Bedömning för lärande, Lilla Edet

Bedömning för
lärande
      Lilla Edet 2013-03-06
Presentationen finns på:
 http://bfllillaedet.wikispaces.com/
  http://bfllillaedet.wikispaces.com/
Vad gör vi här?
Introducera och starta arbete med de fem
nyckelstrategierna inom bedömning för lärande.

Väcka tankar kring hur digitala verktyg kan användas i
arbetet med formativ bedömning.

Vi kommer inte att bli ”klara” idag och inte i morgon
heller :).
Konkreta mål med dagen
Alla lärare känner till de fem nyckelstrategierna inom
bedömning för lärande.

Alla lärare känner till och kan använda några
bedömningstekniker där eleverna aktiveras som
lärresurser för varandra.
Dagens program
Joint action
Varför bedömer vi elevers kunskaper?

Gå in på:http://todaysmeet.com/lillaedet
Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till
kunskap och lärande med syftet att främja
elevers lärande och kunskapsutveckling.

Det handlar om att elev och lärare aktivt
använder sig av bedömning som ett redskap i
lärandeprocessen under tiden den pågår.
Självuppfyllande profetian
 ”Alla elever kan och vill        ”En del elever varken
 lära!”                   kan eller vill lära”
 - Bemöter eleverna med samtal,
 samspel, överlåter ansvar med en
 tilltro, har regelbundet måldialoger
 och ger återkoppling som leder     - Bemöter eleverna med order,
 eleven framåt. Många inslag av     regler och kontroll. Många inslag av
 formativ bedömning           summativ bedömning!
Framgångsfaktorer i
undervisningen
Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper
i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och
metodiska kompetens.
Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig
mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och
erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella
behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars
lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper
blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som
krävs för att involveras och vara med och påverka.

                        Källa: Skolinspektionen
Bedömning för lärande, Lilla Edet
EU:s åtta nyckelkompetenser
Kommunikation på modersmålet.
Kommunikation på främmande språk.
Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
Digital kompetens
Lära att lära!
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
LGR 11
      Skolan ansvarar för att varje elev:
”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9).

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) .
”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.
15).
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande” (Långsiktiga målen s.14).
Bedömning för lärande är entreprenöriell bedömning.
 Elever som dagligen möter formativ undervisning har goda förutsättningar att utvecklar de kompetenser som ingår i Skolverkets definition av
entreprenöriellt lärande. 
Allmänna råd, planering och undervisning

Lärare bör vid planeringen av undervisningen
•	

 Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och
utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

•	

 Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och
avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper.
•	

 Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på
deras arbete.

•	

 Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen
i läroplanens andra del.

•	

 Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen.

•	

 Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så
att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.

•	

 Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
Vad är formativ
bedömning?
”En bedömning som
görs under pågående
arbetsprocess, dv.s
under tiden ett
undervisnings-
område pågår.”

Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
Tre centrala frågor
                         Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande.

                         Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen.

                         Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i
                         lärprocessen.
De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra
struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram
hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång.

Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det.
Ett viktigt mantra för varje pedagog!
Vinster med BFL
Ökad motivation hos elever och lärare
 Lärprocessen synliggörs
Gemensamt språk
 Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande!
Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de
långsiktiga målen.
Tidsbesparande på sikt
Naturlig utveckling av undervisningen
Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
Vad säger
                  forskningen?
                  Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning.
                  John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en
                  av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen.

                  BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D.
                  William Does assesment hinder learning, 2006).

                  Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning
                  Putting it into practice 2003).
http://www.skoloverstyrelsen.se/
Summativ
bedömning
Summativa bedömningar är bedömningar som
sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett
kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng).

Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand.

En summativ bedömning innehåller ingen information om
hur eleven kan utveckla lärandet.
Summativ eller
formativ bedömning?
Båda behövs, men har olika
syften!
Gör det summativa
formativt!
Ett summativt prov kan göras
formativt. Här är några sätt

•Låt eleverna skapa provet som ett sätt att
tydliggöra målen och kunskapskraven.

•Ge eleverna provet senast 75 % in på
arbetsområdet.

•Ge inga poäng utan formativa
kommentarer på provet.
Många lärare tycker att
bedömning är svårt!
Källa: Skolinspektionens granskning av kunskapsbedömning i åk 1-3,
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/
Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/
Kunskapsbedomning-i-ak-1-3/
Lösning: Gemensam
 bedömningskultur
Utgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR.

Tydliggöra rutinerna för hur skolan arbetar med.

