Llojet e-drogave

Marjan DODAJ
Marjan DODAJNIL à NIL
Llojet eDrogave
nën kontrollin ndërkombëtar
2
Përmbajtja
Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kanabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kokaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ekstazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Heroina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Haluçinogjenët: LSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Metamfetamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fotot: Ioulia Kondratovitch
3
Hyrje
  Çfarë janë drogat? Teknikisht, drogat janë  Megjithatë, nuk bëhet fjalë për një listë të
lëndë kimike të cilat ndikojnë në funksio-    plotë dhe drogat mund të kenë emra të
nimin normal të trupit dhe/ose të trurit.    tjerë në vendin apo në qytetin ku jetoni ju.
Jo të gjitha drogat janë të paligjshme. Për   Gjithashtu, këto emra mund të ndryshojnë
shembull, kafeina (e cila gjendet në kafe ose  edhe me kalimin e kohës. Emrat e drogave në
në pijen “Coca-Cola”), nikotina (e cila gjen-  zhargonin e rrugës nuk kanë lidhje me fuqinë
det në cigare) dhe alkooli teknikisht janë të  apo pastërtinë e një droge.
gjitha droga të ligjshme edhe pse zakonisht     Të gjitha drogat e paligjshme kanë një
nuk quhen të tilla. Barnat, si ato që shiten   efekt të menjëhershëm fizik, për të cilin
me recetë të lëshuar nga mjeku ashtu edhe    mund të lexoni në këtë broshurë. Por drogat
ato që shiten pa recetë nëpër farmaci, janë   mund të pengojnë shumë edhe zhvillimin psi-
droga të ligjshme të cilat na ndihmojnë të    kologjik dhe emocional, sidomos te të rinjtë.
shërohemi nga sëmundjet, megjithëse edhe     Në të vërtetë, drogat mund të shkatërrojnë
me to mund të abuzohet.             potencialin e atyre që i përdorin, të cilin ata
  Drogat e paligjshme janë droga të cilat    nuk mund ta rifitojnë kurrë më, sepse drogat
janë kaq të dëmshme saqë vendet në mbarë     kthehen në një lloj zëvendësuesi të mekaniz-
botën kanë vendosur t’i vendosin nën kon-    mave që na duhen në jetë.
troll. Këto vende kanë miratuar disa ligje     Edhe pse drogat në këtë broshurë përshk-
ndërkombëtare, në formën e konventave të     ruhen veçmas, ato shpesh përdoren sëbash-
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të     ku. Kjo përzierje e drogave mund të ketë
cilat përcaktojnë se cilat droga duhen ven-   pasoja të rënda dhe të paparashikueshme
dosur nën kontroll.               për trupin dhe mendjen e përdoruesve.
  Të gjitha drogat të cilat trajtohen në këtë   Së fundmi, duhet thënë se drogat turbull-
broshurë janë të paligjshme. Kjo do të thotë   ojnë aftësinë gjykuese të përdoruesve të
se, në përgjithësi, është kundër ligjit nëse   tyre. Kjo do të thotë se shpesh përdoruesit
mban, përdor ose shet droga të tilla në gjithë  e drogave marrin rreziqe më të mëdha, siç
botën.                      është, për shembull, seksi i pambrojtur. Kjo
  Drogat, në përgjithësi, kanë disa emra me   shkakton infeksion me hepatit ose me HIV si
të cilët quhen në zhargonin e rrugës, dhe    edhe me sëmundje të tjera të transmetuara
në këtë broshurë do të gjeni disa prej tyre.   seksualisht.
4
Kanabis
                                     ks
            /Marijuana/             Pot/Thai stic
Bongo   /Ganja/Grass
                           Cilat janë rreziqet që lidhen me
                           përdorimin e kanabisit?
Çfarë është?                     Në periudhën afatshkurtër, përdoruesit i rritet
Kanabisi është një lëndë si duhani, me        oreksi dhe pulsi. Përdoruesi ka probleme edhe
ngjyrë mes të gjelbrës dhe kafesë, e cila       me kryerjen e akteve fizike dhe intelektuale, si
përbëhet nga lulet dhe gjethet e sipërme       për shembull e ka të vështirë të ngasë makinën
të thara të bimës së kërpit. Rrëshira e        apo të mendojë në mënyrë logjike. Nëse merret
kanabisit apo, siç quhet ndryshe, hashashi,      në doza të mëdha, kanabisi mund të mprehë
është mbetja e tharë e një lënde që nxirret      perceptimin e tingujve dhe të ngjyrave nga ana
nga pjesa e sipërme e lulëzuar e bimës        e përdoruesit, ndërkohë që ia bën të ngadaltë
së kërpit, e cila kthehet në pluhur ose        dhe të paqartë të menduarit. Nëse doza është
presohet në forma. Vaji i kanabisit ose, siç     shumë e madhe, efekti i kanabisit është i
quhet ndryshe, vaji i hashashit, është një      ngjashëm me efektin e drogave haluçinogjene
lëng i cili nxirret ose nga bima e tharë ose     dhe mund të shkaktojë ankth, panik dhe, madje,
nga rrëshira.                     episode psikopatike. Përdoruesit e rregullt të
                           kanabisit përballen me rrezikun e zhvillimit të
                           një varësie psikologjike deri në atë masë sa të
Si merret?                      humbasin interes në të gjitha aktivitetet e tjera
Zakonisht, të gjitha format e kanabisit merren
                           si puna apo marrëdhëniet me njerëzit. Studimet
përmes tymosjes, si duhani. Rrëshira dhe vaji i
                           e fundit në Mbretërinë e Bashkuar kanë treguar
kanabisit mund edhe të hahen ose të pihen në
                           se ekziston një lidhje midis përdorimit të
formën e çajit.
                           kanabisit dhe rritjes së skizofrenisë.

Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?            Rreziqe të tjera
Kanabisi i jep përdoruesit një ndjesi
                           Tymi i kanabisit përmban 50 për qind shumë
relaksimi dhe kënaqësie dhe ndonjëherë i
                           katran se cigaret me përmbajtjen më të lartë të
vendos në një gjendje euforie. Përdoruesi
                           katrani, gjë që i vendos përdoruesit në një rrezik
mund të provojë edhe një ndjesi më të fortë
                           më të madh të kancerit të mushkërive dhe të
të shqisave të shikimit, nuhatjes, shijes dhe
                           sëmundjeve të tjera të sistemit të frymëmarrjes.
dëgjimit.
5        Kokaina

                                              Lady
                   a/Blanch           e/Cake/Coke/
             Crack/Bazook
Çfarë është?                      e temperaturës së trupit dhe të rrahjeve të
Kokaina është një pluhur i bardhë ose ngjyrë      zemrës. Përdoruesit mund të sillen në mënyrë
qumështi, i cili vepron si stimulues i fuqishëm.    shumë të çuditshme dhe të parregullt dhe,
Kokaina nxirret nga gjethet e bimës së kokës.     ndonjëherë edhe në mënyrë të dhunshme.
Gjatë rrugës, mund të tretet ose të “pritet”       Doza të tepërta të kokainës mund të
me lëndë të tjera me qëllim që të rritet sasia.    shkaktojnë edhe konvulsione, krizë epilepsie,
Droga “crack” është një kokainë e cila është      hemorragji cerebrale ose mosfunksionim të
përpunuar më tej me amoniak ose bikarbonat       zemrës.
natriumi (sodë buke) dhe ngjan si flokëza ose      Përdoruesit afatgjatë të kokainës
kokrriza të vogla.                   rrezikojnë të kenë një mori problemesh
                            shëndetësore, disa prej të cilëve varen nga
                            mënyra se si e marrin këtë drogë. Thithja
Si merret?                       me hundë e kokainës dëmton shumë rëndë
Zakonisht, kokaina thithet me hundë ose
                            indet e hundës; tymosja mund të shkaktojë
injektohet, ndërsa droga “crack” tymoset si
                            probleme të aparatit të frymëmarrjes;
duhani.
                            ndërsa injeksioni mund të shkaktojë abscese
                            ose sëmundje infektive. Rreziqe të tjera,
Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?            pavarësisht mënyrës si merret droga,
Kokaina i jep përdoruesit një ndjesi gjallërie     përfshijnë varësinë e fuqishme psikologjike,
shpirtërore dhe e vendos në një gjendje        kequshqyerjen, rënien në peshë, humbjen e
euforie. Gjithashtu, shpesh përdoruesi         orientimit, apatinë dhe një gjendje që ngjan
provon një rritje të përkohshme të niveleve      me psikozën pananojake.
të gatishmërisë nervore dhe të energjisë dhe
një shtyrje në kohë të urisë dhe të lodhjes.
                            Rreziqe të tjera
                            Përzierja e kokainës me alkoolin është një
Cilat janë rreziqet që lidhen me            kokteijl i rrezikshëm dhe mund të rrisë
përdorimin e kokainës?                 ndjeshëm mundësinë e vdekjes së papritur.
Efektet afatshkurtra përfshijnë humbjen e
oreksit, shpejtimin e frymëmarrjes dhe rritjen
6
    Ekstaza

