Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
3liurn 
lns 
ffi ! 
M! 
Ilrl,ill: ulJ)lIllJ
I 
G@NTENTg 
ooud 332 rnaoalunrsaonfls ru 
ooud 333 nrsdoHs 
ooun' 334 n rsrduoandoofdnu:o't 
ooud 335 msnsuluildd3:udu4o ...
o:udoE 
L3JG|1g6€1' 
uu61[U: 
tro6tasl
lnornvir 
lurruntfiu 
tJrttrflu 
rlrtriors 
lrkoiauf,s 
o11l1[HIUU 
o:g{t[outl?o 
r'lnn'l''t 
[o$[ga: t- 
1l8tll 
vira;lt ...
$1Aan 
9lBdail1{ 
d1t[ntt16l: 
Suortn: 
{ 
& 
+: 
' 
"t )' 
t, 
j,
-> ou 
/,,?1_ 
{l'l1t tl9'l 
' vtit$lltfl6| 
B[}eigf 
u1ououn21u 
u:
I nuzlr 
6U3 
llbr 
!lll 
$6tII 
.,} 
It rl
xllt 
vl3J19t O 1111 
[Bnna??Ii 
[n oaa nfl 
uutan'[ 
[$15'l: 
uflonfl€lf) 
aanSJla'ln 
t[8J lid3.l1[?t?t?6! 
adluduuuri 
...
-a-n21eilflrE 
o21 rn6uoa: 
na1sriluc 1i'rlu 
o4-.j 
fl159l1€1?t?Slll 
l^ 
3l11l,n'n11 
[9t[L?l$un€a 
IrloYto:3l1 
tauau 6...
i'l { il lr ,${ 
Nis 
I 
aufl1 
ulJlJlt 
u?tufla$ 
ulga: 
at1 
larrau 
au3 
It
333 nNujlrflf, 
.; [ogxlt5ls€?t 
rft:usdaauan 
[[6l Ia1n613.t1€El 
sno [uflxr 
urlci
flaoauL[1ttl 
elnn,lsAlr 
6ao laan q-t;d a$- $$-u 
iiol*in,,",, 
'lrilog,) 
wn
ta,q 
ruq 
ua $du 
fiu6.rrna: 
tti 
,
) 
tR &l otl 
lciaa 
u2€ 
d[us1oq1or 
uvisn,resiad 
riruuro:n€s 
nai'ae€s q 
!!
9; d3J[[A?fl 
tdustduYlao 
2 
d1g taao?t 
BA$Ufl€t!..... 
anglsfla$lat[au 
a - !': - . a1J:undflan[ fl
'o-id,,-q, "e-s 
'€ i-t 
-s" 
UEE!72 v n 
*=5*{d- tt
n€e:[e3lo 
fiun$u?s 
L[6 L lln 
leiarantn 
rirars6s|lc 
,ufr5lr6|tIau: 
t[3J LtljllE',l1 
c:kin, t'lrilairrda 
n 9t$ o{t t...
0un 33, nffiau0an00il0R i* 
{i 
x 
l!
.', uin
,'l' 
irlr 
&,A 
I fu 
[a: rt 
6'ura fl
u'lgerunu6tn 
[t$0uaot|10t? 
l€sn{auua'lli 
auaufltlf,1e 
6[r.rr:osr 
rnriolaiacirs 
[&tltJuao 
litsl,lll1 
vua1G]?dau 
fi...
n1€ 9'r0l? 
gloLtllgltt.l' 
riatrt 
l< { ,u,r 
f ,1, )ri' l)$ 
Wg 7'*- --rk-, 
r-tr 
,) . 
'I 
J,-'$ 
-. r 
-1.r,)t
uo 
kiuci 
o?a3t 
.,, a, t l 
t" ';' 
t, " r):' ri,il,,' -t' 
:r",&? .%,,,&:.. 
