نرم افزار افزایش بازدید سایت

‫از‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫ربات‬‫گوگل‬
‫تبلیغات‬‫اصفهان‬
advertisingisfahan.ir
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬
‫ا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫آی‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬
‫سا‬ ‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پی‬‫بگذراید‬ ‫خود‬ ‫یت‬.
‫س‬ ‫بازدید‬ ، ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫با‬ ‫شما‬‫ایت‬
‫ببرید‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫خودتان‬.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ، ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫هنگام‬۱۰‫از‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫واقعی‬ ‫کاربر‬ ‫هزار‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫بازدید‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬.
‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫بهر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬‫برداری‬ ‫ه‬
‫شوید‬ ‫خود‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬.
‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬‫بازدید‬‫تبلیغات‬‫اصفهان‬
‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ک‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫پرتابل‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ندارد‬ ‫ردن‬.
‫پنج‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫پنجره‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫قسمت‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫می‬ ، ‫ها‬ ‫ره‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫تنظیماتی‬ ‫توانید‬، ‫دلخواه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫تعیین‬ ، ‫دلخواه‬ ‫زمانی‬ ‫منطقه‬ ، ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫کردن‬ ‫باز‬‫پلتفرم‬
‫و‬ ‫بازدید‬ ‫ساعات‬ ،‫بازدید‬…‫نمایید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬.
‫اول‬ ‫گام‬
•‫ابتدا‬‫حالت‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫وضعیت‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫سپس‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫برنامه‬normal‫باشد‬
•‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫سپس‬add site‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫دوم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬
•‫قسمت‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫کادر‬ ‫رادر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫ادرس‬my site‫کنید‬ ‫وارد‬.
•‫توجه‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬dayli traffic‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روزانه‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬.
•‫قسمت‬ ‫در‬time on my site‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫میتوانید‬
•‫ادامه‬ ‫در‬traffic source‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
‫سوم‬ ‫گام‬
•‫قسمت‬ ‫در‬type‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫روش‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫گزینه‬
•‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫ان‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کلمه‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬.
•‫قسمت‬ ‫در‬proportion‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫درصدی‬
•‫و‬‫دکمه‬ ‫روی‬add‫شود‬ ‫اضافه‬ ‫باال‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬
•‫در‬‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫نمونه‬ ‫باال‬ ‫جدول‬ok‫کنید‬ ‫کلیک‬.
‫چهارم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬
•‫قسمت‬ ‫روی‬subpage visit‫کنید‬ ‫کلیک‬.
‫پنجم‬ ‫گام‬
•‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬
•‫در‬‫قسمت‬number of subpages visit‫کن‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫میتوانبد‬‫ید‬
•‫در‬‫قسمت‬time on every page‫مشخص‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫میتوانبد‬‫کنید‬
‫ششم‬ ‫گام‬
•‫بر‬‫روی‬popup‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫هفتم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬
•‫گزینه‬Enable Pop-up‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
•‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬Pop-up propor tion‫میخواهید‬ ‫بازدید‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫رنجی‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬
•‫روی‬ ‫و‬ok‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫گام‬‫هشتم‬
•‫گزینه‬traffic region‫انتخاب‬ ‫را‬‫کنید‬
‫گام‬‫نهم‬
•‫اگر‬‫گزینه‬ ‫دارید‬ ‫جهان‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫شما‬All‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
•‫ولی‬‫گزینه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بازدید‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬customized‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
•‫و‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کشورهای‬ ‫یا‬ ‫کشور‬
•‫سپس‬‫دکمه‬ok‫بزنید‬ ‫را‬
•‫حاال‬ ‫همین‬‫دانلود‬‫کنید‬!‫تبلیغات‬‫اصفهان‬
•‫سایت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬‫سر‬‫بزنید‬.
1 sur 7

Recommandé

نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین par
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپیننمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپینAnetwork
659 vues6 diapositives
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای par
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایAnetwork
786 vues6 diapositives
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل par
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل Anetwork
323 vues4 diapositives
انجام ترجمه مهندسی مکانیک par
انجام ترجمه مهندسی مکانیکانجام ترجمه مهندسی مکانیک
انجام ترجمه مهندسی مکانیکnovin ghalam
19 vues5 diapositives
کتاب راهنمای صفحه فرود par
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
746 vues11 diapositives
بازدید سایت با آی پی خارج par
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجclickaval1
12 vues2 diapositives

