Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Osuuspankki kuluttajariitalautakunta

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
KULUTTAJA­
       RIITA­
 LAUTAKUNTA


  Linja-aho Vesa                            Asi...
1 (4)


                           15.8.2012

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 Helsinki...
2 (4)


                      15.8. 2012


 2. Reklamaation käsittely ja päätös

 Vastaus asiakkaan r...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (11)

Plus par Vesa Linja-aho (20)

Publicité

Osuuspankki kuluttajariitalautakunta

 1. 1. KULUTTAJA­ RIITA­ LAUTAKUNTA Linja-aho Vesa Asia 2494/39/2012 Tuijatie 2 C 12 31.8.2012 02880 VEIKKOLA Viite: Valituksenne 05.07.2012 VASTAUKSEN TIEDOKSIANTO JA EHDOTUS LUOPUA VALITUKSESTA Lähetämme ohessa tiedoksenne Helsingin OP Panldö Oyj:n valituksenne johdosta antaman vastauksen. Asiaanne hoitava esittelijä on tutustunut jutun asiakiljoihin. Niiden ja lautakunnan aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella näyttää valitettavasti ilmeiseltä, ettei lautakunta suosita Teille hyvitystä asiassa. Maksu perustuu siihen, että olette ilmoittanut virheellisesti maksunsaajan nimen. Maksu on pankin sopimusehtojen ja hinnaston mukainen. Maksu ei myöskään ole kohtuuton, kun otetaan huomioon pankin asiassa tel{emä työ. Tämän vuoksi ehdotamme, että luopuisitte valituksestanne ja asian käsittely lauta­ kunnassa päätettäisiin. Teillä on kuitenldn halutessanne oikeus saada valituksestanne lautakunnan kiljallinen päätös. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa 26.9.2012 mennessä jos haluatte, että asianne käsittelyä jatketaan. Muussa tapauksessa katsomme, että olette luopunut valitul{sestanne ja päätämme sen l{äsittelyn. Jos haluatte valituksenne käsittelyä jatkettavan ja lisäksi vastata elinkeinon­ harjoittajalle, pyydämme Teitä lähettämään selvityksenne lautakuntaan edellä maini­ tun ajan kuluessa. Sen jälkeen kun vastauksenne ja muut mahdolliset ratkaisuun vaikuttavat tiedot on saatu, lautakunta tekee asiassa päätöksen. Koska asiat ovat lautakunnassa ruuhkautu­ neet, siihen menee arviolta 10 kuukautta. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa yhteydenotoissanne kiljeemme oikeassa yläkulmassa oleva asianumero, samoin mahdollisesti muuttuneet yhteystietonne, jotta tavoitamme Teidät tarvittaessa. Lerhi elpr! t· 1 llv tll/�',., 4 .... tarkastaja LIITE Jäljennös vastauksesta Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite PL 306 Hämeentie 3 029 56 65200 029 56 65249 kril@oikeus.fi 00531 HELSINKI Helsinki http://www.klllllUajariita.fi
 2. 2. 1 (4) 15.8.2012 Kuluttajariitalautakunta PL 306 00531 Helsinki VASTINE ASIASSA 2494/39/2012 Vastauksen antaja Helsingin OP Pankki Oyj Vastine asiassa 2494/39/2012 Valittaja Linja-aho Vesa 1. Asiakkaan reklamaatio (liite 1) '. Asiakas Vesa Linja-aho kertoo saamissamme selvityksissä (liite 1) teh­ neensä 31.8.2010 verkkopankissa tilisiirron virolaisen yrityksen tilille. Kes­ kiviikkona 1.9.2010 asiakas on saanut verkkopankkiinsa viestin, jossa on asiakkaan mukaan kerrottu maksun palautuneen ja syyksi "saajan tili toi­ sella nimellä". Asiakasta on viestissä pyydetty ilmoittamaan oikeat tiedot ja samalla kerrottu, että muutostietojen välittämisestä tullaan perimään Osuuspankkikeskus Osk: n selvittelykulu 70 euroa sekä ulkomaisen saaja­ pankin (Swedbank) selvittelyku 15 euroa. Asiakas on vastannut viestiin ja ilmoittanut vastaanottajan oikean nimen, jolloin maksu on saatu toimitet­ tua oikealle vastaanottajalle ja vastaavasti asiakkaalta on peritty viestissä ilmoitettu palkkio. Asiakas on myöhemmin ollut yhteydessä Helsingin OP Pankkiin liittyen sel­ vittelystä alheutuneisiin kuluihin, jolta hän on pitänyt yllättävinä ja koh­ tuuttoman suurina. Tällöin asiakasta on ohjeistettu tekemään asiasta kir­ jallinen reklamaatio. Asiakkaan mukaan hänen tekemäänsä reklamaatioon ei vastattu kuukauden kuluessa jolloin hän on ollut uudelleen puhelimitse yhteydessä Helsingin OP Pankkiin. Tässä keskustelussa hänelle on kerrot­ tu, että reklamaatio on käsitelty, mutta pankki ei näe sen aiheuttavan kor­ vausvelvollisuutta.
 3. 3. 2 (4) 15.8. 2012 2. Reklamaation käsittely ja päätös Vastaus asiakkaan reklamaatioon on annettu puhelimitse. Päätöksen mu­ kaan asiakas on velvollinen maksamaan häneltä veloitetut selvittelykulut. 3. Päätöksen perustelu Tapaushetkellä voimassa olleiden maksujenvälityksen yleisten ehtojen (liite 2) luvun 3 (Maksutoimeksiannon tietojen antaminen) mukaan maksajan on annettava maksunsaajasta seuraavat tiedot: maksunsaajan tiedot maksunsaajan nimi • tIIisiirroissa maksunsaajan palveluntarjoajaa koskevat yhteystiedot o tilinumero suomalaisessa muodossa o tiJinumeron kansainvälisessä [BAN-muodossa ja maksunsaajan pan­ kin BIe-koodi • maksuosoituksissa maksunsaajan osoitetiedot Ehtojen mukaan pankki voi välittää maksun eteenpäin ainoastaan IBAN­ muodossa olevan tilinumeron perusteella, mutta luonnollisestikaan pankki ei voi taata, että ulkomainen pankki välittää maksun asiakkaalleen vain IBAN-muodossa olevan tilinumeron perusteella. Tästä syystä asiakkaita nimenomaisesti pyydetään syöttämään myös esimerkiksi maksunsaajan nimi. Kansainvälisessä maksuliikkeessä on normaalina käytäntönä se, että vas­ taanottava pankki voi määritellä omia käytäntöjään maksujen välityksessä, a Jopa saman maan sisällä pankeilla voi olla erilaisia käytäntöj'. ja tulkintoja paikallisesta sääntelystä. Tietojemme mukaan Virossa voimassa olevan lainsäädännön perusteella maksunsaaja voidaan tunnistaa joko nimen tai tilinumeron perusteella. Pelkän vastaanottajan nimen tai tilinumeron perusteella toimiminen on siis sikäläisen lainsäädännön mukaan mahdollista ja toisaalta myös lain aset­ tama minimivaatimus. Paikallisen markkinakäytännön mukaan lähtökohtai­ sesti kuitenkin edellytetään kaiken tarpeellisen tiedon (kuten esimerkiksi ti­ linumeron, saajan nimen ja maksun tarkoituksen) välittämistä. Lainsää­ dännön ja markkinakäytännön lisäksi pankeilla on mahdollisuus luoda omia sääntelyitään siitä, mitä tietoja ne tarkistavat 'ennen maksun välittämistä. DP-Pohjola-ryhmän yhteistyökumppanin Swedbankin käytännön mukaan maksunsaajan tilinumero ja nimi tarkistetaan aina ja jos niissä on virheitä tai ristiriitaisuuksia, ei maksua välitetä eteenpäin. Koska asiakas on ilmoittanut maksun tiedoissa virheellisen saajan nimen, ei Swedbank ole kyennyt omien ehtojensa mukaan maksua välittämään, vaan se on pyytänyt asiasta lisätietoja. Sillä, että maksunsaajan nimi ko. tapauksessa on ollut melko lähellä oikeata, ei ole käytännössä merkitystä, sillä jo pienikin virhe tarkistettavissa tiedoissa estää maksun perille menon. Samaten se, että osoite on ollut oikea, ei ole muuttanut asiaa mitenkään.
 4. 4. 3 (4) 15.8.2012 Maksunvälityksen yleisten ehtojen luvun 12 (Palveluntarjoajan vastuu maksun toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset) mukaan: Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteutta­ matta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia tieto­ ja. Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvys­ tä. Ehtojen mukaisesti pankki ei siis vasta siitä, että maksunsaajan pankki ei asiakkaan antamien virheellisten tietojen tähden ole voinut suoritusta välit­ tää eteenpäin. Maksunvälityksen yleisten ehtojen luvun 17 (Palvelumaksut ja palkkiot) mukaan: Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille maksutoimeks/annosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankil­ la on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hank­ kimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot, jos maksupalve­ lun käyttäjä on antanut v/rheeJllsen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon Mikäli maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksaja/ta jälkikäteen Ko. ehtojen mukaan hinnaston mukaisen selvittelykuluja koskevan palkki­ . on periminen asiakkaalta on siis sallittua. Pankin tapahtumahetkellä voimassa olleessa yksityisasiakkaita koskevassa hinnastossa (liite 3) kohdassa tilit ja maksaminen todetaan selvittelypalve­ lujen osalta seuraavaa: Maksun selvitte/ypa/kkio kotimaan ja SEPA-a/ueen maksuista, sis. sekit, tiedustelut ja ilmoitukset u/komaille, muut lisäpalvelut-70 euroa Asiakkaan tiedossa olleissa maksunvälityksen ehdoissa sekä pankin voi­ massa olleessa hinnastossa selvittelystä perittävä palkkio sekä sen suuruus on ilmoitettu selkeästi. Maksusta on myös ilmoitettu asiakkaalla verkko­ viestillä, jossa on sekä kerrottu asiakkaalle ulkomaisen pankin tarkentava pyyntö että kerrottu asiakkaalta veloltettavat kulut. Käytännössä asiakkaalta perittävän palkkion suuruus perustuu selvittelyn aiheuttamaan työhön. Normaalitilanteessa verkkopankin kautta tehdyt SEPA-alueen maksut eivät vaadi juurikaan manuaalista työtä, mistä syystä niiden hinnat on voitu laskea hyvinkin alas. Ongelmatilanteissa pankin toi­ mihenkilöt joutuvat kuitenkin puuttumaan prosessiin manuaalisesti olemal­ . la yhteydessä ulkomaiseen pankkiin selvitettäessä ongelman syytä, tämän jälkeen informoimalla as.iakasta ongelmasta ja pyytämällä tätä täydentä­ mään / tarkistamaan antamansa tiedot ja tämän jälkeen välittämällä korja­ tut tiedot uudelleen ulkomaiseen pankkiin. Keskimääräisessä tapauksessa
 5. 5. ttz;' 4 (4) 15.8.2012 selvittelyyn kuluu 1-2 tuntia. Tästä manuaalityöstä joudutaan luonnollisesti perimään korkeampi palkkio kuin järjestelmän avulla välitettyjen oikeellis­ ten maksujen osalta tehdään, onhan palkkio tarkoitus kattaa toimihenkilön työn hinta. Swedbankln veloittamaan kuluun verrattuna Helsingin OP Pankissa ja Osuuspankkikeskus Osk:ssa on jouduttu tekemään enemmän manuaalista työtä. Samaten manuaalityön hinta on Suomessa lähtökohtaisesti korke­ ampi kuin Virossa. Edellä mainituilla perusteilla katsomme, että perittävä palkkio on selkeästi ilmaistu sekä ehdoissa ja hinnastossa että asiakkaalle lähetetyssä viestissä ja sen on siten ollut asiakkaan tiedossa. Kulu ei käsityksemme mukaan myöskään ole kohtuuton, sillä se perustuu selkeästi manuaaliselle työlle laskettavaan hintaan. Kiistämme siis asiakkaan vaatimukset kaikilta osin. Kunnioittavasti, Helsingin OP Pankki Oyj Sampo Muotka Mirjam Niemelä Yksikönpäällikkö Lakimies LIITTEET Liite 1: Asiakkaan reklamaatio Liite 2: Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot (käytössä 1.5.2012 - 31.12.2011) Liite 3: Ote Helsingin OP Pankki Oyj:n palveluhinnastosta 1.7.2010
 6. 6. l../ITE Euromaksualueella välitettävien 1 (10) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 1.5.2010 - 31.12.2011. Ehtojen soveltamlsala OP·verkkopalvelu t ovat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien pankkien , Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan. jollei toisin ole sovittu. yhtenäiselli! asiakkaille tarkoitettuja sähköisiä asiointikanavia. Näitä euromaksualueella toteutettaviin euromllärllisiin tilisiirtoihin. asiointikanavia ovat mm. op.fi-palvelu, tekstiversio pda.op.fi sekä maksuosoituksiin ja nllissll ehdoissa tarkoitettuihln käteispalveluihin, OP 0100 0500 automaattinen ja henkilökohtainen puhelinpalvelu. jos maksu ei sisällä valuutanvaihtoa ja maksutoimeksiannon Palvelupiste on pankin toimipaikka. jossa tarjotaan neuvonta- ja toteuttamiseen osallistuvat palveluntarjoajat sijaitsevat asiantuntijapalveluita, mutta ei käteistä rahaa koskevia palveluita. euromaksualueella" Pankki päivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan pankki on Naitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös muihin avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. maksutolmeksiantoihin, kuten suoraveloituksiin ja korltimaksuihin siltä osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu. PikasiIrto on tilisiirto, joka toteutetaan kiireelllsenä ja välitetään maksunsaajan pankille eräpäivllnä. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi tillsopimusta Ja mahdollista muuta palvelusopimusta, RahanvälItyksellä tarkoitetaan palvelua, jossa pankki vastaanottaa käteistä siirrettäväksi maksunsaajan tilille tai asetettavaksi hänen Näitä ehtoja ei sovelleta shekkeihin. saata/illeen. :1 Käsitteiden määrittely SEPA·maksu on Euroopan maksuneuvostossa (EPC European Payments Council) so/ittujen sääntöjen mukaisesti Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa euromaksualueella /älitettlIvä euromääräinen tilisiirto. maksutoimeksiannon toteuttamisen. Sähköinen aslointikanava on Yrityspalvelut, OP-verkkopalvelut, Ble-koodl (Bank Idenl/tier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä Eräsiirtopalvelu, Kassanhallintapalvelu, Web Services tai muu kansainvälinen tunnus. BICckoodi tunnetaan myös SWIFr-koodina. pankin tarjoama sähköinen asiointipalvelu Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on Tilisiirto on maksajan maksutilin /eloittamista maksajan aloitteesta eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan varojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille. komission yhdessä luoma yhtenäinen maksualue. VälIttäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan ISAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi tilinumeron kansainvälinen esittämlsmuoto. osallistuu varojen siirtoon maksajan palveluntarjoajan tai Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta. joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pllllasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, 3 Maksutoimeksiannon tietojen antam i n en Maksaja on maksutoimeksiannon antaja. Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot Maksaja antaa Maksajan pankki on maksajan palveluntarjoaja, joka vastaanottaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankifle tai alleki�oittamalla toimeksiannon tai vahvistamalla toimeksiannon maksunsaajan palveluntarjoajalle. pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai muulla pankin kanssa sopimaIlaan tavalla. Maksajan palvelunta rjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen vlIlittlIjlIpankille tai Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksunsaajan palveluntarjoajalle. maksajan tiedot Maksun erä päivä on maksajan pankilleen ilmoittama maksajan nimi maksutoimeksiannon toteuttamisen aloituspäivll. jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika Maksuosoitus on maksajan pankllleen antama maksutoimeksianto ja -paikka. maksajan pankin antama asiakasnumero, siirtää rahamäärä maksunsaajan saataville. henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön Maksupalvelun käy ttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä rekisteröintitunnus. Tililtä maksussa maksajan pankki voi sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita täydentää maksun tiedot tältä osin omasta maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa. järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka tilinumero (suomalaisessa tai kansainvälisessä ISAN - käytetttlvissä olevalle tilille rahamäärä siirretään ja muodossa). jos maksu veloitetaan tililtä maksuosoituksissa se, Jonka saataville rahamätlrä asetetaan. maksunsaajan tiedot Maksunsaajan pankki on pankki, joka vastaanottaa maksunsaajan maksunsaajan nimi lukuun ja siirtää varat maksunsaajan tilille tai pitää varat maksunsaajan saatavilla. tilisiirroissa maksunsaajan palveluntarjoaiaa koskevat yhteystiedot Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka tilinumero suomalaisessa muodossa tai vastaanottaa varat maksunsaajan lukuun ja siirtää ne maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla. ., tiJinumero kansainvälisessä IBAN -muodossa ja maksunsaajan pankin Ble -koodi Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi. maksuosoituksissa maksunsaajan osoitetiedot maksun määrä Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, Maksajan pankki voi lisäksi ta�ota maksajalIe mahdollisuuden antaa maksuosoituksena. käteismaksuna, suoraveloituksena, myös muita tietoja, esimerkiksi: maksukortllla tai muulla maksuvälineellä, Maksutoimeksiannon maksun eräpäivä toteuttaminen sisältää palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välitlämiseksi. maksunsaajan osoite Maksuehdot 201 O;dol 15.8.201218:04
 7. 7. Euromaksualueella väliteUävien 2 (10) euromaksujen yleiset ehdot maksunsaajan yksilöintitieto Jos maksun eräpäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, maksajan antama maksun yksilöintitunnus varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovittu. maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto maksunsaajalle (viitenumero tai viesti). 6 Maksutoim e ks ia nno n toteuttamatta jättäm inen Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja Maksajan pankki ei ole velvol/inen aloittamaan toimeksiannon annettava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. toteuttamista eikä välittämään maksua, jos toimeksianto ei täytä Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin Jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, asetuksiin taikka koti· Ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai toimeksiannon toteuttamatta vastaavien tahojen julkaisemiin tiedolleisiin ja määräyksiin sekä jättämiselle on muu perusteltu syy ei maksajan eikä maksunsaajan tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjänä maksua koskevia pankki ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. lisätietoja. Maksua käsillelevät pankit ja maksujä�estelmät voivat Maksupalvelun käyttäjän pankki Ilmoittaa käyttäjälle olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten maksutoimeksiannon toteuttamalla jällämisestä Sähköisessä nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden asiointikanavassa tai jos asiakkaalla ei ole sopimusta Sähköisestä viranomaisille. asiointikanavasta, kirjallisesti erikseen sovittuun osoitteeseen, jollei Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. ilmoittamista ole laissa kielletty: Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämMn Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan toimeksiantoa, ellei toisin ole sovilIu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa pankille, mikäli maksunsaajan til/soplmus on päättynyt tai tilin käyttö vastaanottaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii on muusta syystä estynyt tai maksuosoituksen maksunsaaja ei ole mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalIe. noutanut varoja maksajan maksuosoituksessa ilmoittamana aikana. TIlisiirto välitetään maksunsaajalle yksinomaan suomalaisen tIIlnumeron tai kansainvälisen tIlInumeron IBANin ja B le - 7 Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen koodin perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi Maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto viimeistään eräpäivää muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi. Pankilla on edeltävänä pankkipäivänä ellei pankki ole muun kuin kuluttaja­ oikeus välittää maksu tilinumeron kansallisen osan perusteella. asiakkaan kanssa erikseen toisin sopinut. Maksunsaaja voi ohjata varat haluamalleen tilille sopimalla siitä erikseen pankkinsa kanssa. Maksajalla on oikeus tehdä muutoksia maksutoimeksiantoon vain OP-verkkopalvelulssa ja Kassanhallintapalvelussa viimeistään Maksuosoitus välitetään maksunsaajalle maksajan ilmoittamien eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. maksunsaajan nimen ja osoitteen perusteella. Peruutus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä 4 Maksutoimeksiannon vastaanottaminen ja toteutuksen pankkipäivänä ennen klo.14.00. aloittam inen Maksajal/a ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on antama ansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on vastaanottanut sen pankin toimipaikassa tai S!lhköisessä aloitt.anut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan tiliä tai asiointikanavassa. Maksutoimeksiantoa ei voi antaa viestinä antanut maksun suorittamisesta·kuitin. Sähköisessä aslointikanavassa. 8 Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. 8.1 Lähtevät maksut Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan OP-verkkopalvelussa ja Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimeksiannossa näiden ehtojen Aikataululiitteessä. Asiakas voi noutaa tiedot myös ilmoitettuna eräpäivänä. pankin toimipaikoista. Mikäli toimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi Maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että veloittaa ilmoitettuna eräpäivänä, maksajan pankki voi velolttaa maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan tiettynä, maksajan maksun maksajan tililtä kolmen (3) pankkipäivän kuluessa ilmoittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos toimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän maksupalvelun käyttäjän ilmoitlama eräpäivä ei ole pankkipäivä, sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun aloiluspäivä on seuraava pankkipäivä. Jos maksupalvelun käyttäjä veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään kolmas (3) pankki päivä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa eräpäivän, joka on aikaisempi eräpäivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki toteuttaa maksuloimeksiannon aiheutuvista seuraamuksista. eräpäivää huomioimatta, jos maksupalvelun käyttäjä ja pankki eivät Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat samassa pankissa tai ole toisin sopineet. pankkiryhmässä, varat maksetaan maksajan Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksutoimeksiannossa ilmoittamalle tilille viimeistään aloituspäivää maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun seuraavana pankkipäivänä. tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat eri pankeissa tai eri jollei lainsäädännöstä muuta johdu. pankkiryhmissä, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä. 5 Ma ksuto im eksia n no n toteuttamiseen tarvittavat varat Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankki on saanut pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen alOituspäivää maksutoimeksiantaa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun seuraavana kolmantena pankkipäivänä. välittämiseksi. Jos toimeksianto on annettu paperilla, yllämainitut toteuttamisajat Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä. siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen. 8.2 Saapuvat maksut Maksunsaajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu Maksuehdot 201 O.do! 15.8.201218:04
 8. 8. Euromaksualueella väliteUävien 3 (10) euromaksujen yleiset ehdot maksunsaajan pankin tiiille ja maksunsaajan pankki on saanut ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnlstamiseksi annettua edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot rahamäärän maksamiseksi henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kute n hen kilötunnus ta. maksunsaajan tilille tai varojen asellamiseksi maksunsaajan saatavilie. Maksunsaajan pankilla on oikeus keskeyttää 12 Palveluntarjoajan vastuu maksun toteuttamisesta Ja maksutoimeksiannon toteuttaminen tarpeellisten lIsäohjeiden tai vastuu n rajo itu kset tietojen saami se ksi. Maksajan pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja 9 Eurokäteistä koskevat palvelut maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos O P Pohjola ryhmän Pal velupisteissä ei tarjot a käteistä rahaa - - maksutapahtuman varoja ei ole makselIu maksunsaajan pankin koskevia palvel uita. tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalIe maksutapahtumasta perityt 9.1 Eurokäteisen nostaminen m aksutili ltä kulut ja koron, jonka mak s aja on joutunut suorittamaan tai joka Pankin toimipaikoissa voi nostaa käteistä rahaa maksutiiiltä, ellei häneltä jää saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos tilisopimuksessa o le toisin sovittu. maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalIe enintään korkolain 4 § 1 momentin 9.2 Eurokäteisen kuljetuspalvelu mukaisen vlivästyskoron Pankki ottaa vastaan toimeksiannon käteisen rahan kuljettamisesta Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta laskettavaksi ja hyvitelläväksi. Varat