Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pyejtje ne auditim           KUPTIMI DHE RENDESIA E AUDITIMIT1. FJALA AUDITIM fjal latine “audire” –degjim te de...
c) shwnimet ne pasqyrat financare jane pergaditur me detaje te mjaftueshme per te dhenenje pamje te pergjitheshme te pozic...
14. NE KUADER TE FAKTOREVE EKSTERNE QE E KUSHTEZOJNENEVOJEN E AUDITIMIT THEKSOHET:a). Distanca hapesinore,b). Kopleksivite...
23. PRINCIPI(PARIMI) I PROFESIONALIZMIT DHE KOPETENTESIS- kerkonqe perveq normave te tyre morale duhet te kete edhe disa n...
funksionimi i sistemit afarist dhe pune te tjea te cilat kryhen ne hulumtimin dhevleresimin e afarizmit te ndermarrjes.31....
41. METODAT E PERGJITHSHME TE AUDITIMIT JANE:a). Metoda induktiveb). Metoda duduktivec). Metoda e pervojes ose eksperiment...
50. METODA E PLOTE OSE KONTIUNITETIT-nenkupton perfshirjen nehulumtime ne te gjitha ndryshimet afariste qe jane krijuar ne...
PROCESI DHE FAZAT E AUDITIMIT :59.Te kuptuarit e entitetit dhe mjedisit ku vepron – kerkon informata per secilen prejketyr...
• te vepruarit ne perputhje me ligjet dhe rregulloret ne fuqi.71. Auditimi i proceseve te biznesit dhe i llogarive perkate...
80. PROFESIONALIZIMI – Ka te bej me sjelljen ,aspiratat, ose cilesit te cilat ekarakterizojn profesionin.81. PERGJEGJESIA ...
•  Nje shpalosje e pasq. financiare e cila nuk eshte bere ne perputhje me SKK  •  Mungesa e shpalosjeve te informacio...
6. bisedat me personelin apo menaxherin e klientit – nga keto biseda mirren   informata dhe nga te gjitha keto planifik...
112. Sistemi llogaritar – paraqet permbledhjen e detyrave dhe evidencave te ndermarrjesme ane te et cilave perpunohen tran...
126. Programi i auditimit – sherben si grumbull i instruksioneve per puntoret ndihmeste kyqur ne kryerjen e auditimit dhe ...
• monitorimi138. Perfitimet nga perdorimi i teknologjis informative (TI-se)  - aplikimi i njetrajtshem i rregullave te pe...
148. Aktivitetet e kontrollit – jan politika dhe procedura te cilat ndihmojnmenaxhmentin te sigurohet se direktivat zbatoh...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Auditim Pyejtje me pergjigjje

60 099 vues

Publié le

Publié dans : Formation

Auditim Pyejtje me pergjigjje

 1. 1. Pyejtje ne auditim KUPTIMI DHE RENDESIA E AUDITIMIT1. FJALA AUDITIM fjal latine “audire” –degjim te degjosh.AUDITIMI- eshte procesi sistematizuar i mbledhjes dhe krijimit te argumenteve mbiveprimtarin ekonomike dhe rrezulltatet me qellim qe te kostatohet baraspesha ne mes teraporteve te arfarizmit dhe kriterjumeve me pare te parashtruara dhe kjo tu dergohetshfrytezuesve te interesuar.AUDITIMI- eshte procedure e te vertetuarit dhe vleresimit te raporteve finaciare dhekonsolidimit te raporteve financare te obliguesve te auditimit te argumenteve dhemetodave te cilat zbatohen me rastin e perpilimit te raporteve finacare,ne baze te teciualve jepet mendimi profesional dhe i pavarur mbi gjendjen reale dhe objectivefinancare, rezultateve financare dhe rrejedhes se paras.2.QELLIMI I AUDITIMIT TE RAPORTEVE FINANCIARE- eshte qe auditorit timundesoj ta shpreh mendimin per at se a jane raportet financiare ne te gjitha aspektet nesuazat e percaktuara te raporteve financare.3.KARAKTERISTIKAT THEMELORE TE AUDITIMIT TE JASHTEM: a). ne menyre suplementare hulumtohet afarizmi I nderrmarrjes, kjo para se gjithave iraporteve financiare,b). Kerkohet harmonizimi i afarizmit te nderrmarjes,kjo para se gjithash i raportevefinancare me krtierjumet me pare te percaktuara me te cilen sigurohet objektiviteti dherealiteti I raporteve financiare.c). Mendimi i auditorit bazohet ne argumente objketive dhe u dergohet shfrytezuesve teinteresuar,d). Auditimin e kryejn institucionet e pavarura profesionale jashte nderrmarjes.4.FAZAT PER TRAJTIMIN E PROCEDURAVE(PROCESIT) TE AUDITIMIT-a). Zgjedhja e kriterjumeve permes te cilave pershkruhet gjendja perkatese e aktivitetevete ndryshme,b). Mbledhja e argumenteve perkatese mbi aktivitete e kaluara,c). Krahasimi i puneve te kryera dhe kriterjumeve te sgjedhura,d). Pergaditja e raporteve ne te cilat trajtohet harmonizimi i puneve te kryera dhekriterjumeve te sgjedhura.5.AUDITIMI I MBRENDSHEM(INTERN)- eshte i inkuardruar ne nderrmarje ku ekryejne auditimin dhe vet e organizojne dhe zbatojn programin e auditimit tembrendshem si test i pergjithshem i efiasitetit te te gjithahve aspekteve te kontrollesinterne.6. QELLIMI KRYESOR I AUDITIMIT INTERN(MBRENDSHEM)- eshte zhvillimidhe permirsimi I efikasitetit te njesive te ndryshme afariste te nderrmarrjes, me pak erendesishme eshte hulumtimi i mendimit mbi realitetin e raporteve financare.7. RAPORTET FINANCARE- jane raporte qe permbledhin rezultatet e vepritarivekontabel te nje organizate per nje periudhe fiskale.8. OBJEKTIVI I PASQYRAVE FINANCIARE- eshte te jape nje paraqitje te vertet ete drejte te pozicionit financiar, performances financare dhe fluksit te parase te njesiseekonomike raportuese. Kjo arrihet vetem ateher nese :a) ato jane te sakta e te plota ne pasqyrimin e permbajtjes se ngjarjeve ekonomike,b) pergaditja e tyre bazohet ne vleresime te arsyeshme e te bazuara, 1
