Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Fundamental of Bolt & Nut 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องสลักเกลียว นอต และการใช้งาน
•To knowledge and understand the fundamental of Stud Bolt & Nut, Type , Material, Practice, application and Selection for ...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ 
1 
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเกลียว 
2 
มาตรฐานเกลียว 
3 
การสร้างเกลียวนอกและเกลียวใน 
4 
5 
การใช...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ 
การจับยึดได้ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับ ยึดแบบชั่วคราว 
สาหรับตัวอย่างการจั...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ 
ส่วนการจับยึดแบบชั่วคราวได้แก่ การจับยึดที่ใช้เกลียว ซึ่ง ประกอบไปด้วย bolt, nut, stud และ ...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Bolt and Nut 
รูปทรงของหัว Bolt และ Nut อาจมีได้ในหลายลักษณะขึ้นกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน ล...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Cap Screw 
โดยทั่วไปจะใช้งานสาหรับการยึดจับชิ้นงานที่ต้องการความ แม่นยาสูง 
ลักษณะหัวของ Ca...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Set Screw 
ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ เคลื่อนที่ระหว่างชิ้นส่วน เครื่องจักรกล เช่น ใช้ ...
การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ สลักเกลียวยึดชิ้นงานอื่นๆ
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเกลียว
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว 
Major diameter (d) = เส้นผ่าน ศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของ เกลียว 
Minor diameter(dr ) = เส้นผ่าน ศูน...
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว 
Lead (L) = ระยะที่ nut เคลื่อนที่ตามแนวแกนของเกลียวเมื่อ nut หมุนครบ 1 รอบ 
ตัวอย่างเกลียวที่มีระย...
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว 
เกลียวนอก (external thread) หรือบางครั้งเรียกว่า เกลียวตัวผู้ จะมีลักษณะเป็นเกลียวที่อยู่บนผิวนอก...
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว 
เกลียวขวา (right-hand thread) คือเกลียวที่ถ้าถูกหมุนใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้วจะเป็นการขันเกลียวใ...
Turnbuckle ที่มีทั้งเกลียวซ้าย และเกลียวขวา 
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว
คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว ประเภทเกลียว 
Single threads คือ เกลียวที่มีระยะที่ Nut หมุนเคลื่อนที่ ครบ 1 รอบ เท่ากับ ระยะจากสัน...
มาตรฐานเกลียว
มาตรฐานเกลียว 
เกลียวเมตริก (Metric thread) 
เกลียวยูนิไฟล (Unified thread) 
แบ่งตามความละเอียดของเกลียว เช่นกันคือ เกลี...
มาตรฐานเกลียว ยูนิไฟล 
เกลียวยูนิไฟล อาจแบ่งตามลักษณะของโคนฟันเป็น 2 แบบ คือ 
1. UN คือ เกลียวที่มีโคนฟันแบนราบ 
2. UNR คื...
มาตรฐานเกลียว 
ยูนิไฟล 
1. Nominal major diameter 
 
8 
5 
2. จา นวนเกลียวต่อความยาว 1 นิ้ว 
18 
3. ชนิดเกลียว (Thread se...
มาตรฐานเกลียว เมตริก 
มีรูปร่างเช่นเดียวกับเกลียว ยูนิไฟล 
แตกต่างกับเกลียวยูนิไฟล คือเกลียวชนิดนี้ใช้หน่วย มิลลิเมตร แทนท...
มาตรฐานเกลียว เมตริก 
การระบุเกลียวเมตริกทาได้โดย 
1. บ่งบอกว่าเป็นเกลียวเมตริก 
M 
2. Major diameter 
3. ระยะพิท 
1.75 
1...
การสร้างเกลียวนอกและเกลียวใน
การสร้างเกลียวนอก 
อุปกรณ์สาหรับการสร้างเกลียวนอกนั้นประกอบไปด้วย thread die และ die stock ดังแสดงในรูป 
Thread die 
Die ...
การสร้างเกลียวนอก 
นา thread die ใส่เข้าไปใน die stock แล้วล็อคให้แน่นจากนั้น นาไปสวมไว้ที่ปลายทรงกระบอกที่ต้องการสร้างเก...