hyvitetään varat Jääneestä, virheellisesti toteutetusta tai oikeudetlomasta vastaanottaneessa pankiss a olevalle tilille sen jälkeen, kun varojen maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu erikseen sovitussa Mikäli maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja, hanen on joka ajassa. tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta 9.3. Eurokäteispano omalle maksutilille tIliItään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala Pankki ollaa vastaan käteistä rahaa hyvitettäväksi samassa kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut maksutapahtumasta pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle maksutJlllle. käyttäjälle tietoa sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa. Jos tilinomistaja on kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tili lle heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tark istettu ja varat on Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on ·Iaskeitu. toteutettu virheellisesti tai oikeudettomasti pankista johtuvasta syystä, maksajan pankin on palautett av a maksajalIe maksajan tililtä .Jos tilinomistaja ei ole kuluttaja , tilinomistajan pankki hyvittää varat veloltetun maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä. Jos tilille' viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin varojen .aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksaja lIe koron ja kulut, jonka maksaja 9.4. Kätf;lis maksut euroina on jou.tunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi. Pankki olipa vastaan käteisellä suoritettavan rahanvälitystä Ma�sajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, koskevah:toimeksianhon tai maksuosoiluksen. Maksutoimeksiannon että maksunsaajan palvelunta�oaja on vastaanottanut toteuttåminen aloitetaan sen jälkeen, kun varojen aitous on maksutapahtuman rahamäärän n·äiden ehto jen 8 kohdan tarkistellu ja varojen määrä on laskettu. mukaisessa määräajassa. Tällöin rriaksunsaajan pankin on Pankki voi edellyttää, että käteinen talletetaan ensin välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksutoimeksiannon antajan kyseisessä pankissa olevalle maksunsaajan maksutilille tai asetettava se hänen käytettäväkseen. maksutilille, minkä jälkeen pankki toteuttaa tilIsIirron tai Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan maksuos.oituk sen. tiliile näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan Maksajan pankki toteuttaa maksutoimeksiannon viimeistään pankin on lisäksi korvattava maksunsaajalta maksutapahtumasta aloituspäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. Jos maksu ylittää perityt kulut ja korko, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille tai menettänyt maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana Jos maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on neljäntenä pankkipäivänä. velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron. 10 Maksukuoret Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai Maksaja voi jättää pankkinsa käsiteltäväksi tilisiirtoja koskevia palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toimeksiantoja maksukuoressa. Maksaja voi jällää maksukuoren toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. oman pankin vastaanottopisteeseen tai postin kuljetettavaksi. Maksupalvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä Toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi käsittelyä varten johtuvasta syystä. viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksaja on jättänyt maksukuoren oman pankkinsa vastaanottopisteeseen. Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille Postin kuljetettavaksi jätetty toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi virheellisiä tai puutteellisia tietoja. viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun posti on toimittanut maksukuoren pankin vaslaanottopisteeseen, Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. 11 Maksunsaajan pankille ja maksunsaajalle annettavat tiedot 13 Maksutapahtuman JälJittäm inen Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös Jos maksutapahtuma on jäänyt toteullamatta tai se on toteutettu muut maksujenväJitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä nimitietona välitetään tilinomistajan nimi. jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tu loksista käyttäj älle. Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron, koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Pankki ei o le velvollinen pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jätjittämään maksutapahtumaa . Maksuehdot 2010.dot 15.8.2012 18:04
 9. 9. Euromaksualueella välitettävien 4 (10) euromaksujen yleiset ehdot Maksajan pankki pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan Jos maksupalvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai kuluttajan antaman maksutoimeksiannon varat takaisin. käyttää näissä ehdolssa tarkoitettuja palveluja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, pankilla on 14 Pankin omaan virheeseen per ustuva ko rja us oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys. Pankilla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksujen välityksessä tapahtunut ki�oitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen 17 Pal v e l umaks ut ja palkkiot virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Maksu välitetään täysimääräisenä maksunsaajalle. Maksunsaajan Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen pankki voi vähentää maksun rahamäärästä maksunsaajan pankin havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta tilinomistajalle viipymättä. Virheen korjaaminen ei saa Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksuista ja ylittymistä. palkkioista. Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille 15 Va h i n gon ko rva us v ast uu ja vastuun rajoitukset maksutoimeksiannosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä ja käyttäjälle näiden ehtojen 12 kohdassa tarkoitettujen korkojen ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä. kulujen lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen aiheutunut käyttäjän pankin maksupalvelulain tai n�iden ehtojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä ja palkkiot, jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen vahinkoja ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon. aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannuksel. Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada panklltaan korvausta väljttömästä Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset vahingosta, jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta ajassa siilä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein havaita. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, pankin toteutetuksi. korvausvastuu on enintään maksutoimeksiannon rahamäärä. Mikäli pankki ja maksupalvelun käyttäjä ovat sopineet, ellä Maksupalvelun käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat maksutoimeksianto voidaan peruullaa myöhemmin kuin näiden siitä, että pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä varojen puuttumisen, tilisopimuk-sen päättymisen tai tilinkäytön maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset estämlsen vuoksi pysty välittämään maksua sekä vahingoista, jo*a palvelumaksut ja palkkiot. maksupalvelun käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan. . Pankilla on oikeus periä palveluhlnnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki eivät jättämistä koskevasta ilmoituksesta. vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi maksajalIe, maksunsaajalle tai kolmannelle aiheutuneista MikäU maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, mahdollisista välillisistä vahingoista. maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen. ' Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahihkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö 18 Palveluhinnaston Ja maksujenvälityksen ehtojen tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai muuttaminen näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun tilisopimuksen yleisissä ehdoissa sovitulla tavalla. käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksup'alvelusta Näiden ehtojen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niitä suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. voimaantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon jälkeen, 16 MaksuJenvälltyksen päättyminen 19 Tilin yleisten ehtojen soveltaminen Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun Muilta osin näihin ehtoihin sovelletaan Kuluttajien Tilin yleisiä ehtoja, palvelusopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus Irtisanotaan jos Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja ja Yritysten Tilin yleisiä tai puretaan, maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen ehtoja, jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja. sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden ilmoitettu eräpäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla ei ole velvollisuutta tehdä kohdan 6 mukaista ilmoitusta. Maksuehdot 2010.dot 15.8.201218:04