 2. 2. c) shwnimet ne pasqyrat financare jane pergaditur me detaje te mjaftueshme per te dhenenje pamje te pergjitheshme te pozicionit financiar, performances financare dhe fluksit teparase te nje njesie ekonomike raportuese, ne menyre te tille qe lexuesit kompetent temund te nxjerrin konkulzione te arsyeshme.9. PASQYRAT FINANCIARE TE CILAT AUDITOHEN JANE:a). Bilanci i gjendjes,b). Pasqyra e rrjedhjes se parase(cash flow),c). Pasqyra e te ardhurave, dhed). Pasqyra e ndryshimeve te kryegjes(ekuitet).10. SYNIMI I AUDITIMIT TE PASQYRAVE FINANCIARE- eshte t’i mundesohetauditorit te shprehe mendimin se keto pasqyra jane perpiluar sa i perket aspektit materialne pajtim me kornizen raportuese ne fuqi.11. ZHVILLIMI I HISTORIK I AUDITIMIT- Fillet e para gjenden ne egjiptin evjeter, babiloni dhe greqi dhe kjo ne auditimin e mbrendeshem. Zhvillimi i auditimit tejashtem fillon ne fillim te shek, XV ne itali dhe lidhet me emrat e Bene Kotruleviqit dheLuce Pacolit. Pastaj paraqitet ne Angli. Organizata e pare profesionale e auditoreveshoqata e kontabilisteve eshte themeluar me 1581 ne Venedik. Pastaj fillon ne Angli me1853, kur eshte themeluar shoqata profesionale e auditoreve e cila merr autoriziminmbreteror (royal cahrter) per kryerjen e puneve te auditimit. Me 1892, ne Angli futetthirrja Kotabilist i autorizuar i cili mbetet edhe sod. Ne SHBA zhvillim i auditimit fillonme 1887 kur ne New York eshte themeluar shoqata e pare amerikane e auditoerve theateher futet thirrja << Kontabilist i Autorizuar Publik >>. Per zhvillimet e auditimit neEurope pe rendesishme eshte themilimi I lidhjes se auditorve te kontabilitetiit ne Berlin teGjermanis me 1896. Me 1931 ne gjermani futet thirrja hulumtus (ekzaminator)ekonomik, dmth auditor (wirtschaftsprufer) qe egziston edhe sod.Zhvillimi i auditimit intern bashkohor fillon kah fundi i shekullit XIX dhe kjo se pari neSHBA , BRITANI TE MADHE dhe GJERMANI ku nderrmarjet e medha themelojneauditimet vetanake. Gjithashtu e ka nxit kriza e vitetve 1929- 1933) kur paraqitet nevojaper efiasitet me te medhe te afarizmit dhe zhvillimit te nderrmarrjeve. ROLI I AUDITIMIT NE EKONOMIN E TREGUT12. ROLI I AUDITIMIT –a). Mbrojtja e interesit te pronarit te kapitalit,b). Arritjen epo edhe hulumtimin e informatave reale dhe objektive si bazament permenaxhim te sukseshem.c). Krijimin e metodave per furnizim me kapital te fresket dhe svogelimin e rrezikut teinvestimeve.13. SHFRYTEZUESIT KRYESOR TE PASQYRAVE FINANCIARE JANE:a). Pronaret,b). Menaxhmentic). Kreditoret dhe investitoret e tashem dhe te ardhshem,d). Partneret afarist,e). Shteti, qeveria dhe institucionet e qeverisf). Shoqeria si teresi,g). Publikimet. 2
 3. 3. 14. NE KUADER TE FAKTOREVE EKSTERNE QE E KUSHTEZOJNENEVOJEN E AUDITIMIT THEKSOHET:a). Distanca hapesinore,b). Kopleksiviteti dhe nderkikueshmeria e afarizmit,c). Motivet dhe aneshmeria15. DETYRAT PRIMARE TE AUDITMIT EKSTERN JANE:a). Pengimi ne mashtrim edhe gabime, dheb). Keqperdorimi dhe konfuziteti PRINCIPET THEMELORE TE AUDITIMIT16. ME PRINCIPE NENKUPTOHET- sipas fjalorit te fjaleve te huaja Menaxhim,ideja, pika kaluese, etj. Principet jane themelet e profesionit e cila ka baze teorike tevertetuara ne praktike.17. NE PRAKTIKEN AMERIKANE THEKSOHEN KETO PRINCIPE(PARIME):a). principi i etikes profesionale,b). Principi i pavaresise,c). Principi i pavaresise dhe kompetencesd). Principi i dokumentimite). Principi i raportimit korrekt.18.STANDARTET AMERIKANE JANE 10,POR JANE TE NDARA NE 3 GRUPEa). Standartet e pergjitheshmeb). Standartet per kryerjen e auditimit, dhec). Standartet e raportimit19. QELLIMI DHE PRINCIPET THEMELORE TE AUDITIMIT JANE:a). pavaresia,b). ndershmeria,c). Objektiviteti,d). Kompetenca profesionale dhe kujdesi i shtuare). Besueshmeriaf). Sjellja profesionale,g). Standartet teknike.20. PRINCIPET SPECIFIKE JANE:a). principi i ligjeshmerisb). principi I praktikes se mirec). Principi i kontrollit te dokumentacionit.21. PRINICIPI(PARIMI) I ETIKES PROFESIONALE-nenkupton qe auditori mepunen e vet duhet tu permbahet rregullave te percaktuara te miresjelljes, keshtu qe tembroj auditimin si profesion nga sjellja e disa auditorve te cilet me veprimet e tyreprishin imazhin dhe profesionin.22. PRINCIPI(PARIMI) I PAVARESIS-eshte njeri parimeve kryesore ne kushtetbashkekohore ne kete princip kerkohet qe auditore per kryerjen e punes se vet duhet te jeti pavarur. Auditori gjithashtu duhet te jet plotesisht i pavarur ne planifikimin e procesit teauditimit si dhe duhet tju perballoj kerkesave te menaxhmentit te ndermarrjes cilatshpeshehere deshirojne te kufizojne auditimin vetem ne disa aspekte te punes. 3
 4. 4. 23. PRINCIPI(PARIMI) I PROFESIONALIZMIT DHE KOPETENTESIS- kerkonqe perveq normave te tyre morale duhet te kete edhe disa njohuri dhe shkollimprofesional te cilat mundesojne qe ne menyre kualitative te kryejne punen e audtorit sidhe te kete pervoje dhe praktike ne lemin gjegjese.24. PRINCIPI (PARIMI) I PERGJEGJESISE- obligon qe auditori ne percaktimin epergjegjesise gjate leshimit eventual te puneve duhet te jene pergjegjes per punen e vet.25. PRINCIPI (PARIMI) I DOKUMENTARITETIT- kualifikohet ne pricipe me tevjetra te auditimit si dhe ne lidhshmeri te ngushte eshte me pricipin e kontabilitetit terregullte ne kete kontekst konsiderohet secili ndryshim ne pune duhet te kete edhedokumentacionin percjelles. Perveq kesaj principi i dokumetariteti nenkupton edhe ate sepuna e audtorit duhet te bazohet ne fakte te cilat jane te dokumentuara