Coachutbildning certifiering enl. MCE

L
LovemindLovemind

Kursbeskrivning Certifierad coachutbildning steg I

Kursbeskrivning
  Certifierad Coachutbildning - Practitioner
1
Kursbeskrivning.
  Certifierad Coach (Practitioner)
  - Integrerad plats- & distansutbildning genom Lovemind


  Denna Coachutbildning vänder sig till dig som är eller vill bli coach inom segmentet personlig utveck-
  ling; mental-, emotionell- och andlig/själslig hälsa, friskvård, terapi och personaladministration . Du kanske
  idag arbetar inom vård, skola eller omsorg - som egen företagare, chef, vårdare, lärare, pedagog, terapeut,
  handledare, personlig assistent, personlig tränare, PT eller liknande och vill vidareutbilda dig till Certifierad
  Coach!

  Kursen leder till kunskap, förståelse och medvetenhet om coachingens grundstruktur samt färdighets- &
  kompetensutveckling i din yrkesroll som coach.

  Utbildningen är integrerad, dels lärarledd platsundervisning och dels lättare distansstudier. Kursen är up-
  pbyggd kring tre (3) helgträffar, lördag/söndag med föreläsningar, par- och coachövningar samt ”work-
  shops”. Tidsåtgång 13-14 tim/helg inkl. lunchtid som kompletteras med litteraturstudier, två studieböcker
  om totalt ca 380 sidor samt coachpraktik av tre träningsklienter. Utbildningen är upplagd så att du med
  relativ lätthet kan utbilda dig vid sidan av ditt vanliga arbete eller dina studier. (Formatet gäller även varda-
  gar, men då med sju endagsträffar).
2
Kursinnehåll (valda delar):

   • Gemensam sharing, medvetandets nu-varande filosofi och coaching i världsklass
   • Coachingens olika skolor, essens, struktur och coachens interaktiva roll.
   • Den stora frågekonsten, universalverktyget och andra coachtekniker!
   • Etik, moral och normer för personlig coachning.
   • Att lyckas som Professionell Coach.
   • Coachövningar genom ”Learning by Doing” och ”Actionlearning”.
   • Coachpraktik genom egen klientträning.  Certifiering

  Certifikat på uppnådd coachkompetens utfärdas av Lovemind/CU. Certifiering sker genom coachövnin-
  gar, aktivt deltagande, rapportering av hemuppgifter och kurslitteratur, samt godkänd coachpraktik. Vid
  helgutbildning sker klientträningen efter sista utbildningshelgen.
    Kursmål

    Certifieringen som Coach:

     • i praktiken kunna behovsanpassa din coachkompetens på individnivå.
     • behärska kraftfulla, kreativa och resursstarka coachverktyg.
     • genom din grundutbildning - i trygghet och säkerhet - coacha dina klienter.


                 Kursledaren

                 Fransisko Condro arbetar som coach- och utbildningsledare, som expertom-
                 råde (inriktning på personlig utveckling genom Coaching, Meditation och
                 Integrerad Mental Träning). Han leder instruktörs- och certifieringskurser i
                 Mental Träning, Meditation, Medvetandeutveckling och Coaching. År 2006
                 introducerade han Mental Träning på Sturebadet SPA. 2008 introducerades
                 meditationen. Från 2008 arbetar Fransisko även som personlig coach på
                 Sturebadet SPA.

                 Fransisko Condro är grundare av Freecoach.se - Sveriges första coachportal,
  mötesplats, för coacher och klienter. År 2004 började han leda kurser för Arbetsmarknadsverkets, AMS,
  verksamhetscoacher. Fransisko är utbildad utomlands 1994 och 1999 av Deepak Chopra samt 2001-2006
  genom Skandinaviska Ledarhögskolan samt genom International Coaching Community, ICC. Han är eller
  har varit anlitad coach/expert hos bl.a. AMS, SLH, Sturebadet SPA, Dreamrealizer, International Mental
  Coach, Cavena Utveckling,
  www.giviktkoll.se, GI For Men, Drömjobbet, Framstegen och ICIF.

