Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
รํ' รื้ยี่อือู๋รื้สื้ริ่ '  ฐีจ๋ ลิ้ธุ์ยี่อืรุ่ลุ้ชี้

1/ ยุ้ผุ้จุ๊ รื่ ' ฆ์ซ์ซื้อุ่ษิสื้ปู่คึสื้`ถี”จู๋ `

ริ้_ นุ่กวงผูฐ...
โอี๊[น็ป์กธี อื๖๐๓ธ โก็6 ๒651-น็ก๐พก {บกกอ' พภิ๐ ฎ[ลงุ5 อก ท่๓๐๐กํอี๊กใ
:`ธี ป์ก โภิย็ 5๐(บี้อี๊ ก6ฒ๐ธหั้, พธี ป์๓๓6อ่ช์อึ...
ฉื

บ น หึ ม ถิ่ สี่ ปี้ ซี บี คี่ ซีข์ ๘ `ปี้
ถาใทพูดถงบกวงทเขามามบทบาทในโลกโซเซยลเบดเวรกเเละเปบทรูจกมาก

ยั

ทึ่สุด คงตึ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pok_Refill_Jan2558

389 vues

Publié le

ขอบคุณ Refill ที่ให้เกียรติครับ

Publié dans : Sports
  • Soyez le premier à commenter

Pok_Refill_Jan2558

  1. 1. รํ' รื้ยี่อือู๋รื้สื้ริ่ ' ฐีจ๋ ลิ้ธุ์ยี่อืรุ่ลุ้ชี้ 1/ ยุ้ผุ้จุ๊ รื่ ' ฆ์ซ์ซื้อุ่ษิสื้ปู่คึสื้`ถี”จู๋ ` ริ้_ นุ่กวงผูฐ์กกาฐ์(1หู่บงุบ๊%จ็` ฉื ` ตื่ ปืค:ทัข์โง((ฐ์งุบรุ๊นุ้ดาคใจ ผ็ยี่ ๗ ธี ง้ ^ กั้อือืใษิขุ่ ฐ์ ` สื้ซื้'ลุ้ ` ลุ้ หึ ฆ วุหู่ฐ์รี่ธ ฮี้ปื่ยิ้ยื่ตั้ยื่ชี้ตี้น'ฉี่ ใ สั้ฆ่ฒณัลื่ยี่ พุ ลึ ฑ' จัซํฝัจู๋
  2. 2. โอี๊[น็ป์กธี อื๖๐๓ธ โก็6 ๒651-น็ก๐พก {บกกอ' พภิ๐ ฎ[ลงุ5 อก ท่๓๐๐กํอี๊กใ :`ธี ป์ก โภิย็ 5๐(บี้อี๊ ก6ฒ๐ธหั้, พธี ป์๓๓6อ่ช์อึ๋บู๊6[งู โภิบึกหั้ ฮู้๖๐แนี๊ ตั้กิแก |[ซ๖ท่บิ๐ ฝ้'หุ่แ1บู๊๖๐กธี ๐งั ?'?๐ชั. ผ615{ภิ6รุ๊๐แกอ่ธีธ๐ซ์๓ลกงุธีธ๐บถ5 ล๖๐บโ ซํบกกบืกธี รุ” รึอื(6๖๐๐๒' 65๐6(ป์อ[[ๆ 1๒6 42.195 ส (บ๖... [6('5 ธี๐ โ๐ ๓อี๊'ลโภิ๐ก5, .'สุ่”จ็(ภิ ท่5 ธีธ๐พบิกธี ขุ่กธ๐ ล ๖ธีธี (๐ฑ๓แกขุ่บู๊งู' ฒอกๆ {บกก6{5' ก6พ ย๊กถ่ ๐ฮ ฐ์ <6, ]๐ด่ก6อ่ โ0 5กิล'6 โภิ6ป์[ 6ทั้ฎ6ธป์6ก(65 อกอ่ หั้ก๐พ[6ถ่ธี6ตุ๋ ?'?