Synliggöra skolans bedömningskultur

Ge lärare stöd i det dagliga arbetet med bedömning.
Fem nyckelstrategier

           Tydliggöra mål och
  Aktivera
            kunskapskrav        Skapa
                        aktiviteter
 eleven som                    som
 ägare av sin                 synliggör
   egen                   lärandet
  lärprocess
     Aktivera             Ge
     eleverna           återkoppling
      som             som för
    lärresurser           lärandet
   för varandra            framåt
Planeringsprocessen
Hur gör du idag för att
tydliggöra mål och
kunskapskrav för eleverna?
 Gå in på:http://todaysmeet.com/lillaedet
Tydliggöra mål och kunskapskrav
                                    Pedagogisk planering

                                    Ord och begreppslista

                                    Måldialog i Todays Meet

                                    Bakvänd måldialog

                                    Elevexempel

                                    Gissa kommentaren

                                    Målbild varje lektion

                                    Temawiki

                                    Sambedöm med andra lärare!
Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska  hur vet man då  
när man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa
mål kan nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd  
och implementerad hos alla berörda.
Pedagogisk planering  är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan  innan den påbörjas och ha som tankestöd under resan.
Själva arbetet med att ta fram ett planeringsdokument  blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör  i undervisningen och varför vi gör det. 
Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en pedagogisk planering i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi
behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt  i den dagliga verksamheten.
Förankra målen
under hela
arbetsprocessen
Gör den pedagogiska
planeringen ihop med
eleverna!
Involvera, aktivera och
engagera eleverna i målen
i stället för informera om
dem.
Fastna inte i LPP
och matristräsket!
 Det är hur ni använder era LPP:er/
pedagogiska planeringar och matriser
     som gör skillnad!
Smarta mål i IUP:n?
Specifika
Mätbara
Angelägna
Realistiska
Tidsbestämda
Ansvar
”Jag hinner läsa och förstå textremsan på
tv:n när jag ser på film.”

 VAR i förhållande till målet befinner du dig?

 VAD som är nästa steg för att du ska nå
 målet?

 HUR kan du ta dig till nästa steg?
Skapa aktiviter som synliggör
lärandet
         Lärande samtal: Feta frågor!

         Mer basket än pingis!

         Konvergens och divergens frågor på
         Corkboard

         Flippa klassrummet!

         Webbpublicering med Webbstjärnan

         Filmskapande

         Dela dokument i Google Drive
Ge återkoppling som för
lärandet framåt
        Innehåller information om lärandet

        Minute by minute, day by day!

        Kan ges i korta, mellan och långa
        cykler.

        Webbpublicering

        Google Drive

        Kommentarsfunktioner....
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Varje
     Under ett arbetsområde  Röd tråd, år för år
lektion
                  Digital plattform för IUP och
                    skriftliga omdömen
Bedömning för lärande, Lilla Edet
All återkoppling är
inte positiv!
Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för
bristfokuseringen!

Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen
och vägen dit.
Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga
informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris
underlättar.

Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
         Kollaborera i wiki eller blogg!
         Använd samarbetsytor på nätet
         Google docs
         Skype education
         IUP-partner
         Two stars and a wish
          Voicethread
         Bygg en temawiki
         Låt elever producera digitalt lärmaterial
         åt varandra. Elevflippfilmer?
         Videologga!
Aktivera eleven som ägare
av sitt eget lärande
         Regelbunden reflektion och analys
         kring det egna lärandet

         Låt eleverna videologga!

         Självskattning via Exit Ticket

         Blogg som portfolio?

         Naturlig pedagogisk dokumentering med
         hjälp av digitala resurser: film, bilder,
         ljudinspelningar, texter.

         Elevledda utvecklingssamtal
Se upp för quickfix och
                        snabba lösningar!
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/01/skolverket-sagar-oversattning-laroplanen
Hjälps åt!
Väv in BFL i undervisningen och i planeringen!
Sambedöm!
Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör.
Synliggör dem!
Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går.
Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att
lära”.
Dela, dela dela!
Liten titt på iMovie-
trailer:)
Frågor?
 malin.frykman@grkom.se
 Twitter: @bedomningforlar
 Skype: malin.frykman
1 sur 46

