Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Români celebri

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Mari scriitori romani
Mari scriitori romani
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 49 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus par Cheta Manuel (20)

Plus récents (20)

Publicité

Români celebri

 1. 1. 19.09.2010 inică, dum inic , 19 septem brie 2010 h 21:55:12 .
 2. 2. Ne pas cliquer 1827 - Petrache Poenaru (secretarul lui Tudor V ladim irescu) - este inventatorul stiloului (tocul rezervor).
 3. 3. Rom ânia deţine trei prem iere petroliere m ondiale în anul 1857: - Prim a ţară din lum e cu o producţie de ţiţei, oficial înregistrată în statisticile internaţionale de 275 tone. - A u urm at : - Statele U nite ale A m ericii in 1859, - Italia 1860, - Canada in 1862 si - Rusia in 1863.
 4. 4. - în anul 1840 prim ele instalaţii de prelucrare a ţiţeiului - În decem brie 1856 începe construcţia “fabricii de gaz” din Ploieşti, pe num ele lui M arin M ehedinţeanu. - Petrolul oferit de fraţii M ehedinţeanu pentru ilum inatul public la 8 octom brie 1856 avea calităţi incontestabile: incolor şi fără m iros, ardea cu o flacără lum inoasă, de intensitate şi form ă constantă, fără fum şi fără să lase cenuşă sau com puşi răşinoşi în fitil
 5. 5. 1858 - B ucureşti - prim ul oraş din lum e ilum inat cu petrol şi prim a rafinărie .
 6. 6. 1880 - D um itru V ăsescu - construieşte autom obilul cu m otor cu aburi. A utom obilele cu benzină au apărut în lum e în anul 1896. Înaintea lor au fost cunoscute însă pe plan m ondial câteva autom obile acţionate cu abur, între acestea fiind şi un m odel construit la Paris.
 7. 7. A stăzi, ingineri britanici, nostalgici ai m otoarelor cu abur, şi-au propus să construiască cea m ai rapidă m aşină propulsată de un astfel de m otor
 8. 8. 1881 A lexandru Ciurcu - obţine un brevet din Franţa care prevedea posibilitatea zborului cu reacţie. 1886 A lexandru Ciurcu - construieşte prim a am barcaţiune cu reacţie
 9. 9. Creşterea producţiei rom âneşti de petrol, s-a cifrat la - 275 tone în 1857, - 15.900 tone în 1880, dată până la care num ai Rom ania si SU A figurau în statisticile ţărilor producătoare de petrol. - 250.000 tone în anul 1900 şi a ajuns la - 1.783.947 tone în anul 1914.
 10. 10. 1885 V ictor B abeş - realizează prim ul tratat de bacteriologie din lum e.
 11. 11. 1887 C. I. Istrati - Friedelina şi franceinele. Studiind derivaţii halogenaţi ai benzenului, a descoperit o nouă clasă de coloranţi, pe care i-a num it franceine. Pentru această ă invenţie i s-a acordat M edalia de aur la E xpoziţia Internaţională de la Paris, în 1889. A izolat din plută o substanţă nouă, friedelina.
 12. 12. 1895 D ragom ir M . H urm uzescu - descoperă electroscopul. Tot el a pus bazele prim ului laborator de electricitate din ţară
 13. 13. 1900 N icolae Teclu - becul cu reglarea curentului electric şi gaz. "B ecul" său produce o flacără m ai fierbinte decât B ecul B unsen şi deci este superior acestuia
 14. 14. R om ânia a fost prim a ţară din lum e care a exportat benzină încă din anii 1900.
 15. 15. În 1907, va publica „E ssai sur les problem es biospeologiques”, prim a lucrare im portantă dedicată biospeologiei din lum e. D upă aceea, va iniţia un program internaţional de cercetare num it „Biospeologica” care să studieze fauna peşterilor, la început ca o activitate privată, dar în 1920, înfiinţează la Cluj prim ul Institut Speologic din lum e. E m il Racoviţă
 16. 16. 1906 A ugustin M aior - telefonia m ultiplă . a reuşit să transm ită sim ultan, pe o singură linie telefonică de 15 km , 5 convorbiri fără ca sem nalele să interfereze.
 17. 17. V ictor Tatin, construise în 1879 un m odel experim ental de aeroplan.