๐ผุ้ 15 1๖6 :บิ ๐ร์ โภิ6 ธแกกป์กธี (๐๓๓บกขุ่ผุ พภิ๐ ๖'ขุ่กธีงิ้ {๐ธี6โภิ6{ ธบกก6{5 ร์ธ๐๓ ๐กบี้ก6 ขุ่'๐ข์[อ่ โ0 บู๊ภิ6 อ(โบล[ ธอ(65ขุ่ โหฮึ (๐กง6ธ5อ{ขิ๐ก ๖6ฐีปื้ภ5 พ1ขุ่ภิ 1๖6 5โ0ผุ ๐ร์ อก ๐ธอ่ป์กย๊ผุ ๖๐งุ พกิ๐ งี้::ส์บี่6ก{อ[[ๆ ธี๐{ ป์ก{๐ ธแกกงิกธีขุ่ โกิล{ ๖๐งุ ๒6(ล๓6 ลก บ[โธอ ๓อซอืโภิ๐ก ด่ยุ่กกธี1 พกิ๐ 5โ8นึ่6อ่ 56มุ่6!อี๊[ (๐๓๓บกฉิ{ป์65 บึก บู๊ภิ6 5๐(ป์ล[ ก6ฒ๐ซหั้. `ย๊| ๒6ธีอึ๋ก {บกกบี้กฐี ขิก 1984 อื{ ลก 6มุ่6กบู๊ ขิก $แ{1ก ศิ!๐มุ่ขุ่ก(ฮื. ฒๆ ๓๐๓ ใ3[ปื่ ๓6 [ภิ6ธ6 พอ5 ล ธล(6 50 |]๐อิก6อ่ พขิ(ท๐แบู๊ หั้ก๐พบึกฮู ๓๓๐๒ อ๖๐แ{ บึโ. -ศอ กึ{5โ [บก พล5 10 หั้ป์[๐๓6ปื่6จั้5. โกิ6ก | 5โฮีนื่9บี่ จ็ธลน๊กบี้กธี อี๊โ 5บอก ]บี้โ[ลยี่ล งิ้1๐กธี พฮ่1ภิ ๐{กิ6ธ5 พก็๐ พ๐จั้ผุ้6ปื่ โภิ6!6' !ก 1987, ๐6๐บู๊[6 พ6งั6 โอ[หั้1กธี ล๒๐บโ รา6 5หั้ๆ ทึบก บู๊๐ (6[6๒ซอ{อ ห็อื๓ล 9 5บ5อูธีก$ป์๐ก ฿โธีบี่รู๊6. 5๐, | พฮ๊$ บู๊{ลข์กขิกธี อือ! โภิ3โฉื | ภิฮ๊ยี่ อ ?กิป์[ขุ่๐ฐิก๐ ร์ชบ์6กอ่ พภิ๐ ๖{๐บธีภิ{ ขิก โภิ6 {6(ภิก๐[๐ธีงุ ลกอ่ ล :๐ยี้(ภิ, ?'บิอืฑ, พภิ๐ บชธี6อ่ ๗5 บู๊๐ บู๊{อห่กฆ์ โภิอืโ พอื5 ๓ๆ กิ{5โ ฒลธอรู๊ภิ๐ก ลกอ่ อ่โอ่ 1โ ขิก 4 ภิ๐บข์5 3 ๓ขุ่กบ{65.'ซู๊ ^กี6' โทอืบู๊ ธอ(6, ๒6 ร์6[[ ซิก [๐งอ พท่{ภิ ธบกกขุ่กธี อกอ่ ภิอือ่ ๖ฮื6ก โธอขุ่กป์กฐี :๐กโป์กบ๐บ5[ๆ. กิ่6 {๐อ่ บ51ภิอืโ1บกกป์กธีผุ้66ฎ$ ภิท่๓56เร๊โ0รู๊6โ๖6งั. โ6ก งุธีล{5 อี๊ธี๐, ก็6]บ$โ ผุ้6ถบู๊ {บกก1กธี ก๐( ขุอ[น็ธิกฐี ๐! [๐๐ชัป์กธี อี๊{ อืกๆ๐ก6' ?6๐บิ[6 ๓ปิ๊ธีกนั้ ศอืม่ธี จ็ภิ๐บธีภิใ โภิอืโ ภิ6 พอ5 ล 5ก๐๒ตุ๋ ฿บโ ๖6 5ฮ๊บึอ่ โภิลใ ปิ้โ พล5 [ขุ่ชั6 ๒6ขุ่กธี ขุ่ก ศ$ ๐พก อู6'5๐กล{ พ๐{ยี่. กิ่6 ภิอ5 11๓6 ปิ๐ บู๊ภิฮ่กผุ้ ลกบี่ ปิ๐ 6ก]๐งู โกิ6 