Recommandé

Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum par
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerummalinfrykman
505 vues48 diapositives
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum par
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumMalin Frykman
408 vues48 diapositives
Bedömning för lärande och ikt par
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och iktMalin Frykman
794 vues42 diapositives
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 par
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15Malin Frykman
3.4K vues52 diapositives
Att odla en gemensam bedömningskultur par
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
851 vues30 diapositives
Bfl lilla edet 13 aug 2013 par
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
728 vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Flippat ur ett formativt perspektiv par
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektivMalin Frykman
831 vues17 diapositives
Bflochikthalland par
BflochikthallandBflochikthalland
Bflochikthallandmalinfrykman
303 vues32 diapositives
Bedömning för lärande! par
Bedömning för lärande!Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!malinfrykman
848 vues44 diapositives
Bedömning för lärande i praktiken par
Bedömning för lärande i praktikenBedömning för lärande i praktiken
Bedömning för lärande i praktikenMalin Frykman
2K vues30 diapositives
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium) par
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Umeå University, Applied Educational Science
500 vues40 diapositives
Uppstart Löderup aug 2012 par
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012Carolina Thornström
431 vues35 diapositives

Tendances(20)

Flippat ur ett formativt perspektiv par Malin Frykman
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 vues
Bedömning för lärande! par malinfrykman
Bedömning för lärande!Bedömning för lärande!
Bedömning för lärande!
malinfrykman848 vues
Bedömning för lärande i praktiken par Malin Frykman
Bedömning för lärande i praktikenBedömning för lärande i praktiken
Bedömning för lärande i praktiken
Malin Frykman2K vues
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2 par Håkan Elderstig
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Håkan Elderstig1.1K vues
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2 par Framtidens Lärande
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus par Lärarrummet
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokusLearning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus
Lärarrummet783 vues
Fäladsgården mot digital kompetens gy rektorer till slideshare par vivecadahl
Fäladsgården mot digital kompetens gy rektorer till slideshareFäladsgården mot digital kompetens gy rektorer till slideshare
Fäladsgården mot digital kompetens gy rektorer till slideshare
vivecadahl412 vues
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan par Malin Frykman
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanCochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Malin Frykman512 vues
Learning studies - exemplet matematik par Lärarrummet
Learning studies - exemplet matematikLearning studies - exemplet matematik
Learning studies - exemplet matematik
Lärarrummet591 vues
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013 par Robert Bengtsson
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
Robert Bengtsson280 vues
Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele par Pedagog Stockholm
Kollegialt lärande genom coachning Janna ScheeleKollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele

En vedette

植牙與假牙 par
植牙與假牙植牙與假牙
植牙與假牙2018fidelity-1
956 vues3 diapositives
E markting-email marketing par
E markting-email marketingE markting-email marketing
E markting-email marketinghruskys
214 vues9 diapositives
Cómo registrarte en slideshare par
Cómo registrarte en slideshareCómo registrarte en slideshare
Cómo registrarte en slideshareDayhana Torres Cantillo
127 vues5 diapositives
Королевское место Аккаунт-директора par
Королевское место Аккаунт-директораКоролевское место Аккаунт-директора
Королевское место Аккаунт-директораPROFITESTER
165 vues3 diapositives
Plan Andaluz De Terapias Avanzadas par
Plan Andaluz De Terapias AvanzadasPlan Andaluz De Terapias Avanzadas
Plan Andaluz De Terapias Avanzadasiatrogenia
329 vues17 diapositives
Dislexia 1 par
Dislexia 1Dislexia 1
Dislexia 1flufy
1.3K vues112 diapositives

En vedette(20)

E markting-email marketing par hruskys
E markting-email marketingE markting-email marketing
E markting-email marketing
hruskys214 vues
Королевское место Аккаунт-директора par PROFITESTER
Королевское место Аккаунт-директораКоролевское место Аккаунт-директора
Королевское место Аккаунт-директора
PROFITESTER165 vues
Plan Andaluz De Terapias Avanzadas par iatrogenia
Plan Andaluz De Terapias AvanzadasPlan Andaluz De Terapias Avanzadas
Plan Andaluz De Terapias Avanzadas
iatrogenia329 vues
Dislexia 1 par flufy
Dislexia 1Dislexia 1
Dislexia 1
flufy1.3K vues
Karma par jmpcard
KarmaKarma
Karma
jmpcard223 vues
Zene letaci par upvlps
Zene letaciZene letaci
Zene letaci
upvlps347 vues
Como estratégias eficazes de criação de conteúdo podem bombar o meu ecommerce? par Patrícia Carbri
Como estratégias eficazes de criação de conteúdo podem bombar o meu ecommerce?Como estratégias eficazes de criação de conteúdo podem bombar o meu ecommerce?
Como estratégias eficazes de criação de conteúdo podem bombar o meu ecommerce?
Patrícia Carbri383 vues
På høyden i en flat verden par Paul Chaffey
På høyden i en flat verdenPå høyden i en flat verden
På høyden i en flat verden
Paul Chaffey464 vues
Signed amendment for prairie ridge! par cameronbutler1
Signed amendment for prairie ridge!Signed amendment for prairie ridge!
Signed amendment for prairie ridge!
cameronbutler1118 vues
Raul Gabriel O-One Two Worlds Festival Spoleto 2011 Curated by Paolo Bolpagni par Raul Gabriel
Raul Gabriel O-One Two Worlds Festival Spoleto 2011 Curated by Paolo BolpagniRaul Gabriel O-One Two Worlds Festival Spoleto 2011 Curated by Paolo Bolpagni
Raul Gabriel O-One Two Worlds Festival Spoleto 2011 Curated by Paolo Bolpagni
Raul Gabriel474 vues
сайдинг par lidosha
сайдингсайдинг
сайдинг
lidosha682 vues
As nossas sugestões 7º B par Isabel Couto
As nossas sugestões 7º BAs nossas sugestões 7º B
As nossas sugestões 7º B
Isabel Couto295 vues

Similaire à Bedömning för lärande, Lilla Edet

Informationskväll Pedagogisk bedömning par
Informationskväll Pedagogisk bedömningInformationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömningSödra Ängby Skola
748 vues21 diapositives
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola par
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolafrokenmalla
8K vues7 diapositives
Skolstarten ht2012 par
Skolstarten ht2012Skolstarten ht2012
Skolstarten ht2012Alice Horsman
874 vues43 diapositives
Mittlärande föreläsning par
Mittlärande föreläsningMittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsningSundsvalls kommun
270 vues27 diapositives
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd par
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändmittlarande
616 vues27 diapositives

Similaire à Bedömning för lärande, Lilla Edet(18)

Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola par frokenmalla
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
frokenmalla8K vues
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd par mittlarande
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
mittlarande616 vues
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete par Sandra Svensson GR
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Processuppgift 3, Tjörns kommun par Malin Frykman
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Malin Frykman415 vues
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g... par Lärarrummet
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Lärarrummet343 vues
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng par Gabriel Montgomery
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Gabriel Montgomery1.6K vues
Elevdelaktighet och elevaktivitet par mittlarande
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
mittlarande720 vues
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg par Framtidens Lärande
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg

Plus de malinfrykman

Bigfivetjorn par
BigfivetjornBigfivetjorn
Bigfivetjornmalinfrykman
473 vues31 diapositives
Omdefiniering av lärandet par
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetmalinfrykman
680 vues42 diapositives
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11 par
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11malinfrykman
293 vues36 diapositives
Omdefinieringochsamr par
OmdefinieringochsamrOmdefinieringochsamr
Omdefinieringochsamrmalinfrykman
365 vues15 diapositives
Aranäsbfl par
AranäsbflAranäsbfl
Aranäsbflmalinfrykman
265 vues23 diapositives
Lgr11och ikt par
Lgr11och iktLgr11och ikt
Lgr11och iktmalinfrykman
316 vues41 diapositives

Plus de malinfrykman(13)

Omdefiniering av lärandet par malinfrykman
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandet
malinfrykman680 vues
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11 par malinfrykman
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
malinfrykman293 vues
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4 par malinfrykman
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
malinfrykman491 vues
Digital kompetens utifrån gällande styrdokument par malinfrykman
Digital kompetens utifrån gällande styrdokumentDigital kompetens utifrån gällande styrdokument
Digital kompetens utifrån gällande styrdokument
malinfrykman1.3K vues
Sociala medier i utbildning, Vara par malinfrykman
Sociala medier i utbildning, VaraSociala medier i utbildning, Vara
Sociala medier i utbildning, Vara
malinfrykman325 vues
Skolutveckling och förändringsprocesser par malinfrykman
Skolutveckling och förändringsprocesserSkolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesser
malinfrykman445 vues
Omdefiniering, Kungsbacka par malinfrykman
Omdefiniering, KungsbackaOmdefiniering, Kungsbacka
Omdefiniering, Kungsbacka
malinfrykman613 vues