ne fletoren e punesse auditorit.26. PRINCIPI I RAPORTIMIT KORREKT- oblogon auditorin qe te permbahet ngadhenia e mendimit kur per ate nuk ofron mundesi tjera, apo do te demtoj punen emetejme. Shpeshhere pengesa me e madhe per shprehjen e mendimit eshte pamundesia eqasjes ne dokumentet e nevojshme, kufizimin ne dokumentet e rendesishme, etj. LLOJET E AUDITIMIT27.KLASIFIKIMI I AUDITIMIT:a). Vendi dhe personat qe e kryejn auditimin( intern dhe ekstern)b). Subjektet qe e kryejn auditimin (perbashket dhe kompleks)c). objekti I cili mbikeqyret (auditimi kontabel, auditimi ekonomik, auditmi finaciar,auditimi i themelimit etj)d). Koha dhe perfshirja e saj kur kryhet auditimi(auditimi i meparshem, perfundimtar,auditimi i cili kryhet ne periudha te caktuara, pa nderpreje, etj).28. KRITERET KRYESORE PER KLASIFIKIMIN E AUDITIMIT JANE:a). organi I cili e kryen kontrollin hulumitimin( auditore ekstern dhe intern)b) objekti I kontrollit( auditore te afarizmit dhe auditore te pasqyrave financiare)c) fusha e kontrollit( auditorin komercial dhe auditorin shteteror) 29.AUDITIMI EKSTERN(I JASHTEM)- eshte procedure e kontrollimit dhevleresimit te afarizmit te ndermmarjes te cilen e kryejne personat profesionist te pavarurdhe auditore te licencuar. Ata nuk mund te jen te punesuar ne nderrmajre si dhe nukmund te kene asnje lidhje me ate nderrmarje ku edhe kryhet auditimi sepse po te ishte ekunderta ne ate menyre do te shkelej principi i pavaresise se auditorit. Me Aud. Eksternnenkuptohet hulumtimi i realitetit te pasqyrave financaiare, krijimi ketij lloji te auditimiteshte i lidhur me ndarjen e funksionit te menagjmentit nga pronesia, me zbatimin e ketijauditimi gjithashtu tentohet siqe eshte theksuar dhe me pare mbrojtja e interesit tepronarit te kaptilit pastaj te siguroje informata te besueshme per menaxhmentin endermarrjes. Auditimi ekstern merret me auditimin e pasqyrave finaniare por mund temerret edhe me aktivitet tjera siq jane : shermbimet e keshillimit, keshilla fiskale, si dhesherbime te ndryshme finaciare.30.AUDITIMI INTERN( MBRENDSHEM)- e zbatojne personat te punesuar nendermarrje te cilet edhe e organizojne dhe e zbatojne programin e auditimit intern, si testi pergjithshem i ekzekutimit te gjitha aspektee te kotrollit intern dhe afarizmit tendermarrjes. Punet me te rendesishme qe i kryen auditori intern ne kuader te ndermarrjesjane hulumitim organizimi si dhe zhvillimi ne permiresimin dhe efikasitetin e disafunksioneve afariste, hulumtimin e menyres se marrjes se vendimeve afariste si dhe 4
 5. 5. funksionimi i sistemit afarist dhe pune te tjea te cilat kryhen ne hulumtimin dhevleresimin e afarizmit te ndermarrjes.31. AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE-eshte procedure e hulumtimit dhevleresimit te realitetit dhe objektivitetit te paqyrave financiare. Kriteret per vlersimin eobjektivitetit dhe realitetit te pasqyrave financiare jane zakonisht dispozitat ligjore, pastajprincipet e kontabilitetit dhe standartet e kontabilitetit. Metodologjia e e pergjitshme eketi auditimi ne kushtet bashkekohore eshte e bazuar ne mostra.32. AUDITIMI I AFARIZMIT- prezenton hulumtimin dhe vleresimin e afarizmit tepergjithshem te ndermarrjes me qellim te prosperimit te afarizmit te ndermarrjes si dhe tesuksesit te afarizmit. Ky lloj auditimi duhet te veshgohet ndaras nga auditimi i pavarur ipasqyrave financiare.33. AUDITIMI KOMERCIAL- eshte term qe zakonishte perdoret per auditiminekstern, te pavarur. Auditimi ekstern kryhet ne baz te kontrates e cila lidhe ne mes teoliguesit te auditimit dhe kompanis e cila mirret me auditim, kontrata lidhet me shkrimper qdo vit. Nocioni i auditimit komercial e shpesh nenkupton auditmin e pasqyravefinanciare.34. AUDITIMI SHTETEROR- kryhet ne emer te shtetit dhe ne llogari te shtetit, ketelloj auditimi e kryen zyra e shtetit per auditim. Kjo nenkupton qe zyra e shtetit perauditim eshte eksterne e pavarur, pra eshte zyre profesionale. Ne kushtet tona auditimishteteror rregullon te hyrat, te dalaurat, auditimin e pasqyrave financiare, dhetransaksionet financiare te njesive te sektorit shtetorore, njesive lokale qendroregjegjesishte agjensionet qe financohen nga shteti, etj .35. FIRMAT QE MERREN ME AUDITIM- jane ndermarrjet te cilat jane teautorizuara per zbatimin e auditimit te pavarur dhe profesional . keto ndermarrje duhet tejene anetare te instituteve nacionale per auditim apa kontabilitet te cilat ne mes tjerashkan edhe autorizime dhe mbikeqyrje te punes ndermarrjeve qe merren me auditim.36. STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDERMARRJEVE:a). Ndermarrja ne pronesi te vetemb). Partneriteti apo ortakellekuc). Shoqeri aksionare apo korporate.37. FIRMAT ME TE NJOHURA, ME TE RENDESISHME NE NIVEL BOTERORJANE:a). DELOITTE,b). ERNEST&YUNGc). KPMGd). PRICE Vaterhause CoopersMETODAT E AUDITIMIT39.FJALA METODE- rrjedhe nga fjala greke “”Methodos” qe dmth menyra ekerkimeve qasja dukurive te cilat studiohen, rruga per ta percaktuar te verteten dhe nekete kontekst metoda mund te definohet si procedure e planifikuar per arritjen e njeqellimi.40.METODAT KRYESORE TE AUDITIMIT JANE :a). metoda e pergjitshme e auditimitb). Metodat speciale e auditimitc). Metodat e procedures analitike 5
 6. 6. 41. METODAT E PERGJITHSHME TE AUDITIMIT JANE:a). Metoda induktiveb). Metoda duduktivec). Metoda e pervojes ose eksperimentale42. METODA INDUKTIVE- rrjedhe nga gjuha latine “inducere” qe dmth fush shtieniset nga hulumtimi i rasteve individuale. Ne baze te hulumtimit te rasteve individualevjen deri te njohja e gjendjes se pergjitshme te afarizmit te ndermarrjes.43. METODA DUDUKTIVE- ne gjuhen latine “duducere” qe dmth nxjerr, niset ngahulumtimi i tersise se gjere te afarizmit dhe rezultateve te pergjithsme. Ne baze tehulumitimit te gjendjes se pergjitshme vjen deri te njohja e rasteve te veqanta te afarizmitte ndermarrjes.44. METODA E PERVOJES OSE EKSPERIMENTALE- ne gjuhen latine“experimentum” qe dmth ekpseriment qe bazohet ne pervojen e meparshme dhe mendihmen e akumuluar mund te percaktohet se cilave dukuri dhe lemi auditimi duhetkushtuar kujdes te madh sepske pikerisht ne kete lemi verehen parregullsi te caktuara.45. METODAT SPECIALE TE AUDITIMIT JANE :a). Metoda formaleb). Metoda materialec). Metoda progresived). Metoda retrogradee). Metoda e plote ose kontiunitetitf). Metoda e kapercimitg). Metoda direkteh). Metoda indirekte46. METODA FORMALE-hulumton a egziston harmoni ne mes te afarizmit tendermarrjes dhe raporteve te saj financiare me dispozitat ligjore, parimeve te zakonshmete afarizmit te mire dhe parimeve te kontabilitetit te rregullt. Gjithashtu hulumtohet edhepjatushmeria e llogarise.47. METODA MATERIALE- paraqet hulumtimin shum intenziv. Me kete metodehulumtohet saktesia e esences dhe permbajtjes si dhe arsyeshmeria dhe teresia endryshimeve afariste. Qellimi themelor i metodes materiale eshte hulumtimi i realitetit tevlersimit te elementeve te raporteve financiare.48. METODA PROGRESIVE-zbatohet kur egziston dyshimi i bazuar se ne raportetfinanciare nuk jane perfshire te gjitha faktet e rendesishme ekonomike ose jane perfshirene menyre te gabushme. Kjo metode niset nga kontrolla e rrjedhes se ekzekutimit dhe nepajtim me kete hulumtim te gjitha ndryshimet afariste pastaj dokumentet e kontabilitetitqe vertetohen ne baze te atyre ndryshimeve, pastaj regjistrimet ne analitik dhe sintetikdhe me ne fund tere kjo lidhet me gjendjen ne raportet financiare.49. METODA RETROGRADE-kjo metode zbatohet me orientim te kundert per dallimnga metoda progresive. Kjo procedur zakonisht sbatohet te auditimi i raporteve vjetorefinanciare. ne zbatimi e kesaj metode fillohet prej raporteve financiare, pastaj neseverehen parregullsi te caktuara hulumtohen evidencat e kontabilitetit te cilat paraprijneraporteve financiare , regjistrimeve konkrete pastaj bazat dhe ne fund hulumtohen vetemndryshimet afariste te cilat jane objekt i evidencave te kontabilitetit. Kjo metod jeprezultate me te shpejta ne krahasim me progresiven por ne nje menyre eshte siperfaqsore. 6
 7. 7. 50. METODA E PLOTE OSE KONTIUNITETIT-nenkupton perfshirjen nehulumtime ne te gjitha ndryshimet afariste qe jane krijuar ne perioda te caktuara thenshkurt, hulumtohen te gjitha ndryshimet afariste ne teere periudhen kohore .kjo metodeaplikohe shume rralle dhe kryesishte te ndermarrjet e vogela.51. METODA E KAPERCIMIT- ose metoda e auditimit permes sgjedhje se ndryshe tendryshimeve afariste qon ne qeshtjen e sgjedhjes se shembullit- mostres perkatese teauditimit.52.METODA DIREKTE-eshte e veqante per faktin se ne menyre indirekte dhe direktehulumtohet qdo ndryshim afarist qe ne ate menyre te nxirret gjykimi mbi saktesinformale dhe materiale. Kjo metode nuk sbatohet ne tere nderrmarrjen por ne teresi me tevogla orgaizative per te cilat supozohet se ekzistojne qrregullime te caktuara me qellim teeliminimit te shkaqeve te tyre.53.METODA INDIREKTE- nenkupton hulumtimin e vetem nje numri te caktuar tendryshimeve financiare nga nje teresi homogjene dhe ne kete menyr vjen deri te v lersimii teresise. PROCEDURAT ANALITIKE NE AUDITIM 54. Procedurat analitike ne auditim – sipas SNA (520) procedurat analitike paraqesinanalizen e treguesve te rendesishem dhe tendenca duke perfshire edhe rezultatet ehulumtimeve lidhur me ndryshimet dhe mardhenjet te cilat nuk jan konsekuente me tedhenat tjera te rendesishme.55. Sipas SNA procedurat analitike perfshijne : • Krahasimi i informatave financiare me informatat e periodave te kaluara • …………………me rezultatet e pritura te prognozuara dhe te buxhetit • Hulumtimi i ndervaresis ne mes te informatave te ndryshme financiare brendas periodes se kontrolluar • Krahasimi i informatave financiare te ndermarres qe kontrollohet me informatat krahasuese te cilat i takojn lemise se njejt te veprimtaris. • Hulumtimi i ndervaresis se informatave financiare me ato relevante jofinanciare56. Sipas SNA 520 procedurat analitike zbatohen : • Si ndihmes me rastin e planifikimit te llojit , orarit dhe dimenzionit te procedurave tjera te auditimit. • Si procedur argumentuese kur me zvoglimin e rrezikut te moszbulimit per percaktimet e caktuara ne raportet fin. Mund te jet shume me e suksessheme • Si pasqyr perfundimtare gjithperfshirese e raporteve financiare ne fazen perfundimtare te auditimit.57. Faza e fundit e auditimit – ne kete faz para formimit te mendimit dhe perpilimit teraportit me se shpeshti vleresohet kualiteti i raporteve financiare dhe konkludimet mbiafarizmin e ndermarrjes.58. Kontributi i procedurave analitike varet prej : • Karakteristikave te percaktimit i cili deshirohet te percaktohet • Besueshmeria edhe parashikimi i ndervaresive te pritura • Disponimi dhe besueshmeria e provave • Precizitetit te mundshem dhe rezultateve te pritura 7
