Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ना�शक�ा नव�नम�णाची सु�वात
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
हातात रा�हले ३३ म�हने.
या ३३ म�ह�ात के लेली कामं :
आसाराम बापू �ब्रज
टाकळ� एस टी पी �ब्रज
संगम �ब्रज
पेठ रोड
�दंडोर� रोड
ल�ी नारायण �ब्रज
हायवे मखमलाबाद �लंक रोड
आर टी ओ कॉनर्र पेठ रोड
हायवे �दंडोर� �लंक रोड
�दंडोर� रोड टारवाला नगर चौक
�दंडोर� रोड टारवाला नगर
�स�ळ रोड
�स�ळ �लंक रोड
पेठ रोड मखमलाबाद �लंक रोड
हायवे �स�ळ �लंक रोड
औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
जुना गंगापूर नाका चौक
हायवे सातपूर �लंक रोड
सातपूर अंबड �लंक रोड
चोपडा लॉ� �ब्रज
�ंबक रोड
ए बी बी सकर् ल
औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
गोदा घाटावर�ल सुशोभीकरण
गोदापाकर् जॉ�गंग ट�ॅक
गो� �ब ओपन �जम
कृ िषनगर ओपन �जम
गंगापूर रोड
शंकर लॉ� रोड
पय�यी शाही मागर्
संगम पुलाजवळ�ल घाट
साधुग्राम
रामानंदाचायर् प्रवेश�ार
कृ िषनगर सायकल सकर् ल
ए बी बी सकर् ल
शहीद चौक, गंगापूर रोड
गोदा पाकर्
बोटॅ�नकल गाडर्न
ना�शक घाट: आजची ��ती
शहर� ग�रब�साठ� मूलभूत सोयी सु�वधा ना�शकम�े
देत आहोत.
उदाहरणाथर्: जवाहरलाल नेह� पुन��ान घरकु ल
योजने अंतगर्त ३०० घरं �दली.
�वशेष लक्ष देऊन शहरातील एखा�ा भागाचा
सव�गीण �वकास.
‘सव�गीण’ �णजे: �व�ीणर् र�े, पुरेशी मोकळ� जागा,
मूलभूत सोयी-सु�वधा.
उदाह...
ना�शकला वहातूक सुधारणा कर�ासाठ�
आ�ी अनेक गो�ी करत आहोत.
उदाहरणाथर्:
गोदावर��ा पा�ातून सावर्ज�नक वहातूक �व�ा.
आनंदवली
होळकर �ब्रज
शहर बस सेवा:
सावर्ज�नक सायकल शेअ�रंग:
अ�तशय अ�ाधु�नक संपकर् �व�ेनं पाणी-पुरवठा
सुरळ�त करणे.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
न�ा तंत्रज्ञानानं संपकर् �व�ा बळकट के �ाने
पािक� ग �व�ा सुरळ�त होईल.
ॲप, सोशल नेटवक�ग, मा�हती प्रसृत कर�ाची
सावर्ज�नक यंत्...
पाणी पुरवठा:
गंगापूर धरणातून:
दारणा नदीतून:
मुकणे धरणातून:
४५० एम एल डी
४० एम एल डी
४०० एम एल डी
पाणी आण�ाचे काम सु� आहे.
+
पाणीप��:
नाग�रक�वर कमीत कमी भार पाडून अ�धका�धक सु�वधा
दे�ाचा प्रय�.
िप�ाचं पाणी:
१००० लीटरचा दर:
नवी मुंबई
ठाणे
क�ाण-ड��बव...
स�डपाणी प्रिक्रया �व�ा:
संदभर्: www.pas.org.in
लोकसं�े�ा प्रमाणात के लेली �व�ा:
क�ाण-ड��बवली
ना�शक
= ३० %
= १०२ %
स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा:
ना�शक
क�ाण-ड��बवली
= ८५ %
= ७ %
स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा:
ना�शक
क�ाण-ड��बवली
= ८५ %
= ७ %
मग रोगराई पसरणार नाही तर काय?
मल�न�ारण �व�ापन:
मलिनःसारण +व-थापन - मुलभूत मािहती
शहराची लोकसं<या (2011) 14.86 लG
आजची लोकसं<या (2015) सुमारे 17 लG
शहराला होणारा पाणी पुर...
मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती
अि-तSवातील मलवािहका (लांबी) - 1553 Pक.मी.
अि-तSवातील िसवेज पं^पग -टेश_सची सं<या - 14
अि-तSवाती...
143
मलिनःसारण +व-थापन - िसवरेज झोन (6)
तपोवन
चेहेडी
पंचक
मलजल शुkीकरण कab
Ongoing	STP	(72	mld)	

							Under	JNNURM
Tapovan STP - 78+ 52 = 130 mld
Chehedi STP - 22 + 20 = 42 mld
Panchak STP - 7.5...
िविवध महानगरपािलका येथील सांडपाणी OP`या Gमता : तुलना
अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या
(लG)
सांडपाणी OP`या
उपलoधता ...
िविवध महानगरपािलकांमधील सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency)
tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance...
घन कचरा �व�ापन:
घनकचरा +व-थापन – िविवध शहरांची तुलना
अ. `. शहर लोकसं<या
दैनंPदन तयार
होणारा कचरा
(मे. टन)
दैनंPदन गोळा
होणारा कचरा
(मे. टन...
कचरा सम�ा:
कचरा - �ाचं वग�करण, �ावरची प्रिक्रया
�ावर आधु�नक पध्दतीनं कायर्वाही करत आहोत.
घनकचरा गोळा करणाऱ्Āया घंटा गा��चे
जी.पी.एस. प्रणाली �ारे सं�नयंत्रण.
�ाटर् ना�शक ॲप
ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े
१) ना�शक कर तक्रार �नवारण कायर्प्रणाली
२) मनपामधील सवर् प्रशासनातील आ�...
ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े
८) नाग�रक कु ठ�ाही क्षणी कु ठूनही तक्रार न�दवू शकतात.
९) तक्रार संब�धत...
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015

4 705 vues

Publié le

Glimpse Nashik Navnirman presented by Maharashtra Navnirman Sena Suprimo Honourable Raj Thackeray during KDMC Election 2015

Publié dans : Médias sociaux
 • Login to see the comments

Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015

 1. 1. ना�शक�ा नव�नम�णाची सु�वात
 2. 2. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५
 3. 3. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली
 4. 4. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
 5. 5. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त
 6. 6. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त ? ?
 7. 7. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त ? ?
 8. 8. हातात रा�हले ३३ म�हने. या ३३ म�ह�ात के लेली कामं :
 9. 9. आसाराम बापू �ब्रज
 10. 10. टाकळ� एस टी पी �ब्रज
 11. 11. संगम �ब्रज
 12. 12. पेठ रोड
 13. 13. �दंडोर� रोड
 14. 14. ल�ी नारायण �ब्रज
 15. 15. हायवे मखमलाबाद �लंक रोड
 16. 16. आर टी ओ कॉनर्र पेठ रोड
 17. 17. हायवे �दंडोर� �लंक रोड
 18. 18. �दंडोर� रोड टारवाला नगर चौक
 19. 19. �दंडोर� रोड टारवाला नगर
 20. 20. �स�ळ रोड
 21. 21. �स�ळ �लंक रोड
 22. 22. पेठ रोड मखमलाबाद �लंक रोड
 23. 23. हायवे �स�ळ �लंक रोड
 24. 24. औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
 25. 25. जुना गंगापूर नाका चौक
 26. 26. हायवे सातपूर �लंक रोड
 27. 27. सातपूर अंबड �लंक रोड
 28. 28. चोपडा लॉ� �ब्रज
 29. 29. �ंबक रोड
 30. 30. ए बी बी सकर् ल
 31. 31. औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
 32. 32. गोदा घाटावर�ल सुशोभीकरण
 33. 33. गोदापाकर् जॉ�गंग ट�ॅक
 34. 34. गो� �ब ओपन �जम
 35. 35. कृ िषनगर ओपन �जम
 36. 36. गंगापूर रोड
 37. 37. शंकर लॉ� रोड
 38. 38. पय�यी शाही मागर्
 39. 39. संगम पुलाजवळ�ल घाट
 40. 40. साधुग्राम
 41. 41. रामानंदाचायर् प्रवेश�ार
 42. 42. कृ िषनगर सायकल सकर् ल
 43. 43. ए बी बी सकर् ल
 44. 44. शहीद चौक, गंगापूर रोड
 45. 45. गोदा पाकर्
 46. 46. बोटॅ�नकल गाडर्न
 47. 47. ना�शक घाट: आजची ��ती
 48. 48. शहर� ग�रब�साठ� मूलभूत सोयी सु�वधा ना�शकम�े देत आहोत. उदाहरणाथर्: जवाहरलाल नेह� पुन��ान घरकु ल योजने अंतगर्त ३०० घरं �दली.
 49. 49. �वशेष लक्ष देऊन शहरातील एखा�ा भागाचा सव�गीण �वकास. ‘सव�गीण’ �णजे: �व�ीणर् र�े, पुरेशी मोकळ� जागा, मूलभूत सोयी-सु�वधा. उदाहरणाथर्: साधुग्राम
 50. 50. ना�शकला वहातूक सुधारणा कर�ासाठ� आ�ी अनेक गो�ी करत आहोत. उदाहरणाथर्: गोदावर��ा पा�ातून सावर्ज�नक वहातूक �व�ा.
 51. 51. आनंदवली होळकर �ब्रज
 52. 52. शहर बस सेवा:
 53. 53. सावर्ज�नक सायकल शेअ�रंग:
 54. 54. अ�तशय अ�ाधु�नक संपकर् �व�ेनं पाणी-पुरवठा सुरळ�त करणे. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 55. 55. न�ा तंत्रज्ञानानं संपकर् �व�ा बळकट के �ाने पािक� ग �व�ा सुरळ�त होईल. ॲप, सोशल नेटवक�ग, मा�हती प्रसृत कर�ाची सावर्ज�नक यंत्रणा बसेल.
 56. 56. पाणी पुरवठा: गंगापूर धरणातून: दारणा नदीतून: मुकणे धरणातून: ४५० एम एल डी ४० एम एल डी ४०० एम एल डी पाणी आण�ाचे काम सु� आहे. +
 57. 57. पाणीप��: नाग�रक�वर कमीत कमी भार पाडून अ�धका�धक सु�वधा दे�ाचा प्रय�. िप�ाचं पाणी: १००० लीटरचा दर: नवी मुंबई ठाणे क�ाण-ड��बवली ना�शक = ८ �पये = ७ �पये = ७.५ �पये = ५ �पये
 58. 58. स�डपाणी प्रिक्रया �व�ा: संदभर्: www.pas.org.in लोकसं�े�ा प्रमाणात के लेली �व�ा: क�ाण-ड��बवली ना�शक = ३० % = १०२ %
 59. 59. स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा: ना�शक क�ाण-ड��बवली = ८५ % = ७ %
 60. 60. स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा: ना�शक क�ाण-ड��बवली = ८५ % = ७ % मग रोगराई पसरणार नाही तर काय?
 61. 61. मल�न�ारण �व�ापन:
 62. 62. मलिनःसारण +व-थापन - मुलभूत मािहती शहराची लोकसं<या (2011) 14.86 लG आजची लोकसं<या (2015) सुमारे 17 लG शहराला होणारा पाणी पुरवठा - सरासरी 400 द.ल.िल. OितPदन िवतरण तुट (सुमारे 20%) नुसार होणारा OSयG पाणी पुरवठा - 320 द.ल.िल. OितPदन दररोज िनमाUण होणारे सरासरी सांडपाणी (320 X 80%) - 260 द.ल.िल. OितPदन या Oमाणे भिवXयातील गरज - 2021 - 392 द.ल.िल. OितPदन 2026 - 455 द.ल.िल. OितPदन 2041 - 671 द.ल.िल. OितPदन
 63. 63. मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती अि-तSवातील मलवािहका (लांबी) - 1553 Pक.मी. अि-तSवातील िसवेज पं^पग -टेश_सची सं<या - 14 अि-तSवातील मलिनःसारण OP`या कab - तपोवन - 78 + 52 = 130 द.ल.ली. OितPदन आगरटाकळी - 70 + 40* = 110 द.ल.ली. OितPदन पंचक - 7.5 + 21 + 32* = 60.5 द.ल.ली. OितPदन चेहेडी - 22 + 20 = 42 द.ल.ली. OितPदन 
 ---------------------------------------------------------------------------- एकूण - 342 द.ल.ली. OितPदन 
 