                      ew Yorkers
           E/Snackies/N
                          Cilat janë rreziqet që lidhen me
                          përdorimin e ekstazës?
Çfarë është?                     Në periudhën afatshkurtër, ekstaza mund
Ekstaza është një stimulues psikoaktiv, i      të bëjë që trupi të mos i përfillë sinjalet e
cili zakonisht prodhohet në laboratorë të      problemeve siç janë dehidratimi, vilania dhe
paligjshëm. Në të vërtetë, termi “ekstazë”     rraskapitja dhe mund të pengojë aftësinë e
ka evoluar dhe nuk përdoret për të quajtur     trupit për të rregulluar temperaturën. Për
vetëm një lëndë kimike por në të vërtetë një    më tepër, ekstaza mund të dëmtojë rëndë
gamë lëndësh të tilla të cilat kanë një efekt    organe të tilla si mëlçia dhe veshkat.
të ngjashëm te përdoruesi. Shpesh, çfarëdo     Ndonjëherë, mund të shkaktojë edhe
tablete me stemë tani quhet “ekstazë”        konvulsione dhe pushim të zemrës.
pavarësisht përbërjes ës vet kimike.         Doza të mëdha të ekstazës shkaktojnë një
Edhe pse kjo drogë zakonisht shpërndahet në     gjendje acarimi, ankthi dhe halucinacionesh
formën e një tablete, ajo mund të jetë edhe     të rënda.
në formë pluhuri ose kapsule. Tabletat mund      Përdorimi afatgjatë i ekstazës mund të
të kenë forma dhe madhësi të ndryshme.       dëmtojë disa pjesë të caktuara të trurit,
                          duke shkaktuar kështu depresion dhe
                          humbje të kujtesës.
Si merret?
Zakonisht gëlltitet por mund edhe të thithet
me hundë ose të injektohet.             Rreziqe të tjera
                          Tabletat ose pilulat që shiten për ekstazë
                          mund të përmbajnë edhe lëndë të tjera që
Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?           mund të jenë të rrezikshme dhe që mund të
Ekstaza mund të rrisë nivelet e ndjeshmërisë    jenë të ndryshme për sa i takon fuqisë dhe
të përdoruesve dhe të shkaktojë një ndjesi     pasojave të tyre.
afërsie me njerëzit që i rrethojnë. Kjo drogë
mund ta bëjë përdoruesin më shoqërues
dhe energjik.
7
  Heroina
                                            lady
                   e/Junk/          Harry/White
            Smack/H/Hors
                          përgjumje, paaftësi për t’u përqendruar
                          dhe apati.
                          Heroina shkakton varësi të madhe fizike
Çfarë është?                    dhe psikologjike te përdoruesi. Përdoruesit
Heroina është një drogë që shkakton varësi
                          rrezikojnë të zhvillojnë edhe një shkallë
dhe që ka veti kundra dhimbjes dhe e cila
                          tolerance ndaj kësaj droge, çka do të thotë
prodhohet përmes përpunimit të morfinës,
                          se me kalimin e kohës u duhet të marrin
një lëndë natyrore e cila nxirret nga bima e
                          doza gjithnjë e më të mëdha për të provuar
opiumit. Heroina e pastër është një pluhur
                          efektin që dëshirojnë.
i bardhë. Heroina e rrugës është zakonisht
                          Përdorimi afatgjatë i heroinës ka një
e bardhë në ngjyrë kafe sepse përzihet me
                          shumëllojshmëri pasojash të rënda për
lëndë të papastra, çka do të thotë që çdo
                          shëndetin. Mes të tjerash, mund të shkaktojë
dozë ndryshon nga tjetra.
                          rënie të shpejtë në peshë, kequshqyerje
                          dhe kapsllëk. Heroina mund të shkaktojë
Si merret?                     edhe çrregullim të ciklit mujor te femrat,
Zakonisht injektohet por mund edhe të       përgjumje dhe apati kronike.
thithet me hundë ose të tymoset.          Lënia e menjëhershme e heroinës shkakton
                          simptomat e tërheqjes nga ky ves, të cilat
Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?          mund të jenë të rënda dhe përfshijnë ngërç,
Heroina mund t’u heqë përdoruesve         diarre, dridhje, panik, sekrecione të hundës,
tensionin, ankthin dhe depresionin.        të ngjethura dhe djersitje.
Përdoruesi ndjehet i shkëputur nga lodhja
ose dhimbja emocionale ose fizike. Në       Rreziqe të tjera
doza të mëdha, përdoruesi mund të provojë     Përdoruesit rrezikojnë të marrin mbidozë të
gjendje euforie.                  heroinës e cila mund të shkaktojë gjendje
                          kome dhe vdekje për shkak të bllokimit të
Cilat janë rreziqet që lidhen me          aparatit të frymëmarrjes.
përdorimin e heroinës?
Pasojat afatshkurtra përfshijnë zvogëlimin
e bebes së syrit, të përzier, të vjella,
8Haluçinogjenët
Çfarë janë?
Haluçinogjenët, ose drogat psikopatike, janë droga të cilat ia
ndryshojnë gjendjen e ndërgjegjes përdoruesit si edhe
shkaktojnë lloje të ndryshme halucinacionesh.
Llojet kryesore të halucinogjenëve janë
dietilamidi i acidit dilisergjik (LSD), fenociklinida     (PCP),
amfetaminat, meskalina dhe psilocibina.
                            Acid/HippieLSD
Dietilamidi i acidit dilisergjik
Çfarë është?                     Megjithatë, efektet e sakta të LSD-së
LSD-ja është një drogë gjysmë-sintetike e       ndryshojnë në varësi të gjendjes mendore të
prodhuar nga acidi lisergjik, i cili gjendet në    përdoruesit dhe mjedisit ku merret kjo drogë.
një kërpudhë që rritet në bimën e thekrës dhe
drithëra të tjera.                  Cilat janë rreziqet që lidhen me
LSD-ja, e cila zakonisht quhet edhe “acidi”,
                           përdorimin e LSD-së?
është një prej drogave halucinogjene më të
                           Në periudhën afatshkurtër, LSD-ja shkakton
fuqishme. Në rrugë zakonisht shitet në formën
                           zhgënjim dhe perceptime të shtrembëruara.
e katrorëve të vegjël prej letre me flluska me
                           Ndryshon sensi i thellësisë dhe kohës i
kokrra ku brenda përmbahet droga, por shitet
                           përdoruesit, ndërsa bëhen më të mprehta
edhe në formën e tabletave, kapsulave si
                           ngjyrat, tingujt dhe prekja.
edhe në formë të lëngshme. Është një lëndë
                           Disa përdorues të LSD-së provojnë mendime
pa ngjyrë dhe pa erë, me një shije paksa të
                           dhe ndjenja të forta dhe të frikshme si për
hidhur.
                           shembull frika se mos humbasin kontrollin, frika
                           nga çmenduria dhe vdekja dhe dëshpërim.
Si merret?                      Pasojat fizike janë të vogla në krahasim me
Zakonisht gëlltitet.                 pasojat psikologjike dhe emocionale. Në të
                           përfshihet zmadhimi i bebes së syrit, shpeshtimi
Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?            i rrahjeve të zemrës dhe rritja e tensionit të
Nëse merret LSD, ajo shkakton ndryshime të      gjakut, humbja e oreksit, pagjumësia, thatësirë
forta në mendime, humor dhe shqisa, krahas      në gojë dhe të dridhura.
ndjenjave të afërsisë dhe shoqërimit.
9
Metamfetamina

                     k/Sha                bu/Yaba
               stal meth/Ti
     Crack meth/Ice/Cry
                         Cilat janë rreziqet që lidhen me
                         përdorimin e metamfetaminës?
Çfarë është?                   Në periudhën afatshkurtër, përdoruesit
Metamfetamina bën pjesë në atë grup       humbasin oreksin dhe fillojnë të marrin
drogash që quhen stimulues të llojit të     frymë më shpejt. Mund t’u shpeshtohen
amfetaminës (ATS). Është drogë sintetike e    rrahjet e zemrës dhe mund t’u rritet tensioni
cila zakonisht prodhohet në laboratorë të    i gjakut si edhe mund t’u rritet temperatura
paligjshëm.                   e trupit dhe të djersijnë. Në doza të mëdha,
Metamfetamina është në formën e pluhurit,    përdoruesit mund të ndjehen të paqetë dhe
të tabletave ose kristaleve që ngjajnë me    të acaruar dhe mund të provojnë goditje
copëza qelqi të thyer.              paniku.
                         Doza të tepërta të metamfetaminës mund
Si merret?                    të shkaktojnë edhe konvulsione dhe vdekje
Mund të gëlltitet, të thithet me hundë, të    për shkak të mosfunksionimit të aparatit
tymoset ose të injektohet.            të frymëmarrjes, hemorragji cerebrale ose
                         mosfunksionim të zemrës.
                         Përdorimi afatgjatë i metamfetamnës mund
Çfarë ndikimi ka te përdoruesi?         të shkaktojnë kequshqyerje, rënie në peshë
Metamfetamina stimulon një ndjesi        dhe zhvillim të varësisë psikologjike.
mirëqenieje fizike dhe mendore, si edhe     Kur ndërpritet përdorimi i metamfetaminës,
një valë euforie dhe gjendje të gëzueshme    përdoruesi fle për një kohë të gjatë dhe
shpirtërore. Përdoruesi provon një rritje    pastaj zakonisht bie në depresion.
të përkohshme të energjisë, e cila e bën
përdoruesin të mendojë se mund t’i kryejë
më mira aktet fizike ose intelektuale.      Rreziqe të tjera
Përdoruesi ndjen edhe një shtyrje në kohë    Ndonjëherë, metamfetamina bëhet shkak
të urisë dhe të lodhjes.             për sjellje agresive, të dhunshme dhe shumë
                         të pazakontë te përdoruesit.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Zyra e UNODC-së në Tiranë: Rr. “Donika Kastrioti”, Vila 1/1, Tirane, Shqipëri,
Tel: 00355 4 265 473
                   www.unodc.org
Shtypur në Shqipëri
Qershor 2007

Recommandé

Llojet e drogave par
Llojet e drogaveLlojet e drogave
Llojet e drogaveMarjan DODAJ
24.3K vues10 diapositives
Drogat Projekt par
Drogat ProjektDrogat Projekt
Drogat ProjektAlbania Bros
2.5K vues19 diapositives
droga par
drogadroga
drogaIzaura Xhumari
3.2K vues25 diapositives
Thuani jo! par
Thuani jo!Thuani jo!
Thuani jo!Nazlije Sope
2.7K vues35 diapositives
Barnat dhe drogat par
Barnat dhe drogatBarnat dhe drogat
Barnat dhe drogatFleurati
10.2K vues24 diapositives
Projekt droga par
Projekt drogaProjekt droga
Projekt drogaErmal Troksi
46.1K vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Droga par
DrogaDroga
Drogaflori daut
359 vues6 diapositives
Droga dhe efektett par
Droga dhe efektettDroga dhe efektett
Droga dhe efektettKlodjan Hoxha
3.5K vues23 diapositives
Droga dhe shendeti par
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendetiEgesta Trashani
28.5K vues13 diapositives
Droga dhe efektet e saj par
Droga dhe efektet e saj Droga dhe efektet e saj
Droga dhe efektet e saj Klodjan Hoxha
4.5K vues23 diapositives
Shendeti Dhe Droga par
Shendeti Dhe Droga Shendeti Dhe Droga
Shendeti Dhe Droga Erdi Dibra
4.8K vues10 diapositives
Duhani droga alkoli par
Duhani droga alkoliDuhani droga alkoli
Duhani droga alkoliSaimir Dine
794 vues14 diapositives

Tendances(19)

Droga dhe efektet e saj par Klodjan Hoxha
Droga dhe efektet e saj Droga dhe efektet e saj
Droga dhe efektet e saj
Klodjan Hoxha4.5K vues
Shendeti Dhe Droga par Erdi Dibra
Shendeti Dhe Droga Shendeti Dhe Droga
Shendeti Dhe Droga
Erdi Dibra4.8K vues
Dukuritë negative, pasojat dhe parandalimi par Florent Reshani
Dukuritë negative, pasojat dhe parandalimiDukuritë negative, pasojat dhe parandalimi
Dukuritë negative, pasojat dhe parandalimi
Florent Reshani23.4K vues
Le t'i themi stop, droges alkolit,duhanit. par Vilson Shehu
Le t'i themi stop, droges alkolit,duhanit.Le t'i themi stop, droges alkolit,duhanit.
Le t'i themi stop, droges alkolit,duhanit.
Vilson Shehu58.4K vues
Tema:Lufta kunder duhanit par Jetmira Sula
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K vues
Konsumimi i duhanit, alkoolit dhe kanabisit nga te rinjte par Ramadan Lohaj
Konsumimi i duhanit, alkoolit dhe kanabisit nga te rinjteKonsumimi i duhanit, alkoolit dhe kanabisit nga te rinjte
Konsumimi i duhanit, alkoolit dhe kanabisit nga te rinjte
Ramadan Lohaj6.1K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.2K vues
Drugs and the addiction to drugs par alban1shabani
Drugs and the addiction to drugsDrugs and the addiction to drugs
Drugs and the addiction to drugs
alban1shabani929 vues
Projekti i aftesimit per jeten par Fabi Ola Rusi
Projekti i aftesimit per jetenProjekti i aftesimit per jeten
Projekti i aftesimit per jeten
Fabi Ola Rusi1.3K vues
Duhani,Droga,Alkoli par Aba Abush
Duhani,Droga,AlkoliDuhani,Droga,Alkoli
Duhani,Droga,Alkoli
Aba Abush166.2K vues
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne. par EsliSula1
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.
EsliSula11.8K vues

Similaire à Llojet e-drogave

pdfslide.net_-stop-droges dhe duhanit.ppt par
pdfslide.net_-stop-droges dhe duhanit.pptpdfslide.net_-stop-droges dhe duhanit.ppt
pdfslide.net_-stop-droges dhe duhanit.pptGeriLika
298 vues8 diapositives
kanabisi psikologji.pdf par
kanabisi psikologji.pdfkanabisi psikologji.pdf
kanabisi psikologji.pdfMadalenaHoxha
75 vues10 diapositives
Farmakologji- barnat dhe drogat par
Farmakologji- barnat dhe drogatFarmakologji- barnat dhe drogat
Farmakologji- barnat dhe drogatLiron Krasniqi
483 vues4 diapositives
Droga.docx par
Droga.docxDroga.docx
Droga.docxdushihajdar
8 vues11 diapositives
Duhanidrogaalkoli 130424111249-phpapp02 par
Duhanidrogaalkoli 130424111249-phpapp02Duhanidrogaalkoli 130424111249-phpapp02
Duhanidrogaalkoli 130424111249-phpapp02Emáá SiiŊăŋîî
4.4K vues16 diapositives
Kokaina par
Kokaina Kokaina
Kokaina Erdi Dibra
1.2K vues17 diapositives

Similaire à Llojet e-drogave(6)

Plus de Marjan DODAJ

“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI par
“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI
“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELIMarjan DODAJ
5.5K vues118 diapositives
Kalkulator-i par
Kalkulator-iKalkulator-i
Kalkulator-iMarjan DODAJ
1.1K vues1 diapositive
Kodi i procedurës penale i kosoves par
Kodi i procedurës penale i kosovesKodi i procedurës penale i kosoves
Kodi i procedurës penale i kosovesMarjan DODAJ
14.5K vues207 diapositives
Kodi penal i kosoves par
Kodi penal i kosovesKodi penal i kosoves
Kodi penal i kosovesMarjan DODAJ
19.9K vues163 diapositives
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTES par
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTESFLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTES
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTESMarjan DODAJ
23.4K vues14 diapositives
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI par
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANIMarjan DODAJ
1.1K vues11 diapositives

Plus de Marjan DODAJ(20)

“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI par Marjan DODAJ
“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI
“OH SHQIPËRI, SHQIPËRIA IME E MJERË!” NGA J. W. PANDELI
Marjan DODAJ5.5K vues
Kodi i procedurës penale i kosoves par Marjan DODAJ
Kodi i procedurës penale i kosovesKodi i procedurës penale i kosoves
Kodi i procedurës penale i kosoves
Marjan DODAJ14.5K vues
Kodi penal i kosoves par Marjan DODAJ
Kodi penal i kosovesKodi penal i kosoves
Kodi penal i kosoves
Marjan DODAJ19.9K vues
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTES par Marjan DODAJ
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTESFLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTES
FLAGS OF THE WORLD - FLAMUJT E BOTES
Marjan DODAJ23.4K vues
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI par Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K vues
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti par Marjan DODAJ
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti
Marjan DODAJ1.1K vues
Pranvera e Demokracise greva e 1991 nga Pjeter Logoreci par Marjan DODAJ
Pranvera e Demokracise greva e 1991 nga Pjeter LogoreciPranvera e Demokracise greva e 1991 nga Pjeter Logoreci
Pranvera e Demokracise greva e 1991 nga Pjeter Logoreci
Marjan DODAJ1.8K vues
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret par Marjan DODAJ
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe ShqiptaretPashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Marjan DODAJ7.9K vues
Te pavertetat dhe faktet rreth Pjeter Bogdanit par Marjan DODAJ
Te pavertetat dhe faktet rreth Pjeter BogdanitTe pavertetat dhe faktet rreth Pjeter Bogdanit
Te pavertetat dhe faktet rreth Pjeter Bogdanit
Marjan DODAJ1.6K vues
GRADAT apo INSIGNIA per Forcat e Armatosura te Shqiperise - Albanian Armed Fo... par Marjan DODAJ
GRADAT apo INSIGNIA per Forcat e Armatosura te Shqiperise - Albanian Armed Fo...GRADAT apo INSIGNIA per Forcat e Armatosura te Shqiperise - Albanian Armed Fo...
GRADAT apo INSIGNIA per Forcat e Armatosura te Shqiperise - Albanian Armed Fo...
Marjan DODAJ1.1K vues
ROZAFA NJE VIT PA DON SIMON JUBANIN par Marjan DODAJ
ROZAFA NJE VIT PA DON SIMON JUBANINROZAFA NJE VIT PA DON SIMON JUBANIN
ROZAFA NJE VIT PA DON SIMON JUBANIN
Marjan DODAJ444 vues
Angjelina Krasniqi Bardhaj - Nene TEREZA - poezi par Marjan DODAJ
 Angjelina Krasniqi Bardhaj - Nene TEREZA - poezi Angjelina Krasniqi Bardhaj - Nene TEREZA - poezi
Angjelina Krasniqi Bardhaj - Nene TEREZA - poezi
Marjan DODAJ8.5K vues
Xhenc Bezhi - At Gjergj Fishtes (poezi) par Marjan DODAJ
Xhenc Bezhi - At Gjergj Fishtes (poezi)Xhenc Bezhi - At Gjergj Fishtes (poezi)
Xhenc Bezhi - At Gjergj Fishtes (poezi)
Marjan DODAJ2.3K vues
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI par Marjan DODAJ
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQIOLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
Marjan DODAJ8.9K vues
Dom Nikolle Kacorri nje gur themeli per shtetin shqyptar par Marjan DODAJ
Dom Nikolle Kacorri nje gur themeli per shtetin shqyptar Dom Nikolle Kacorri nje gur themeli per shtetin shqyptar
Dom Nikolle Kacorri nje gur themeli per shtetin shqyptar
Marjan DODAJ670 vues
libri i autorit Gjon KEKA ”Vetëplotësimi i Kombit” par Marjan DODAJ
libri i autorit Gjon KEKA ”Vetëplotësimi i Kombit”libri i autorit Gjon KEKA ”Vetëplotësimi i Kombit”
libri i autorit Gjon KEKA ”Vetëplotësimi i Kombit”
Marjan DODAJ495 vues
Kosova nje veper kapitale historiografike shkruan ramadan musliu par Marjan DODAJ
Kosova nje veper kapitale historiografike  shkruan ramadan musliuKosova nje veper kapitale historiografike  shkruan ramadan musliu
Kosova nje veper kapitale historiografike shkruan ramadan musliu
Marjan DODAJ898 vues
Agim Gashi - N`aeroplan Zotin e luta par Marjan DODAJ
Agim Gashi - N`aeroplan Zotin e lutaAgim Gashi - N`aeroplan Zotin e luta
Agim Gashi - N`aeroplan Zotin e luta
Marjan DODAJ1.2K vues
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature par Marjan DODAJ
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim matureLetersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Marjan DODAJ46.3K vues

Llojet e-drogave

 • 2. 2 Përmbajtja Hyrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kanabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kokaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ekstazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Heroina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Haluçinogjenët: LSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Metamfetamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fotot: Ioulia Kondratovitch
 • 3. 3 Hyrje Çfarë janë drogat? Teknikisht, drogat janë Megjithatë, nuk bëhet fjalë për një listë të lëndë kimike të cilat ndikojnë në funksio- plotë dhe drogat mund të kenë emra të nimin normal të trupit dhe/ose të trurit. tjerë në vendin apo në qytetin ku jetoni ju. Jo të gjitha drogat janë të paligjshme. Për Gjithashtu, këto emra mund të ndryshojnë shembull, kafeina (e cila gjendet në kafe ose edhe me kalimin e kohës. Emrat e drogave në në pijen “Coca-Cola”), nikotina (e cila gjen- zhargonin e rrugës nuk kanë lidhje me fuqinë det në cigare) dhe alkooli teknikisht janë të apo pastërtinë e një droge. gjitha droga të ligjshme edhe pse zakonisht Të gjitha drogat e paligjshme kanë një nuk quhen të tilla. Barnat, si ato që shiten efekt të menjëhershëm fizik, për të cilin me recetë të lëshuar nga mjeku ashtu edhe mund të lexoni në këtë broshurë. Por drogat ato që shiten pa recetë nëpër farmaci, janë mund të pengojnë shumë edhe zhvillimin psi- droga të ligjshme të cilat na ndihmojnë të kologjik dhe emocional, sidomos te të rinjtë. shërohemi nga sëmundjet, megjithëse edhe Në të vërtetë, drogat mund të shkatërrojnë me to mund të abuzohet. potencialin e atyre që i përdorin, të cilin ata Drogat e paligjshme janë droga të cilat nuk mund ta rifitojnë kurrë më, sepse drogat janë kaq të dëmshme saqë vendet në mbarë kthehen në një lloj zëvendësuesi të mekaniz- botën kanë vendosur t’i vendosin nën kon- mave që na duhen në jetë. troll. Këto vende kanë miratuar disa ligje Edhe pse drogat në këtë broshurë përshk- ndërkombëtare, në formën e konventave të ruhen veçmas, ato shpesh përdoren sëbash- Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të ku. Kjo përzierje e drogave mund të ketë cilat përcaktojnë se cilat droga duhen ven- pasoja të rënda dhe të paparashikueshme dosur nën kontroll. për trupin dhe mendjen e përdoruesve. Të gjitha drogat të cilat trajtohen në këtë Së fundmi, duhet thënë se drogat turbull- broshurë janë të paligjshme. Kjo do të thotë ojnë aftësinë gjykuese të përdoruesve të se, në përgjithësi, është kundër ligjit nëse tyre. Kjo do të thotë se shpesh përdoruesit mban, përdor ose shet droga të tilla në gjithë e drogave marrin rreziqe më të mëdha, siç botën. është, për shembull, seksi i pambrojtur. Kjo Drogat, në përgjithësi, kanë disa emra me shkakton infeksion me hepatit ose me HIV si të cilët quhen në zhargonin e rrugës, dhe edhe me sëmundje të tjera të transmetuara në këtë broshurë do të gjeni disa prej tyre. seksualisht.
 • 4. 4 Kanabis ks /Marijuana/ Pot/Thai stic Bongo /Ganja/Grass Cilat janë rreziqet që lidhen me përdorimin e kanabisit? Çfarë është? Në periudhën afatshkurtër, përdoruesit i rritet Kanabisi është një lëndë si duhani, me oreksi dhe pulsi. Përdoruesi ka probleme edhe ngjyrë mes të gjelbrës dhe kafesë, e cila me kryerjen e akteve fizike dhe intelektuale, si përbëhet nga lulet dhe gjethet e sipërme për shembull e ka të vështirë të ngasë makinën të thara të bimës së kërpit. Rrëshira e apo të mendojë në mënyrë logjike. Nëse merret kanabisit apo, siç quhet ndryshe, hashashi, në doza të mëdha, kanabisi mund të mprehë është mbetja e tharë e një lënde që nxirret perceptimin e tingujve dhe të ngjyrave nga ana nga pjesa e sipërme e lulëzuar e bimës e përdoruesit, ndërkohë që ia bën të ngadaltë së kërpit, e cila kthehet në pluhur ose dhe të paqartë të menduarit. Nëse doza është presohet në forma. Vaji i kanabisit ose, siç shumë e madhe, efekti i kanabisit është i quhet ndryshe, vaji i hashashit, është një ngjashëm me efektin e drogave haluçinogjene lëng i cili nxirret ose nga bima e tharë ose dhe mund të shkaktojë ankth, panik dhe, madje, nga rrëshira. episode psikopatike. Përdoruesit e rregullt të kanabisit përballen me rrezikun e zhvillimit të një varësie psikologjike deri në atë masë sa të Si merret? humbasin interes në të gjitha aktivitetet e tjera Zakonisht, të gjitha format e kanabisit merren si puna apo marrëdhëniet me njerëzit. Studimet përmes tymosjes, si duhani. Rrëshira dhe vaji i e fundit në Mbretërinë e Bashkuar kanë treguar kanabisit mund edhe të hahen ose të pihen në se ekziston një lidhje midis përdorimit të formën e çajit. kanabisit dhe rritjes së skizofrenisë. Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? Rreziqe të tjera Kanabisi i jep përdoruesit një ndjesi Tymi i kanabisit përmban 50 për qind shumë relaksimi dhe kënaqësie dhe ndonjëherë i katran se cigaret me përmbajtjen më të lartë të vendos në një gjendje euforie. Përdoruesi katrani, gjë që i vendos përdoruesit në një rrezik mund të provojë edhe një ndjesi më të fortë më të madh të kancerit të mushkërive dhe të të shqisave të shikimit, nuhatjes, shijes dhe sëmundjeve të tjera të sistemit të frymëmarrjes. dëgjimit.
