94.10.18

‫را‬ ‫جان‬ ‫آنكه‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫آموخت‬ ‫فكرت‬
‫کاربردهای‬‫اوری‬ ّ‫فن‬
‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫یادگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫الکترونیکی‬‫درس‬ ‫نام‬:‫تجارت‬
‫الكترونیكي‬
‫ماهري‬ ‫متین‬ ‫سیده‬
‫دانش‬ ‫درخت‬
‫مقدمه‬
•‫از‬‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫میان‬
‫ااادگیری‬‫یا‬ ‫ااد‬‫دارنا‬ ‫ااود‬‫وجا‬ ‫ااادگیری‬‫یا‬ ‫و‬
‫هماراه‬ ‫باه‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫هایی‬‫چالش‬ ‫الکترونیکی‬
‫دارد‬.‫از‬‫جملااه‬‫اار‬ ‫لا‬ ‫لاااض‬ ‫در‬ ‫اینکااه‬
‫های‬‫اتم‬‫سیسا‬‫ا‬‫سا‬ ‫در‬ ‫ای‬‫الکترونیکا‬ ‫اوزش‬‫آما‬
‫کماای‬ ‫بساایار‬ ‫یری‬ ‫یاا‬‫مقیاس‬ ‫از‬ ‫زیرساااخت‬
‫های‬‫اه‬‫هزینا‬ ‫اهله‬‫مسا‬ ‫ان‬‫ایا‬ ‫اه‬‫کا‬ ‫اد‬‫برخوردارنا‬
‫افزایش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬‫دهد‬‫می‬.
•«‫بار‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫هاي‬‫مدض‬»‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫راهکار‬
‫و‬ ‫مساهض‬ ‫به‬ ‫یرداختن‬‫ها‬‫چالش‬‫است‬.
‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬
‫ابري‬ •‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫خدماتی‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫داد‬ ‫مرکاز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫که‬
‫شود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫اختصاصی‬.
•‫منابعی‬‫افازاری‬‫نرم‬ ‫خدمات‬ ‫اراهة‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫فاراهم‬ ‫هاا‬‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ً‫معموال‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫شود‬‫می‬.
•«‫در‬ ‫ناملادود‬ ‫ملاساباتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬»«‫اری‬ ‫گ‬‫سارمایه‬ ‫باه‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬»‫و‬«‫میازان‬ ‫باه‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬
‫مصرف‬»‫ترین‬‫مهم‬‫رایاانش‬ ‫ااوری‬ ّ‫فن‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫روند‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ابری‬.
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫تاریخچة‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬
•‫ای‬‫برخا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ااربرد‬‫کا‬ ‫و‬ ‫اری‬‫ابا‬ ‫اانش‬‫رایا‬
‫ااض‬‫سا‬ ‫ار‬‫اواخا‬ ‫در‬ ‫ها‬‫اتم‬‫سیسا‬2007‫اییدی‬‫ما‬
‫شد‬ ‫ابداع‬.
•‫در‬‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدض‬ ‫این‬
‫داد‬ ‫مرکاز‬ ‫یاک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنات‬ ‫ریق‬ ‫از‬
‫شود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫اختصاصی‬.
•‫این‬‫یک‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬‫خیره‬ ‫امکان‬ ‫مدض‬
‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬‫خیره‬ ‫منبع‬
‫باا‬ ‫کااربران‬ ‫و‬ ‫متعادد‬ ‫کامییوترهای‬ ‫که‬
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫تعریف‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬
‫مؤسسة‬‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬‫در‬‫ایااالت‬
‫متلده‬:
«‫مادلی‬ ‫اباری‬ ‫رایانش‬‫که‬‫اسات‬‫رالتای‬ ‫باه‬
‫ملاساباتی‬ ‫و‬ ‫اشاتراکی‬ ‫مناابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
(‫عنوان‬ ‫به‬‫مثاض‬:‫منابع‬ ‫سرورها‬ ‫ها‬‫شبکه‬
‫سازی‬‫خیره‬‫کاربردی‬‫های‬‫برنامه‬‫خادمات‬ ‫و‬)
‫تعاماااض‬ ‫باااا‬ ‫و‬ ‫ساااازد‬‫می‬ ‫فاااراهم‬ ‫را‬
‫اا‬‫آنها‬ ‫ادیریت‬‫ما‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫خا‬ ‫ادگان‬‫دهنا‬‫اراهه‬
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫هاي‬‫ویژگي‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ •‫بار‬ ‫یرداخت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫تقا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دهی‬‫سرویس‬
‫میزان‬ ‫اساس‬‫کاربر‬‫استفاده‬
•‫باه‬ ‫دسترسی‬‫مناابع‬‫خادمات‬ ‫و‬‫از‬‫ریاق‬
‫ابکه‬‫شا‬(‫ات‬‫اینترنا‬ ‫اد‬‫ماننا‬)‫اق‬‫ریا‬ ‫از‬ ‫و‬
‫گیرنده‬‫سرویس‬ ‫های‬‫سیستم‬(‫تااپ‬‫لپ‬ ‫مانند‬
‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬)...
•‫منابع‬ ‫ادغام‬‫و‬‫بارای‬ ‫ملاساباتی‬ ‫خدمات‬
‫به‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اراهه‬
‫های‬‫ااخت‬‫ا‬‫زیرس‬ ‫اق‬‫ا‬‫ری‬ ‫از‬ ‫ات‬‫ا‬‫اینترن‬ ‫اژه‬‫ا‬‫وی‬
‫سازی‬‫خیره‬‫های‬‫ماشاین‬ ‫یردازش‬ ‫لافظه‬
‫ة‬ ‫واسا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫باند‬ ‫یهنای‬ ‫و‬ ‫مجازی‬
«‫چندگانه‬ ‫مدض‬»
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫معماري‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ •‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫مدض‬
‫الف‬.‫خادمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬(SaaS):‫در‬
‫ابار‬ ‫خادمات‬ ‫کنناد‬ ‫فاراهم‬ ‫مدض‬ ‫این‬
‫کاربردهاای‬ ‫نههاداری‬ ‫و‬ ‫اجارا‬ ‫مسؤولیت‬
‫رایانشای‬ ‫بساتر‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫افزاری‬‫نرم‬
‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬.‫مدض‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫درواقع‬
‫اه‬‫اراها‬ ‫ادمات‬‫خا‬ ‫اوان‬‫عنا‬ ‫اه‬‫با‬ ‫ازار‬‫افا‬‫نرم‬
‫شود‬‫می‬.