Contenu connexe

Similaire à نرم افزار افزایش بازدید سایت

خرید بازدید سایت par
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
11 vues7 diapositives
Bgheimat ads par
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat adsadvertisingsiteinIRA
15 vues5 diapositives
شرکت پردیس ارم جویشگر par
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
55 vues6 diapositives
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 vues93 diapositives
افزایش ورودی گوگل par
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
62 vues6 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives

Similaire à نرم افزار افزایش بازدید سایت(20)

خرید بازدید سایت par clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
افزایش ورودی گوگل par clickaval1
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
clickaval162 vues
مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر par Telmato.ir
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر
Telmato.ir 39 vues
راهنماي انتخاب و خريد هاست par navid-it
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
navid-it16 vues

نرم افزار افزایش بازدید سایت

  • 1. ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫ربات‬‫گوگل‬ ‫تبلیغات‬‫اصفهان‬ advertisingisfahan.ir
  • 2. ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫آی‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬ ‫سا‬ ‫الکسا‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پی‬‫بگذراید‬ ‫خود‬ ‫یت‬. ‫س‬ ‫بازدید‬ ، ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫با‬ ‫شما‬‫ایت‬ ‫ببرید‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫خودتان‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ، ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫هنگام‬۱۰‫از‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫واقعی‬ ‫کاربر‬ ‫هزار‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫بازدید‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬. ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫بهر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دانلود‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬‫برداری‬ ‫ه‬ ‫شوید‬ ‫خود‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬.
  • 3. ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬‫بازدید‬‫تبلیغات‬‫اصفهان‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ک‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫پرتابل‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ندارد‬ ‫ردن‬. ‫پنج‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫پنجره‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫قسمت‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫می‬ ، ‫ها‬ ‫ره‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تنظیماتی‬ ‫توانید‬، ‫دلخواه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫تعیین‬ ، ‫دلخواه‬ ‫زمانی‬ ‫منطقه‬ ، ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫کردن‬ ‫باز‬‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫ساعات‬ ،‫بازدید‬…‫نمایید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬. ‫اول‬ ‫گام‬ •‫ابتدا‬‫حالت‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫وضعیت‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫سپس‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫برنامه‬normal‫باشد‬ •‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫سپس‬add site‫کنید‬ ‫کلیک‬
  • 4. ‫دوم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬ •‫قسمت‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫کادر‬ ‫رادر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫ادرس‬my site‫کنید‬ ‫وارد‬. •‫توجه‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬dayli traffic‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روزانه‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬. •‫قسمت‬ ‫در‬time on my site‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫میتوانید‬ •‫ادامه‬ ‫در‬traffic source‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سوم‬ ‫گام‬ •‫قسمت‬ ‫در‬type‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫روش‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫گزینه‬ •‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫ان‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کلمه‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬. •‫قسمت‬ ‫در‬proportion‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫بگیرید‬ ‫بازدید‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫درصدی‬ •‫و‬‫دکمه‬ ‫روی‬add‫شود‬ ‫اضافه‬ ‫باال‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ •‫در‬‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫نمونه‬ ‫باال‬ ‫جدول‬ok‫کنید‬ ‫کلیک‬.
  • 5. ‫چهارم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬ •‫قسمت‬ ‫روی‬subpage visit‫کنید‬ ‫کلیک‬. ‫پنجم‬ ‫گام‬ •‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ •‫در‬‫قسمت‬number of subpages visit‫کن‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫میتوانبد‬‫ید‬ •‫در‬‫قسمت‬time on every page‫مشخص‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫میتوانبد‬‫کنید‬ ‫ششم‬ ‫گام‬ •‫بر‬‫روی‬popup‫کنید‬ ‫کلیک‬
  • 6. ‫هفتم‬ ‫گام‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬ •‫گزینه‬Enable Pop-up‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ •‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬Pop-up propor tion‫میخواهید‬ ‫بازدید‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫رنجی‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ •‫روی‬ ‫و‬ok‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫گام‬‫هشتم‬ •‫گزینه‬traffic region‫انتخاب‬ ‫را‬‫کنید‬ ‫گام‬‫نهم‬ •‫اگر‬‫گزینه‬ ‫دارید‬ ‫جهان‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫شما‬All‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ •‫ولی‬‫گزینه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بازدید‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬customized‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ •‫و‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کشورهای‬ ‫یا‬ ‫کشور‬ •‫سپس‬‫دکمه‬ok‫بزنید‬ ‫را‬
  • 7. •‫حاال‬ ‫همین‬‫دانلود‬‫کنید‬!‫تبلیغات‬‫اصفهان‬ •‫سایت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫اصفهان‬ ‫تبلیغات‬‫سر‬‫بزنید‬.