Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Magnetism
Magnetism
Chargement dans…3
×
1 sur 20

Elektricitet sammanfattning

11

Partager

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Elektricitet sammanfattning

 1. 1. ~ En sammanfattning ~<br />Elektricitet<br />
 2. 2. Elektrisk laddning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />2<br />-<br />+<br />+<br />Alla atomer består av laddade partiklar<br />I atomkärnan finns positivt laddade protoner<br />Runt atomkärnan kretsar negativt laddade elektroner<br />Partiklar med lika laddning repellerar varandra<br />Partiklar med olika laddning attraherar varandra<br />-<br />Elektron<br />Atomkärna<br />Proton<br />
 3. 3. Elektrisk laddning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />3<br />Ett neutralt föremål får en elektrisk laddning när elektroner flyttas till eller från föremålet <br />Att ett föremål är elektriskt laddat innebär alltså att det har ett överskotteller ett underskott av elektroner jämfört med antalet protoner<br />Ett elektriskt laddat föremål kan påverka ett annat föremål som då också blir laddat, ex. en laddad ballong fastnar mot en vägg<br />
 4. 4. Åska<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />4<br />I ett åskmoln blir partiklar elektriskt laddade då de gnider mot varandra. <br />Positiva laddningar kan samlas i molnets övre del och negativa laddningar i dess nedre del. <br />I praktiken kan laddningarna fördela sig i molnen på ett mycket invecklat sätt.<br />
 5. 5. Åska<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />5<br />De negativa laddningarna i molnets nedre del driver undan elektroner från markytan. Markytan blir då positivt laddad. <br />Då spänningen vuxit till sig och blivit tillräckligt stor sker en urladdning i form av en blixt. <br />Naturen strävar efter att utjämna skillnaden i laddning<br />
 6. 6. Elektrisk spänning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />6<br />Skillnaden i laddning mellan två föremål orsakar en elektriskspänning mellan dem<br />Enheten för spänning är volt(V)<br />Ett batteri har en minuspol och en pluspol<br />Minuspolen har ett överskott av elektroner<br />Pluspolen har ett underskott av elektroner<br />
 7. 7. Elektrisk ström<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />7<br />När en skillnad i laddning uppstår vill naturen utjämna denna<br />Därför kommer elektroner att röra sig från minus- till pluspol när de kommer i kontakt med varandra<br />En ström uppkommer<br />Om många laddningar (elektroner) förflyttar sig samtidigt är strömstyrkan stor. <br />Strömstyrka mäts i ampere (A). <br />elektroner<br />
 8. 8. Elektriska kretsar<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />8<br />När ett batteri kopplas till en lampa med hjälp av sladdar skapas en elektriskkrets<br />Spänningen i batteriet gör att det uppstår en elektriskström i kretsen<br />Elektroner rör sig från minuspol till pluspol<br />Strömmensriktning är dock från plus- till minuspol<br />Så länge batteriet har spänning och kretsen är sluten så flyter strömmen<br />
 9. 9. Ledare och isolatorer<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />9<br />Ledare = ett ämne som leder elektrisk ström, metaller är bra ledare<br />I metallatomerär någon eller några av de yttersta elektronerna så löst bundna att de lätt avlägsnas från atomerna. Dessa kallas fria elektroner. <br />Isolator = ett ämne som inte leder elektrisk ström, exempel är plast, porslin och glas<br /> I vissa ämnen är alla elektroner fast bundna till sina atomer. Sådana ämnen leder inte elektrisk ström. <br />
 10. 10. Glödlampans konstruktion<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />10<br />För att en glödlampa ska lysa måste en sladd kopplas till botten av lampan och den andra till gängorna på sidan<br />
 11. 11. Kopplingsscheman<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />11<br />När man ska rita en bild av en elektrisk krets använder man sig av symboler<br />Sladdar ritas som räta linjer med räta vinklar<br />Ett kopplingsschema är en förenklad bild av en krets<br />Batteri/Spänningskälla<br />+<br />-<br />Lampa<br />Amperemeter<br />Strömställare<br />Strömmensriktning<br />Voltmeter<br />
 12. 12. Seriekoppling av batterier<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />12<br />När batterier seriekopplas adderas batteriernas spänning<br />En lampa som kopplas till seriekopplade batterier lyser starkt men batterierna räcker inte så länge<br />1,5 V<br />1,5 V<br />3,0 V<br />
 13. 13. Parallellkoppling av batterier<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />13<br />När batterier parallellkopplas blir spänningen samma som för ett batteri<br />En lampa kommer att lysa länge men svagt<br />1,5 V<br />1,5 V<br />1,5 V<br />
 14. 14. Seriekopplade lampor<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />14<br />Lampor som är seriekopplade finns t.ex. i julgransbelysningar<br />Om en lampa skruvas ur eller går sönder så slocknar även de andra <br />Lamporna i kretsen får dela på spänningen i kretsen och lyser därför svagt<br />Ju fler lampor i kretsen desto lägre spänning per lampa<br />
 15. 15. Parallellkopplade lampor<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />15<br />Det vanligaste är att lampor är parallellkopplade<br />Om en lampa gör sönder fortsätter de andra att lysa<br />Varje lampa har en egen sluten krets till spänningskällan<br />Parallellkopplade lampor lyser starkt eftersom de får hela kretsens spänning<br />Batterierna tar dock slut fortare<br />
 16. 16. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />16<br />När en lampa kopplas till ett batteri går en ström av elektroner genom lampans glödtråd. <br />Tråden blir kraftigt uppvärmd och börjar glöda.<br />Eftersom tråden är mycket tunn är det svårt för elektronerna att passera.<br />Tråden har alltså stor resistans<br />Resistans är elektriskt motstånd<br />
 17. 17. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />17<br />Resistans är en egenskap hos ämnen som påverkar förmågan att leda ström<br />Ju större resistans desto sämre leder det ström<br />Resistansen mäts i enheten ohm ()<br />Andra saker som påverkar resistansen är <br />
 18. 18. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />18<br />När resistansen i en krets ökar så minskar strömmen i kretsen och tvärtom<br />En resistor är en komponent som har resistans, den används för att minska strömmen i en krets<br />
 19. 19. Elektrisk energi<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />19<br />Elektrisk energi är en form av energi<br />Den är lätt att omvandla till andra former av energi<br />Elektrisk energi är energiform av hög kvalitet<br />Fördel – lätt att transportera<br />Nackdel – svår att lagra<br />Elektrisk energi kan fås från bl. a. vattenkraftverk eller kärnkraftverk<br />
 20. 20. Länktips<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />20<br />Elektricitet i ord och bildhttp://goo.gl/lgIA3<br />

×