;,- 
_:i_-:=::: 
*:$€t=sr-uiluansrs 
ua€un...
lla:oauu 
afl2l1flaatrflun 
flfl1a0dnL[ 
luriu 
dar nutilr 
a ei'lulias 
lrlrnhiu
Ltft?lo:€e5 
n1€ut?l': g1 
6'elaotci 
e1nfl1€oa6l 
Lgt'11111
..31: " *= - - 'x: 
1'' 
n,rroa6le;u'l [T 
n€:an[aao 
r.ir ar grterr.trn€ l.I r n€:rro€1o€o E 
n1f[n$ 
i 
i 
I 
I 
n[utron...
N 
S.-.s 
t$t 
Ni 
tat toivt 
$au?l?1 
afl$a? 
/, *: 
/.-- 
rl'vruuor:1ai 
?'rvttouag 
.r rlut 21L[ao 
n1€unau 
tnfi 
il 
...
euttlu: 
61131'',r€Od€1f 
axlSttgsarr 
oao?13t 
riuUo0'[ci 
Iouotrle.i 
14?O[g'r hil 
a rirr 16a.r 
u€sLag
c 
r,..'., 
$xg 
*si 
oruleifi 
sslmoa€ 
urariro 
leiltrfi 
flu€n 
[au[41 
ri'r urrr 
61?flU 
lf,ufl1r 
vltSt,ltl
LU'I'J1JO 
Lda ?to n[ln 
zIa ulr l rir tr 
LAAO[[O$ 
alxl 
ILOOtl 
ki65nrn6so 
L[A11€tll/t 
auriurag 
ounoaut],l2,] 
o2[ar...
fl11'11t11 
u6o$1oir66i 
nfir;n€{ 
r[uu1iu 
lllltlttu$a: 
finrrrudou 
o?18Jtfl[Og 
ri'rtriSndtrs 
[o rltu €an
nudrf,udtrs 
rJfi uasri: 
ki'hilarrau6u; 
laq a fl ll.o tl lrl 
urgrnnn'ir 
nolt6g€tl 
n1€vl€t|1U 
lLUUllll 
ano€€3Iga: 
n...
.:,-:-/:*fi -a :;;:"'
$3lo?t't1 
o60t{s. 
leiurir 
ag'tsea 
n1e[e$ouuu 
6lOO?fla9ntU 
6113115n 
&iu6ur 
daraulci 
.( 
33 RSUN St]n1n0
nrufotai 
tflu6u q 
?1ofi2$?l 
o:tstoo6n 
,-{ } '&:. :i'..
t: Ir) 
4 v116l ?11 
oooxl&nax 
ri'r:fi dtudtr s 
luuafl?14t 10 
{olau 
)'. 
afl2t 1g 
n[u[asflflrl 
n,,lasS6ln 
ruuul* 
o...
^t 
I 
i 
i 
.3
tourirlnrin 
S'uda}iri't[gn 
rdrl ari,usrtr 
urduYr'ru sd: 
IASA1l$n1.[1613 
.firror rs: 
!! 
Llt€',]:llaE 1e1g 
sasrirriu...
w, ,w .(
,',4i, 
( 
( 
6[1[ - 
uaSIu an 
[a 9l
/ t,' 
talua€dn 
fisralo 
o [Ql/lLodnu 
i. oufl[flan10 
rfia'lo 
fla$nut 
fiu66 
rislri 
gofl$fi 
',i r 0
-4:---- 
> =:: :7ru 
,, '. ' . r: ;a
I 
,t,
arnncahtr;' 
- -t- . 
0t2La$TLet 
d1&1€OVt'.l 
[€osBlluu 
kisralrt" 
e:qo?,1 
frrirriasuuud' 'trilr,ifilrifi I 
naruurtrua...
a:1t ; 
tlt?t 
,|? 
... l.i
wtllvflas 
flauafu 
larrau6r: 
d:$uog 
!! 
 
') 
ii 
aiarda:1erdr6u 
ou3{uaaafl[tu 
tlt€1:o- 'i613ll 3J u 
uurlfilsil?ifla...
fl14 
wlr,n l, 
Bqsd 
ilnUditlil irssu ' 
rJarl 
gunl 
ill
:f . 1i o 
.b 
uoa ,l 
6anrlathaa 
6[111fl 
. u19lru 1r 
a'l[$i 
bt 
s 
l-o* i./ 1,FE/ 
.-G 
i)) 
tl 
J:- 
1., 
/ 
4 
,/^,...
lascau 
n:o19r 
luuda 
$r€13 
anu6'satlt 
uT sarirs 
frnlirldrfio 
gu
n L3lSt 
n?1 $en$ 
de:arisia1rt..
,,/ ' -.- -- 
I 
uloirislr 
lnX [Anda 
6ufiulci
( 
I
ralalriar etrt o 
noloi,ititudru: 
Lta', L1tt13n15 
naduouslT 
d1311€Oaancln 
dadoiriau6so: 
,i' 
l
IB,laau 
rfirrlnrlau 
rrasarioaoo 
['la1[agu: 
iltlRESgi ,.rti;;'--'"
tn1 
'[rireu 
dfiras 
lt1U 
L[a]as 
aagtfirourg 
arioraaqraar 
o?g
1nr 
aanernriao 
ldriau6no: 
lf,uoitwu:
derot 
l-rlo 
u8?
stzuS6a 
ulei6tu
i I '  r,
t 
 
I 
i 
::! 
rirrirarlasau 
vir6anrlarlraa 
lfizrzasrirrin 
uro;fiunrru: 
ois s orit*ui:
l:.4 
LUO, 
rDit 
9an 
leiuo,rulri 
6l$a€aan 
urr:ornhJ 
[ag 
adrlulaile 
lla$flen1l 
r.?ioli'urag 
,tEau:rtl 
6lnu 
olu.....
dusauiu 
J 
Ea$$1]u1]11 
uituistar: 
eir{nuro:Bu 
nr rs:'[ei1ai 
. $€afl 
ldaanhl 
'[riltiaaudrdn 
u1cl:flua1L$i 
[L9l 
ri...
, 
l 
I -.
fiariitl 
rSaaaancrn 
uaa 
a{ga:nrslu 
o;enlirars 
$atn€!on?: 
rluritua$ oie s 
LL:O: 
,, oanlclai 
naSJ?€O[UnOet , air ri...
) 
lign 
llu?g1{g,lula 
L€2!!!
sfluares 
6ta6lal|1tr! ua 
ot unatzg 
6skifirnrtrsraE 
{€!fiud'€o !:L-a:: nqun,rro Io,rarrt6lu 
:) 6l$t4qfltn1a{ 
fl1aquul...
[1{lT $l$flfl 
16sselriar;rrr o 
n"u63r6?1U€dfl 
rruuriu'ldloi 
agToa 
fllrirs 
9ir€n9ud1o [u 
flatdlu.._ 
rrs's{u 
o-itgo...
'--t 
V'l " 
in
v 
Dr.Gilmour
ei,r 6anrnl{ 
e€d{: 
l[0
tgtr 
a
*istnelu 
[9laa$L[u tlflll 
n.r€fladdu: 
u3J-Bl.llflL a[fllJ 
6oserudrrtto 
lunrteir'h{asdu 
Ll/lltttl
luo6.rsi 
€uta€051? 
ilsro... 
ltUelt[oslu,,lg 
v|€dnI u113{l 
ule: 
LN? 
sufigou,E-a:..? 
l,- a 
lrnn.irnarer6n 
saurrila...
oauuu& 
ua€fl$nna 
oafl[oaenaSJ'l€ 
,)
erlaifi{uririr l 
anaagrietat 
[[42[fittgug1 
L$ouou 
r"r'hitivds 
t"-' oltutlL$guz: 
o;leikilit:tgrri 
fluanoltas 
--- 
-...
nldt?Jas 
oaflLoaSnaSl'15 
tlaL uLoofl1o 
 
 
I 
0il 
iE 
2 IRS 
,,n 
H 
re
oan[6latna$?6 
Ltt Lflota1]66'r 
gatt6avtSanui
a1o"ilsi'lti 
6€aun;?flaltfltl 
6onroa6fiarit€ 
fi o'ir lsa liluuri 
[66ascni
[5A 
lfluarur*ri 
[6aaan?11$
oanIoa5 
nE6.... 
u anua:... 
aarialaunao 
auo?gB?1&t€dn? 
aauLguuuult 
vt? LQ€[1]€5ln6triu 
aa
oan[G]a€ 
a€61...
s1{€.... 
no[dgat1 
oanLoa€n6d 
leiarE rfig 
1:q€ 
i(,
r{tuatlt}l g 
rfioa:ledulz 
,t. 't 
lr' 
, ,,,11;i ll ,l ., 
lrl I i ,!ii.
fi348 tls:ntfl lllulanstrt
t$ [( 
N$ 
urioirnrisl,i 
oerrtdrntgoorril 
auflro:rir rflulllu 
&rnsJrfla:lt?
#gE# ='-E.E ,:4
ou 2nliu 
ri'rfirgrnrdrrirlr 
onludarrra; 
t) oa9varaSI -L:n.60nltuag
!uL8)J&' 1l,rfLAgf 
.rflun']6 Arf,E 
n1€fl1€uaflsa€ 
Ie''l 
usirfiauntassdr 
duarmtori'tki 
NN' S 
-. 
"='-
,rnLf10la{ivt'l 11, 
rlr:auamrdruEe 
tfla Lvou?lal 
€EUlAtiA €U 
Inlno11 
[6a[fluuri 
LA6A0Qn5 
a
6Xa3JLng',ta{ 
1t1$66aUAt') 
auoa&[n€a€:$41$ 
oi6nuulalu 
as[Lat 
u1s6ol?i 
,il6il-f lntra.t-l aLl{to 
flar31U?ra0axLa: 
"...
rr,# 
Y>lli
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31

1 401 vues

Publié le

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Site:http://www.du-manga.com

Publié dans : Art & Photos
 • Soyez le premier à commenter

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 31

 1. 1. 3liurn lns ffi ! M! Ilrl,ill: ulJ)lIllJ
 2. 2. I G@NTENTg ooud 332 rnaoalunrsaonfls ru ooud 333 nrsdoHs ooun' 334 n rsrduoandoofdnu:o't ooud 335 msnsuluildd3:udu4o ooun-.! 5^^^5 b ncluna-c nJ- Et suo!.1 n-o ooud 337 h)riroouio ooud 338 tdnu:otn-ud:o'tnssu ooud 339 lnuoouu=uuu: ooud 34o rrirdfrrnu ooud 341 uion-unri ooufi' g+Z rndoudrso, oouii 343 ds:nrmlturonsru
 3. 3. o:udoE L3JG|1g6€1' uu61[U: tro6tasl
 4. 4. lnornvir lurruntfiu tJrttrflu rlrtriors lrkoiauf,s o11l1[HIUU o:g{t[outl?o r'lnn'l''t [o$[ga: t- 1l8tll vira;lt i [utl .-'xi-.- ].-:' - 1tt v.fi' y ^ I ,, / u , tfu
 5. 5. $1Aan 9lBdail1{ d1t[ntt16l: Suortn: { & +: ' "t )' t, j,
 6. 6. -> ou /,,?1_ {l'l1t tl9'l ' vtit$lltfl6| B[}eigf u1ououn21u u:
 7. 7. I nuzlr 6U3 llbr !lll $6tII .,} It rl
 8. 8. xllt vl3J19t O 1111 [Bnna??Ii [n oaa nfl uutan'[ [$15'l: uflonfl€lf) aanSJla'ln t[8J lid3.l1[?t?t?6! adluduuuri anfl'] tlll,l
 9. 9. -a-n21eilflrE o21 rn6uoa: na1sriluc 1i'rlu o4-.j fl159l1€1?t?Slll l^ 3l11l,n'n11 [9t[L?l$un€a IrloYto:3l1 tauau 6u:1ci riu}llas
 10. 10. i'l { il lr ,${ Nis I aufl1 ulJlJlt u?tufla$ ulga: at1 larrau au3 It
 11. 11. 333 nNujlrflf, .; [ogxlt5ls€?t rft:usdaauan [[6l Ia1n613.t1€El sno [uflxr urlci
 12. 12. flaoauL[1ttl elnn,lsAlr 6ao laan q-t;d a$- $$-u iiol*in,,",, 'lrilog,) wn
 13. 13. ta,q ruq ua $du fiu6.rrna: tti ,
 14. 14. ) tR &l otl lciaa u2€ d[us1oq1or uvisn,resiad riruuro:n€s nai'ae€s q !!
 15. 15. 9; d3J[[A?fl tdustduYlao 2 d1g taao?t BA$Ufl€t!..... anglsfla$lat[au a - !': - . a1J:undflan[ fl
 16. 16. 'o-id,,-q, "e-s '€ i-t -s" UEE!72 v n *=5*{d- tt
 17. 17. n€e:[e3lo fiun$u?s L[6 L lln leiarantn rirars6s|lc ,ufr5lr6|tIau: t[3J LtljllE',l1 c:kin, t'lrilairrda n 9t$ o{t to al IU g lJ o,)g{asQo LQ aut[fl$un€u {
 18. 18. 0un 33, nffiau0an00il0R i* {i x l!
 19. 19. .', uin
 20. 20. ,'l' irlr &,A I fu [a: rt 6'ura fl
 21. 21. u'lgerunu6tn [t$0uaot|10t? l€sn{auua'lli auaufltlf,1e 6[r.rr:osr rnriolaiacirs [&tltJuao litsl,lll1 vua1G]?dau fiuhlan
 22. 22. n1€ 9'r0l? gloLtllgltt.l' riatrt l< { ,u,r f ,1, )ri' l)$ Wg 7'*- --rk-, r-tr ,) . 'I J,-'$ -. r -1.r,)t
 23. 23. uo kiuci o?a3t .,, a, t l t" ';' t, " r):' ri,il,,' -t' :r",&? .%,,,&:.. ;,- _:i_-:=::: *:$€t=sr-uiluansrs ua€und so louror[oudos ann uvirlrnd necastaS![tog &'lnaulfl'ruu
 24. 24. lla:oauu afl2l1flaatrflun flfl1a0dnL[ luriu dar nutilr a ei'lulias lrlrnhiu
 25. 25. Ltft?lo:€e5 n1€ut?l': g1 6'elaotci e1nfl1€oa6l Lgt'11111
 26. 26. ..31: " *= - - 'x: 1'' n,rroa6le;u'l [T n€:an[aao r.ir ar grterr.trn€ l.I r n€:rro€1o€o E n1f[n$ i i I I n[utron ?{1gt o[?r1 Ld $?t?l1A1g ,; na,lulua a{sernrs"[u [a36l a9 !!
 27. 27. N S.-.s t$t Ni tat toivt $au?l?1 afl$a? /, *: /.-- rl'vruuor:1ai ?'rvttouag .r rlut 21L[ao n1€unau tnfi il i'rrruas6tr16
 28. 28. euttlu: 61131'',r€Od€1f axlSttgsarr oao?13t riuUo0'[ci Iouotrle.i 14?O[g'r hil a rirr 16a.r u€sLag
 29. 29. c r,..'., $xg *si oruleifi sslmoa€ urariro leiltrfi flu€n [au[41 ri'r urrr 61?flU lf,ufl1r vltSt,ltl
 30. 30. LU'I'J1JO Lda ?to n[ln zIa ulr l rir tr LAAO[[O$ alxl ILOOtl ki65nrn6so L[A11€tll/t auriurag ounoaut],l2,] o2[ar:d,'13J160 ari'o fis nar u n ai't1oi o2gn1€n€e1l12l at 5Ul{Otllttl uoll'l rlr:raarooEs q ara[?a,rs!1ul o?ou[a$nauoag 6l 66naruasloi
 31. 31. fl11'11t11 u6o$1oir66i nfir;n€{ r[uu1iu lllltlttu$a: finrrrudou o?18Jtfl[Og ri'rtriSndtrs [o rltu €an
 32. 32. nudrf,udtrs rJfi uasri: ki'hilarrau6u; laq a fl ll.o tl lrl urgrnnn'ir nolt6g€tl n1€vl€t|1U lLUUllll ano€€3Iga: nu[€1 lriloirriuuiu &1no$ suroriu $6an
 33. 33. .:,-:-/:*fi -a :;;:"'
 34. 34. $3lo?t't1 o60t{s. leiurir ag'tsea n1e[e$ouuu 6lOO?fla9ntU 6113115n &iu6ur daraulci .( 33 RSUN St]n1n0
 35. 35. nrufotai tflu6u q ?1ofi2$?l o:tstoo6n ,-{ } '&:. :i'..
 36. 36. t: Ir) 4 v116l ?11 oooxl&nax ri'r:fi dtudtr s luuafl?14t 10 {olau )'. afl2t 1g n[u[asflflrl n,,lasS6ln ruuul* o?.l na,) -.t- . tt tBJ Lag Lfi feJria rrriou
 37. 37. ^t I i i .3
 38. 38. tourirlnrin S'uda}iri't[gn rdrl ari,usrtr urduYr'ru sd: IASA1l$n1.[1613 .firror rs: !! Llt€',]:llaE 1e1g sasrirriua:dnaa 'hl6sa$atras Loua11 1dra: '[ud: IF V3 c 'ri '50
 39. 39. w, ,w .(
 40. 40. ,',4i, ( ( 6[1[ - uaSIu an [a 9l
 41. 41. / t,' talua€dn fisralo o [Ql/lLodnu i. oufl[flan10 rfia'lo fla$nut fiu66 rislri gofl$fi ',i r 0
 42. 42. -4:---- > =:: :7ru ,, '. ' . r: ;a
 43. 43. I ,t,
 44. 44. arnncahtr;' - -t- . 0t2La$TLet d1&1€OVt'.l [€osBlluu kisralrt" e:qo?,1 frrirriasuuud' 'trilr,ifilrifi I naruurtrua:k ] fic;fifiina:i I ,/ oial,r I / x t l( t,
 45. 45. a:1t ; tlt?t ,|? ... l.i
 46. 46. wtllvflas flauafu larrau6r: d:$uog !! ') ii aiarda:1erdr6u ou3{uaaafl[tu tlt€1:o- 'i613ll 3J u uurlfilsil?ifla$ $ulrgua'l
 47. 47. fl14 wlr,n l, Bqsd ilnUditlil irssu ' rJarl gunl ill
 48. 48. :f . 1i o .b uoa ,l 6anrlathaa 6[111fl . u19lru 1r a'l[$i bt s l-o* i./ 1,FE/ .-G i)) tl J:- 1., / 4 ,/^,: s
 49. 49. lascau n:o19r luuda $r€13 anu6'satlt uT sarirs frnlirldrfio gu
 50. 50. n L3lSt n?1 $en$ de:arisia1rt..
 51. 51. ,,/ ' -.- -- I uloirislr lnX [Anda 6ufiulci
 52. 52. ( I
 53. 53. ralalriar etrt o noloi,ititudru: Lta', L1tt13n15 naduouslT d1311€Oaancln dadoiriau6so: ,i' l
 54. 54. IB,laau rfirrlnrlau rrasarioaoo ['la1[agu: iltlRESgi ,.rti;;'--'"
 55. 55. tn1 '[rireu dfiras lt1U L[a]as aagtfirourg arioraaqraar o?g
 56. 56. 1nr aanernriao ldriau6no: lf,uoitwu:
 57. 57. derot l-rlo u8?
 58. 58. stzuS6a ulei6tu
 59. 59. i I ' r,
 60. 60. t I i ::! rirrirarlasau vir6anrlarlraa lfizrzasrirrin uro;fiunrru: ois s orit*ui:
 61. 61. l:.4 LUO, rDit 9an leiuo,rulri 6l$a€aan urr:ornhJ [ag adrlulaile lla$flen1l r.?ioli'urag ,tEau:rtl 6lnu olu...
 62. 62. dusauiu J Ea$$1]u1]11 uituistar: eir{nuro:Bu nr rs:'[ei1ai . $€afl ldaanhl '[riltiaaudrdn u1cl:flua1L$i [L9l rir6anrlar'[va l/t161Oll',l tlllu aanu iag$3Jo lasui
 63. 63. , l I -.
 64. 64. fiariitl rSaaaancrn uaa a{ga:nrslu o;enlirars $atn€!on?: rluritua$ oie s LL:O: ,, oanlclai naSJ?€O[UnOet , air ria uiigitu.. r z
 65. 65. ) lign llu?g1{g,lula L€2!!!
 66. 66. sfluares 6ta6lal|1tr! ua ot unatzg 6skifirnrtrsraE {€!fiud'€o !:L-a:: nqun,rro Io,rarrt6lu :) 6l$t4qfltn1a{ fl1aquult o51g tnul uaxu]e: Ii ) rdrr{ruuqrri
 67. 67. [1{lT $l$flfl 16sselriar;rrr o n"u63r6?1U€dfl rruuriu'ldloi agToa fllrirs 9ir€n9ud1o [u flatdlu.._ rrs's{u o-itgo@[ltgitt o€n q n66u stt{orr_' { rirlourrtsd'our n aur ori6 or llrt ll,lUUa',t
 68. 68. '--t V'l " in
 69. 69. v Dr.Gilmour
 70. 70. ei,r 6anrnl{ e€d{: l[0
 71. 71. tgtr a
 72. 72. *istnelu [9laa$L[u tlflll n.r€fladdu: u3J-Bl.llflL a[fllJ 6oserudrrtto lunrteir'h{asdu Ll/lltttl
 73. 73. luo6.rsi €uta€051? ilsro... ltUelt[oslu,,lg v|€dnI u113{l ule: LN? sufigou,E-a:..? l,- a lrnn.irnarer6n saurrilata r.i:ri:
 74. 74. oauuu& ua€fl$nna oafl[oaenaSJ'l€ ,)
 75. 75. erlaifi{uririr l anaagrietat [[42[fittgug1 L$ouou r"r'hitivds t"-' oltutlL$guz: o;leikilit:tgrri fluanoltas --- -t =l
 76. 76. nldt?Jas oaflLoaSnaSl'15 tlaL uLoofl1o I 0il iE 2 IRS ,,n H re
 77. 77. oan[6latna$?6 Ltt Lflota1]66'r gatt6avtSanui
 78. 78. a1o"ilsi'lti 6€aun;?flaltfltl 6onroa6fiarit€ fi o'ir lsa liluuri [66ascni
 79. 79. [5A lfluarur*ri [6aaan?11$
 80. 80. oanIoa5 nE6.... u anua:... aarialaunao auo?gB?1&t€dn? aauLguuuult vt? LQ€[1]€5ln6triu aa
 81. 81. oan[G]a€ a€61...
 82. 82. s1{€.... no[dgat1 oanLoa€n6d leiarE rfig 1:q€ i(,
 83. 83. r{tuatlt}l g rfioa:ledulz ,t. 't lr' , ,,,11;i ll ,l ., lrl I i ,!ii.
 84. 84. fi348 tls:ntfl lllulanstrt
 85. 85. t$ [( N$ urioirnrisl,i oerrtdrntgoorril auflro:rir rflulllu &rnsJrfla:lt?
 86. 86. #gE# ='-E.E ,:4
 87. 87. ou 2nliu ri'rfirgrnrdrrirlr onludarrra; t) oa9varaSI -L:n.60nltuag
 88. 88. !uL8)J&' 1l,rfLAgf .rflun']6 Arf,E n1€fl1€uaflsa€ Ie''l usirfiauntassdr duarmtori'tki NN' S -. "='-
 89. 89. ,rnLf10la{ivt'l 11, rlr:auamrdruEe tfla Lvou?lal €EUlAtiA €U Inlno11 [6a[fluuri LA6A0Qn5 a
 90. 90. 6Xa3JLng',ta{ 1t1$66aUAt') auoa&[n€a€:$41$ oi6nuulalu as[Lat u1s6ol?i ,il6il-f lntra.t-l aLl{to flar31U?ra0axLa: "fr
 91. 91. rr,# Y>lli

×