 10. 10. Lähtevien ja saapuvien 5 (10) valuuttamaksujen yleiset ehdot Käytössä 1 .5.20 1 0 - 31 .1 2.20 1 1 . Ehtojen soveltamisala Maksupalvelun käyttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa. kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tllisiirtoihin, maksuosoituksiin ja näissä ehdoissa tarkoiteltuihin Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka käteispalveluihin riippumatta maksajan tai maksunsaajan käytettävissä olevalle tilille rahamäärä siirretään, shekeissä se, palveluntarjoajan sijainnista ja jonka hyväksi shekki asetetaan ja maksuosoituksissa se, jonka saataville rahamäärä asetetaan. euromääräisiin maksuihin, joiden toteuttamiseen osallistuu yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolella s ijaitseva maksajan Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, Joka tai maksu nsaajan palveluntarjoaja. vastaanottaa maksunsaajan lukuun ja siirtää varat maksunsaajan Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös maksajan pankilleen tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla. antamaan toimeksiantoon aseltaa ulkomaan maksuna käytettävä Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan shekki. tai asetetaan käytettäväksi. Näitä yleisiä ehtoja ei s ovelleta ulkomaan shekkien lunastukseen. Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen Ulkomaisten shekkiEln lunastukseen sovelletaan erillisiä Ulkomaan­ antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisilrtona, shekin yleisiä lunastusehtoja. maksuosoituksena, käteismaksuna, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä taikka asettaa shekkl. Maksutoimeksiannon Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös muiden maksutoimeksiantojen, kuten korttimaksujen, toteuttamiseen siltä toteutiamlnen sisältää palvelunta�oajan toimenpiteet toimeksiannon osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu. käsittelemiseksi ja maksun väliltämiseksi. Maksut6imeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi Muu maksu on maksutoimeksianto, jonka toteuttamiseen osallistuu tilisopimusta ja mahdollista muuta palvelusopimusta. Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palvelunta�oaja tai joka on muun valuutan kuin euron tai ETA-valtion valuutan määräinen. 2 Käs itte i den määrittely Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa OP-verkkopalvelut ovat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien pankkien maksutoimeksiannon toteuttamisen. asiakkaille tarkoitettuja sähköisiä asiointikanavia. Näitä asiolnli­ kanavia ovat mm. op.fi -palvelu, tekstiversio pda.op.fi sekä OP 0 1 00 BIC-ko.odl (Bank Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä 0500 automaattinen ja henkilökohtainen puhelinpalvelu. kansainv�finen tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina, - 1,," . , Palvelupiste on pankin toimipaikka, jossa tarjotaan neuvonta- ja ETA·maksu on Euroopan talousalueella sijaitsevien asiantuntijapalveluita, mutta ei käteistä rahaa koskevia palveluita, maksupalveluntarjoajien välillä suoritettava tIlisiirto tai maRsuosoltus, jOka 'suoritetaan muussa ETA-valtion valuutassa kuin Pankki päivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan pankki on eurolssa; . avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. ETA-valtioilla ta rkoitetaan EU-jäsenvaltioita sekä muita Euroopan P a nkkiyhteys on maksupalvelun käyttäjän pankin yksilöivä talousalueeseen liittyneitä valtioita (Islanti, Liechtenstein ja N orja). BICkoodi tai muu yksilölvä pankkitunniste. Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on Pikamääräys on maksumääräys, jolla on maksajan pankissa euroo pp alaisien pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan ensisijainen käsittely muihin näiden ehtojen mukaisiin maksuihin komission' yhdessä luoma yhtenäinen maksua lue. verrattuna. Maksajan pankki ei kuitenkaan vastaa siitä, että pikamääräys välittyy saajan pankille näissä ehdoissa mainittua I BAN (Internalional Bank Account Number, ISO 1 361 6) on nopeammassa ajassa. tilinumeron kansainvälinen esittämismuoto. Rahanvälitys on palvelu, jossa pankki vastaanottaa käteistä Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, siirrettäväksi maksunsaajan tilille tai asetetlavaksi hänen joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pääasiassa saatavilleen. muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Saajan pankki on pankki, joka vastaanottaa varat maksunsaajan Maksaja on maksutoimeksia nnon antaja lukuun ja siirtää varat maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla. Maksajan pankki on maksajan palvelunta�oaja, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai Shekkl o n Suomessa toimivan pankin ulkomaisen pankin maksunsaajan palvelunta�oajalle. maksettavaksi asettama ulkomaan maksuna käytettävä, Suomen shekkilain mukainen shekki. Maksajan palveluntarj o aja o n pankki tai maksula itos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai SWIFT -shekkl on välittäjäpankin tai saajan pankin asettama maksunsaajan palveluntarjoajalle. asettajapankin valtion lainsäädännön mukaisesti asetettu shekki. SWIFT -shekkeihin sovelletaan näiden ehtojen shekkejä koskevia Maksujärjestelmä on varojensiirtojärjestelmä, jossa on vakioidut kohtia. järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelylle, selvitykselle ja/tai katteensiirrolle. Sähköinen asiolntikanava on Yrityspalvelut, OP-verkkopalvelut, Eräsiirtopalvelu, Kassanhallintapalvelu, Web Services tai muu Maksun eräpäivä on maksajan pankilfeen ilmoittama pankin tarjoama sähköinen asiointipalvelu maksutoimeksiannon toteuttamisen aioituspäivä. TIlIsIirto on maksajan maksutilin veloittami.sta maksajan aloitt esta e Maksumääräys on maksajan toimeksiantoon perustuva maksajan varojen s iirtämiseksi maksunsaajan maksutililIe. pankin välittäjäpankille tai saajan pankille antama peruuttamaton määräys s uorittaa tilisiirto tai toteuttaa maksuosoitus. Ulkomainen arvopäivä on Muissa maksuissa päivä, jolloin maksun varat siirtyvät välittäjäpankille tai saajan pankille. Ulkomainen arvo­ Maks u o s oitus on maksajan pankilleen antama maksutoimeksianto päivä ei ole se päivä, jolloin maksun varat ovat maksunsaajan siirtää rahamäärä maksunsaajan saatavIlle . . käytössä eikä koron viiteajankohta. Ulkomaista arvopäivliä koskeva käytäntö vaihtelee eri maissa. Maksuehdot 2010.dot 1 5.6.2012 16:04
 11. 11. Lähtevien ja saapuvien 6 (10) valuuttamaksujen yleiset ehdot Väl Ittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan 4 Maksutoimeksiannon vastaanotta m i nen ja toteutuksen palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi aloitta m i nen osallistuu varojen siirtoon maksajan palveluntarjoajan tai Maksutoimeksianto katsotaan an netuksi, kun maksajan pankki on maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta. vastaa nottanut sen pankin toimipaikoissa tai Sahköisessä asiointi­ kanavassa. Maksutoimeksiantoa ei voi antaa silhköisessä asiointi­ 3 Maksutoimeksiannon tietojen antaminen kanavassa asiakas viestinä. Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon suorittamista varten talVittavat tiedot. M aksaja antaa aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen alleki�oittamalla toimeksiannon tai vahvistamalla toimeksiannon Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuuttakauppaa, pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai muulla toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta, kun pankin kanssa sopimaIlaan tavalla. talVittavat valuuttakaupat o n tehty. Maksaja on velvollinen kOlVaamaan pankille valuuttakaupasta tai sen peruuttamisesta Maksajan on annettava vähintään seuraavat tiedot: johtuvat kustannukset, jos maksaja peruuttaa toimeksiannon sen maksajan tiedot jälkeen, kun pankki on aloittanut valuuttakaupan tekemisen. maksajan nimi Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen toteuttamaan maksutoimeksiantoa, jos pankki ei noteeraa maksun valuutalIe jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika sella ista kurssia, jota pankki käyltäil maksujenvälityksessä. Pankki ja -paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus voi jättää maksun vlllittämättll myös maksun valuuttaan liittyvllstä taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; muusta perustellus-ta syystä. tililtä maksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei talVitse Aloituspäivlln mällräytyminen ilmoitetaan OP-verkkopalvelussa ja erikseen antaa ko. tietoja näiden ehlojen Aikalaululiitteessä. Asiakas voi noutaa tiedot myös tilinumero, jos maksu suoritetaan tililtä pankin loimipaikoisla. maksunsaajan tiedot Maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että nimi ja osoite maksutoimeksiannon toteultaminen aloitetaan tiettynä, maksajan i1moittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai pankkiyhteys (esimerkiksi 81e -koodi) päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos lilinumero (esimerkiksi ISAN -muodossa) maksu-palvelun käyttäjän i1moittama eräpäivä e i ole pankkipäivä, makSun valuutta laji aloitus-päivä on seuraava pankkipäivä, jollei ole lolsin sovittu. Jos maksu-palvelun käyttäjä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa maksun mäilrä jl1 eräpäivä eräpäivän, joka on aikaisempi kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki maksutapa (esim. tilisilrto/maksumääräys/pikamääräys/shekki) toteuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää huomioimalta, jos tieto siitä, kuka vastaa maksun kuluista' maksupalvelun käyMjä ja pankki e ivät ole toisin sopineet. muut pankin ilmoillamat maksun välittämiseksi lalVittaval tiedot Maksua välittäessään maksajan pankki, välitläjäpankki tai maksun­ saajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta Maksajan pankki voi lisäksi tarjota maksajalIe mahdollisuuden antaa eikä siitä aiheutuvia aika- tai m wita erityisvaatimuksia, jollei maksua koskevan yksilöintitiedon (viitenumero tai viesti) lainsäädännöstä muuta johdu. � maksunsaajalle 5 Maksuto i meksia nn o n toteuttam iseen tarvittavat varat Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja a nneltava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. Maksaja vastaa siitä, eltä maksajan pankki on saanut Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun välittämlseksi. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiih taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan vastaavien lahojen julkaisemiin tiedottelsiin ja määräyksiin, sekä siitä, eltä veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun talViltavat talVittaessa vaatia maksupalvelunkäyttäjältä maksua koskevia varat palvelumaksuineen ja talViltavine valuultakaupoista lisätietoja. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat aiheutuvine kustannuksineen. olla sijaintiva ltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten Jos maksun eräpä ivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovilIu . viranomaisille. Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. 6 Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäm inen Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään Maksajan pankki e i ole velvollinen aloittamaan toimeksiannon toimeksiantoa, eliel toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa toteuttamista eikä välittämään maksua, Jos toimeksianto e i täytä toteuttaessaan havaitsee siinä virheen , se pyrkii mahdollisuuksien edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä. mukaan ilmoittamaan siitä maksajalIe. Jos veloiteltavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, ETA-maksu välitetään maksunsaajalle yksinomaan tilinumeron ja tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai toimeksiannon toteultamatta pankkiyhteyden perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi jättämiselle on muu perusteltu syy, ei maksajan eikä maksunsaajan muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi. pankki ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta välittää maksu tilinumeron Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoiltaa käyttäjälle kansallisen osan perusteella. Maksunsaaja voi ohjata varat maksutoimeksia nnon toteuttamatta jättämisestä sovitulla tavalla, haluamalleen tilille sopimalla siitä erikseen pankkinsa kanssa. jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Maksuosoitus välitetään maksunsaajalle maksajan ilinoiltamien Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan maksunsaajan nimen ja osoitteen perusteella,. pankille, mikäli maksunsaajan tilisopimus on päättynyt tai tilin käyttö Jos maksaja ei ole ilmoittanut maksun toimitustapaa, maksajan on muusta syystä estynyt tai maksuosoituksen maksunsaaja ei ole pankilla o n oikeus valita maksun toimitustapa tai toimia 6 kohdassa noutanut varoja maksajan maksuosoituksessa ilmoittamana aikana. mainitulla tavalla. Maksuehdot 201 0.dot 15. 8.201 2 1 8 :04
 12. 12. Lä htevien ja saapuvien 7 (10) valuuttamaksujen yleiset ehdot 7 Maksutoimeksiannon peruuttamin!;!n tai m u uttaminen 9 Käteistä valuuttaa koskevat palvelut Maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto viimeistään eräpäivää OP-Pohjola-ryhmän Palvelupisteet eivät tarjoa edeltävänä pankkipäivänä ellei pankki ole muun kuin kuluttaja­ käteisvaluuttapalveluja. asiakkaan kanssa erikseen toisin sopinut. Käteisvaluuttapalveluja tarjotaan vain valuutoissa, joille Pohjola Maksajalla on oikeus tehdä muutoksia maksutoimeksiantoon vain Pankki Oyj noteeraa setelikurssit. OP-verkkopalveluissa ja KassanhaJlintapalvelussa viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. 9.1 Käteisen valuutan nostam inen m a ksutiliItä Peruutus on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä Pankin toimipaikoissa voi nostaa käteistä valu uttaa maksutililtä, ellei pankkipäivänä ennen klo. 1 4 .00. tilisopimuksessa ole toisin sovittu, Maksajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille Nostettaessa käteistä valuuttaa saman valuutan määräiseltä tililtä antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on käytetMn Pohjola Pankki Oyj:n keskikurssia. Nostettaessa käteistä aloittanut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan ti.llä tai valuuttaa eri valuutan määräiseltä tililtä käytetään setelin Pankki antanut maksun suorittamisesta kuitin tai asetta nut shekin. myy -kurssia. Nostettaessa eurokäteistä valuuttamä1lräiseltä tililtä käytetään Maksuliikekurssin Pankki ostaa -kurssia, 8 Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu 9,2 Käteisen valuutan hyvlttämlnen maksutilIlle Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimekslannossa ilmoitettuna erä päivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu 9.2.1 Käteisen valuutan k u ljetuspalvelu veloitetaan erä päivää seuraavana pankkipäivänä. Pankki ottaa vastaan toimeksiannon käteisen valuutan Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista kuljettamisesta laskettavaksi ja hyvitettäväksi. Varat hyvitetään seuraamuksista. erikseen sovitussa ajassa varat vastaanottaneessa pankissa olevalle tilille sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu, varojen Pankilla on oikeus keskeyttää maksutoimeksiannon toteuttaminen määrä on laskettu ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. tarvittavien lisäohjeiden tai lisätietojen saamiseksi. Hyvitettäessä varoja saman valuutan määräiselle tilille käytetään 8.1 ETA-maksut Pohjola Pankki Oyj : n keskikurssia. Hyvitettäessä varoja eri valuutan Lähtevät maksut määräiselle tilille käytetään setelin Pankki ostaa -kurssia. Hyvitel1äessä eurokäteislä valuul1amääräiselle tilille käytetään Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat samassa pa nkissa tai Maksuliike-kurssin Pankki myy -kurssia. pankkiryhmässä, varat maksetaa n maksajan maksutq!m�ksiannossa ilmoittamalle maksunsaajan tilille 9.2.2 ETA -valtion valuutan määräinen käteispano omalle viimeistii�n aloituspäiväl! seuraavana neljäntenä (4) pankkipäivänä. saman valuutan määräiselle maksutililIe ,Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat eri pa nkeissa tai eri pankki­ Pankki ottaa vastaan käteistä valuuttaa hyvitettäväksi samassa ryhmissä,' varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle tilille. aloitusplU Vää seuraavana neljäntenä (4) pankklpälvän'ä. , Jos liIinomistaja on kuluttaja, tilinpmistajan pankki hyvittää varat Jos toimeksianto on annettu paperilla, yllämainitut toteuttamisajat maksutiIllle heti sen jälkeen, kun, varojen aitous on tarkistettu, varat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä. on laskettu ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Saapuvat maksut Jos tilinomistaja ei ole kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat maksutiJille viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun Maksunsa!!jan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa varojen aitous on tarkistettu, varat on laskettu ja ta rvittavat valuutta­ ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu kaupat on tehty. maksunsaajan pankin tilille, maksunsaajan pankki on saanut edellä kohdassa 3 tarkoitetut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi ValuuUakaupassa käytetään Pohjola Pankki Oyj:n keskikurssia. maksunsaajan tilille tai va rojen asettamiseksi maksunsaajan saataville ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. 