‫ب‬.‫خادمت‬ ‫عناوان‬ ‫باه‬ ‫و‬ ّ‫سک‬(PaaS):‫ایان‬ ‫در‬
‫مدض‬‫کنند‬‫فراهم‬‫مساؤولیت‬ ‫ابار‬ ‫خدمات‬
‫و‬ ‫ازاری‬‫ا‬‫اف‬‫نرم‬ ‫اتم‬‫ا‬‫سیس‬ ‫اداری‬‫ا‬‫نهه‬ ‫و‬ ‫ارا‬‫ا‬‫اج‬
‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫معماري‬
‫ابري‬(‫ادامه‬) •‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫مدض‬
‫ابری‬
‫الف‬.‫ابرهای‬‫اختصاصی‬:‫به‬ ‫ابر‬ ‫های‬‫زیرساخت‬
‫فراهم‬ ‫والد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انلصاری‬ ‫صورت‬
‫شود‬‫می‬.
‫ب‬.‫ابرهای‬‫عمومی‬:‫مادض‬ ‫ایان‬‫راهای‬‫بارای‬
‫ریسک‬ ‫کاهش‬‫هزیناه‬ ‫کاهش‬‫یری‬ ‫یا‬‫اف‬ ‫انع‬
‫رود‬‫مای‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نایایدار‬ ‫توسعة‬ ‫و‬ ‫باال‬.
‫عماومی‬ ‫ابار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عف‬ ‫ترین‬‫اصلی‬
‫امنیت‬ ‫کاهش‬‫است‬.
‫ج‬.‫ابرهای‬‫آمیختاه‬:‫هاای‬‫لض‬‫راه‬ ‫مادض‬ ‫ایان‬
‫چناد‬ ‫یاا‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬
‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫اهمیت‬
‫ابري‬
‫الف‬.‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
1.‫اتری‬‫ا‬‫بیش‬ ‫اازی‬‫ا‬‫س‬‫خیره‬ ‫و‬ ‫اردازش‬‫ا‬‫ی‬ ‫اان‬‫ا‬‫امک‬
‫آورد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫برای‬.
2.‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫راه‬
‫ساایر‬ ‫و‬ ‫کااربران‬ ‫با‬ ‫تعامض‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫به‬
‫و‬ ‫اردازش‬‫ا‬‫ی‬ ‫اف‬‫ا‬‫مختل‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫اابع‬‫ا‬‫من‬
‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تللیض‬.
3.‫فیزیکای‬ ‫های‬‫ملادودیت‬ ‫از‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬
‫یابند‬‫می‬ ‫رهایی‬.
‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫اهمیت‬
‫ابري‬(‫ادامه‬)
‫ب‬.‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
1.‫زماان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬
‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫به‬
‫باشد‬.
2.‫را‬ ‫یعاات‬ ‫ا‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نهرانی‬ ‫کاربر‬
‫ندارد‬.
3.‫اان‬‫ا‬‫امک‬ ‫اان‬‫ا‬‫زم‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫مک‬ ‫ار‬‫ا‬‫ه‬ ‫در‬ ‫ااربر‬‫ا‬‫ک‬
‫و‬ ‫اسااناد‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫اشااتراک‬ ‫روزرسااانی‬‫به‬
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬
‫در‬ ‫اباری‬ ‫رایانش‬ ‫کارگیری‬‫به‬ ‫زیر‬ ‫شرای‬ ‫در‬
‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬:
1.‫زماان‬ ‫با‬ ‫متغیر‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫ای‬ ‫تقا‬
‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫میزان‬ ‫یعنی‬ ‫باشد؛‬
‫باشد‬ ‫متغیر‬ ‫زمانی‬ ‫باز‬ ‫یک‬ ‫در‬.
2.‫میزان‬‫نباشد‬ ‫بینی‬‫ییش‬ ‫قابض‬ ‫ا‬ ‫تقا‬.‫باه‬
‫از‬ ‫کاربران‬ ‫استقباض‬ ‫میزان‬ ‫مثاض‬ ‫عنوان‬
‫قباض‬ ‫از‬ ‫شاود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمات‬
‫نباشد‬ ‫مشخص‬.
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫الف‬.‫یرش‬ ‫ی‬
•‫خادمات‬ ‫باه‬ ‫دسترسی‬:‫هاای‬‫لض‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکای‬
‫رایاانش‬ ‫خادمات‬ ‫باه‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫موجود‬
‫چنادین‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫زماان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ابری‬
‫است‬ ‫خدمات‬ ‫دهند‬‫اراهه‬.
•‫قفااض‬‫داده‬ ‫شاادن‬:‫کااه‬‫زمانی‬‫بااه‬ ‫داده‬
‫باشاد‬ ‫داشاته‬ ‫اختصاص‬ ‫خاصی‬ ‫دهند‬‫اراهه‬
‫داده‬ ‫یردازش‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫یس‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬
‫دهناده‬‫اراهه‬ ‫هماان‬ ‫باه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬
‫شادن‬ ‫قفاض‬ ‫آن‬ ‫باه‬ ً‫یلا‬ ‫اص‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ملدود‬
‫گویند‬‫می‬ ‫داده‬.‫موجود‬ ‫های‬‫لض‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫نویسای‬‫برنامه‬ ‫های‬ ‫واسا‬ ‫کردن‬ ‫استاندارد‬
‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬
‫ابري‬(‫ادامه‬)
‫ب‬.‫توسعه؛‬‫غیرقاباض‬ ‫بازده‬ ‫داده‬ ‫انتقاض‬
‫سازی‬‫خیره‬ ‫بینی‬‫ییش‬‫یر‬ ‫ی‬‫مقیاس‬‫اها‬ ‫خ‬
‫در‬‫های‬‫ااتم‬‫ا‬‫سیس‬‫و‬ ‫اازر‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااة‬‫ا‬‫یافت‬‫توزیع‬
‫یری‬ ‫ی‬‫مقیاس‬‫ار‬ ‫م‬ ‫مساهض‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سریع‬
‫هستند‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫توسعة‬ ‫در‬.
‫ج‬.‫اری؛‬ ‫گ‬‫سیاست‬‫مانند‬ ‫مساهلی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
‫ااه‬‫با‬ ‫ااوزدهی‬‫مجا‬ ‫و‬ ‫ااترک‬‫مشا‬ ‫ااار‬‫اعتبا‬
‫اوز‬‫لا‬ ‫در‬ ‫اده‬‫شا‬ ‫اه‬‫اراها‬ ‫اای‬‫افزارها‬‫نرم‬
‫شوند‬‫می‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫سیاست‬.
‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬
•‫بار‬ ‫مبتنی‬ ‫فرایندی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫اینترنت‬‫که‬‫است‬‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫از‬
‫اادیریت‬‫ا‬‫م‬ ‫اااب‬‫ا‬‫انتخ‬ ‫اارا‬‫ا‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫رال‬
‫اتفاده‬‫ا‬‫اس‬ ‫اادگیری‬‫ا‬‫ی‬ ‫اترش‬‫ا‬‫گس‬ ‫و‬ ‫اتیبانی‬‫ا‬‫یش‬
‫یری‬ ‫یا‬‫اف‬ ‫انع‬ ‫همچاون‬ ‫مزایایی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬
‫و‬ ‫باز‬ ‫دستیابی‬ ‫تنوع‬...‫هماراه‬ ‫به‬ ‫را‬
‫دارد‬.