การสร้างเกลียวใน 
อุปกรณ์ในการสร้างเกลียวในประกอบไปด้วย สว่าน, ดอกสว่าน (drill bit), tap และ tap wrench ดังแสดงในรูป 
ดอก...
การสร้างเกลียวใน 
ใช้สว่านเจาะรูบนวัตถุที่ต้องการสร้างเกลียว จากนั้นนา tap ติดตั้ง ลงไปใน tap wrench ดังแสดงในรูป ก แล้วน...
การสร้างเกลียวใน 
การใช้ tap และ tap wrenchในการสร้างเกลียวใน
การสร้างเกลียวนอก และเกลียวใน รูเจาะสาหรับการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว 
รูเจาะสาหรับการจับยึดชิ้นงานมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบ...
การสร้างเกลียวนอก และเกลียวใน รูเจาะสาหรับการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว 
ความลึกรูเจาะจะประกอบด้วย ความยาวในส่วนที่มีเกลียว...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว 
จะต้องเจาะรูบนชิ้นส่วนทั้งสองให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ กว่าขนาดของ major diameter ข...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว 
ควรเลือกความยาวในส่วนลาตัวของสลักเกลียวให้เหมาะสมคือยาว เลยแป้นเกลียวเมื่อขันแป้นเกลียว...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว 
ภาพประกอบสุดท้ายของการใช้สลักเกลียว แหวนรองและแป้นเกลียวในการจับยึดชิ้นงาน
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว 
ความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวมากจนเกินไ...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว 
ความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวสั้นจนเกิน...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว 
ไม่ควรให้ส่วนที่เป็นเกลียวของสลักเกลี...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว 
ความยาวของเกลียวสั้นจนเกินไป ทาให้แป้...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว 
ขนาดรูเจาะบนชิ้นงานใหญ่จนเกินไป ทาให้...
การใช้งานสลักเกลียวเพียงชิ้นเดียว 
บางกรณีเราอาจจะต้องใช้สลักเกลียวเพียงชิ้นเดียวในการจับยึด ชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่นกรณีท...
การใช้งานสลักเกลียวเพียงชิ้นเดียว 
ส่วนความยาวของเกลียวบนตัวสลักเกลียวนั้น เมื่อขันลงไปจนสุด แล้วจะต้องเหลือที่ว่างระหว่า...
ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวยาวมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื่อขัน เกลียวจนสุดแล้ว สลักเกลียวยังไม่สามารถจับยึดชิ้นงานไว้ด้วย...
การใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ เหมาะสม 
ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวสั้นมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื...
การใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ เหมาะสม 
ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวสั้นมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื...
การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว การใช้งาน stud and bolt การหน้าแปลน 
ควรเลือกใช้งานปะแกร็นให้เหมาะสมกับขนาด และสเปคของหน...
การใช้งาน stud and bolt 
BOLT & STUD DIMENSIONS FOR ANSI FLANGES
การใช้งาน stud and bolt BOLT & STUD DIMENSIONS FOR ANSI FLANGES
การใช้งาน stud and bolt อุณหภูมิใช้งานี่ทีเหมาะสมสาหรับ stud and bolt 
•B7 (ASTM A-193) Up to 400 C 
•B8 (ASTM A-193) Up t...
การใช้งาน stud and bolt PIPE MATERIAL SPECIFICATION 
1104-PG-040167-4”-B3101-N 
B 3 1 01 
Material 
Flange rating 
Corrosi...
การใช้งาน stud and bolt 
สารหล่อลื่นในงานขันแน่น (Anti seize) 
•MOLYKOTE P-37 Anti seize paste 
•EARL’S Anti seize 
•LOCTI...
การใช้งาน stud and bolt ตัวอย่างงานขันแน่น
การใช้งาน stud and bolt ลาดับของการขันแน่นที่เหมาะสม
การใช้งาน stud and bolt ลักษณะปะแกร็นนี่ใช้ในงานขันแน่น
การเขียนแบบ stud and bolt 
ด้วยโปรแกรม Solidworks
การเขียนแบบ stud and bolt ด้วยโปรแกรม Solidworks
01-Bolt and Nut
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

01-Bolt and Nut

31 403 vues

Publié le

01-Bolt and Nut

Publié dans : Ingénierie

01-Bolt and Nut

 1. 1. Fundamental of Bolt & Nut ความรู้เบื้องต้นเรื่องสลักเกลียว นอต และการใช้งาน
 2. 2. •To knowledge and understand the fundamental of Stud Bolt & Nut, Type , Material, Practice, application and Selection for usage •To be able to analyze and trouble shoot the basic problems of Bolt& Nut Objective
 3. 3. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ 1 คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเกลียว 2 มาตรฐานเกลียว 3 การสร้างเกลียวนอกและเกลียวใน 4 5 การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว Contents การเขียนแบบ stud and bolt ด้วยโปรแกรม Solidworks 6
 4. 4. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ
 5. 5. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ การจับยึดได้ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับ ยึดแบบชั่วคราว สาหรับตัวอย่างการจับยึดแบบถาวรนั้นได้แก่ การเชื่อม การจับ ยึดด้วยกาว หรือการใช้ rivet ดังแสดงในรูป การจับยึดชิ้นงานแบบถาวร
 6. 6. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ ส่วนการจับยึดแบบชั่วคราวได้แก่ การจับยึดที่ใช้เกลียว ซึ่ง ประกอบไปด้วย bolt, nut, stud และ screw ดังตัวอย่างที่แสดง ในรูป Stud bolt Screw Bolt nut
 7. 7. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Bolt and Nut รูปทรงของหัว Bolt และ Nut อาจมีได้ในหลายลักษณะขึ้นกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน ลักษณะที่พบเสมอคือ Bolt และ Nut ที่มีหัวหกเหลี่ยม(Hexagon) และ สี่เหลี่ยม(Square)
 8. 8. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Cap Screw โดยทั่วไปจะใช้งานสาหรับการยึดจับชิ้นงานที่ต้องการความ แม่นยาสูง ลักษณะหัวของ Cap Screw
 9. 9. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ Set Screw ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ เคลื่อนที่ระหว่างชิ้นส่วน เครื่องจักรกล เช่น ใช้ Set Screw เพื่อไม่ให้มู่เล่เคลื่อนที่ตามเพลาหมุน เป็นต้น ลักษณะหัวของ Set Screw
 10. 10. การจับยึดชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ สลักเกลียวยึดชิ้นงานอื่นๆ
 11. 11. คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเกลียว
 12. 12. คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว Major diameter (d) = เส้นผ่าน ศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของ เกลียว Minor diameter(dr ) = เส้นผ่าน ศูนย์กลางที่เล็กสุดของเกลียว Mean diameter = เส้นผ่าน ศูนย์กลางเฉลี่ยของเกลียว Pitch(P) = ระยะที่วัดจากสัน เกลียวหนึ่งถึงสันเกลียวถัดไป Root = รากเกลียว Crest = ยอดเกลียว Thread angle = มุมเกลียว Major diameter Minor diameter Mean diameter Pitch Root Crest Thread angle
 13. 13. คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว Lead (L) = ระยะที่ nut เคลื่อนที่ตามแนวแกนของเกลียวเมื่อ nut หมุนครบ 1 รอบ ตัวอย่างเกลียวที่มีระยะ pitch และ Lead ต่างๆกัน
 14. 14. คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว เกลียวนอก (external thread) หรือบางครั้งเรียกว่า เกลียวตัวผู้ จะมีลักษณะเป็นเกลียวที่อยู่บนผิวนอกของทรงกระบอก เกลียวใน (internal thread) หรือบางครั้งเรียกว่า เกลียวตัวเมีย จะมีลักษณะเป็นเกลียวที่อยู่บนผิวภายในของรู ลักษณะของเกลียวนอก และเกลียวใน
 15. 15. คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว เกลียวขวา (right-hand thread) คือเกลียวที่ถ้าถูกหมุนใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้วจะเป็นการขันเกลียวให้แน่นเป็น ชนิดที่พบได้บ่อย เกลียวซ้าย (left-hand thread) คือเกลียวที่ถ้าถูกหมุนใน ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้วจะเป็นการขันเกลียวให้แน่น ลักษณะของเกลียวขวา และเกลียวซ้าย
 16. 16. Turnbuckle ที่มีทั้งเกลียวซ้าย และเกลียวขวา คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว
 17. 17. คาศัพท์ที่ใช้การเกลียว ประเภทเกลียว Single threads คือ เกลียวที่มีระยะที่ Nut หมุนเคลื่อนที่ ครบ 1 รอบ เท่ากับ ระยะจากสันเกลียวหนึ่งถึงสันเกลียว ถัดไป Lead(L) = Pitch(P) Multiple Thread Double - Thread (L = 2P) Triple - Thread (L = 3P)
 18. 18. มาตรฐานเกลียว
 19. 19. มาตรฐานเกลียว เกลียวเมตริก (Metric thread) เกลียวยูนิไฟล (Unified thread) แบ่งตามความละเอียดของเกลียว เช่นกันคือ เกลียวหยาบ (Coarse - Pitch Series) , เกลียวละเอียด (Fine - Pitch Series)
 20. 20. มาตรฐานเกลียว ยูนิไฟล เกลียวยูนิไฟล อาจแบ่งตามลักษณะของโคนฟันเป็น 2 แบบ คือ 1. UN คือ เกลียวที่มีโคนฟันแบนราบ 2. UNR คือ เกลียวที่โคนฟันโค้ง UN Threads r UNR Threads
 21. 21. มาตรฐานเกลียว ยูนิไฟล 1. Nominal major diameter  8 5 2. จา นวนเกลียวต่อความยาว 1 นิ้ว 18 3. ชนิดเกลียว (Thread series) UNR F หมายถึง เกลียวที่มี d = 5/8 นิ้ว จา นวนเกลียว 18 เกลียวต่อ ความยาว 1 นิ้ว และเป็นชนิด UNR ชนิดละเอียด(F)
 22. 22. มาตรฐานเกลียว เมตริก มีรูปร่างเช่นเดียวกับเกลียว ยูนิไฟล แตกต่างกับเกลียวยูนิไฟล คือเกลียวชนิดนี้ใช้หน่วย มิลลิเมตร แทนที่จะเป็นหน่วยนิ้ว เกลียวเมตริก แบ่งประเภทตามลักษณะของเกลียวเป็น 2 ประเภท คือ 1. M Profiles คือ เกลียวทามุมเอียง 60 องศา 2. MJ Profiles คือ ที่รากเกลียว(Root) มีลักษณะโค้งมน
 23. 23. มาตรฐานเกลียว เมตริก การระบุเกลียวเมตริกทาได้โดย 1. บ่งบอกว่าเป็นเกลียวเมตริก M 2. Major diameter 3. ระยะพิท 1.75 12 x หมายถึง เกลียวเมตริกที่มี ขนาด Major Diameter 12 mm ระยะพิท 1.75 mm
 24. 24. การสร้างเกลียวนอกและเกลียวใน
 25. 25. การสร้างเกลียวนอก อุปกรณ์สาหรับการสร้างเกลียวนอกนั้นประกอบไปด้วย thread die และ die stock ดังแสดงในรูป Thread die Die stock
 26. 26. การสร้างเกลียวนอก นา thread die ใส่เข้าไปใน die stock แล้วล็อคให้แน่นจากนั้น นาไปสวมไว้ที่ปลายทรงกระบอกที่ต้องการสร้างเกลียวนอก แล้ว หมุน die และ die stockโดยใช้มือจับไปที่ด้ามจับดังแสดงในรูป การหมุนจะทาให้ฟันที่อยู่ด้านในของ die กัดเนื้อทรงกระบอกให้ เป็นเกลียวตามที่ต้องการ การใช้ Die และ Die stock ในการสร้างเกลียวนอก
 27. 27. การสร้างเกลียวใน อุปกรณ์ในการสร้างเกลียวในประกอบไปด้วย สว่าน, ดอกสว่าน (drill bit), tap และ tap wrench ดังแสดงในรูป ดอกสว่าน Tap Tap wrench
 28. 28. การสร้างเกลียวใน ใช้สว่านเจาะรูบนวัตถุที่ต้องการสร้างเกลียว จากนั้นนา tap ติดตั้ง ลงไปใน tap wrench ดังแสดงในรูป ก แล้วนาปลาย tap อีกด้าน ใส่เข้าไปในรูที่เจาะไว้ แล้วเริ่มหมุน tap กับ tap wrench ไปมา โดยจับที่ด้ามจับดังแสดงในรูป ข ซึ่งฟันที่อยู่บนผิวของ tap ก็จะ กัดเนื้อภายในของรูเพื่อสร้างเกลียวในตามที่ต้องการ
 29. 29. การสร้างเกลียวใน การใช้ tap และ tap wrenchในการสร้างเกลียวใน
 30. 30. การสร้างเกลียวนอก และเกลียวใน รูเจาะสาหรับการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว รูเจาะสาหรับการจับยึดชิ้นงานมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกที่มี ปลายเป็นรูปกรวยทามุมประมาณ 30 องศากับแนวระดับ
 31. 31. การสร้างเกลียวนอก และเกลียวใน รูเจาะสาหรับการยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว ความลึกรูเจาะจะประกอบด้วย ความยาวในส่วนที่มีเกลียว และ ความยาวในส่วนไม่มีเกลียว ขนาดของรูเจาะจะต้องยึด ตามมาตรฐานของ screw ที่ใช้
 32. 32. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว
 33. 33. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว จะต้องเจาะรูบนชิ้นส่วนทั้งสองให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ กว่าขนาดของ major diameter ของสลักเกลียวเล็กน้อยเพื่อให้ สะดวกต่อการสอดสลักเกลียวผ่านชิ้นงาน และนิยมสวมแหวนรอง (washer) ช่วยในการกระจายแรงทาให้การจับยึดนั้นดีขึ้น การใช้สลักเกลียว แหวนรองและแป้นเกลียวในการจับยึดชิ้นงาน
 34. 34. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ควรเลือกความยาวในส่วนลาตัวของสลักเกลียวให้เหมาะสมคือยาว เลยแป้นเกลียวเมื่อขันแป้นเกลียวจนแน่นสนิทแล้วประมาณ 3-4 เท่าของระยะ pitch ความยาวของเกลียวนั้นก็ควรมากพอ โดยเผื่อระยะให้ลึกเข้าไปใน ชิ้นงานเล็กน้อยประมาณ 2-3 เท่าของระยะ pitch
 35. 35. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ภาพประกอบสุดท้ายของการใช้สลักเกลียว แหวนรองและแป้นเกลียวในการจับยึดชิ้นงาน
 36. 36. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว ความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวมากจนเกินไป ทาให้ลาตัวของสลักเกลียวเลยแป้นเกลียวไปมาก
 37. 37. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว ความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวสั้นจนเกินไป ควรยาวเลยเข้ามาในรูของชิ้นงานเล็กน้อย
 38. 38. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว ไม่ควรให้ส่วนที่เป็นเกลียวของสลักเกลียวผ่าน บริเวณที่เป็นรอยต่อของชิ้นงาน
 39. 39. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว ความยาวของเกลียวสั้นจนเกินไป ทาให้แป้น เกลียวไม่สามารถจับกับเกลียวของสลักเกลียวได้เต็มที่
 40. 40. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใช้งานสลักและแป้นเกลียว ขนาดรูเจาะบนชิ้นงานใหญ่จนเกินไป ทาให้การ จับยึดไม่มั่นคงแข็งแรง
 41. 41. การใช้งานสลักเกลียวเพียงชิ้นเดียว บางกรณีเราอาจจะต้องใช้สลักเกลียวเพียงชิ้นเดียวในการจับยึด ชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่นกรณีที่วัตถุชิ้นหนึ่งมีความหนามาก ๆ ภาพประกอบสาหรับการใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงาน
 42. 42. การใช้งานสลักเกลียวเพียงชิ้นเดียว ส่วนความยาวของเกลียวบนตัวสลักเกลียวนั้น เมื่อขันลงไปจนสุด แล้วจะต้องเหลือที่ว่างระหว่างเกลียวนอกและเกลียวในอีกเล็กน้อย ประมาณ 2-3 เท่าของระยะ pitch ความยาวของเกลียวก็ต้องยาวเลยเข้ามาใน object 2 ประมาณ 2-3 เท่าของระยะ pitch อีกเช่นเดียวกัน สาหรับ object 2 นั้น เราจะเจาะรูธรรมดาไม่ต้องทาเกลียวใน เพียงแต่รูที่เจาะนั้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวเล็กน้อยเพื่อให้สวมผ่านลงไปได้ โดยสะดวก