 • 5. 5 Kokaina Lady a/Blanch e/Cake/Coke/ Crack/Bazook Çfarë është? e temperaturës së trupit dhe të rrahjeve të Kokaina është një pluhur i bardhë ose ngjyrë zemrës. Përdoruesit mund të sillen në mënyrë qumështi, i cili vepron si stimulues i fuqishëm. shumë të çuditshme dhe të parregullt dhe, Kokaina nxirret nga gjethet e bimës së kokës. ndonjëherë edhe në mënyrë të dhunshme. Gjatë rrugës, mund të tretet ose të “pritet” Doza të tepërta të kokainës mund të me lëndë të tjera me qëllim që të rritet sasia. shkaktojnë edhe konvulsione, krizë epilepsie, Droga “crack” është një kokainë e cila është hemorragji cerebrale ose mosfunksionim të përpunuar më tej me amoniak ose bikarbonat zemrës. natriumi (sodë buke) dhe ngjan si flokëza ose Përdoruesit afatgjatë të kokainës kokrriza të vogla. rrezikojnë të kenë një mori problemesh shëndetësore, disa prej të cilëve varen nga mënyra se si e marrin këtë drogë. Thithja Si merret? me hundë e kokainës dëmton shumë rëndë Zakonisht, kokaina thithet me hundë ose indet e hundës; tymosja mund të shkaktojë injektohet, ndërsa droga “crack” tymoset si probleme të aparatit të frymëmarrjes; duhani. ndërsa injeksioni mund të shkaktojë abscese ose sëmundje infektive. Rreziqe të tjera, Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? pavarësisht mënyrës si merret droga, Kokaina i jep përdoruesit një ndjesi gjallërie përfshijnë varësinë e fuqishme psikologjike, shpirtërore dhe e vendos në një gjendje kequshqyerjen, rënien në peshë, humbjen e euforie. Gjithashtu, shpesh përdoruesi orientimit, apatinë dhe një gjendje që ngjan provon një rritje të përkohshme të niveleve me psikozën pananojake. të gatishmërisë nervore dhe të energjisë dhe një shtyrje në kohë të urisë dhe të lodhjes. Rreziqe të tjera Përzierja e kokainës me alkoolin është një Cilat janë rreziqet që lidhen me kokteijl i rrezikshëm dhe mund të rrisë përdorimin e kokainës? ndjeshëm mundësinë e vdekjes së papritur. Efektet afatshkurtra përfshijnë humbjen e oreksit, shpejtimin e frymëmarrjes dhe rritjen
 • 6. 6 Ekstaza ew Yorkers E/Snackies/N Cilat janë rreziqet që lidhen me përdorimin e ekstazës? Çfarë është? Në periudhën afatshkurtër, ekstaza mund Ekstaza është një stimulues psikoaktiv, i të bëjë që trupi të mos i përfillë sinjalet e cili zakonisht prodhohet në laboratorë të problemeve siç janë dehidratimi, vilania dhe paligjshëm. Në të vërtetë, termi “ekstazë” rraskapitja dhe mund të pengojë aftësinë e ka evoluar dhe nuk përdoret për të quajtur trupit për të rregulluar temperaturën. Për vetëm një lëndë kimike por në të vërtetë një më tepër, ekstaza mund të dëmtojë rëndë gamë lëndësh të tilla të cilat kanë një efekt organe të tilla si mëlçia dhe veshkat. të ngjashëm te përdoruesi. Shpesh, çfarëdo Ndonjëherë, mund të shkaktojë edhe tablete me stemë tani quhet “ekstazë” konvulsione dhe pushim të zemrës. pavarësisht përbërjes ës vet kimike. Doza të mëdha të ekstazës shkaktojnë një Edhe pse kjo drogë zakonisht shpërndahet në gjendje acarimi, ankthi dhe halucinacionesh formën e një tablete, ajo mund të jetë edhe të rënda. në formë pluhuri ose kapsule. Tabletat mund Përdorimi afatgjatë i ekstazës mund të të kenë forma dhe madhësi të ndryshme. dëmtojë disa pjesë të caktuara të trurit, duke shkaktuar kështu depresion dhe humbje të kujtesës. Si merret? Zakonisht gëlltitet por mund edhe të thithet me hundë ose të injektohet. Rreziqe të tjera Tabletat ose pilulat që shiten për ekstazë mund të përmbajnë edhe lëndë të tjera që Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? mund të jenë të rrezikshme dhe që mund të Ekstaza mund të rrisë nivelet e ndjeshmërisë jenë të ndryshme për sa i takon fuqisë dhe të përdoruesve dhe të shkaktojë një ndjesi pasojave të tyre. afërsie me njerëzit që i rrethojnë. Kjo drogë mund ta bëjë përdoruesin më shoqërues dhe energjik.
 • 7. 7 Heroina lady e/Junk/ Harry/White Smack/H/Hors përgjumje, paaftësi për t’u përqendruar dhe apati. Heroina shkakton varësi të madhe fizike Çfarë është? dhe psikologjike te përdoruesi. Përdoruesit Heroina është një drogë që shkakton varësi rrezikojnë të zhvillojnë edhe një shkallë dhe që ka veti kundra dhimbjes dhe e cila tolerance ndaj kësaj droge, çka do të thotë prodhohet përmes përpunimit të morfinës, se me kalimin e kohës u duhet të marrin një lëndë natyrore e cila nxirret nga bima e doza gjithnjë e më të mëdha për të provuar opiumit. Heroina e pastër është një pluhur efektin që dëshirojnë. i bardhë. Heroina e rrugës është zakonisht Përdorimi afatgjatë i heroinës ka një e bardhë në ngjyrë kafe sepse përzihet me shumëllojshmëri pasojash të rënda për lëndë të papastra, çka do të thotë që çdo shëndetin. Mes të tjerash, mund të shkaktojë dozë ndryshon nga tjetra. rënie