طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.

شرکت طراحی سایت کاسپید
شرکت طراحی سایت کاسپیدشرکت طراحی سایت کاسپید

طراحی سایت تهران و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.

‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
6
‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫عنصر‬
.‫شود‬ ‫انجام‬
‫ترکی‬ ‫هنر‬ ،‫است‬ ‫هنر‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫ها‬ ‫رنگ‬ ،‫ساختار‬ ‫ب‬
‫و‬
‫ها‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ .‫مطالب‬
،‫آماده‬ ‫ی‬
‫تجاری‬ ‫حوزه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫حاال‬
‫هر‬ ‫و‬
،‫باشند‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سلیقه‬ ‫نوع‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اما‬
‫عناصر‬ ‫این‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫هنر‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫را‬ ‫سایت‬
‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫است‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫صرفا‬ ،
‫بلکه‬ ،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫عناصری‬
‫گذا‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بر‬ ‫مستقیما‬
.‫رد‬
‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫سایت‬ ‫در‬
‫می‬ ‫صحبت‬
‫اس‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬
‫می‬ ‫شوند‬ ‫تفاده‬
‫شما‬ ‫حضور‬ ‫توانند‬
‫بدل‬ ‫موفق‬ ‫حضوری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬
.‫سازند‬
‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ،‫تکنولوژی‬
‫الگوی‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫اولیه‬ ‫تصور‬ ‫احتماال‬
.‫است‬ ‫درست‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بصری‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬
‫در‬ ‫تر‬ ‫جامع‬ ‫نگاهی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مناسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫اما‬
‫هنگام‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫مثال‬ ‫برای‬
‫اگر‬ ‫حتی‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫بهترین‬
‫زیبا‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫یی‬
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شناختی‬
‫کاربرا‬
‫هنگام‬ ‫ن‬
‫اینترنتی‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫و‬ ‫ورود‬
‫سریعا‬ ،‫شوند‬ ‫مواجه‬ ‫کندی‬ ‫با‬
‫تقریبا‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬ ‫راه‬
75
%
،‫سایت‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬
‫باز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫ن‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬
‫مدت‬
5
‫ثانیه‬
،
.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬ ‫راه‬
‫از‬ ‫استفاده‬
‫ها‬ ‫هاست‬
‫و‬
‫سرورهای‬
‫در‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫اولین‬ ،‫اتکا‬ ‫قابل‬
‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫کاسپید‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫ای‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ،
23
‫خود‬ ‫ساله‬
‫در‬
‫طراحی‬ ‫حوزه‬
‫و‬ ‫سایت‬
‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫این‬ ،
.‫دارد‬ ‫برمی‬ ‫محکم‬ ‫شما‬
‫طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬
‫حا‬
‫بصری‬ ‫عناصر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ال‬
‫تایپوگرافی‬ ،‫رنگ‬ ‫چون‬
‫مط‬ ‫چینش‬ ‫(نوع‬
‫های‬ ‫گزینه‬ ،)‫الب‬
call to action
‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ (
)‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫از‬
‫وب‬ ‫و‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ،
،‫سایتی‬ ‫صاحب‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ،‫طراح‬ ‫هر‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫گردی‬
‫رو‬ ‫و‬ ‫دیدگاه‬
‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫یکردی‬
‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫فهرستی‬
.‫شود‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬
1
-
‫بصری‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫چارچوب‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫حیاتی‬ ‫بخش‬ ‫تردیدی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کلی‬ ‫ظاهر‬
‫شکل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫برداشت‬ ‫اولین‬ ‫بصری‬ ‫جلوه‬ .‫شماست‬
.‫دهد‬ ‫می‬
50
‫را‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫وقت‬ ‫ثانیه‬
‫ای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بصری‬ ‫جلوه‬ ‫مرعوب‬
‫ن‬
‫که‬ ‫تاثیری‬ ‫و‬ ‫برداشت‬
‫راه‬ ‫یا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کاربر‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬
‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫حس‬ ‫سازد؛‬ ‫محقق‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫اهداف‬ ‫باید‬ ‫طراحی‬
‫تمیزی‬ ،‫آشناپنداری‬
)‫صفحه‬ ‫نبودن‬ ‫(شلوغ‬
‫می‬ ‫تا‬ ،‫دسترسی‬ ‫و‬
‫موقع‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫نباید‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫توانید‬
‫احسا‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫های‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫خفگی‬ ‫س‬
grid-based
‫ب‬
‫رای‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫نظم‬
‫آ‬ ،‫تصاویر‬
‫اما‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫صفحه‬ ‫گرافیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یکون‬
.‫باشد‬ ‫هم‬ ‫کننده‬ ‫تکمیل‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫می‬ ‫که‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬
‫خواهید‬
‫بنابر‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫چینش‬ ‫مورد‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫چینش‬ ‫(الگوی‬ ‫صفحات‬ ‫چینش‬ ‫نوع‬
F
‫چینش‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬
Z
‫چشم‬ ‫شما‬ )
‫در‬ ‫و‬ ‫کاربر‬
.‫دهید‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫نهایت‬
‫شرکت‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫تهران‬
‫کاسپید‬
‫جدید‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ،
‫کارکردی‬ ‫وجوه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بصری‬ ‫الزم‬ ‫عناصر‬ ‫تمام‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫حوزه‬
‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ادغام‬ ‫آن‬
‫را‬ ‫کاربردی‬
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫توانید‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬
‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫توسط‬
.‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
2
-
‫رنگ‬ ‫طرح‬
‫در‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نظر‬ ،‫صفحه‬ ‫فونت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫رویکر‬
‫توجه‬ ‫سایت‬ ‫مخاطبین‬ ‫جامعه‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫د‬
.‫کنید‬
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬
‫و‬ ‫وکال‬
‫حسابداران‬
‫یا‬ ‫سیر‬ ‫آبی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫مربوط‬
.‫بروید‬ ‫سبز‬
‫زم‬ ‫پس‬ ‫عکاس‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫یا‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫سفید‬ ‫و‬ ‫سیاه‬ ‫ینه‬
‫ترجیح‬ ‫عکاسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تصاویر‬ ‫پشت‬
.‫دهد‬ ‫می‬
3
-
‫تایپوگرافی‬
‫کاری‬ ‫حوزه‬،‫متن‬ ‫چینش‬ ‫نوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
‫باید‬ ‫متن‬ .‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫بسیار‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫جمعیتی‬
‫حس‬ ‫و‬ ‫وکال‬ ‫مثل‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫مشاغل‬ .‫باشد‬ ‫خوانش‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬
‫ابداران‬
‫مشاغل‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫منظم‬ ‫متن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫سرخوشانه‬
‫داشته‬ ‫تری‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫چینش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫عکاسی‬ ‫(مثل‬ ‫تر‬
.‫باشد‬
‫دقت‬ ‫هم‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫متن‬ ‫بین‬ ‫کنتراست‬ ‫به‬ ‫همچنین‬
.‫کنید‬
4
-
‫گردی‬ ‫وب‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫گردی‬ ‫وب‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫خالقیت‬
‫گرفتار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬
‫در‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫عناصر‬ .‫نکنید‬ ‫کننده‬ ‫هدایت‬ ‫پرشمار‬ ‫های‬ ‫آیکون‬
‫می‬ ‫کفایت‬ ‫کاربران‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫میانه‬ ،‫باال‬
.‫کند‬
‫صاحبان‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬
‫هستند‬ ‫درگیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
‫صفح‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همبرگری‬ ‫آیکون‬ ‫به‬ ‫مرسوم‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫ه‬
‫عمال‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫هدایت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫آیکون‬ ‫این‬ .‫است‬
‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫شدن‬ ‫پنهان‬ ‫باعث‬
.‫دارد‬ ‫هم‬ ‫پایین‬
‫همچنین‬
‫صفحه‬ ‫پائین‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ،
‫اگر‬ .‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫هم‬ ‫را‬
.‫است‬ ‫جدی‬ ‫کاربری‬ ‫احتماال‬ ،‫برود‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫تا‬ ‫کاربری‬
‫پایین‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬
،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫صفحه‬
.‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هستید‬ ‫فروش‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫مثال‬
5
-
‫محتوا‬
‫به‬ ‫کار‬ ‫ها‬ ‫دیواره‬ ‫زدن‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ،‫داخلی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬
‫الگوی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬ ،‫هم‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ،‫رسد‬ ‫نمی‬ ‫اتمام‬
،‫رنگ‬ ،‫سایت‬
‫کا‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫عناصر‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تایپوگرافی‬
‫ر‬
.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬
‫حذف‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫لغات‬ ،‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫محتوای‬
‫بخشی‬ ‫نظم‬ ‫برای‬ ‫متنی‬ ‫بین‬ ‫نمایشگرهای‬ ‫و‬ ‫تیترها‬ ‫سر‬ ‫از‬ .‫کنید‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬
6
-
‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫موبایل‬
‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫در‬
‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫تاب‬ ‫لب‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬
‫ادامه‬ ‫همچنان‬
‫یک‬ ‫گوگل‬ ،‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫گوشی‬ ‫کاربران‬ ‫بهتر‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ .‫دارد‬
‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫برای‬ ‫موبایل‬ ‫شاخص‬
‫سال‬ ‫می‬ ‫ماه‬
2021
‫مجمو‬ ،
‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عه‬
core
web vitals
‫که‬ ‫شد‬ ‫تعیین‬
‫ارائه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫کارآیی‬ ‫آن‬ ‫طبق‬
‫کاربرا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬
‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫(شامل‬ ‫ن‬
‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ )‫موبایل‬
.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫راحت‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫الزم‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫حاال‬،‫موبایل‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ابتدایی‬ ‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫مجموع‬
.‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬
،‫باال‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫وسیعی‬ ‫موضوعی‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬
‫باید‬
‫بود‬ ‫مسلط‬ ‫انها‬ ‫تمام‬ ‫بر‬
‫با‬ ‫کاسپید‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ .
‫در‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫روز‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ،‫ای‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬
‫این‬ ‫برتر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫جز‬ ،‫آن‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حرکت‬
‫حو‬
.‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫زه‬

Recommandé

طراحی سایت در خمینی شهر par
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرbabakrad72
75 vues2 diapositives
طراحی سایت در خمینی شهر par
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرbabakrad72
80 vues2 diapositives
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
271 vues35 diapositives
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
315 vues7 diapositives
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop par
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshopکارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin WorkshopEsmail MohammadiPanah
212 vues110 diapositives
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده par
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهطراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهشرکت طراحی سایت پردو
13 vues1 diapositive

Contenu connexe

Similaire à طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.

طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
pdf-back.pptx par
pdf-back.pptxpdf-back.pptx
pdf-back.pptxTehranborj
5 vues23 diapositives
طراحی نمای ساختمان par
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمانnamadesign
10 vues5 diapositives
کتاب راهنمای صفحه فرود par
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
746 vues11 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian par
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianA Zn Network
124 vues8 diapositives

Similaire à طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.(20)

طراحی نمای ساختمان par namadesign
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
namadesign10 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian par A Zn Network
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
A Zn Network124 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 vues
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX) par Yousef Alipour
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)
رابط کاری / تجربه کاری (UI/UX)
Yousef Alipour173 vues
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید par Milad Mehraram
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیایدرازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
رازهایی در طراحی اپلیکیشن موبایل،که باعث می شوند خنده به لبان کاربران شما بیاید
Milad Mehraram872 vues
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf par mmoghadari
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
mmoghadari1 vue
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی par Jafar Naghi
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
Jafar Naghi178 vues
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت par Hanieh Ghofrani
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
Hanieh Ghofrani101 vues

طراحی سایت و 6 عنصر اساسی که باید به خوبی انجام شود.

