ßJd ßMOb… 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 4/1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 3 °OCU‹ 005⁄ §KπöÊ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW •Σv ¢B∂` «∞dÆUzo ±s •π «∞MªU∞W. l l l l l l l Æ∂q «ßΣFLU‰ ¸ÆUzo «∞ªd©U‰ ¢D∫s ÆKOö ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW ≈∞v 02 oeÆOIW ´Mb±U ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ ¢d‘ °U∞ºJd «∞BIOq. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 51 °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo. √°Oi «∞∂Oi, ¢HMb ≠w «∞ºJd «∞BIOq £r ¢Bn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W ´πOMW ±ΣLUßJW ≤∫Cd ±MNU Øu¥d«‹ °∫πr «∞~dÖU´W, ¢GDf ≠w ¥Fπs «∞Jq °LU¡ «∞e≥d, «∞e°b… Ë«∞∂Oi «∞LDd» •Σv ≤∫Bq ´Kv ≤COn ≈∞Ot ¸ÆUzo «∞ªd©U‰ √Ë «∞MªU∞W, ßJd ßMOb…, «∞ªLOd… Ë ¥∫Ld «∞πKπöÊ ≠w «∞HdÊ Ë¥D∫s §Ob« ≠w ©∫U≤W ØNd°UzOW. ©d¥IW «∞Σ∫COd ¨d¥∂W «∞πKπöÊ (2) «∞LK`. «∞LIUoe¥d
 39. 39. 56 l l ¢MCZ «∞∫KuÈ ±s oeËÊ √Ê ¢Σ∫Ld √Í ¥∂Iv ∞u≤NU √°OCU. ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ £r ¢HMb ±∂U®d… ≠w «∞ºJd «∞BIOq. l l l l l oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °051 ∞Lb… 51 °U∞u¸‚ ßOKHOd¥eÍ Ë¢e¥s °∫∂W «∞Ku“. ¥∫Cd °U∞FπOs oe±U∞Z, ¢BHn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W √Ë ±GDU… °U∞Ob •Σv ≤∫Bq ´Kv îKOj √±Kf. √ÅHd «∞∂Oi, «∞ªLOd…, «∞bÆOo ±l «∞LK` ˱º∫u‚ «∞Ku“ Ë¥πLl «∞FπOs ¢ªKj «∞e°b… ±l «∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r. ≤COn ≈∞Ot •KuÈ «∞b±U∞Z °U∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIw «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 002⁄ oeÆOo 05⁄ ±º∫u‚ «∞Ku“ 05⁄ ßJd ÅIOq 2/1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 1 √ÅHd °OCW 001⁄ “°b… «∞LIUoe¥d
 40. 40. 66 «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` (003⁄ ¢Id¥∂U) «∞bÆOo •ºV «∞ªKOj 1 ØQ” ßJd ÅIOq 1 ØOf ≠MOö 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 2 °OCU‹ 052⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ £r ¢HMb ±∂U®d… ≠w «∞ºJd «∞BIOq. oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… 051 ∞Lb… 51 °U∞u¸‚ ßOKHOd¥eÍ. ¢∫Cd oe±U∞Z ±s «∞FπOs Ë¢BHn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W √Ë ±GDU… «∞FπOs. ≤COn ≈∞Ot «∞∂Oi, «∞HMOö, «∞ªLOd…, Ë«∞bÆOo ±l «∞LK` •Σv ¥πLl ¢Dd» «∞e°b… ±l «∞ºJd °U∞Dd«» •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r √±Kf, •KuÈ «∞b±U∞Z ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 41. 41. 86 051⁄ Øu„ 002⁄ ®Jö◊ ±c«» ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` (002⁄ ¢Id¥∂U) «∞bÆOo •ºV «∞ªKOj 001⁄ ±º∫u‚ «∞AJö◊ ˱D∫uÊ 005⁄ ØUËØUË ±∫Ld, ±MIw 052⁄ ßJdßMOb… 1 îLOd… ØOLUË¥W 4 °OCU‹ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ®∂JW «∞∫KuÈ Ë¢HMb ≠w «∞Ju„. ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ £r ¢GDf ≠w «∞AJö◊ «∞Lc«», ¢BHv ≠u‚ oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 51 °U∞u¸‚ ßOKHOd¥eÍ. ¥∫Cd °U∞FπOs oe±U∞Z, ¢BHn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W √Ë ±GDU… «∞AJö◊, «∞LK`, «∞ªLOd… Ë«∞bÆOo •Σv ¥πLl «∞FπOs. •πr «∞ªKOj Ë≤∫Bq ´Kv ¸¨u… ≤COn ≈∞Ot ØUËØUË ±D∫uÊ ±º∫u‚ ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd §Ob« °U∞Dd«» «∞JNd°Uzw •Σv ¥ΣCU´n ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ «∞b±U∞Z °JUËØUË Ë«∞AJö◊ «∞LIUoe¥d
 42. 42. 07 052⁄ ±º∫u‚ «∞AJö◊ 052⁄ ´ºq 052⁄ “°b… 004⁄ °ºJu¥X ±D∫uÊ Ë±Nd±g (√Ë «∞Ku“) 005⁄ ØUËØUË ±∫Ld, ±MIw •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¥B∂` «∞∫KOV Ød«±Oq £r ¥Fπs °t «∞HIU’. ±s «∞∫KOV «∞L∫Kv «∞LdØe ≠w ©Mπd… ±U¡ ∞Lb… ßU´W Ë≤Bn •Σv l l ¥LJs √Ê ≤Fu÷ «∞e°b… Ë«∞Fºq °Jd«±Oq «∞∫KOV Ë–∞p °ΣGKOW ´K∂W ¥∫ΣHk °U∞HIU’ ≠w «∞Πö§W. ¢ªdà «∞IC∂UÊ ±s «∞Πö§W Ë¢IDl °ºJOs •Uoe ´Kv ®Jq oeË«zd. l l l l l ≠w «∞Πö§W •Σv ¢B∂` ÅK∂W. Ë´d{NU (ÆDd≥U) 4 ßMΣr ¢Kn ≠w ØOf ±s «∞∂ößΣOp «∞Gc«zw Ë¢u{l ¥πLl «∞FπOs, ¥Iºr ≈∞v Øu¥d«‹, ¢∫u‰ ≈∞v ÆC∂UÊ ©u∞NU 03 ßMΣr ±º∫u‚ «∞AJö◊, ±º∫u‚ «∞∂ºJu¥X Ë«∞JUËØUË «∞LNd±g, ¥ªKj «∞Jq ¢c«» «∞e°b… ±l «∞Fºq ≤ΣdØNU §U≤∂U ∞Jw ¢∂doe £r ≤COn ≈∞ONU ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞HIU’ °U∞AJö◊ §Ob«. «∞LIUoe¥d
 43. 43. 27 001⁄ §KπöÊ √°Oi °OCW ∞KΣe¥Os ÆKOq ±s «∞LºJW «∞∫d… ÆKOq ±s «∞Id≠W «∞LbÆuÆW 2/1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ±U¡ “≥d 005⁄ ßJd 1ØKm ∞u“ ±ºKu‚ ˱MIw ±IUoe¥d ´πOs «∞Ku“ Æ∂BW ±K` ±U¡ oe«≠T ØQ” ±s ±U¡ «∞e≥d 005⁄ oeÆOo 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW –≥∂w «∞KuÊ. ¢bîq ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ∞Lb… ´Ad oeÆUzo •Σv ¥B∂` «∞HIU’ £r «∞πKπöÊ, ¥BHn ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e¥X. ´Mb±U ≤MΣNw ±s ¢∫COd «∞HIU’ ¥GLf «∞d√ßUÊ ≠w √°Oi «∞∂Oi Ë¥IDl °U∞ºJOs ÆDFU ÅGOd… ©u∞NU 3ßMΣr. ≤Cl ÆC∂UÊ «∞Ku“ Ëßj «∞Ad¥j «∞LdÆo £r ¥Kn ´Kv «∞IC∂UÊ ®d¥j ¸ÆOo ±s «∞FπOs ©u∞t 02ßMΣr Ë´d{t 4ßMΣr. ¥Iºr «∞FπOs ≈∞v Øu¥d«‹ ÅGOd… £r ¥DKo °U∞Lb∞p ∞K∫Bu‰ ´Kv ©d¥IW ≈´b«oe «∞HIU’ «∞ªKOj ÆC∂U≤U ¸ÆOIW °∫πr 02ßMΣr ©u‰ Ë 1 ßMΣr ´d÷ (ÆDd). Ë«∞LºJW «∞LbÆuÆW ±l ÆKOq ±s «∞ºJd £r ≤ªKj «∞Jq §Ob« Ë≤∫Cd ±s ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… «∞LcË°W, «∞Id≠W «∞ObË¥W ∞KJHΣW. ¥ªKj «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LMIv ±l «∞ºJd £r ¥D∫s «∞Jq ≠w «∞D∫U≤W ©d¥IW ¢∫COd ´πOs «∞Ku“ ≤GDw «∞FπOs °LMb¥q Ë≤ΣdØt §U≤∂U ∞Lb… îLf oeÆUzo. ¥b∞p §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU ˱DU©OU. «∞e≥d ËÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs √±Kf ˱ΣπU≤f ¥BV «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W, ±U¡ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞HIU’ °U∞Ku“ Ë«∞πKπöÊ ±IUoe¥d «∞FπOs
