Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)

Сургуулийн бие
       даасан байдал-
        сургуульд
        суурилсан
        хичээлийн
        судалгааН.Оюунцэцэг (МУИС-ийн МДССТ)

        Улаанбаатар, 2012.11.19
Агуулга: Сургуулийн бие даасан байдлыг хангах
 нэг арга зам нь сургуульд суурилсан хичээлийн
          судалгаа мөн
• Сургуулийн сургалт ямар байх ѐстой вэ?
• Зорилго, зорилт, эрхэм зорилгыг хэрхэн
 тодорхойлох вэ?
• Зорилгод хандах хандлага юу вэ?
• Эрхэм зорилго ба хичээлийн зорилго
• Зарим орны жишээ баримт
• Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа
 гэж юу вэ?
Төслийн танилцуулга
• Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга
 зүйн хөгжил” (I шат, 2006-2009) төсөл
• “Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн
 дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх (II шат8
 2010-2013)” төсөл Сургууль дээрээ багш нар хамтран бие дааж
 мэргэжлээ дээшлүүлэх нэг, үр ашигтай арга зам
 болсон хичээлийн судалгааны арга зүйд суралцсан
 Гэвч багшлахуйн арга зүйн шинэчлэлд “Эцэс төгсгөл”
 үгүй бөгөөд тасралтгүй хийх шаардлагатай
“Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх
     тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл           Сэлэнгэ
     Завхан   Булган     Дорнод
                УБ
Сургууль-бие даасан байдал
• Сонирхолтой газар    • Материаллаг
• Хүүхэд боловсрон     • Санхүүгийн
 хөгжих газар       • Удирдлагын тогтолцоо
• Боловсролын талбар    • Үйл ажиллагаа
• Гэх мэт         • Тавьсан зорилт
Төрөл, хэлбэр:       • Сургуулийн
 –  Улсын, хувийн     киррикюлим
 –  Цогцолбор, ердийн  • Гэх мэт
 –  Ахлах, суурь, бага
 –  Хот, сум, багийн


  Дээрээс доош чиглэсэн-Доороос дээш чиглэсэн
Сургуулийн эрхэм зорилгын үүрэг

• Удирдан чиглүүлэх
• Багш нараас суралцагчдын хүлээж буй хүлээлтийг
 биелүүлэх
• Хичээлийн сэдвийн төлөвлөгөө багш нарт тодорхой
 байхад нь тусалдаг• Сургалтыг зохион байгуулахад
• Багшийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Эрхэм зорилго янз бүрээр томьѐологдож
       болох уу?
Ж1: тойм байдлаар: “Үнэлгээ ямар байх
вэ?”, “манай сургуульд суралцагчийг хэрхэн
бэлтгэх вэ?” гэх мэт
Ж2: мэргэжлийн түвшинд өвөрмөц
онцлогтойгоор “Шинжлэх ухааны концепцийг
ойлгох байгалийн ухааны ойлголт”
Ж3: хүүхдэд хандсан, Судлахуйн баяр
баясгалан

    Суралцагчийн хэрэгцээ, үр дүн чиглэсэн
            байх
Шинэ Монгол”сургуулийн эрхэм зорилго
“Шинэ зуун –Шилдэг боловсрол” уриан дор XXI
зуунд Монгол орныг нуруундаа үүрч явах, ирээдүйн
удирдагчдыг бэлтгэхэд шаардлагатай бүрэн дунд
боловсролыг чанартай олгох


  БГД-н 28-р сургуулийн эрхэм зорилго
 Өөртөө итгэлтэй, ухаалаг, эрүүл, зөв хүн
       төлөвшүүлэх
Зорилт:
     Хүүхэд бүрт урам зориг
     Багш бүрт шилдэг арга
     Эцэг эх бүрт сэтгэл ханамж
МУИС-ийн түшиц байгалийн ухааны
 гүнзгийрүүлсэн сургалтай 113-р сургууль
Эрдэм боловсролтой
Эрүүл бие бялдартай
Эх орондоо хайртай
Эрхэмсэг монгол хүнийг төлөвшүүлнэ.
 Хан - Уул дүүргийн 10 - р сургуулийн эрхэм
         зорилго
      Эрхэм баян эх орон
      Элбэг баян эрдэм ном
      Хүнлэг ариун сэтгэл
Токио ГИС-ийн харъяа Коганэй бага
сургуулийн
 дэд захирал Сэкита Ёшихирогийн
лекцээс авлаа.
 Боловсролын зорилт         Сургуулийн онцлог
• Өөдрөг сэтгэлтэй бусдыг      ① Оюутны багшлах дадлагын түшиц
  хайрлан хүндэтгэдэг       бааз
  хүүхэд              ② Судалгааны туршилт хийж үр дүнг
• Тунгаан боддог хүүхэд       баталдаг
• Бие сэтгэлийн тэнхээтэй      ③ Зусланд хамт олноороо явах
  хүүхэд              боломжтой
Сургуулийн
билэг тэмдэг
Надешико цэцэг
Хөл бөмбөгийн эмэгтэй баг 「 Надешико Japan」
「Надешико」бол хуурай муу хөрсөнд ч үзэсгэлэнтэй сайхнаар цэцэглэж чаддаг тул,
「Хүчтэй」мөн「Хатуужил, тэсвэртэй」-н билэг тэмдэг болдог.                  Токио ГИС-ийн харъяа Коганэй бага сургуулийн
                  дэд захирал Сэкита Ёшихирогийн лекцээс авлаа.
Анхаарах зүйл:
• Юунд суралцах
• Юуг өөрчлөх
• Юуг онцлох
Тухайлбал, эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд
хичээлийн төлөвлөгөөг яавал илүү нөлөөтэй
байх вэ?
Хичээлийг хэрхэн үр нөлөөтэй болгох вэ?
Сургалтын агуулгад хамгийн чухал зүйл юу
вэ?

!  Боловсролын ерөнхий зорилт буюу төрийн
   бодлого, сургуулийн тогтолцооны зорилтуудтай нийцэж
   байх ѐстой
Эрхэм зорилгыг томьѐолоход
       асуух асуулт:

• Хувь хүний болон нийгмийн хэрэгцээг танай
 сургууль хэр харгалзаж үздэг вэ?
• Бид ЕБ, мэргэжлийн боловсрол, онолын
 мэдлэгийг тэнцвэртэй олгож байна уу?
• Бид аль төрлийн хичээлийг илүү онцолж байна
 вэ?
• Үндэсний эрх ашиг, дээд зэргийн ѐс
 суртахууны аль нь илүү чухал вэ?
• Бид хувийн авьяас чадвар эсвэл амьдралдаа
 тохирсон сонголт хийхэд нь түлхэц өгөх ѐстой
 юу? Гэх мэтээр асуудалд олон талаас хандах
 ѐстой
Жишээ: Фүчюү дүүргийн фүчюү 3 дугаар
бага сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
I. Сургуулийн зорилт


Эрч хүчтэй сэтгэл тэнүүн аж төрөх хүүхэд
багачуудыг бэлтгэн гаргах сургуулийн орчинг
бүрдүүлэх
   Судлахуйн баяр баясгалан, шамдан
     суралцахуйн хөөр зугаа
II. Дунд хугацааны зорилт ба авах арга хэмжээ 1. Баттай мэдлэг чадвар олгоход чиглэсэн сургалтын
 үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх (6 үйл бий)
 1.1 Үндэс суурийг бат суулгах (унших, бичих, тооцоолон
 бодох чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн багшлах арга зүйг
 хэвшүүлэх )
 …
 5. Нээлттэй сургууль буй болгох явдлыг
 эрчимжүүлэх гэх мэт (3 үйл)
 6. Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй сургалтын үйл
 ажиллагааг эрчимжүүлэх (3 хэсэг үйл)
III. Энэ жилийн үйл ажиллагааны зорилт ба
авах арга хэмжээ


 Дээрх үйл ажиллагааг нарийвчилан задалж төлөвлөсөн
 байна.
 Жишээлбэл: “Хичээлийг сайжруулах”-ын тулд
 • Сургуулийн судалгааг хөгжүүлэх
 • Долоо хоногийн төлөвлөгөөг боловсруулж
  сургуулийн удирдлагын зүгээс чиглүүлэх
 • Хичээлийг зугаатай, ойлгомжтой болгох
 • Багшлахуйн үр өгөөжийг дээшлүүлэх хамтын
  ажиллагааны тогторлцоог бататгах
 • Хичээлд ажиглалт хийх
Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа
 Хичээлийн судалгаагаар дамжуулан сургууль
 дээрээ арга зүйн шинэчлэлд оролцох нь
 сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа юм

• Бүх сургуулиуд зорилго, зорилтоо биелүүлэхийн тулд
 сургуулийнхаа хэмжээнд нийтлэг сэдэв сонгон хичээлийн
 судалгаа зохион байгуулдаг. Жишээ, “Хүүхдүүддээ
 харилцааны чадвар суулгая” гэсэн сэдэв сонгосон бол бүх
 судлагдахуунаар нэгэн зэрэг хичээлийн судалгаа зохион
 байгуулна.
• Сургуулийг өөрийн онцлогтой хөгжүүлэхэд ийнхүү
 хичээлийн судалгааг идэвхитэй ашиглана.
• Сургуулийн удирдлага, бүх хамт олон тодорхой үүрэгтэй
 оролцоно.
• Ажлаа хэд хэдэн жилээр төлөвлөнө
Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгааг
        явуулах алхам

    Cургуулийн эрхэм зорилго, зорилго, зорилт


Хүүхдийнхээ байдалд судалгаа хийнэ

Судалгааны сэдвээ сонгох


Зөв төлөвшсөн хүүхэд ямар байх ѐстойг тодорхойлно

                    Бүх судалгааны дэд
Судалгааныхаа таамаглалыг      тэнхим болон бүх хичээл
    дэвшүүлэх             дээр хамтрах

            Тайлагнах үе шат
Фүчюү 4-р бага сургууль             Тама 3-р бага сургууль

Хичээл      “Суралцахуйн баясгалан, Сурч мэдэхийн     Ухаалаг, Зөв, Эрч хүчтэй
сургалтын    давуу тал, Эелдэг зан чанар”
зорилт

Судалгааны    “Харилцааны чадвар эзэмшүүлэн, санаа     Багш болон сурагчидтай эелдэг дотно
сэдвээ сонгох  бодлоо харилцан илэрхийлэх чадвартай      харилцаж, идэвхи чармайлттай суралцдаг
        хүүхэд” болгон төлөвшүүлье.          хүүхэд болгон хөгжүүлэх (Байгалийн ухаан) -
                                Асуудлыг шийдвэрлэж сургах
Зөв       1,2-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, хэлэх   “Ойлголт авах”, “Таамаглах”, “Бататгах”,
төлөвшсөн      гэсэн зүйлээ хэлж чаддаг хүүхэд      “Дүгнэх” бүх үе шатуудад бага, дунд, ахлах
хүүхэд ямар   3,4-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, бодол   ангийн хүүхэд тус бүрийг хэрхэн хөгжүүлэхээ
байх ѐстойг     санаагаа хэлж чаддаг хүүхэд        тодорхойлох.
тодорхойлно   5,6-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, тунгаан
          бодож чаддаг хүүхэд

Судалгааны   Багш хүүхдийнхээ “Харилцааны чадварыг     Байгалийн ухааны хичээлээр асуудлыг
таамаглалаа   хөгжүүлэх”-эд чиглэсэн ажлаа өдөр бүр     шийдвэрлэж сургах ажлыг тасралтгүй,
дэвшүүлнэ    давтан хийлгэдэг. Ингэснээр, хүүхдийн     төлөвлөгөөтэй зохион байгуулснаар, урам
        харилцааны чадвар (ярих, сонсох) хөгжинө.   зоригтой суралцдаг хүүхэд болгон хөгжүүлж
                                чадна.

Судалгааны   ・ Саналаа бичихэд хялбар ажлын хуудас     ・”Илрүүлэх”, “Харьцуулах”, “Жиших” зэрэг
агуулга     ашиглах                    үйл ажиллагааг оруулах.
(1,2-р ангийн  ・Багш өөрөө “Сайн сонсох арга”-ын үлгэр    ・”Ойлголт авах”, “Бататгах”, “Дүгнэх” гэсэн
жишээ)      жишээ байх                   дарааллын дагуу хичээлийг явуулж, асуудал
        ・ 3-4 хүүхдийг нэг баг болгон харилцан     шийдвэрлэх чадварыг эзэмшүүлэх.
         ярилцах цаг өгөх.
Тайлагнах үе шат
2-3 жилд 1 удаа зохион байгуулах

• Нээлттэй зохион байгуулах (Боловсролын чиглэлийн
 сонин сэтгүүл, вебсайтад нийтлэх)
• Судалгааны тайлангийн сэтгүүл гаргах (Судалгааны үр
 дүн болон судалгаат хичээлийн хөтөлбөр)
• Хурал зохион байгуулах, илтгэл хэлэлцүүлэх
• Дүгнэлт бичих
• Гэх мэт олон хэлбэрийн сурталчлах үйл ажиллагаа явуулах
!        Анхаарах зүйл
• Нэг буюу хэд хэдэн жилийн турш зохион
 байгуулах судалгааны залгамж холбоотой
 төлөвлөгөөнд тулгуурлах.
• Уг төлөвлөгөг судалгаа хийх баг
 боловсруулан, багш нараар хүлээн
 зөвшөөрүүлсэн байх.
• Хичээлийг багшаас хүүхэд рүүгээ чиглэсэн
 буюу “Дээрээс доошоо” бус “Доороосоо
 дээшээ” чиглэсэн хичээл болгон өөрчлөх
• Сургуульд суурилсан хичээлийн
 судалгаа, хичээлийн судалгаа ялгаатай гэдгийг
Дүгнэлт

• Сургуулийн бие даасан байдлыг хөгжүүлэх
 арга зам нь сургуулийн киррикюлимийг
 хөгжүүлэх явдал
• Сургуулийн киррикюлим нь сургууль бүр бие
 дааж, онцлогтой хөгжихийг дэмжинэ
• Сургуулийн   киррикюлимийг    сургуульд
 суурилсан хичээлийн судалгаагаар хөгжүүлнэ.
• Сургууль, сургуулийн киррикюлим нь зөвхөн
 хүүхдийн төлөө байна.
• Сургуулийн    киррикюлимийн    зорилго
 биелэгддэг байна.
Анхааран сонссонд баярлалаа
1 sur 23

Recommandé

хичээлийн судалгаа гэж юу вэ par
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэtungalag
28.8K vues17 diapositives
хичээлийн судалгаа par
хичээлийн судалгаахичээлийн судалгаа
хичээлийн судалгааshaagaa
3.5K vues12 diapositives
хичээлд анализ хийх тухай par
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
15.6K vues24 diapositives
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ par
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэBaterdene Tserendash
6.2K vues23 diapositives
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл par
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлurangua85
14.2K vues9 diapositives
Negj Hicheeliin Erh Zui par
Negj Hicheeliin Erh ZuiNegj Hicheeliin Erh Zui
Negj Hicheeliin Erh ZuiJavzandulam
2.1K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Сургалтын нэгэн арга par
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
5K vues9 diapositives
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь par
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньtumendemberel sandag
4.1K vues13 diapositives
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх par
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхТеле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхGombojav Oyungerel
744 vues27 diapositives
Илтгэл par
ИлтгэлИлтгэл
Илтгэлsurenee
8.2K vues32 diapositives
Багшийн ээлжит хичээлийн заах аргын сонголт par
Багшийн ээлжит хичээлийн заах аргын сонголтБагшийн ээлжит хичээлийн заах аргын сонголт
Багшийн ээлжит хичээлийн заах аргын сонголтᠯᠣᠪᠰᠠᠡ ᠯᠦᠦ
3.1K vues12 diapositives
Negj hicheel zovlogoo par
Negj hicheel zovlogooNegj hicheel zovlogoo
Negj hicheel zovlogoomoogii102
4.2K vues12 diapositives

Tendances(20)

сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь par tumendemberel sandag
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх par Gombojav Oyungerel
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхТеле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Илтгэл par surenee
ИлтгэлИлтгэл
Илтгэл
surenee8.2K vues
Negj hicheel zovlogoo par moogii102
Negj hicheel zovlogooNegj hicheel zovlogoo
Negj hicheel zovlogoo
moogii1024.2K vues
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь par Gombojav Oyungerel
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих ньБагш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь
суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн par otgoo_6143
суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чингэлтэй дүүргийн нэгдсэнсуурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн
суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн
otgoo_6143413 vues
сурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэх par tseegii6
сурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэхсурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэх
сурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэх
tseegii68.6K vues
Targets for 2012 2013 as final 2 par tungalag
Targets for 2012 2013 as final 2Targets for 2012 2013 as final 2
Targets for 2012 2013 as final 2
tungalag7.2K vues
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд par bayja
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
bayja7.5K vues

En vedette

Suis iin uil ajillagaand khyanalt-shinjilgee unelgee khiikh juram par
Suis iin uil ajillagaand khyanalt-shinjilgee unelgee khiikh juramSuis iin uil ajillagaand khyanalt-shinjilgee unelgee khiikh juram
Suis iin uil ajillagaand khyanalt-shinjilgee unelgee khiikh juramСүхээгийн Даваасүрэн
675 vues38 diapositives
Hicheeliin sudalgaa par
Hicheeliin sudalgaaHicheeliin sudalgaa
Hicheeliin sudalgaamaagii979797
2.7K vues25 diapositives
Strategic alignment of the department of marketing par
Strategic alignment of the department of marketing Strategic alignment of the department of marketing
Strategic alignment of the department of marketing Kassandra Carbajal
327 vues11 diapositives
анхны сэтгэгдэл par
анхны сэтгэгдэланхны сэтгэгдэл
анхны сэтгэгдэлBayarmaa Anu
4.6K vues19 diapositives
Swot шинжилгээ par
Swot шинжилгээSwot шинжилгээ
Swot шинжилгээЛхагвасүрэн Сэр-Од
2.2K vues1 diapositive
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ par
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМChuka Davaanyam
24.6K vues16 diapositives

En vedette(12)

Strategic alignment of the department of marketing par Kassandra Carbajal
Strategic alignment of the department of marketing Strategic alignment of the department of marketing
Strategic alignment of the department of marketing
анхны сэтгэгдэл par Bayarmaa Anu
анхны сэтгэгдэланхны сэтгэгдэл
анхны сэтгэгдэл
Bayarmaa Anu4.6K vues
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ par Chuka Davaanyam
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
Chuka Davaanyam24.6K vues
4 цаг par nansaaa
4 цаг4 цаг
4 цаг
nansaaa8.5K vues
эцэг эхийн судлгаа par jobshig
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгаа
jobshig16.5K vues
эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бүтээл par serod_8908
эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бүтээлэрдэм шинжилгээ, судалгаа, бүтээл
эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бүтээл
serod_890815K vues
судалгаа тайлан жишээ par Enkhbold Ebo
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээ
Enkhbold Ebo43.5K vues

Similaire à Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)

JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь par
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
11.7K vues31 diapositives
Biologi shu 2014 par
Biologi shu 2014Biologi shu 2014
Biologi shu 2014Odon Ch
1.7K vues23 diapositives
Iltgel mhuz 2014 par
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
466 vues35 diapositives
Iltgel mhuz 2014 par
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
745 vues35 diapositives
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил par
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилХичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
12K vues18 diapositives
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн par
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнSGS
19.8K vues36 diapositives

Similaire à Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)(20)

Biologi shu 2014 par Odon Ch
Biologi shu 2014Biologi shu 2014
Biologi shu 2014
Odon Ch1.7K vues
Iltgel mhuz 2014 par Odon Ch
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch466 vues
Iltgel mhuz 2014 par Odon Ch
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch745 vues
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн par SGS
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
SGS19.8K vues
Fukuchi sensei's lesson study par oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08337 vues
Fukuchi sensei's lesson study par oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08547 vues
Surgaltiin bodlogo eo nalaikh par Odon Ch
Surgaltiin bodlogo eo  nalaikhSurgaltiin bodlogo eo  nalaikh
Surgaltiin bodlogo eo nalaikh
Odon Ch580 vues
2015 uyanga par Ireedui12
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
Ireedui121.9K vues

Plus de lxagvaochir_sh

илтгэл2012 par
илтгэл2012илтгэл2012
илтгэл2012lxagvaochir_sh
460 vues20 diapositives
Ugzuin zadlal par
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28.3K vues12 diapositives
Ugzuin zadlal par
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
893 vues12 diapositives
Ugzuin zadlal par
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
1.8K vues12 diapositives
Hicheel talbai par
Hicheel talbaiHicheel talbai
Hicheel talbailxagvaochir_sh
7.4K vues11 diapositives
т хичээл par
т хичээлт хичээл
т хичээлlxagvaochir_sh
238 vues13 diapositives

Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)

 • 1. Сургуулийн бие даасан байдал- сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа Н.Оюунцэцэг (МУИС-ийн МДССТ) Улаанбаатар, 2012.11.19
 • 2. Агуулга: Сургуулийн бие даасан байдлыг хангах нэг арга зам нь сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа мөн • Сургуулийн сургалт ямар байх ѐстой вэ? • Зорилго, зорилт, эрхэм зорилгыг хэрхэн тодорхойлох вэ? • Зорилгод хандах хандлага юу вэ? • Эрхэм зорилго ба хичээлийн зорилго • Зарим орны жишээ баримт • Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа гэж юу вэ?
 • 3. Төслийн танилцуулга • Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил” (I шат, 2006-2009) төсөл • “Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх (II шат8 2010-2013)” төсөл Сургууль дээрээ багш нар хамтран бие дааж мэргэжлээ дээшлүүлэх нэг, үр ашигтай арга зам болсон хичээлийн судалгааны арга зүйд суралцсан Гэвч багшлахуйн арга зүйн шинэчлэлд “Эцэс төгсгөл” үгүй бөгөөд тасралтгүй хийх шаардлагатай
 • 4. “Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл Сэлэнгэ Завхан Булган Дорнод УБ
 • 5. Сургууль-бие даасан байдал • Сонирхолтой газар • Материаллаг • Хүүхэд боловсрон • Санхүүгийн хөгжих газар • Удирдлагын тогтолцоо • Боловсролын талбар • Үйл ажиллагаа • Гэх мэт • Тавьсан зорилт Төрөл, хэлбэр: • Сургуулийн – Улсын, хувийн киррикюлим – Цогцолбор, ердийн • Гэх мэт – Ахлах, суурь, бага – Хот, сум, багийн Дээрээс доош чиглэсэн-Доороос дээш чиглэсэн
 • 6. Сургуулийн эрхэм зорилгын үүрэг • Удирдан чиглүүлэх • Багш нараас суралцагчдын хүлээж буй хүлээлтийг биелүүлэх • Хичээлийн сэдвийн төлөвлөгөө багш нарт тодорхой байхад нь тусалдаг • Сургалтыг зохион байгуулахад • Багшийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • 7. Эрхэм зорилго янз бүрээр томьѐологдож болох уу? Ж1: тойм байдлаар: “Үнэлгээ ямар байх вэ?”, “манай сургуульд суралцагчийг хэрхэн бэлтгэх вэ?” гэх мэт Ж2: мэргэжлийн түвшинд өвөрмөц онцлогтойгоор “Шинжлэх ухааны концепцийг ойлгох байгалийн ухааны ойлголт” Ж3: хүүхдэд хандсан, Судлахуйн баяр баясгалан Суралцагчийн хэрэгцээ, үр дүн чиглэсэн байх
 • 8. Шинэ Монгол”сургуулийн эрхэм зорилго “Шинэ зуун –Шилдэг боловсрол” уриан дор XXI зуунд Монгол орныг нуруундаа үүрч явах, ирээдүйн удирдагчдыг бэлтгэхэд шаардлагатай бүрэн дунд боловсролыг чанартай олгох БГД-н 28-р сургуулийн эрхэм зорилго Өөртөө итгэлтэй, ухаалаг, эрүүл, зөв хүн төлөвшүүлэх Зорилт: Хүүхэд бүрт урам зориг Багш бүрт шилдэг арга Эцэг эх бүрт сэтгэл ханамж
 • 9. МУИС-ийн түшиц байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалтай 113-р сургууль Эрдэм боловсролтой Эрүүл бие бялдартай Эх орондоо хайртай Эрхэмсэг монгол хүнийг төлөвшүүлнэ. Хан - Уул дүүргийн 10 - р сургуулийн эрхэм зорилго Эрхэм баян эх орон Элбэг баян эрдэм ном Хүнлэг ариун сэтгэл
 • 10. Токио ГИС-ийн харъяа Коганэй бага сургуулийн дэд захирал Сэкита Ёшихирогийн лекцээс авлаа. Боловсролын зорилт Сургуулийн онцлог • Өөдрөг сэтгэлтэй бусдыг ① Оюутны багшлах дадлагын түшиц хайрлан хүндэтгэдэг бааз хүүхэд ② Судалгааны туршилт хийж үр дүнг • Тунгаан боддог хүүхэд баталдаг • Бие сэтгэлийн тэнхээтэй ③ Зусланд хамт олноороо явах хүүхэд боломжтой
 • 11. Сургуулийн билэг тэмдэг Надешико цэцэг Хөл бөмбөгийн эмэгтэй баг 「 Надешико Japan」 「Надешико」бол хуурай муу хөрсөнд ч үзэсгэлэнтэй сайхнаар цэцэглэж чаддаг тул, 「Хүчтэй」мөн「Хатуужил, тэсвэртэй」-н билэг тэмдэг болдог. Токио ГИС-ийн харъяа Коганэй бага сургуулийн дэд захирал Сэкита Ёшихирогийн лекцээс авлаа.
 • 12. Анхаарах зүйл: • Юунд суралцах • Юуг өөрчлөх • Юуг онцлох Тухайлбал, эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд хичээлийн төлөвлөгөөг яавал илүү нөлөөтэй байх вэ? Хичээлийг хэрхэн үр нөлөөтэй болгох вэ? Сургалтын агуулгад хамгийн чухал зүйл юу вэ? ! Боловсролын ерөнхий зорилт буюу төрийн бодлого, сургуулийн тогтолцооны зорилтуудтай нийцэж байх ѐстой
 • 13. Эрхэм зорилгыг томьѐолоход асуух асуулт: • Хувь хүний болон нийгмийн хэрэгцээг танай сургууль хэр харгалзаж үздэг вэ? • Бид ЕБ, мэргэжлийн боловсрол, онолын мэдлэгийг тэнцвэртэй олгож байна уу? • Бид аль төрлийн хичээлийг илүү онцолж байна вэ? • Үндэсний эрх ашиг, дээд зэргийн ѐс суртахууны аль нь илүү чухал вэ? • Бид хувийн авьяас чадвар эсвэл амьдралдаа тохирсон сонголт хийхэд нь түлхэц өгөх ѐстой юу? Гэх мэтээр асуудалд олон талаас хандах ѐстой
 • 14. Жишээ: Фүчюү дүүргийн фүчюү 3 дугаар бага сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө I. Сургуулийн зорилт Эрч хүчтэй сэтгэл тэнүүн аж төрөх хүүхэд багачуудыг бэлтгэн гаргах сургуулийн орчинг бүрдүүлэх Судлахуйн баяр баясгалан, шамдан суралцахуйн хөөр зугаа
 • 15. II. Дунд хугацааны зорилт ба авах арга хэмжээ 1. Баттай мэдлэг чадвар олгоход чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх (6 үйл бий) 1.1 Үндэс суурийг бат суулгах (унших, бичих, тооцоолон бодох чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн багшлах арга зүйг хэвшүүлэх ) … 5. Нээлттэй сургууль буй болгох явдлыг эрчимжүүлэх гэх мэт (3 үйл) 6. Эрсдэлийн удирдлага, аюулгүй сургалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх (3 хэсэг үйл)
 • 16. III. Энэ жилийн үйл ажиллагааны зорилт ба авах арга хэмжээ Дээрх үйл ажиллагааг нарийвчилан задалж төлөвлөсөн байна. Жишээлбэл: “Хичээлийг сайжруулах”-ын тулд • Сургуулийн судалгааг хөгжүүлэх • Долоо хоногийн төлөвлөгөөг боловсруулж сургуулийн удирдлагын зүгээс чиглүүлэх • Хичээлийг зугаатай, ойлгомжтой болгох • Багшлахуйн үр өгөөжийг дээшлүүлэх хамтын ажиллагааны тогторлцоог бататгах • Хичээлд ажиглалт хийх
 • 17. Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа Хичээлийн судалгаагаар дамжуулан сургууль дээрээ арга зүйн шинэчлэлд оролцох нь сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа юм • Бүх сургуулиуд зорилго, зорилтоо биелүүлэхийн тулд сургуулийнхаа хэмжээнд нийтлэг сэдэв сонгон хичээлийн судалгаа зохион байгуулдаг. Жишээ, “Хүүхдүүддээ харилцааны чадвар суулгая” гэсэн сэдэв сонгосон бол бүх судлагдахуунаар нэгэн зэрэг хичээлийн судалгаа зохион байгуулна. • Сургуулийг өөрийн онцлогтой хөгжүүлэхэд ийнхүү хичээлийн судалгааг идэвхитэй ашиглана. • Сургуулийн удирдлага, бүх хамт олон тодорхой үүрэгтэй оролцоно. • Ажлаа хэд хэдэн жилээр төлөвлөнө
 • 18. Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгааг явуулах алхам Cургуулийн эрхэм зорилго, зорилго, зорилт Хүүхдийнхээ байдалд судалгаа хийнэ Судалгааны сэдвээ сонгох Зөв төлөвшсөн хүүхэд ямар байх ѐстойг тодорхойлно Бүх судалгааны дэд Судалгааныхаа таамаглалыг тэнхим болон бүх хичээл дэвшүүлэх дээр хамтрах Тайлагнах үе шат
 • 19. Фүчюү 4-р бага сургууль Тама 3-р бага сургууль Хичээл “Суралцахуйн баясгалан, Сурч мэдэхийн Ухаалаг, Зөв, Эрч хүчтэй сургалтын давуу тал, Эелдэг зан чанар” зорилт Судалгааны “Харилцааны чадвар эзэмшүүлэн, санаа Багш болон сурагчидтай эелдэг дотно сэдвээ сонгох бодлоо харилцан илэрхийлэх чадвартай харилцаж, идэвхи чармайлттай суралцдаг хүүхэд” болгон төлөвшүүлье. хүүхэд болгон хөгжүүлэх (Байгалийн ухаан) - Асуудлыг шийдвэрлэж сургах Зөв 1,2-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, хэлэх “Ойлголт авах”, “Таамаглах”, “Бататгах”, төлөвшсөн гэсэн зүйлээ хэлж чаддаг хүүхэд “Дүгнэх” бүх үе шатуудад бага, дунд, ахлах хүүхэд ямар 3,4-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, бодол ангийн хүүхэд тус бүрийг хэрхэн хөгжүүлэхээ байх ѐстойг санаагаа хэлж чаддаг хүүхэд тодорхойлох. тодорхойлно 5,6-р анги: Бусдыг хүлээцтэй сонсон, тунгаан бодож чаддаг хүүхэд Судалгааны Багш хүүхдийнхээ “Харилцааны чадварыг Байгалийн ухааны хичээлээр асуудлыг таамаглалаа хөгжүүлэх”-эд чиглэсэн ажлаа өдөр бүр шийдвэрлэж сургах ажлыг тасралтгүй, дэвшүүлнэ давтан хийлгэдэг. Ингэснээр, хүүхдийн төлөвлөгөөтэй зохион байгуулснаар, урам харилцааны чадвар (ярих, сонсох) хөгжинө. зоригтой суралцдаг хүүхэд болгон хөгжүүлж чадна. Судалгааны ・ Саналаа бичихэд хялбар ажлын хуудас ・”Илрүүлэх”, “Харьцуулах”, “Жиших” зэрэг агуулга ашиглах үйл ажиллагааг оруулах. (1,2-р ангийн ・Багш өөрөө “Сайн сонсох арга”-ын үлгэр ・”Ойлголт авах”, “Бататгах”, “Дүгнэх” гэсэн жишээ) жишээ байх дарааллын дагуу хичээлийг явуулж, асуудал ・ 3-4 хүүхдийг нэг баг болгон харилцан шийдвэрлэх чадварыг эзэмшүүлэх. ярилцах цаг өгөх.
 • 20. Тайлагнах үе шат 2-3 жилд 1 удаа зохион байгуулах • Нээлттэй зохион байгуулах (Боловсролын чиглэлийн сонин сэтгүүл, вебсайтад нийтлэх) • Судалгааны тайлангийн сэтгүүл гаргах (Судалгааны үр дүн болон судалгаат хичээлийн хөтөлбөр) • Хурал зохион байгуулах, илтгэл хэлэлцүүлэх • Дүгнэлт бичих • Гэх мэт олон хэлбэрийн сурталчлах үйл ажиллагаа явуулах
 • 21. ! Анхаарах зүйл • Нэг буюу хэд хэдэн жилийн турш зохион байгуулах судалгааны залгамж холбоотой төлөвлөгөөнд тулгуурлах. • Уг төлөвлөгөг судалгаа хийх баг боловсруулан, багш нараар хүлээн зөвшөөрүүлсэн байх. • Хичээлийг багшаас хүүхэд рүүгээ чиглэсэн буюу “Дээрээс доошоо” бус “Доороосоо дээшээ” чиглэсэн хичээл болгон өөрчлөх • Сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаа, хичээлийн судалгаа ялгаатай гэдгийг
 • 22. Дүгнэлт • Сургуулийн бие даасан байдлыг хөгжүүлэх арга зам нь сургуулийн киррикюлимийг хөгжүүлэх явдал • Сургуулийн киррикюлим нь сургууль бүр бие дааж, онцлогтой хөгжихийг дэмжинэ • Сургуулийн киррикюлимийг сургуульд суурилсан хичээлийн судалгаагаар хөгжүүлнэ. • Сургууль, сургуулийн киррикюлим нь зөвхөн хүүхдийн төлөө байна. • Сургуулийн киррикюлимийн зорилго биелэгддэг байна.