Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk

Mensur Boydaş
Mensur BoydaşProgramme Coordinator à OIC
Türkiye’de Yoksulluk
Yoksullukla İlgili Temel Tanım ve
Kavramlar
• Yoksulluk: İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama
durumu. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki
türlü tanımlamak mümkündür.
• Dar anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri
olmama durumu iken,
• Geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma gibi
olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde
toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder.
• Mutlak yoksulluk: Mutlak yoksulluk, hanehalkı
veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari
refah düzeyini yakalayamaması durumudur.
• Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya
çıkarılması,
bireylerin
yaşamlarını
sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum
tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir.
Mutlak yoksul oranı, bu asgari refah düzeyini
yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa
oranıdır.
• Gerek gıda, gerekse gıda ve gıda dışı harcama
bileşenlerini içeren mutlak yoksulluk sınırları
hesaplanmaktadır. Bu hesaplama için, hanelerin gıda
tüketiminde en önemli paya sahip 80 madde gıda
sepeti olarak tespit edilmiştir.
• Bir ferdin günlük asgari 2100 kalori almasını sağlayacak
miktarlar, bu 80 maddeden oluşturulmuştur. Sepetin
fiyatlandırılmasında 2009 Hanehalkı Bütçe Anketi 'nden
elde edilen ortalama piyasa birim fiyatları
kullanılmaktadır. Bu sepetin maliyeti açlık sınırı (gıda
yoksulluk sınırı) olarak alınmıştır.
 Fertlerin gıdanın yanısıra gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır.
Bu ihtiyaçları göz önüne almak için gıda yoksulluk sınırına, gıda
dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi gerekmektedir.
 Bu yoksulluk sınırının belirlenmesi amacıyla da 2009
Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre toplam tüketimleri gıda
yoksulluk sınırının hemen üstünde olan hanelerin toplam
harcama içindeki gıda dışı harcama payı ortalaması (%65) esas
alınmıştır.
 Buna göre gıda ve gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak
şekilde yoksulluk sınırı belirlenmiştir.
 Yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim
harcaması, yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının
oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı olarak
alınmıştır.
• Çalışmada ayrıca özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan
çeşitli yoksulluk sınırları da hesaplanmıştır. Bu bağlamda, satınalma
gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $
değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır.
• Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, satınalma gücü paritesine
göre günlük kişi başına 1 $, 2,15 $ ve 4,30 $’ın altında kalanlar
yoksul olarak belirlenmiştir.
• 1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2002 yılı
için 618 281 TL; 2003 yılı için 732 480 TL; 2004 yılı için 780 121 TL ;
• 2005 yılı için 0,830 YTL,
• 2006 yılı için 0,921 YTL, 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008 yılı için 0,983
YTL ve 2009 yılı için ise 0,917 TL kullanılmıştır.
• Göreli yoksulluk: Bireylerin, toplumun ortalama refah
düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur.
Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın
altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı
göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Refah ölçüsü olarak
amaca göre tüketim veya gelir düzeyi seçilebilir.
• 2009 yoksulluk çalışmasında, eşdeğer kişi başına tüketim
harcaması medyan değerinin %50’si göreli yoksulluk sınırı
olarak tanımlanmıştır.
• Göreli yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim
harcaması, göreli yoksulluksınırının altında kalan
hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki
payı olarak hesaplanmıştır.
• Eşdeğerlik ölçeği: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği ek
harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve yaş cinsiyet farklılıkları
nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu
varsayımları altında her bir hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine
denk olduğunu ortaya koyan katsayılardır.
• Bu katsayılar kullanılarak hanehalklarının gerçek büyüklükleri
hesaplanmış, hanelerin kaç eşdeğer fertten meydana geldiği
belirlenmiştir.
• Ayrıca eşdeğerlik ölçeği, Türkiye genelindeki ortalama hanehalkı
büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört
kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne göre düzeltilmiştir. Böylece
farklı büyüklük ve bileşimlerdeki (yetişkin ve çocuk sayısı itibariyle)
hanehalkları arasında karşılaştırmalar yapmak mümkün hale
gelmiştir.
YOKSULLUK ÇALIŞMASI

Araştırmanın Kapsamı, Örnekleme Planı, Tahmin ve Bilgi Derleme Yöntemi
 Yoksulluk ile ilgili çalışmaların en temel veri kaynağı, hanehalklarının gelir, harcama ve
sosyal durumlarıyla ilgili bilgilerin derlendiği, hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları
araştırmalarıdır. Türkiye’de yoksulluk konusunda yapılan özel araştırmaların dışında,
Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası uzmanlarınca 1987 ve 1994 Hanehalkı
Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketlerinden elde edilen verilerin esas alındığı bir
çalışma yapılmış ve Dünya Bankası tarafından “Türkiye: Ekonomik Reformlar, Yaşam
Standartları ve Sosyal Refah Araştırması” adıyla 1999 yılında yayımlanmıştır.


Dünya Bankası’dan sağlanan kredi desteği ile 2001 yılından itibaren yürütülen Sosyal
Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, hanehalkı bütçe anketi sonuçlarına dayalı
olarak yoksulluk analizlerinin yapılması da yer almıştır. Bu bağlamda, 2002 yılında
uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen veriler esas alınarak Türkiye’de
yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuçları üzerine Türkiye İstatistik Kurumu ile Dünya
Bankası ortaklaşa bir rapor hazırlamıştır. Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırlanan bu
raporun temelini oluşturan sonuçlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 14 Nisan
2004 tarihli “ 2002 Yoksulluk Çalışması” adlı haber bülteni ile kamuoyuna
duyurulmuştur.
 2002 yılından itibaren yayımlanan harcamaya dayalı mutlak
yoksulluk göstergelerinin, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını ortaya
koyacak ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek şekilde revize
edilmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde ulusal ve
uluslararası uzmanlarla birlikte değerlendirme çalışmalarına
başlanmıştır. Bu kapsamda en uygun verikaynaklarının ve yeni
hesaplama yöntemlerinin araştırılması ve yeni göstergelerin
üretilmesi çalışmaları devam etmektedir.
 Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, uluslararası karşılaştırmalarda
önem taşıyan satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar
cinsinden yoksulluk oranları açıklanmaya devam edilecektir. Bu
haber bülteninde satın alma gücü paritesine göre kişi başı 2,15 ve
4,3 dolar sınırlarına göre yoksulluk oranları verilmektedir.
Coğrafi kapsam: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri
kapsama dahil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
belirlenen ve Kurumumuzun diğer anket çalışmalarında da kullanılmakta olan kentkır tanımı dikkate alınarak iki tabakaya ayrılmıştır. Buna göre;
i. Kentsel Yerler: Nüfusu 20 001 ve daha fazla olan yerleşim yerleri,
ii. Kırsal Yerler: Nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır.
Kapsanan kitle: Anket çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm
hanehalkı fertleri kapsama alınmıştır.
Ancak çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan yaşlılar evi, huzur
evleri, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel, çocuk yuvalarında bulunan nüfus
ise pratik nedenlerden dolayı göçer nüfus kapsam dışı tutulmuştur.
Örnek hacmi ve uygulama dönemi: Anket, 1 Ocak–31 Aralık 2010 tarihleri arasında
her ay değişen yaklaşık 1104, yıl
boyunca toplam 13248 örnek hanehalkı ile gerçekleştirilmiş, anketi geçerli olan
hanehalkı sayısı 10 082 olmuştur.
Tüketim harcamalarının kapsamı:
Hanehalklarının
aylık
tüketim
harcaması
kapsamında; anket ayı içinde kendi ihtiyaçları
için yaptığı mal ve hizmet satın alışları, kendi
üretiminden tüketimi, hediye/yardım etmek
amacıyla satın aldıkları;
haneye hediye/yardım amacıyla gelen mal ve
hizmetler ile çalışan fertlerin ayni gelir şeklinde
işyerinden haneye getirdiği mal ve hizmetlere
ilişkin bilgiler alınmıştır.
1
Araştırmada Kullanılan Temel Tanım ve Kavramlar
Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı
konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde
yaşayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve
yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.
Hanehalkı ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun her bir
üyesidir. Bununla birlikte askerde, hapiste olanlar ve
huzurevlerinde kalan yaşlılar ve yurtta kalan öğrenciler, hanede bir
yıldan az kalan misafirler ve hanehalkından evlenme, askere
gitme, çalışmaya gitme gibi sebeplerle kesin olarak ayrılanlar
hanehalkı ferdi olarak kapsanmamaktadır.
Tüketim: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını ve arzularını
karşılamak üzere kullanılmasıdır.
Harcama: Bir mal veya hizmet satın almak için yapılan parasal ödeme
veya fedakarlıkların tümüdür.
Tüketim harcaması: Hanehalkının anket ayı içinde tüketim amacıyla (yatırım ve iş
amaçlı harcamalar hariç) satın aldığı,kendi üretiminden tükettiği, çalışan hanehalkı
fertlerinin işyerinde üretilen ya da satışa sunulan maddelerden hanehalkında
tükettiği, hanehalkının başka hane ya da kurumlara hediye vermek/yardımda
bulunmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir.
Tüketim harcamaları; “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, “Alkollü İçecekler, Sigara ve
Tütün”, “Giyim ve Ayakkabı”, “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Ev
Eşyası”,
“Sağlık”,
“Ulaştırma”,
“Haberleşme”,
“Eğlence”,“Eğitim
Hizmetleri”, “Lokanta ve Oteller” ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler” olmak üzere 12 ana
grupta sınıflandırılmaktadır.
Satınalma gücü paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan
kaldırarak, ülkelerin yarattıkları Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın reel anlamda
karşılaştırılmasına imkan sağlayan, farklı para birimlerini birbirine dönüştürme
oranıdır.
 Çalışmada ayrıca özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan çeşitli
yoksulluk sınırları da hesaplanmıştır.
 Bu bağlamda, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve
4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır.
 Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, satınalma gücü paritesine göre günlük
kişi başına 1 $, 2,15 $ ve 4,30 $’ın altında kalanlar yoksul olarak belirlenmiştir.
1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak
 2002 yılı için 618 281 TL; 2003 yılı için 732 480 TL; 2004 yılı için 780 121 TL ;
2005 yılı için 0,830 YTL, 2006 yılı için 0,921 YTL, 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008
yılı için 0,983 YTL, 2009 yılı için 0,917 TL ve 2010 yılı için ise 0,990 TL
kullanılmıştır.
Eşdeğerlik ölçeği: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği
ek harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve yaş-cinsiyet
farklılıkları nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin
birbirinden farklı olduğu varsayımları altında her bir
hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine denk olduğunu
ortaya koyan katsayılardır. Bu katsayılar
kullanılarak
hanehalklarının gerçek büyüklükleri hesaplanmış, hanelerin
kaç eşdeğer fertten meydana geldiği belirlenmiştir.
 Ayrıca eşdeğerlik ölçeği, Türkiye genelindeki ortalama
hanehalkı büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki
çocuktan oluşan dört kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne
göre düzeltilmiştir. Böylece farklı büyüklük ve bileşimlerdeki
(yetişkin ve çocuk sayısı itibariyle) hanehalkları arasında
karşılaştırmalar yapmak mümkün hale gelmiştir.
Türkiye’de yoksulluk
• Türkiye’de yoksulluk oranı % 18,08’dir
• 2009 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin kişi sadece
gıda harcamalarını içeren açlık sınırının,
• % 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları
içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
– 2008 yılında bu oranlar sırasıyla % 0,54 ve % 17,11’dir.

• Kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre 1 Doların
altında kalan fert bulunmamaktadır.
• Buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2,15 Dolar
olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranı %0,22,
• yoksulluk sınırı 4,3 Dolar olduğunda yoksul fert oranı ise % 4,35 olarak
tahmin edilmiştir.

• 2009 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 287 TL, aylık yoksulluk sınırı
ise 825 TL olarak tahmin edilmiştir.
Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2009

Fert yoksulluk oranı (%)
Yöntemler

2002

2003

2004

1,35

1,29

1,29

0,87

26,96

28,12

25,60

Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)

0,20

0,01

Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

3,04

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)
Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)

2005
2006
TÜRKİYE

2007(*)

2008

2009

0,74

0,48

0,54

0,48

20,50

17,81

17,79

17,11

18,08

0,02

0,01

-

-

-

-

2,39

2,49

1,55

1,41

0,52

0,47

0,22

30,30

23,75

20,89

16,36

13,33

8,41

6,83

4,35

14,74

15,51

14,18

16,16

14,50

14,70

15,06

15,12

KENT
Gıda yoksulluğu (açlık)

0,92

0,74

0,62

0,64

0,04

0,07

0,25

0,06

21,95

22,30

16,57

12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)

0,03

0,01

0,01

-

-

-

-

-

Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

2,37

1,54

1,23

0,97

0,24

0,09

0,19

0,04

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)

24,62

18,31

13,51

10,05

6,13

4,40

3,07

0,96

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

11,33

11,26

8,34

9,89

6,97

8,38

8,01

6,59

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)

KIR
Gıda yoksulluğu (açlık)

2,01

2,15

2,36

1,24

1,91

1,41

1,18

1,42

34,48

37,13

39,97

32,95

31,98

34,80

34,62

38,69

Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)

0,46

0,01

0,02

0,04

-

-

-

-

Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

4,06

3,71

4,51

2,49

3,36

1,49

1,11

0,63

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)

38,82

32,18

32,62

26,59

25,35

17,59

15,33

11,92

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

19,86

22,08

23,48

26,35

27,06

29,16

31,00

34,20

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yoksul fert sayısı

Yöntemler

Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)
Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)
Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)
Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

33
4.968

Yoksul fert sayısı
(bin kişi)
2008
TÜRKİYE
374
11.933
330
4.759
10.497
KENT
122
4.533

-

-

-

43
2.111
4.017

93
1.483
3.871

20
469
3.214

252
7.400
237
3.276
6.626

310
8.432
138
2.597
7.455

2007*
328
12.261
356
5.796
10.127

2009
339
12.751
159
3.066
10.669
29
4.318

KIR
Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)
Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)
(1) 1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008 yılı için 0,983 YTL ve 2009 yılı için ise 0,917 TL kullanılmıştır.
(2) Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50'si esas alınmıştır.
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.

2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK

295
7.293
313
3.686
6.110
Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2010
(1) Satınalma gücü paritesine (SGP) göre hesaplama yapılmıştır. 2010 yılı için 1 $'ın SGP’ne göre karşılığı
olarak 0,990 TL kullanılmıştır.
(*) 2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır.

Fert yoksulluk oranı (%)
Yöntemler
2002

2003

2004

2005

2006 2007(*)

2008

2009

2010

TÜRKİYE
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

3,04

2,39

2,49

1,55

1,41

0,52

0,47

0,22

0,21

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)

30,30

23,75

20,89

16,36

13,33

8,41

6,83

4,35

3,66

KENT
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

2,37

1,54

1,23

0,97

0,24

0,09

0,19

0,04

0,04

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)

24,62

18,31

13,51

10,05

6,13

4,40

3,07

0,96

0,97

KIR
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1)

4,06

3,71

4,51

2,49

3,36

1,49

1,11

0,63

0,57

Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1)

38,82

32,18

32,62

26,59

25,35

17,59

15,33

11,92

9,61
Hanehalkı fertlerinin ekonomik faaliyet durumuna göre yoksulluk oranları
Fert yoksulluk oranı (%)
Ekonomik faaliyet durumu

2002

2003

2004

2005

2006

2007(*)

2008

2009

TÜRKİYE
26,96

28,12

25,60

20,50

17,81

17,79

17,11

18,08

15 ve daha yukarı yaştaki fertler

23,94

24,52

22,22

17,68

14,80

14,86

14,39

15,27

İstihdamdaki fertler

25,08

26,12

23,33

18,96

15,81

14,21

14,82

15,37

İş arayanlar

32,44

30,97

27,37

26,19

20,05

26,01

17,78

19,51

Ekonomik olarak aktif olmayanlar

22,15

22,82

20,95

15,92

13,60

14,74

13,73

14,68

15 yaşından küçük fertler

34,55

37,04

34,02

27,71

25,23

25,55

24,43

25,77

Toplam

KENT
21,95

22,30

16,57

12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

15 ve daha yukarı yaştaki fertler

18,33

19,17

13,52

10,26

7,66

8,53

7,56

7,17

İstihdamdaki fertler

17,81

17,72

11,53

7,96

6,40

6,02

6,01

5,71

İş arayanlar

22,99

28,20

22,74

20,92

15,60

20,21

13,54

12,35

Ekonomik olarak aktif olmayanlar

18,53

19,32

14,10

11,08

8,03

9,57

8,22

7,81

15 yaşından küçük fertler

30,59

30,43

24,22

19,51

13,50

15,49

14,47

13,71

Toplam

KIR
34,48

37,13

39,97

32,95

31,98

34,80

34,62

38,69

15 ve daha yukarı yaştaki fertler

32,06

33,09

36,15

29,86

27,00

30,11

30,43

34,09

İstihdamdaki fertler

32,01

35,01

35,93

30,85

27,36

28,38

30,27

31,54

İş arayanlar

62,56

38,84

38,12

43,43

30,96

50,85

35,44

51,86

Ekonomik olarak aktif olmayanlar

30,14

30,58

36,59

27,65

26,31

31,40

30,31

36,84

15 yaşından küçük fertler

41,10

46,44

49,34

40,60

43,63

45,79

44,92

50,15

Toplam

(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir

2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK
Fertlerin çalışma durumlarına göre yoksulluk riski de değişiyor

• 2009 yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda
yoksulluk oranı % 6,05 iken,
• yevmiyeli
çalışanlarda
bu
oran
%
26,86, işverenlerde % 2,33,
• kendi hesabına çalışanlarda % 22,49 ve
ücretsiz aile işçisi olanlarda ise % 29,58
olmuştur.
•
• En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım
sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı, 2008
yılında % 37,97 iken 2009 yılında % 33,01 olarak
tahmin edilmiştir.
• Sanayi sektöründe çalışanlarda 2009 yılında
yoksulluk oranı % 9,63 olarak hesaplanırken, bu
oran hizmet sektöründe çalışanlarda % 7,16
olmuştur. 2009 yılında ekonomik olarak aktif
olmayan fertlerin yoksulluk oranı % 14,68 ve iş
arayan fertlerin yoksulluk oranı % 19,51’dir.
Hanehalkı fertlerinin işteki durum ve çalıştığı sektöre göre yoksulluk oranları

Fert yoksulluk oranı (%)
İşteki durum ve sektör

2002

2003

2004

2005

20062007(*)

2008

2009

TÜRKİYE
İstihdamdaki fertler

25,08 26,12 23,33 18,96 15,81 14,21 14,82 15,37

İşteki durum
Ücretli maaşlı

13,64 15,28 10,35

Yevmiyeli

45,01 43,09 37,52 32,12 28,63 26,71 28,56 26,86

İşveren

8,99

8,84

6,94

6,57

4,80

6,00

3,75

5,82

3,15

5,93

1,87

6,05

2,33

Kendi hesabına

29,91 32,38 30,48 26,22 22,06 22,89 24,10 22,49

Ücretsiz aile işçisi

35,33 38,51 38,73 34,52 31,98 28,58 32,03 29,58

Sektör
Tarım

36,42 39,89 40,88 37,24 33,86 32,05 37,97 33,01

Sanayi

20,99 21,34 15,64

9,85 10,12

9,70

9,71

9,63

Hizmet

25,82 16,76 12,36

8,68

7,23

7,35

6,82

7,16

KENT
İstihdamdaki fertler

17,81 17,72 11,53

7,96

6,40

6,02

6,01

5,71

Ücretli maaşlı

12,24 14,27

4,92

3,93

3,73

3,80

3,73

Yevmiyeli

44,82 40,24 28,65 27,08 15,49 19,34 20,92 17,10

İşteki durum

İşveren

6,73

8,14

8,79

3,82

2,07

2,51

1,33

1,38

0,94

8,66 10,21

9,67

8,90

6,45

7,67

Kendi hesabına

21,75 24,36 16,13 11,04

Ücretsiz aile işçisi

27,94 18,59 11,30 10,76 22,22

9,08

Sektör

Tarım

33,74 26,42 19,59 15,43 24,56 15,69 20,43 13,32

Sanayi

18,75 19,31 11,86

8,47

6,04

6,44

6,25

6,43

Hizmet

21,90 16,03 10,62

7,07

4,99

5,17

4,99

4,72

KIR
İstihdamdaki fertler

32,01 35,01 35,93 30,85 27,36 28,38 30,27 31,54
Eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riski azalıyor

• 2009 yılında okur-yazar olmayan veya bir okul
bitirmeyenlerde yoksulluk oranı % 29,84 olurken,
• İlköğretime başlamamış olan 6 yaşından küçük
çocukların yoksulluk riski ise % 24,04’tür.
• ilkokul mezunlarında bu oran % 15,34,
• lise ve dengi meslek okulları mezunlarında %
5,34,
• yüksekokul, fakülte ve üstü mezuniyete sahip
fertlerde % 0,71 olmuştur.
Eğitim durumu

2007(*)

2008

2009

Toplam
TÜRKİYE

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

17,79

17,33

18,26

17,11

16,70

17,52

18,08

17,10

19,03

6 yaşından küçük fertler

24,52

24,91

24,10

22,53

22,86

22,18

24,04

22,87

25,27

Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen

28,98

29,13

28,88

30,50

30,77

30,31

29,84

30,34

29,52

İlkokul

14,24

15,87

12,68

13,44

15,91

11,22

15,34

16,86

13,83

İlköğretim

19,19

19,79

18,55

17,20

18,67

15,66

17,77

17,19

18,39

Ortaokul ve orta dengi meslek

9,16

11,06

5,57

8,34

9,85

5,78

9,76

10,89

7,82

Lise ve lise dengi meslek

5,88

7,05

4,09

5,64

6,00

5,11

5,34

5,71

4,76

Yüksekokul, fakülte ve üstü

0,81

0,97

0,53

0,71

0,88

0,43

0,71

0,92

0,40

10,36

10,38

10,34

9,38

9,13

9,62

8,86

8,45

9,26

6 yaşından küçük fertler

14,66

14,35

14,98

12,41

12,16

12,66

13,01

12,20

13,88

Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen

18,03

19,01

17,37

19,30

20,08

18,78

16,13

16,59

15,82

7,84

8,59

7,17

6,37

7,67

5,28

7,23

7,88

6,65

14,11

16,14

11,80

10,01

10,89

9,08

8,46

8,44

8,49

Ortaokul ve orta dengi meslek

5,43

6,74

3,20

5,28

5,68

4,66

5,81

6,04

5,46

Lise ve lise dengi meslek

4,15

4,87

3,15

3,19

3,25

3,09

3,75

4,05

3,30

Yüksekokul, fakülte ve üstü

0,41

0,34

0,54

0,47

0,52

0,38

0,48

0,64

0,24

KENT

İlkokul
İlköğretim

34,80

33,59

35,95

34,62

33,93

35,29

38,69

37,13

40,15

6 yaşından küçük fertler

44,09

45,57

42,45

43,90

45,40

42,31

48,69

47,48

49,92

Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen

47,00

47,69

46,62

48,95

49,36

48,70

48,83

51,01

47,57

İlkokul

27,96

29,95

25,77

27,39

30,48

24,19

31,02

32,18

29,67

İlköğretim

30,37

28,95

31,61

33,03

36,13

29,86

37,98

36,48

39,55

Ortaokul ve orta dengi meslek

22,10

23,87

17,14

17,64

20,90

10,22

24,41

25,03

22,43

Lise ve lise dengi meslek

13,45

15,24

9,55

14,93

15,24

14,33

14,65

14,15

15,72

3,24

4,45

0,41

2,44

3,13

0,90

3,37

3,70

2,68

KIR

Yüksekokul, fakülte ve üstü

(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir

2009 Yoksulluk
Çalışması Sonuçları,
TÜİK
• 2009 yılında hanehalkı büyüklüğü 3 veya 4 kişi
olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk
oranı % 9,65 olurken,
• 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin
yoksulluk oranı % 40,05 olarak hesaplanmıştır.
• 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden
kentsel yerlerde oturanlar için yoksulluk riski %
25,21 iken kırsal yerlerde bu oran % 54,06’dır.
Hanehalkı büyüklüğüne göre yoksulluk oranları

2002
26,96

2003
28,12

Yoksul fert oranı (%)
2004
2005
2006 2007(*)
25,60
20,50
17,81
17,79

1-2

16,48

13,50

13,96

8,25

10,66

3-4

16,68

17,48

13,84

9,36

5-6

29,47

32,04

27,74

7+

47,38

49,22

KENT

21,95

1-2

Hanehalkı
büyüklüğü

2008
17,11

2009
18,08

8,84

9,57

10,64

8,49

8,30

8,48

9,65

22,77

17,76

21,20

21,54

22,20

51,97

45,99

42,98

41,32

38,20

40,05

22,30

16,57

12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

7,16

8,93

6,06

3,17

3,26

2,92

2,92

3,21

3-4

13,24

15,37

8,75

5,12

3,99

3,90

4,27

4,52

5-6

26,47

29,00

21,01

14,62

10,80

14,36

12,20

12,72

7+

43,36

39,05

38,71

40,20

28,38

31,47

26,95

25,21

34,48

37,13

39,97

32,95

31,98

34,80

34,62

38,69

1-2

27,64

20,73

26,46

16,98

22,07

22,23

23,51

26,41

3-4

23,61

22,70

26,10

19,80

18,87

22,87

21,65

29,02

5-6

34,03

36,51

37,24

34,52

29,60

36,72

39,51

39,89

7+

51,18

56,59

63,49

51,00

55,22

51,71

54,03

54,06

TÜRKİYE

KIR

(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir

2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK
YOKSULLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
•
•
•
•

Hane halkı Büyüklüğü
Eğitim Durumu
İşteki Durum ve İşsizlik
İktisadi Faaliyet
YOKSULLUKLA MÜCADELE
YAKLAŞIMLARI
• Yoksullukla baş etme yöntemleri iki ana
yaklaşım temeline oturmaktadır. Bunlar
dolaylı ve dolaysız mücadele yaklaşımlarıdır.
Bu yaklaşımlar ve doğurdukları sonuçlar
hem uygulayıcıların politikalarına hem de
uygulanan bölgenin ekonomik durumuna
göre değişme göstermektedir.
•
•

•

•

DOLAYLI MÜCADELE YAKLAŞIMI
Dolaylı yaklaşım “hızlı büyüme yoluyla yoksul kesimin gelirlerini ve hayat
standartlarını arttırmayı ön plana çıkarmaktadır. Bilindiği gibi, bir ülkenin kişi başı
GSYİH ile yoksulluğun boyutları arasındaki güçlü korelasyon ekonomik büyümeyi
yoksulluğun çözümü yapmaktadır.
Büyümenin hızlı olması durumunda bunun sadece hane halklarının parasal
gelirlerini arttırmakla kalmayacağı, aynı zamanda, eğitim, sağlık ve altyapı
olanaklarının da gelişmesini sağlayarak, yoksulluğun azaltılmasına dolaylı katkı
sağlayacağı ve “insani yoksulluk” göstergelerini olumlu yönde etkileyeceği
söylenebilir (Gündoğan, 2008: sy).
Ekonomik büyümenin hızı yanında, gerçekleştirilen büyümeden kaynaklanan
kazanımların adil bölüşümünün de yoksulluğun azaltılmasında önemli bir etkisi
bulunmaktadır. Dolayısıyla, büyüme öncesinde mevcut üretim faktörlerinin
mülkiyet dağılımının eşitsiz olduğu durumlarda sağlanacak büyümenin, bu
eşitsizliklerin yoksulluk üzerindeki olumsuz etkisini muhafaza etmesi hatta daha da
körüklemesi beklenebilir (Gündoğan, 2008: sy). Zira Türkiye’de yoksullukla
mücadele tartışmalarının kriz dönemlerinde de büyüme üzerine odaklandığı buna
rağmen gelir dağılımında eşitsizliklere de sebebiyet verdiği görülmektedir.
• DOĞRUDAN MÜCADELE YAKLAŞIMI
• Doğrudan mücadele yaklaşımında, yoksulluk sorununun dolaysız
çözümüne yönelik politikaların ve programların uygulanması söz
konusudur. Bu yaklaşımda kamu; vergi, sosyal güvenlik, sosyal yardım,
sağlık ve eğitim politikaları gibi temel araçlarla gelirin ikincil dağılımına
etkin bir biçimde müdahil olmaktadır.
• Bu politik araçlarla birlikte, kamunun öncülük ettiği, özel olarak dizayn
edilmiş yoksullukla mücadele programları da bu yaklaşımın temel
enstrümanları arasında yer almaktadır.
• Yoksullukla mücadele için uygulanabilecek doğrudan önlemler arasında
ağırlıkla yoksulların kullandığı mal ve hizmetlere sübvansiyon verilmesi,
asgari ücret, istihdamı arttırmaya yönelik çeşitli proje ve önlemler,
yoksullara yönelik kredi programları ve çeşitli çocuk eğitim ve beslenme
programları ön plana çıkmaktadır (Şenses, 2001: 328). Yoksul hane
halklarının yaşam standartlarını arttırmaya yönelik yapılan transferler
yoksullukla mücadelede önemli bir araçtır.
• Dolaysız yoksullukla mücadele programlarını etkinliği ve yoksulluğun
azaltılmasındaki nihai başarısı için üç temel koşulun sağlanması
gerekmektedir.
• Bunlardan birincisi, yoksullukla mücadelenin genel kamuoyu tarafından
öncelikli bir hedef olarak benimsenmesi ve bu yönde uygulanacak somut
program ve politikaların toplumda yaygın destek bulmasıdır.
• İkinci koşul, bu program ve politikaların hedeflediği yoksul kitlenin iyi
belirlenebilmesidir.
• Gerekli üçüncü koşul, uygulamanın şeffaf olması ve her kademede hızlı
karar alabilecek bürokratik kadroların varlığıdır. Yoksullukla etkili bir
mücadele yürütülebilmesi için “hem dolaylı hem de dolaysız yaklaşımın bir
arada yürütülmesi gerekliliği konusunda genel bir uzlaşı vardır.” Ancak
Türkiye açısından ucu kaçırılan doğrudan yaklaşım ile tamamen ihmal
edilen dolaylı yaklaşım arasındaki uçurum, yoksul sınıfların ortadan
kalkması bir yana hızla çoğalmalarına neden olmaktadır (Şenses, 2001:
327).
• Yoksullukla mücadelede son yıllara kadar benimsenen dolaylı
yaklaşımların yoksulluk sorununu çözemeyeceği geç de olsa
anlaşılmış ve böylece dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri
arasında yer alan Türkiye’de, yoksullukla mücadelede büyümenin
yanında doğrudan mücadele yöntemlerinin de uygulanması, bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.
• Ülkemizde bugün için, yeterli düzeyde olmasa da, doğrudan
yoksullukla mücadeleye yönelmiş önemli bazı uygulamalardan söz
edilebilir.
• Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı / Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Vakıflar
Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü (SYDGM), Belediyeler ve Özel Kuruluşlar yoksullukla
mücadelede bu uygulamalar içerisinde yer alan önemli kurumlardır.
•

•

•

Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet
tarafından karşılanması hakkında kanunu ile 1992 yılından itibaren yoksul
vatandaşlara bedava sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı ve eğitim giderlerinin aile
bütçesine ek bir yük getirmesini önlemek amacıyla, eğitim gören öğrencilerin
eğitim masraflarının karşılanması, öğrenci ve araştırma bursları gibi faaliyetleriyle
yoksulluğun azaltılmasında önemli görevler üstlenen Milli Eğitim, yoksullukla
mücadele açısından kayda değer katkılar sağlamaktadır.
Ülkede yoksul ve muhtaç durumdaki kişilere yardım açısından önem taşıyan bir
başka resmi kuruluş ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. Sokakta
yaşayan çocuklara yönelik hizmetler ile korunmaya muhtaç çocuklara yönelik
kurumsal bakım, evlat edindirme, ekonomik ya da sosyal yoksunluk içinde bulunan
bakıma muhtaç yaşlı ve özürlülere, kuruluşlarda veya kendi ikametgâhlarında
bakım gibi hizmetler ağırlıklı olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK) tarafından verilmektedir.
Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların korunması, bakımı ve
yetiştirilmelerine yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam
ortamlarında verilmesi amacıyla. Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi
başlatılmıştır. Ayrıca, muhtaçlık nedeniyle korunma kararı alınan çocukların
ailelerine yönelik sosyal ve ekonomik destek programları da yürütülmektedir.
• Vakıflar Genel Müdürlüğü de yoksullukla
mücadele açısından önemli bir kurumdur. Annesi
ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve
üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi
olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı
bulunmayan yoksullara muhtaç aylığı bağlamakta
ve maddi durumu yeterli olmayan ilk ve
ortaöğretim öğrencilerine burs sağlamaktadır.
Vakıf ayrıca, yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla
aşevi hizmeti de sunmaktadır.
• Yoksullukla mücadele açısından Türkiye’de önemli uygulamalardan biri de
“Yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek,
sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak, gelir dağılımının iyileştirilmesine
katkı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek”
amacıyla, Mayıs 1986'da TBMM'de kabul edilen Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonudur (SYDTF).
• SYD vakıfları, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan
vatandaşlarımızın gıda, giyim, yakacak, barınma, sağlık, eğitim vb. acil ve
güncel zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta, sağlık yardımları kapsamında,
sosyal güvenceden yoksun ve engelli vatandaşların çeşitli sağlık giderleri,
SYDF aracılığıyla karşılanmaktadır. Eğitim yardımları kapsamında ise,
ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını
karşılamakta, yoksun ailelere ayni ve nakdi yardım yapılmakta, ilk ve orta
öğretim öğrencilerinin taşıma, yemek, iş ve barınma sorunun giderilmekte,
burs almaya hak kazanan öğrencilerden başarılı olanların burs ödemesi
yapılmakta, özürlü öğrencilerimizin okullarına ücretsiz olarak ulaşımları
sağlanmaktadır.
• Ülkemizdeki yerel yönetimlerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının
yoksullukla mücadele alanındaki çalışmalarını da göz ardı etmemek
gerekir. Gerek İstanbul'da gerek Güney Doğu Anadolu bölgesindeki pek çok
kentte belediyelerin yoksullara yemek verme, erzak dağıtma, yakacak
yardımı yapma biçimindeki çaba ve girişimlerinin son dönemde artış
gösterdiği gözlenmektedir. Ayrıca bazı Sivil Toplum Kuruluşları da
yoksullukla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedirler.
• Türkiye’nin son 20 yılında yoksullukla mücadele konusundaki uygulamalara
bakıldığında, bu konuda önemli başarıların elde edilebildiğini söylemek
güçtür. Ülkemizdeki yoksullukla mücadele programlarına yönelik temel
eleştirilerden birisi, bu programların uzun vadeli ekonomik ve sosyal
politikaların bir parçası olarak ele alınmaması, bunun yerine dezavantajlı
konumda olduğuna karar verilen kişilere yönelik sosyal yardımlarla sınırlı
kalmasıdır.
• Yoksullukla mücadelede şüphesiz devlete önemli
görevler düşmektedir. Ancak, tüm dünyada yoksullara
direkt parasal yardımlarda bulunmayı öngören ‘ sosyal
yardım devleti’ anlayışı artık önemini kaybetmiştir.
Yoksulluk ancak uzun vadede çözülebilecek bir sorun
olarak düşünülmelidir (Aktan, 2003: 158).
• Türkiye hızla, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği
sorunlarının büyüyen önemini kabul etmek ve
bütüncül, kapsamlı bir yaklaşımla yoksullukla mücadele
konusunda etkin, verimli politikalar üretmek, bu alanda
hizmet sunan kuruluşlarının kurumsal kapasitesini
arttırmak durumundadır.
Toplam Yardımlar
KAYIT SAYISI

NUTS_1 by KAYIT_SAYISI
167.000 to 206.000
139.000 to 167.000
122.000 to 139.000
93.000 to 122.000
63.000 to 93.000

(1)
(3)
(2)
(2)
(4)
• Yoksulluğun nedenleri bireysel ve yapısal olmak üzere iki başlık
altında ele alınmaktadır. Bireysel nedenler arasında kişinin yetenek,
sorumluluk, disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi gibi bireyin kişisel
özellikleri, tutum ve davranışları yer almaktadır.
• Bireysel yaklaşıma göre, yoksulluğun nedeni kişinin kendisidir ve
bireylerin yoksulluktan kurtulmak için herhangi bir çaba ve girişimde
bulunmadığı varsayılmaktadır (Güneş, 2009).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapısal yaklaşıma göre yoksulluğun temel nedeni toplumun ekonomi – politik
yapısıdır.
Bu yaklaşıma göre, ekonomi – politik çerçevede yoksulluğu etkileyen faktörler
arasında şunlar yer almaktadır:
Ekonomik büyümedeki yetersizlik,
gelir dağılımındaki eşitsizlik,
işgücü piyasalarının özellikleri,
kayıt dışı istihdam,
düşük ücretler,
yetersiz istihdam olanakları,
işgücünün örgütsüzlüğü,
işsizlik,
iktisadi krizler
, kamu harcamalarının daralması, kısa dönemli şoklar, nüfus baskısı, göç, yerleşim
mekânın özellikleri, hane yapısı, eğitim, ırk, etnik köken ve toplumsal cinsiyet
temelli ayrımcılıklar.
• Türkiye’de yoksulluk tekrarlanan krizler ile birlikte daha da
derinleşmiştir. Türkiye’de yoksulluk yapısal bir sorun olarak
1950 sonrası azgelişmişlik sorunsalı çerçevesinde ele
alınmıştır.
• Yoksulluğun ortadan kalkması, ekonomik büyüme ve
gelişme çerçevesinde çözüleceği düşüncesi yaygın bir eğilim
olarak günümüze kadar devam etmiştir. Ancak makro
ölçekte ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması
arasında doğrudan olumlu bir ilişki kurmak zordur. Yeniden
yapılanma sürecinin yarattığı krizlerin toplumsal kesimler
üzerindeki olumsuz etkisi ve yaşam kalitesinin düşmesi,
Türkiye’de 1990 sonrası yoksulluk konusuna olan ilginin
başlamasına ve yoksulluk araştırmalarının artmasına neden
olmuştur (Güneş, 2006).
1 sur 44

Recommandé

TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları par
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıUNDP Türkiye
4.1K vues28 diapositives
Zaman açığı ve yoksulluk par
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukUNDP Türkiye
1.5K vues17 diapositives
5 türki̇ye'ni̇n nüfus si̇yaseti̇ par
5 türki̇ye'ni̇n nüfus si̇yaseti̇5 türki̇ye'ni̇n nüfus si̇yaseti̇
5 türki̇ye'ni̇n nüfus si̇yaseti̇ergunm
2K vues29 diapositives
Türkiye’de nüfus politikalari.pps par
Türkiye’de nüfus politikalari.ppsTürkiye’de nüfus politikalari.pps
Türkiye’de nüfus politikalari.ppscagrikarats
25.6K vues27 diapositives
Nüfus poli̇ti̇kalari par
Nüfus      poli̇ti̇kalariNüfus      poli̇ti̇kalari
Nüfus poli̇ti̇kalariBucakdh15
25.6K vues20 diapositives
Distribution of Direct indirect fixed and Variable par
Distribution of Direct indirect fixed and VariableDistribution of Direct indirect fixed and Variable
Distribution of Direct indirect fixed and VariableParth Purohit
1.5K vues9 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Marketing Channel Structure and Functions par
Marketing Channel Structure and FunctionsMarketing Channel Structure and Functions
Marketing Channel Structure and FunctionsAsia Pacific Marketing Institute
82.7K vues24 diapositives
Direct and indirect speech par
Direct and indirect speechDirect and indirect speech
Direct and indirect speechksenstar
73.5K vues22 diapositives
Marketing Channels par
Marketing ChannelsMarketing Channels
Marketing ChannelsJyoti Batra
52.2K vues13 diapositives
Channels of distribution par
Channels of distributionChannels of distribution
Channels of distributionRaveena Kaushal
78.4K vues22 diapositives
Market Segmentation par
Market SegmentationMarket Segmentation
Market SegmentationBryan Agustin Oculam
149.4K vues26 diapositives
Market segmentation PPT par
Market segmentation PPTMarket segmentation PPT
Market segmentation PPTAabhas Rastogi
234.6K vues66 diapositives

En vedette(11)

Direct and indirect speech par ksenstar
Direct and indirect speechDirect and indirect speech
Direct and indirect speech
ksenstar73.5K vues
Marketing Channels par Jyoti Batra
Marketing ChannelsMarketing Channels
Marketing Channels
Jyoti Batra52.2K vues
Distribution channels marketing management ppt par Ganesh Asokan
Distribution channels marketing management pptDistribution channels marketing management ppt
Distribution channels marketing management ppt
Ganesh Asokan184.1K vues
Segmentation, Targeting, and Positioning par Mehmet Cihangir
Segmentation, Targeting, and PositioningSegmentation, Targeting, and Positioning
Segmentation, Targeting, and Positioning
Mehmet Cihangir319.5K vues
DISTRIBUTION CHANNELS par Rajesh kumar
DISTRIBUTION CHANNELSDISTRIBUTION CHANNELS
DISTRIBUTION CHANNELS
Rajesh kumar244.3K vues
Chapter 4 designing marketing channels par Roziana Aliman
Chapter 4  designing marketing channelsChapter 4  designing marketing channels
Chapter 4 designing marketing channels
Roziana Aliman102.9K vues
Market Segmentation, Targeting and Positioning par Daniel Gibson
Market Segmentation, Targeting and PositioningMarket Segmentation, Targeting and Positioning
Market Segmentation, Targeting and Positioning
Daniel Gibson186.8K vues

Similaire à Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk

Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1 par
Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1
Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1Mustafa Durmuş
834 vues124 diapositives
Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1 par
Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1
Yok ve gel dağ 2015 öğr kop 1Mustafa Durmuş
664 vues124 diapositives
Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetinde Hastane Sosyal Çalışmacıları'nın Rolü par
Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetinde Hastane Sosyal Çalışmacıları'nın RolüMültecilere Sunulan Sağlık Hizmetinde Hastane Sosyal Çalışmacıları'nın Rolü
Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetinde Hastane Sosyal Çalışmacıları'nın RolüMustafa Said YILDIZ
813 vues32 diapositives
Sağlık göstergeleri par
Sağlık göstergeleriSağlık göstergeleri
Sağlık göstergeleriBurak Başer
25.5K vues39 diapositives
Türkiye’de Yoksulluk par
Türkiye’de YoksullukTürkiye’de Yoksulluk
Türkiye’de YoksullukCOSKUN CAN AKTAN
373 vues13 diapositives
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles par
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesMensur Boydaş
546 vues16 diapositives

Similaire à Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk(8)

Plus de Mensur Boydaş

Viii.sosyal guvenlik par
Viii.sosyal guvenlikViii.sosyal guvenlik
Viii.sosyal guvenlikMensur Boydaş
1.1K vues68 diapositives
Vi.hedefleme par
Vi.hedeflemeVi.hedefleme
Vi.hedeflemeMensur Boydaş
966 vues40 diapositives
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare State par
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare StateVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare State
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare StateMensur Boydaş
1.7K vues510 diapositives
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles par
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesMensur Boydaş
1.5K vues108 diapositives
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk par
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk Mensur Boydaş
415 vues16 diapositives
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika par
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politikaVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politikaMensur Boydaş
660 vues82 diapositives

Plus de Mensur Boydaş(20)

Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare State par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare StateVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare State
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Welfare State
Mensur Boydaş1.7K vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Mensur Boydaş1.5K vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağılımı ve yoksulluk
Mensur Boydaş415 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politikaVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Mensur Boydaş660 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Mensur Boydaş633 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politikaVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Mensur Boydaş310 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal güvenlik par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal güvenlikVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal güvenlik
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal güvenlik
Mensur Boydaş603 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Sosyal devlet par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Sosyal devletVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Sosyal devlet
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Sosyal devlet
Mensur Boydaş820 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksullukVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk
Mensur Boydaş1K vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Mensur Boydaş2.2K vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Doktora yeterlilik par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Doktora yeterlilikVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Doktora yeterlilik
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Doktora yeterlilik
Mensur Boydaş1.5K vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Mensur Boydaş378 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Doktora yeterlik par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Doktora yeterlikVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Doktora yeterlik
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Doktora yeterlik
Mensur Boydaş260 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Turkiyede sosyal_politikanin_gelisimi par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Turkiyede sosyal_politikanin_gelisimiVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Turkiyede sosyal_politikanin_gelisimi
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Turkiyede sosyal_politikanin_gelisimi
Mensur Boydaş541 vues
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika par Mensur Boydaş
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politikaVahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Sosyal politika
Mensur Boydaş798 vues
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Preface par Mensur Boydaş
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: PrefaceMensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Preface
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Preface
Mensur Boydaş1.6K vues
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Index par Mensur Boydaş
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: IndexMensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Index
Mensur Boydaş, Vahdi Boydaş: Accounting Principles: Index
Mensur Boydaş802 vues
Mensur Boydaş: Vahdi Boydaş: Services and pricing par Mensur Boydaş
Mensur Boydaş: Vahdi Boydaş: Services and pricingMensur Boydaş: Vahdi Boydaş: Services and pricing
Mensur Boydaş: Vahdi Boydaş: Services and pricing
Mensur Boydaş325 vues

Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş,Gelir dağilimi ve yoksulluk

 • 2. Yoksullukla İlgili Temel Tanım ve Kavramlar • Yoksulluk: İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak mümkündür. • Dar anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumu iken, • Geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder.
 • 3. • Mutlak yoksulluk: Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur. • Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya çıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır.
 • 4. • Gerek gıda, gerekse gıda ve gıda dışı harcama bileşenlerini içeren mutlak yoksulluk sınırları hesaplanmaktadır. Bu hesaplama için, hanelerin gıda tüketiminde en önemli paya sahip 80 madde gıda sepeti olarak tespit edilmiştir. • Bir ferdin günlük asgari 2100 kalori almasını sağlayacak miktarlar, bu 80 maddeden oluşturulmuştur. Sepetin fiyatlandırılmasında 2009 Hanehalkı Bütçe Anketi 'nden elde edilen ortalama piyasa birim fiyatları kullanılmaktadır. Bu sepetin maliyeti açlık sınırı (gıda yoksulluk sınırı) olarak alınmıştır.
 • 5.  Fertlerin gıdanın yanısıra gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önüne almak için gıda yoksulluk sınırına, gıda dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi gerekmektedir.  Bu yoksulluk sınırının belirlenmesi amacıyla da 2009 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre toplam tüketimleri gıda yoksulluk sınırının hemen üstünde olan hanelerin toplam harcama içindeki gıda dışı harcama payı ortalaması (%65) esas alınmıştır.  Buna göre gıda ve gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yoksulluk sınırı belirlenmiştir.  Yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim harcaması, yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı olarak alınmıştır.
 • 6. • Çalışmada ayrıca özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan çeşitli yoksulluk sınırları da hesaplanmıştır. Bu bağlamda, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır. • Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2,15 $ ve 4,30 $’ın altında kalanlar yoksul olarak belirlenmiştir. • 1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2002 yılı için 618 281 TL; 2003 yılı için 732 480 TL; 2004 yılı için 780 121 TL ; • 2005 yılı için 0,830 YTL, • 2006 yılı için 0,921 YTL, 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008 yılı için 0,983 YTL ve 2009 yılı için ise 0,917 TL kullanılmıştır.
 • 7. • Göreli yoksulluk: Bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Refah ölçüsü olarak amaca göre tüketim veya gelir düzeyi seçilebilir. • 2009 yoksulluk çalışmasında, eşdeğer kişi başına tüketim harcaması medyan değerinin %50’si göreli yoksulluk sınırı olarak tanımlanmıştır. • Göreli yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim harcaması, göreli yoksulluksınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı olarak hesaplanmıştır.
 • 8. • Eşdeğerlik ölçeği: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği ek harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve yaş cinsiyet farklılıkları nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu varsayımları altında her bir hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine denk olduğunu ortaya koyan katsayılardır. • Bu katsayılar kullanılarak hanehalklarının gerçek büyüklükleri hesaplanmış, hanelerin kaç eşdeğer fertten meydana geldiği belirlenmiştir. • Ayrıca eşdeğerlik ölçeği, Türkiye genelindeki ortalama hanehalkı büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne göre düzeltilmiştir. Böylece farklı büyüklük ve bileşimlerdeki (yetişkin ve çocuk sayısı itibariyle) hanehalkları arasında karşılaştırmalar yapmak mümkün hale gelmiştir.
 • 9. YOKSULLUK ÇALIŞMASI Araştırmanın Kapsamı, Örnekleme Planı, Tahmin ve Bilgi Derleme Yöntemi  Yoksulluk ile ilgili çalışmaların en temel veri kaynağı, hanehalklarının gelir, harcama ve sosyal durumlarıyla ilgili bilgilerin derlendiği, hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları araştırmalarıdır. Türkiye’de yoksulluk konusunda yapılan özel araştırmaların dışında, Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası uzmanlarınca 1987 ve 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketlerinden elde edilen verilerin esas alındığı bir çalışma yapılmış ve Dünya Bankası tarafından “Türkiye: Ekonomik Reformlar, Yaşam Standartları ve Sosyal Refah Araştırması” adıyla 1999 yılında yayımlanmıştır.  Dünya Bankası’dan sağlanan kredi desteği ile 2001 yılından itibaren yürütülen Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, hanehalkı bütçe anketi sonuçlarına dayalı olarak yoksulluk analizlerinin yapılması da yer almıştır. Bu bağlamda, 2002 yılında uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen veriler esas alınarak Türkiye’de yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuçları üzerine Türkiye İstatistik Kurumu ile Dünya Bankası ortaklaşa bir rapor hazırlamıştır. Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırlanan bu raporun temelini oluşturan sonuçlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 14 Nisan 2004 tarihli “ 2002 Yoksulluk Çalışması” adlı haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur.
 • 10.  2002 yılından itibaren yayımlanan harcamaya dayalı mutlak yoksulluk göstergelerinin, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyacak ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek şekilde revize edilmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda en uygun verikaynaklarının ve yeni hesaplama yöntemlerinin araştırılması ve yeni göstergelerin üretilmesi çalışmaları devam etmektedir.  Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, uluslararası karşılaştırmalarda önem taşıyan satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar cinsinden yoksulluk oranları açıklanmaya devam edilecektir. Bu haber bülteninde satın alma gücü paritesine göre kişi başı 2,15 ve 4,3 dolar sınırlarına göre yoksulluk oranları verilmektedir.
 • 11. Coğrafi kapsam: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen ve Kurumumuzun diğer anket çalışmalarında da kullanılmakta olan kentkır tanımı dikkate alınarak iki tabakaya ayrılmıştır. Buna göre; i. Kentsel Yerler: Nüfusu 20 001 ve daha fazla olan yerleşim yerleri, ii. Kırsal Yerler: Nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. Kapsanan kitle: Anket çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm hanehalkı fertleri kapsama alınmıştır. Ancak çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan yaşlılar evi, huzur evleri, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel, çocuk yuvalarında bulunan nüfus ise pratik nedenlerden dolayı göçer nüfus kapsam dışı tutulmuştur. Örnek hacmi ve uygulama dönemi: Anket, 1 Ocak–31 Aralık 2010 tarihleri arasında her ay değişen yaklaşık 1104, yıl boyunca toplam 13248 örnek hanehalkı ile gerçekleştirilmiş, anketi geçerli olan hanehalkı sayısı 10 082 olmuştur.
 • 12. Tüketim harcamalarının kapsamı: Hanehalklarının aylık tüketim harcaması kapsamında; anket ayı içinde kendi ihtiyaçları için yaptığı mal ve hizmet satın alışları, kendi üretiminden tüketimi, hediye/yardım etmek amacıyla satın aldıkları; haneye hediye/yardım amacıyla gelen mal ve hizmetler ile çalışan fertlerin ayni gelir şeklinde işyerinden haneye getirdiği mal ve hizmetlere ilişkin bilgiler alınmıştır. 1
 • 13. Araştırmada Kullanılan Temel Tanım ve Kavramlar Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde yaşayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Hanehalkı ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun her bir üyesidir. Bununla birlikte askerde, hapiste olanlar ve huzurevlerinde kalan yaşlılar ve yurtta kalan öğrenciler, hanede bir yıldan az kalan misafirler ve hanehalkından evlenme, askere gitme, çalışmaya gitme gibi sebeplerle kesin olarak ayrılanlar hanehalkı ferdi olarak kapsanmamaktadır. Tüketim: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak üzere kullanılmasıdır. Harcama: Bir mal veya hizmet satın almak için yapılan parasal ödeme veya fedakarlıkların tümüdür.
 • 14. Tüketim harcaması: Hanehalkının anket ayı içinde tüketim amacıyla (yatırım ve iş amaçlı harcamalar hariç) satın aldığı,kendi üretiminden tükettiği, çalışan hanehalkı fertlerinin işyerinde üretilen ya da satışa sunulan maddelerden hanehalkında tükettiği, hanehalkının başka hane ya da kurumlara hediye vermek/yardımda bulunmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Tüketim harcamaları; “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, “Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütün”, “Giyim ve Ayakkabı”, “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Ev Eşyası”, “Sağlık”, “Ulaştırma”, “Haberleşme”, “Eğlence”,“Eğitim Hizmetleri”, “Lokanta ve Oteller” ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler” olmak üzere 12 ana grupta sınıflandırılmaktadır.
 • 15. Satınalma gücü paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, ülkelerin yarattıkları Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın reel anlamda karşılaştırılmasına imkan sağlayan, farklı para birimlerini birbirine dönüştürme oranıdır.  Çalışmada ayrıca özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan çeşitli yoksulluk sınırları da hesaplanmıştır.  Bu bağlamda, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır.  Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2,15 $ ve 4,30 $’ın altında kalanlar yoksul olarak belirlenmiştir. 1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak  2002 yılı için 618 281 TL; 2003 yılı için 732 480 TL; 2004 yılı için 780 121 TL ; 2005 yılı için 0,830 YTL, 2006 yılı için 0,921 YTL, 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008 yılı için 0,983 YTL, 2009 yılı için 0,917 TL ve 2010 yılı için ise 0,990 TL kullanılmıştır.
 • 16. Eşdeğerlik ölçeği: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği ek harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve yaş-cinsiyet farklılıkları nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu varsayımları altında her bir hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine denk olduğunu ortaya koyan katsayılardır. Bu katsayılar kullanılarak hanehalklarının gerçek büyüklükleri hesaplanmış, hanelerin kaç eşdeğer fertten meydana geldiği belirlenmiştir.  Ayrıca eşdeğerlik ölçeği, Türkiye genelindeki ortalama hanehalkı büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne göre düzeltilmiştir. Böylece farklı büyüklük ve bileşimlerdeki (yetişkin ve çocuk sayısı itibariyle) hanehalkları arasında karşılaştırmalar yapmak mümkün hale gelmiştir.
 • 17. Türkiye’de yoksulluk • Türkiye’de yoksulluk oranı % 18,08’dir • 2009 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, • % 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. – 2008 yılında bu oranlar sırasıyla % 0,54 ve % 17,11’dir. • Kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre 1 Doların altında kalan fert bulunmamaktadır. • Buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2,15 Dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranı %0,22, • yoksulluk sınırı 4,3 Dolar olduğunda yoksul fert oranı ise % 4,35 olarak tahmin edilmiştir. • 2009 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 287 TL, aylık yoksulluk sınırı ise 825 TL olarak tahmin edilmiştir.
 • 18. Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2009 Fert yoksulluk oranı (%) Yöntemler 2002 2003 2004 1,35 1,29 1,29 0,87 26,96 28,12 25,60 Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) 0,20 0,01 Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 3,04 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) Gıda yoksulluğu (açlık) Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 2005 2006 TÜRKİYE 2007(*) 2008 2009 0,74 0,48 0,54 0,48 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08 0,02 0,01 - - - - 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12 KENT Gıda yoksulluğu (açlık) 0,92 0,74 0,62 0,64 0,04 0,07 0,25 0,06 21,95 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86 Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) 0,03 0,01 0,01 - - - - - Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) 11,33 11,26 8,34 9,89 6,97 8,38 8,01 6,59 Yoksulluk (gıda+gıda dışı) KIR Gıda yoksulluğu (açlık) 2,01 2,15 2,36 1,24 1,91 1,41 1,18 1,42 34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) 0,46 0,01 0,02 0,04 - - - - Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) 19,86 22,08 23,48 26,35 27,06 29,16 31,00 34,20 Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
 • 19. Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yoksul fert sayısı Yöntemler Gıda yoksulluğu (açlık) Yoksulluk (gıda+gıda dışı) Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) Gıda yoksulluğu (açlık) Yoksulluk (gıda+gıda dışı) Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) 33 4.968 Yoksul fert sayısı (bin kişi) 2008 TÜRKİYE 374 11.933 330 4.759 10.497 KENT 122 4.533 - - - 43 2.111 4.017 93 1.483 3.871 20 469 3.214 252 7.400 237 3.276 6.626 310 8.432 138 2.597 7.455 2007* 328 12.261 356 5.796 10.127 2009 339 12.751 159 3.066 10.669 29 4.318 KIR Gıda yoksulluğu (açlık) Yoksulluk (gıda+gıda dışı) Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) (1) 1 $'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2007 yılı için 0,926 YTL, 2008 yılı için 0,983 YTL ve 2009 yılı için ise 0,917 TL kullanılmıştır. (2) Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50'si esas alınmıştır. (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK 295 7.293 313 3.686 6.110
 • 20. Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2010 (1) Satınalma gücü paritesine (SGP) göre hesaplama yapılmıştır. 2010 yılı için 1 $'ın SGP’ne göre karşılığı olarak 0,990 TL kullanılmıştır. (*) 2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır. Fert yoksulluk oranı (%) Yöntemler 2002 2003 2004 2005 2006 2007(*) 2008 2009 2010 TÜRKİYE Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 KENT Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 KIR Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61
 • 21. Hanehalkı fertlerinin ekonomik faaliyet durumuna göre yoksulluk oranları Fert yoksulluk oranı (%) Ekonomik faaliyet durumu 2002 2003 2004 2005 2006 2007(*) 2008 2009 TÜRKİYE 26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 23,94 24,52 22,22 17,68 14,80 14,86 14,39 15,27 İstihdamdaki fertler 25,08 26,12 23,33 18,96 15,81 14,21 14,82 15,37 İş arayanlar 32,44 30,97 27,37 26,19 20,05 26,01 17,78 19,51 Ekonomik olarak aktif olmayanlar 22,15 22,82 20,95 15,92 13,60 14,74 13,73 14,68 15 yaşından küçük fertler 34,55 37,04 34,02 27,71 25,23 25,55 24,43 25,77 Toplam KENT 21,95 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 18,33 19,17 13,52 10,26 7,66 8,53 7,56 7,17 İstihdamdaki fertler 17,81 17,72 11,53 7,96 6,40 6,02 6,01 5,71 İş arayanlar 22,99 28,20 22,74 20,92 15,60 20,21 13,54 12,35 Ekonomik olarak aktif olmayanlar 18,53 19,32 14,10 11,08 8,03 9,57 8,22 7,81 15 yaşından küçük fertler 30,59 30,43 24,22 19,51 13,50 15,49 14,47 13,71 Toplam KIR 34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 32,06 33,09 36,15 29,86 27,00 30,11 30,43 34,09 İstihdamdaki fertler 32,01 35,01 35,93 30,85 27,36 28,38 30,27 31,54 İş arayanlar 62,56 38,84 38,12 43,43 30,96 50,85 35,44 51,86 Ekonomik olarak aktif olmayanlar 30,14 30,58 36,59 27,65 26,31 31,40 30,31 36,84 15 yaşından küçük fertler 41,10 46,44 49,34 40,60 43,63 45,79 44,92 50,15 Toplam (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK
 • 22. Fertlerin çalışma durumlarına göre yoksulluk riski de değişiyor • 2009 yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı % 6,05 iken, • yevmiyeli çalışanlarda bu oran % 26,86, işverenlerde % 2,33, • kendi hesabına çalışanlarda % 22,49 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise % 29,58 olmuştur. •
 • 23. • En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı, 2008 yılında % 37,97 iken 2009 yılında % 33,01 olarak tahmin edilmiştir. • Sanayi sektöründe çalışanlarda 2009 yılında yoksulluk oranı % 9,63 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda % 7,16 olmuştur. 2009 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı % 14,68 ve iş arayan fertlerin yoksulluk oranı % 19,51’dir.
 • 24. Hanehalkı fertlerinin işteki durum ve çalıştığı sektöre göre yoksulluk oranları Fert yoksulluk oranı (%) İşteki durum ve sektör 2002 2003 2004 2005 20062007(*) 2008 2009 TÜRKİYE İstihdamdaki fertler 25,08 26,12 23,33 18,96 15,81 14,21 14,82 15,37 İşteki durum Ücretli maaşlı 13,64 15,28 10,35 Yevmiyeli 45,01 43,09 37,52 32,12 28,63 26,71 28,56 26,86 İşveren 8,99 8,84 6,94 6,57 4,80 6,00 3,75 5,82 3,15 5,93 1,87 6,05 2,33 Kendi hesabına 29,91 32,38 30,48 26,22 22,06 22,89 24,10 22,49 Ücretsiz aile işçisi 35,33 38,51 38,73 34,52 31,98 28,58 32,03 29,58 Sektör Tarım 36,42 39,89 40,88 37,24 33,86 32,05 37,97 33,01 Sanayi 20,99 21,34 15,64 9,85 10,12 9,70 9,71 9,63 Hizmet 25,82 16,76 12,36 8,68 7,23 7,35 6,82 7,16 KENT İstihdamdaki fertler 17,81 17,72 11,53 7,96 6,40 6,02 6,01 5,71 Ücretli maaşlı 12,24 14,27 4,92 3,93 3,73 3,80 3,73 Yevmiyeli 44,82 40,24 28,65 27,08 15,49 19,34 20,92 17,10 İşteki durum İşveren 6,73 8,14 8,79 3,82 2,07 2,51 1,33 1,38 0,94 8,66 10,21 9,67 8,90 6,45 7,67 Kendi hesabına 21,75 24,36 16,13 11,04 Ücretsiz aile işçisi 27,94 18,59 11,30 10,76 22,22 9,08 Sektör Tarım 33,74 26,42 19,59 15,43 24,56 15,69 20,43 13,32 Sanayi 18,75 19,31 11,86 8,47 6,04 6,44 6,25 6,43 Hizmet 21,90 16,03 10,62 7,07 4,99 5,17 4,99 4,72 KIR İstihdamdaki fertler 32,01 35,01 35,93 30,85 27,36 28,38 30,27 31,54
 • 25. Eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riski azalıyor • 2009 yılında okur-yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı % 29,84 olurken, • İlköğretime başlamamış olan 6 yaşından küçük çocukların yoksulluk riski ise % 24,04’tür. • ilkokul mezunlarında bu oran % 15,34, • lise ve dengi meslek okulları mezunlarında % 5,34, • yüksekokul, fakülte ve üstü mezuniyete sahip fertlerde % 0,71 olmuştur.
 • 26. Eğitim durumu 2007(*) 2008 2009 Toplam TÜRKİYE Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 17,79 17,33 18,26 17,11 16,70 17,52 18,08 17,10 19,03 6 yaşından küçük fertler 24,52 24,91 24,10 22,53 22,86 22,18 24,04 22,87 25,27 Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen 28,98 29,13 28,88 30,50 30,77 30,31 29,84 30,34 29,52 İlkokul 14,24 15,87 12,68 13,44 15,91 11,22 15,34 16,86 13,83 İlköğretim 19,19 19,79 18,55 17,20 18,67 15,66 17,77 17,19 18,39 Ortaokul ve orta dengi meslek 9,16 11,06 5,57 8,34 9,85 5,78 9,76 10,89 7,82 Lise ve lise dengi meslek 5,88 7,05 4,09 5,64 6,00 5,11 5,34 5,71 4,76 Yüksekokul, fakülte ve üstü 0,81 0,97 0,53 0,71 0,88 0,43 0,71 0,92 0,40 10,36 10,38 10,34 9,38 9,13 9,62 8,86 8,45 9,26 6 yaşından küçük fertler 14,66 14,35 14,98 12,41 12,16 12,66 13,01 12,20 13,88 Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen 18,03 19,01 17,37 19,30 20,08 18,78 16,13 16,59 15,82 7,84 8,59 7,17 6,37 7,67 5,28 7,23 7,88 6,65 14,11 16,14 11,80 10,01 10,89 9,08 8,46 8,44 8,49 Ortaokul ve orta dengi meslek 5,43 6,74 3,20 5,28 5,68 4,66 5,81 6,04 5,46 Lise ve lise dengi meslek 4,15 4,87 3,15 3,19 3,25 3,09 3,75 4,05 3,30 Yüksekokul, fakülte ve üstü 0,41 0,34 0,54 0,47 0,52 0,38 0,48 0,64 0,24 KENT İlkokul İlköğretim 34,80 33,59 35,95 34,62 33,93 35,29 38,69 37,13 40,15 6 yaşından küçük fertler 44,09 45,57 42,45 43,90 45,40 42,31 48,69 47,48 49,92 Okur-yazar değil veya bir okul bitirmeyen 47,00 47,69 46,62 48,95 49,36 48,70 48,83 51,01 47,57 İlkokul 27,96 29,95 25,77 27,39 30,48 24,19 31,02 32,18 29,67 İlköğretim 30,37 28,95 31,61 33,03 36,13 29,86 37,98 36,48 39,55 Ortaokul ve orta dengi meslek 22,10 23,87 17,14 17,64 20,90 10,22 24,41 25,03 22,43 Lise ve lise dengi meslek 13,45 15,24 9,55 14,93 15,24 14,33 14,65 14,15 15,72 3,24 4,45 0,41 2,44 3,13 0,90 3,37 3,70 2,68 KIR Yüksekokul, fakülte ve üstü (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK
 • 27. • 2009 yılında hanehalkı büyüklüğü 3 veya 4 kişi olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı % 9,65 olurken, • 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı % 40,05 olarak hesaplanmıştır. • 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden kentsel yerlerde oturanlar için yoksulluk riski % 25,21 iken kırsal yerlerde bu oran % 54,06’dır.
 • 28. Hanehalkı büyüklüğüne göre yoksulluk oranları 2002 26,96 2003 28,12 Yoksul fert oranı (%) 2004 2005 2006 2007(*) 25,60 20,50 17,81 17,79 1-2 16,48 13,50 13,96 8,25 10,66 3-4 16,68 17,48 13,84 9,36 5-6 29,47 32,04 27,74 7+ 47,38 49,22 KENT 21,95 1-2 Hanehalkı büyüklüğü 2008 17,11 2009 18,08 8,84 9,57 10,64 8,49 8,30 8,48 9,65 22,77 17,76 21,20 21,54 22,20 51,97 45,99 42,98 41,32 38,20 40,05 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86 7,16 8,93 6,06 3,17 3,26 2,92 2,92 3,21 3-4 13,24 15,37 8,75 5,12 3,99 3,90 4,27 4,52 5-6 26,47 29,00 21,01 14,62 10,80 14,36 12,20 12,72 7+ 43,36 39,05 38,71 40,20 28,38 31,47 26,95 25,21 34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 1-2 27,64 20,73 26,46 16,98 22,07 22,23 23,51 26,41 3-4 23,61 22,70 26,10 19,80 18,87 22,87 21,65 29,02 5-6 34,03 36,51 37,24 34,52 29,60 36,72 39,51 39,89 7+ 51,18 56,59 63,49 51,00 55,22 51,71 54,03 54,06 TÜRKİYE KIR (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK
 • 29. YOKSULLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER • • • • Hane halkı Büyüklüğü Eğitim Durumu İşteki Durum ve İşsizlik İktisadi Faaliyet
 • 30. YOKSULLUKLA MÜCADELE YAKLAŞIMLARI • Yoksullukla baş etme yöntemleri iki ana yaklaşım temeline oturmaktadır. Bunlar dolaylı ve dolaysız mücadele yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar ve doğurdukları sonuçlar hem uygulayıcıların politikalarına hem de uygulanan bölgenin ekonomik durumuna göre değişme göstermektedir.
 • 31. • • • • DOLAYLI MÜCADELE YAKLAŞIMI Dolaylı yaklaşım “hızlı büyüme yoluyla yoksul kesimin gelirlerini ve hayat standartlarını arttırmayı ön plana çıkarmaktadır. Bilindiği gibi, bir ülkenin kişi başı GSYİH ile yoksulluğun boyutları arasındaki güçlü korelasyon ekonomik büyümeyi yoksulluğun çözümü yapmaktadır. Büyümenin hızlı olması durumunda bunun sadece hane halklarının parasal gelirlerini arttırmakla kalmayacağı, aynı zamanda, eğitim, sağlık ve altyapı olanaklarının da gelişmesini sağlayarak, yoksulluğun azaltılmasına dolaylı katkı sağlayacağı ve “insani yoksulluk” göstergelerini olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir (Gündoğan, 2008: sy). Ekonomik büyümenin hızı yanında, gerçekleştirilen büyümeden kaynaklanan kazanımların adil bölüşümünün de yoksulluğun azaltılmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, büyüme öncesinde mevcut üretim faktörlerinin mülkiyet dağılımının eşitsiz olduğu durumlarda sağlanacak büyümenin, bu eşitsizliklerin yoksulluk üzerindeki olumsuz etkisini muhafaza etmesi hatta daha da körüklemesi beklenebilir (Gündoğan, 2008: sy). Zira Türkiye’de yoksullukla mücadele tartışmalarının kriz dönemlerinde de büyüme üzerine odaklandığı buna rağmen gelir dağılımında eşitsizliklere de sebebiyet verdiği görülmektedir.
 • 32. • DOĞRUDAN MÜCADELE YAKLAŞIMI • Doğrudan mücadele yaklaşımında, yoksulluk sorununun dolaysız çözümüne yönelik politikaların ve programların uygulanması söz konusudur. Bu yaklaşımda kamu; vergi, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık ve eğitim politikaları gibi temel araçlarla gelirin ikincil dağılımına etkin bir biçimde müdahil olmaktadır. • Bu politik araçlarla birlikte, kamunun öncülük ettiği, özel olarak dizayn edilmiş yoksullukla mücadele programları da bu yaklaşımın temel enstrümanları arasında yer almaktadır. • Yoksullukla mücadele için uygulanabilecek doğrudan önlemler arasında ağırlıkla yoksulların kullandığı mal ve hizmetlere sübvansiyon verilmesi, asgari ücret, istihdamı arttırmaya yönelik çeşitli proje ve önlemler, yoksullara yönelik kredi programları ve çeşitli çocuk eğitim ve beslenme programları ön plana çıkmaktadır (Şenses, 2001: 328). Yoksul hane halklarının yaşam standartlarını arttırmaya yönelik yapılan transferler yoksullukla mücadelede önemli bir araçtır.
 • 33. • Dolaysız yoksullukla mücadele programlarını etkinliği ve yoksulluğun azaltılmasındaki nihai başarısı için üç temel koşulun sağlanması gerekmektedir. • Bunlardan birincisi, yoksullukla mücadelenin genel kamuoyu tarafından öncelikli bir hedef olarak benimsenmesi ve bu yönde uygulanacak somut program ve politikaların toplumda yaygın destek bulmasıdır. • İkinci koşul, bu program ve politikaların hedeflediği yoksul kitlenin iyi belirlenebilmesidir. • Gerekli üçüncü koşul, uygulamanın şeffaf olması ve her kademede hızlı karar alabilecek bürokratik kadroların varlığıdır. Yoksullukla etkili bir mücadele yürütülebilmesi için “hem dolaylı hem de dolaysız yaklaşımın bir arada yürütülmesi gerekliliği konusunda genel bir uzlaşı vardır.” Ancak Türkiye açısından ucu kaçırılan doğrudan yaklaşım ile tamamen ihmal edilen dolaylı yaklaşım arasındaki uçurum, yoksul sınıfların ortadan kalkması bir yana hızla çoğalmalarına neden olmaktadır (Şenses, 2001: 327).
 • 34. • Yoksullukla mücadelede son yıllara kadar benimsenen dolaylı yaklaşımların yoksulluk sorununu çözemeyeceği geç de olsa anlaşılmış ve böylece dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Türkiye’de, yoksullukla mücadelede büyümenin yanında doğrudan mücadele yöntemlerinin de uygulanması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. • Ülkemizde bugün için, yeterli düzeyde olmasa da, doğrudan yoksullukla mücadeleye yönelmiş önemli bazı uygulamalardan söz edilebilir. • Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı / Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), Belediyeler ve Özel Kuruluşlar yoksullukla mücadelede bu uygulamalar içerisinde yer alan önemli kurumlardır.
 • 35. • • • Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanunu ile 1992 yılından itibaren yoksul vatandaşlara bedava sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı ve eğitim giderlerinin aile bütçesine ek bir yük getirmesini önlemek amacıyla, eğitim gören öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması, öğrenci ve araştırma bursları gibi faaliyetleriyle yoksulluğun azaltılmasında önemli görevler üstlenen Milli Eğitim, yoksullukla mücadele açısından kayda değer katkılar sağlamaktadır. Ülkede yoksul ve muhtaç durumdaki kişilere yardım açısından önem taşıyan bir başka resmi kuruluş ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. Sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmetler ile korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurumsal bakım, evlat edindirme, ekonomik ya da sosyal yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç yaşlı ve özürlülere, kuruluşlarda veya kendi ikametgâhlarında bakım gibi hizmetler ağırlıklı olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından verilmektedir. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların korunması, bakımı ve yetiştirilmelerine yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam ortamlarında verilmesi amacıyla. Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi başlatılmıştır. Ayrıca, muhtaçlık nedeniyle korunma kararı alınan çocukların ailelerine yönelik sosyal ve ekonomik destek programları da yürütülmektedir.
 • 36. • Vakıflar Genel Müdürlüğü de yoksullukla mücadele açısından önemli bir kurumdur. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan yoksullara muhtaç aylığı bağlamakta ve maddi durumu yeterli olmayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine burs sağlamaktadır. Vakıf ayrıca, yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla aşevi hizmeti de sunmaktadır.
 • 37. • Yoksullukla mücadele açısından Türkiye’de önemli uygulamalardan biri de “Yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek” amacıyla, Mayıs 1986'da TBMM'de kabul edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonudur (SYDTF). • SYD vakıfları, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gıda, giyim, yakacak, barınma, sağlık, eğitim vb. acil ve güncel zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta, sağlık yardımları kapsamında, sosyal güvenceden yoksun ve engelli vatandaşların çeşitli sağlık giderleri, SYDF aracılığıyla karşılanmaktadır. Eğitim yardımları kapsamında ise, ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta, yoksun ailelere ayni ve nakdi yardım yapılmakta, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin taşıma, yemek, iş ve barınma sorunun giderilmekte, burs almaya hak kazanan öğrencilerden başarılı olanların burs ödemesi yapılmakta, özürlü öğrencilerimizin okullarına ücretsiz olarak ulaşımları sağlanmaktadır.
 • 38. • Ülkemizdeki yerel yönetimlerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yoksullukla mücadele alanındaki çalışmalarını da göz ardı etmemek gerekir. Gerek İstanbul'da gerek Güney Doğu Anadolu bölgesindeki pek çok kentte belediyelerin yoksullara yemek verme, erzak dağıtma, yakacak yardımı yapma biçimindeki çaba ve girişimlerinin son dönemde artış gösterdiği gözlenmektedir. Ayrıca bazı Sivil Toplum Kuruluşları da yoksullukla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. • Türkiye’nin son 20 yılında yoksullukla mücadele konusundaki uygulamalara bakıldığında, bu konuda önemli başarıların elde edilebildiğini söylemek güçtür. Ülkemizdeki yoksullukla mücadele programlarına yönelik temel eleştirilerden birisi, bu programların uzun vadeli ekonomik ve sosyal politikaların bir parçası olarak ele alınmaması, bunun yerine dezavantajlı konumda olduğuna karar verilen kişilere yönelik sosyal yardımlarla sınırlı kalmasıdır.
 • 39. • Yoksullukla mücadelede şüphesiz devlete önemli görevler düşmektedir. Ancak, tüm dünyada yoksullara direkt parasal yardımlarda bulunmayı öngören ‘ sosyal yardım devleti’ anlayışı artık önemini kaybetmiştir. Yoksulluk ancak uzun vadede çözülebilecek bir sorun olarak düşünülmelidir (Aktan, 2003: 158). • Türkiye hızla, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği sorunlarının büyüyen önemini kabul etmek ve bütüncül, kapsamlı bir yaklaşımla yoksullukla mücadele konusunda etkin, verimli politikalar üretmek, bu alanda hizmet sunan kuruluşlarının kurumsal kapasitesini arttırmak durumundadır.
 • 41. KAYIT SAYISI NUTS_1 by KAYIT_SAYISI 167.000 to 206.000 139.000 to 167.000 122.000 to 139.000 93.000 to 122.000 63.000 to 93.000 (1) (3) (2) (2) (4)
 • 42. • Yoksulluğun nedenleri bireysel ve yapısal olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Bireysel nedenler arasında kişinin yetenek, sorumluluk, disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi gibi bireyin kişisel özellikleri, tutum ve davranışları yer almaktadır. • Bireysel yaklaşıma göre, yoksulluğun nedeni kişinin kendisidir ve bireylerin yoksulluktan kurtulmak için herhangi bir çaba ve girişimde bulunmadığı varsayılmaktadır (Güneş, 2009).
 • 43. • • • • • • • • • • • • Yapısal yaklaşıma göre yoksulluğun temel nedeni toplumun ekonomi – politik yapısıdır. Bu yaklaşıma göre, ekonomi – politik çerçevede yoksulluğu etkileyen faktörler arasında şunlar yer almaktadır: Ekonomik büyümedeki yetersizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, işgücü piyasalarının özellikleri, kayıt dışı istihdam, düşük ücretler, yetersiz istihdam olanakları, işgücünün örgütsüzlüğü, işsizlik, iktisadi krizler , kamu harcamalarının daralması, kısa dönemli şoklar, nüfus baskısı, göç, yerleşim mekânın özellikleri, hane yapısı, eğitim, ırk, etnik köken ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklar.
 • 44. • Türkiye’de yoksulluk tekrarlanan krizler ile birlikte daha da derinleşmiştir. Türkiye’de yoksulluk yapısal bir sorun olarak 1950 sonrası azgelişmişlik sorunsalı çerçevesinde ele alınmıştır. • Yoksulluğun ortadan kalkması, ekonomik büyüme ve gelişme çerçevesinde çözüleceği düşüncesi yaygın bir eğilim olarak günümüze kadar devam etmiştir. Ancak makro ölçekte ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması arasında doğrudan olumlu bir ilişki kurmak zordur. Yeniden yapılanma sürecinin yarattığı krizlerin toplumsal kesimler üzerindeki olumsuz etkisi ve yaşam kalitesinin düşmesi, Türkiye’de 1990 sonrası yoksulluk konusuna olan ilginin başlamasına ve yoksulluk araştırmalarının artmasına neden olmuştur (Güneş, 2006).