 44. 44. 47 ±bÆu‚ 4/1 ±KFIW ÅGOd… ßJMπ∂Od 051⁄ oeÆOo 051⁄ ßJd ßMOb… 051⁄ ØKOJu“ 051⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ≤e¥q «∞ºO~U¸ ±s ¥b «∞LKFIW Ë≤ΣdØt ≠u‚ ®∂JW «∞∫KuÈ •Σv ¥∂doe. ∞K∫Bu‰ ´Kv ßO~U¸. ≤Qîc ±ö´o îA∂OW Ë≤b≥s ¥b≥U °U∞e°b… Ë≤Kn •u∞NU «∞∫KuÈ °Fb±U ¢∂doe «∞∫KuÈ ≤e¥KNU °u«ßDW «∞ºJOs √Ë «∞LKFIW «∞LºD∫W. ≤ªdà «∞BHO∫W ±s «∞HdÊ Ë≤Σd„ «∞∫KuÈ ¢∂doe. oeÆUzo •Σv ¥B∂` ∞uÊ «∞∫KuÈ –≥∂OU. ≤bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °061 ∞Lb… 01 °u«ßDW «_Å∂l. «∞∫d’ ´Kv ≈°FUoe •Bh «∞FπOs ±s °FCNU «∞∂Fi, £r ¢∂ºj ÆKOö ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo •Σv ≤ΣLr ØLOW «∞FπOs ±l ≤Qîc ÆKOö ±s «∞FπOs °u«ßDW ±KFIW ÅGOd… £r ≤BHHt ≠u‚ ¥Leà «∞ªKOj °LFKIW ±s «∞ªAV •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs îHOn. ¥Gd°q «∞bÆOo ËßJMπ∂Od Ë¥CU· ´Kv «∞ªKOj. Ë¢LΣeà °U∞ºJd ≤e¥q «∞JBdË∞W ±s ≠u‚ «∞MU¸ Ë≤ΣdØNU ¢∂doe ÆKOö. ¢c«» «∞e°b… ≠w ØBdË∞W ±l «∞~KOJu“ Ë«∞ºJd, ´Mb±U ¢cË» «∞e°b… ©d¥IW «∞Σ∫COd Å∂OFU‹ °ºJMπ∂Od «∞LIUoe¥d
 45. 45. 57 ¢ªdà «∞BHO∫W ±s «∞HdÊ £r ¢Bn «∞∫KuÈ ≠u‚ ®∂JW •Σv ¢∂doe. oeÆOIW •Σv ¥Σ∫Ld ˧t «∞∫KuÈ. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °002 ∞Lb… 02 £r ¢BHn «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo. ¥b≥s ˧t «∞∫KuÈ °U∞∫KOV °u«ßDW «∞AOΣW, ¥b¸ ≠uÆNU ßJd ßMOb… •ºV «∞cË‚ (´Kv ®Jq oe«zd… √Ë Ë¸oe… √Ë ±ΠKY ≈∞a) ±d®u®W °U∞bÆOo •Σv ¥B∂` ßLJt 5.1 ßMΣr £r ¥IDl °IDU´W «∞∫KuÈ ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W, ¥Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p ´Kv ©UË∞W «∞Πö§W ∞OKW ØU±KW. ¥KuÈ «∞FπOs ≠w °ößΣOp ¨c«zw £r ≠w ÆDFW ±s «∞Πu» Ë≤CFt ≠w ±KºU¡ ˱MºπLW. ¥Dd» «∞∂Oi Ë¥Fπs °t îKOj «∞bÆOo •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOMW «∞Ku“ Ë«∞ºJd. ≤COn ´Kv «∞ªKOj ÆAd… «∞KOLuÊ «∞L∫JuØW, «∞e°OV ±IDl °uoe¸… ¥Σd±q. ¢CU· «∞e°b… ´Kv «∞bÆOo Ë¥ªb «∞ªKOj °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ≠w ÆBFW ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` Ë«∞Id≠W. °ºJu¥X °U∞Id≠W •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd ßJd ßMOb… ÆKOq ±s «∞∫KOV ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` ÅGOd… §b« 2 ±ö´o Ø∂U¸ “°OV ±IDl ÆDFU ÆAd… ∞OLu≤W ±∫JuØW 51⁄ °uoe¸… «∞Ku“ ±KFIW ÅGOd… Æd≠W ±bÆuÆW 005⁄ oeÆOo 3 °OCU‹ 052⁄ ßJd ßMOb… 072⁄ “°b… «∞LIUoe¥d
 46. 46. 67 ≠u«Øt ±FºKW (Fruits confits) ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 05⁄ ¸ÆUzo «∞c¸… ±Nd±AW 1 ÆAd… •U±CW ±∫JuØW 1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 052⁄ oeÆOo 1 °OCW 521⁄ ßJd ÅIOq 051⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ≤bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ±s 02 ≈∞v ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W Ë¢e¥s °IDl ±s «∞Hu«Øt «∞LFºKW. ≤∫Cd Øu¥d«‹ °∫πr «∞~dÖU´W, ¢HMb ≠w ¸ÆUzo «∞c¸… Ë¢BHn ´Kv ´πOs ±ΣLUßp Ë√±Kf. «∞∫U±i ±∫JuØW, «∞LK` Ë«∞bÆOo ±l «∞ªLOd… ≤ªKj «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ¢Dd» «∞e°b… ±l «∞ºJd ∞K∫Bu‰ ´Kv Ød¥r, ≤COn «∞∂Oi, ÆAd… ©d¥IW «∞Σ∫COd °ºJu¥X °dÆUzo «∞c¸… 52 oeÆOIW. «∞LIUoe¥d
 47. 47. 87 Æ∂BW ±K` «∞Buoe« 2/1 ±KFIW ÅGOd… °OJU¸°u≤U‹ ±KFIW ´BOd «∞KOLuÊ 571⁄ “°b… 052⁄ ßJd ßMOb… (¨KOk) 051⁄ ¸ÆUzo «∞ªd©U‰ 051⁄ oeÆOo ±IUoe¥d ∞Σ∫COd «∞FπOs Æ∂BW Æd≤Hq ±bÆu‚ 2 ±ö´o Ø∂U¸ “°b… 51ßMΣq ±s «∞LU¡ ±∫JuØW ±KFIW ÅGOd… ÆAd… ∞OLu≤W 2 ±ö´o Ø∂U¸ ´BOd «∞KOLuÊ Ë±IDl ÆDFU ÅGOd… 052⁄ ¢Ld ±MIw ±s «∞FEr •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢e¥OMNU °IKOq ±s «∞ºJd «∞BIOq. °Fb±U ¢∂doe «∞∫KuÈ ¢IDl ´Kv ®Jq ±d°FU‹ √Ë ±ºΣDOö‹ ¥LJs ´Mb±U ¥Σ∫Ld ˧t «∞∫KuÈ ¢ªdà ±s «∞HdÊ £r ≤ΣdØNU ¢∂doe. «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 03 oeÆOIW. ¥LKf ˧t «∞FπOs °u«ßDW ™Nd ±KFIW Ø∂Od… £r ¢bîq «∞DUË… ∞KHdÊ «∞FπOs. ¢GDv ©∂IW «∞FπOs °ªKOj «∞ΣLd £r ¥GDv «∞ΣLd °b˸Á °LU ¢∂Iv ±s ≤Hd‘ ≠ONU ≤Bn ØLOW «∞FπOs ¥Lboe Ëßj «∞DUË… °u«ßDW «_ÅU°l. ≤Qîc ©UË… ±ºΣDOKW ±ΣußDW «∞∫πr ¢b≥s °U∞e°b… Ë¢d‘ °U∞bÆOo. ¸ÆUzo «∞ªd©U‰ Ë«∞ºJd £r ¥Fπs «∞Jq °U∞e°b… «∞LcË°W Ë´BOd «∞KOLuÊ. ≠w ≈≤U¡ ¥Gd°q «∞bÆOo, °OJU¸°u≤U‹ «∞Buoe« Ë«∞LK`, ≤COn ≈∞ONr ≤e¥q «∞JBdË∞W ±s ≠u‚ «∞MU¸ £r ≤Σd„ «∞ªKOj ¥∂doe §U≤∂U. ≤Cl «∞JBdË∞W ≠u‚ «∞MU¸ •Σv ¥ΣFKp «∞ΣLd oeËÊ √Ê ¥πn «∞ªKOj. ÆAd… «∞KOLuÊ, «∞LU¡ ËÆ∂BW «∞Id≤Hq «∞LbÆu‚. ≠w ØBdË∞W ≤Cl «∞ΣLd ±IDl ÆDFU ÅGOd…, ´BOd «∞KOLuÊ, «∞e°b…, ±d°FU‹ °U∞ΣLd ©d¥IW «∞Σ∫COd ±IUoe¥d ∞Σ∫COd «∞∫Au
 48. 48. 97 £r ¢b≥s «∞πNW «∞LKºU¡ ∞K∫KuÈ °U∞AJö◊ «∞Lc«». ¥c«» «∞AJö◊ ≠w •LU ±d¥r ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ, ≤ΣdØNU ¢∂doe ¢bîq «∞BOMOW ∞KHdÊ «∞LΣußj «∞∫d«¸… ∞Lb… 01 oeÆUzo. ±Σ∂U´b… ≠OLU °OMNU £r ¢∂ºj ÆKOö °u«ßDW ±KFIW ÅGOd…. ¢b≥s «∞BOMOW √Ë ¢GDv °u¸‚ «∞ºKHOd¥eÍ, ¢∫Cd Øu¥d«‹ Ë¢u{l ¥ªKj «∞Jq §Ob«. ≠u‚ «∞MU¸, ≤COn ≈∞Ot ¸ÆUzo «∞Ku“, «∞IAb… «∞Dd¥W Ë«∞Hu«Øt «∞LIDFW, «∞ªKOj ±ΣπU≤ºU Ë–≥∂w «∞KuÊ (oeÆOIW Ë«•b… °Fb «∞GKOUÊ) £r ≤e¥Kt ±s ≤Cl «∞e°b… ±l «∞ºJd ≠w ≈≤U¡ ≠u‚ «∞MU¸ ±l «∞Σ∫d¥p •Σv ¥B∂` «∞LFºq ≈∞v ÆDl ÅGOd… ˸ÆOIW. ¥IDl «∞~dÖUŸ, ÆAd… «∞KOLuÊ, «∞e°OV, ßJMπ∂Od, •V «∞LKu„ °ºJu¥X °U∞Hu«Øt «∞LFºKW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd 521⁄ «∞AJö◊ √ßuoe 1 ±KFIW Ø∂Od… ÆAb… ©d¥W 55⁄ ßJd ÅIOq 06⁄ «∞e°b… 3 ÆDl ßJMπ∂Od ±Fºq 5 •∂U‹ •V «∞LKu„ ±FºKW 1 ±KFIW Ø∂Od… «∞e°OV «∞LFºKW 1 ±KFIW Ø∂Od… ÆAd… «∞KOLuÊ 03⁄ ÖdÖUŸ 53⁄ ¸ÆUzo «∞Ku“ «∞LIUoe¥d
 49. 49. 08 Æ∂BW ±K` 2 √ØOU” îLOd… ØOLUË¥W 002⁄ oeÆOo 08⁄ “°OV ±IDl 1 √ÅHd °OCW 08⁄ ØUßu≤Uoe (ßJd √®Id) 001⁄ ßJd ÅIOq 001⁄ “°b… «∞JUËØUË 001⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢IHq °S•JUÂ. l l ∞û•ΣHUÿ °Dd«Ë… «∞∂ºJuÍ ¥πV «ù•ΣHUÿ °t ≠w ´K∂W •b¥b¥W ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ±s 02 ≈∞v l l l l l ˱d®u®W °IKOq ±s «∞bÆOo, ¥∂ºj ˧t «∞Ju¥d«‹ ÆKOö °ENd «∞AuØW. ≤∫Cd Øu¥d«‹ °∫πr «∞~dÖU´W, ¢BHn ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W ≤ªKj «∞Jq §Ob« ∞K∫Bu‰ ´Kv ´πOs ±ΣLUßp. ∞K∫Bu‰ ´Kv Ød¥r, ≤COn «∞∂Oi, «∞e°OV Ë«∞bÆOo ±l «∞ªLOd… Ë«∞LK`. ¢ªKj «∞e°b… ±l “°b… «∞JUËØUË, «∞ºJd Ë«∞JUßu≤Uoe (ßJd √®Id) ©d¥IW «∞Σ∫COd °ºJu¥X °e°b… «∞JUËØUË 52 oeÆOIW. «∞LIUoe¥d
 50. 50. 28 002⁄ ®Jö◊ √ßuoe 052⁄ ÖdÖUŸ ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 005⁄ oeÆOo 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ °U¸oe 2 °OCU‹ 2/1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 052⁄ ßJd ÅIOq 052⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °MBn ÖdÖU´W. ¥cË» «∞AJö◊ ≠w •LU ±d¥r. ¥b≥s ˧t «∞∫KuÈ °U∞AJö◊ Ë¥e¥s 51 oeÆOIW. ¢bîq «∞∫KuÈ ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °002 ∞Lb… 01 •Σv ÅHO∫W ±b≥u≤W ˱d®u®W °U∞bÆOo. ¥DKo «∞FπOs °U∞Lb∞p Ë¥IDl ´Kv ®Jq oeË«zd ÅGOd… ¢Bn ≠u‚ ˱ΣLUßp, ¥Kn ≠w ÆDFW ±s «∞Πu» Ë¥u{l ≠w «∞Πö§W ∞Lb… 51 oeÆOIW. «∞ªKOj «_ˉ ±l «∞Σ∫d¥p «∞LºΣLd •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs √±Kf ¢Gd°q «∞ªLOd…, Æ∂BW «∞LK` Ë«∞bÆOo Ë¥BV ®OμU ≠AOμU ´Kv ¥Dd» «∞∂Oi Ë«∞LU¡ Ë¥CU· ´Kv «∞Jd¥r. ¢ªb «∞e°b… ±l «∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r. ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ «∞AJö◊ ±e¥MW °U∞~dÖUŸ «∞LIUoe¥d
 51. 51. 48 051⁄ “°b… ±cË°W .(une douille = 1cm) 2 √°Oi «∞∂Oi 001⁄ ßJd ßMOb… 1 ØOf ßJd ≠MOö 05⁄ ¸ÆUzo «∞Ku“ 05⁄ °uoe¸… «∞Ku“ 05⁄ oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW l l l l l l l ¥∫ΣHk °NcÁ «∞∫KuÈ ≠w ´K∂W ±GKIW °S•JU ∞ΣπMV «∞d©u°W. ¥LJMt √Ê ¥d«≠o °AJq §Ob ßKDU‹ «∞Hu«Øt Ë«∞LΠKπU‹. l l l l l l l ≥c« «∞MuŸ ±s «∞∂ºJu¥X ßNq «∞Σ∫COd Ëô ¥ΣDKV ±IUoe¥d ØΠOd… , √Ë °u«ßDW «∞ºJOs. √°OCU) ¢e«‰ ±s «∞BHO∫W °u«ßDW «∞LKFIW «∞LºD∫W «∞ªUÅW °U∞∫KuÈ ´Mb±U ¢MCZ «∞∫KuÈ (√Í ¢B∂` •U®OΣNU ±∫Ld… Ë¥∂Iv «∞ußj °dÆUzo «∞Ku“ £r ¢bîq «∞BHO∫W ±d… √îdÈ ∞KHdÊ ±s 5 ≈∞v 01 oeÆUzo. °Fb ±d˸ 5 oeÆUzo ≤ªdà «∞BHO∫W ±s «∞HdÊ ¥d‘ ˧t «∞∫KuÈ ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °071 ∞Lb… 5 °u«ßDW §OV «∞∫Ku«≤w ´Kv ®Jq √ÅU°l ©u∞NU 5ßMΣr. ´Kv ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo ≤Hd⁄ «∞FπOs ¥Hd⁄ «∞FπOs ≠w §OV «∞∫Ku«≤w ÆDd ¸√ßt 1ßMΣr îA∂OW •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs îHOn. ¢CU· «∞e°b… «∞LcË°W ≈∞v «∞ªKOj ±l «∞ΣDd«» °u«ßDW ±KFIW ≈∞v îKOj «∞bÆOo. ¥∫d„ «∞Le¥Z •Σv ¥B∂` ±ΣπU≤ºU. ¥Dd» «∞∂Oi °U∞Dd«» «∞ObËÍ •Σv ¥B∂` ´Kv ®Jq ¸¨u… £r ¥CU· ¥Gd°q «∞bÆOo Ë¥CU· ≈∞Ot «∞ºJd, «∞HMOö, °uoe¸… «∞Ku“ Ë¥ªKj «∞Jq. ©d¥IW «∞Σ∫COd °ºJu¥X ¸ÆOo °U∞Ku“ oeÆUzo. «∞LIUoe¥d
 52. 52. 58 l l l l l l l ¢∫Cd ≥cÁ «∞∫KuÈ îBuÅU ùßΣFLU‰ °IU¥U «∞FπOMW «∞Lu¸ÆW. 01 oeÆUzo •Σv ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ. °U∞bÆOo, ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °022 ∞Lb… ¢u{l ®d«zj «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W ´Mb±U ¥e¥s «∞Ad¥j ±s «∞u§NOs ¥KuÈ ±d¢Os ´Kv ≤Hºt. ¥IKV «∞Ad¥j ´Kv «∞πNW «_îdÈ Ë≤Iu °MHf «∞FLKOW. «∞FπOs. ¥CGj ÆKOö °Q©d«· «_ÅU°l ´Kv îKOj «∞Ku“ •Σv ≤Σ∂Πt ´Kv ¢b≥s ®d«zj «∞FπOs °Q°Oi «∞∂Oi £r ¢d‘ °ªKOj «∞Ku“. ¥IDl «∞FπOs ´Kv ®Jq ®d«zj ©u∞NU 02 ßMΣr Ë´d{NU 6 ßMΣr. ¢Lboe «∞FπOMW °U¸oe… ≠u‚ ©UË∞W ±d®u®W °U∞bÆOo. ¥Leà «∞Ku“ ±l ßJd ßMOb… Ë«∞Id≠W. ¥ºKo «∞Ku“ ¥MIv £r ¥Nd±g ≠w «∞D∫U≤W. •KuÈ ±Ku¥W °U∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd √°Oi °OCW ±Dd» 1 ±KFIW Æd≠W ±bÆuÆW 05⁄ ßJd ßMOb… 001⁄ ∞u“ 052 ´πOMW ±u¸ÆW «∞LIUoe¥d
 53. 53. 68 001⁄ ®Jö◊ –«zV ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±U¡ 1 ÆAd… •U±CW ±∫JuØW «∞AJö◊ 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±º∫u‚ 1 îLOd… ØOLUË¥W 1 °OCW ±Dd°W 521⁄ “°b… 003⁄ ßJd ßMOb… 001⁄ ÖdÖUŸ 001⁄ ¢Ld ±IDl ¸ÆOo 052⁄ oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ±ºΣDOö‹. ´Mb±U ¥∂doe «∞AJö◊ ¢IDl «∞∫KuÈ ´Kv ®Jq ±d°FU‹ √Ë «∞AJö◊ «∞Lc«» ∞KΣe¥Os. ¢e«‰ «∞∫KuÈ ±s «∞IU∞V •Σv ¢∂doe ≠u‚ ®∂JW «∞∫KuÈ £r ¥BV ≠uÆNU ¥MCZ. Ë¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 52 oeÆOIW •Σv ¥BV «∞FπOs ≠w ÆU∞V ±ºΣDOq ±b≥uÊ °U∞e°b… ˱d®u‘ °U∞bÆOo ´Kv ´πOMW ±ΣπU≤ºW. «∞∫U±i Ë«∞∂OCW «∞LDd°W Ë¥Fπs «∞Jq °U∞ªKOj «_ˉ •Σv ≤∫Bq ≠w ≈≤U¡ ≤Cl «∞bÆOo, «∞ªLOd…, «∞LK`, «∞ΣLd, «∞~dÖUŸ, ÆAd… ≤∫Bq ´Kv îKOj ±ΣπU≤f ≤e¥Kt ±s ≠u‚ «∞MU¸ Ë≤ΣdØt ¥∂doe §U≤∂U. ≠w ØBdË∞W ¢c«» «∞e°b… ±l «∞ºJd, ±º∫u‚ «∞AJö◊ Ë«∞LU¡ •Σv •KuÈ °U∞ΣLd ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 54. 54. 88 √°Oi «∞∂Oi ±d°v ØUËØUË √îCd ˱Nd±g °IAu¸Á ∞KΣe¥Os (053⁄ ¢Id¥∂U) «∞bÆOo •ºV «∞ªKOj 1 ØQ” ßJd ÅIOq 1 ØOf ≠MOö 2/1 ØOf îLOd… ØOLUË¥W 3 √ÅHd «∞∂Oi 2/1 ØQ” «∞e¥X 052⁄ “°b… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢IDOFNU °U_Å∂l •Σv ¢Σπu· ÆKOö Ë¥Hd⁄ ≠ONU °Fb –∞p «∞Ld°v. l l l l l l l •Σv ¥∂Iv «∞Ld°v Ëßj ÆDl «∞∫KuÈ, ¥CGj ´Kv Øq ÆDFW °Fb 02 oeÆOIW. ¢bîq «∞BOMOW ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 51 •Σv ÅOMOW ±b≥u≤W ˱d®u®W °U∞bÆOo Ë¥u{l ÆKOq ±s «∞Ld°v ≠w Ëßj ¢IDl ÆC∂UÊ «∞FπOs ´Kv ®Jq oeË«zd ®∂ONW °U∞HIU’, ¢BHn ≠u‚ °Q°Oi «∞∂Oi «∞LDd» Ë¢HMb ≠w «∞JUËØUË «∞LNd±g. ¥∫Cd °U∞FπOs ÆC∂UÊ ©u∞NU 51ßMΣr Ë´d{NU 4ßMΣr £r ¢b≥s ≈∞Ot √ÅHd «∞∂Oi, «∞HMOö, «∞ªLOd…, Ë«∞bÆOo •Σv ¥πLl «∞FπOs. ¥Dd» «∞e¥X, «∞e°b… Ë«∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r ≤COn ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ °U∞Ld°v ËØUËØUË Øq ÆDFW. «∞LIUoe¥d
 55. 55. 09 001⁄ ∞u“ Øu«¨j «∞∫KuÈ ∞KΣe¥Os 002⁄ ®Jö◊ √ßuoe ´K∂W •KOV ±∫Kv ±dØe 005⁄ Øu„ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW £r ¢e¥s °U∞Ku“ «∞LIKw Ë«∞LNd±g. ¢GDf Øu¥d«‹ «∞Ju„ ≠w «∞AJö◊ Ë ¢u{l ±∂U®d… ≠w «∞Ju«¨j Øu«¨j ±K∂ºW °D∂IW ¸ÆOIW ±s «∞AJö◊. ≈∞v ÆFd «∞Ju«¨j •Σv ¢πn, £r ≤FOb «∞FLKOW ±d… √îdÈ ∞K∫Bu‰ ´Kv «∞b«îq °u«ßDW ≠d®U… ÅGOd… Ë¢IKV ≠u‚ ®∂JW ∞Jw ô ¥Me‰ «∞AJö◊ ¥c«» «∞AJö◊ ≠w •LU ±d¥r, ¢b≥s «∞Ju«¨j °U∞AJö◊ ±s ¥ºKo «∞Ku“, ¥IAd, ¥∫Ld ≠w «∞HdÊ £r ¥Nd±g ≠w «∞LNd«“. ˱ΣLUßp ¢∫Cd ±Mt Øu¥d«‹ ÅGOd… ±s •πr Øu«¨j «∞∫KuÈ. ¥Fπs «∞Ju„ °U∞∫KOV «∞L∫Kv «∞LdØe •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs √±Kf ¥D∫s «∞Ju„ ≠w «∞D∫U≤W «∞JNd°UzOW •Σv ≤∫Bq ´Kv °uoe¸… «∞Ju„. ©d¥IW «∞Σ∫COd Øu¥d«‹ «∞Ju„ °U∞AJö◊ «∞LIUoe¥d
 56. 56. 29 «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os ÆDd«‹ ±s ¸ËÕ «∞Ku“ 2 °OCU‹ 001⁄ ßJd ÅIOq 001⁄ ±º∫u‚ «∞Ku“ 001⁄ “°b… ¨DU¡ «∞∫KuÈ Æ∂BW ±K` 002⁄ •V «∞LKu„ ±Fºq 06⁄ ßJd ÅIOq 001⁄ “°b… 061⁄ oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW oeË«zd √Ë ±ºΣDOö‹ √Ë ±d°FU‹ Ë¥d‘ ≠uÆNU «∞ºJd «∞BIOq. ¢e«‰ «∞∫KuÈ °Fb ≤CπNU ±s «∞IU∞V £r ¢IDl •ºV «∞cË‚ ´Kv ®Jq •Σv ¥B∂` ∞u≤t –≥∂OU. Ë≤bîq «∞IU∞V ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 03 oeÆOIW ≤GDw °Nc« «∞ªKOj •V «∞LKu„ «∞LFºq «∞LBHn ≠u‚ «∞FπOs §Ob«. «∞∂Oi «∞LDd» £r ±º∫u‚ «∞Ku“ ËÆDd«‹ ±s ¸ËÕ «∞Ku“ ¥Leà «∞Jq ¢ªKj «∞e°b… ±l «∞ºJd §Ob« •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r, ≤COn ≈∞Ot ©d¥IW ¢∫COd ¨DU¡ «∞∫KuÈ «∞LKu„ «∞LFºq. ¥J∂f «∞FπOs °U∞Ob ∞OLú §LOl §u«≤V «∞IU∞V £r ≤BHn ≠uÆt •V ≤b≥s ÆU∞V •KuÈ ±ºΣDOq «∞AJq Ë≤Cl ≠Ot «∞FπOs. °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ≤∫Bq ´Kv îKOj ±d±q. ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` Ë«∞ºJd Ë≤COn ≈∞Ot «∞e°b… Ë≤ªKj «∞Jq ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs •KuÈ °U∞Ku“ Ë•V «∞LKu„ ±Fºq ±IUoe¥d «∞FπOs
 57. 57. 49 ßJd ßMOb… √°Oi °OCW ±Dd» ∞KΣe¥Os Æ∂BW °ºO∂OºW Æ∂BW Æd≠W 052 ⁄ ´πOMW ±u¸ÆW 001 ⁄ “°OV ±IDl ¸ÆOo «∞LFºKW Ë«∞LIDFW ÆDFU ÅGOd… 05⁄ ÆAd… «∞KOLuÊ √Ë «∞∫U±i 05⁄ ßJd ßMOb… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢ªdà «∞BHO∫W ±s «∞HdÊ Ë¢u{l «∞∫KuÈ ≠u‚ «∞A∂JW •Σv ¢∂doe. oeÆOIW. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °032 ∞Lb… 51 ¥b≥s ˧t «∞∫KuÈ °Q°Oi «∞∂Oi Ë¥d‘ °U∞ºJd ßMOb…. ¢ENd ∞MU «∞∫Au… (¥HK` ´Kv ®Jq £ö£W ≠K∫U‹ √Ë •ºV «∞cË‚). ¢ªdà «∞BHO∫W ±s «∞Πö§W, ¥HK` ˧t «∞∫KuÈ °u«ßDW «∞ºJOs •Σv oeÆOIW •Σv ¢∂doe. «∞πNW «∞LπLu´W ≤∫u «_ßHq £r ¢bîq «∞BHO∫W ∞KΠö§W ∞Lb… 51 ¢u{l «∞∫KuÈ ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W °U∞bÆOo, ¢Id¥∂U 1 ßMΣr Ë¢∂b√ ¢ENd «∞Hu«Øt ±s îö‰ «∞FπOs. ¢∂ºj «∞Ju¥d… °U∞Ob Ë°Fb≥U °u«ßDW «∞Lb∞p •Σv ¥B∂` ßLJNU Ë≤∫Bq ´Kv Øu¥d…. ≤πLl §u«≤V «∞FπOs ≤∫u «∞LdØe •Σv ¥GDv «∞ªKOj (“°b… ≠u«Øt) ≤b≥s §u«≤V «∞FπOs °IKOq ±s «∞LU¡. ≤Cl Ëßj Øq ÆDFW ´πOs ±KFIW ÅGOd… ±s «∞ªKOj (“°b… ≠u«Øt) ßMΣr. ¥Lboe «∞FπOs °u«ßDW «∞Lb∞p Ë¥IDl ´Kv ®Jq oeË«zd ÆDd≥U 01 Ë¥Leà «∞Jq §Ob«. ÆAd… «∞KOLuÊ √Ë «∞∫U±i ±FºKW, «∞e°OV ±IDl ¸ÆOo, °ºO∂OºW Ë«∞Id≠W ¢Leà «∞e°b… §Ob« ±l «∞ºJd •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r, ≤COn ≈∞ONr ©d¥IW «∞Σ∫COd •KuÈ ±u¸ÆW °U∞Hu«Øt «∞LFºKW 05⁄ “°b… «∞LIUoe¥d