•‫جاایهزینی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
‫رود؛‬‫نمای‬ ‫شامار‬ ‫باه‬ ‫اوری‬ ‫ل‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬
‫وب‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬2
•‫وب‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬2‫ااوری‬ ّ‫فن‬ ‫ترین‬‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫از‬ ‫یویاا‬ ‫یشاتیبانی‬ ‫و‬ ‫ملتوا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬
‫امکاان‬ ‫کاه‬ ‫رود‬‫مای‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬
‫از‬ ‫هاا‬‫داده‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫تبادض‬ ‫انتشار‬
‫کاربران‬‫سوی‬‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬. •‫وب‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫هاي‬‫چالش‬2
1.‫از‬‫اای‬‫کما‬ ‫اایار‬‫بسا‬ ‫یری‬ ‫اا‬‫یا‬ ‫اااس‬‫مقیا‬
‫برخوردارند‬.
2.ِ‫وری‬‫بهره‬‫از‬ ‫کارا‬‫منابع‬
3.‫های‬‫اااه‬‫هزینا‬‫و‬ ‫ااااه‬‫وبها‬ ‫اااداری‬‫نهها‬
‫کامییوتری‬‫های‬‫سیستم‬‫یشاتیبانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬
‫های‬‫سامانه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫ابر‬ 1.‫مدیریت‬‫ها‬‫اراهاه‬ ‫مانناد‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬
‫اای‬‫ها‬‫یروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اه‬‫نقشا‬ ‫ااویر‬‫تصا‬ ‫اندها‬‫سا‬
‫آموزشی‬
2.‫ااة‬‫اراها‬‫ااام‬‫انجا‬ ‫اارای‬‫با‬ ‫ااایی‬‫ابزارها‬
‫آنها‬ ‫سازی‬‫شبیه‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫آزمایش‬
3.‫کااردن‬‫فراهم‬‫جمعاای‬ ‫تعااامیت‬ ‫امکااان‬
‫رایاناماه‬ ‫ییاماک‬ ‫جمعی‬ ‫مانندگفتهوی‬
‫هااای‬‫کنفرانس‬ ‫انجمن‬‫تصااویری‬ ‫و‬ ‫صااوتی‬
‫کاربران‬ ‫یروند‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫نظرسنجی‬
4.‫اراهة‬‫یادگیرندگان‬ ‫ارزیابی‬ ‫ابزارهای‬
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایاي‬
‫هاي‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬
‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬
1.‫مکاان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬
‫زمان‬ ‫و‬
2.‫سامت‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬
‫کاربر‬
3.‫قابلیت‬‫لسب‬ ‫بر‬ ‫اشتراک‬ ‫یرداخت‬‫استفاده‬
4.‫یری‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫مقیاس‬‫ارای‬‫ا‬‫اج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اامانه‬‫ا‬‫س‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ب‬
‫کارساز‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربرد‬‫ابر‬
5.‫روی‬ ‫بار‬ ‫یادگیرنده‬ ‫افراد‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫خیر‬
‫ابر‬
‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایاي‬
‫هاي‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬
‫یادگیري‬‫الكترونیكي‬(‫ادامه‬)
8.‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫افرادی‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬‫از‬ ‫اتفاده‬‫ا‬‫سوءاس‬ ‫اد‬‫ا‬‫قص‬
‫موقعیاات‬ ‫تعیااین‬ ‫دارنااد‬ ‫را‬ ‫سااامانه‬
‫که‬‫ماشینی‬‫خیاره‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫موردنظر‬ ‫داد‬
‫است‬ ‫غیرممکن‬ ً‫تقریبا‬ ‫کرده‬.
9.‫اات‬‫ا‬‫قابلی‬ ‫ااردن‬‫ا‬‫ك‬ ‫ااراهم‬‫ا‬‫ف‬‫ااازی‬‫ا‬‫س‬‫مجازی‬
‫جایهزینی‬‫در‬ ‫واقاع‬ ‫های‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫سریع‬
‫ابر‬
10.‫دسترسی‬ ‫یایش‬ ‫تسهیض‬‫به‬‫ها‬‫داده‬
11.‫باه‬ ‫امنیتای‬ ‫هاای‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیاست‬ ‫تغییر‬
‫سااازی‬‫ییاده‬ ‫و‬ ‫آزمااایش‬ ‫قابااض‬ ‫سااادگی‬
‫یادگیري‬ ‫هاي‬‫سیستم‬ ‫معماري‬
‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬
‫ابري‬ 1.‫زیرساخت‬ ‫الیة‬
‫یویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫میزبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫این‬
‫ارار‬‫ا‬‫ق‬ ‫ار‬‫ا‬‫اب‬ ‫اة‬‫ا‬‫الی‬ ‫ترین‬‫اایین‬‫ا‬‫ی‬ ‫در‬ ‫یر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫مقیاس‬ ‫و‬
‫ی‬ ‫ارتبا‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫متشکض‬ ‫و‬ ‫گرفته‬(‫شاامض‬:
‫اینترنت‬/‫مدیریت‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اینترانت‬
‫افزارهای‬‫ساخت‬ ‫و‬ ‫افزارهاا‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫برخای‬ ‫و‬ ‫سیستم‬
‫شده‬ ‫شناخته‬)‫اسات‬ ‫آموزشای‬ ‫منابع‬ ‫و‬.‫الیاه‬ ‫ایان‬
‫و‬ ‫ای‬‫فیزیکا‬ ‫اه‬‫لافظا‬ ‫اد‬‫ماننا‬ ‫اباتی‬‫ملاسا‬ ‫اابع‬‫منا‬
‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یردازنده‬.
2.‫افزاری‬‫نرم‬ ‫منابع‬ ‫الیة‬
‫مختلاف‬ ‫افازاری‬‫نرم‬ ‫مناابع‬ ‫ترکیاب‬ ‫با‬ ‫الیه‬ ‫این‬
3.‫الیة‬‫مدیریت‬‫منابع‬
‫و‬ ‫افزاری‬‫اخت‬‫سا‬ ‫اابع‬‫منا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ترکیبا‬ ‫اه‬‫الیا‬ ‫ان‬‫ایا‬
‫قارار‬ ‫کااربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ادغام‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬
‫دهد‬‫می‬.
4.‫الیة‬‫خدمات‬
‫س‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫الیه‬ ‫این‬(‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ّ‫سک‬)
‫کااربران‬ ‫و‬ ‫دهاد‬‫می‬ ‫اراهاه‬ ‫خادمات‬ ‫کاربران‬ ‫به‬
‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫می‬
‫منابع‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫یرداخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫افزار‬‫سخت‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫خود‬ ‫موردنیاز‬.
5.‫کاربرد‬‫الیة‬
‫منابع‬ ‫ادغام‬ ‫با‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫اباری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزشی‬(‫تعااملی‬ ‫شاامض‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫کارگیری‬‫به‬ ‫چهونهی‬
‫منظور‬ ‫به‬‫ییاده‬‫سازی‬‫متداوض‬ ‫های‬‫قابلیت‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ملی‬ ‫یک‬
‫سیستم‬ ‫رالي‬‫یادگیري‬
‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬
‫ابري‬
‫کارگیری‬‫به‬ ‫از‬ ‫موفق‬ ‫هایی‬‫نمونه‬
‫های‬‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫سامانة‬Codecademy
(www.Codecademy.com)
‫سامانة‬CLASS2Go
(www.Class2go.stanford.edu)
‫سامانة‬Coursera
(www.Coursera.org)
‫سامانة‬Mapreduce
(www.Jsmapreduce.com)
‫گیري‬‫نتیجه‬
•‫مناابع‬ ‫اباري‬ ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬‫خادمات‬ ‫و‬
‫از‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬‫در‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬
‫قرار‬ ‫یاددهندگان‬ ‫و‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫اختیار‬
‫اراهة‬ ‫تسهیض‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫گیرد‬
‫گردد‬‫می‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خدمات‬.
•‫اانش‬‫رایا‬‫اادر‬‫قا‬ ‫را‬ ‫ادگان‬‫یادگیرنا‬ ‫اری‬‫ابا‬
‫باه‬ ‫داناش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫سازد‬‫می‬
‫شوند‬ ‫ترغیب‬ ‫یعاتی‬ ‫ا‬ ‫جامعة‬ ‫در‬ ‫رقابت‬.
‫گیري‬‫نتیجه‬
•‫الساس‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫رشد‬ ‫با‬
‫بتوانند‬ ‫آموزشی‬ ‫مؤسسات‬ ‫مدیران‬ ‫شودکه‬‫می‬
‫صااورت‬ ‫بااه‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫آموزشاای‬ ‫خاادمات‬
‫ملاساباتی‬ ‫بسترهای‬ ‫از‬ ‫مستقض‬ ‫هایی‬‫سرویس‬
‫نمایند‬ ‫اراهه‬ ‫یژوهان‬‫دانش‬ ‫به‬.
•‫جهان‬‫خواهاد‬ ‫لرکات‬ ‫سامت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رایانه‬
‫کنناد‬ ‫ییدا‬ ‫توسعه‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫کرد‬
‫نفار‬ ‫ها‬‫میلیون‬ ‫توس‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬
‫قارار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جهان‬ ‫نقا‬ ‫اقصی‬ ‫از‬
‫گیرند‬.
‫گیري‬‫نتیجه‬
•‫اعیت‬‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ‫اا‬‫نهادها‬ ‫در‬ ‫ای‬‫فعلا‬ ‫اادی‬‫اقتصا‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫ها‬‫سازمان‬
‫باه‬ ‫را‬ ‫خاود‬ ‫های‬‫سیساتم‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫بهیرند‬ ‫درنظر‬ ‫لض‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬.
•‫ها‬‫دانشهاه‬‫های‬‫سیساتم‬ ‫در‬ ‫ابتکار‬ ‫این‬ ‫از‬
‫اساتفاده‬ ‫الکترونیکای‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫نشاان‬ ‫را‬ ‫معناداری‬ ‫هزینة‬ ‫کاهش‬ ‫کردندکه‬
‫داد‬.
•‫اازی‬‫سا‬‫ییاده‬‫در‬ ‫اری‬‫ابا‬ ‫اانش‬‫رایا‬ ‫ااری‬‫معما‬
‫را‬ ‫تلولی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬
[1] Riahi Gh., E-learning Systems Based on Cloud Computing, Procedia
Computer Science, Volume 62, 2015, Pages 352-359.
[2] Zheng H., A Virtual Learning Community Based on Cloud Computing and
Web 2.0, International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, 2012.
[3] AlCattan R.F, Integration of Cloud Computing and Web2.0 Collaboration
Technologies in E-Learning, International Journal of Computer Trends and
Technology (IJCTT), Volume 12, 2014.
[4] Huang X. , Masud H., An E-learning System Architecture based on Cloud
Computing, International Journal of Computer, Volume 6, 2012.
[5]‫ای‬‫وکیلا‬‫آمااوزش‬ ‫و‬ ‫یااادگیری‬ ‫اتم‬‫سیسا‬ ‫رالاای‬ ‫گلناااز‬
‫هفتمین‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬‫مدض‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫الکترونیکی‬
‫کنفرانس‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫المللی‬‫بین‬ ‫کنفرانس‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬
‫شیراز‬ ‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬1391.
[6]‫الریمی‬‫زیرسااخت‬ ‫یری‬ ‫یا‬‫مقیاس‬ ‫معمااری‬ ‫اراهاه‬ ‫مهتااب‬
‫هفتماین‬ ‫الکترونیکای‬ ‫آماوزش‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫اراهه‬ ‫ابرهای‬
‫و‬ ‫آماوزش‬ ‫المللای‬‫بین‬ ‫کنفارانس‬ ‫چهاارمین‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬ ‫کنفرانس‬
1 sur 33

Recommandé

cloud services for libraries par
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 vues144 diapositives
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن par
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآندرآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآنDr Fereidoun Dejahang
131 vues24 diapositives
یافتن اشکالات پاورپوینت par
یافتن اشکالات پاورپوینتیافتن اشکالات پاورپوینت
یافتن اشکالات پاورپوینتMohamad Payam Bahrampoor
40.7K vues2 diapositives
Predictive Maintenance: The Role of Your Pressure Gauges par
Predictive Maintenance: The Role of Your Pressure GaugesPredictive Maintenance: The Role of Your Pressure Gauges
Predictive Maintenance: The Role of Your Pressure GaugesWIKA Instrument, LP
1.3K vues32 diapositives
Power point for speakers Diane Windingland par
Power point for speakers Diane WindinglandPower point for speakers Diane Windingland
Power point for speakers Diane WindinglandMohamad Payam Bahrampoor
42.9K vues11 diapositives
قدرت نه گفتن! par
قدرت نه گفتن!قدرت نه گفتن!
قدرت نه گفتن!Mohamad Payam Bahrampoor
1.4K vues20 diapositives

Contenu connexe

En vedette

فنون مذاکره فصل دوم par
فنون مذاکره فصل دومفنون مذاکره فصل دوم
فنون مذاکره فصل دومMohsen Saeidipour
342 vues13 diapositives
فنون مذاکره فصل پنجم par
فنون مذاکره فصل پنجمفنون مذاکره فصل پنجم
فنون مذاکره فصل پنجمMohsen Saeidipour
439 vues25 diapositives
کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395 par
کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395
کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395ALI MOHAMMADI
221 vues13 diapositives
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد par
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد Farzad Khandan
1.9K vues85 diapositives
بازاریابی کاتلر par
بازاریابی کاتلربازاریابی کاتلر
بازاریابی کاتلرMohsen Saeidipour
2K vues29 diapositives
Cloud ofthings par
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 vues31 diapositives

En vedette(19)

کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395 par ALI MOHAMMADI
کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395
کارگاه بازاریابی، فروش و مذاکرات تلفنی استاد علی محمدی جلسه اول 29ام مهرماه 1395
ALI MOHAMMADI221 vues
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد par Farzad Khandan
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
Farzad Khandan1.9K vues
بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی par Milad Ghane
بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعیبازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی
بازاریابی سیاسی و شبکه های اجتماعی
Milad Ghane556 vues
Internet of Things Security Challlenges par quickheal_co_ir
Internet of Things Security ChalllengesInternet of Things Security Challlenges
Internet of Things Security Challlenges
quickheal_co_ir787 vues
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای par Muhammad Bayat
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ایکنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
Muhammad Bayat340 vues
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS) par S. M. Masoud Sadrnezhaad
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهایی par Alijah Shahrbanoui
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهاییبازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهایی
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهایی
шкільний квартал №1 вересень 2016ппп par vrabyandrei
шкільний квартал №1 вересень 2016пппшкільний квартал №1 вересень 2016ппп
шкільний квартал №1 вересень 2016ппп
vrabyandrei104 vues
Informe de seguridad deportivo cali par Javier Ponce
Informe de seguridad  deportivo caliInforme de seguridad  deportivo cali
Informe de seguridad deportivo cali
Javier Ponce333 vues

Similaire à 94.10.18

cloud computing , رایانش ابری par
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K vues18 diapositives
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian par
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 vues16 diapositives
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... par
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 vues9 diapositives
Presentation research method par
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 vues27 diapositives
پردازش ابری و امنیت سایبری par
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 vues57 diapositives
طراحی شبکه های کامپیوتری par
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
61 vues116 diapositives

Similaire à 94.10.18(20)

cloud computing , رایانش ابری par vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K vues
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian par Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 vues
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... par Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 vues
پردازش ابری و امنیت سایبری par Amin Younesi
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
Amin Younesi256 vues
طراحی شبکه های کامپیوتری par tarasad
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
tarasad61 vues
مجازي سازي، مجازى سازى par marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K vues
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... par Muhibullah Aman
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Muhibullah Aman335 vues
معرفي فايروال پايگاه داده par Hamid Torkashvand
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns par Morteza Javan
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns
Morteza Javan1.1K vues
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW par faradars
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEWآموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW
faradars628 vues
cloud-based authoring tools par dadyjoon71
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
dadyjoon71561 vues
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان par Muhibullah Aman
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
Muhibullah Aman1.9K vues

94.10.18

 • 1. ‫را‬ ‫جان‬ ‫آنكه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آموخت‬ ‫فكرت‬
 • 2. ‫کاربردهای‬‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫الکترونیکی‬‫درس‬ ‫نام‬:‫تجارت‬ ‫الكترونیكي‬ ‫ماهري‬ ‫متین‬ ‫سیده‬
 • 4. ‫مقدمه‬ •‫از‬‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫میان‬ ‫ااادگیری‬‫یا‬ ‫ااد‬‫دارنا‬ ‫ااود‬‫وجا‬ ‫ااادگیری‬‫یا‬ ‫و‬ ‫هماراه‬ ‫باه‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫هایی‬‫چالش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دارد‬.‫از‬‫جملااه‬‫اار‬ ‫لا‬ ‫لاااض‬ ‫در‬ ‫اینکااه‬ ‫های‬‫اتم‬‫سیسا‬‫ا‬‫سا‬ ‫در‬ ‫ای‬‫الکترونیکا‬ ‫اوزش‬‫آما‬ ‫کماای‬ ‫بساایار‬ ‫یری‬ ‫یاا‬‫مقیاس‬ ‫از‬ ‫زیرساااخت‬ ‫های‬‫اه‬‫هزینا‬ ‫اهله‬‫مسا‬ ‫ان‬‫ایا‬ ‫اه‬‫کا‬ ‫اد‬‫برخوردارنا‬ ‫افزایش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬‫دهد‬‫می‬. •«‫بار‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫هاي‬‫مدض‬»‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫راهکار‬ ‫و‬ ‫مساهض‬ ‫به‬ ‫یرداختن‬‫ها‬‫چالش‬‫است‬.
 • 5. ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫ابري‬ •‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫خدماتی‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫داد‬ ‫مرکاز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫اختصاصی‬. •‫منابعی‬‫افازاری‬‫نرم‬ ‫خدمات‬ ‫اراهة‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فاراهم‬ ‫هاا‬‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ً‫معموال‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شود‬‫می‬. •«‫در‬ ‫ناملادود‬ ‫ملاساباتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬»«‫اری‬ ‫گ‬‫سارمایه‬ ‫باه‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬»‫و‬«‫میازان‬ ‫باه‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫مصرف‬»‫ترین‬‫مهم‬‫رایاانش‬ ‫ااوری‬ ّ‫فن‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫روند‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ابری‬.
