Publicité
อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์
Prochain SlideShare
ใบงานเรื่องอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ใบงานเรื่องอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์

  1. ชื่อ นางสาวกฤตยา หล่อปิยานนท์ม.5/4 เลขที่20 กราฟฟิกแท็บแล็ต กราฟิกส์แท็บเล็ต (graphics tablet) หรือดิจิไทเซอร์ (digitizer) หรือมักเรียกกันว่า เมาส์ปากกา (penmouse) เป็นอุปกรณ์รับเข้าสาหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้บุคคลใช้มือวาดภาพและกราฟิกส์ทานองเดียวกับใช้ปากกาวาดลงบนกระดาษ ทั้งยังสามารถใช้ยึดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อ และร่างภาพจากกระดาษซึ่งวางหรืดติดไว้บนเครื่องได้ด้วยอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยกระดานที่สามารถใช้แท่ง (stylus) ซึ่งเป็นอุปกรณ์คล้ายปากกาและแนบมาพร้อมกัน วาดหรือร่างภาพลงบนนั้นได้ แต่ภาพจะมิได้ปรากฏบนตัวแท็บเล็ต หากปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันอยู่ แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์สาหรับขีดเขียนด้วยมือเครื่องแรกนั้น คือ เครื่องเท็ลออโตกราฟ (Telautograph) ซึ่งเอลิชา เกรย์ (Elisha Gray)จดสิทธิบัตรไปใน ค.ศ. 1888 เอลิชา เกรย์ผู้นี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะที่ประดิษฐ์โทรศัพท์และอยู่ร่วมสมัยกับอะเล็กซานเดอร์ เกรย์แฮม เบล(AlexanderGrahamBell) ส่วนกราฟิกส์แท็บเล็ตเครื่องแรกซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับแท็บเล็ตปัจจุบันและใช้ผ่านจอคอมพิวเตอร์นั้น คือ สไตเลเตอร์ (Stylator) ผลิตขึ้นเมื่อค.ศ. 1957 และนาออกเผยแพร่เมื่อค.ศ. 1964 แรนด์แท็บแล็ตนี้อาศัยสายไฟฟ้าซึ่งอยู่ใต้ผิวกระดานในการแปลงพิกัดแนวนอนแนวดิ่งเป็นสัญญาณแม่เหล็กขนาดเล็ก แล้วปากกาจะรับสัญญาณแม่เหล็กนี้ก่อนถอดรหัสกลับเป็นข้อมูลเชิงพิกัดอีกทอดหนึ่งกราฟิกส์แท็บเล็ตได้รับความนิยมเป็นอันมากในช่วง กลางคริสต์ทศวรรษที่ 1970 จนถึงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เมื่อสินค้าแท็บเล็ตที่เรียก"ไอดี" (ID)ย่อมากจาก "อินเทลลิเจนต์ดิจิไทเซอร์" (Intelligent Digitizer) กับ "บิตแพด" (BitPad) ของบริษัทซัมมากราฟิกส์ (Summagraphics) ประสบความสาเร็จทางการค้า บริษัทซัมมากราฟิกส์ยังผลิตบิตแพดรุ่นโออีเอ็ม (OEM) ให้บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ (Apple Computer) จาหน่ายเป็นอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์แอปเปิล 2 (Apple II)ในยี่ห้อแอปเปิลกราฟิกส์แท็บเล็ต (Apple Graphics Tablet) แท็บเล็ตเหล่านี้ทางานด้วยเทคโนโลยีแมกเนโตสตริกชัน (magnetostriction) ซึ่งใช้สายไฟฟ้าทาจากลวดอัลลอยชนิดพิเศษแผ่ไปทั่วซับสเตรต (substrate) เพื่อให้วางตาแหน่งปากกาบนผิวกระดานได้ถูกต้องแม่นยา ทั้งยังช่วยให้มีการคานวณแกน "แซด" (Z)ด้วยส่วนกราฟิกส์แท็บเล็ตสาหรับคอมพิวเตอร์ประจาบ้านนั้น คือ โคอาลาแพด (KoalaPad) ซึ่งตั้งใจออกแบบมาเพื่อคอมพิวเตอร์แอปเปิล 2 แต่ภายหลังปรับปรุงให้ใช้สาหรับคอมพิวเตอร์ประจาบ้านทั่วไปที่มีสิ่งสนับสนุนทางกราฟิกส์ได้ด้วย แท็บลิตที่บริษัทอาตาริผลิตนั้นถือกันว่ามีคุณภาพสูง ต่อมาใน ค.ศ. 1981 นักดนตรีทอด รันด์เกรน (ToddRundgren) สร้างซอฟต์แวร์กราฟิกส์แท็บเล็ตแบบมีสีสาหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเป็นครั้งแรกของโลก แอปเปิลได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นี้โดยเรียกชื่อว่า "ระบบยูโทเปียกราฟิกส์แท็บเล็ต" (Utopia Graphics TabletSystem) ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1980ผู้จาหน่ายกราฟิส์แท็บเล็ตหลายเจ้าได้เพิ่มระบบทางานหลายประการให้แก่แท็บเล็ต เช่นการรับรองลายมือ และผังรายการบนแท็บเล็ต
Publicité