 58. 58. 59 ´Mb±U ¢MCZ «∞Id«®q ¢Ib ±l «∞e°b… Ë«∞Ld°v √Ë «∞Fºq. ¢MCZ. «∞πKπöÊ £r ¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ±ΣußDW •Σv ´Mb±U ¢ªLd «∞Id«®q ¢b≥s °QÅHd «∞∂Oi Ë¢d‘ °IKOq ±s ¢GDv Ë¢Σd„ ≠w ±JUÊ oe«≠T •Σv ¢ªLd ±d… √îdÈ. ´Mb±U ¥ªLd «∞FπOs ¢∫Cd ±Mt Øu¥d«‹, ¢Lboe °Fi «∞Aw¡ £r ¥ªLd •Σv ¥ΣCU´n •πLt. ¥b∞p «∞FπOs §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU, ¥GDv °IDFW ±s «∞Πu» Ë¥Σd„ ≤∫Bq ´Kv ´πOs ±ΣLUßp. ¥Fπs «∞ªKOj °U∞ªLOd…, ±U¡ «∞e≥d, «∞e°b… ˱U ¢∂Iv ±s «∞∫KOV •Σv «∞LºJW «∞∫d…, «∞ºJd ßMOb… £r ¢Leà «∞FMUÅd ±l °FCNU. ¥u{l «∞bÆOo ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞LK`, «∞MU≠l, «∞πKπöÊ, •Σv ¥ΣCU´n •πLNU. ¢c«» «∞ªLOd… ±l ÆKOq ±s «∞∫KOV Ë«∞ºJd Ë¢Σd„ ∞Lb… 01 oeÆUzo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞Id«®q ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞πKπöÊ 2 √ÅHd «∞∂Oi ∞KΣe¥Os 2/1 ±KFIW ±K` 1 ØQ” •KOV 1 ØQ” ±U¡ «∞e≥d 1 ØQ” “°b… ±cË°W 2/1 ØQ” ≤U≠l 1 ØQ” §KπöÊ ±bÆuÆW 1 ±KFIW ÅGOd… ±ºJW •d… 51⁄ îLOd… 003⁄ ßJd ßMOb… 1ØKm oeÆOo ±IUoe¥d «∞FπOs
 59. 59. 69 ∞KDNw ßLOb… ∞DKo «∞∫d®W ËØc∞p Æ∂BW ±K` ∞πLl «∞ºLOb…) «∞∫KOV («∞JLOW «∞JU≠OW 1 ØQ” ±Σußj «∞∫πr ±s 1 ØOf îLOd… «∞∫KuÈ 1 ØOf ±s «∞HMOö √Ë ±U¡ «∞e≥d 2 ±ö´o Ø∂U¸ ßMOb… 002⁄ “°b… 005⁄ ßLOb… ¸ÆOIW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ´Mb±U ¢Σ∫Ld «∞∫d®W ±s «∞πNΣOs ¢Ib ±l «∞Fºq √Ë «∞Ld°v. ≤Iu °DNw «∞∫d®W oeËÊ «ßΣFLU‰ «∞LUoe… «∞bßLW. ≤Qîc «∞LIö… «∞ΠIOKW «∞LªBBW ∞Kd¨U¥n ¢ºªs ≠u‚ ≤U¸ ≥UoezW £r î∂Oe«‹. ≤∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… ≤Ld¸≥U ≠w «∞ºLOb… £r ¢Lboe °U∞Ob ´Kv ®Jq ´Kv ´πOMW ßLOb ∞OMW ˱ΣLUßJW. •Σv ¥Σd±q «∞ªKOj, ¥CU· ≈∞v îKOj «∞ºLOb… «∞∫KOV •Σv ≤∫Bq ≠w ≈≤U¡ ¢ªb «∞e°b… ±l «∞ºLOb…, «∞LK`, «∞ªLOd…, «∞HMOö Ë«∞ºJd «∞∫d®W ©d¥IW «∞Σ∫COd ±IUoe¥d «∞FπOs
 60. 60. 79 Ë«∞LNd±g. ¢Ib «∞d¨U¥n ßUîMW ±ºIOW °U∞Fºq ˱d®u®W °U∞Ku“ «∞LIKw ∞ΣIKv •Σv ¢Σ∫Ld £r ¢u{l ≠w ®∂JW ¢ΣºIDd ±s «∞e¥X. «∞Ku“ Ë«∞FπOs. ≤Qîc «∞Ld°FU‹ ≤Lboe≥U ÆKOö Ë≤CFNU ≠w «∞e¥X «∞ºUîs •Σv ≤∫Bq ´Kv ±d°l ÅGOd, ≤u«Åq ≤Hf «∞FLKOW •Σv ≤ΣL ØLOW «∞ußj ÆKOq ±s ´πOs «∞Ku“, ¢DuÈ Ë¸ÆW «∞FπOs ±s §LOl «∞πNU‹ ¢Lboe Øu¥d… ±s «∞FπOs °U∞e°b… Ë«∞e¥X •Σv ¢B∂` ±u¸ÆW ≤Cl ≠w §Ob« Ë≤BMl ±s «∞ªKOj Øu¥d«‹ ÅGOd…. «∞Id≠W, «∞LºJW «∞LbÆuÆW Ë«∞ºJd Ë≤πLFt °∂OCW LDd°W ¥ªKj «∞Jq ≤Qîc «∞Ku“ «∞LD∫uÊ Ë≤COn ≈∞Ot ±U¡ «∞e≥d, ±KFIW «∞e°b… «∞LcË°W, ∞Σ∫COd «∞∫Au… ¢∫Cd Øu¥d«‹ ÅGOd… ¢b≥s °U∞e¥X Ë¢u{l §U≤∂U ∞Lb… 5 oeÆUzo. «∞FπOs §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU Ë√±KºU. «∞LU¡, «∞ªLOd… ¥BV «∞LU¡ ®OμU ≠AOμU •Σv ¥πLl «∞FπOs, ¥b∞p ≠w ÆBFW ¥u{l «∞bÆOo Ë¥CU· ≈∞Ot «∞LK`, «∞e´Hd«Ê «∞Lc«» ≠w «∞d¨U¥n ±FLd¥s °U∞Ku“ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW «∞Σ∫COd ÆKOq ±s «∞Ku“ «∞LIKw Ë«∞LNd±g ±KFIW Ø∂Od… ±U¡ «∞e≥d 1 ±KFIW Ø∂Od… “°b… 1 °OCW 001⁄ ßJd ßMOb… Æ∂BW ±s «∞LºJW «∞∫d… ÆKOq ±s «∞Id≠W ±bÆuÆW 052⁄ ∞u“ ±ºKu‚ ˱D∫uÊ ±IUoe¥d «∞∫Au… «∞LU¡ «∞Fºq «∞e¥X ∞KIKw «∞e¥X ±l «∞e°b… «∞Lcu°W ÆKOq ±s «∞e´Hd«Ê «∞∫d ±K` 2 ±ö´o ÅGU¸ îLOd… «∞ª∂e 1ØKm oeÆOo ±IUoe¥d «∞FπOs
 61. 61. 89 2 “ô≠U‹ “°b… ±cË°W 1 “ô≠W «∞e¥X ±U¡ oe«≠T 1 ±KFIW ÅGOd… ±K` 1ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ∞Σ∫COd ß∂UØOΣw. l l ∞d°` «∞uÆX ¥LJs ¢∫COd ¸“… «∞IU{w °UßΣFLU‰ «ü∞W «∞ªUÅW ¢Ib ¸“… «∞IU{w ±d≠uÆW °U∞Fºq. l l l l l £IOKW ±b≥u≤W °ªKOj «∞e°b… Ë «∞e¥X •Σv ¢Σ∫Ld ±s «∞u§NOs. ´Mb±U ¢d¢UÕ ¸“… «∞IU{w 5 oeÆUzo ¢DNv ´Kv ≤U¸ ≥UoezW ≠w ±Iö… •Σv ≤ΣLr «∞FπOs. •Σv ¥Qîb ®Jö oe«zd¥U Ë¥Σd„ §U≤∂U ¥d¢UÕ ∞Lb… 5 oeÆUzo, ≤ºΣLd ≥Jc« ≤e¥Kt °d≠o (¥πV √Ê ¥JuÊ ®JKt ±Πq Ø∂W «∞Bu·) ¥∂ºj ÆKOö °U_ÅU°l ´Mb±U ≤ΣLr ®d¥j «∞FπOs Ë ¥B∂` ´Kv ®Jq îKOj ±KuÍ •u‰ «∞Ob ¥Me∞o °ºNu∞W °Os «_ÅU°l. ≈ßΣFLU‰ îKOj «∞e°b… Ë «∞e¥X °u≠d… îö‰ ´LKOW ¢Lb¥b «∞FπOs •Σv «_ÅU°l ∞K∫Bu‰ ´Kv îKOj ¸ÆOo ¥KuÈ ®OμU ≠AOμU •u‰ «∞Ob ô ≤Mºv ¢Lboe «∞FπOMW ´Kv ®Jq ®d¥j ¸ÆOo £r ≤∂b√ °ΣLb¥b≥U °u«ßDW ≤ΣdØNU ¢d¢UÕ 5 oeÆUzo. °Σ∫COd Øu¥d«‹ ÅGOd… ±s «∞FπOs ±l oe≥MNU °ªKOj «∞e°b… Ë«∞e¥X, ¥b∞p «∞FπOs §Ob« •Σv ¥B∂` ∞OMU, ¥Leà «∞e¥X ±l «∞e°b… Ë≤∂b√ ´πOs √±Kf. ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` £r ¥Fπs °U∞LU¡ «∞b«≠T •Σv ≤∫Bq ´Kv ¸“… «∞IU{w ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 62. 62. 001 •LU “¥X ∞KIKw ±U¡ oe«≠T 1 ±KFIW Ø∂Od… ßJd ßMOb… 2/1 ±KFIW ±K` 51⁄ îLOd… «∞ª∂e 005⁄ oeÆOo «∞IL` «∞πOb •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¥Ib «∞ºHMZ ±l «∞Fºq √Ë «∞Ld°v. ¥u{l ≠w Å∫s «∞ΣIb¥r Ë¥d‘ °IKOq ±s «∞ßJd «∞BIOq. ´Mb±U ¥Σ∫Ld «∞ºHMZ ¥u{l ≠w ®∂JW •Σv ¥ΣºIDd ±s «∞e¥X £r «∞FπOs ¢ΠIV ±s «∞ußj Ë¢Lboe £r ¢u{l ≠w «∞e¥X •Σv ¢Σ∫Ld. ∞Σ∫COd «∞ºHMZ ¢GDf «∞Ob¥s ≠w «∞LU¡ Ë¢Qîb Øu¥d«‹ ÅGOd… ±s ¥∫Cd •LU “¥X ßUîs ∞KIKw. ¥u{l ≠w ≈≤U¡ ¨U¸‚ Ë¥GDv ∞OªLd ≠w ±JUÊ oe«≠T ∞Lb… ßU´ΣOs. °U∞Ob¥s). «∞LU¡ •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ±DU©w ˱dîu· §b« (´Mb ∞Lºt ¥KΣBo ¥b∞p ±d… √îdÈ «∞FπOs ∞Lb… 51 •Σv 02 oeÆOIW oe«zLU °UßΣFLU‰ °IDFW ±s «∞Πu» Ë¥Σd„ ∞Lb… 5 oeÆUzo. ±ΣπU≤f, ¥b∞p §Ob« °SßΣFLU‰ «∞LU¡ •Σv ¥BOd ±dîu≠U £r ¥GDv ¥Fπs «∞bÆOo °U∞JLOW «∞JU≠OW ±s «∞LU¡ •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs ≠w ÆBFW ¥u{l «∞bÆOo, «∞LK` Ë¥CU· ≈∞ONr «∞ªLOd… «∞LcË°W. ≠w “ô≠W ¢c«» «∞ªLOd… ±l «∞LU¡ Ë¥CU· ≈∞ONr ßJd ßMOb…. ßHMZ ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞LIUoe¥d
 63. 63. 101 üîd. l l l l l l l «∞FπOMW «∞L∫Bq ´KONU ¢KΣBo ÆKOö, ∞c∞p ≤d®NU °U∞bÆOo ±s •Os Ë¥u{l ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r £r ¥d‘ °U∞ºJd «∞BIOq (¥Ib «∞∂OMOw ßUîMU). ¥ºªs «∞e¥X Ë¥IKv ≠Ot «∞∂OMOw ≈∞v √Ê ¥Σ∫Ld, ¥BHv ±s «∞e¥X ¥Σd„ «∞∂OMOw ¥ªLd ±d… √îdÈ ∞Lb… ßU´W. ´Kv °OMOw °AJq (ßHMπW). ≤Iu °FLq £IV Ëßj Øq oe«zd… °u«ßDW ÆDU´W √ÅGd •Σv ≤∫Bq °u«ßDW ÆDU´W ±b˸… ≤IDl «∞FπOs ´Kv ®Jq oeË«zd. ´Kv ©UË∞W ±d®u®W §Ob« °U∞bÆOo. °Fb ±d˸ ßU´ΣOs ≤∫Cd Øu¥d«‹ ±s «∞FπOs ¢Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p ¥GDv «∞FπOs Ë¥Σd„ ¥ªLd ≠w ±JUÊ oe«≠T ∞Lb… ßU´ΣOs. ´s «ù∞ΣBU‚ °U∞Ob. ´Mb±U ¥B∂` «∞FπOs ±MºπLU ¥b∞p §Ob« ∞Lb… 5 oeÆUzo ≈∞v √Ê ¥Jn ≤COn «∞e°b… £r «∞∫KOV ®OμU ≠AOμU •Σv ¥πLl «∞FπOs. «_ÅU°l. ÆKOq ±s «∞∫KOV, «∞∂Oi «∞LDd» Ë«∞ºJd £r ¥Leà «∞ªKOj °Q©d«· ≠w ÆBFW ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` ≤COn ≈∞Ot «∞ªLOd… «∞Lc«°W ≠w •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °OMOw ©d¥IW «∞Σ∫COd «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 003⁄ “°b… 03⁄ ±s «∞ªLOd… «∞LFπu≤W 51ßMΣq •KOV 5 °OCU‹ 04⁄ ßJd ßMOb… 057ØKm oeÆOo «∞LIUoe¥d
 64. 64. 201 «∞Ld°v √Ë «∞Fºq ßJd ßMOb… ¸ÆOo ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` Æ∂BW ±s «∞ªLOd… «∞LFπu≤W 5 ßMΣKΣd ±s «∞∫KOV 4 °OCU‹ 521⁄ “°b… ±cË°W 051⁄ ßJd ßMOb… 057ØKm oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¥Ib «∞∂OMOw ±d≠uÆU °U∞Ld°v √Ë «∞Fºq ˱e¥MU °U∞ºJd. ±ΠKΠU‹ ¢IKv ≠w “¥X ßUîs •Σv ¢Σ∫Ld. ©UË∞W ±d®u®W §Ob« °U∞bÆOo •Σv ô ¥KΣBo, ¥IDl «∞FπOs ´Kv ®Jq ´Mb±U ¥ªLd «∞FπOs ¢∫Cd ±Mt Øu¥d«‹ ¢Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p ´Kv ¥GDv ≠w ±JUÊ oe«≠T ¥ªLd ∞Lb… ßU´ΣOs. «∞bÆOo, ¥Fπs «∞ªKOj, ≤COn ≈∞Ot «∞e°b… «∞LcË°W Ë¥b∞p §Ob« £r ¥Dd» «∞∂Oi ±l «∞ºJd, ¢c«» «∞ªLOd… ±l «∞∫KOV Ë¥BV «∞Jq ´Kv ≠w ÆBFW ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK`. ©d¥IW «∞Σ∫COd °OMOw ´Kv ®Jq ±ΠKΠU‹ «∞LIUoe¥d
 65. 65. 301 ¢ªdà «∞∫KuÈ ±s «∞HdÊ Ë¢BHn ≠u‚ ®∂JW «∞∫KuÈ ∞Σ∂doe. oeÆUzo ¢Id¥∂U •Σv ¢Σ∫Ld «∞∫KuÈ. ¢bîq «∞BHO∫W ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °022 ∞Lb… 01 °U∞bÆOo. ¢BHn ÆDl «∞FπOs ≠u‚ ÅHO∫W ±b≥u≤W °U∞e°b… ˱d®u®W ∞OIDl ´Kv ®Jq ÆDl ßLJNU 5 ±KLΣd ¢Id¥∂U. ≤Qîc «∞FπOs Ë≤CFt ±d… √îdÈ ≠w «∞Πö§W •Σv ¥∂doe £r ≤ªd§t ´πOs °AJq ±KHu·. «∞MBn £r ¥KBo «∞πU≤V «_¥ºd ±l «_¥Ls •Σv ≤∫Bq ´Kv ÆDFW °Fb –∞p ≤Qîc «∞πU≤V «_¥ºd ∞KFπOs Ë≤Du¥t ´Kv ≤Hºt ≈∞v ¨U¥W ≤Qîc «∞πU≤V «_¥Ls ∞KFπOs Ë≤Du¥t ´Kv ≤Hºt ≈∞v ¨U¥W «∞MBn ¥d‘ ˧t «∞FπOs °ºJd ßMOb… £r ≤∂b√ «∞Dw. ßLp «∞FπOs 4 ±KLΣd). °U∞bÆOo ´Kv ®Jq ±ºΣDOq ©u∞t 03 ßMΣr Ë´d{t 52 ßMΣr (ô ¥ΣFbÈ ≤Qîc «∞FπOMW «∞Lu¸ÆW °U¸oe… §b« £r ¢Lboe ≠u‚ ©UË∞W ±d®u®W •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °U∞LOw ©d¥IW «∞Σ∫COd 2/1 ØQ” ßJd ßMOb… 052⁄ ´πOMW ±u¸ÆW «∞LIUoe¥d
 66. 66. 401 «∞LALU‘ ±D∫uÊ §Ob« 2 ±ö´o Ø∂U¸ ±d°v «∞~dÖUŸ ∞KΣe¥Os ±KFIW Ø∂Od… oeÆOo 04⁄ “°b… 04⁄ ßJd ÅIOq 04⁄ ÖdÖUŸ ±bÆu‚ •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ´Mb±U ≤ªdà ©d©U‹ ±s «∞HdÊ ¢e¥s °U∞~dÖUŸ Ë¢b≥s °U∞Ld°v. •Σv ¢Σ∫Ld «∞∫Au…. √îdÈ ∞KHdÊ «∞Lºªs oe«zLU ´Kv ≤Hf oe¸§W «∞∫d«¸… ∞Lb… ´Ad oeÆUzo ≤Lú «∞Dd©U‹ °U∞∫Au… «∞L∫Cd… °U∞e°b… Ë«∞~dÖUŸ Ë≤bîKNU ±d… «∞LΣußj «∞∫d«¸… (°081) ∞Lb… 01 oeÆUzo. «∞∫πr, ¥ΠIV «∞FπOs °u«ßDW ®uØW •Σv ô ¥MΣHa. Ë≤bîKt ∞KHdÊ ¥DKo «∞FπOs «∞Ld±q °U∞Lb∞p Ë¥u{l ≠w Æu«∞V ∞Dd©U‹ ÅGOd… ≤COn ≈∞Ot «∞∂Oi, «∞~dÖUŸ «∞LbÆu‚ ˱KFIW «∞bÆOo. ¢ªb «∞e°b… °U∞Ob ±l «∞ºJd «∞BIOq •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød¥r √±Kf, ©d¥IW ¢∫COd «∞∫Au… ©d©U‹ ÅGOd… °U∞~dÖUŸ «∞LIUoe¥d ´πOs ±d±q 1 °OCW (pâte sablée)
 67. 67. 601 «∞ºJd «∞BIOq ∞KΣe¥Os ±KFIW ±s «∞bÆOo ´BOd ≤Bn •U±CW 1 ØOf ßJd ≠MOö 06⁄ ßJd ßMOb… Æ∂BW ±K` Ë«∞LIDFW ÆDFU ÅGOd… §b« 03⁄ ÆAd… «∞KOLuÊ «∞LFºKW 03⁄ “°OV ±IDl ¸ÆOo 1 ÆAd… •U±CW ±∫JuØW 4 °OCU‹ 021⁄ “°b… 005⁄ §∂s √°Oi °bËÊ ±K` «∞BH∫W «∞ªUÅW °U∞FπOs) («≤Ed ©d¥IW «∞Σ∫COd ≠w (pâte brisée) 032⁄ ´πOMW ±Jºd… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW •Σv ô ¢Me‰ ≈∞v ÆFd «∞Dd©W ´Mb «∞DNw. l l ≤Cl «∞e°OV ËÆAd… «∞KOLuÊ «∞LFºKW ≠w «∞bÆOo Æ∂q ≈{U≠ΣNU ∞Kπ∂s ´Mb±U ≤ªdà «∞Dd©W ±s «∞HdÊ ≤e¥MNU °U∞ºJd «∞BIOq. l l l l l «∞Dd©W. «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 •Σv ¥FIb îKOj «∞π∂s Ë¥Σ∫Ld ˧t ¥BV «∞ªKOj ≠u‚ «∞FπOs °Dd¥IW ±ΣºUË¥W, ¥bîq «∞IU∞V ∞KHdÊ √°Oi «∞∂Oi ±l «∞Σ∫d¥p °LKFIW îA∂OW •Σv ¥LΣeà «∞Jq. ≤d‘ «∞e°OV ËÆAd… «∞KOLuÊ ≠u‚ îKOj «∞π∂s £r ≤COn ´KONr ±s «∞bÆOo ≤∫d„ §Ob« £r ≤BV «∞Jq ≠w ®∂JW ¸ÆOIW •Σv ≤e¥q ≠Uzi ≠w ≈≤U¡ ≤Cl «∞e°OV ËÆAd… «∞KOLuÊ «∞LFºKW £r ≤COn ´KONr ±KFIW ¥Dd» √°Oi «∞∂Oi ±l Æ∂BW ±K` °U∞Dd«» •Σv ¥B∂` ±Πq «∞ΠKZ. ≤∫Bq ´Kv îKOj √±Kf. ¥LΣeà «∞ªKOj, ≤ºΣLd °S{U≠W «∞π∂s Ë√ÅHd «∞∂Oi ®OμU ≠AOμU •Σv ¥CU· ≈∞ONU ¸°l ØLOW «∞π∂s Ë√ÅHd °OCW ±l «∞ΣDd«» «∞LºΣLd •Σv ¢Dd» «∞e°b… °U∞Dd«» «∞JNd°Uzw •Σv ¢B∂` îHOHW ±Πq «∞Jd¥r ´BOd ËÆAd… «∞∫U±i «∞L∫Ju„, ßJd ßMOb… ËØOf «∞HMOö. «∞LD∂a £r ¥FBd §Ob« •Σv ≤e¥q Øq «∞LU¡ «∞cÍ ¥∫Σu¥t ≤COn ´KOt ¥u{l «∞π∂s ≠w ÆDFW ±s «∞Πu» «_°Oi «∞cÍ ¥ºΣFLq ´Uoe… ≠w ¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 51 oeÆOIW. ¥Lboe «∞FπOs Ë¥u{l ≠w ÆU∞V ∞KDd©W, ¥ΠIV «∞FπOs °U∞AuØW £r ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©W °U∞π∂s «_°Oi «∞bÆOo. «∞LIUoe¥d