  • 1. ‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ 6 ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫عنصر‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫ترکی‬ ‫هنر‬ ،‫است‬ ‫هنر‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ،‫ساختار‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ .‫مطالب‬ ،‫آماده‬ ‫ی‬ ‫تجاری‬ ‫حوزه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫حاال‬ ‫هر‬ ‫و‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سلیقه‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اما‬ ‫عناصر‬ ‫این‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫هنر‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫صرفا‬ ، ‫بلکه‬ ،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫عناصری‬ ‫گذا‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بر‬ ‫مستقیما‬ .‫رد‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫اس‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫تفاده‬ ‫شما‬ ‫حضور‬ ‫توانند‬ ‫بدل‬ ‫موفق‬ ‫حضوری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ .‫سازند‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫الگوی‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫اولیه‬ ‫تصور‬ ‫احتماال‬ .‫است‬ ‫درست‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بصری‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫جامع‬ ‫نگاهی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مناسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫اما‬ ‫هنگام‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬
  • 2. ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫بهترین‬ ‫زیبا‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫یی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شناختی‬ ‫کاربرا‬ ‫هنگام‬ ‫ن‬ ‫اینترنتی‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫سریعا‬ ،‫شوند‬ ‫مواجه‬ ‫کندی‬ ‫با‬ ‫تقریبا‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬ ‫راه‬ 75 % ،‫سایت‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫باز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫مدت‬ 5 ‫ثانیه‬ ، .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫هاست‬ ‫و‬ ‫سرورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫اولین‬ ،‫اتکا‬ ‫قابل‬ ‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کاسپید‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ای‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ، 23 ‫خود‬ ‫ساله‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫این‬ ، .‫دارد‬ ‫برمی‬ ‫محکم‬ ‫شما‬ ‫طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫حا‬ ‫بصری‬ ‫عناصر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ال‬ ‫تایپوگرافی‬ ،‫رنگ‬ ‫چون‬ ‫مط‬ ‫چینش‬ ‫(نوع‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ،)‫الب‬ call to action ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ( )‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ، ،‫سایتی‬ ‫صاحب‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ،‫طراح‬ ‫هر‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫گردی‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫دیدگاه‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫متفاوت‬ ‫یکردی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫فهرستی‬ .‫شود‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ 1 - ‫بصری‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫چارچوب‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫حیاتی‬ ‫بخش‬ ‫تردیدی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کلی‬ ‫ظاهر‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫برداشت‬ ‫اولین‬ ‫بصری‬ ‫جلوه‬ .‫شماست‬ .‫دهد‬ ‫می‬ 50 ‫را‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫وقت‬ ‫ثانیه‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بصری‬ ‫جلوه‬ ‫مرعوب‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫تاثیری‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫ماند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خروج‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫حس‬ ‫سازد؛‬ ‫محقق‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫اهداف‬ ‫باید‬ ‫طراحی‬ ‫تمیزی‬ ،‫آشناپنداری‬ )‫صفحه‬ ‫نبودن‬ ‫(شلوغ‬ ‫می‬ ‫تا‬ ،‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫موقع‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫نباید‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫احسا‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫خفگی‬ ‫س‬ grid-based ‫ب‬ ‫رای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫نظم‬ ‫آ‬ ،‫تصاویر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫صفحه‬ ‫گرافیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یکون‬ .‫باشد‬ ‫هم‬ ‫کننده‬ ‫تکمیل‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
  • 3. ‫می‬ ‫که‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫خواهید‬ ‫بنابر‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫چینش‬ ‫مورد‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چینش‬ ‫(الگوی‬ ‫صفحات‬ ‫چینش‬ ‫نوع‬ F ‫چینش‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ Z ‫چشم‬ ‫شما‬ ) ‫در‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫نهایت‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫تهران‬ ‫کاسپید‬ ‫جدید‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ، ‫کارکردی‬ ‫وجوه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بصری‬ ‫الزم‬ ‫عناصر‬ ‫تمام‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫حوزه‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ادغام‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫توانید‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫توسط‬ .‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ 2 - ‫رنگ‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نظر‬ ،‫صفحه‬ ‫فونت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫رویکر‬ ‫توجه‬ ‫سایت‬ ‫مخاطبین‬ ‫جامعه‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫د‬ .‫کنید‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫وکال‬ ‫حسابداران‬ ‫یا‬ ‫سیر‬ ‫آبی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫مربوط‬ .‫بروید‬ ‫سبز‬ ‫زم‬ ‫پس‬ ‫عکاس‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سفید‬ ‫و‬ ‫سیاه‬ ‫ینه‬
  • 4. ‫ترجیح‬ ‫عکاسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تصاویر‬ ‫پشت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ 3 - ‫تایپوگرافی‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬،‫متن‬ ‫چینش‬ ‫نوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫متن‬ .‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫بسیار‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫جمعیتی‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫وکال‬ ‫مثل‬ ‫تر‬ ‫رسمی‬ ‫مشاغل‬ .‫باشد‬ ‫خوانش‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫ابداران‬ ‫مشاغل‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫منظم‬ ‫متن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سرخوشانه‬ ‫داشته‬ ‫تری‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫چینش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫عکاسی‬ ‫(مثل‬ ‫تر‬ .‫باشد‬ ‫دقت‬ ‫هم‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫متن‬ ‫بین‬ ‫کنتراست‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ 4 - ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫خالقیت‬ ‫گرفتار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫در‬ ‫گردی‬ ‫وب‬ ‫عناصر‬ .‫نکنید‬ ‫کننده‬ ‫هدایت‬ ‫پرشمار‬ ‫های‬ ‫آیکون‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫کاربران‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫میانه‬ ،‫باال‬ .‫کند‬ ‫صاحبان‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫هستند‬ ‫درگیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫صفح‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همبرگری‬ ‫آیکون‬ ‫به‬ ‫مرسوم‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ه‬ ‫عمال‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫هدایت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫آیکون‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫شدن‬ ‫پنهان‬ ‫باعث‬ .‫دارد‬ ‫هم‬ ‫پایین‬ ‫همچنین‬ ‫صفحه‬ ‫پائین‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ، ‫اگر‬ .‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫هم‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫جدی‬ ‫کاربری‬ ‫احتماال‬ ،‫برود‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫تا‬ ‫کاربری‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫صفحه‬ .‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هستید‬ ‫فروش‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫مثال‬ 5 - ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫ها‬ ‫دیواره‬ ‫زدن‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ،‫داخلی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫الگوی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬ ،‫هم‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ،‫رسد‬ ‫نمی‬ ‫اتمام‬ ،‫رنگ‬ ،‫سایت‬ ‫کا‬ ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ‫عناصر‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تایپوگرافی‬ ‫ر‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬
  • 5. ‫حذف‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫لغات‬ ،‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫محتوای‬ ‫بخشی‬ ‫نظم‬ ‫برای‬ ‫متنی‬ ‫بین‬ ‫نمایشگرهای‬ ‫و‬ ‫تیترها‬ ‫سر‬ ‫از‬ .‫کنید‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ 6 - ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫موبایل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫تاب‬ ‫لب‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫ادامه‬ ‫همچنان‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ،‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫گوشی‬ ‫کاربران‬ ‫بهتر‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫برای‬ ‫موبایل‬ ‫شاخص‬ ‫سال‬ ‫می‬ ‫ماه‬ 2021 ‫مجمو‬ ، ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عه‬ core web vitals ‫که‬ ‫شد‬ ‫تعیین‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫کارآیی‬ ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫کاربرا‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫(شامل‬ ‫ن‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ )‫موبایل‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫راحت‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫الزم‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫حاال‬،‫موبایل‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ابتدایی‬ ‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫مجموع‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ،‫باال‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫وسیعی‬ ‫موضوعی‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫باید‬ ‫بود‬ ‫مسلط‬ ‫انها‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫با‬ ‫کاسپید‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ . ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫روز‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ،‫ای‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬
  • 6. ‫این‬ ‫برتر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫جز‬ ،‫آن‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حرکت‬ ‫حو‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫زه‬