Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ukol

696 vues

Publié le

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Ukol

  1. 1. Argumentace V této práci si stručně představíme problematiku směnek, především jejich definici a dělení. Toto téma jsem si vybrala pro svoji seminární práci do předmětu Finanční trhy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Snad skoro každý se v životě setká s finančními aktivy, a je velmi důležité znát i jiné možnosti než klasické peníze. Směnka může být užitečným pomocníkem v případě půjčení či vypůjčení peněz, ale je důležité znát její nutné náležitosti, abychom se nedostali do zbytečných problémů. Téma této práce je stručně nazváno Směnky, neboť se jimi přímo zabývá. Anotace Tento text je odborného charakteru z oblasti finanční problematiky podepřený řadou citací. Tato práce popisuje problematiku směnek z pohledu zákonné úpravy a dělení směnek do několika kategorií. Autor v něm uvádí několik definic dle fundovaných odborníků z oblasti směnek. Klíčová slova Směnka, zákon směnečný a šekový, kampsor, Ženevské úmluvyHodnocení zdrojů • Finanční a pojistný slovník [1] (a) Toto dílo vydalo renomované nakladatelství (b) Vydané na počátku 90. let minulého století, ale jelikož se tato problematika nezměnila příliš to nevadí (c) Celé dílo je psané bezchybným jazykem (d) Autor je znalý problematice (e) Jde o slovník, ve kterém není žádná předpojatost, objektivní • Směnka a šek v České republice [2] (a) Autor je odborník z praxe (b) Nakladatelství zabývající se vydáváním právní literatury, dá se předpoklá- dat fundovanost (c) vydané po novelizaci zákona směnečného a šekového, je to aktuální (d) Text je propracován do hloubky (e) Bez pravopisných chyb • Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu [3] (a) Text byl vydán po novelizaci zákona je aktuální (b) Autoři jsou odborníci (c) Bez pravopisných chyb (d) Do hloubky probraná problematika (e) objektivní informace • Pozor na směnky. Je to dobrý pomocník, ale dokáže být také zlý pán.[5] (a) Autor je známý a erudovaný v daném oboru (b) Článek je aktuální (c) Informace jsou přesné a objektivní
  2. 2. (d) Na stránkách jsou funkční odkazy (e) Stránky jsou přehledné• BusinessInfo[4] (a) Aktuální informace (b) Fungující odkazy (c) Přehledné stránky (d) Diskuze na dané téma (e) Webové stránky bez reklam
  3. 3. SměnkaV této práci se budeme zabývat problematikou směnky, probereme historii a podívámese na stručné dělení. Uvedeme několik definic směnek jak z pohledu různých autorů takz pohledu zákona.1.1 Právní úpravaV současné době je problém směnky upraven zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečnýa šekový, který je účinný od 1. 1. 1951. Tento zákon platí dodnes a byl jen jednou nove-lizován, zákonem č. 29/2000 Sb., který předchozí zákon upravuje jen nepatrně. Směnečnýzákon z roku 1950 vychází z Ženevských směnečných úmluv. • Úmluva o jednotném směnečném zákoně • Úmluva o střetech zákonů • Úmluva o směnečných poplatcíchV těchto úmluvách je řešena problematika technického charakteru směnky, jednotný smě-nečný zákon, a výhrady, kdy je možné se od tohoto zákona odchýlit, dále je tu řešena kolizníproblematika směnečného práva a směnečné poplatky. Česko tyto úmluvy podepsalo, alenikdy neratifikovalo. Těmito úmluvami se řídí většina Evropy a Jižní Ameriky, státy, kterétyto úmluvy neakceptovali, se řídí Angloamerickým směnečným právem. Rozdíl mezi tě-mito systémy je v předepsaných náležitostech směnky. V této práci se budu nadále zabývatsystémem vycházejícím z Ženevských úmluv.Podle zákona o cenných papírech je směnka cenným papírem, ale tento zákon ji nedefinuje,směnka není definována ani v zákoně směnečném a šekovém (zákon č. 191/1950 Sb.), protouvedeme několik definic, podle různých autorů.„Směnka je cenný papír vyjadřující bezpodmínečný závazek dlužníka dávající jejímu maji-teli nezpochybnitelné právo žádat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky v ní uvedené,aniž by byly uvedeny důvody vzniku závazku. [3]„Směnku lze obecně definovat jako cenný papír vydaný v zákonem stanovené formě, kterýmse určité osoby (směneční dlužníci) zavazují majiteli směnky zaplatit v místě a čase vyplý-vajícím z listiny částku směnkou určenou s tím, že jde o závazky přímé, bezpodmínečné, 1
