Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 130 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (16)

Publicité

Similaire à หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (20)

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 1. 1. สื ่ อ ประกอบการสอน วิ ช า พระพุ ท ธศาสนา เรื ่ อ ง หลั ก ธรรมทาง พระพุ ท ธศาสนา ระดั บ ชั ้ น ม. 4 จั ด ทำ า โดย อ. พั ช ราภรณ์ ภิ ม ุ ข กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษาศาสนาและ วั ฒ นธรรม
 2. 2. หลั ก ธรรม ทางพระพุ ท ธ ศาสนา หลักอริยสัจ 4
 3. 3. หัวข้อหลักธรรม อริยสัจ (ธรรมที่ควรรู้) ทุกข์ 4 ขันธ์ 5 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิยาม 5 อกุศลวิตก 3 นิโรธ (ธรรมที่ควร บรรลุ) ภาวนา 4 มรรค (ธรรมที่ควร เจริญ) อุบาสกธรรม 5
 4. 4. ทุกข์ (ธรรมทีควรรู้) ่ ขันธ์ 5
 5. 5. ขั น ธ์ 5 รูปขันธ์ รูป ขันธ์ 5 เวทนา นามขันธ์ สัญญา วิญญาณ สังขาร
 6. 6. รู ป ขั น ธ์ = ร่ า งกาย ขั น ธ์ 5 เวทนา =รู ้ ส ึ ก สั ญ ญา =จำ า ได้ ห มายรู ้ สั ง ขาร =นึ ก คิ ด วิ ญ ญาณ = รั บ รู ้
 7. 7. รู ป ขั น ธ์ = ร่ า งกาย, พฤติ ก ร รม ปฐวี ธ าตุ ( ้ ดิหมด ทั ง น ) เนื ้ อ , หนั ง , กระดู ก ของร่ า งกาย้ า ) นำ ้ า อาโปธาตุ ( นำ ใน ร่ า งกาย , เลื อ ด เตโชธาตุ ( ไฟ) อุ ณ หภู ม ิ วาโยธาตุ ( ลม) ส่ ว น ที ่ ส ั ่ น สะเทื อ น
 8. 8. เวทนา = ความรู ้ ส ึ ก ที ่ เ กิ ด ต่ อ สิ ่ ง ที ่ ร สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
 9. 9. สัญญา =จำาได้หมายรู้ คือ รู้จักสิงนั้น ๆ เมื่อไปพบเข้าอีก ่ รู้ว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสและอารมณ์ที่เกิดขึ้นน รูป รส กลิ่น เสีย สัมผั อารมณ์ อารมณ ง ส
 10. 10. สั ง ขาร สั ง ขาร=นึ สิ ่ ง ทีด รุ ง คื อ ก คิ ่ ป หิ ว จั ง . . แต่ ง จิ ต หรื อ สิ ่ ง ที ่ อยากหมำ ่ า กระตุ ้ น ผลั ก ดั น ให้ เบอร์ เ กอร์ มนุ ษ ย์ ก ระทำ า การ อย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง หรื อ สั งย กว่ า= วิ ญ ญาณ + เรี ขาร แรงจู ง ใจ เวทนา + สั ญ ญา
 11. 11. วิ ญ ญาณ = รั บ รู ้ จักขุ วิญญาณ ชิวหาวิญาณ ฆานวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนวิญญาณ กายวิญญาณ
 12. 12. สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิยาม 5 อกุศลวิตก
 13. 13. นิ ย าม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ อุตุนยาม หมายถึง กฎ ิ ธรรมชาติ เกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ ฤดูกาล
 14. 14. นิ ย าม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ พีชนิยาม หมายถึง ฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
 15. 15. นิ ย าม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ จิตตนิยาม หมายถึง ธรรมชาติเกี่ยวกับการทำางานของจิต
 16. 16. นิ ย าม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ ธรรมนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ วามเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งปวง