9.2.3 M u u n kuin ETA-valtion valuutan määräinen käteispano omalle ti lille 8.2 Muut maksut Pankki voi ottaa vastaan käteistä valuuttaa hyvitett�Miksi samassa Lähtevät.maksut pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle tilille. Jollei maksaja ole ilmoitta nut eräpäivää, maksajan pankki aloittaa Tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille viimeistään seuraavana maksutoimeksiannon toteuttamisen viimeistään toisena (2) pankki­ pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu, varat päivänä sen jälkeen, kun pahkki on vastaanottanut toimeksiannon on laskettu ja tarvittavat valuutta kaupat on tehty. tai kun s.hekki on asetettu. Hyvitettäessä varoja saman valuutan määräiselle tilille käytetään Maksunsaajan pankki siirtää varat maksu nsaajalle maksunsaajan Pohjola Pankki Oyj:n keskikurssia. Hyvitettäessä varoja eri valuutan pankin sIjaintivaltion lainsäädännön sekä maksunsaajan pankin ja määrälselle tilille käytetään setelin Pankki ostaa -kurssia. maksunsaajan välisen sopimuksen m ukaisesti. Hyvitettäessä eurokäteistä valuuttamääräiselle tilille käytetään Maksuliikekurssin Pankki myy -kurssia. Saapuvat maksut Maksunsaajan p ankki hyvittää euro- ja ETA -valtion valuutan 9.3 Käteismaksut valuutalla määräiset maksut maksu[1saajan tilille tai asettaa ne hänen Pankki voi ottaa Vastaan k�teisellä suoritettavan rahanvälitystä saatavilleen välittömästi, kun varat on maksettu maksunsaajan koskevan toimeksiannon tai maksuosoituksen tai asettaa ·shekin. pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut tarvittavat tiedot Pankki edellyttää kuitenkin, että käteinen talletetaan ensin rahamäärän maksamiseksi ja mahdolliset valuuttakaupat on tehty. maksutoimeksiannon antajan kyseisessä pankissa olevalle tilille, minkä jälkeen pankki toteuttaa tIlisiirron, maksuosoituksen tai Maksunsaajan pankki hyvittää muut kuin euro- ja ETA -valtion valuutan määräiset maksut maksunsaajan tilille tai asettaa ne hänen asettaa shekin. Käteisen tallettamiseen sovelletaan 9.2 -kohtaa. saatavilleen viimeistään s euraavana pankkipäivänä. Maksuehdot 201 0,dot 1 5.B,20 1 2 1 B:04
 13. 13. Lähtevien ja saapuvien 8 ( 1 0) valuuttamaksujen yleiset ehdot 10 Maksukuoret Maksajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, Maksaja voi jättää pankkinsa käsiteltäväksi tilisiirtoja koskevia että maksunsaajan palveluntarjoaja on vastaanottanut toimeksiantoja maksukuoressa, jos pankki tarjoaa kyseistä palvelua. maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 8. 1 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan palveluntarjoajan Maksaja voi jättää maksukuoren oman pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä vastaanottopisteeseen tai postin kuljetettavaksi. maksunsaajan maksutilille tai asetettava rahamäärä hänen . käytettäväkseen. Toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi käsittelyä varten viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksaja Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan on jättänyt kuoren oman pankkinsa vastaanottopisteeseen. tilille näiden ehtojen 8,1 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan pankin on lisäksi korvattava maksunsaajalta maksutapahtumasta Postin kuljetettavaksi jätetty toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi perityt kulut ja korko, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun posti on tai menettänyt maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. toimittanut maksukuoren pankin vastaanottopisteeseen. Jos maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta 11 Maksunsaajan pankille ja maksunsaajalle anneHavat tiedot enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron. Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelu­ ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös maksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. TiIIsilrroissa maksajan toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. nimilietona välitetään tilinomistajan nimi. Maksu-palvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun Jos maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuu ETA-alueen ulko­ viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä puolella sijaitseva pankki, Suomessa sijaitseva maksunsaajan johtuvasta syystä. pankki on velvollinen antamaan maksunsaajalle vain Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on maksutapahtumalla välitetyt tiedot. jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja. koskevat tiedot tilisopimuksessa sovitulla tavalla. Pankki ei ole Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi sen maksukyvystä. annettua henkilöasiakkaa n yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta. 1 2.2 Muut maksut 12 Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteu�iU isesta ja vastuun rajoitukset Maksutoimeksiannon toteutukseen osallistuva pankki ei vastaa muiden toimeksiannon toteutukseen osallistuvien osapuolien Pankki ei oJe" velvollinen toteuttamaan maksutoimeksiantoa, jos toiminnasta tai niiden maksukyvystä. pankki ei noteeraa maksutoimeksiannon valuutalIe sellaista kurssia, jota pankki käyttää maksujenvälityksessä. MaksJJpalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelu­ maksujen palautusta taikka korkoa, Jos maksu on jäänyt . 12:1 . ETA-maksut toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. : Maks'u-palvelun käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun Maksajåh pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun viivästymlsestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsa ajan pankille ja . johtuvasta syystä . maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin Mikäli maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja, hänen on joka tilille näiden .e htojen 8.1 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 1 3 kuukauden kuluessa pankki on velvollinen korvaamaan maksajalIe maksutapahtumasta maksu-tapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta perityt kulut ja koron, jonka maksaja on joutunut suorittamaan tai tiliItään tai rahamäärän hyviltämlsestä tililleen. Määräaika. ei ala joka häneltä.jäa saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen maksutapahtumasta erikseen sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun korvaamaan maksajalIe e nintään korkolain 4 § 1 momentin käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä kolmen (3) kuukauden mukaisen viivästyskoron. kuluessa. Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta Lähtevät maksut jääneestä tai virheellisesti toteutetusta tai oikeudettomasta maksu­ tapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Mikäli Maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään maksupalvelun käyttäjän on kuluttaja, hänen on joka tapauksessa 8.2 kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa toimitettu pankin tai maksupalvelun käyttäjän valltseman välittäJä­ maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta pankin saataville taikka shekki on asetettu maksajan pankin saaman tiliitään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala toimeksiannon mukaisesti. kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta sen jälkeen, kun maksutapahtumasta erikseen sovitulla tavalla. Mikäli maksupalvelun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille tai kun käyttäjä eI ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä kolmen (3) kuukauden shekki on asetettu. kuluessa. Saapuvat maksut Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta taI se on toteutettu virheellisesti tai oikeudettomasti pankista jOhtuvasta Maksunsaajan pankki vastaa siitä, että varat siirretään syystä, maksajan pankin on palautettava maksaja lIe maksajan tililtä maksunsaajan tilille tai asetetaan hänen saatavilleen kohdan 8.2 veloitettu maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivylystä. Jos mukaisesti. Maksunsaajan pankki ei vastaa siitä, että maksu jää maksaja ei ole kuluttaja, pankki palauttaa varat kohtuullisessa toteuttamatta maksajasta tai maksajan pankista, välittäjäpankista tai ajassa asian selvitettyään. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksunsaajasta johtuvasta syystä. maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8.1 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan 13 Maksutapahtuman J älJittämlnen maksajalIe koron ja kulut, jonka maksaja on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksutapahtuma on Jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloKsista käyttäjälle. Maksuehdot 201 O,dot 1 5,8.201 2 1 8:04
 14. 14. Lähtevien ja saapuvien 9 ( 1 0) valuuttamaksujen yleiset ehdot Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron, 17 Palvelumaksut Ja palkkiot pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille Maksajan pankki pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan maksutoimeksiannosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen kuluttajan antaman maksutoimeksiannon varat takaisin. sovitut palvelumaksut ja pa lkkiot. Pankilla on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä. 14 Pankin omaan virheeseen perustuva korja us Maksaja on velvollinen karvaamaan pankille tarvittavista valuutta­ Pankilla. on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksujen kaupoista aiheutuneet kustannukset. välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varoJen Ko�aus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen takaisin h ankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut havaitsemisen jälkeen, m utta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa ja palkkiot, Jos maksupalvelun käyt!äjä on antanut virheellisen tili­ virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen numeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon. Pankilla on korjauksesta tilinomistajalle viipymättä.. Virheen korjaaminen ei saa kuitenkin aina oikeus periä maksupalvelun käyttäjäItä kulut, jotka se ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin joutuu jäljittämisen johdosta s uorittamaan sellaiselle ylittymistä. maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuneelIe maksajan tai maksunsaajan palvelun-tarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan 15 Vahingonkorvausvastuu Ja vastuun rajoitukset talousalueen ulkopuolella. Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta käyttäjän pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta selviltelystä, Jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja toteutetuksi. ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Maksupalvelun käyttäjällä ei Miki!1i pankki ja maksupalvelun käytti!ji! ovat sopineet, että ole oikeutta saada pankiltaan korvausta välittömästä vahingosta, maksutoimeksianto voidaan peruuttaa myöhemmin kuin ni!iden jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa ajassa siitä, ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä kun hän havaitsi virheen tai' hänen olisi pitänyt se havaita. Mikäli maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset kyseessä on ETA-maksu, pankki on velvollinen korvaamaan palvelu-maksut ja palkkiot. välittömien vahinkojen lisäksi myös näiden e htojen 1 2 . 1 kohdassa Pankilla on oikeus perii! palveluhinnastonsa mukaiset tarkoitetut korot ja kulut. Mikäll maksupalvelun käyttäjä ei ole palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta kuluttaja, pankki on velvollinen korvaamaan vain kulut, jotka häneltä jättämistä koskevasta ilmoituksesta .. on peritty maksutapahtumas ta. Mikäli maksun välitti!misestä aiheutuu muita kustannuksia, Maksupalvelun käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta siitä, että pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien ji!lkiki!teen. varojen puuttumisen, tilisopimuksen päättymisen tai tilinkäytön estämisen vuoksi pysty väliltt:i m ään maksua sekä vahingoista, jotka 1 7.1 ETA-maksut maksupalvelun käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan. ETA-maksu välitetMn täysimää(äisenä maksunsaajalle. Maksun­ saajan pankki voi vähentää ma�sun rahamäärästä maksunsaajan Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki eivät pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi maksajalle, maksunsaajalle tai kolmannelle aiheutuneista Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa mahdollisista välillisistä vahingoista. maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksuista ja palkkioista. Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö Osapuolet voivat kuitenkin sopia palvelumaksuja ja palkkioita tämän, hän vastaa Itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai koskevasta kuluvastuusta toisin, jos maksutapahtumassa näiden e htojen vastaisen me nettelyn perusteella pankin suoritetaan tarvittavat valuuttakaupat. Tällöin osapuolet voivat suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se sopia, että maksaja vastaa omien kulujensa lisäksi myös on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun väliltäjäpankin ja maksun-saajan pankin perimistä palvelumaksuista käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta ja palkkioista. suoritettava vastike, pankki mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. 1 7.2 Muut maksut Myös muilla maksutoimeksiannon toteuttamiseen osallistuneilla Maksaja ja maksunsaaja voivat sopia maksutapahtuman osapuolilla on oikeus vedota näiden ehtojen mukaisiin vastuun toteuttamisesta aiheutuvista pa lvelumaksuista ja palkkioista. rajoitukslin� Maksaja ja maksunsaaja voivat myös sopia siitä, että maksunsaajalle hyvitettävästä rahamäärästä vähennetään 16 Maksujenvälltyksen päättyminen osapuolten suoritettavaksi tulevat palvelu maksut ja palkkiot. Maksaja Ilmoittaa pankille maksutoimeksiannossa käytettävän Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun palvelumaksujen ja palkkioiden veloitustavan . palvelusopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus irtisanotaan tai puretaa n , maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen Maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvat palvelunta�oajat ja sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden välittäjäpankit voivat periä maksupalvelun käyttäjäitä omat kulunsa. ilmoitettu eräpä ivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden Maksunsaaja vastaa välittäjäpankin ja maksunsa ajan pankin maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla e i ole velvollisuutta perimistä palvelumaks uista ja palkkioista, jollei maksaja toisin tehdä kohdan 6 m ukaista ilmoitusta. määrää. Jos maksu palvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai 18 Kurssikliytäntö käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja palve luja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti , pankilla on Maksutoimeksiannon toteuttamisessa käytetty kurssi on Pohjola oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys.. Pankki Oyj : n noteeraama maksun käsittelyhetken listakurssi, jollei muuta ole sovittu. Lähtevissä maksuissa käytetään Pankki myy - kurssia ja saapuvissa maksuissa Pankki ostaa -kurssia. Valuutta- Maksuehdot 201 O.do! 1 5.8.201 2 1 8:04
 15. 15. Lähtevien ja saapuvien 10 (10) valuuttamaksujen yleiset ehdot kauppaa edellytUivissä maksuissa käytetään valuultakaupan teko­ 19 Palveluhinnaston j a maksujenvälityksen ehtojen hetken Pohjola Pankin markkina kurssia. m uu ttami n en Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi Ilman Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja ennakkoilmoitusta. tilisopimuksen yleisissll ehdoissa sovitulla tavalla. Pankki pitää toimipaikoissaan ja OP-verkkopalvelussa N!!iden ehtOjen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niit!! maksupalvelun käyttäjän saatavilla maksuissa Ja toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen voi­ maksujenvälityksessll käytettävät valuutta kurssit ja tiedot maantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon j!!lkeen. kurssikllytännOstMn. 20 Tilin yleisten ehtojen soveltaminen Pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalIe maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen tiliehdoissa sovitulla � uilta osin näihin ehtoihin sovelletaan Kuluttajien Tilin yleisiä ehtoja, tavalla. JOs Maksupalvelun käytl!!jä on kuluttaja ja Yritysten Tilin yleisiä ehtoja, jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja. MaksajalIe palautettava ETA-maksu ja Muu maksu hyvitetään maksajan tilille palautushetken Pankki ostaa -kurssiin, ellei muuta ole sovittu. Maksajan pankki ei kuitenkaan ole velvollinen käyttämään alkuperäisen toimeksiannon hyväksymishetken kurssia parempaa kurssia. Maksuehdo! 201 O.do! 1 5.8.2012 18:04

×