  4. 4. nesporné a abstraktní. [2]„Směnka, cenný papír splňující zákonem předepsané náležitosti, na kterém se určitá osoba(výstavce s.) sama zavazuje – u vlastní směnky, resp. přikazuje jiné osobě – u cizí směnky– zaplatit oprávněnému majiteli směnky uvedenou směnečnou částku. [1]Zjednodušeně můžeme říct, že směnka je cenný papír, ve kterém výstavce prohlašuje, žezaplatí, nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila věřiteli určitou peněžní částku.1.2 Historie SměnkySměnky mají poměrně dlouhou historii, která sahá až do 12. století, kdy byly směnky hojněvyužívány obchodníky v severoitalských městech, kde se s nimi již i obchodovalo. S roz-vojem obchodu nabývali většího a většího významu. Obchodníci této možnosti využívalipředevším proto, že směnky byly bezpečnější než reálné peníze. Obchodníci, kteří potře-bovali nakládat se svými prostředky na značné vzdálenosti, využívali k tomu tyto směnky.Dříve byly používány směnky vlastní, kdy se vystavovatel zavazoval uhradit určitou pe-něžní sumu. Využití měly jako možný úvěr, prostředek pro transport peněz a také jakoplacení do vzdálených míst, kde vznikaly především problémy s různými druhy platidela především kvůli malé bezpečnosti na cestách.Směnky na placení do vzdálených míst nemohli být jakékoli, tyto speciální směnky muselybýt vystaveny zvláštními osobami, tzv. kampsory, jejichž oprávnění k tomuto podnikáníbylo vydáno panovníkem nebo městskou správou. Zájemce o směnku složil u kampsorafinanční částku a obdržel notářskou listinu, ve které se kampsor zavazoval zaplatit v pla-tebním místě tuto sumu sám, nebo pomocí obchodního partnera. Později bylo potřeba,aby tato směnka mohla být vyplacena další osobě a tak vzniká směnka cizí, tedy platebnípříkaz. Okolo 17. století se ustálil pojem indosamentu, jako nástroje převodu, a odpo-vědnosti indosanta. Důvodem vzniku směnky byla funkce úvěrových peněz i transportnífunkce. Postupem času došlo ke změnám, kde některé směnky vydávané především spolehli-vými bankéři, většinou směnky vlastní proti penězům složených u bankéřů, byly používánymísto klasických peněz. Tudíž směnka měla podstatný vliv na vývoj peněz v dnešním slovasmyslu.1.3 Dělení směnekJak již bylo zmíněno, máme směnku vlastní a směnku cizí, ale to není jediné možné dělení,je mnoho způsobů, jak můžeme směnky dělit. [5] a) Dělení podle toho, kdo směnku vystavuje • Směnka vlastní – vystavil dlužník • Směnka cizí – výstavce dává příkaz dlužníku, aby zaplatil majiteli směnky 2
  5. 5. • Zastřená směnka vlastní – výstavce je zároveň směnečným dlužníkem b) Dělení podle důvodu vystavení • Směnka obchodní – vystavena na základě prodeje určitého zboží na úvěr, kdy dodavatel počká odběrateli s placením. • Směnka finanční – je vystavena na základě závazku neobchodního typu, nástroj získání finančních prostředků. c) Dělení podle údaje splatnosti • Vistasměnka – nebo také směnka na viděnou, musí být zaplacena při předlo- žení, kdykoli ji majitel předloží dlužníkovi, většinou malé finanční obnosy, aby nenastaly problémy s placením. • Lhůtní vistasměnka – musí být zaplacena ve lhůtě, která je uvedena na směnce, po předložení dlužníkovi, využívá se při dodání zboží. • Datosměnka – musí být zaplacena po určité době, stanovené na směnce, po datu vystavení. • Směnka fixní – též denní, je stanoven přesný datum, kdy má dojít ke splacení. d) Dělení podle úplnosti údajů • Úplná směnka – obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitost. • Biankosměnka – též blankosměnka, není úplně vyplněná, výstavce záměrně ne- vyplnil, některé údaje, oprávněný majitel je může sám doplnit. e) Nekvalitní směnky • Směnka nuzná – před datem splatnosti byl na dlužníka vyhlášen konkurz. • Směnka sklepní – na směnce jsou podpisy osob nesolventních nebo smyšlených. • Směnka planá – zfingované dlužnické vztahy, kvůli získání eskontního úvěru.Vše si můžeme přehledně znázornit na obrázku1.1Směnka je cenný papír, je možná zakoupit formulář v papírnictví nebo směnku sepsat napapír, nezáleží na tom zda-li to bude ručně, na stroji či na počítači, důležité jsou ovšempodpisy ty nelze nahradit razítkem ani ničím jiným[4]. 3
  6. 6. Obrázek 1.1: Dělení směnek 4
  7. 7. Seznam použité literatury[1] BENEŠ, Václav. Bankovní a finanční slovník. Vyd. 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, 157 s. ISBN 80-205-0357-9.[2] KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, xviii, 611 s. ISBN 80-717-9588-7.[3] POSPÍŠILOVÁ, Alena a Michal POSPÍŠIL. Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2006, 214 s. ISBN 80-867-7507-0.[4] KOHOUTOVÁ, Zuzana. Pozor na směnky. Je to dobrý pomocník, ale dokáže být také zlý pán. [online]. [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/ pozor-na-smenky-je-to-dobry-pomocnik-ale-dokaze-byt-take-zly-pan-ps2-/ viteze.aspx?c=A111207_162326_viteze_zuk[5] BusinessInfo: Oficiální portál pro podnikání a export. [online]. [cit. 2012-12-11]. Do- stupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smenky-opu-4570.html 5

×