të shpejtë në peshë, kequshqyerje dhe kapsllëk. Heroina mund të shkaktojë Si merret? edhe çrregullim të ciklit mujor te femrat, Zakonisht injektohet por mund edhe të përgjumje dhe apati kronike. thithet me hundë ose të tymoset. Lënia e menjëhershme e heroinës shkakton simptomat e tërheqjes nga ky ves, të cilat Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? mund të jenë të rënda dhe përfshijnë ngërç, Heroina mund t’u heqë përdoruesve diarre, dridhje, panik, sekrecione të hundës, tensionin, ankthin dhe depresionin. të ngjethura dhe djersitje. Përdoruesi ndjehet i shkëputur nga lodhja ose dhimbja emocionale ose fizike. Në Rreziqe të tjera doza të mëdha, përdoruesi mund të provojë Përdoruesit rrezikojnë të marrin mbidozë të gjendje euforie. heroinës e cila mund të shkaktojë gjendje kome dhe vdekje për shkak të bllokimit të Cilat janë rreziqet që lidhen me aparatit të frymëmarrjes. përdorimin e heroinës? Pasojat afatshkurtra përfshijnë zvogëlimin e bebes së syrit, të përzier, të vjella,
 • 8. 8 Haluçinogjenët Çfarë janë? Haluçinogjenët, ose drogat psikopatike, janë droga të cilat ia ndryshojnë gjendjen e ndërgjegjes përdoruesit si edhe shkaktojnë lloje të ndryshme halucinacionesh. Llojet kryesore të halucinogjenëve janë dietilamidi i acidit dilisergjik (LSD), fenociklinida (PCP), amfetaminat, meskalina dhe psilocibina. Acid/Hippie LSD Dietilamidi i acidit dilisergjik Çfarë është? Megjithatë, efektet e sakta të LSD-së LSD-ja është një drogë gjysmë-sintetike e ndryshojnë në varësi të gjendjes mendore të prodhuar nga acidi lisergjik, i cili gjendet në përdoruesit dhe mjedisit ku merret kjo drogë. një kërpudhë që rritet në bimën e thekrës dhe drithëra të tjera. Cilat janë rreziqet që lidhen me LSD-ja, e cila zakonisht quhet edhe “acidi”, përdorimin e LSD-së? është një prej drogave halucinogjene më të Në periudhën afatshkurtër, LSD-ja shkakton fuqishme. Në rrugë zakonisht shitet në formën zhgënjim dhe perceptime të shtrembëruara. e katrorëve të vegjël prej letre me flluska me Ndryshon sensi i thellësisë dhe kohës i kokrra ku brenda përmbahet droga, por shitet përdoruesit, ndërsa bëhen më të mprehta edhe në formën e tabletave, kapsulave si ngjyrat, tingujt dhe prekja. edhe në formë të lëngshme. Është një lëndë Disa përdorues të LSD-së provojnë mendime pa ngjyrë dhe pa erë, me një shije paksa të dhe ndjenja të forta dhe të frikshme si për hidhur. shembull frika se mos humbasin kontrollin, frika nga çmenduria dhe vdekja dhe dëshpërim. Si merret? Pasojat fizike janë të vogla në krahasim me Zakonisht gëlltitet. pasojat psikologjike dhe emocionale. Në të përfshihet zmadhimi i bebes së syrit, shpeshtimi Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? i rrahjeve të zemrës dhe rritja e tensionit të Nëse merret LSD, ajo shkakton ndryshime të gjakut, humbja e oreksit, pagjumësia, thatësirë forta në mendime, humor dhe shqisa, krahas në gojë dhe të dridhura. ndjenjave të afërsisë dhe shoqërimit.
 • 9. 9 Metamfetamina k/Sha bu/Yaba stal meth/Ti Crack meth/Ice/Cry Cilat janë rreziqet që lidhen me përdorimin e metamfetaminës? Çfarë është? Në periudhën afatshkurtër, përdoruesit Metamfetamina bën pjesë në atë grup humbasin oreksin dhe fillojnë të marrin drogash që quhen stimulues të llojit të frymë më shpejt. Mund t’u shpeshtohen amfetaminës (ATS). Është drogë sintetike e rrahjet e zemrës dhe mund t’u rritet tensioni cila zakonisht prodhohet në laboratorë të i gjakut si edhe mund t’u rritet temperatura paligjshëm. e trupit dhe të djersijnë. Në doza të mëdha, Metamfetamina është në formën e pluhurit, përdoruesit mund të ndjehen të paqetë dhe të tabletave ose kristaleve që ngjajnë me të acaruar dhe mund të provojnë goditje copëza qelqi të thyer. paniku. Doza të tepërta të metamfetaminës mund Si merret? të shkaktojnë edhe konvulsione dhe vdekje Mund të gëlltitet, të thithet me hundë, të për shkak të mosfunksionimit të aparatit tymoset ose të injektohet. të frymëmarrjes, hemorragji cerebrale ose mosfunksionim të zemrës. Përdorimi afatgjatë i metamfetamnës mund Çfarë ndikimi ka te përdoruesi? të shkaktojnë kequshqyerje, rënie në peshë Metamfetamina stimulon një ndjesi dhe zhvillim të varësisë psikologjike. mirëqenieje fizike dhe mendore, si edhe Kur ndërpritet përdorimi i metamfetaminës, një valë euforie dhe gjendje të gëzueshme përdoruesi fle për një kohë të gjatë dhe shpirtërore. Përdoruesi provon një rritje pastaj zakonisht bie në depresion. të përkohshme të energjisë, e cila e bën përdoruesin të mendojë se mund t’i kryejë më mira aktet fizike ose intelektuale. Rreziqe të tjera Përdoruesi ndjen edhe një shtyrje në kohë Ndonjëherë, metamfetamina bëhet shkak të urisë dhe të lodhjes. për sjellje agresive, të dhunshme dhe shumë të pazakontë te përdoruesit.
 • 10. Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org Zyra e UNODC-së në Tiranë: Rr. “Donika Kastrioti”, Vila 1/1, Tirane, Shqipëri, Tel: 00355 4 265 473 www.unodc.org Shtypur në Shqipëri Qershor 2007