 • 6. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫تاریخچة‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ •‫ای‬‫برخا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ااربرد‬‫کا‬ ‫و‬ ‫اری‬‫ابا‬ ‫اانش‬‫رایا‬ ‫ااض‬‫سا‬ ‫ار‬‫اواخا‬ ‫در‬ ‫ها‬‫اتم‬‫سیسا‬2007‫اییدی‬‫ما‬ ‫شد‬ ‫ابداع‬. •‫در‬‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدض‬ ‫این‬ ‫داد‬ ‫مرکاز‬ ‫یاک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنات‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫اختصاصی‬. •‫این‬‫یک‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬‫خیره‬ ‫امکان‬ ‫مدض‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬‫خیره‬ ‫منبع‬ ‫باا‬ ‫کااربران‬ ‫و‬ ‫متعادد‬ ‫کامییوترهای‬ ‫که‬
 • 7. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫تعریف‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫مؤسسة‬‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬‫در‬‫ایااالت‬ ‫متلده‬: «‫مادلی‬ ‫اباری‬ ‫رایانش‬‫که‬‫اسات‬‫رالتای‬ ‫باه‬ ‫ملاساباتی‬ ‫و‬ ‫اشاتراکی‬ ‫مناابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ (‫عنوان‬ ‫به‬‫مثاض‬:‫منابع‬ ‫سرورها‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ‫سازی‬‫خیره‬‫کاربردی‬‫های‬‫برنامه‬‫خادمات‬ ‫و‬) ‫تعاماااض‬ ‫باااا‬ ‫و‬ ‫ساااازد‬‫می‬ ‫فاااراهم‬ ‫را‬ ‫اا‬‫آنها‬ ‫ادیریت‬‫ما‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫خا‬ ‫ادگان‬‫دهنا‬‫اراهه‬
 • 8. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫هاي‬‫ویژگي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ •‫بار‬ ‫یرداخت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫تقا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دهی‬‫سرویس‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬‫کاربر‬‫استفاده‬ •‫باه‬ ‫دسترسی‬‫مناابع‬‫خادمات‬ ‫و‬‫از‬‫ریاق‬ ‫ابکه‬‫شا‬(‫ات‬‫اینترنا‬ ‫اد‬‫ماننا‬)‫اق‬‫ریا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گیرنده‬‫سرویس‬ ‫های‬‫سیستم‬(‫تااپ‬‫لپ‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬)... •‫منابع‬ ‫ادغام‬‫و‬‫بارای‬ ‫ملاساباتی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اراهه‬ ‫های‬‫ااخت‬‫ا‬‫زیرس‬ ‫اق‬‫ا‬‫ری‬ ‫از‬ ‫ات‬‫ا‬‫اینترن‬ ‫اژه‬‫ا‬‫وی‬ ‫سازی‬‫خیره‬‫های‬‫ماشاین‬ ‫یردازش‬ ‫لافظه‬ ‫ة‬ ‫واسا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫باند‬ ‫یهنای‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ «‫چندگانه‬ ‫مدض‬»
 • 9. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫معماري‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ •‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫مدض‬ ‫الف‬.‫خادمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬(SaaS):‫در‬ ‫ابار‬ ‫خادمات‬ ‫کنناد‬ ‫فاراهم‬ ‫مدض‬ ‫این‬ ‫کاربردهاای‬ ‫نههاداری‬ ‫و‬ ‫اجارا‬ ‫مسؤولیت‬ ‫رایانشای‬ ‫بساتر‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬.‫مدض‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫درواقع‬ ‫اه‬‫اراها‬ ‫ادمات‬‫خا‬ ‫اوان‬‫عنا‬ ‫اه‬‫با‬ ‫ازار‬‫افا‬‫نرم‬ ‫شود‬‫می‬. ‫ب‬.‫خادمت‬ ‫عناوان‬ ‫باه‬ ‫و‬ ّ‫سک‬(PaaS):‫ایان‬ ‫در‬ ‫مدض‬‫کنند‬‫فراهم‬‫مساؤولیت‬ ‫ابار‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ازاری‬‫ا‬‫اف‬‫نرم‬ ‫اتم‬‫ا‬‫سیس‬ ‫اداری‬‫ا‬‫نهه‬ ‫و‬ ‫ارا‬‫ا‬‫اج‬
 • 10. ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫معماري‬ ‫ابري‬(‫ادامه‬) •‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫مدض‬ ‫ابری‬ ‫الف‬.‫ابرهای‬‫اختصاصی‬:‫به‬ ‫ابر‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫فراهم‬ ‫والد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انلصاری‬ ‫صورت‬ ‫شود‬‫می‬. ‫ب‬.‫ابرهای‬‫عمومی‬:‫مادض‬ ‫ایان‬‫راهای‬‫بارای‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬‫هزیناه‬ ‫کاهش‬‫یری‬ ‫یا‬‫اف‬ ‫انع‬ ‫رود‬‫مای‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نایایدار‬ ‫توسعة‬ ‫و‬ ‫باال‬. ‫عماومی‬ ‫ابار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عف‬ ‫ترین‬‫اصلی‬ ‫امنیت‬ ‫کاهش‬‫است‬. ‫ج‬.‫ابرهای‬‫آمیختاه‬:‫هاای‬‫لض‬‫راه‬ ‫مادض‬ ‫ایان‬ ‫چناد‬ ‫یاا‬ ‫دو‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬
 • 11. ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫اهمیت‬ ‫ابري‬ ‫الف‬.‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ 1.‫اتری‬‫ا‬‫بیش‬ ‫اازی‬‫ا‬‫س‬‫خیره‬ ‫و‬ ‫اردازش‬‫ا‬‫ی‬ ‫اان‬‫ا‬‫امک‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫برای‬. 2.‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫راه‬ ‫ساایر‬ ‫و‬ ‫کااربران‬ ‫با‬ ‫تعامض‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اردازش‬‫ا‬‫ی‬ ‫اف‬‫ا‬‫مختل‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬‫مکان‬ ‫در‬ ‫اابع‬‫ا‬‫من‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تللیض‬. 3.‫فیزیکای‬ ‫های‬‫ملادودیت‬ ‫از‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫رهایی‬.
 • 12. ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫اهمیت‬ ‫ابري‬(‫ادامه‬) ‫ب‬.‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ 1.‫زماان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫باشد‬. 2.‫را‬ ‫یعاات‬ ‫ا‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫نهرانی‬ ‫کاربر‬ ‫ندارد‬. 3.‫اان‬‫ا‬‫امک‬ ‫اان‬‫ا‬‫زم‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫مک‬ ‫ار‬‫ا‬‫ه‬ ‫در‬ ‫ااربر‬‫ا‬‫ک‬ ‫و‬ ‫اسااناد‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫اشااتراک‬ ‫روزرسااانی‬‫به‬
 • 13. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫اباری‬ ‫رایانش‬ ‫کارگیری‬‫به‬ ‫زیر‬ ‫شرای‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬: 1.‫زماان‬ ‫با‬ ‫متغیر‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫ای‬ ‫تقا‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫میزان‬ ‫یعنی‬ ‫باشد؛‬ ‫باشد‬ ‫متغیر‬ ‫زمانی‬ ‫باز‬ ‫یک‬ ‫در‬. 2.‫میزان‬‫نباشد‬ ‫بینی‬‫ییش‬ ‫قابض‬ ‫ا‬ ‫تقا‬.‫باه‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫استقباض‬ ‫میزان‬ ‫مثاض‬ ‫عنوان‬ ‫قباض‬ ‫از‬ ‫شاود‬‫می‬ ‫اراهه‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمات‬ ‫نباشد‬ ‫مشخص‬.
 • 14. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫الف‬.‫یرش‬ ‫ی‬ •‫خادمات‬ ‫باه‬ ‫دسترسی‬:‫هاای‬‫لض‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکای‬ ‫رایاانش‬ ‫خادمات‬ ‫باه‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫چنادین‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫زماان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫دهند‬‫اراهه‬. •‫قفااض‬‫داده‬ ‫شاادن‬:‫کااه‬‫زمانی‬‫بااه‬ ‫داده‬ ‫باشاد‬ ‫داشاته‬ ‫اختصاص‬ ‫خاصی‬ ‫دهند‬‫اراهه‬ ‫داده‬ ‫یردازش‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫یس‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫دهناده‬‫اراهه‬ ‫هماان‬ ‫باه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬ ‫شادن‬ ‫قفاض‬ ‫آن‬ ‫باه‬ ً‫یلا‬ ‫اص‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ملدود‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫داده‬.‫موجود‬ ‫های‬‫لض‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نویسای‬‫برنامه‬ ‫های‬ ‫واسا‬ ‫کردن‬ ‫استاندارد‬
 • 15. ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫كارگیري‬‫به‬ ‫شرای‬ ‫ابري‬(‫ادامه‬) ‫ب‬.‫توسعه؛‬‫غیرقاباض‬ ‫بازده‬ ‫داده‬ ‫انتقاض‬ ‫سازی‬‫خیره‬ ‫بینی‬‫ییش‬‫یر‬ ‫ی‬‫مقیاس‬‫اها‬ ‫خ‬ ‫در‬‫های‬‫ااتم‬‫ا‬‫سیس‬‫و‬ ‫اازر‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااة‬‫ا‬‫یافت‬‫توزیع‬ ‫یری‬ ‫ی‬‫مقیاس‬‫ار‬ ‫م‬ ‫مساهض‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سریع‬ ‫هستند‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫توسعة‬ ‫در‬. ‫ج‬.‫اری؛‬ ‫گ‬‫سیاست‬‫مانند‬ ‫مساهلی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ااه‬‫با‬ ‫ااوزدهی‬‫مجا‬ ‫و‬ ‫ااترک‬‫مشا‬ ‫ااار‬‫اعتبا‬ ‫اوز‬‫لا‬ ‫در‬ ‫اده‬‫شا‬ ‫اه‬‫اراها‬ ‫اای‬‫افزارها‬‫نرم‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫سیاست‬.
 • 16. ‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬ •‫بار‬ ‫مبتنی‬ ‫فرایندی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫اینترنت‬‫که‬‫است‬‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫از‬ ‫اادیریت‬‫ا‬‫م‬ ‫اااب‬‫ا‬‫انتخ‬ ‫اارا‬‫ا‬‫اج‬ ‫اای‬‫ا‬‫رال‬ ‫اتفاده‬‫ا‬‫اس‬ ‫اادگیری‬‫ا‬‫ی‬ ‫اترش‬‫ا‬‫گس‬ ‫و‬ ‫اتیبانی‬‫ا‬‫یش‬ ‫یری‬ ‫یا‬‫اف‬ ‫انع‬ ‫همچاون‬ ‫مزایایی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫دستیابی‬ ‫تنوع‬...‫هماراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دارد‬. •‫جاایهزینی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫رود؛‬‫نمای‬ ‫شامار‬ ‫باه‬ ‫اوری‬ ‫ل‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬
 • 17. ‫وب‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬2 •‫وب‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬2‫ااوری‬ ّ‫فن‬ ‫ترین‬‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫یویاا‬ ‫یشاتیبانی‬ ‫و‬ ‫ملتوا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫امکاان‬ ‫کاه‬ ‫رود‬‫مای‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫هاا‬‫داده‬ ‫اری‬ ‫گ‬‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫تبادض‬ ‫انتشار‬ ‫کاربران‬‫سوی‬‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬. •‫وب‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫هاي‬‫چالش‬2 1.‫از‬‫اای‬‫کما‬ ‫اایار‬‫بسا‬ ‫یری‬ ‫اا‬‫یا‬ ‫اااس‬‫مقیا‬ ‫برخوردارند‬. 2.ِ‫وری‬‫بهره‬‫از‬ ‫کارا‬‫منابع‬ 3.‫های‬‫اااه‬‫هزینا‬‫و‬ ‫ااااه‬‫وبها‬ ‫اااداری‬‫نهها‬ ‫کامییوتری‬‫های‬‫سیستم‬‫یشاتیبانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬
 • 18. ‫های‬‫سامانه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ابر‬ 1.‫مدیریت‬‫ها‬‫اراهاه‬ ‫مانناد‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫اای‬‫ها‬‫یروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اه‬‫نقشا‬ ‫ااویر‬‫تصا‬ ‫اندها‬‫سا‬ ‫آموزشی‬ 2.‫ااة‬‫اراها‬‫ااام‬‫انجا‬ ‫اارای‬‫با‬ ‫ااایی‬‫ابزارها‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬‫شبیه‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫آزمایش‬ 3.‫کااردن‬‫فراهم‬‫جمعاای‬ ‫تعااامیت‬ ‫امکااان‬ ‫رایاناماه‬ ‫ییاماک‬ ‫جمعی‬ ‫مانندگفتهوی‬ ‫هااای‬‫کنفرانس‬ ‫انجمن‬‫تصااویری‬ ‫و‬ ‫صااوتی‬ ‫کاربران‬ ‫یروند‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫نظرسنجی‬ 4.‫اراهة‬‫یادگیرندگان‬ ‫ارزیابی‬ ‫ابزارهای‬
 • 19. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایاي‬ ‫هاي‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫الكترونیكي‬ ‫یادگیري‬ 1.‫مکاان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫زمان‬ ‫و‬ 2.‫سامت‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫کاربر‬ 3.‫قابلیت‬‫لسب‬ ‫بر‬ ‫اشتراک‬ ‫یرداخت‬‫استفاده‬ 4.‫یری‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫مقیاس‬‫ارای‬‫ا‬‫اج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اامانه‬‫ا‬‫س‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ب‬ ‫کارساز‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربرد‬‫ابر‬ 5.‫روی‬ ‫بار‬ ‫یادگیرنده‬ ‫افراد‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫خیر‬ ‫ابر‬
 • 20. ‫اوري‬ ّ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایاي‬ ‫هاي‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫یادگیري‬‫الكترونیكي‬(‫ادامه‬) 8.‫اه‬‫ا‬‫ک‬‫افرادی‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬‫از‬ ‫اتفاده‬‫ا‬‫سوءاس‬ ‫اد‬‫ا‬‫قص‬ ‫موقعیاات‬ ‫تعیااین‬ ‫دارنااد‬ ‫را‬ ‫سااامانه‬ ‫که‬‫ماشینی‬‫خیاره‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫موردنظر‬ ‫داد‬ ‫است‬ ‫غیرممکن‬ ً‫تقریبا‬ ‫کرده‬. 9.‫اات‬‫ا‬‫قابلی‬ ‫ااردن‬‫ا‬‫ك‬ ‫ااراهم‬‫ا‬‫ف‬‫ااازی‬‫ا‬‫س‬‫مجازی‬ ‫جایهزینی‬‫در‬ ‫واقاع‬ ‫های‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫سریع‬ ‫ابر‬ 10.‫دسترسی‬ ‫یایش‬ ‫تسهیض‬‫به‬‫ها‬‫داده‬ 11.‫باه‬ ‫امنیتای‬ ‫هاای‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیاست‬ ‫تغییر‬ ‫سااازی‬‫ییاده‬ ‫و‬ ‫آزمااایش‬ ‫قابااض‬ ‫سااادگی‬
 • 21. ‫یادگیري‬ ‫هاي‬‫سیستم‬ ‫معماري‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬ ‫ابري‬ 1.‫زیرساخت‬ ‫الیة‬ ‫یویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫میزبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫ارار‬‫ا‬‫ق‬ ‫ار‬‫ا‬‫اب‬ ‫اة‬‫ا‬‫الی‬ ‫ترین‬‫اایین‬‫ا‬‫ی‬ ‫در‬ ‫یر‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ارتبا‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫متشکض‬ ‫و‬ ‫گرفته‬(‫شاامض‬: ‫اینترنت‬/‫مدیریت‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اینترانت‬ ‫افزارهای‬‫ساخت‬ ‫و‬ ‫افزارهاا‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫برخای‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬)‫اسات‬ ‫آموزشای‬ ‫منابع‬ ‫و‬.‫الیاه‬ ‫ایان‬ ‫و‬ ‫ای‬‫فیزیکا‬ ‫اه‬‫لافظا‬ ‫اد‬‫ماننا‬ ‫اباتی‬‫ملاسا‬ ‫اابع‬‫منا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یردازنده‬. 2.‫افزاری‬‫نرم‬ ‫منابع‬ ‫الیة‬ ‫مختلاف‬ ‫افازاری‬‫نرم‬ ‫مناابع‬ ‫ترکیاب‬ ‫با‬ ‫الیه‬ ‫این‬
 • 22. 3.‫الیة‬‫مدیریت‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫اخت‬‫سا‬ ‫اابع‬‫منا‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ترکیبا‬ ‫اه‬‫الیا‬ ‫ان‬‫ایا‬ ‫قارار‬ ‫کااربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ادغام‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫دهد‬‫می‬. 4.‫الیة‬‫خدمات‬ ‫س‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫الیه‬ ‫این‬(‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ّ‫سک‬) ‫کااربران‬ ‫و‬ ‫دهاد‬‫می‬ ‫اراهاه‬ ‫خادمات‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫اینترنت‬ ‫ریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫یرداخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫خود‬ ‫موردنیاز‬. 5.‫کاربرد‬‫الیة‬ ‫منابع‬ ‫ادغام‬ ‫با‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اباری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزشی‬(‫تعااملی‬ ‫شاامض‬
 • 23. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫کارگیری‬‫به‬ ‫چهونهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ییاده‬‫سازی‬‫متداوض‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ملی‬ ‫یک‬
 • 24. ‫سیستم‬ ‫رالي‬‫یادگیري‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫الكترونیكي‬ ‫ابري‬
 • 25. ‫کارگیری‬‫به‬ ‫از‬ ‫موفق‬ ‫هایی‬‫نمونه‬ ‫های‬‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
 • 30. ‫گیري‬‫نتیجه‬ •‫مناابع‬ ‫اباري‬ ‫رایانش‬ ‫اوري‬ ّ‫فن‬‫خادمات‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬‫در‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫قرار‬ ‫یاددهندگان‬ ‫و‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫اختیار‬ ‫اراهة‬ ‫تسهیض‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خدمات‬. •‫اانش‬‫رایا‬‫اادر‬‫قا‬ ‫را‬ ‫ادگان‬‫یادگیرنا‬ ‫اری‬‫ابا‬ ‫باه‬ ‫داناش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫شوند‬ ‫ترغیب‬ ‫یعاتی‬ ‫ا‬ ‫جامعة‬ ‫در‬ ‫رقابت‬.
 • 31. ‫گیري‬‫نتیجه‬ •‫الساس‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫یعات‬ ‫ا‬ ‫اوری‬ ّ‫فن‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫آموزشی‬ ‫مؤسسات‬ ‫مدیران‬ ‫شودکه‬‫می‬ ‫صااورت‬ ‫بااه‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫آموزشاای‬ ‫خاادمات‬ ‫ملاساباتی‬ ‫بسترهای‬ ‫از‬ ‫مستقض‬ ‫هایی‬‫سرویس‬ ‫نمایند‬ ‫اراهه‬ ‫یژوهان‬‫دانش‬ ‫به‬. •‫جهان‬‫خواهاد‬ ‫لرکات‬ ‫سامت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رایانه‬ ‫کنناد‬ ‫ییدا‬ ‫توسعه‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫نفار‬ ‫ها‬‫میلیون‬ ‫توس‬ ‫زمان‬‫هم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫قارار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جهان‬ ‫نقا‬ ‫اقصی‬ ‫از‬ ‫گیرند‬.
 • 32. ‫گیري‬‫نتیجه‬ •‫اعیت‬‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ‫اا‬‫نهادها‬ ‫در‬ ‫ای‬‫فعلا‬ ‫اادی‬‫اقتصا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫باه‬ ‫را‬ ‫خاود‬ ‫های‬‫سیساتم‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بهیرند‬ ‫درنظر‬ ‫لض‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬. •‫ها‬‫دانشهاه‬‫های‬‫سیساتم‬ ‫در‬ ‫ابتکار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫الکترونیکای‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نشاان‬ ‫را‬ ‫معناداری‬ ‫هزینة‬ ‫کاهش‬ ‫کردندکه‬ ‫داد‬. •‫اازی‬‫سا‬‫ییاده‬‫در‬ ‫اری‬‫ابا‬ ‫اانش‬‫رایا‬ ‫ااری‬‫معما‬ ‫را‬ ‫تلولی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫سیستم‬
 • 33. ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ [1] Riahi Gh., E-learning Systems Based on Cloud Computing, Procedia Computer Science, Volume 62, 2015, Pages 352-359. [2] Zheng H., A Virtual Learning Community Based on Cloud Computing and Web 2.0, International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, 2012. [3] AlCattan R.F, Integration of Cloud Computing and Web2.0 Collaboration Technologies in E-Learning, International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), Volume 12, 2014. [4] Huang X. , Masud H., An E-learning System Architecture based on Cloud Computing, International Journal of Computer, Volume 6, 2012. [5]‫ای‬‫وکیلا‬‫آمااوزش‬ ‫و‬ ‫یااادگیری‬ ‫اتم‬‫سیسا‬ ‫رالاای‬ ‫گلناااز‬ ‫هفتمین‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬‫مدض‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کنفرانس‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫المللی‬‫بین‬ ‫کنفرانس‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬ ‫شیراز‬ ‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬1391. [6]‫الریمی‬‫زیرسااخت‬ ‫یری‬ ‫یا‬‫مقیاس‬ ‫معمااری‬ ‫اراهاه‬ ‫مهتااب‬ ‫هفتماین‬ ‫الکترونیکای‬ ‫آماوزش‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫اراهه‬ ‫ابرهای‬ ‫و‬ ‫آماوزش‬ ‫المللای‬‫بین‬ ‫کنفارانس‬ ‫چهاارمین‬ ‫و‬ ‫ی‬ ّ‫مل‬ ‫کنفرانس‬