ฑบ5ขิ(. ฑิง่๐'๓อื([งู, ภิ6 ท่5 อ ร์{ป์9กฮ[งุ ๐6{5๐ก ๖บโ พภิ6ก กิอ ธบก5, ๒6 ถ่065ก'โ โอ[น็ ธ๐ ลกๆ๒๐อ่งุตุ๋ กี๊6 โ5 สิบี่ถ่ธี(โ6บี่ โ0 บืภิ6 6กอ่๐'@ภิป์ก' ห็6๐๐[6 หั้6ฎโ ล5ผุ้ขุ่กธี ภิ๐พ (๐๓6 ๖6 อ่1อ่ก'{ 5โ0ขุ่' กิ่6 ปื่065ก'โ หั้ก๐พ พภิงุ 6บี้โภิ9งั' ผ๐ะ ๐กๆ บี่๐65 ๖อื 6ก]๐งุ ธบกกป์กธี' ๒แปื่ (ธอืล1บี้กธี ๐ก[ป์ก6 ธบกกป์กธี (๐๓- ฑบกป์บู๊งุ อื5๐ ๒{ฮ่กธี5 ภิป์๓ ภิอถ๐ท่ก655ขุ่ รู๊ง6ผุ โรู๊๓6 ๖6 ธี๐ย็5 {บกกป์กธี, ๖6 ขิ$ อี๊1พลๆ$1ภิธบึ[[6อ่ บู๊๐ 5อี๊งุ ภิบึ {๐ อ[[ ธบกกอธ5 พภิ๐ ]๐ขุ่ก6อ่ โ๖6 (๐๓ฑบกท่บู๊ๆ. 'ยี่| อ่ท่บี่ก'{ [ษ์ผุ้ธี รึล(อื๒๐๐ตั้ 8โ ทิธ5[ณิ 8๒1 ๓งู ([ท่6กขิ$ บู๊๐(บี่ ๓6 โ๐ ]๐ขิก 50 โกิฮืโ ขิกิ6ๆ (ลก ธี6{ ป์ก ธ๐บ(ภิ พท่โภิ ๓6. 5๐ | ก็อี๊อ่ บู๊๐ ]๐ขุ่ก ๖บ{ | 5โบี้[[ บี่บึอ่กซู๊โ [วุชั6ป์โ1กิ6ก.|อ่ท่อ่ก'ขุบกยี่6{5โอืกอ่ พภิ9ก @6๐๐[6 {อธีธีออ่ ๓6. | อ่บิอ่ก'( หั้ก๐พ พภิๆ อ ๐กิ๐โ๐ 5บยื่อ่6ก[งุ อถูอู6ล{6บี่ ๐ก ๓งุ บู๊{๐กิ[6. ฿บบู๊ พภิธีก 1 [6ล{ก6ถ่ ฑ๐'6 ลกอ่ ๓0โ6' | 5โสินึ่6อ่ บู๊๐ 6ภ]๐งุ ฮ่[. ธ์ล(ภิ ธีธ๐บอู (ภิลโ | (งั6ถิโ6อ่ ป้5 ล๒๐บโ 6ง6ฑภิป์กธี | 1๐มุ่6 อกถ่ {6อู{656กโ5 ๓งุ5ธีร์. ก๊๐{ 6ทั้ล๓กู[6' บู๊ภิ6 ธีธ๐บ๐ มุ่ปิ๊๖'ฮู้๓ ษีขุ่มุ่6กิกธี6{5 โภิล1อืกอ่ ปิ้5 ฮึ๒๐๐( ฑๆ ('อ26 ร์๐ธ มุ่บ่๖'อึ๋๓ ธบกกขุ่กธี 5๖095' | พ๐ธ6 {กิ6๓ โก ปิภิธี 100 ชัขุ่[๐ฑธีบู๊6{ ซ์สิ(6 50 |'๓ ฮุบปิ้โ6 (๐กกิบี่6กรุ๊ อ๖๐บ{ โ๖6๓' |'๓ ก๐บู๊ {กิล{ ธี๐๐อ่ อกอ่ อกงู๐ก6 (ลก ธบก. 8๓1 | ]บ51 [๐ง6 5๖065, 50 | ๓ฮิอ่6 อ ๐ลธี6 โ0 5ภิอ!6 ถร์([บ{65 ๐รุ๊ บู๊ภิ6๓. โภิ6ก 0โก็6{ @6๐๐[6 5โฮ๊นึ่ [ขิหั้ขิกธี บู๊ภิ6๓ โ00 อกถ่ สิ$ซั่6อ่ ฒทธํขุ่ฮึ บู๊ภิธีงู (๐บ1อ่ ธี6ใ {ภิ6๓' 5๐ ๓อึ๋อ่6 อก ๐{ยี่ธีธ ร์๐{ (ก6๓สุ่ ทัภิ6ก ใภิ6งุ ธี๐รุ่ โภิ6 $ภิ๐ธี5' โภิ6งู ฎ{๐บอ่งู อู๐516อ่ โภิ9 ๐ป์(บู๊บธ6$ ๐ก ธีถี(ธี๖๐๐๒ขุ่ |'๓ ภิย๊ถฎงุ บู๊ภิอ{ | ๓อืหั้6 ๐6๐๓6 กิล๐๐งู ([อี๊บธีทป์กธี)." `ย๊โ๖6 ธีธ๐บอู 42.195 ฉั (บ๒ขุ่'. เ6โ'5 ธี๐ บู๊๐ ฑล{ลโก็๐ก$ 5โสินึ่9บี่ ๖ๆ ๓6 พลกบู๊ช์กอู รุ๊๐ ๖จั้ธกธี 6มุ่ธีผุ๐ภ6 พภิ๐ [๐มุ่65 ธบกกบึกธี ๓อื'ย๊{ก็๐ก5. พ๒ธีก ธี๐๐อ่ 'บกก6{5 ล!ธี โ๐ฐี61ภิ6' ขิก ๐ก6 ถล(6, 6มุ่6ผุ๐ก6 ๖6ก6ภิโ5 ร์ซ๐๓ บู๊ภิ6ล๊ธ 5ภิอืธ6อ่ ชัก๐พ[ธีอ่ธี6' |'๓ ]บ5{ อื รู๊สิโภิ6โ6{` ^นี๊จี๊{ อื พภิฉิ[6, บู๊ภิ6 ธี[๐บบี 5โสีนึ่5 ธีธ๐พ1กธีขุ่ 5๐ 1 (งัฮิ3โ6ถ่ ฑ๐{6 ฐี{๐บ@5 [1หั้6 บ[{{อี๊ & โ'อป์1 ฟ็บกก6ธ5 ป์ก โกิอืท่[ลกอ่, 6ขิงธี ลพฮ๊งู อกอ่ อิ๊ทั้(ปัลกธี6 ธบกก1กธี ธี6ถิโ5 อกอ่ ฑอี๊กงุ ๓๐{6. อ่ขิปื่ บึบู๊ 50 {ภิฮ๊โ ซบกก6ธ5 ธีธี1 1๐ ผุ้ก๐พ 6อี๊(ภิ 0โกิ6ซ์ขุ่ โภิ6 ธบกกขุ่กธี (๐๓ฑบกป์โงู ทฮึวู้ (ภิลกธี6อ่ ถุบช์ขุ6 ล [๐โ 5บี้ก(6 5๐(ป์ล[ ก6โด่ พ๐ป์ฉั อู[ลงู5 ลก บึ๓ฉ๐กํอกโ {๐ธี บึก บู๊ภิ6 ก6พ ธี6ก6{ลธป์๐ก. กิ่6 5อป์บี่ ปิ้โ'5 [ขุ่ผุ้6 [บกกขุ่กธี ๐ก ร็ล(6๒๐๐หั้' 5๐๓6 ธีลิ้{$ อู๐5{6ยื่ โท6 ๐มิ้(โบ{65 ๐ร์ ทิ6{ ธบกกป์กธี ลกอ่ กู60ขุ่เ6 ก0โธี(6อ่ โกิอืโ 5๖6 กิอ5 [05โ พ6ฮ่ธีภิ{5 50 ป์โ บี้5 อก 1ก5๐ท่{ลโป์๐ก ร์๐' ๐ขิภิ6{$ ขุ๐๐' หิ ธีบ์'[ 5ลอ่ {ทอ{ พขุ่บู๊ภิ รึอ(๐๒๐๐๒ 5๖6 (๐บ[อ่ ธีฮึโ ป์ก ธ๐บ(กิ พห่บู๊ภิ ๖6' ๐[อ่ จิ๊'ฮิ6กอ่ พภิ๐๓ 5ท6 ก6ปุ๋6{ บู๊31ฉัธีอ่ 1๐ ร์๐ธ อ [๐กธี โธี๓6. โภิ6งู 5โฮืกํฮืปี่ {ล[งับึกธี อ๖๐บขิ ทยิ้ซ์ [๐5ป์กธี พ6บึธีกิโ5 ร์{๐๓ {บกกขุ่กธีขุ่ โภิขิ5 ท่5 โก็6 ๖ธีก6กิโ ๐ร์ 5๐(1อ[ ก6ฒ๐ธน็. กี๊๐พ6ง6', โ๖6 ถ่๐พก 5ขิปื่6 บี้5 ธิก็อบู๊ ป์{ บู๊อืหั้65 บอู โป้๓6 50 พอ ๓๓51 อี๊[๐(อโ6 ๐๒! ปิท่๓อ พ61[ล๊'ยุ้ 'ยุ้| พถกฮิ 8ยั6ฟุ0ก6 ชิ๐ 1๐๐& ]๐! ๐ ๓๐1โบ่๐ชํโ๐กขุ่ หือ! 6พื้๐๓ถน่6' 50๓6 ๓๐] !แก ชิ๐ 1๐59 พ6โธีก็ปิ5 ๐! พ๐กซื โ๐ ๖6 ภิ9๐1ซ์ภิธั9!' 0ก2 ธี|{1 กู๐5!อฮ่ 'ย๊5611 |บกกโกฐี กแฑ๖2!' 1๐5ไกฐ ๓๐บ็ต๊ห๐ฮิ|๐ก 0กิ ๓๐ก! 119!บิ 5๐'ญ]๐! ภิอ' 50 | ถ5หั้อถ่ 6หอผุ๐กอ ๐ก ชํกิ6 ฉ๐ฐ2 ปื่๐ ฐชั้ยั6 กิ6' อก(๐บธ๐ธี6๓6กชํ' 5๐๓6 ฒกปื่ ธิ๐ (๐56 พ6โฐก็ช่5 ๐! 5๐๓6 พ๐กชํ 1๐ 'บก พบั๊ฮิก็ โก็9โโ 1๐ห6ฮ่ ๐ก6ขุ่ | ]แ5ธิ พ๐กซ์ ชิก็6๓ ซ์๐ 2๐&อ |ชํ 5น่๐พุ | บกฮ่6ฑ5ชิ๐กย่ พอ ๐11 พ๐กธิ ชํ๐ {อถ(กิ 42.195 ๐ก(8 โก ๐แ! (กู๊อ ชิโ๓9 ๖6(0แ58 1ชิ 15 (ภิถ112กฐช้กธี. 8บปื่ | พถกฮ่ ]๐บ ฿๐ ฐ!๐ถ่บ๐11งู ๐กฮ่ 51๐พ(งู ๓๐ยั6]๐ฒ๐'ฮ่' 0ก(9 ]0บ ๐'อ ๔๐๓[๐ผิ๐๖เอ ข์แกกโกฮู 10 ส์ขั้1๐๓2ช์9!5ขุ่ ชิก็6ก (๐กปิธีกแอ ๐ก ฮ่๐ 21 ส์โ1๐๓6ปื่6ทั5. บี9 ภิ๐ฎถ] พ1ฮ่กิ 5๓๐11 ฮ่โ5ฮ่ถก(ธี ๖อ[๐!6 ]๐บ ฐธีฮิ |ก!๐ ๐ ๓๐'๐ปื่กิ๐ก. " ฟ็6ร้ท่|| ฒลข์อบู๊ก็๐ก & เปื้ร๊6$[งู|6 65 !รํ
  3. 3. ฉื บ น หึ ม ถิ่ สี่ ปี้ ซี บี คี่ ซีข์ ๘ `ปี้ ถาใทพูดถงบกวงทเขามามบทบาทในโลกโซเซยลเบดเวรกเเละเปบทรูจกมาก ยั ทึ่สุด คงตึองยกให้ กุณอิทธิจฯล ลมุทรทอง ทรึอ พึ่บิอก ผู้ทึ่ก่อดั้งกลุ่มเกี่ยวกบเริ่อง วิ่งหลายกสุ่มใบเฟลบุ้คโดยเอพาะ "วูงิ้ขุ่ ฉั:บู ชู 'ชิ้ยืรั่ " `โนื่`งิ้จี๋ ฉื ยึ ` `ด่ ทิ่บับวับเริ่มจะขยายตัวจากขุมบุมบักวิ่งเลึก ๆ เปี่บส้งคมบักวิ่งออบไลบ๋ขบาดใหญ่ที่ ให้บักวิ่งทั้งทบ้าเก่าเเละทบืาใหม่เซัามาเเลกเปลี่ยบประสบการณ์ ความรู้ สร้างเเรง บับดาลใจร่วมกับ บําเพึ่อบจากโลกออบไลบ๋ออกมาพบปะกับไบสบามวิ่งจริง จบ บักวิ่งมาราธอบยุคใหม่มั้กจะบั้บถีอพิ่ป๊อกเปี่บไอดอลของวงการ การสบทนาใบครั้งบื้เริ่มต้นตัวยเรึ่องราวของเต็กธรรมดาทิ่เริ่มด้นวิ่งออ่างใม่ ดั้งใจจากเตีกซายอิทธิพลใบวับบั้บจบกลายมาเปิบพื่ป๊อกบักวิ่งดืกรีอัลตร้ามาราธอน คบทบี่งของประเทคใทย เเละเปิบผู้เริ่มตันสร้างส้งคมเเห่งการเเบ่งป้บใบวงการวิ่งให้ เกิดขึ้นโดยเริ่มจากใบโลกออบไลป่ `ด่ผบเริ่บตับวิ่งเมื่อปี 2527 หี่งาบของจั้งหวัดสุรึบทรุ้ พอเเม่บอกว่ามึเเข่ง เรา ไม่รู้อะไรเลย รู้เเต่ว่าพอเราใปวิ่งครั้งพั้เรกก็วิ่ง 10 กิโล๖มตร ถ้ดจากบั้บกืดิ้ริ่มใปซัอม ทิ่สวบจืตรลดา ก์จะมึพิ่ ๆ ใบุลวบจิ้ดรลดาวิ่งกับ ตอบปิ 2530 มึคบพูดถืงงาบวิ่ง ลอยฟ้า ผมกึเลยฝีกวิ่งทิ่สวบจืตรลดาต่อมาเริ่อย ๆ เเสิ้วก็ใด้เพิ่อบซาวฟิลีปิบส์ คอย บําเทคโบโลยีดิ้ข้ามา ๖เล้วกึณิค้ขอยู่คบหบี่งซึ่อ พื่ดํา คอยจั้บพวกเราวิ่งใส่กับไปมาใบ การซ้อม นับเปีบจุดเริ่มต้บของการวิ่งมาราธอบครั้งเเรก คึอลงเเข่ง โรยอลมาราธอบ วิ่งลอยฟืาเอลึมพระดิ้กิ้ยรดืสะพาบเเขวบพระราม 9 ทําเวลาได้ แ ซั่วโมง 3 บาทึ" หกิ๊งจากการวิ่งมาราธอบครั้ง๖เรกใบวับบั้บกึทําให้เขาหลงร้กการวิ่ง เเละวิ่งมา โดยตลอด ซี่งพิ่ป๊อก เส่าให้ฟ้งว่า การวิ่งทําให้เราใตัอยู่กับตัวเอง ซี่ง๖ปี๋บอย่างบั๊บมา โดยตลอด ถ้าย้อบหลังกลับไปประมาณ 10 ปิที่เเสิ้ว เพึ่อบ ๆใบลบามวิ่งจะไม่ซอบ พิ่เลย เพราะเราไมใดีคุย ใม่ใด้ทักใคร พิ่ใมใด้หยี่ง เเต่พอใค็งเเสิ้วมั้บเทม๊อบอยูใน โลกส่วบตัว ม๊เวลาใด้ศิด ใด้ฟ้งเพลง ซี่งปกตึพิ่เปิ้บคบคุยกับคบง่ายมาก เเต่พอไติ่ง เเสิ้วกลับใมใตัคุยกับใครเลยใบซ่วงเเรก ๆ เเต่พอซ่วงทลัง ๆ ทุกคบมาวิ่งเเล์วกืจะตึด สารเอืบโดฟิบ จบหลายคบถามว่าทึาไมพิ่ย้งไม่เลีกวิ่งอืก ขี่งตอบบั้บพิ่กืทาคําตอบไม่ ใตึเหม๊อบกับ ไม่เพึยงการวิ่งส่วบตัวเท่าบั้บทิ่ห่าให้พื่ป๊อกมึความสุข เเต่การไดืดั้งกลุ่มตําง ๆเกี่ยวกับการวิ่งให้คบรักการวิ่งมารวมตัวเเละเเลกเปลี่ยบเริ่องราวต่าง ๆ ซึ่งกับ เเละกับ เปิบอืกทบี่งความสุขทึ่ซ่วยหส่อเลิ้ยงให้ทนุ่บใหญ่ผู้ร้กการวิ่งคบบึ้ ร่าเริงทุก ครั้งฟื้ตัอยูใบสบามเเข่มื้วิ่ง เพั้ละใด้พูดคุยทักทายกับบักวิ่งทุกคบ ฒ กี๊6รุ๊ด่|| ฒอืญ์อืะท๐ก & เท่ร็6${งู|6 ' นํ ภิ' ฟ็ ฌ ๔ เ หั่ "สําผฐ์บผฆกาฐ์วงฆนุข์น๊ฆอน1ปนง๊คกสํวนุ่ฌว ผมธอบฑผ็ว(บีง(วคาอจุ่ในง๊พิกบ่องกวุนั้ริง ฆป๋น1ปั่นุ่ร่วง(วคาทืสึค9าฌรุบ่ฟ้/ *ด่เเดกอบพี่ไม่ชอบเล่บเฟสบุ้คเลย จบกลุ่มลูกค้าหี่ดิดต่องาบกับเรา เเบะป่าพิ่ว่าทําใมใมใซัเฟสบุ๊คจะได้ดืดต่องาบใด้ง่ายขืบ กึเลยจําเปิ่บตัองทํา เฟสบุ้ค เเตไบตอบบั้บก็ย้งใม่ซอบอยู่ดื เเต่ก่อบสมมุต็มึคร๖เทึกเราใบเฟสบุ๊ค ยี่ ปี้ บ่ปี้ปี้ ะ บ่ ด่ เ ยุ ซี ซึ่ ' ษิ บ สี่ ' ปี้ ` พยงใมรูดวยซาวาทาไมอยู ๆ มบบรูปพมาโผล อธบายยงไงพกั้มเขาใจ เเต พอเรามาเริมเล่บกืเริมไดืเรึยบรู้มากขืบ ถ้าใครรู้จั้กพื จะรู้ว่า เเต่ละกรุ๊ปทึพึ ป้อกตังขืบ คือ บึสัยของพีป๊อกจื้อง อย่างกสุ่มเเรกคือ บํธี๒'ถื่๓ ห็ธีงอกิกฐอ'5 ร๒ถีธีเฮึภ๗ บิ้สัยคึอซอบรองเท้า ใซัมาเเสิ้วประมาฌ 3 ปิ มั้บใจทืลุดคือการ ผ่าบ 100 กิโลเมตรด้วย ปขุ่๒ธอ๓ ไมใซ่ว่าพีเก่งบะ ใครกืวิงได้ เพืยงเเต่พืซอบ ฉื ๐ บ ๘ ขั้ ๘หึ สี่ ฉื คั ปี้ ปี้ กเลยไปทาเพจเเลวกเอารูปมาลง จากบบกมคบทชอบเหมอบกบ๖ขามา แลว เเบะป่าว่าทําไมใม่หารองเทัามาแบ่งกับใซ้ เรากึเลยสังเซ้ามา จบกลายเปิ้บ เหมึอบฝากซื้อ เเล้วกืเอามาอวดกับอย่างมึความสุข (หัวเราะ)" ถามถีงทึ่บาของการตังกสุ่ม 42.195 ตั้(เขุ่๒.