 8. 8. PROCESI DHE FAZAT E AUDITIMIT :59.Te kuptuarit e entitetit dhe mjedisit ku vepron – kerkon informata per secilen prejketyre kategorive : • Natyra e entitetit • Faktoret industrial • Menaxhmenti • Qeverisja • Objektivat dhe strategjitt • Matja dhe performance • Proceset e biznesit60. Identifikimi I rreziqeve qe mund te sjellin anomaly materiale – ka te beje meidentifikimin e rreziqeve me te cilat perballen bizneset dhe qe kan ndikim ne pasqyratfinanciare.61. Vleresimi I kunderpergjigjjes se entitetit ndaj rrezikut – ka te bej me rreziqet tecilat identifikohen si te mundshme qe te rezultojn ne nnje anomaly materiale dhe mevlersimin e kunderveprimit qe duhet ber nga auditori ne menyr qe keto evitohen.62. Vleresimi I rrezikut te anomalive materiale – auditori duhet te vlereson rrezikunper sa I takon teprices se seciles llogari sepse kjo e ndihmon auditorin ne percaktimin eshtrirjes se procedurave te auditimit.63. Dizajni dhe kryerja e procedurave te auditimit –64. Vleresimi I rezultateve dhe dhenja e raporteve – auditori e ka si synim qe te bej tesigurt se anomalit e verejtura jan reduktuar ne menyr te pranueshme dhe se nuk mun tendikojn ne pasqyrat financiare. FAZAT KRYESORE TE AUDITIMIT65. Pranimi dhe vazhdimi I punes me klientin – sipas standardeve te auditimitauditoret duhet qe te themelojn politika dhe procedura per te vendosur a do te pranoj tepunoj me nje klient apo do te vazhdoj punen me klientet e deritashem.66.Themelimi I kushteve te angazhimit – ka te bej me kushtet net e cilat auditoripajohet me klientin e tije per sa I takon sherbimeve qe kryhen dhe te gjitha kushtetshkruhen ne leter angazhim.67. Paraplanifikimi – ka te bej me dy aktivitete kryesore : - percaktimi I personave te nevojshem qe do te jen anetar te skuadres qe do te kryej auditimin dhe - te siguruarit ne pavaresin e kompanis dhe skuadres qe bejn auditimin.68. Themelimi I materialit dhe vleresimi I rrezikut – ka te bej me te gjykuarit ematerialit dhe te vleresuarit e rrezikut ne menyr qe te perdoren per te percaktuar objektine auditimit .69. Planifikimi I auditimit – ka te bej me planin te cilin duhet ta pergadis auditori qeparaqet ne detaje te arsyeshme natyren,shtrirjen , dhe kohzgjatjen e auditimit.70. Mbajtja parasysh e kontrolleve te brendshme – jan proces ku ka ndikim bordi Idrejtoreve dhe ajo pjes e personelit qe ka per detyr te jap nje siguri te arsyeshme per sa itakon arritjes se objektivave si : • besueshmeri e raportimit financiar • efektiviteti dhe efiqenca operative 8
 9. 9. • te vepruarit ne perputhje me ligjet dhe rregulloret ne fuqi.71. Auditimi i proceseve te biznesit dhe i llogarive perkatese – eshte faz e gjat sepseketu kryhen edhe procedura individuale tek llogarit salldot e te cilave ka mundesi tepermbajn anomali.72. Perfundimi ose kryerja e auditimit – ka te bej me evidencat e mjaftueshme qeduhet ti ket auditori qe te arrij ne nej perfundim rreth saktesis se pasqyrave financiare.73. Dhenja e raportit te auditimit- ka te bejm me raportimin se a jan ne rregull pasqyratfinanciare dhe ai raportim mund te jet me reserve, dhe pa reserve. KUSHTET E ANGAZHIMIT TE AUDITIMIT74. Leterangazhimi duhet te permbaj : • pranimin e angazhimit nga ana e auditorit • synimin dhe fushveprimin e auditorit • shtrirjen e pergjegjesis se auditorit ndaj klientit • formen e raporteve te cilat duhet te pergaditen. STANDARDET NDERKOMBETARE TE AUDTIMIT75. SNA –te perfshijn – • standardet e pergjithshme • standardet e punes • dtandardet e raportimit76. Standardet e pergjithshme perfshijn tri standarde: - Standardi i pare i pergjithshem:pranon faktin qe nje individ duhet te ket trajnimet dhe aftesite e duhura qe te jet auditore , ku keto aftesi dhe kualifikime perfitohen nepermjet arsimimit formal,programeve te arsimimit te vazhdueshem dhe eksperiences. - Standardi i dyte i pergjitshem :kerkon qe auditoti te jet gjithmon i pavarur gjat secilit angazhim ne menyr qe ti parandaloj ato mardhenje te cilat mund ta demtojn objektivitetin e tije. - Standardi i tret i pergjithshem : ka te bej me kujdesin e duhur profesional pra ti kryej detyrat siq ja cakton profesioni i auditorit.77. Standardet e punes ne teren perfshin tri standarde : o Standardi i pare ka te bej me planifikimin dhe mbikqyrjen ne menyr te duhur i cili mund ta bej auditimin me efektiv. o Standardi i dyte kerkon qe auditori te ket kuptuar ciq duhet kontrollet e brendshme te ompanise qe po auditohet qe te mund te behet planifikimi i auditimit. o Standardi it ret ka te bej me mjaftueshmerin dhe besueshmerin e evidences qe i nevojitet auditorit.78. Standardi mbi raportimin – i kerkon auditoreve te mbajn parasysh qeshtjet • Nese pasqyrat financiare jan prezantuar ne perputhje me SKK • Nese keto standarde jan zbatuar ne menyr konsistente • Nese jan ber te gjitha shpalosjet e duhura • Cilat jan pergjegjesit qe i mer auditori dhe cili eshte karakteri i punes se tij.79. ETIKA – ka te bej me nje system ose kod te te sjellurit i cili bazohet mbi detyrat dheobligimet morale qe na tregojn menyren se si duhet te sillemi. 9
 10. 10. 80. PROFESIONALIZIMI – Ka te bej me sjelljen ,aspiratat, ose cilesit te cilat ekarakterizojn profesionin.81. PERGJEGJESIA E AUDITORIT PER GABIMET,MASHTRIMET– pasqyratfinanciare jan pergjegjesi e menaxhmentit,ndersa auditori ka pergjegjesi te jep njeopinion per to.82. TRI KONCEPTET THEMELORE NE KRYERJEN E AUDITIMIT – • Materialiteti – perkufizohet si madhesi e elementit ose gabimit te cilat mund te ndikojn ne vendimet ekonomike te marra nga ana e perdoruesve racional duke u bazuar ne pasqyrat financiare • Rreziku i auditimit – eshte reziku qe auditori pa dajshe mund te jap nje opinion auditimi te papershtateshem ne rastin kur pasqyrat financiare permbajn anomali materiale. • Evidence – ka te bej me ate se auditori per te ardhur deri te ndonje opinion mbi pasqyrat financiare duhet te perfitoj dhe vleresoj evidencen. o Pershtatshmeria – ka te bej me faktin se sa lidhje ka evidence me objektivin e auditimit ne fjal. o Besueshmeria – ka te bej me ate se a mund ti besojm evidences a jo.84. Perpjestimi i materialitetit - i ndihmon auditorit te vendos : • Llojin e procedurave qe do ti aplikoj (thelbesore apo analitike ) • Kohen e aplikimit te procedurave • Sasin e punes qe nevojitet85. HAPAT NE PLANIFIKIMIN E MATERIALITETIT – • Hapi 1 : Themelimi i nje gjykimi paraprak rreth materialitetit • Hapi 2 : perpjestimi i gjykimit paraprak te materialitetit neper salldot e llogarive individuale, grupeve te llogarive ose te transaksioneve • Hapi 3 :Vleresimi i anomalive te mundeshme dhe krahasimi me Materialitetin.86. RREZIKU I AUDITIMIT (RrA)Eshte rreziku qe ka auditori per te dhen pa dajshje nje opinion te papershtatshem pershkak te anomalive materiale qe permbajn pasqyrat financiare.87. RREZIKU I VETVETISHEM (RrV)Eshte dyshimi mbi pohimin e nje anomalie e cila eshte materiale duke supozuar se nuk kapasur asnje system kontrolli te brendshem ne veprim.88. RREAIKU I KONTROLLIT (RrK)-Eshte rreziku qe nje anomali materiale nuk dote mund te parandalohet apo te zbulohet dhe korigjohet ne kohen e duhur nga ana ekontrollit te brendshem.89. RREZIKU I MOSZBULLIMIT (RrM)-Eshte kur auditori nuk mund te zbulojndonje anmali materiale ne pasqyrat financare.Ky rrezik perbehet nga dy rrezeqe apo paqartesi : • Rreziku i mostrimit • Rreziku i mosmostrimit90. ANOMALIT- paraqesin : • Diferencat midis vleres ,menyres se klasifikimit ose paraqitjes se nje elementi dhe menyres se te paraqiturit sipas standardeve kosovare te kon. • Mungesa e ndonje elementi,llogarie ose zeri te pasqyrave financiare 10
 11. 11. • Nje shpalosje e pasq. financiare e cila nuk eshte bere ne perputhje me SKK • Mungesa e shpalosjeve te informacioneve te cilat kerkohen te shpalosen ne perputhje me SKK.91. GABIMET – Jan mungesa te tepricave ose shpalosjeve te bera pa qellim.92. MASHTRIMET - jan keqperdorime te bera me qellim dhe mund te grupohen: 1. ne raportimin mashtrues financiar 2. pervetesimin e pasurive93. RAPORTIMI MASHTRUES FINANCIAR – veprimet e meposhtme : • manipulimin,falsifikimin,ose ndryshimin e regjistrave kontabel ose te dokumenteve mbeshtetese mbi te cilat jan pergaditur pasq.financiare • keqeregjistrimi i qellimshem ose lenja jasht pasq.financiare e ngjarjeve, transaksioneve ose informative te rendesishme. • Zbatimi qellimisht i gabuar i parimeve kontabel. EVIDENCA,LLOJET E SAJ DHE DOKUMENTIMI I AUDITIMIT94. Procedurat e auditimit jane :veprime specifike te kryera nga auditori per tegrumbulluar deshmit ne menyre qe te percaktoj nese jan arritur objektivat specifike teauditimit.95. Konceptet themelore te deshmive : 1. natyra e deshmis 2. pershtatshmeria e deshmise 3. mjaftueshmeria e deshmis 4. zhvleresimi i deshmise96. Natyra e deshmise (evidences) – mund te jet FIZIKE dhe ELEKTRONIKE (p.shfaturat,qeqet,kontratat, protokollet etj.)97. Pershtatshmeria e evidences (deshmise) –evidenca konsiderohet si e pershtatshmekur eshte relevante dhe e besueshme.98. Faktoret e pergjithshem per vleresimin e besueshmeris se evidences : • pavaresia e burimit te deshmis • efektiviteti i kontrollit te brendshem • njohuria e drejtperdrejt personale e auditorit99. Vleresimi i evidences – auditori duhet te jet i hollesishem gjat kerkimit te evidencavedhe i paanshem gjat vleresimit te tyre.100. Llojet e deshmive (evidencave)te auditimit: 1. egzaminimi fizik- eshte lloj relativisht i besueshem ka te bej me numrimin e pasuris se prekshme – stoqeve,pajisjeve,parave etj 2. riekzekutimi- ka te bej me rillogaritjen e informative dhe regjistrimeve te ndryshme duke i veifikuar shumat e kolonave dhe te rreshtave. 3. dokumentimi – audituesi duhet te dokumentoj qeshtjet te cilat jane te rendesishme per sigurimin e evidencave. 4. konfirmimi- ka te bej me objektiven e vlefshmeris dhe te plotesis por jo edhe saktesin dhe klasifikimin. 5. procedurat analitike – audituesi duhet ti zbatoj ne fazat e planifikimit dhe te rishikimit te pergjithshem te auditimit. 11
 12. 12. 6. bisedat me personelin apo menaxherin e klientit – nga keto biseda mirren informata dhe nga te gjitha keto planifikojm auditimin duke u bazuar ne gjykim professional. 7. vezhgimi – konsiston ne veshtrimin e nje procesi qe kryhet nga te tjeret.101. Letrat e punes kan dy funksione baz : • sigurojn evidenc te punes se te audtuarit e cila mbeshtetet ne opinionin e tij dhe • te ndihmoj ne kryerjen dhe mbikqyrjen e auditimit102. Llojet e dosjeve te letrave te punes : • dosje te perhershme • dosje te perkohshme103. Karakteristikat e letrave te punes : • titulli • indexi dhe treguesi i referencave te terthorta • shenjimi104. Aktivitetet e fazes se planifikimit te auditimit : • percaktimi i personave te nevojshem qe te jen anetar te skuadres qe do ta kryejn auditimin. • Te sigurohet se kompania e auditimit dhe skuadra qe do te kryej auditimin te jen te pavarur.105. Karakteristikat e nje grupi te suksesshem te auditimit : • Njohurit, aftesit, eksperiencen e nevojshme ne auditime te sukseshme • I pavarur dhe objektiv • Nje perkushtim per zbatimin e planit te auditimit ne menyre efiqente dhe efektive.106. Ne qka duhet pasur kujdes para se te filloj auditimi ? • Mbledhjen e informacionit • Te kujtojn entitetin • Vleresimin e rrezikut • Percaktimin e kritereve te auditimit107.PLANIFIKIMI I AUDITIMIT-Perfshin zhvillimin e strategjis se pergjithshme dheqasje me te hollesishme persa i perket karakterit,kohzgjatjes dhe shtrirjes se auditimit.108. Gjat zhvillimit te planit te auditimit auditori zakonisht merret me : • Procedurat qe nderrmerren per te kuptuar entitetin dhe • Rezultatet e procesit te vleresimit te rrezikut.109. SNA 550 – anet konsiderohen te lidhura nese njera ane ka aftes te kontrolloj anentjeter ose te kete ndikim te rendesishem gjat marrjes se vendimeve financiare dhe afariste.110. Dokumentet juridike dhe aktet normative te shoqeris – permbajn emrin eshoqeris ,daten e themelimit, llojet dhe Shumen e kapitalit aksionar, llojet e aktiviteteveafariste etj.111. SNA 400 konstaton – auditori duhet te fitoj njohuri te kenaqshme dhe te referohetme sistemin llogaritar dhe te kontrollit intern qe tem und te perpiloj planin e auditimit dhete perpunoj nje metod efikase te auditimit. 12
 13. 13. 112. Sistemi llogaritar – paraqet permbledhjen e detyrave dhe evidencave te ndermarrjesme ane te et cilave perpunohen transaksionet si mjet i udheheqjes se evidencavefinanciare te ndermarrjes.113. Sistemi i kontrolles interne – nenkupton te gjitha politikat dhe procedurat ekontrollit intern (te brendshem) te miratuar nga drejtoria e ndermarrjes ne menyre qe tearrihet afarizmi i rregullt dhe i suksesshem i ndermarrjes.114. Funksioni intern kriteret me rendesi – • statusi organizativ, • madhesia e funksionit, • kompetenca teknike, • kujdesi professional115. Faktoret kuantitativ – ka te bej me ate se a eshte shuma e gabimit me e madhe nekrahasim me madhesin e bazave te ndermarrjes si :fitimi neto para tatimit, mjetetrrjedhese, obligimet rrjedhese, shitjet e gjithmbareshme etj.116. A ka ndikim deklerata e gabueshme ne kontrata ?Po ne rrethana te caktuara kontratat mund te imponojn dispozita ndeshkuese me qkamund ta qojn ndermarrjen ne nje situate te veshtire te vazhdoj afarizmin.117. A ndikon gabimi i paraqitur ne trendin e neto fitimit ?Qrregullimi ne ttrendin e neto fitimit do te ishte i rendesishem nese ndermarrja kashenuar shtim vjetor ose edhe renje te neto fitimit dhe pa pritur ka ardhur deri te shfaqja etrendit te kundert.118. A eshte pershkrimi i politikes llogaritare korrekte ?Pershkrimi i pasakt i kesaj politike mund te sjell deri te perfundimet e gabueshme gjatanalizes se raportit.119. A eshte publikuar shkelja e normave rregullative ?Nese eshte e sigurt se denimi per shkeljen e ketyre rregullave do te ndikoj ne zvoglimin eaftesis afariste te ndermarrjes atehere keto publikime do te jen te rendesishme.120. RREZIKU (RISKU) AUDITOR –eshte risku se auditori do te jap mendimjoadekuat ne rast se raportet financiare jann te shprehura gabimisht.121. RISKU AUDITOR PERMBAN TRI KOMPONENTE : • riskun inherent • riskun kontrollues • riskun e moszbulimit122. Risku Inherent – eshte risku ndonje salldo e llogaris eshte i nenshtrueshemdekleratave te gabueshme- gabimeve te cilat mund te jen te rendesishme, individualishtose kur te mbledhen gabimet e salldove te tjera.123. Risku i kontrollit – eshte risku se gabimi i cili mund te paraqitet ne salldo tellogaris apo te ndonje transaksioni e qe mund te jet individualisht i rendesishem nuk dote parandalohet me koh ose te zbulohet me koh.124. Risku i moszbulimit – eshte risku apo rreziku se procedura prove e auditorit nuk dote zbuloj gabimin i cili egziston ne salldon e llogarise.125. Memorandumi i planit te auditimit – eshte lajmerim me shkrim per detajet emetodes se planifikimit te auditimit dhe planit financiar. 13
 14. 14. 126. Programi i auditimit – sherben si grumbull i instruksioneve per puntoret ndihmeste kyqur ne kryerjen e auditimit dhe si mjet kontrolli dhe mjet i kryerjes konkrete tepunes.127. Mostrimi i auditimit – nenkupton aplikimin e nje procedure ne me pak se 100% tellogarive te pergjithshme apo transaksioneve te ndryshme per dhenjen e opinionit nga anae auditorit.128. Metodat me te rendesishme per zgjedhjen e mostrave jane : • mostrimi statistikor • mostrimi jo statistikor129. Mostrimi Statistikor - bazohet ne ligjin e probabilitetit ne zgjedhjen e shenimeve.130. Mostrimi jo Statistikor – bazohet ne pervojen e auditorit ne perzgjedhjen emostrave.131. Testet gjat mostrimit ne auditim – • testet per kontrollin e brendshem • testet e pavarura132. Testet per Kontrollin e brendshem :kryhen me qellim qe te sigurohen evidencat eauditimit rreth efektivitetit te struktures se sistemeve kontabel dhe kontrollit tebrendhsem.133. Zgjedha