Bedömning för lärande, Lilla Edet

 • 1. Bedömning för lärande Lilla Edet 2013-03-06
 • 2. Presentationen finns på: http://bfllillaedet.wikispaces.com/ http://bfllillaedet.wikispaces.com/
 • 3. Vad gör vi här? Introducera och starta arbete med de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärande. Väcka tankar kring hur digitala verktyg kan användas i arbetet med formativ bedömning. Vi kommer inte att bli ”klara” idag och inte i morgon heller :).
 • 4. Konkreta mål med dagen Alla lärare känner till de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärande. Alla lärare känner till och kan använda några bedömningstekniker där eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.
 • 6. Joint action Varför bedömer vi elevers kunskaper? Gå in på:http://todaysmeet.com/lillaedet
 • 7. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår.
 • 8. Självuppfyllande profetian ”Alla elever kan och vill ”En del elever varken lära!” kan eller vill lära” - Bemöter eleverna med samtal, samspel, överlåter ansvar med en tilltro, har regelbundet måldialoger och ger återkoppling som leder - Bemöter eleverna med order, eleven framåt. Många inslag av regler och kontroll. Många inslag av formativ bedömning summativ bedömning!
 • 9. Framgångsfaktorer i undervisningen Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens. Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt. Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter. Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka. Källa: Skolinspektionen
 • 11. EU:s åtta nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens Lära att lära! Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 • 12. LGR 11 Skolan ansvarar för att varje elev: ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9). ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . ”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s. 15). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14).
 • 13. Bedömning för lärande är entreprenöriell bedömning. Elever som dagligen möter formativ undervisning har goda förutsättningar att utvecklar de kompetenser som ingår i Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande. 
 • 14. Allmänna råd, planering och undervisning Lärare bör vid planeringen av undervisningen • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper. • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete. • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen. • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 • 15. Vad är formativ bedömning? ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisnings- område pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 • 16. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen. De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång. Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett viktigt mantra för varje pedagog!
 • 17. Vinster med BFL Ökad motivation hos elever och lärare Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen. Tidsbesparande på sikt Naturlig utveckling av undervisningen Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 • 18. Vad säger forskningen? Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning. John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003). http://www.skoloverstyrelsen.se/
 • 19. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. En summativ bedömning innehåller ingen information om hur eleven kan utveckla lärandet.
 • 20. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs, men har olika syften!
 • 21. Gör det summativa formativt! Ett summativt prov kan göras formativt. Här är några sätt •Låt eleverna skapa provet som ett sätt att tydliggöra målen och kunskapskraven. •Ge eleverna provet senast 75 % in på arbetsområdet. •Ge inga poäng utan formativa kommentarer på provet.
 • 22. Många lärare tycker att bedömning är svårt!
 • 23. Källa: Skolinspektionens granskning av kunskapsbedömning i åk 1-3, http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/ Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/ Kunskapsbedomning-i-ak-1-3/
 • 24. Lösning: Gemensam bedömningskultur Utgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR. Tydliggöra rutinerna för hur skolan arbetar med. Synliggöra skolans bedömningskultur Ge lärare stöd i det dagliga arbetet med bedömning.
 • 25. Fem nyckelstrategier Tydliggöra mål och Aktivera kunskapskrav Skapa aktiviteter eleven som som ägare av sin synliggör egen lärandet lärprocess Aktivera Ge eleverna återkoppling som som för lärresurser lärandet för varandra framåt
 • 27. Hur gör du idag för att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna? Gå in på:http://todaysmeet.com/lillaedet
 • 28. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Måldialog i Todays Meet Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Sambedöm med andra lärare! Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska  hur vet man då   när man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kan nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd   och implementerad hos alla berörda. Pedagogisk planering  är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan  innan den påbörjas och ha som tankestöd under resan. Själva arbetet med att ta fram ett planeringsdokument  blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör  i undervisningen och varför vi gör det.  Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav. Det är dock viktigt att komma ihåg att en pedagogisk planering i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt  i den dagliga verksamheten.
 • 30. Gör den pedagogiska planeringen ihop med eleverna!
 • 31. Involvera, aktivera och engagera eleverna i målen i stället för informera om dem.
 • 32. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 • 33. Smarta mål i IUP:n? Specifika Mätbara Angelägna Realistiska Tidsbestämda Ansvar
 • 34. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan på tv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD som är nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg?
 • 35. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Flippa klassrummet! Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Dela dokument i Google Drive
 • 36. Ge återkoppling som för lärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Webbpublicering Google Drive Kommentarsfunktioner....
 • 38. Varje Under ett arbetsområde Röd tråd, år för år lektion Digital plattform för IUP och skriftliga omdömen
 • 40. All återkoppling är inte positiv! Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för bristfokuseringen! Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen och vägen dit. Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris underlättar. Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 • 41. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Two stars and a wish Voicethread Bygg en temawiki Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra. Elevflippfilmer? Videologga!
 • 42. Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Låt eleverna videologga! Självskattning via Exit Ticket Blogg som portfolio? Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter. Elevledda utvecklingssamtal
 • 43. Se upp för quickfix och snabba lösningar! http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/01/skolverket-sagar-oversattning-laroplanen
 • 44. Hjälps åt! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Sambedöm! Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör. Synliggör dem! Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Dela, dela dela!
 • 45. Liten titt på iMovie- trailer:)
 • 46. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman