Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Кои зборови од
именската група на
зборови ги учевме?
предмети

ИМЕНКИ

суштества

појави
Зборовите кои
именуваат
суштества,лични
имиња,географски
поими,предмети,
појави и дејс...
работа

ГЛАГОЛИ

состојба

дејство
Зборови кои
означуваат
работа ,
дејство или
состојба се
викаат
ГЛАГОЛИ
Ајде да ја опишеме ламбата
старинска

модерна

платнена

метална

дрвена

железна

жолта

столна
Со каков вид на зборови
ја опишавме ламбата?
Ламбата ја опишавме со придавки








старинска
платнена
модерна
дрв...
Придавки

род

број

машки женски среден

еднина

множина

Видови придавки
според значењето
Описни

Односни

материјални

...
МАЛО

ПАМЕТНО
РАЗИГРАНО

ДОБРО
ВЕСЕЛО
СРЕЌНО
Придавките кои даваат опис на
предмети суштества и појави се
ОПИСНИ ПРИДАВКИ
втора шанса

двоен
успех
трет ден

прво дете

ј ни
ро
Б
вк и
ида
пр

седмо одделение

Придавките што се образуваат
од брое...
Односни придавки

Волнен
џемпер
материјални

Училишно
ѕвонче
присвојни
толкава торба

таков ден

нивни работи

некој човек

ски
мен
За
вки
ида
пр

мое пенкало
Опишете ги сликите со три збора

риба

портокал

ѕвезда

жаба
бебе

молив
Пронајди ги придавките

a)

трето
трето

b)

цвеќе
цвеќе

c)

високо
високо

d)

трактор
трактор
Пронајди ги придавките

a)

насмеан
насмеан

b)

мудар
мудар

c)

линија
линија

d)

збунетост
збунетост
Пронајди ги речениците кои имаат придавки

a)

Овој есенски ден е врнежлив.
Овој есенски ден е врнежлив.

b)

Мачката е ка...
Пронајди ги речениците кои имаат придавки

a)

Марко и Христијан имаат нови ранци.
Марко и Христијан имаат нови ранци.

b)...
Подвлечи ги придавките во текстот и
класифицирај ги во табели според барањата
Мудрец
Некој голем мудрец чул дека живее чов...
Описни односни Бројни заменски
Домашна работа
Страна 106 (прва,втора и
трета вежба)
Презентацијата ја подготви
Марија Недановска –наставник по македонски јазик

Фебруари, 2014 година
Придавки и видови на придавки
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Придавки и видови на придавки

33 884 vues

Publié le

Придавки и видови на придавки

Publié dans : Formation
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Придавки и видови на придавки

 1. 1. Кои зборови од именската група на зборови ги учевме?
 2. 2. предмети ИМЕНКИ суштества појави Зборовите кои именуваат суштества,лични имиња,географски поими,предмети, појави и дејства се викаат ИМЕНКИ
 3. 3. работа ГЛАГОЛИ состојба дејство Зборови кои означуваат работа , дејство или состојба се викаат ГЛАГОЛИ
 4. 4. Ајде да ја опишеме ламбата старинска модерна платнена метална дрвена железна жолта столна
 5. 5. Со каков вид на зборови ја опишавме ламбата? Ламбата ја опишавме со придавки        старинска платнена модерна дрвена жолта столна метална Придавки се зборови со кои се кажуваат особините на суштествата, предметите и појавите .Овие зборови ги појаснуваат именките . Какво е нештото ? Од што е направено ? Чие е нештото ?
 6. 6. Придавки род број машки женски среден еднина множина Видови придавки според значењето Описни Односни материјални Заменски присвојни Бројни
 7. 7. МАЛО ПАМЕТНО РАЗИГРАНО ДОБРО ВЕСЕЛО СРЕЌНО Придавките кои даваат опис на предмети суштества и појави се ОПИСНИ ПРИДАВКИ
 8. 8. втора шанса двоен успех трет ден прво дете ј ни ро Б вк и ида пр седмо одделение Придавките што се образуваат од броеви се викаат БРОЈНИ ПРИДАВКИ
 9. 9. Односни придавки Волнен џемпер материјални Училишно ѕвонче присвојни
 10. 10. толкава торба таков ден нивни работи некој човек ски мен За вки ида пр мое пенкало
 11. 11. Опишете ги сликите со три збора риба портокал ѕвезда жаба бебе молив
 12. 12. Пронајди ги придавките a) трето трето b) цвеќе цвеќе c) високо високо d) трактор трактор
 13. 13. Пронајди ги придавките a) насмеан насмеан b) мудар мудар c) линија линија d) збунетост збунетост
 14. 14. Пронајди ги речениците кои имаат придавки a) Овој есенски ден е врнежлив. Овој есенски ден е врнежлив. b) Мачката е како тигар. Мачката е како тигар. c) Во книжарата купив интересна книга. Во книжарата купив интересна книга. d) Маја има црвен чадор. Маја има црвен чадор.
 15. 15. Пронајди ги речениците кои имаат придавки a) Марко и Христијан имаат нови ранци. Марко и Христијан имаат нови ранци. b) На ливадата има многу цвеќиња. На ливадата има многу цвеќиња. c) Стариот рибар лови риба. Стариот рибар лови риба. d) Над градот надвиснаа темни облаци. Над градот надвиснаа темни облаци.
 16. 16. Подвлечи ги придавките во текстот и класифицирај ги во табели според барањата Мудрец Некој голем мудрец чул дека живее човек кој е познат по својата добрина,дарежливост и гостољубивост.Тој се облекол во стара и искината облека и отишол кај него.Домаќинот многу љубезно го пречекал, дури не го понудил со ништо.Мудрецот си заминал со празни раце.Вториот ден се облекол во нова и скапоцена облека и пак се вратил кај богатиот.Кога го видел домаќинот,веднаш го поканил да влезе .Седнал со него крај богатата дрвена трпеза и почнал да гости.
 17. 17. Описни односни Бројни заменски
 18. 18. Домашна работа Страна 106 (прва,втора и трета вежба)
 19. 19. Презентацијата ја подготви Марија Недановска –наставник по македонски јазик Фебруари, 2014 година

×