 17. 17. นิ ย าม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ กรรมนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์
 18. 18. กฎแห่งกรรม คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผูทำากรรมดี ย่อมได้รับผลดี ้ ผูทำากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชัว ้ ่
 19. 19. ความเข้าใจในเรื่องของกรรม  กรรมและผลของ กรรมบางครั้งก็ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขอย่างอื่น เช่น กาลเวลา  ความเป็นไปในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ใช่ ว่าจะเป็นผลจากกรรม เก่าเสียทั้งหมด
 20. 20. ผลของกรรมระดับผลทางสังคม  การทำาความดีจะได้ผล เต็มทีหรือไม่ในระดับที่ ่ เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่ กับว่ามีความพร้อมดังนี้ หรือไม่ 1. ทำาดีถูกที่ หรือไม่
 21. 21. ผลของกรรมระดับผลทางสังคม  การทำาความดีจะได้ผล เต็มทีหรือไม่ในระดับที่ ่ เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่ กับว่ามีความพร้อมดังนี้ หรือไม่ 2. บุคลิกรูปร่าง เหมาะสมหรือไม่
 22. 22. ผลของกรรมระดับผลทางสังคม  การทำาความดีจะได้ผล เต็มทีหรือไม่ในระดับที่ ่ เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่ กับว่ามีความพร้อมดังนี้ หรือไม่ 3. ทำาดีถูกกาลเวลาหรือไม่
 23. 23. ผลของกรรมระดับผลทางสังคม  การทำาความดีจะได้ผล เต็มทีหรือไม่ในระดับที่ ่ เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่ กับว่ามีความพร้อมดังนี้ หรือไม่ 4. ทำาดีเต็มที่หรือไม่
 24. 24. ตามหลักจูฬกัมมวิภังคสูตร ได้กำาหนดสิ่งที่เป็นผลของกรรมเก่า ไว้ คือ  ความประณีตสวยงาม หรือไม่สวยงามของรูป ร่างที่มีมาโดยกำาเนิด  การเกิดในตระกูลสูง หรือตำ่า  ความรำ่ารวยหรือ ยากจน  ความสามารถทางสติ ปัญญา หรือความโง่ เขลาที่มีมาแต่กำาเนิด
 25. 25. คุ ณ ค่ า ทางจริ ย ธรรมของนิ ย าม 5  ทำาให้มองชีวิตประกอบด้วยเหตุปจจัยที่ ั หลากหลาย กฎแห่งกรกรมและกฎ ธรรมชาติ  ทำาให้เป็นคนใจกว้าง ไม่มองชีวิตเป็นเรื่อง คับแคบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง จุด  ทำาให้มองเห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการทาง ธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุและปัจจัย  ทำาให้เข้าใจว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่ง
 26. 26. อกุศลวิตก 3
 27. 27. อกุ ศ ลวิ ต ก 3 คื อ ความนึ ก คิ ด ที ่ ไ ม่ ด ี  กามวิตก คือ ความนึกคิดทีประกอบ ่ ด้วยความโลภ  พยาบาทวิตก คือ ความนึกคิดที่ ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาท  วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิดทีประกอบ ่ ด้วยการเบียดเบียนมุงร้าย ่
 28. 28. วิ ต ก คื อ การคิ ด การใคร่ ค รวญ กุศลวิตก คือ ความนึกคิดทีอกุศลวิตก 3 คือ ความนึกคิดที่ไม ่ดีงาม นกขัมมวิตก 1. กามวิตก คือความนึกคิด ที่ประกอบด้วยความโลภ ความนึกคิดที่ไม่ยึดติดเกี่ยวกับอะไร . อพยาบาทวิตก 2. พยาบาทวิตก คือความนึกคิด อ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบ 3. อวิหิงสาวิตก คือ 3. วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิด ความนึกคิดที่ไม่คดร้ายผู่ประกอบด้วยการเบียดเบียนมุ่งร ิ ที อื่น ้
 29. 29. นิยาม 5 อกุศลวิตก สมุทัย พิจารณาให้เห็นโทษ ลด เพื่อ กำาจัด ละ บรรเทา
 30. 30. นิโรธ (ธรรมทีควรบรรลุ) ่ ภาวนา 4
 31. 31. ภาวนา 4 ภาวนา 4 หมาย ถึ ง การทำ า ให้ ม ี ขึ ้ น การทำ า ให้ เกิ ด ขึ ้ น การ เจริ ญ หรื อ การ พั ฒ นาตน มี 4 ประการ ได้ แ ก่
 32. 32. ภาวนา 4 1. กายภาวนา หรือ ตา กายสังวร หู หมายถึง การฝึกอบรม ทางกาย จมู ก ลิ ้ น กาย
 33. 33. ภาวนา 4 กายเมื ่ อ ถู ก ฝึ ก แล้ ว
 34. 34. ภาวนา 4 2. สี ล ภาวนา หมายถึ ง การฝึ ก อบรมตน ามประพฤติ ท ี ่ ต ั ้ ง อยู ่ ใ นระเบี ย บวิ น ั ย ไม่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ น
 35. 35. ภาวนา 4 3. จิ ต ตภาวนา ง การฝึ ก อบรมทางจิ ต ใจให้ เ ข้ ม แข็ ง มั ่ น คงเจริ ญ งอกงาม
 36. 36. ภาวนา 4 จิตตภาวนา ทาน ปิยวาจา สังคหวัตถุ 4 อัตถจริยา สมานัตตา
 37. 37. ภาวนา 4 จิตที่ฝึกแล้วสามารถประสบความสำาเร จิตตภาวนา โดยปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ฉันทะ อิทธิบาท 4 วิริยะ จิตตะ วิมังสา
 38. 38. ภาวนา 4 4. ปั ญ ญาภาวนา มายถึ ง การฝึ ก อบรมปั ญ ญา าใจสิ ่ ง ทั ้ ง หลายตามความเป็ น จริ ง
 39. 39. คุณค่าทางจริยธรรมของ ภาวนา 4  มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง เมือรู้จัก ่ พัฒนาตนเองจะเป็นเครื่องวัดความเป็น มนุษย์หรือจำาแนกคนและสัตว์ออกจากกัน  การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ความ สามารถ จะต้องกระทำาครบทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ศีล จิต(สมาธิ) ปัญญา  การพัฒนาที่ถูกต้อง ต้องดำาเนินตามขั้น ตอนของภาวนาทัง 4 ให้ครบถ้วน ้
 40. 40. พระสัทธรรม 3 วุฒิธรรม 4 อุบาสกธรรม 5 พละ 5 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
 41. 41. สัทธรรม 3
 42. 42. สัทธรรม 3 คือ ธรรมที่ดี หรือธรรม ของคนดี • 1. ปริยติธรรม คือ การศึกษาเรียนรู้หลัก ั ธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความ รู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง • 2. ปฏิบติสทธรรม คือ การนำาหลักธรรมคำา ั ั สอนที่ได้ศึกษาไปลงมือปฏิบติ_(มรรค 8) ั ถือว่าสำาคัญมาก • 3. ปฏิเวธสัทธรรม คือ การได้รับผลจาก การปฏิบติได้แก่ ความสำาเร็จ ความสุข ั ความสงบใจ
 43. 43. ความสัมพันธ์ ปริยัติ ปฏิบติ ปฏิเวธ ั ปริ ย ั ต ิ การศึกษาแผนที่ วิธีการเดินทาง ปฏิ บ ั ต ิ การเดิน ทาง ปฏิ เ วธ ถึงจุดหมายปลายทาง
 44. 44. วุฒิธรรม 4
 45. 45. วุ ฒ ิ ธ รรม 4 วุฒิธรรม 4 คือ คุณธรรมหรือหลักการที่ก่อให้เกิด ความเจริญงอกงามหรือหลักธรรมที่สนับสนุนให้ มีปญญา 4 ประการ ั • สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษหรือ คนดี • สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังสัทธรรม หรือ เอาใจใส่ศึกษาความรู้จริง • โยนิโสมนสิการ คือ การคิดหาเหตุผลโดย
 46. 46. คุ ณ ค่ า ของวุ ฒ ิ ธ รรม 4 • หลักปัญญาวุฒิธรรมเป็นหลักธรรม สนับสนุนให้มปัญญา ี • สามารถนำาหลักธรรมนี้พฒนาชีวิตทัง ั ้ ชีวิตได้ทกแง่ทกมุม ุ ุ
 47. 47. สรุ ป วุ ฒ ิ ธ รรมเพื ่ อ ให้ จ ำ า ได้ ง่ า ย คื อ • คบคนดีที่เป็นปราชญ์ • ฉลาดรู้จกฟังคำาของท่าน ั • วิจารณ์วจัยด้วยปัญญา ิ • น้อมนำามาปฏิบติให้สมภูมิ ั
 48. 48. พละ 5  ธรรมอันเป็นกำาลัง หรือธรรมอันเป็นพลัง ทำาให้เกิดความมั่นคง  ทำาให้ดำาเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่น ไหวต่อภัยหรืออุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางสูการบรรลุอริยมรรค ่ อริยผลโดยตรง
 49. 49. พละ 5 คื อ ธรรมอั น เป็ น กำ า ลั ง  สัทธา คือ ความเชือที่มีปญญาหรือเหตุผลเป็น ่ ั พื้นฐาน  วิริยะ คือ ความเพียรในสิงที่ถูกต้อง ่  สติ คือ ความระลึกได้ หรือความเป็นผู้มีสติอยู่ ตลอดเวลา  สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต หรือการควบคุม จิตให้สงบนิงไม่ฟุ้งซ่าน ่  ปัญญา คือ ความรอบรู้ ซึ่งมี บ่อเกิดอยู่ 3 ทาง ได้แก่ สุตมยปัญญา
 50. 50. คุ ณ ค่ า ของจริ ย ธรรมของพละ 5  พละ 5 จะต้องปฏิบัติให้ได้สมดุลกันเสมอ คือ สัทธา ต้องพอดีกับ ปัญญา วิริยะ ต้องพอดีกับ สมาธิ สติ ควบคุมทั้ง สัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญา คนมีศรัทธา แต่ขาดปัญญา จะกลายเป็นคนงมงาย เชื่อ คนง่าย คนมีปัญญา แต่ขาดศรัทธา จะกลายเป็นคนหัวดื้อ คนมีวิริยะ แต่ขาดสมาธิ จะกลายเป็นคนเหนือยเปล่า ่ หรือฟุงซ่าน ้ คนมีสมาธิ แต่ขาดวิระยะ จะกลายเป็นคนเกียจคร้านติด อยู่ในสุขทีเกิดจากสมาธิ ่
 51. 51. อุบาสกธรรม 5
 52. 52. อุบาสกธรรม 5  มีศรัทธา คือ มีความเชื่อปัญญาการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า และคำาสอน  มีศีล คือ รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย  ไม่ถือเอามงคลตื่นข่าว คือ ไม่เชื่อข่าวลือ อย่างไร้เหตุผลแต่ให้เชื่อให้หลักของกรรม  ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธ ศาสนา คือ ยึดมั่นในการทำาบุญตามหลัก พระพุทธศาสนา คือ บุญกิริยาวัตถุ 10  ขวนขวายในการอุปภัมภ์บำารุงพระพุทธ
 53. 53. บุญกิรยาวัตถุ 10 ิ  การบริจาคทาน  รักษาศีล  การเจริญภาวนา  อ่อนน้อมถ่อมตน  ช่วยเหลือกิจการของผู้อื่น  การให้ส่วนบุญ  การอนุโมทนาส่วนบุญ  การฟังธรรม  การแสดงธรรม  การนำาความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องตามทำานองคลอง ธรรม
 54. 54. พระสัทธรรม 3 วุฒิธรรม 4 อุบาสกธรรม 5 พละ 5 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
 55. 55. มงคล 38 • สงเคราะห์บุตร • สงเคราะห์ภรรยา • ความสันโดษ
 56. 56. มงคล 38 การสงเคราะห์ บ ุ ต ร มีคุณธรรม ตั้งอยูในศีล ่ อภิชาตบุตร มีคุณสมบัติอื่นๆ ดีกว่าพ่อแม่ เรน ได้ ร ั บ คั ด เลื อ ก สร้างชื่อเสียง ให้ เ ป็ น ให้แก่วงค์ตระกูล ตั ว แทน รณรงค์ ต ่ อ ต้ า นการค้ า
 57. 57. มงคล 38 การสงเคราะห์ บ ุ ต ร อนุชาตบุตร ศีล เท่าเทียมกับพ่อแม่ ธรรม คุณสมบัติ
 58. 58. มงคล 38 การสงเคราะห์ บ ุ ต ร อวชาตบุตร ไม่มศล ี ี ด้อยกว่ากับพ่อแม่ ไม่มธรรม ี คุณสมบัติ
 59. 59. มงคล 38 การสงเคราะห์ บ ุ ต ร ปั จ จั ย ในการสงเคราะห์ บ ุ ต ร อาหาร เอาใจใส่ สงเคราะห์ด้วย สงเคราะห์ด้วย ความเข้าใ อามิส ธรรม เครื่องนุ่งห่ม ความอบอุ่น ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย สั่งสอน ความรัก
 60. 60. หลักการในการสงเคราะห์บุตร ความรัก เมตตา ความปราถนาดี ความสงสาร กรุณา คิดช่วยให้ลูกพ้น พรหมวิหาร 4 จากความทุกข์ ความยินดี มุทิตา เมือบุตรอยูดีมสุข ่ ่ ี อุเบกขา ความวางใจ เป็นกลาง
 61. 61. หลักการในการสงเคราะห์บุตร ห้ามทำาความชั่ว ให้ดำารงตนอยูในความดี ่ ทิศ 6 ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองทีสมควรให้ ่ มอบทรัพย์สมบัติ ให้ตามโอกาสอันควร
 62. 62. มงคล 38 การสงเคราะห์ ภ รรยา • หลั ก ในการเลื อ กคู ่ ค รอง มี ห ลั ก เกณฑ์ 4 ประการ เรี ย กว่ า หลั ก สมชี ว ิ ต าธรรม 4 ได้ แ ก่ สมสัทธา คือ มีศรัทธา เสมอเหมือนกัน สมสีลา คือ มีศลธรรม ี เสมอเหมือนกัน สมจาคา คือ มีความเสีย
 63. 63. มงคล 38 การสงเคราะห์ ภ รรยา หลั ก ธรรมในการครองเรื อ น 4 ประการ สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ทมะ รู้จักข่มจิตใจ ขันติ อดทน อดกลั้น จาคะ เสียสละ ไม่
 64. 64. มงคล 38 การสงเคราะห์ ภ รรยา หลั ก ธรรมทิ ศ 6 สามี - ภรรยาพึ ง ปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ กั น สามีที่ดควรปฏิบติต่อ ี ั ภรรยา 5 ประการ ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูกหมิ่นภรรยา ไม่นอกใจภรรยา มอบความเป็นใหญ่ ในบ้านให้ หาเครื่องประดับมา มอบให้ตามโอกาส อัน
 65. 65. มงคล 38 การสงเคราะห์ ภ รรยา ภรรยาที ่ ด ี ควรปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ สามี 5 ประการคื อ จัดการงานภายใน บ้านให้ดี สงเคราะห์ญาติมิตร ของสามี ไม่นอกใจสามี
 66. 66. มงคล 38 ความ จีวร สั น โดษ บิณฑบาต โดษที่สอนพระภิกษุ คือ ามมักน้อย รู้จักพอใจในปัจจัย 4 เสนาสนะ เภสัช ยินดีในสิ่งที่ตนมี สันโดษที่สอนบุคคลธรรมดา ยินดีในสิงที่ตนทำา ่ ตามกำาลังความสามาร
 67. 67. มงคล 38 มงคล น โดษ ความสั 38 ความสั น โดษ • ความสั น โดษตาม หลั ก พระพุ ท ธ ศาสนามี 3 ประเภทได้ แ ก่ ยถาลาภสั น โดษ คื อ ความยิ น ดี ต าม ที ่ ไ ด้ ยถาพลสั น โดษ คื อ ความยิ น ดี ต าม กำ า ลั ง ที ่ ม ี อ ยู ่
 68. 68. คุ ณ ค่ า ของสั น โดษ • สอนให้ ร ู ้ จ ั ก พอ • สอนให้ ร ู ้ จ ั ก ประมาณตน • สอนให้ ไ ม่ ล ะโมบโลภมาก • ลดความเห็ น แก่ ต ั ว • คนที ่ ม ี ส ั น โดษจึ ง เป็ น คนที ่ ส งบสุ ข • คนในสั ง คมมี ค วามสามั ค คี ป องดอง กั น
 69. 69. มงคล 38 ความสั น โดษ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ตนเพื ่ อ ให้ ส ั น โดษ ได้ แ ก่ รู ้ จ ั ก วิ เ คราะห์ ตนเอง ฝึ ก ฝนตนเองให้ ม ี สติ แ ละมี เ หตุ ผ ล ควบคุ ม พฤติ ก รรม ของตน
 70. 70. สรุ ป สั น โดษ รู้จักตนเอง ความหมาย สั น โดษ ที ่ แ ท้ จ ริ ง ต้องมีฉันทะ(พอใจ) ไม่ ใ ช่ ความเกียจคร้าน ปลีกตัวออกจากสังคม ขาดความกระตือรือร้น
 71. 71. กรุณาเลือกคำาถาม È ก คำาถามข้อที่ 1 คำาถามข้อที่ 11 คำาถามข้อที่ 21 คำาถามข้อที่ 2 คำาถามข้อที่ 12 คำาถามข้อที่ 22 คำาถามข้อที่ 3 คำาถามข้อที่ 13 คำาถามข้อที่ 23 คำาถามข้อที่ 4 คำาถามข้อที่ 14 คำาถามข้อที่ 24 คำาถามข้อที่ 5 คำาถามข้อที่ 15 คำาถามข้อที่ 25 คำาถามข้อที่ 6 คำาถามข้อที่ 16
 72. 72. จบการนำ า เสนอแล้ ว แต่ เ ดี ๋ ย ว. . . . . วั น นี ้ ค ุ ณ ทำ า ความดี ห รื อ ยั ง ค่ ะ . . . . .
 73. 73. 1.พระสั ม มาสั ม พุ ท ธ เจ้ า ในความหมาย ของพุ ท ธคื อ ข้ อ ใด ก. พระปัจเจกพุทธ ข. พระพุทธาพุทธะ ค. พระอนุพุทธะ ง. พระสัพพัญญ พุทธะ
 74. 74. ค่ า ของพุ ท ธะที ่ แ สดงออกมาใน โลกั ต ถจริ ย า คื อ ข้ ด ใด ก. การสังสอนธรรม ่ ข การมีพุทธบริษัท ค. การตรัสรู้ดวยตนเอง ้ ง. การก่อตังพระศาสนา ้
 75. 75. ข้ อ ใดจั ด เป็ น อนุ พ ุ ท ธะ ก. พระพุทธทาสภิกขุ ข. พระเทพมุนี ค. พระพุทธเจ้า ง. พระอัญญาโกทัญญะ
 76. 76. ล่ า วไม่ ถ ู ก ต้ อ งเกี ่ ย วกั บ อริ ย สั จ 4 ก. ทุกข์ ธรรมทีควรรู้ ่ ข. นิโรธ ธรรมที่ควรบรรลุ ค. สมุทัย ธรรมทีควรระลึก ่ ง. มรรค ธรรมที่ควรเจริญ
 77. 77. 5.ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง ก. สัญญาจำาได้ ข. สังขารร่างกาย ค. วิญญาณรับรู้ ง. เวทนาความรู้สกึ
 78. 78. สั ท ธา วิ ร ิ ย ะ สติ สมาธิ ญา ตรงกั บ หลั ก ธรรมในข้ อ ใด ก. อุบาสกธรรม 5 ข. วุฒิธรรม 5 ค. พละ 5 ง. สัทธรรม
 79. 79. วนไทยที ่ ก ล่ า วว่ า อกระเชอก้ น รั ่ ว ตรงกั บ ข้ อ ใด ก. สมาธิ ข. สติ ค. ปัญญา ง. วิริยะ
 80. 80. รรยาคู ่ น ี ้ ม ี ค วามเหมาะสมกั น มาก ทานช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ ื ่ น เหมื อ นกั น ดั ง กล่ า วกสอดคล้ อ งกั น ข้ อ ใด ก. สมสีลา ข. สมจาคา ค. สมปัญญา ง. สมสัทธา
 81. 81. ไม่ ย อมไปกั บ เพื ่ อ นๆที ่ ช วน ล้ า เพราะนึ ก ถึ ง ภรรยาและลู ก ๆ บ้ า น การกระทำ า ของโชคดี งกั บ หลั ก ธรรมในข้ อ ใด ก. สัจจะ ข. ทมะ ค. ขันติ ง. จาคะ
 82. 82. ใดมี ค วามหมายสอดคล้ อ งกั บ ยาม ก. อดเปรี้ยวไว้กนหวาน ิ ข. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ค. เกลือจิ้มเกลือ ง. หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนัน ้
 83. 83. อง ยิ น ดี ก ั บ ผลงานของตนเอง งวั ล รองชนะเลศแสดงว่ า รงรอง รมสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ใด ก. ยถาลาภสันโดษ ข. ยถาพลสันโดษ ค. ยถาสารุปปสันโดษ ง. สันโดษ
 84. 84. ใด หมายถึ ง หลั ก ธรรมที ่ ท ำ า ให้ ประสบกั บ ความเจริ ญ งอกงาม ก. พละ 5 ข. ภาวนา 4 ค. วุฒิธรรม 4 ง. อุบาสกธรรม
 85. 85. และภรรยาที ่ ม ี ค วามประพฤติ กั น จะครองชี ว ิ ต คู ่ อ ยู ่ ไ ด้ น าน ทั ้ ง คู ่ ม ี ค วามเหมาะสมในเรื ่ อ งใด ก. สมสีลา ข. สมจาคา ค. สมปัญญา ง. สมสัทธา
 86. 86. นสรวง รู ้ ส ึ ก โล่ ง อก ื ่ อ ย และมี ค วามสุ ข ที ่ ส ามารถ นในคณะที ่ ต นเองต้ อ งการ ก. ปริยัติ ข. ปฏิบัติ ค. ปฏิเวธ ง. ปฏิรูป
 87. 87. วนา 4 เป็ น หลั ก ธรรมที ่ จ ั ด อริ ย สั จ 4 ข้ อ ใด ก. ทุกข์ ข. นิโรธ ค. มรรค ง. สมุทย ั
 88. 88. นั ก เรี ย นต้ อ งการให้ ต นมี ค วาม ะอดทนในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น กอบรมภาวนาข้ อ ใด ก. กายภาวนา ข. สี ล ภาวนา ค. จิ ต ตภาวนา ง. ภาวนา
 89. 89. มนึ ก คิ ด ที ่ ป ระกอบด้ ว ยการเบี ย ด ร้ า ย ตรงกั บ ข้ อ ใด ก. อกุศลวิตก ข. กามวิตก ค. พยาบาทวิตก ง. วิสิงสาวิตก
 90. 90. ฝึ ก อบรมให้ ต ั ้ ง อยู ่ ใ นระเบี ย บ ม่ เ บี ย ดเบี ย นผู ้ อ ื ่ น ตรงกั บ รมในข้ อ ใด ก. กายสังวร ข. สีลภาวนา ค. จิตตภาวนา ง. ปัญญาภาวนา
 91. 91. นการเดิ น ทางไปท่ อ งเที ่ ย ว นที ่ เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ ข้ อ ใด ก. ปริยัติ ข. ปฏิบัติ ค. ปฏิเวธ ค. ปฏิรูป
 92. 92. ที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงาม ิ บ ั ต ิ ต รงกั บ หลั ก ธรรมในข้ อ ใด ก. พละ 5 ข. สัทธรรม ค. วุฒิธรรม ง. ภาวนา
 93. 93. รไม่ ถ ื อ มงคลตื ่ น ข่ า ว ม่ แ สวงหาเขตบุ ญ นอกหลั ก ทธศษสนา สอดคล้ อ งกั บ รรมในข้ อ ใด ก. อุบาสกธรรม ข. พละ 5 ค. สัทธรรม ง. ภาวนา
 94. 94. ดี ย เป็ น ลู ก ที ่ ม ี ค ุ ณ ธรรม มี ศ ี ล มบั ต ิ เ ที ย บเท่ า กั บ พ่ อ แม่ บุ ต รประเภทใด ก. อภิชาตบุตร ข. อนุชาตบุตร ค. อวชาตบุตร ง. นวชาตบุตร
 95. 95. นิ โ สมนสิ ก ารมี ค วามหมายตรง ใด ก. การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี ข. การปฏิบัตธรรมสมควรแก่ธรรม ิ ค. การคบหาสัตบุรุษหรือคนดี ง. การเอาใจใส่ศกษาหาความรู้ ึ
 96. 96. ข้ อ ใดจั ด เป็ น หลั ก ธรรม มวิ ห าร 4 ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ข. เมตตา สัจจะ วิริยะ สติ ค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงสา ั ง. สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
 97. 97. พรหล้ า คิ ด แต่ จ ะขโมยของ พนเค้ ก พฤติ ก รรมของ รหล้ า จั ด เป็ น วิ ต กในข้ อ ใด ก. วิหิงสาวิตก ข. พยายามวิตก ค. กามวิตก ง. วิตกจริต
 98. 98. ารกระทำ า ในข้ อ ใดจั ด เป็ น าภาวนา ก. เอมมี่ ตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน b. เจนนี่ ปฏิบติตามกฎระเบียบของ ั โรงเรียน ค. นาธาน ตั้งใจทำางานทีได้รับมอบหมายด้วยความสุขมร ่ ุ ง. นาเดีย ออกกำาลังกายทุกวัน
 99. 99. อใดไม่ จ ั ด อยู ่ ใ นหลั ก อริ ย สั จ วด มรรค ก. อุบาสกธรรม3 ข. พละ 5 ค. สัทธรรม 3 ง. ขันธ์ 5
 100. 100. อใดเป็ น ความหมายของธรรม นพลั ง ทำ า ให้ เ กิ ด ความมั ่ น คง ก. พละ 5 ข. สัทธรรม ค. วุฒิธรรม ง. ภาวนา
 101. 101. ารี เป็ น นั ก เรี ย นทุ น ที ่ ม ี ค วาม ฤติ ด ี แ ละได้ ร ั บ ทุ น จนถึ ง ระดั บ ญาเอก แล้ ว กลั บ มาทำ า ให้ ก ั บ ศชาติ นารี จ ั ด เป็ น บุ ต ร ทใด ก. อภิชาตบุตร ข. อนุชาตบุตร ค. อวชาตบุตร ง. นวชาตบุตร
 102. 102. สขีภริยา มีความหมายตรงกับข้อใด ก. ภรรยาที่ประพฤติตนเยียงโจร ่ ข. ภรรยาที่ประพฤติตนเยียงนาย ่ ค. ภรรยาที่ประพฤติตนเยียงเพื่อน ่ ง. ภรรยาที่ประพฤติตนเยียงทาส ่
 103. 103.  ถ้าทำาถูกเดี๋ยวมี รางวัลจ๊ะ
 104. 104.  ตังใจทำาใหม่ ้ อีกครั้งครับ สู..สู้ ้
 105. 105.  ลองใหม่คะ.. ลอง ่ ใหม่.. คราวนีอย่าให้ ้ พลาดนะค่ะ.
 106. 106.  อะไรนะครับ..อ๋อ.คุณ รู้วาทำายังไม่ถูกใช่ ่ ไหมครับ..
 107. 107. ผิดค่ะ
 108. 108.  ผิดนะค่ะ
 109. 109.  ผิดครับผม...
 110. 110.  ยังไม่ถูกครับ
 111. 111.  ผมเอาใจช่วย ครับ ตังใจหน่อย เดี๋ยว ้ ก็ตองทำาถูก ้
 112. 112. ขอโทษ...จ๊ะเฮ วอน  ผมจะตั้งใจทำา คุณยังทำา ครับ ไม่ถกนะมิ ู คราวนีใม่ ้ นวู พลาด....
 113. 113.  เอ..ยังไม่ถูก ตังใจ..อีก ้ ครั้งครับ
 114. 114.  พยายามเข้า คุณต้องทำา ได้ แน่..แน่คะ ่
 115. 115.  ตั้งใจทำา หน่อยครับ
 116. 116.  ผิด..เห็น.. เห็น.. ครับ
 117. 117.  ลองอีกที คราวนีตอง้ ้ ตังใจให้มาก ้ นะค่ะ
 118. 118.  ถูกต้องนะ ครับ
 119. 119.  ผมรู้วาคุณเก่ง. ่ .. เจ๋งสุด สุดครับ
 120. 120.  ชนะเลิศ...ถ้วยนี้ เป็นของคุณ
 121. 121.  คุณเก่งมากครับ เยี่ยมจริงๆ
 122. 122.  ถูกต้อง ครับผม
 123. 123. ถูกต้อง.. ์ ถู.. ถูก.. .นะครับ
 124. 124.  เยี่ยมไป เลย...... ทำาข้อต่อ ไปเลยนะ ค่ะ
 125. 125.  ถูกต้องนะค่ะ...เก่ งม๊าก มาก
 126. 126.  พี่ชายว่า. .ถูก ต้อง..ครับ ผม..
 127. 127.  ถูก ต้อง ครับ
 128. 128.  ถูกต้อง ครับ
 129. 129.  ถูกต้อง ครับ
 130. 130.  ถูกต้อง ครับ

×