 * Oगतीत/पूणUSवातील कामे

 64. 64. 143 मलिनःसारण +व-थापन - िसवरेज झोन (6)
 65. 65. तपोवन चेहेडी पंचक मलजल शुkीकरण कab
 66. 66. Ongoing STP (72 mld) 
 Under JNNURM Tapovan STP - 78+ 52 = 130 mld Chehedi STP - 22 + 20 = 42 mld Panchak STP - 7.5 + 21 = 28.50 mld (Ongoing - 32 mld) Takali STP - 70 mld
 (ongoing - 40 mld) Existing STP (270.5 mld) Gangapur STP - 18 mld Pimpalgaon Khamb STP - 32 mld Proposed STP (50 mld) 145 मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती
 67. 67. िविवध महानगरपािलका येथील सांडपाणी OP`या Gमता : तुलना अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या (लG) सांडपाणी OP`या उपलoधता टpेवारी 1 नवी मुंबई 11.12 160 % 2 ^पपरी ^चचवड 17.29 111 % 3 नािशक 14.86 102 % 4 कोrहापूर 5.49 75 % 5 पुणे 31.24 74 % 6 नागपूर 24.05 42 % 7 ठाणे 18.19 36 % 8 कrयाण डsिबवली 12.47 30 % 9 मीरा भायंदर 8.14 19 % tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance assessment system-www.pas.org.in) वेबसाईटव‡न घे‰यात आलेली आहे.
 68. 68. िविवध महानगरपािलकांमधील सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency) tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance assessment system-www.pas.org.in) वेबसाईटव‡न घे‰यात आलेली आहे. अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या (लG) सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency) टpेवारी 1 नािशक 14.86 85% 2 ^पपरी ^चचवड 17.29 83% 3 नवी मुंबई 11.12 79% 4 कोrहापुर 5.49 75% 5 पुणे 31.24 67% 6 सांगली िमरज 5.03 37% 7 नागपुर 24.05 30% 8 नांदेड 5.50 27% 9 ठाणे 18.19 17% 10 कrयाण डsबीवली 12.47 7%
 69. 69. घन कचरा �व�ापन:
 70. 70. घनकचरा +व-थापन – िविवध शहरांची तुलना अ. `. शहर लोकसं<या दैनंPदन तयार होणारा कचरा (मे. टन) दैनंPदन गोळा होणारा कचरा (मे. टन) दैनंPदन कच•याची वाहतूक 
 (मे. टन) दैनंPदन OP`या केला जाणारा कचरा (मे. टन) 1 नािशक 16,00,000 480 400 400 400 2 नागपुर 24,05,421 1000 1000 1000 160 3 ठाणे 20,00,000 650 624 624 46 4 मीरा भायंदर 8,14,655 380 380 380 0 5 वसई िवरार 1,221,233 600 600 600 0 6 ^पपरी ^चचवड 17,29,359 800 800 800 535 7 उrहासनगर 5,06,098 410 370 370 0
 71. 71. कचरा सम�ा: कचरा - �ाचं वग�करण, �ावरची प्रिक्रया �ावर आधु�नक पध्दतीनं कायर्वाही करत आहोत.
 72. 72. घनकचरा गोळा करणाऱ्Āया घंटा गा��चे जी.पी.एस. प्रणाली �ारे सं�नयंत्रण.
 73. 73. �ाटर् ना�शक ॲप
 74. 74. ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े १) ना�शक कर तक्रार �नवारण कायर्प्रणाली २) मनपामधील सवर् प्रशासनातील आ�धकार�,महापौर,नगरसेवक य�चे भ्रमण�नी क्रम�क ३) पो�लस �ानके ,��ालये,र�पेढ�,आद�चे आप�ालीन क्रम�क ४) ज� दाखले, मृ�ु दाखले, पाणी�बल,घरप�� भरणे. ५) मराठ� व इंग्रजी दो�ी भाषा उपल�. मनपाचे अ�धकृ त फे सबुक पेज,िट्वटर अकाउंट,यु�ूब चानेल. ६) Google map �ा आधारे सु� असले�ा �वकासकाम�ची मा�हती. ठेके दारा�ा सं�ेचे नाव,काम�चे नाव,कामाचा कालावधी,कामाची र�म आदी मा�हती. ७) सवर् इंजी�नयसर् व ठेके दारासाठ� काम चालु हो�ा आधीचे फोटोज,काम चालु असतानाचे फोटोज व काम पूणर् झा�ानंतरचे फोटोज व �विडयो रेकॉिड�ग टाकणे बंधनकारक.
 75. 75. ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े ८) नाग�रक कु ठ�ाही क्षणी कु ठूनही तक्रार न�दवू शकतात. ९) तक्रार संब�धत �वभगाला प्रा� झा�ावर खाते प्रमुख, अ�धकार�, आयु� य�ना �ा तक्रार� �दसतात. १०) के लेली तक्रारार�चे दीघर्काळ �नवारण झाले नाही तर color coding नुसार तक्रार�चे ग��भयर् वाढले जाते. तक्रार जा� काळ प्रलं�बत रा�ह�ामुळे सदर तक्रार�चा अहवाल अ�धकाऱ्

×