Publicité

Om "från tanke till handling, bedömning för lärande

Utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs kommun à Kungälvs kommun
16 Aug 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Om "från tanke till handling, bedömning för lärande

 1. Från tanke till handling, bedömning för lärande Lärmöte 1, Nösnäsgymnasiet, 2013-08-16 fredag den 16 augusti 2013
 2. •Malin Frykman, GR utbildning. •Arbetar med skolutveckling inom bedömning för lärande, digitalt lärande, entreprenörskap, lärar/rektorscoaching och organisationsutveckling. fredag den 16 augusti 2013
 3. Syfte •Att tillsammans formulera en gemensam vägledande helhetsidé kring bedömning för lärande. Helhetsidén kommer att byggas utifrån gällande styrdokuments krav på bedömning samt Nösnäsgymnsiets vision: ”En mötesplats för lärande där alla elever och all personal blir sedda och känner respekt för sin person och sitt arbete.” •Att utifrån helhetsidén kring bedömning utveckla och stärka pedagogernas bedömarkompetens genom systematiskt kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. fredag den 16 augusti 2013
 4. Dagens upplägg 8.30-8.45 Kort introduktion av ”Från tanke till handling, bedömning för lärande” 8.45-10.00 Kartläggning av nu och nyläge. Vi påbörjar arbetet med helhetsidén kring bedömning för lärande 10.00-10.15 Paus 10.15-11.30 Föreläsning om Bedömning för lärande 11.30-11.45 Upprättande av personlig handlingsplan.Vad prövar jag i min undervisning till nästa lärmöte? 11.45-12.00 Gemensam reflektion och utvärdering. Vad händer nästa lärmöte? fredag den 16 augusti 2013
 5. Bas för arbetet http://bflnosnas.wikispaces.com/ fredag den 16 augusti 2013
 6. Pedagogisk helhetside´ Källa: http://www.kau.se/pbs/begrepp-och-verktyg-inom-pbs-1 fredag den 16 augusti 2013
 7. Vision: ”Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet”! För att lyckas med det -Har vi höga förväntningar på alla elever och en tro på att alla eleven kan och vill lyckas i sitt lärande. - Arbetar vi med genrepedagogik i alla klasser så att eleverna blir ägare av ett väl utvecklat språk. -Tränar vi elevernas förmåga att lära sig lära genom att möta dem med ett formativt förhållningssätt och genom att göra dem delaktiga i planeringen. - Använder vi digitala verktyg dagligen i lärandet så att eleverna lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med hjälp av tidsenlig teknik. - Stimulerar vi elevernas entreprenöriella kompetenser och kreativitet genom att tillsammans med dem utforma uppgifter som har en verklig mottagare. - Arbetar vi ämnesintegrerat utifrån vårt årshjul så att eleverna får olika perspektiv och lär sig att se både helheten och delarna i ett sammanhang. Arbetsorganisation Max 15 mentorselever.Alla har mentorselever! IUP-tid schemalagt Genrepedagogik schemalagt Ämnesblock Lärgrupper istället för klasser Åldershomogena arbetslag Arbetslagsledare med mandat och nedsatt tid Utvecklingsorganisation Lärgrupp om bedömning för lärande Lärgrupp om genrepedagogik Lärgrupp om pedagogisk, digital kompetens Lärgrupp om entreprenöriellt lärande Lärgrupp om ämnesintegrering fredag den 16 augusti 2013
 8. Hur gör vi? Vi utgår från forskaren Helen Timperleys 10 principer kring hur lärares professionella utveckling bör ske för att ha en reell effekt på elevens lärande. 8 lärmöten där arbetet sker i lärgrupper utifrån en tydlig samtalsstruktur. Mellan lärgrupperna prövar du dina nya kunskaper i praktiken i undervisningen. Inför varje träff får du ett tankeförberedelsematerial som du förväntas ta del av före lärmötet. fredag den 16 augusti 2013
 9. Lärgrupper som bas Struktur för lärgrupperna Introduktion och mötesordning (5 min) Så här har jag gjort – Så här går det nu.... Erfarenhetsutbyte (35 min). Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar hittills (15 min). Påfyllnad med ny input inom bfl och forskning kring bedömning. (50 min). Upprättandet av personliga handlingsplaner:Vad prövar jag i undervisningen till nästa gång? (10 min). Vad gav dagens lärmöte? Gruppreflektion eller samtalsreflektion (5 min) fredag den 16 augusti 2013
 10. Datum för lärmötena Tiden för våra lärmöten är 14.00-16.00. Ht 2013 Lärmöte 1: 16/8 Lärmöte 2: 5/9 Lärmöte 3: 24/10 Lärmöte 4 12/12 Vt 2014 Lärmöte 5:16/1 Lärmöte 6: 27/2 Lärmöte 7: 27/3 Lärmöte 8: 15/5 fredag den 16 augusti 2013
 11. Då börjar vi.... fredag den 16 augusti 2013
 12. Vad behöver våra elever kunna för att ha en hög kompetens inom ”att lära sig att lära”? Skriv ner allt du kommer på! En sak per postit! Elevernas behov... fredag den 16 augusti 2013
 13. Pedagogernas kompetens... Vilka kunskaper, förmågor och färdigheter behöver vi som pedagoger ha inom bedömning för att eleverna ska utveckla förmågan att lära sig att lära? Skriv ner allt du kommer på! En sak per postit! fredag den 16 augusti 2013
 14. Kärnvärden till helhetsidé Utgå ifrån tidigare diskussioner. Vilka kärnvärden anser du är viktiga i en helhetside kring bedömning för lärande? Skriv ner allt du kommer på! En sak per postit! fredag den 16 augusti 2013
 15. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman fredag den 16 augusti 2013
Publicité