3
Fransiskos mål med sitt coachande förhålln-       mår bättre. En coach hjälper andra hitta sina
  ingssätt är att individen ska uppnå högre med-     drivkrafter och att definiera deras önskade
  vetenhet om sig själv och sin omvärld med ett      resultat så att de får ut mer av sin inne-
  bättre liv – meningsfullhet i livets alla områden.   boende potential. De både mår och prest-
  Åren 2003-2008 hade han ett förordnande som       erar bättre. Coaching bygger på en kognitiv
  Ambassadör i Stockholm för Skandinaviska Le-      grundtanke, där man fokuserar på att ställa
  darhögskolan och var då även ledamot i styrelsen    upp mål och förverkliga dem här och nu.
  för internationella coacher i Sverige. Dessutom     Genom att ge mycket positiv feedback ser
  engagerar han sig i kvalitetssäkring av coachyrket.   man till att den man coachar utvecklas på
  På uppdrag av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl har      ett positivt sätt. När man coachar utgår man
  han varit med och bildat den nya organisationen     ifrån att alla människor har ett behov av att
  – Mentala Tränarförbundet (2006). Medlem i       bli sedda och bekräftade. Utöver den posi-
  Riksförbundet för Coacher och föreläsare.        tiva feedbacken kan man också försöka att
                              ge konstruktiv kritik för att bygga upp och
  Begrepp och Definition                 utveckla den man coachar att utvecklas. När
                              man coachar kan man också uppmuntra sin
                              klient att coacha sig själv, och bekräfta sig
  “Coaching är ett partnerskap mellan coach och      själv genom affirmationer.
  klient, i en ”tanke-eggande” och kreativ process    http://sv.wikipedia.org/wiki/Coachn-
  som inspirerar klienten att maximera deras per-     ing
  sonliga och professionella potential. Professionella
  coacher förser ett fortlöpande partnerskap kon-     “Coaching builds awareness, empowers
  struerat för att hjälpa klienter skapa tillfredstäl-  choice and leads to positive changes. It un-
  lande resultat i deras personliga och professionella  locks a person’s potential to maximise their
  liv. Coacher är tränade att lyssna, observera och    performance. Coaching from teaching to
  skräddarsy deras metod till klientens individuella   learning”
  behov. De söker frambringa lösningar och strategier   President ICC, Joseph O´Connor
  utifrån klienten; de anser klienten vara naturligt
  kreativ och rådig. Coachens jobb är att ge stöd     ”Coachning på individnivå innebär att
  för att stärka de egenskaper, de resurser och den    coachen vägleder klienten till att uppnå sina
  kreativitet som klienten redan har.”          önskade mål och öppnar upp klientens in-
                              neboende krafter för personlig utveckling”.
  - International Coach Federation            Freecoach – Coach University

                              “Coaching is a unique way of bringing a
  Coachning innebär att en person, coachen, hjälper    person to her/his potential level of compe-
  en klient att uppfylla sina mål, genom att hjälpa    tence in all areas from Peak Performance to
  klienten sätta upp mål, uppmuntra och genom att     Wellness” Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl
  ställa frågor. Ordet “coachning” missbrukas ofta i
  situationer där coachen ger expertråd och ger svar   ”Coaching har definierats och kan definieras
  på hur de ska gå tillväga för att uppnå sina mål.    på många sätt. Essensen av coachning är
  Coachning inkluderar inte den givna lösningen      dock alltid att hjälpa en individ eller organi-
  på ett problem utan innebär att coachen sporrar     sation att förändras på det sätt de själva vill.
  sin klient till att lösa problemen på egen hand.    Coaching handlar om att hjälpa individer
  Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för  och organisationer att utvecklas i önskad
  att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja  riktning. Coaching bygger medvetande,
  den.                          förstärker valmöjligheter och leder till
                              förändring. Coaching stödjer individer och
  Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig   organisationer att tydliggöra sina mål och
  själva och att bidra till att människor presterar och  få insikt om vad som krävs för att ta sig dit.
4
Coaching hjälper till att ”sätta ben” på dina drömmar. Coaching bidrar till att individen tar fram sitt bästa
  jag och lever sina grundvärderingar idag. Detta oavsett källa hjälper till att “sätta ben” på dina drömmar.
  Coaching bidrar till att individen tar fram sitt bästa jag och lever sina grundvärderingar idag. Detta oavsett
  om det är på arbetet eller på fritiden. Coaching hjälper dem snarare än lär ut till dem.”
  Svenska Chefs Akademien

  ”Yrkesmässig coachning är ett fortlöpande partnerskap som hjälper klienter att uppnå tillfredsställande
  resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar
  sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. I varje möte väljer klienten samtalets fokus medan coachen
  lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får klienten att handla.
  Coaching ökar klientens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om
  sina val. Coaching inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad de är beredda att göra för att ta sig
  dit dom vill vara imorgon.”
  NCF – Nordic Coach Federation
  Utlåtanden & Referenser
  “Bra längd på kursen för att lära mig nå coachmål, som skapar uthållighet. Otroligt bra kurs och vilket kur-
  spris! Sharingen är ett mycket stort plus! “
  - Gunilla 56, präst

  “Coachpraktiken genom egen klientträning var verkligen viktig och bra!”
  - Susanne 41, Hälsoterapeut

  “Mycket lärande coachövningar genom ”action” i kärlek under fast ledning”
  - Charlotta 51 år, Affärsutvecklare


5
“Underbar kurs som den andra. Det bästa med kursen var att tid fanns för utvärderingar efter varje Work-
  shop”
  - Christian 27 år, Mag. Fysiker

  “Stora utmaningar genom mycket tid till coachträning – coach/klient.”
  - Peter 48 år, Förvaltare

  “Kursmaterialet var bättre än förväntat”
  - Gunilla 30 år, Personlig Tränare & Egenföretagare

  “Kursen visade riktningen till att bli en professionell livscoach “
  - Stefan 44 år, Utbildare i HR  Om Kursledaren

  “Har mycket bred kunskap och låter alla i gruppen komma till tals. Han ”ser” oss och våra behov. Han fick
  mig att bli medveten och börja leva mitt liv!”
  - Marie, 47 år, Administratör

  “Fransisko är en kursledare i tiden, som vi behöver för att kunna vara öppna, kreativa och glada. “
  - Camilla 54 år, Lärare

  “Kursledaren var empatisk med olika pedagogiska metoder, som lärde mig att ställa kraftfulla frågor. “
  - Mikael 32 år, Sportinstruktör

  “Fransisko är närvarande och proffsig. Han visar tålamod och mycket kärlek. Jättebra coachskola!”
  - Nathalie 25 år, Dansinspiratör

  “Fransisko är strukturerad och skicklig. Får varje deltagare att känna sig unik. “
  - David 27 år, Föreläsare och Kursledare

  “Han fick oss att landa och vara i nuet. Jag är tacksam över att jag även privat kan ha ett coacande förhålln-
  ingssätt”
  - Iréne 52 år, Fembarnsmor

  “Fransisko hjälper mig att tro på att jag kan och upptäcka att det faktiskt är så! Han har och ger närvaro
  och en känsla av frihet.”
  - Jenny 26 år, studerande
  Upplevda resultat:

  “Jag tycker du har varit fantastisk Fransisko. Jag har blivit lugnare, mer fokuserad, känner mig helare och
  mer säker på mig själv. Bättre självkänsla, fått mer kraft och lyssnat mer inåt. Det har varit en lyx att gå
  denna utbildning och jag har utvecklats jättemycket. “
  - Louise 33 år, Journalist inom hälsa och personlig utveckling

6
“Du är ”My Man” Fransisko och trots min dyslexi, så har jag lyckats mer än väl och har verkligen fått prak-
  tiska coachverktyg, som jag använder när jag coachar och sponsrar genom mitt mentorskap.”
  - Viggo 53 år, Sponsor

  “Unikt att kunna använda coachingen som samtalsform bredvid den psykodynamiska terapin. “
  - Teresia 49 år, Psykoterapeut

  “Tillsammans med kursen i mental träning så är jag nu fullfjädrad för att börja min egen verksamhet som
  livscoach i att tjäna mina medmänniskor. Lycka, frihet och kärlek! “
  - Marie 50 år, f.d. anställd kundvård

  “Upplever att jag fått en ny bättre framtid genom denna utbildning. Inga måsten längre utan bara val. Äl-
  skar livet! Oändligt tack för det Fransisko!”
  - Magdalena, 25 år, skolpedagog

  “Ändligt hittat min roll och struktur! Jag har hittat mina egna värderingar och livsnormer och kan nu hjälpa
  andra! Lärt mig mycket om coachstruktur och genom det kluriga buddyskapet har jag fått en ny nära vän!”
  - Nathalie 43, Hälsocoach

  “Insiktsfullhet! Har nu fått ett helt nytt sätt att möta mina patienter (klienter) i min alternativa medicinska
  specialkompetens.”
  - Anna 34 år, Hälsoterapeut
   Anmälan/mer information:
   www.lovemind.se
                            “Livet är nu!”
                            - Fransisko Condro
7

Recommandé

Certifierad Instruktör Mental Träning - Kursbeskrivning par
Certifierad Instruktör Mental Träning - KursbeskrivningCertifierad Instruktör Mental Träning - Kursbeskrivning
Certifierad Instruktör Mental Träning - KursbeskrivningLovemind
379 vues6 diapositives
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL par
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDELRecruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDELcaniceconsulting
88 vues42 diapositives
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online par
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- onlineRecruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- onlinecaniceconsulting
89 vues41 diapositives
Talent management-130206 par
Talent management-130206Talent management-130206
Talent management-130206Hindrik Öunpuu
361 vues7 diapositives
Mindfulness i näringslivet par
Mindfulness i näringslivetMindfulness i näringslivet
Mindfulness i näringslivetKarin Otterbjörk (fd Malmström)
265 vues2 diapositives
Teach n-coach-20130128 par
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Hindrik Öunpuu
327 vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa AB
31 vues6 diapositives
Jazz par
JazzJazz
JazzDoppingDigital
631 vues10 diapositives
Introduktion om entreprenörskap par
Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapDaniel Nordström
1.6K vues22 diapositives
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015 par
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015Niklas Angmyr
380 vues15 diapositives
Kursintroduktion entreprenörskap par
Kursintroduktion entreprenörskapKursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskapDaniel Nordström
2.1K vues33 diapositives
C lundahl handout2012 par
C lundahl handout2012C lundahl handout2012
C lundahl handout2012clundahl
5.7K vues61 diapositives

Tendances(6)

Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion par Leventa AB
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB31 vues
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015 par Niklas Angmyr
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015
Digital stress eller julfrid. Presentation från event 15e december 2015
Niklas Angmyr380 vues
C lundahl handout2012 par clundahl
C lundahl handout2012C lundahl handout2012
C lundahl handout2012
clundahl5.7K vues

En vedette

What¹s wrong with presentations par
What¹s wrong with presentationsWhat¹s wrong with presentations
What¹s wrong with presentationsCindy Kane, Ph.D.
569 vues41 diapositives
Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balance par
Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balanceEnough Already! Quotes from a survey regarding work/life balance
Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balanceCindy Kane, Ph.D.
1.8K vues14 diapositives
Vai tro đặc điểm gtvt an par
Vai tro đặc điểm gtvt anVai tro đặc điểm gtvt an
Vai tro đặc điểm gtvt antrungpvd
4.2K vues32 diapositives
The Bridgewater State University Student Leadership Institute par
The Bridgewater State University Student Leadership InstituteThe Bridgewater State University Student Leadership Institute
The Bridgewater State University Student Leadership InstituteCindy Kane, Ph.D.
436 vues25 diapositives
Concern Worldwide India par
Concern Worldwide IndiaConcern Worldwide India
Concern Worldwide IndiaTwestival India
253 vues3 diapositives

En vedette(12)

Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balance par Cindy Kane, Ph.D.
Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balanceEnough Already! Quotes from a survey regarding work/life balance
Enough Already! Quotes from a survey regarding work/life balance
Cindy Kane, Ph.D.1.8K vues
Vai tro đặc điểm gtvt an par trungpvd
Vai tro đặc điểm gtvt anVai tro đặc điểm gtvt an
Vai tro đặc điểm gtvt an
trungpvd4.2K vues
The Bridgewater State University Student Leadership Institute par Cindy Kane, Ph.D.
The Bridgewater State University Student Leadership InstituteThe Bridgewater State University Student Leadership Institute
The Bridgewater State University Student Leadership Institute
Campus Activities and Online Learning: Taking our Place in the Conversation par Cindy Kane, Ph.D.
Campus Activities and Online Learning: Taking our Place in the ConversationCampus Activities and Online Learning: Taking our Place in the Conversation
Campus Activities and Online Learning: Taking our Place in the Conversation
Enough Already! Let's fix the work/life balance problem par Cindy Kane, Ph.D.
Enough Already! Let's fix the work/life balance problemEnough Already! Let's fix the work/life balance problem
Enough Already! Let's fix the work/life balance problem
Innovation Talks Promo par jcufaude
Innovation Talks PromoInnovation Talks Promo
Innovation Talks Promo
jcufaude232 vues
Analysis Of A Professional Film Opening par guesta8ea0d
Analysis Of A Professional Film OpeningAnalysis Of A Professional Film Opening
Analysis Of A Professional Film Opening
guesta8ea0d245 vues
The Liabilities and Risks of State-Sponsored Pension Plans par WilliamStrnad
The Liabilities and Risks of State-Sponsored Pension PlansThe Liabilities and Risks of State-Sponsored Pension Plans
The Liabilities and Risks of State-Sponsored Pension Plans
WilliamStrnad789 vues

Similaire à Coachutbildning certifiering enl. MCE

Full Hand info par
Full Hand infoFull Hand info
Full Hand infoMarita Bostr
138 vues1 diapositive
Affärskraft Coachande ledarskap par
Affärskraft Coachande ledarskapAffärskraft Coachande ledarskap
Affärskraft Coachande ledarskapAffärskraft
637 vues4 diapositives
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
78 vues29 diapositives
utvecklande_ledarskap-webb_0 par
utvecklande_ledarskap-webb_0utvecklande_ledarskap-webb_0
utvecklande_ledarskap-webb_0Mari Lagberg
46 vues2 diapositives
Self Leadership HHS par
Self Leadership HHSSelf Leadership HHS
Self Leadership HHSdominicvm
403 vues2 diapositives
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa AB
12 vues2 diapositives

Similaire à Coachutbildning certifiering enl. MCE(20)

Affärskraft Coachande ledarskap par Affärskraft
Affärskraft Coachande ledarskapAffärskraft Coachande ledarskap
Affärskraft Coachande ledarskap
Affärskraft637 vues
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Frontit78 vues
utvecklande_ledarskap-webb_0 par Mari Lagberg
utvecklande_ledarskap-webb_0utvecklande_ledarskap-webb_0
utvecklande_ledarskap-webb_0
Mari Lagberg46 vues
Self Leadership HHS par dominicvm
Self Leadership HHSSelf Leadership HHS
Self Leadership HHS
dominicvm403 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB12 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB20 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB25 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB21 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB8 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB19 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB15 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB9 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB142 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB11 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB12 vues
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion par Leventa AB
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversionLeventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa seminarier & workshops & föreläsningar - kortversion
Leventa AB16 vues
Info Om Programmet par blixten55
Info Om ProgrammetInfo Om Programmet
Info Om Programmet
blixten55273 vues
Att odla en gemensam bedömningskultur par Malin Frykman
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
Malin Frykman851 vues
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företag par Pål Dobrin
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företagCEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
Pål Dobrin339 vues

Coachutbildning certifiering enl. MCE

 • 1. Kursbeskrivning Certifierad Coachutbildning - Practitioner 1
 • 2. Kursbeskrivning. Certifierad Coach (Practitioner) - Integrerad plats- & distansutbildning genom Lovemind Denna Coachutbildning vänder sig till dig som är eller vill bli coach inom segmentet personlig utveck- ling; mental-, emotionell- och andlig/själslig hälsa, friskvård, terapi och personaladministration . Du kanske idag arbetar inom vård, skola eller omsorg - som egen företagare, chef, vårdare, lärare, pedagog, terapeut, handledare, personlig assistent, personlig tränare, PT eller liknande och vill vidareutbilda dig till Certifierad Coach! Kursen leder till kunskap, förståelse och medvetenhet om coachingens grundstruktur samt färdighets- & kompetensutveckling i din yrkesroll som coach. Utbildningen är integrerad, dels lärarledd platsundervisning och dels lättare distansstudier. Kursen är up- pbyggd kring tre (3) helgträffar, lördag/söndag med föreläsningar, par- och coachövningar samt ”work- shops”. Tidsåtgång 13-14 tim/helg inkl. lunchtid som kompletteras med litteraturstudier, två studieböcker om totalt ca 380 sidor samt coachpraktik av tre träningsklienter. Utbildningen är upplagd så att du med relativ lätthet kan utbilda dig vid sidan av ditt vanliga arbete eller dina studier. (Formatet gäller även varda- gar, men då med sju endagsträffar). 2
 • 3. Kursinnehåll (valda delar): • Gemensam sharing, medvetandets nu-varande filosofi och coaching i världsklass • Coachingens olika skolor, essens, struktur och coachens interaktiva roll. • Den stora frågekonsten, universalverktyget och andra coachtekniker! • Etik, moral och normer för personlig coachning. • Att lyckas som Professionell Coach. • Coachövningar genom ”Learning by Doing” och ”Actionlearning”. • Coachpraktik genom egen klientträning. Certifiering Certifikat på uppnådd coachkompetens utfärdas av Lovemind/CU. Certifiering sker genom coachövnin- gar, aktivt deltagande, rapportering av hemuppgifter och kurslitteratur, samt godkänd coachpraktik. Vid helgutbildning sker klientträningen efter sista utbildningshelgen. Kursmål Certifieringen som Coach: • i praktiken kunna behovsanpassa din coachkompetens på individnivå. • behärska kraftfulla, kreativa och resursstarka coachverktyg. • genom din grundutbildning - i trygghet och säkerhet - coacha dina klienter. Kursledaren Fransisko Condro arbetar som coach- och utbildningsledare, som expertom- råde (inriktning på personlig utveckling genom Coaching, Meditation och Integrerad Mental Träning). Han leder instruktörs- och certifieringskurser i Mental Träning, Meditation, Medvetandeutveckling och Coaching. År 2006 introducerade han Mental Träning på Sturebadet SPA. 2008 introducerades meditationen. Från 2008 arbetar Fransisko även som personlig coach på Sturebadet SPA. Fransisko Condro är grundare av Freecoach.se - Sveriges första coachportal, mötesplats, för coacher och klienter. År 2004 började han leda kurser för Arbetsmarknadsverkets, AMS, verksamhetscoacher. Fransisko är utbildad utomlands 1994 och 1999 av Deepak Chopra samt 2001-2006 genom Skandinaviska Ledarhögskolan samt genom International Coaching Community, ICC. Han är eller har varit anlitad coach/expert hos bl.a. AMS, SLH, Sturebadet SPA, Dreamrealizer, International Mental Coach, Cavena Utveckling, www.giviktkoll.se, GI For Men, Drömjobbet, Framstegen och ICIF. 3
 • 4. Fransiskos mål med sitt coachande förhålln- mår bättre. En coach hjälper andra hitta sina ingssätt är att individen ska uppnå högre med- drivkrafter och att definiera deras önskade vetenhet om sig själv och sin omvärld med ett resultat så att de får ut mer av sin inne- bättre liv – meningsfullhet i livets alla områden. boende potential. De både mår och prest- Åren 2003-2008 hade han ett förordnande som erar bättre. Coaching bygger på en kognitiv Ambassadör i Stockholm för Skandinaviska Le- grundtanke, där man fokuserar på att ställa darhögskolan och var då även ledamot i styrelsen upp mål och förverkliga dem här och nu. för internationella coacher i Sverige. Dessutom Genom att ge mycket positiv feedback ser engagerar han sig i kvalitetssäkring av coachyrket. man till att den man coachar utvecklas på På uppdrag av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl har ett positivt sätt. När man coachar utgår man han varit med och bildat den nya organisationen ifrån att alla människor har ett behov av att – Mentala Tränarförbundet (2006). Medlem i bli sedda och bekräftade. Utöver den posi- Riksförbundet för Coacher och föreläsare. tiva feedbacken kan man också försöka att ge konstruktiv kritik för att bygga upp och Begrepp och Definition utveckla den man coachar att utvecklas. När man coachar kan man också uppmuntra sin klient att coacha sig själv, och bekräfta sig “Coaching är ett partnerskap mellan coach och själv genom affirmationer. klient, i en ”tanke-eggande” och kreativ process http://sv.wikipedia.org/wiki/Coachn- som inspirerar klienten att maximera deras per- ing sonliga och professionella potential. Professionella coacher förser ett fortlöpande partnerskap kon- “Coaching builds awareness, empowers struerat för att hjälpa klienter skapa tillfredstäl- choice and leads to positive changes. It un- lande resultat i deras personliga och professionella locks a person’s potential to maximise their liv. Coacher är tränade att lyssna, observera och performance. Coaching from teaching to skräddarsy deras metod till klientens individuella learning” behov. De söker frambringa lösningar och strategier President ICC, Joseph O´Connor utifrån klienten; de anser klienten vara naturligt kreativ och rådig. Coachens jobb är att ge stöd ”Coachning på individnivå innebär att för att stärka de egenskaper, de resurser och den coachen vägleder klienten till att uppnå sina kreativitet som klienten redan har.” önskade mål och öppnar upp klientens in- neboende krafter för personlig utveckling”. - International Coach Federation Freecoach – Coach University “Coaching is a unique way of bringing a Coachning innebär att en person, coachen, hjälper person to her/his potential level of compe- en klient att uppfylla sina mål, genom att hjälpa tence in all areas from Peak Performance to klienten sätta upp mål, uppmuntra och genom att Wellness” Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl ställa frågor. Ordet “coachning” missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och ger svar ”Coaching har definierats och kan definieras på hur de ska gå tillväga för att uppnå sina mål. på många sätt. Essensen av coachning är Coachning inkluderar inte den givna lösningen dock alltid att hjälpa en individ eller organi- på ett problem utan innebär att coachen sporrar sation att förändras på det sätt de själva vill. sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coaching handlar om att hjälpa individer Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för och organisationer att utvecklas i önskad att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja riktning. Coaching bygger medvetande, den. förstärker valmöjligheter och leder till förändring. Coaching stödjer individer och Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig organisationer att tydliggöra sina mål och själva och att bidra till att människor presterar och få insikt om vad som krävs för att ta sig dit. 4
