Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ความเป นธรรมในส งคม

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ความเป นธรรมในส งคม (20)

Publicité

ความเป นธรรมในส งคม

  1. 1. ความเปนธรรมในสังคม มนุษยเปนสัตวทอยูเปนสังคม การที่อยูรวมกันก็ยอมมีการ ี่  ประพฤติปฏิบัติตอกันและกัน รวมทั้งมนุษยแตละคนยอม มีแนวปฏิบัติของตนเองวา จะกระทําอะไร อยางไร ดวย เหตุผลอะไร โดยธรรมชาติมนุษยมแนวโนมที่จะใฝหา ี ความสุข ความสบาย หลีกหนีความทุกขยาก ความลําบาก และโดยธรรมชาติมนุษยอาจจะปฏิบัติตอผูอนอยางเลวรายหรืออยางเอารัดเอาเปรียบ หากวา ื่ ตนเองจะไดรับประโยชนหรือความสุขความสบายเปนเครื่องตอบแทนถาทุกคนปฏิบัติเชนนั้น สังคมก็จะยุงเหยิงวุนวายที่สุดแลวก็คงไมมีใครที่จะอยูไดอยางสุขสงบ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตอง  มีกฎเกณฑรวมกัน การที่จะใหผอื่นเคารพสิทธิของตนเองและไมเบียดเบียนตนเอง ตนก็ตอง  ู  เคารพสิทธิของผูอื่นและไมเบียดเบียนผูอื่น ตนเองอยากใหผูอนปฏิบัติตอตนเองอยางไร ก็ตอง   ื่ ปฏิบัติอยางนั้นตอผูอื่น  ความยุติธรรมเปนแมแบบของแนวทางตางๆ เปนแนวทางในเกณฑการตัดสิน ซึ่งมีกฏหมายเปน เครื่องมือในการทําหนาที่ ความยุติธรรมนั้นเปนเรืองที่ละเอียดเพราะการที่คนเราจะกําหนดวา ่ อะไรคือความดี แลวความดีกับความชัวตางกันตรงไหนเปนเรืองที่ตองวิเคราะหกันอยางละเอียด ่ ่ ความยุติธรรม คือ ยุติ และ ธรรม ตีความตามตัวอักษรไดวา เปนธรรมอันนําไปสูความยุติ คือจบ ลงแหงเรื่องราว ความยุติธรรมก็เหมือนกับประชาธิปไตยคือ ความคิดเห็นของคนสวนมากทีมี ่ ความคิดเห็นอยางเดียวกัน ผลประโยชนที่ไดรับคือผลประโยชนที่กลุมคนไดรับเหมือนกัน คิด วาเหมือนผลประโยชนของสวนรวมนันแหละ แนนอนวาบางครั้งความยุตธรรมมันตองขัดกับ ่ ิ ผลประโยชนของคนกลุมๆหนึ่ง ความยุตธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางของสังคม ซึ่งความยุติธรรมของแตละสังคมไม ิ เหมือนกัน ยกตัวอยางเชน หากสังคมหนึ่งทุกคนเห็นพองตองกันวา การขโมยของเปนเรืองที่ ่ ถูกตอง ถือวายุตธรรม ซึ่งในความเปนจริงแลวความยุติธรรมทีเ่ ปนที่นิยมมากที่สุดเปนความ ิ
  2. 2. ยุติธรรมที่ตองอยูคูกับ คุณธรรมและจริยธรรม ที่เปนเครืองชวยในการกําหนดกฎเกณฑวาสิ่ง  ่ ไหนเปนสิ่งที่ดี ถูกตอง และเหมาะสม แลวความยุตธรรมแบบไหนที่คนสวนมากจะยอมรับ ิ มนุษยเราโดยกําเนิดลวนแลวแตมีใจเปนธรรมในกนบึ้งของจิตใจไมเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ไมทาง ใดก็ทางหนึ่ง ตองการชีวิตสันติสงบสุข ความเปนธรรม ความกาวหนา ความเจริญรุงเรืองของ เผาพันธุ ตลอดจนมวลมนุษยชาติ ซึ่งเปนความปรารถนาของมนุษยมากบางนอยบาง แตกตางกัน ไปตามสภาพแวดลอมที่กําหนด สภาพความมันปวนของมนุษยลวนลอมรอบเกิดจากปญหา ่  ความไมเปนธรรม ไมวาขอบเขตระหวางประเทศหรือภายในแวนแควนแตกตางกันไป ตาม สภาพของแตละประเทศแตละเผาพันธุ " ที่ไหนมีการกดขี่ ที่นนยอมมีการตอสู ที่ไหนไมมีความรู ที่นั้นตองไดรับการศึกษา ที่ไหนยังไม ั้ มีการพัฒนา ที่นนตองมีการเรียกรอง ที่ไหนไมมีความถูกตอง ทีนนตองเรียกรองความเปน ั้ ่ ั้ ธรรม" อุดมการณของสังคมที่เกียวของกับ"ความเปนธรรม"มีหลายหลากกระแสความคิด และภายใต ่ อุดมการณดังกลาวทําใหเกิด"เครื่องมือทางสังคม"ในรูปแบบที่หลากหลาย เพือจะนําสังคมไปสู ่ อุดมการณนั้นๆ ซึ่งก็ผลัดกันมีอิทธิพล และมีบทบาทเหนือสังคมในแตละหวงเวลาของ พัฒนาการของสังคมที่แตกตางในแตละยุคสมัยไมเหมือนกัน เกณฑหรือมาตราฐานความเปน ธรรมที่เกิดขึ้นภายใตเครืองมือตางๆที่มีอยูในสังคม จะทําอยางไรที่จะใหไปในทางเดียวกัน ใน ่ เวลานี้ มาตราฐานความเปนธรรมตามกฎหมาย นอกจากจะไปไมไดกับมาตรฐานอื่นที่สังคม ยึดถือแลว ในหลายๆกรณีกลับขัดแยง และในหลายๆกรณีก็ทําใหผิดไปจากที่สังคมคาดหวัง ดังนั้น การกลาวถึง " ความเปนธรรม "ทางสังคมจึงเปนประเด็นที่มีหลายมิติ และโดยประการ สําคัญมิไดมีระนาบเดียว มิไดหมายถึงการผูกขาดแตเฉพาะแตบทบาทของรัฐที่อางวามีรฐเพื่อมา ั ใหความยุตธรรม เทานัน หมายความถึง บทบาทของนักกฎหมายทีจะทําหนาที่ในการบอกวา ิ ้ ่ อะไรเปนธรรมหรือไมเปนธรรมไมวาจะโดยสายงานอาชีพหรือถูกคาดหวังจากผูคนสวนหนึ่ง  ของสังคมที่ตกอยูภายใตอิทธิพลและมายาคติที่นักกฎหมายสรางขึ้นตามกระแสความเชียวชาญ ่ เฉพาะดาน แตตองการที่จะหมายถึงสังคมทั้งระบบที่ตองหันมาใหความสําคัญกับเรื่องนี้

×