Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

реалізація діяльнісного підходу до навчання в контексті впровадження сучасних технологій

8 185 vues

Publié le

Презентація до педради:
"Реалізація діяльнісного підходу до навчання в контексті впровадження сучасних технологій"

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

реалізація діяльнісного підходу до навчання в контексті впровадження сучасних технологій

 1. 1. “Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність” Засідання педагогічної ради (Бернард Шоу)
 2. 2. Самовдосконалююча особистість - це головна мета навчання Навчальний процес спрямований на розвиток пізнавальної діяльності учнів та її активізацію ППррооббллееммннее ннааввччаанннняя Особистісно-орієнтоване Особистісно-орієнтоване ннааввччаанннняя Створення ситуацій. що дають змогу поєднати можливості різних предметів для формування комплексу знань та умінь Застосовувати різноманітні методи спонукання учнів до праці та активної участі в процесі засвоєння знань Спонукати учнів до творчої самостійної роботи по здобуванню знань та формуванню умінь і навичок РРооззввииввааллььннее ннааввччаанннняя ІІннттееррааккттииввнні і ттееххннооллооггіїії ММееттоодд ппррооееккттівів
 3. 3. це цілеспрямована взаємодія викладача та учнів, у ході якої вирішуються задачі навчання учнів це цілеспрямована взаємодія викладача та учнів, у ході якої вирішуються задачі навчання учнів (Ю.К. Бабанський ) (Ю.К. Бабанський ) Активна, послідовна, прогресивна та незворотна зміна психологічного статусу особистості на основі потреб Активна, послідовна, прогресивна та незворотна зміна психологічного статусу особистості на основі потреб у самовдосконаленні Цілеспрямована, усвідомлена активна діяльність учня, що полягає у сприйнятті та оволодінні науковими знаннями, в узагальненні Цілеспрямована, усвідомлена активна діяльність учня, що полягає у сприйнятті та оволодінні науковими знаннями, в узагальненні та використанні отриманих знань у практичній діяльності та використанні отриманих знань у практичній діяльності у самовдосконаленні Цілеспрямована діяльність учителя щодо формування у учнів позитивних мотивів навчання, організації сприйняття, осмислення висловлюваних фактів та явищ, забезпечення вміння користуватися отриманими знаннями та вміннями отримувати знання самостійно Цілеспрямована діяльність учителя щодо формування у учнів позитивних мотивів навчання, організації сприйняття, осмислення висловлюваних фактів та явищ, забезпечення вміння користуватися отриманими знаннями та вміннями отримувати знання самостійно
 4. 4. Основою є категорія діяльності людини, групи людей, соціуму в цілому (М. Басов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та інші) Основою є категорія діяльності людини, групи людей, соціуму в цілому (М. Басов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та інші) Передбачає розвиток особистості (всіх її компонентів) через діяльність самого учня. Передбачає розвиток особистості (всіх її компонентів) через діяльність самого учня. Діяльність - форма активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних із нею систем бути причиною змін у навколишньому середовищі, бутті. Діяльність - форма активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних із нею систем бути причиною змін у навколишньому середовищі, бутті. Саме у процесі діяльності людина виступає Саме у процесі діяльності людина виступає я якк с суубб'є'єкктт д діяіяллььннооссттіі
 5. 5. Принцип психологічної комфортності Принцип психологічної комфортності Принцип цілісного уявлення про світ Принцип цілісного уявлення про світ ППррииннцциипп ввааррііааттииввннооссттіі Принцип мінімакса Принцип мінімакса ППррииннцциипп ттввооррччооссттіі ППррииннцциипп ддііяяллььннооссттіі ППррииннцциипп ббееззппееррееррввннооссттіі
 6. 6. Діяльнісний Діяльнісний ппііддххіідд ддоо ооррггааннііззааццііїї ннааввччаанннняя :: УУччеенньь з зддійійссннююєє п пооввнниийй ц циикклл п пізізннааввааллььнниихх д дійій, ,а а с сааммее:: • сприйняття навчального матеріалу; • його усвідомлення; • запам’ятовування; • застосування на практиці: поглиблення повторення міцніше засвоєння ДІЯЛЬНІСТь ДІЯЛЬНІСТь
 7. 7. розвиток пізнавального інтересу удосконалення методів та прийомів перехід до більш високого рівня активності та перехід до більш високого рівня активності та самостійності учнів у процесі навчання самостійності учнів у процесі навчання Активізація пізнавальної діяльності ммооддееррннізіазацціяія у уррооккуу учнів ууддооссккооннааллеенннняя м мееттооддівів н нааввччаанннняя комп'компю'юттеерриизазацціяія н нааввччааллььнноогого п пррооццеессуу навчального процесу ооннооввллеенннняя з мзмісісттуу і із мзміціцннеенннняя м міжіжппррееддммееттнниихх з взв'я'язкзківів не одного методу чи прийому, а логічного поєднання кількох зазаппрроовваадджжеенннняя о оссооббииссттісіснноо-о-оррієінєнттоовваанноогого н нааввччаанннняя не одного методу чи прийому, а логічного поєднання кількох рроозрзрооббккии т таа в вппрроовваадджжеенннняя м мееттооддівів п пррооббллееммнноо-р-роозвзвииввааююччоогого н нааввччаанннняя рроозшзшиирреенннняя н нааббоорруу ф фооррмм с сааммооссттійійнноої їр рооббооттии т таа а аккттииввізіазацціяія с сааммооссттійійнноої ї р рооббооттии н наа у уррооцці і
 8. 8. Реалізовуючи Реалізовуючи ддііяяллььнніісснниийй ппііддххіідд ддоо ннааввччаанннняя:: * навчаємо співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності * навчаємо співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності * пропонуємо учням різні форми роботи, заохочуючи самостійність * пропонуємо учням різні форми роботи, заохочуючи самостійність * прагнемо зацікавити практичною навчальною роботою на всіх уроках, навіть на уроках вивчення нового матеріалу * прагнемо зацікавити практичною навчальною роботою на всіх уроках, навіть на уроках вивчення нового матеріалу
 9. 9. Реалізовуючи діяльнісний Реалізовуючи діяльнісний ппііддххіідд ддоо ннааввччаанннняя :: * застосовуємо лекційно-семінарську форму * застосовуємо лекційно-семінарську форму проведення занять в старших класах проведення занять в старших класах * вдосконалюємо систему самостійної роботи ( варіативність, * вдосконалюємо систему самостійної роботи ( варіативність, наростання складності робіт від репродуктивних до міні- наростання складності робіт від репродуктивних до міні- проектів ) проектів ) * надаємо перевагу практичним та самостійним * надаємо перевагу практичним та самостійним роботам навчального роботам навчального характеру з елеметами творчості та застосуванням характеру з елеметами творчості та застосуванням презентацій презентацій
 10. 10. РРееааллііззооввууююччии ддііяяллььнніісснниийй ппііддххіідд ддоо ннааввччаанннняя:: Тему готуємо і Тему готуємо і ппооддааєєммоо,, яякк м міінніі--ппррооеекктт Впроваджуємо систему самостійних робіт, диференціюючи їх по наростанню складності Використовуємо діяльнісний підхід до навчання при розв'язуванні задач
 11. 11. РРееааллііззооввууююччии ддііяяллььнніісснниийй ппііддххіідд ддоо ннааввччаанннняя:: Проводимо позакласну та індивідуальну роботу з обдарованими дітьми  ППррееддммееттнніі ттиижжнніі;;  ТТиижжнніі ннааууккии ффііллііїї ММААНН;;  ННааппииссаанннняя ттаа ззааххиисстт ттввооррччиихх ррооббіітт;;  УУччаассттьь вв ММііжжннаарроодднниихх ттаа ВВссееууккррааїїннссььккиихх ккооннккууррссаахх ““ККееннггуурруу””,, ““ ЛЛееввеенняя””,, ““ППааттррііоотт””,, ""ЛЛееллееккаа””,, ““ГГррііннввіічч””,,”” ККрриишшааллеевваа ссоовваа””,, ““ ССоонняяшшнниикк””  ППііддггооттооввккаа ттаа ууччаассттьь вв ппррееддммееттнниихх ооллііммппііааддаахх ,, ккооннккууррссаахх ммууззееєєззннааввцціівв  ППррееддммееттнніі ттиижжнніі;;  ТТиижжнніі ннааууккии ффііллііїї ММААНН;;  ННааппииссаанннняя ттаа ззааххиисстт ттввооррччиихх ррооббіітт;;  УУччаассттьь вв ММііжжннаарроодднниихх ттаа ВВссееууккррааїїннссььккиихх ккооннккууррссаахх ““ККееннггуурруу””,, ““ ЛЛееввеенняя””,, ““ППааттррііоотт””,, ""ЛЛееллееккаа””,, ““ГГррііннввіічч””,,”” ККрриишшааллеевваа ссоовваа””,, ““ ССоонняяшшнниикк””  ППііддггооттооввккаа ттаа ууччаассттьь вв ппррееддммееттнниихх ооллііммппііааддаахх ,, ккооннккууррссаахх ммууззееєєззннааввцціівв
 12. 12. Результати реалізації діяльнісного підходу до навчання при застосуванні сучасних технологій ВВччииттеелльь Підвищення професійної майстерності Зацікавлення учнів своїм предметом Посилення інтересу до навчання Залучення учнів до пошуку, дослідження Відчутність реальних результатів своєї праці Задоволення в інтелектуальному розвитку УУччнніі Поглиблення змісту навчального матеріалу Розвиток навичок мислення високого рівня Розвиток креативних здібностей Творче застосування знань Уміння працювати в команді і самостійно Підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності Формування навчально-пізнавальної компетентності ССппівівппррааццяя Творча самореалізація Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним
 13. 13. “Чотири кроки до досягнення “Чотири кроки до досягнення мети: мети: сплануйте діяльність, підготуйтесь до перемоги, дійте з ентузіазмом, сплануйте діяльність, підготуйтесь до перемоги, дійте з ентузіазмом, постійно вдосконалюйтесь” постійно вдосконалюйтесь” (Вільям А.Вард) (Вільям А.Вард)

×