`. เราจะใปมาราธอบด้วยกับพิ่บ็อก เส่าให้ฟืงว่า เริมจากมึคบวีงเยอะ เเสิ้วการวิงมาราธอบ 42 กิโล๖มตร ถีอว่าใมใซ่เรึอง ง่าย เเต่เราผ่าบมาก่อบเรากืเลยอยากสร้างกสุ่มเพึอมาเเบ่งปับประสบการณ์ แต่คึอ ฟื่มใซ่คบเก่ง ฉะบับถ้าเรารวมคบทลายคบทืเก่ง ๆ ซ็งเเต่ละคบเก่งกันคบละเรึอง บ่ผ้ ยั งี งี ซ์ งื งี้ สี่ ยื งี บ่ ะ มาอยูดวยกบ กจะเปบประโยชบตอทุกคบมากขบ พเปบเพยงคบรวบรวบเทาบน พอเวลาผ่าบมาลักระยะหบึงกสุ่มเริมใทญ่ข็บ พืก็รู้ลีกตึว่าความตังใจเลึก ๆ ของเรด่ ปี้ บ ลี้ 'สี่หึ บ สี่ ปี้ งี้ ' ขั้ ' ยี่สี่ ปี้ บ ๘ ขยายวงกวางมาไดขบาดบ เเตพกใมใดหยุดทหองบเทาบบ พอซวงทวงอลดรากเลฐ์ ใปสร้างเพจ ป[ธุ์ข์ล & โธลงื[ กิ่แกก6{5 บึก โภิอบึ[อกฮ ขืน มึเพจ แบ่งบีบ นืท้เลย) ยื้ ขุ่_ถิ่ ยั ถิ่ ยํ ยัยั ยั งืสี่พี ^ แสกเปลื่ยบ ซอขายอุปกรณ์ วง" ใปีห้บกวงใด้ทาความรูจกเเละสรางใมตรทดวุ้ ร๊ กับ เเละก็ยั้งมึอืกหลาย ๆ เพจทึยั้งไม่ได้พูดถืง ลําทร้บลังคมการวิ่งใบบีจจุบับที่มึการเปลี่ยบเเปลงไปจากสมัยก่อบพอลมห วสั้ โดยเอพาะใบเรึองของโซเขืยลเบี้ตเวิร์กทืเขืามามึบทบาทกั้บคบยุคใหม่มากยี่ฐี`ตํ พีป้อกให้ความหีบเกืยวกับเรึองบีว่า ทุกวับบีเทม็อบเราวีงกับบบเฟลบุ๊ค บ็ด่จุ`วู๊ดํจู๋ เราย๊ซเข็ยลมึเดียมับกึดืลําทร้บบางคบ อย่างบางคบุเปีบผู้ทญิงทืวิง ๖เสิ้วถ่สั้ล๊ธี วิงลงไป มี'พึอบเหึบว่าวิงเ๖ลัวมึการเปลียบเเปลงว่าเรามึรูปร่างดีขีบ มับกืจรั่ว๊ยี่ บเรงบับดาลใจต่อใป พืชอบข้อบืมาก คือ เราใด้เปี๋บเเรงบับคาลใจต่อไณิท้คบรุ๊อื' บ สี่ ษิหึสี่ ' หึ จ๊ ปี้หึ บ หื่ ปี้ บี บองคบทบงบอกปกตกวงปิ๊รรมดา เเดพอมเฟสบุคใหเขยแ ใดเจอเพอแลมปิ๊เอึ๋นื้ ทํ ไม่ค่อยได้คยกับมาทักทาอว่าห่บดืข็บ พืว่าข้อบีมั้บเปิ่บ เเต่ซัอเสียของโซเชืยธีฐิ`ขุ่ ` ` ก็คีอ กิบเวลาบาก เราตัองรู้จั้กเเบ่งเวลาให้ถูก ๆ ณัฮั `ลํ ฝั่`วิ่ฮิขิ ณีอื จุ๋ ดูจุ๋ซี้ปั๊ ฐิหู่ กิไลฌตรใฒิกวามธุซตียก่ฮบแปี้วค่อยซบึ้มาลงวิ่งมาราชอข

×