e metodes se testimit mvaret nga : 1. fushveprimi i auditimit 2. objektivat e auditimit134. Testet mbi kontrolla mund te kryhen ne : • kontrollat te pergjithshme • kontrollat e zbatimit135. Kontrollat e zbatimit mund te shkallezohen ne : • kontrollat e transaksioneve • kontrollat e regjistrave136. Testet e Pavarura – kan per qellim te sigurojn deshmite e duhura te auditimit per tezbuluar anomalit meteriale ne pasq.financiare.Auditori qe te ket deshmi te mjaftueshme duhet te perdoren qasjet vijuese si : • rishikimi dhe testimi i qasjes se menaxhmentit • berja e nje vleresimi te pavarur • rishikimi i ngjarjeve pasuese.137. KONTROLLI I BRENDSHEM – Eshte nje proces i implementuar prejmenaxhmentit dhe eshte i dizajnuar per te dhen nje siguri te arsyeshme per sa i takonketyre kategorive : • efektiviteti dhe rregulli i biznesit • besueshmeria e raportimit financiar • pershtatshmeria me rregullat dhe ligjet ne fuqi.Perbersit e kontrollit te brendshem jane : • mjedisi i kontrollit te brendshem • vleresimi i rrezikut • veprimtarit e kontrollit te brendshem • informacioni dhe komunikimi 14
 15. 15. • monitorimi138. Perfitimet nga perdorimi i teknologjis informative (TI-se) - aplikimi i njetrajtshem i rregullave te percaktuara - shkurtimi i afateve kohore, rritja e saktesis se informacionit - lehtesimi i analizave shtese te informacionit - mundesia e momitorimit me e leht etj.139. Rreziku nga perdorimi i TI-se - perdorimi ose hyrja e paaurtorizuar net e dhena te cilat qojn ne zhdukjen ,ndryshimin e tyre ne menyr te paautorizuara - ndryshime te paautorizuara te sistemeve te sistemeve apo progarameve - humbjet potenciale te te dhenave.140. Strategjit e auditimit – • strategjia e mosbesimit • strategjia e besimit141. Strategjia e mosbesimit perdoret per shkak te ketyre faktoreve: • kontrolli i brendshem nuk ben asnje pohim • kontrolli vleresohet te jet joefektiv • eshte i pamjaftueshem vleresimi i efektivitetit.142. Vleresimi i auditorit per te aplikuar nje strategji te besimit behet pas:• Identifikimit te kontrollit te brendshem i cili ben pohime per zbulimin e anomalive• Testimit te kontrolleve per te vleresuar efikasitetin e tyre.143. Arsyet pse nje auditor duhet te perfitoj kuptimin e kontrollit te brendshem : • Identifikon llojet e keqpohimeve te mundshme • Konsideron faktoret qe ndikojn ne rrezikun e keqperdorimit material • Dizajnon testet e kontrollit • Dizajnon testet thelbesore144. Metodat te cilat mund te perdoren per te dokumentuar te kuptuarit e kontrollitte brendshem : • Kopjet e manualeve te procedurave te entitetit dhe skemat organizativepershkrimet treguese • Pyetesoret e kontrollit te brendshem • Organigramet145. Pes perbersit e kontrollit te brendshem – • Mjedisi i kontrollit • Vleresimi i rrezikut • Veprimtaria e kontrollit • Informacionin dhe komunikimin • Monitorimin146. Mjedisi i kontrollit – i jep ngjyrat e veta organizates duke influencuar ndergjegjjene te punesuarve te saj ndaj kontrollit te brendshem.147. Vleresimi i rrezikut – eshte identifikimi dhe analiza e rreziqeve relevane ngaentiteti per te permbushur objektivat e veta. 15
 16. 16. 148. Aktivitetet e kontrollit – jan politika dhe procedura te cilat ndihmojnmenaxhmentin te sigurohet se direktivat zbatohen.149. Informimi dhe komunikimi – e mbeshtesin identifikimin, kembimin e informatavene nje form dhe nje korniz kohore qe mundesojn personat ti zbatojn pergjegjesit e tyre.150. Monitorimi – eshte proces qe vlereson kualitetin e kontrollit te brendshem gjatekohes.151. RAPORTI STANDARD I AUDITIMIT PERMBAN KETO ELEMENTE :Titullin , pranuesin, fjalen hyrese e cila duhet te permban :identifikimin e pasq.Financiare te audituara,pershkrimin e fushveprimit te auditimit,shprehja e mendimit , datae raportit, adresen e auditorit, dhe nenshkrimin e auditorit.152. Llojet e raportit te auditimit : • Opinioni pa reserve, Opinioni me rezerv, Refuzimi i opinionit, Opinioni i kundert.153. Opinioni pa reserve – nenkupton se auditori beson se pasqyrat financiare paraqesinne menyr te sakt ngjarjet e tanishme ekonomike te ndermarrjes per periudhen e mbuluarnga raportet e audituara.154. Opinioni me reserve – rastet kur auditori ka pasur nje kufizim te objektit ose kurpasqyrat financiare nuk jan pergaditur ne perputhje me rreguullat dhe standardetnderkombetare te auditimit.155. Refuzimi i opinionit – jepet ateher kur auditori tregon se ai nuk mund te jep opinionmbi pasq. Financiare sepse i mungoj evidencat e mjaftueshme dhe te besueshme per pasq.Financiare.156. Opinioni i kundert – citon se pasqyrat financiare nuk japin pamje te vertet tesinqert te entitetit dhe nuk jan pergaditur ne pajtim me SNK - ne.157. BAZAT E PERGADITJES DHE POLITIKAT E PERGJITHSHME TEKONTABILITETIT:Politikat e pranuara per pergaditjen e pasqyrave financiare qe perfshijn metodat ezgjedhura te kontabilitetit jan Standardet Kosovare te Kontabilitetit te aprovuara ngaBordi i Standardeve te Raportimit Financiar te Kosoves .Periudha raportuese perfshin nje periudh 12 mujore duke filluar prej janarit dheperfunduar me 31.12 te vitit afarist.158. Raportet financiare – jan pergaditur ne bazen e kostos historike, parimit akrual dheprincipit te vazhdueshmeris.159. Principi akrual – sipas ketij principi transaksionet dhe ngjarjet regjistrohen ne librakur ato kan ndodhur. 16

×