Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Liikennejärjestelmän suunnittelu uudistuu

518 vues

Publié le

Kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikennejärjestelmäpäivät. Tampere 13.-14.3.2019.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Liikennejärjestelmän suunnittelu uudistuu

 1. 1. 1 Liikennejärjestelmä- suunnittelu uudistuu Timo Kievari Kehittämisyksikön johtaja Liikennejärjestelmäpäivät 13.–14.3.2019
 2. 2. Toimintaympäristön muutokset – tulevaisuuden mahdollisuudet Ilmastonmuutos • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve • Sopeutuminen ja uudet mahdollisuudet Kehittyvä teknologia ja liikkumisen palveluistuminen • Tieto, digitaaliset palvelut • Automaatio Elinkeinoelämän ja liikkumistarpeiden murros • Globalisaatio • Kaupungistuminen ja palvelualan kasvu • Jakamistalous, kestävät valinnat
 3. 3. Tarve pitkäjänteisemmälle suunnittelulle • Kokonaisvaltainen näkemys liikennejärjestelmän kehittämiseen puuttuu • Haasteena liikenneverkkojen osalta riittämätön ja vuosittain päätettävä budjettirahoitus - ennakoimattomuus vaikeuttaa muun yhteiskunnan, erityisesti elinkeinoelämän, toimintaa • Maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehty pitkään liikennejärjestelmätyötä ja -suunnitelmia • Ennakoitavampaa liikennejärjestelmä- suunnittelua, vaikuttavampia investointeja infrastruktuuriin sekä resursseja sen ylläpitoon
 4. 4. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä • Edistää pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua • Antaa lähtökohtia maakunnissa ja alueilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnitteluun • Maanteiden yhtenäinen palvelutasomäärittely ja laatuvaatimukset koko maahan
 5. 5. ”Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä muodostuvaa kokonaisuutta.” ”Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.” Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)
 6. 6. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) Valtakunnallisen liikenne- järjestelmäsuunnitelman sisältö • Liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toiminta- ympäristöä koskeva arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. • 12 vuodeksi laadittava ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä. Ohjelman tulee lisäksi sisältää liikennejärjestelmää koskeva valtion rahoitusohjelma. • Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristö- vaikutusten arviointi.
 7. 7. Tienpidon laadun varmistaminen • Tienpitoa koskevat yleiset laatutavoitteet ja -vaatimukset on koottu yhteen ja päivitetty • Matkojen ja kuljetusten palvelutasosta ja kunnossapidon tasosta uudet säännökset: määritellään matkojen ja kuljetusten palvelutaso ja kunnossapidon taso kolmeen tasoon • Tienpidon valvonnan osalta säännökset tienpitäjän ja ELY:n omavalvonnasta ja Liikenne- ja viestintäviraston viranomaisvalvonnasta sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmästä • Tienpidon suunnittelun osalta hankearviointia ja suunnitteluperusteita koskevia käytäntöjä lakiin
 8. 8. Virastojen muuttuneet roolit
 9. 9. Ministeriön ja virastojen roolit valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa V Ä Y L Ä V I R AS TO Väylänpidon asiantuntija L I I K E N N E - J A V I E S T I N T Ä M I N I S T E R I Ö Vastaa valmistelusta L I I K E N N E - J A V I E S T I N T Ä V I R AS TO Tilatieto ja strategiset ohjelmat
 10. 10. Valmistelijat liikenne- ja viestintäministeriössä 10 Valmisteluvastuu ja koordinaatio verkko-osastolla • Sabina Lindström, ylijohtaja • Timo Kievari, yksikön johtaja • Hanna Perälä • Kaisa Kuukasjärvi • Tuire Valkonen (vaikutusten arviointi) Vastuuhenkilöt muilla osastoilla • Kirsi Miettinen (tieto-osasto) • Saara Reinimäki (palveluosasto) • Niko-Matti Ronikonmäki (konserniohjausosasto)
 11. 11. Valmistelijat Liikenne- ja viestintävirastossa ja Väylävirastossa 11 Liikenne- ja viestintävirastossa koordinaatio liikennejärjestelmä- osastolla • Kirsi Pulkamo, osastopäällikkö • Asta Tuominen, yksikönpäällikkö • Anni Rimpiläinen • Tuomo Suvanto (vaikutusten arviointi) Väylävirastossa koordinaatio liikenne ja maankäyttö -osastolla • Anna Saarlo, johtaja • Tapio Ojanen, apulaisjohtaja • Pekka Ovaska • Aimo Huhdanmäki (vaikutusten arviointi)
 12. 12. Hankeyhtiöiden rooli Valtio perustanut Pohjolan Rautatiet Oy:n, joka muodostaa myöhemmin konsernin perustamalla tytäryhtiöitä • Hankeyhtiö Suomi-rata (16 milj. €) • Hankeyhtiö Turun tunnin juna (10 milj. €) • Kalustoyhtiö (71 milj. €) • Rail Baltica -yhtiö (2 milj. €) Hankeyhtiöiden toteuttamat hankkeet koordinoidaan valtakunnallisen liikenne- järjestelmäsuunnitelman laatimisen yhteydessä Hankeyhtiöt eivät supista tai rajoita 12-vuotisen valtakunnallisen liikenne- järjestelmäsuunnitelman valtion rahoitusohjelmaa
 13. 13. Jatkuva ja rullaava prosessi
 14. 14. Uusi strateginen suunnittelutaso pitkäjänteiseen kehittämiseen 14
 15. 15. 15 Kiitos! lvm.fi @lvmfi #vljs2020

×