 68. 68. 701 Æ∂q ¢Ib¥r «∞Dd©W ¢e¥s °Q˸«‚ «∞MFMUŸ. «∞∫U®OW ≤∫u «∞LdØe. ¢BHn ≠uÆt ÆDl «∞Hd¥e ´Kv ®Jq ˸oe… ±l «∞∫d’ ´Kv √Ê ≤∂b√ ±s °Fb±U ¥∂doe «∞FπOs ¥b≥s °Ld°v «∞Hd¥e «∞LMºr °U∞MU≠l Ë«∞HMOö £r ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞HdÊ Ë¥Σd„ ¥∂doe. ¥IDl ±U ¢∂Iv ±s «∞Hd¥e ´Kv ®Jq ÆDl. ∞Lb… 51 oeÆOIW •Σv ¥Σ∫Ld «∞FπOs. ¥ΠIV «∞FπOs °U∞AuØW Ë¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W, ¥Lboe °U∞Lb∞p £r ¥u{l ≠w ÆU∞V ∞KDd©W «∞JBdË∞W ±s ≠u‚ «∞MU¸ Ë≤ΣdØNU ¢∂doe (•u«∞w 01 •Σv 51 oeÆOIW). Ë≤Σd„ «∞Jq ´Kv ≤U¸ ≥UoezW •Σv ≤∫Bq ´Kv ±d°v «∞Hd¥e £r ≤e¥q ´Mb±U ¥Mºr «∞ºOdË °U∞HMOö ≤COn ´KOt «∞Hd¥e «∞LIDl ËÆ∂BW «∞MU≠l ¥Iºr ´uoe «∞HMOö ´Kv «∞Du‰ ±s «∞MBn Ë¥CU· ≈∞v «∞ºOdË, ≤U¸ ≥UoezW ∞Lb… 5 oeÆUzo. ≠w ØBdË∞W ≤Cl «∞ºJd Ë≤COn ´KOt «∞∫U±i Ë≤Σd„ «∞Jq ≠u‚ ≤Qîc 001⁄ ±s «∞Hd¥e, ¥Gºq Ë¥MIv £r ¥IDl ´Kv √¸°FW. ©d¥IW ¢∫COd ´MUÅd «∞Σe¥Os ¥bîq «∞FπOs ∞KΠö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW ´Kv «_Æq Æ∂q ≈ßΣFLU∞t. «∞Πu». ¥u{l «∞FπOs ≠w ØOf ±s «∞∂ößΣOp «∞Gc«zw £r ¥Kn ≠w ÆDFW ±s ±ΣπU≤f. ≤COn √ÅHd «∞∂Oi Ë«∞ºJd £r ≤Leà «∞Jq •Σv ≤∫Bq ´Kv ´πOs °Fb±U ¢IDl «∞e°b… ¥ªb «∞ªKOj °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ¥Σd±q. ±d°FU‹, ≤Qîc ßJOMU Ë≤∫Uˉ ¢IDOl «∞e°b… ≈∞v ÆDl ÅGOd… Ëßj ≠w ≈≤U¡ ≤Cl «∞bÆOo ËÆ∂BW «∞LK`, ≤COn ´KONr «∞e°b… ±IDFW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ©d©W °U∞Hd¥e «∞bÆOo. √˸«‚ «∞MFMUŸ ´BOd •U±CW Æ∂BW ≤U≠l √Ë ØOf ±s ßJd «∞HMOö 1 ´uoe «∞HMOö 05⁄ ßJd ßMOb… 005⁄ ≠d¥e ∞KΣe¥Os Æ∂BW ±K` 001⁄ ßJd ßMOb… 2 √ÅHd «∞∂Oi 001⁄ “°b… 002⁄ oeÆOo ±IUoe¥d «∞FπOs
 69. 69. 801 «∞HºΣo •ºV «∞cË‚ 051⁄ ∞u“ ±∫Ld ˱Nd±g √Ë 011⁄ ®Jö◊ √ßuoe 3 ÆDd«‹ ±s ¸ËÕ «∞HMOö 01ßMΣq ÆAb… ©d¥W ´UÆb… (pâte brisée) 052⁄ ´πOs ±Jºd •Ku¥U‹ ®ÔLOAW °Fb±U ¥∂doe «∞AJö◊ ≤e¥s ˧t «∞Dd©U‹ °IKOq ±s «∞Ku“ «∞LNd±g. «∞AJö◊ «∞Lc«». ´Mb±U ≤ªdà «∞Dd©U‹ ±s «∞HdÊ ≤Lú≥U °U∞Ku“ «∞L∫Ld Ë≤BV ≠uÆNU ¥∂Iv oe«≠μU. ≤e¥q «∞AJö◊ ±s ≠u‚ «∞MU¸ ±l «ù•ΣHUÿ °t ≠w •LU ±d¥r •Σv «∞AJö◊ ±l «∞Σ∫d¥p •Σv ¢Mºπr «∞FMUÅd ≠OLU °OMNU. ≤Cl «∞IAb… «∞Dd¥W ±l «∞HMOö ≠w •LU ±d¥r Ë≤COn ≈∞ONU ©d¥IW ¢∫COd «∞∫Au… °081•Σv ¥Σ∫Ld. 4ßMΣr). £r ¥ΠIV °U∞AuØW Ë¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ¥DKo «∞FπOs Ë¥u{l ≠w Æu«∞V ∞KDd©U‹ «∞BGOd… (ÆDd≥U ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ©d©U‹ ÅGOd… °U∞AJö◊ ±IUoe¥d «∞FπOs
 70. 70. 011 ´BOd •U±CW 1ØKm îuOE 001⁄ °uoe¸… «∞Ku“ “ô≠W Ø∂Od… Ød¥r °U¢ºOOd 052⁄ ´πOMW ±d±KW •Ku¥U‹ ®ÔLOAW ¢Ib «∞Dd©U‹ °U¸oe…. °Ad«z` ≤Bn îuîW ±BHHW ´Kv ®Jq ±dË•W. ¢Lú «∞Dd©U‹ °ªKOj Ød¥r °U¢ºOOd Ë«∞Ku“ £r ¢e¥s Øq Ë«•b… ®Jq ®d«z` ¥BV ≠uÆNU ´BOd «∞∫U±i •Σv ô ¢ΣQغb (√Í ¥B∂` ¥IAd «∞ªuOE, ¥Iºr ≈∞v ≤BHOs ¢e«‰ ∞t «∞Mu«…, ¥IDl Øq ≤Bn ´Kv ¢Leà Ød¥r °U¢ºOOd ±l °uoe¸… «∞Ku“. °Fb±U ¥Σ∫Ld «∞FπOs ¥ªdà ±s «∞HdÊ Ë ¥Σd„ ¥∂doe. ¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °002 ∞Lb… 51 •Σv 02 oeÆOIW. ¢u{l ≠w Æu«∞V ∞KDd©U‹ ÆDd≥U 8ßMΣr, ¥ΠIV «∞FπOs °U∞AuØW Ë ±∂U®d… °Fb ≈îd«Ã «∞FπOMW «∞Ld±KW ±s «∞Πö§W ¢Lboe °U∞Lb∞p Ë ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©U‹ °U∞ªuOE ∞u≤NU √ßuoe«). «∞LIUoe¥d
 71. 71. 211 √°Oi «∞∂Oi 001⁄ ÆAb… ©d¥W 521⁄ ßJd ÅIOq 2 °OCU‹ 004⁄ •V «∞LKu„ 052⁄ ´πOMW ±ºJd… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞∫KuÈ Æ∂q ¢Ib¥LNU. ´Mb±U ¢Σ∫Ld «∞Dd©U‹ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë ¢Σd„ ¢∂doe ≠u‚ ®∂JW ¢bîq ±d… √îdÈ «∞Dd©U‹ ∞KHdÊ •Σv ¢DNv ∞Lb… 02 oeÆOIW. «∞LIºu ´Kv «∞MBn. «∞Jq, ≤BV «∞ªKOj Ëßj «∞FπOs Ë¥e¥s ˧t «∞Dd©U‹ °∫V «∞LKu„ •πr «∞ªKOj Ë ¥B∂` îHOHU, £r ≤EOn ´KOt «∞IAb… «∞Dd¥W Ë≤Leà ¥Dd» «∞ºJd «∞BIOq ±l «∞∂Oi °U∞Dd«» «∞JNd°Uzw •Σv ¥ΣCU´n «∞∂Oi °u«ßDW «∞Hd®U… Ë ¥Σd„ §U≤∂U ∞O∂doe. ¢ªdà «∞Iu«∞V ±s «∞HdÊ Ë ¥b≥s «∞FπOs ±∂U®d… °IKOq ±s √°Oi ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 8 oeÆUzo. ÅGOd… ÆDd≥U 8 ßMΣr ¥ΠIV «∞F∫Os °U∞AuØW Ë¥bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W ¥Lboe °u«ßDW «∞Lb∞p £r ¥u{l ≠w Æu«∞V Æ∂q «ßΣFLU‰ «∞FπOs ¥u{l ≠w «∞Πö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW ´Kv «_Æq. ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©U‹ °∫V «∞LKu„ «∞LIUoe¥d
 72. 72. 411 ßJd ÅIOq •∂U‹ «∞Ku“ «∞LºKu‚ Ë«∞LIAd ∞KΣe¥Os 8 °dÆuÆU‹ ±ΣußDW ÆDd«‹ ±s ¸ËÕ «∞HMOö 001⁄ ßJd ßMOb… 001⁄ “°b… 002⁄ ´πOMW ±Jºd… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW l l ¥LJs ¢∫COd ≤Hf «∞Dd©W °U∞ΣHUÕ √Ë «ù§U’. ¢e¥s °U∞Ku“ Ë«∞ºJd «∞BIOq, ≤Σd„ «∞Dd©W ∞Σ∂doe Æ∂q ¢Ib¥LNU. ´Mb±U ¢Σ∫Ld «∞Dd©W ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢IKV ≠w ©∂o «∞ΣIb¥r. l l l l l oeÆOIW •Σv ¢Σ∫Ld. ¥ºªs «∞HdÊ ´Kv oe¸§W •d«¸… °002 ¢bîq «∞Dd©W ∞KHdÊ ∞Lb… 52 ±l «∞∫d’ ´Kv ≈oeîU‰ •U®OW «∞FπOs ≠w «∞IU∞V. ¢ªdà «∞FπOMW ±s «∞Πö§W ¢Lboe °u«ßW «∞Lb∞p £r ¥GDv °NU «∞∂dÆu‚ «_ßHq °AJq ±MΣEr. ¥KΣBo) ≤Hd⁄ «∞Jd«±Oq £r ≤BHn ≠uÆt «∞∂dÆu‚ «∞πNW «∞LIFd… ≤∫u ≠w ÆU∞V «∞Dd©W (±s «_•ºs √Ê ¥JuÊ ±s «∞MuŸ «∞πOb «∞cÍ ô ¥Gºq «∞∂dÆu‚, ¢Iºr Øq •∂W ±s «∞MBn Ë ¢Hd⁄ ±s «∞FEr. ´Kv ≤U¸ ≥UoezW •Σv ≤∫Bq ´Kv Ød«±Oq √®Id. ≠w ±IKW ≤Cl «∞e°b… Ë≤COn ´KONU «∞ºJd, ¸ËÕ «∞HMOö Ë≤Σd„ «∞Jq Æ∂q «ßΣFLU‰ «∞FπOs ¥u{l ≠w «∞Πö§W ¥∂doe ∞Lb… 03 oeÆOIW ´Kv ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©W °U∞∂dÆu‚ «_Æq. «∞LIUoe¥d
 73. 73. 611 √°Oi «∞∂Oi Æ∂BW •∂W ≥Oq ±bÆuÆW 2 ±ö´o Ø∂Od… ±U¡ «∞cË°UÊ 2 ±ö´o ÅGOd… ÆNu… ßd¥FW 2 ±ö´o Ø∂Od… “°b… 002⁄ ±º∫u‚ «∞Ku“ 2 √ÅHd «∞∂Oi 051⁄ ßJd ÅIOq 052⁄ ´πOMW ±Jºd… •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞Dd©U‹ °U∞ºJd «∞BIOq Ë°uoe¸… «∞AJö◊ Æ∂q ¢Ib¥LNU. ´Mb±U ¢MCZ «∞Dd©U‹ ¢ªdà ±s «∞HdÊ Ë¢Σd„ ¢∂doe. ¢e¥s °081 ∞Lb… 02 •Σv 52 oeÆOIW. ¢Lú «∞Iu«∞V °U∞ªKOj Ë ¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… ¥Mºr «∞ªKOj «∞L∫Bq ´KOt °I∂BW •∂W ≥Oq. «∞ºJd ±l «∞INu… ±l «∞ΣDd«» «∞LºΣLd •Σv ¥Mºπr «∞Jq. ¥Dd» √ÅHd «∞∂Oi ±l «∞e°b… ≤COn ´KONr °uoe¸… «∞Ku“ ËîKOj ÆKOö. «∞ºd¥FW «∞bË°UÊ •Σv ¥GKv «∞ªKOj, ≤e¥Kt ±s ≠u‚ «∞MU¸ Ë ≤ΣdØt ¥∂doe ≤Cl ØBdË∞W ≠u‚ «∞MU¸, ≤BV ≠ONU «∞LU¡, «∞ºJd «∞BIOq, «∞INu… °u«ßDW ≠d®U…. ≤Σd„ «∞FπOs ¥∂doe §U≤∂U. ¢ªdà «∞Iu«∞V ±s «∞HdÊ Ë ¥b≥s «∞FπOs ±∂U®d… °Q°Oi «∞∂Oi ¢ΠIV °u«ßDW «∞AuØW £r ¢bîq ∞KHdÊ «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ¢Lboe «∞FπOMW °u«ßDW «∞Lb∞p, ¢u{l ≠w Æu«∞V ÅGOd… ∞KDd©W, ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©U‹ °U∞INu… ∞Lb… 8 oeÆUzo. «∞LIUoe¥d
 74. 74. 811 1 ±KFIW Ø∂Od… ¸ÆUzo «∞Ku“ ±D∫uÊ 3 ±ö´o ±d°v «∞LALU‘ ∞KΣe¥Os 2/1 ´uoe ≠MOö ´BOd ≤Bn •U±CW 051⁄ ßJd ßMOb… 02ßMΣq ±U¡ 1ØKm ≈§U’ ±IUoe¥d ¢∫COd «∞ºOdË √°Oi «∞∂Oi 04⁄ “°b… 521⁄ °uoe¸… «∞Ku“ 001⁄ ßJd ßMOb… 1 °OCW ±IUoe¥d Ød¥LW «∞u“ Æ∂BW ±K` 1 °OCW ØU±KW 001⁄ “°b… 001⁄ ßJd 002⁄ oeÆOo •Ku¥U‹ ®ÔLOAW •Σv ¥LΣeà «∞ªKOj. îKOj îHOn, ≤COn ≈∞Ot °uoe¸… «∞Ku“ Ë«∞e°b… «∞LcË°W ¥Dd» «∞Jq §Ob« ≤∫Cd Ød¥LW «∞Ku“ °ΣDd«» «∞∂Oi ±l «∞ºJd •Σv ≤∫Bq ´Kv ®HU≠U, ¥Σd„ ¥∂doe ≠w «∞JBdË∞W Ë°Fb≥U ¥BHv °∫c¸ •Σv ô ¥ΣJºd. ≤GDf «ù§U’ ≠w «∞ºOdË Ë≤ΣdØt ≠u‚ ≤U¸ ≥UoezW •Σv ¥B∂` ∞u≤t Ë≤ΣdØNU ≠u‚ ≤U¸ ≥UoezW •Σv «∞GKOUÊ. ≠w ØBdË∞W ≤Cl «∞ºJd, «∞LU¡ Ë´BOd «∞∫U±i ±l ´uoe «∞HMOö Ë«∞Fuoe «∞LdØeÍ. ≤∫Cd «ù§U’ : ¥MIv «ù§U’ Ë¥Iºr ±s «∞MBn ¥Hd⁄ ±s «∞FBn Ë¥b≥s «∞FπOs ±∂U®d… °Q°Oi «∞∂Oi «∞cÍ «•ΣHEMU °t ≠w °b«¥W «∞Lºªs ´Kv oe¸§W •d«¸… °081 ∞Lb… 8 oeÆUzo. ¥ªdà «∞IU∞V ±s «∞HdÊ °Fb ±d˸ 03 oeÆOIW ¥ΠIV «∞FπOs °U∞AuØW Ë¥bîq «∞IU∞V ∞KHdÊ ¥d§l «∞IU∞V ±d… √îdÈ ∞KΠö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW . Æ∂q Ë{l «∞FπOs. ÆDdÁ (62 ßMΣr ¢Id¥∂U) ô ≤Mºv oe≥s «∞IU∞V °U∞e°b… ˸®t °U∞bÆOo °Fb ±d˸ 03 oeÆOIW ¥Lboe «∞FπOs °U∞Lb∞p Ë¥u{l ≠w ÆU∞V ∞KDd©W ∞Lb… 03 oeÆOIW. «∞FπOs, £r ¥u{l ≠w ÆDFW ±s «∞Πu», ¥∫ΣHk °U∞FπOs ≠w «∞Πö§W ´Mb±U ¥Σd±q «∞bÆOo ≤∂b√ °S{U≠W «∞e°b… ®OμU ≠AOμU •Σv ¥πLl Ë≤ªb «∞ªKOj °Q©d«· «_ÅU°l •Σv ¥Σd±q. ≤Dd» ±U ¢∂Iv ±s «∞∂Oi ±l «∞ºJd ËÆ∂BW «∞LK`, ≤COn «∞bÆOo ≤Jºd «∞∂OCW Ë≤Qîc ≤Bn √°Oi «∞∂Oi Ë≤∫ΣHk °t §U≤∂U. ¢∫Cd √Ëô «∞FπOMW. ©d¥IW «∞Σ∫COd ©d©W °Uù§U’ Ë«∞Ku“ «∞uÅHW. «∞LIUoe¥d ∞Σ∫COd «∞FπOs
 75. 75. 911 •Σv ô ¥ΣQغb √Í ¥B∂` ∞u≤t √ßuoe«. l l l l l l l ô ≤Mºv °Fb ¢IAOd «ù§U’ √Ê ≤b≥Mt °IKOq ±s ´BOd «∞∫U±i ¢∫COd Øq √≤u«Ÿ «∞Dd©U‹. √Ë ¥ΣFπs ´Mb±U ≤BV ≠Ot Ød¥LW «∞Ku“ ¥LJs «∞IOU °NcÁ «∞FLKOW ´Mb l l l l l l l ¥b≥s «∞FπOs °Q°Oi «∞∂Oi °Fb ≈îd«§t ±s «∞HdÊ •Σv ô ¥Σ∂Kq ≤FOb≥U ∞KHdÊ •Σv ¥Σc≥V ˧NNU, ¢Ib «∞Dd©W °U¸oe…. ±s «∞HdÊ, ≤b≥MNU °ªKOj «∞Ld°v Ë«∞ºOdË Ë≤d®NU °dÆUzo «∞Ku“ £r ≤Qîc «∞Ld°v Ë≤COn ´KOt ÆKOö ±s ßOdË «ù§U’.≤ªdà «∞∫KuÈ ≤Hf oe¸§W «∞∫d«¸… •Σv ¢MΣHa Ød¥LW «∞Ku“ Ë¢Σ∫Ld. ´Mb±U ≤ΣLr ¢BHOn «ù§U’ ≤bîq «∞IU∞V ∞KHdÊ oe«zLU ±ºªs ´Kv ˸oe… («∞πNW «∞dÆOIW ∞û§U’ ≤∫u «∞LdØe Ë«∞Fd¥CW ≤∫u •U®OW ≤BV Ød¥LW «∞Ku“ ≠u‚ «∞FπOs Ë≤BHn «ù§U’ ≠uÆt ´Kv ®Jq •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞DUË…).
 76. 76. 021 °OCW ±Dd°W 001⁄ ∞u“ ±LºuÕ Ë±D∫uÊ 002⁄ “°OV Ød¥r °ΣOºOOd (“ô≠W ±ΣußDW) ∞KΣe¥Os 003⁄ “°b… ∞Σu¸¥o «∞FπOs 05⁄ “°b… ±cË°W 51ßMΣKΣd ±U¡ oe«≠T 2 °OCU‹ 05⁄ ßJd ßMOb… 2/1 ±KFIW ÅGOd… ±K` 005⁄ oeÆOo 03⁄ îLOd… ±Fπu≤W •Ku¥U‹ ®ÔLOAW «∞FπOs ±d… √îdÈ ∞KΠö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW. ≤Iu °MHf «∞FLKOW °SßΣFLU‰ ±U ¢∂Iv ±s «∞e°b… ∞KLd… «∞ΠU∞ΠW Ë≤d§l °U∞Πu» Ë¥bîq ∞KΠö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW. «∞d¨U¥n) ¥∂ºj ÆKOö °U∞Lb∞p ¥u{l ≠w ØOf «∞∂ößΣOp, ¥GDv ËßDt 001⁄ «∞ΠU≤OW ±s «∞e°b… Ë¥DuÈ °MHf «∞Dd¥IW (´Kv ®Jq ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W ¥Lboe °U∞Lb∞p ´Kv ®Jq ±d°l ¥u{l ¥GDv °U∞Πu» Ë¥d§l ∞KΠö§W ∞Lb… 03 oeÆOIW. ¥∂ºj «∞Ld°l ÆKOö °U∞Lb∞p £r ¥u{l «∞FπOs ≠w ØOf «∞∂ößΣOp ©w «∞d¨U¥n) •Σv ≤∫Bq ´Kv ±d°l ÅGOd ±DuÍ. «∞FπOs, ≤DuÍ «∞FπOs √Ëô ´Kv £ö£W £r ±d… √îdÈ ´Kv £ö£W (±Πq ≤Qîc 001⁄ ±s «∞e°b…, ¢IDl ´Kv ®Jq ®d«z`, ≤CFNU Ëßj ±d°l ¢Iºr «∞e°b… ≈∞v £ö£W •Bh √Í 001⁄ ≠w Øq •BW. ∞Σ∫ºOs ®Jq «∞Ld°l) °U∞bÆOo Ë≤FDOt ®Jq ±d°l (¥LJs ¢IDOl §u«≤V «∞FπOs °U∞ºJOs ¥ªdà «∞FπOs ±s «∞Πö§W, ¥Lboe °U∞Lb∞p ≠u‚ ©UË∞W ±d®u®W «∞Gc«zw, ¥GDv °IDFW ±s «∞Πu» Ë¥bîq ∞KΠö§W ∞Lb… ´Ad oeÆUzo. ∞Lb… îLf oeÆUzo •Σv ¥BOd √±KºU, ¥u{l ≠w ØOf ±s «∞∂ößΣOp ≤COn «∞LU¡ «∞b«≠T ®OμU ≠AOμU •Σv ¥πLl «∞FπOs, ¥b∞p «∞FπOs «∞ªLOd… «∞LcË°W Ë«∞∂Oi «∞LDd» £r ¥ªKj «∞Jq °U∞Ob. ¥Gd°q «∞bÆOo ±l «∞LK` ≠w ÆBFW, ¥CU· ≈∞Ot «∞e°b…, «∞ºJd, ¢c«» «∞ªLOd… ±l ±KFIW ±s «∞ºJd ≠w ÆKOq ±s «∞LU¡ «∞b«≠T. ©d¥IW ¢∫COd «∞FπOs ®MOp °U∞Jd¥r Ë«∞e°OV «∞LIUoe¥d

×