 43. 43. ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวยาวมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื่อขัน เกลียวจนสุดแล้ว สลักเกลียวยังไม่สามารถจับยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันได้ การใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ เหมาะสม
 44. 44. การใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ เหมาะสม ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวสั้นมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื่อขัน เกลียวจะสุดแล้ว สลักเกลียวยังไม่สามารถจับยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันได้
 45. 45. การใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ เหมาะสม ส่วนที่เป็นเกลียวบนสลักเกลียวสั้นมากจนเกินไปซึ่งอาจทาให้เมื่อขัน เกลียวจะสุดแล้ว สลักเกลียวยังไม่สามารถจับยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันได้
 46. 46. การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว การใช้งาน stud and bolt การหน้าแปลน ควรเลือกใช้งานปะแกร็นให้เหมาะสมกับขนาด และสเปคของหน้าแปลน ควรเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสมทุกครั้งในการขันแน่น เพื่อความคุณภาพของชิ้นงาน และป้องกันความเสียหายในการถอดเพื่อซ่อมบารุงในครั้งต่อไป ในการขันแน่นควรขันให้หน้าแปลนทั้งสองขนานกัน และไม่มีการเยี่ยงศูนย์ ก่อนขันแน่นควรตรวจสอบหน้าแปลน ไม่ควรมีรอยขีดขวน เพื่อป้องกันการรั่วซึม ในการขันแน่นของหน้าแปลนควรเลือกใช้ stud และ bolt ให้ตรงตามสเปค ควรเลือกใช้ค่าในการขันแน่นให้เหมาะสม ควรขันแน่นให้เหมาะสมตามลาดับ เพื่อคุณภาพของงาน และป้องกันการรั่วซึม
 47. 47. การใช้งาน stud and bolt BOLT & STUD DIMENSIONS FOR ANSI FLANGES
 48. 48. การใช้งาน stud and bolt BOLT & STUD DIMENSIONS FOR ANSI FLANGES
 49. 49. การใช้งาน stud and bolt อุณหภูมิใช้งานี่ทีเหมาะสมสาหรับ stud and bolt •B7 (ASTM A-193) Up to 400 C •B8 (ASTM A-193) Up to 525 C
 50. 50. การใช้งาน stud and bolt PIPE MATERIAL SPECIFICATION 1104-PG-040167-4”-B3101-N B 3 1 01 Material Flange rating Corrosion allowance Sequence identifier A Cast iron B Carbon steel C Low alloy D Intermediate alloy E Austenitic stainless steel J Non metallic U Copper piping 1104-PL-040101-3”-B6102-C 1104-PL-041034-3”-B1101-N 1102-PL-A20230-6”-E9001-W 1102-P-A20206-12”-E9001-N 0 = 125 Class 1 = 150 Class 3 = 300 Class 6 = 600 Class 9 = 900 Class 0 = None 1 = 1.0 mm 2 = 3.0 mm 3 = 6.0 mm
 51. 51. การใช้งาน stud and bolt สารหล่อลื่นในงานขันแน่น (Anti seize) •MOLYKOTE P-37 Anti seize paste •EARL’S Anti seize •LOCTITE Anti seize Anti Seize Product Temp resistant (C°) Color Nickle anti seize 1315 Silver Copper anti seize 982 Copper Silver Anti seize 871 Silver Graphite 482 Black Moly paste 400 Black Temperature
 52. 52. การใช้งาน stud and bolt ตัวอย่างงานขันแน่น
 53. 53. การใช้งาน stud and bolt ลาดับของการขันแน่นที่เหมาะสม
 54. 54. การใช้งาน stud and bolt ลักษณะปะแกร็นนี่ใช้ในงานขันแน่น
 55. 55. การเขียนแบบ stud and bolt ด้วยโปรแกรม Solidworks
 56. 56. การเขียนแบบ stud and bolt ด้วยโปรแกรม Solidworks

×