Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การบริโภคอาหาร

2 647 vues

Publié le

เอกสารประกอบความรู้

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

การบริโภคอาหาร

 1. 1. การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี กุสุมา พึ่งเพาะปลูก นักวิชาการโภชนาการ 6 ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช 9 ธันวาคม 2551
 2. 2. เพื่อใหมีภาวะโภชนาการที่ดี ♥ ซึ่งเปนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี
 3. 3. ขอปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย วัตถุประสงค 1. เพือปองกันปญหาโภชนาการ ทั้งการขาดสารอาหาร ่ และการไดรับสารอาหารเกิน 2. ปองกันโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับโภชนาการ 3. คํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
 4. 4. ขอปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมันดูแลน้ําหนักตัว  ่ 2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 4. กินปลา เนื้อสัตวไมตดมัน ไขและถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา ิ 5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
 5. 5. ขอปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (ตอ) 6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
 6. 6. ปริมาณอาหารที่แนะนําใหบริโภคในแตละวัน 1. กําหนดปริมาณพลังงาน ขึ้นอยูกบเพศ อายุ และภารกิจประจําวัน ั ของแตละคน 2. กําหนดเปาหมายของสารอาหาร โดยอางอิงจากขอกําหนดปริมาณ สารอาหารทีแนะนําใหบริโภคตอวัน ่ 3. กําหนดกลุมอาหารและการแลกเปลี่ยนภายในกลุม แบงออกเปน 6 กลุม   4. กําหนดหนวยตวงวัด สําหรับอาหารแตละกลุม 
 7. 7. กําหนดปริมาณพลังงาน พลังงานที่แนะนํา มี 3 ระดับ 1,600 กิโลแคลอรี สําหรับ เด็ก หญิงวัยทํางาน และผูสูงอายุ 2,000 กิโลแคลอรี สําหรับวัยรุน หญิง-ชาย ชายวัยทํางาน 2,400 กิโลแคลอรี สําหรับผูใชพลังงานมาก เชน เกษตรกร  ผูใชแรงงาน และผูที่ออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาสม่าเสมอ  ํ
 8. 8. กําหนดเปาหมายของสารอาหาร โปรตีน = 10 - 15 % ไขมัน = 20 - 30 % คารโบไฮเดรต = 55 - 65 % ใยอาหาร = 25 กรัม / วัน โคเลสเตอรอล < 300 มก.
 9. 9. กําหนดกลุมอาหาร  และการแลกเปลี่ยนภายในกลุม  แบงออกเปน 6 กลุม 
 10. 10. 1. กลุมขาว – แปง ไดแก ขาวตางๆ ขนมปงเผือก มัน กวยเตี๋ยว อาหารในกลุมนี้อาจสลับสับเปลี่ยนกันไดเชน ถากินขนมปง 1 แผน หรือกวยเตี๋ยว 1 ทัพพี ก็เหมือนกับกินขาว 1 ทัพพี
 11. 11. 2. กลุมผัก ผักชนิดใบ ดอก ฝกและผล โดยผักสุก 1 สวนคือ 1 ทัพพี ถาเปนผักสด เชน ผักสลัด 1 สวน คือ 2 ทัพพี
 12. 12. 3. กลุมผลไม กําหนดใหเปนสวนแตละสวนใหพลังงานประมาณ 60 กิโลแคลอรี ผลไม 1 สวน ใหพลังงาน 60 กิโลแคลอรี
 13. 13. ตัวอยางปริมาณผลไม 1 สวน ชื่อ ปริมาณ • กลวยน้ําวา • 1 ผลกลาง • กลวยหอม • ½ ผลใหญ • สมเขียวหวาน • 2 ผลกลาง • ฝรัง ่ • ½ ผลกลาง • ทุเรียน • 1 เม็ดกลาง • มะละกอสุก • 8 ชิ้นคํา • สมโอ • 2 กลีบใหญ
 14. 14. 4. กลุมเนื้อสัตว ไดแก เนื้อหมู ไก เตาหู ไข กินสลับแลกเปลี่ยนกันไดเชน กินเนื้อไกหรือหมู 1 ชอนกินขาว ใหคุณคา ใกลเคียงกับปลาทู ½ ตัว หรือเตาหูขาว เตาหูเ หลือง ½ กอน หรือเตาหูขาว หลอด ประมาณ 2/3 หลอด หรือไข ½ ฟอง
 15. 15. 5. กลุมน้ํานม ไดแก นมสด หรือ นมพรองมันเนย หรือ โยเกิรต 1 สวน คือ 1 แกว (200 มิลลิลิตร)
 16. 16. กลุมน้ํามัน น้ําตาล เกลือ กลุมนีกินในปริมาณนอยๆ เทาที่จําเปน ้
 17. 17. 4. กําหนดหนวยตวงวัด ทัพพี ใชในการตวงวัดอาหารกลุมขาว – แปง และ ผัก ขาว 1 ทัพพี ประมาณ ½ ถวยตวง ผักสุก 1 ทัพพี ประมาณ ½ ถวยตวง ชอนกินขาว อาจใชชอนกินขาวดามยาวหรือชอนสแตนเลสที่ใชเปนชอน ตักแกง หรือชอนกลาง ใชสําหรับตวงวัดปริมาณอาหารกลุมเนื้อสัตว เนื้อ  ไก เนื้อหมู 1 ชอนกินขาว ปริมาณ 15 กรัม ชอนกาแฟ ใชในการตวงน้ํามันพืชและน้าตาล 1 ชอนกาแฟประมาณ 5 ํ มิลลิลิตร หรือ 5 กรัม
 18. 18. 4. กําหนดหนวยตวงวัด (ตอ) สวน ใชในการกําหนดปริมาณผลไม ผลไม 1 สวน สําหรับผลไมผลเล็ก เชน สมเขียวหวานผลใหญ 1 ผล หรือกลวยน้ําหวา 1 ผล ผลไม 1 สวน สําหรับผลไมผลใหญ เชน มะละกอหรือสับปะรด หรือแตงโม ประมาณ 6 – 8 ชิ้นพอคํา แกวใชในการตวงวัดน้ํานม น้ํานม 1 แกว = 200 มิลลิลิตร
 19. 19. สรุปตารางแสดงการกําหนดปริมาณของอาหารกลุม กลุมอาหาร พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 1600 2000 2400 ขาว – แปง (ทัพพี) 8 10 12 เนื้อสัตว (ชอนกินขาว) 6 9 12 ผัก (ทัพพี) 4 (6) 5 6 ผลไม (สวน) 3 (4) 4 5 น้ํานม (แกว) 2 (1) 1 1 ไขมัน (ชอนกาแฟ) 5 7 9 น้ําตาล (ชอนกาแฟ) 4 6 8 ( ) จํานวนสวนสําหรับผูใหญ

×