Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lesson 7 - Linux Shell Programming

1 751 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Lesson 7 - Linux Shell Programming

 1. 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM Khoa Mạng máy tính và Truyền thông -----0-0----- Nhóm Open-Class Bài 7: Lập trình shell trên Linux G.V: Mẫn Văn Thắng manvanthang@gmail.com1
 2. 2. Các loại Shell 2
 3. 3. Triệu gọi Shell Gọi shell từ dòng lệnh Gọi shell từ file  # bash <file_name> (thay bash bằng tên của Shell khác, nếu muốn)  Nếu đang ở thư mục chứa file cần chạy thì gõ lệnh sau để gọi Shell hiện hành # ./<file_name> 3
 4. 4. Biến môi trường PATH: lưu trữ các đường dẫn tới các thư mục mà Shell sẽ tìm kiếm cho các file thực thi. HOME: thư mục chủ. HOSTNAME: tên máy tính. SHELL: tên shell đang dùng. v.v… Biến môi trường là chữ in hoa. Gõ echo $<tên_biến> để xem giá trị của biến Dùng lệnh env để xem tất cả các biến môi trường của người dùng hiện hành. 4
 5. 5. Sử dụng biến Cú pháp khai báo biến <tên_biến>=<giá_trị>Lưu ý: không có khoảng cách Lấy giá trị của biến $<tên_biến>Biểu thức toán học Phép toán expr Phép toán so sánh: <,>, !=, =, &&, || …. 5
 6. 6. Lệnh kiểm tra 6
 7. 7. Lệnh kiểm tra 7
 8. 8. Phép so sánh 8
 9. 9. Các lệnh điều khiển Lệnh nhập xuất  echo  read Lệnh rẽ nhánh: if, case Lệnh lặp: for, whileHàm Cách tạo hàm Cách gọi hàm 9
 10. 10. Chương trình ví dụ Nhập hai số, tính tổng, hiệu Tạo user tự động Kiểm tra chương trình đã cài hay chưa Kiểm tra thư mục Tạo banner khi user đăng nhập thành công (source code của các ví dụ đính kèm theo slide) 10
 11. 11. Q&A 11

×