Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic

Télécharger pour lire hors ligne

Presentació sobre els fenòmens de contacte vocàlic a l'interior d'una paraula i entre paraules diferents. Transcripció fonètica dels sons

Presentació sobre els fenòmens de contacte vocàlic a l'interior d'una paraula i entre paraules diferents. Transcripció fonètica dels sons

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic (20)

Publicité

Plus par lurdessaavedra (20)

Plus récents (20)

Publicité

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic

 1. 1. Llengua catalana fàcil Gramàtica Batxillerat www.aprovarecatala.blogspot.com Lurdes Saavedra i Sans
 2. 2. FONÈTICA CATALANA 3 ELS CONTACTES VOCÀLICS Recordeu: • Lletra no és igual a so. • Un so pot ser representat per més d’una lletra. • Una lletra pot representar més d’un so. • Aquesta presentació fa referència als sons del català oriental.
 3. 3. Els sons vocàlics Tònics (7 sons) Àtons (3 sons) Graud’obertura tancat [i] [u] [i] [u] tancat Graud’obertura semitan cat [e] [o] semiobe rt [ɛ] [ɔ] [ə] mitjà obert [a] anterior central posterior anteri or central poster ior Punt d’articulació Punt d’articulació Recordeu les vocals catalanes o consulteu la presentació corresponent!
 4. 4. Contactes vocàlics Contactes vocàlics Interior d’un mot diftong triftong hiat dissimilació Entre diferents mots elisió sinalefa
 5. 5. Contactes vocàlics a l’interior del mot  Podem fer un repàs de la teoria en la presentació sobre ortografia que fa referència als diftong, triftongs i hiats.  Si ja recordem com funcionen, podem passar a transcriure les vocals.
 6. 6. Diftongs Decreixents [j, w] Creixents [j, w] lletres sons lletres sons ai: mai, sainet ei: eina, rei oi: noi, coi [máj], [səj-n’ɛt] [’ɛj-nə], [réj] [n’ɔj], [kój] gua: guant güe: ungüent- güi: pingüí guo: llenguot [gwán] [un-gwén] [piŋ-gwí] [ʎəŋ-gw’ɔt] au: cau eu: reu, neula ou: sou (ser), nou [káw] [r’ɛw],[néw-lə] [sów], [n’ɔw] qua: quant qüe: qüestió qüi: obliqüitat quo: quota [kwán] [kwəs-ti-ó] [u-bbli-gwi-tát] [kw’ɔ-tə]iu: niu ui: cuit [níw] [kújt]
 7. 7. Diftongs i, u consonants [j, w] lletres sons A inici de mot ia: iam-be ie: hie-na io: iode, io-gurt ua: wa: ua-ca-ri [jám-bə] [jé-nə] [j’ɔðə], [jwɣúr] [wə-ká-ri] Després de vocal vocal + ia: joia vocal + ie: queien vocal + io: joiós vocal + ua: creuar vocal + ue: cauen vocal + uo: [ʒ’ɔ-jə] [k’ɛ-jən] [ʒu-jós] [krə-wá] [ká-wən]
 8. 8. Triftongs i/u + a/e/ o + i/u [j, w] lletres sons guaitar Paraguai [gwəj-tá] [pa-rə-gwáj] Hiats Qualsevol combinació diferent a les anteriors [i,u] lletres sons suar creen teatre anunciar sèrie cua ciència [su-á] [Kré-ən] [te-á-trə] [ə-nun-si-á] [s‘ɛ-ri-ə] [kú-a] [si-‘ɛn-si-ə]
 9. 9. Dissimilació  Recordeu que en català oriental:  a, e àtones neutralitzen en [ə]  o, u àtones neutralitzen en [u]  Això vol dir que, en una paraula, totes les vocals que no portin accent fonètic seran àtones, per tant, les a, e = [ə] i o, u = [u]  Però en alguns casos això no passa i pronunciem  e que haurien de ser [ə] com a [e]: teatre [te-á-tr ə]  o que haurien de ser [u] com a [o]: cànon[ká-non]  D’aquesta manera diferenciem aquestes vocals d’altres sons vocàlics propers. És el fenomen de la dissimilació.
 10. 10. Contactes vocàlics entre diferents mots  Això us recordarà com comptem les síl·labes en els versos.  Es traslladen les mateixes situacions dels contactes vocàlics a l’interior del mot a contextos que impliquen més d’una paraula.  Parlem d’elisió i de sinalefa.
 11. 11. Elisió  Dues o més vocals de paraules diferents. Se’n pronuncia només una i la resta s’elideixen.  Si totes són àtones, se n’elideix una indistintament.  Si n’hi ha una de tònica, s’elideixen les àtones  S’assenyala amb una grapa.  Exemples a la propera diapositiva!
 12. 12. Elisió  Dues o més vocals de paraules diferents.  Se’n pronuncia només una i la resta s’elideixen.  Si totes són àtones, se n’elideix una indistintament.  Si n’hi ha una de tònica, s’elideixen les àtones  S’assenyala amb una grapa (la barra llarga indica la vocal que s’elideix). Elisió És una amiga estupenda --------[ə]------[ə] Qui imita el profe? ----[i]-----[ə] Quina hora és? --------[’ɔ]---[é] Demà aspira a guanyar -------[á]------[ə]
 13. 13. Sinalefa  Diftong entre vocals de paraules diferents.  Es pronuncien totes.  S’assenyala amb un arc. Sinalefa La idea és bona. --[əj] Jeu a l’herba. ---[wə] Ara ho ensuma. --[ə-wə] Hi ha humitat. [jáw]
 14. 14. Un altre dia podem parlar de...  ...l’aparell fonador  ...el vocalisme  ...diftongs i hiats  ...els contactes consonàntics I podem ampliar informació i practicar a...  ...McGrawHill  ...Anna M. Ribas  ...xtec  ...Renaixença  ...xtec exercicis  ...tinet
 15. 15. Ens trobem a aprovarecatala.blogspot.com lurdes.saavedra1@gmail.com

×