 • 5. Coaching hjälper till att ”sätta ben” på dina drömmar. Coaching bidrar till att individen tar fram sitt bästa jag och lever sina grundvärderingar idag. Detta oavsett källa hjälper till att “sätta ben” på dina drömmar. Coaching bidrar till att individen tar fram sitt bästa jag och lever sina grundvärderingar idag. Detta oavsett om det är på arbetet eller på fritiden. Coaching hjälper dem snarare än lär ut till dem.” Svenska Chefs Akademien ”Yrkesmässig coachning är ett fortlöpande partnerskap som hjälper klienter att uppnå tillfredsställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. I varje möte väljer klienten samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får klienten att handla. Coaching ökar klientens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coaching inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad de är beredda att göra för att ta sig dit dom vill vara imorgon.” NCF – Nordic Coach Federation Utlåtanden & Referenser “Bra längd på kursen för att lära mig nå coachmål, som skapar uthållighet. Otroligt bra kurs och vilket kur- spris! Sharingen är ett mycket stort plus! “ - Gunilla 56, präst “Coachpraktiken genom egen klientträning var verkligen viktig och bra!” - Susanne 41, Hälsoterapeut “Mycket lärande coachövningar genom ”action” i kärlek under fast ledning” - Charlotta 51 år, Affärsutvecklare 5
 • 6. “Underbar kurs som den andra. Det bästa med kursen var att tid fanns för utvärderingar efter varje Work- shop” - Christian 27 år, Mag. Fysiker “Stora utmaningar genom mycket tid till coachträning – coach/klient.” - Peter 48 år, Förvaltare “Kursmaterialet var bättre än förväntat” - Gunilla 30 år, Personlig Tränare & Egenföretagare “Kursen visade riktningen till att bli en professionell livscoach “ - Stefan 44 år, Utbildare i HR Om Kursledaren “Har mycket bred kunskap och låter alla i gruppen komma till tals. Han ”ser” oss och våra behov. Han fick mig att bli medveten och börja leva mitt liv!” - Marie, 47 år, Administratör “Fransisko är en kursledare i tiden, som vi behöver för att kunna vara öppna, kreativa och glada. “ - Camilla 54 år, Lärare “Kursledaren var empatisk med olika pedagogiska metoder, som lärde mig att ställa kraftfulla frågor. “ - Mikael 32 år, Sportinstruktör “Fransisko är närvarande och proffsig. Han visar tålamod och mycket kärlek. Jättebra coachskola!” - Nathalie 25 år, Dansinspiratör “Fransisko är strukturerad och skicklig. Får varje deltagare att känna sig unik. “ - David 27 år, Föreläsare och Kursledare “Han fick oss att landa och vara i nuet. Jag är tacksam över att jag även privat kan ha ett coacande förhålln- ingssätt” - Iréne 52 år, Fembarnsmor “Fransisko hjälper mig att tro på att jag kan och upptäcka att det faktiskt är så! Han har och ger närvaro och en känsla av frihet.” - Jenny 26 år, studerande Upplevda resultat: “Jag tycker du har varit fantastisk Fransisko. Jag har blivit lugnare, mer fokuserad, känner mig helare och mer säker på mig själv. Bättre självkänsla, fått mer kraft och lyssnat mer inåt. Det har varit en lyx att gå denna utbildning och jag har utvecklats jättemycket. “ - Louise 33 år, Journalist inom hälsa och personlig utveckling 6
 • 7. “Du är ”My Man” Fransisko och trots min dyslexi, så har jag lyckats mer än väl och har verkligen fått prak- tiska coachverktyg, som jag använder när jag coachar och sponsrar genom mitt mentorskap.” - Viggo 53 år, Sponsor “Unikt att kunna använda coachingen som samtalsform bredvid den psykodynamiska terapin. “ - Teresia 49 år, Psykoterapeut “Tillsammans med kursen i mental träning så är jag nu fullfjädrad för att börja min egen verksamhet som livscoach i att tjäna mina medmänniskor. Lycka, frihet och kärlek! “ - Marie 50 år, f.d. anställd kundvård “Upplever att jag fått en ny bättre framtid genom denna utbildning. Inga måsten längre utan bara val. Äl- skar livet! Oändligt tack för det Fransisko!” - Magdalena, 25 år, skolpedagog “Ändligt hittat min roll och struktur! Jag har hittat mina egna värderingar och livsnormer och kan nu hjälpa andra! Lärt mig mycket om coachstruktur och genom det kluriga buddyskapet har jag fått en ny nära vän!” - Nathalie 43, Hälsocoach “Insiktsfullhet! Har nu fått ett helt nytt sätt att möta mina patienter (klienter) i min alternativa medicinska specialkompetens.” - Anna 34 år, Hälsoterapeut Anmälan/mer information: www.lovemind.se “Livet är nu!” - Fransisko Condro 7