 18. 18. - 1906, 18.03 - Traian V uia - cu avionul cu tren de aterizare pe roţi cu pneuri , a efectuat epocalul său zbor, fiind prim ul în lum e care a construit şi a zburat cu un avion m ai greu decât aerul. A paratul său decolând exclusiv prin forţa m otorului, fără vreo forţă exterioară să-l lanseze. - 1925 Traian V uia - generatorul de abur cu ardere în cam eră închisă şi cu vaporizare instantanee
 19. 19. 1908 Lazăr E deleanu - prim a rafinare în lum e a produselor petroliere cu bioxid de sulf.
 20. 20. 1908 A cad. N icolaie V asilescu - K arpen - „pila K arpen”, care funcţionează neîntrerupt, de 100 de ani!
 21. 21. - „pila K arpen” funcţionează folosind exclusiv căldura m ediului am biant. D upă aprecierea profesorului I. Solom on, preşedinte al Societăţii Franceze de Fizică - V asilescu-K arpen "a inventat pila de com bustie cu o jum ătate de secol înainte ca oam enii să ajungă pe Lună datorita ei".
 22. 22. 1909 -Tache B rum ărescu obţine un brevet pentru un elicopter şi un biplan m onom otor cu trei elici - A urel V laicu face, la B inţinţi, prim ele încercări cu planorul - G eorge A rion proiectează un avion cu elicea cuplată direct la m otor.
 23. 23. 1910 iunie - A urel V laicu - lansează prim ul avion din lum e fuselat aerodinam ic.
 24. 24. 1912 a câştigat cinci prem ii m em orabile (1 prem iu I si 4 prem ii II) la m itingul aerian de la A spern, A ustria. Concursul a reunit , între 23 şi 30 iunie 1912, 42 piloţi din 7 ţări, dintre care 17 din A ustro-U ngaria, 7 germ ani, 12 francezi printre care si Roland G aross, cel m ai renum it pilot al vrem ii, un rus, un belgian, un persan şi rom ânul V laicu.
 25. 25. - 1910 Ştefan Procopiu - efectul circular al discontinuităţilor de m agnetism . - 1921, decem brie Ştefan Procopiu - Fenom enul Procopiu (depolarizarea lum inii)
 26. 26. 1910 G h. M arinescu - tratam entul paraliziei generale.
 27. 27. 1910 - H enri Coandă reuşeşte prim ul zbor al unui avion cu reacţie (fabricaţie proprie). - 1933 H enri Coandă - aerodina lenticulară (farfuria zburătoare) - 1938 H enri Coandă - efectul Coandă - 1938 H enri Coandă - discul volant
 28. 28. - 1910 Ioan Cantacuzino - „fenom enul Cantacuzino” (aglutinarea unor m icrobi). - 1913-1916 Ioan Cantacuzino - vaccinare a antiholerică (m etoda Cantacuzino)
 29. 29. 1916 D aniel D anielopolu - acţiunea hipertensivă a digitalei
 30. 30. 1918 - G eorge Constantinescu - întem eiază o nouă ştiinţă: sonicitatea.
 31. 31. 1920 ing. G heorghe B otezatu - a calculat traiectoriile posibile Păm ânt - Lună, folosite la pregătirea program elor „A pollo” (al căror părinte a fost sibianul H erm an O berth); el a fost şi şeful echipei de m atem aticieni care a lucrat la proiectul rachetei „A pollo” care a dus prim ul om pe Lună (ca un fenom en de sincronicitate A pollo a fost unul dintre G em enii D ivini… )
 32. 32. A urel Perşu Invenţia care l-a făcut celebru a fost un „A utom obil de form ă aerodinam ică cu patru roţi m ontate înăuntrul form ei aerodinam ice”. Brevetul a fost obţinut în G erm ania la 19 septem brie 1924, cererea de brevetare fiind adresată la 13 noiem brie 1922.
 33. 33. 1921 N icolae Paulescu - descoperă insulina. Pentru că era un anti-m ason virulent, Prem iul N obel l-au prim it canadienii F. B anting şi J.R .J. M cLeod pentru această descoperire
 34. 34. 1922 C.Levaditi şi Sazevac - bism utul ca agent terapeutic îm potriva sifilisului.
 35. 35. 1930 E lie Carafoli - avionul cu aripă joasă
 36. 36. 1952 A na A slan - gerovital H 3 (n. 1 ianuarie 1897, la B răila - d. 20 m ai 1988, la B ucureşti)
 37. 37. D r. M aria G eorgescu, eleva prof. A na A slan şi director al institutului cu acelaşi num e, a avut o serie de pacienţi celebri: Charlie Chaplin, Leonid B rejnev, Iosip B roz Tito, J.F.K ennedy, Charles de G aulle, preşedinţii Suharto şi Ferdinand M arcos, generalul A ugusto Pinochet (1993), prinţul A gacan (cu soţia), contele O livetti, contesa Z w arow skzy, Caudia Cardinale etc.
 38. 38. A nul 1976 a adus un vârf al producţiei petroliere - 14,7 m ilioane tone In 2001 producţia de petrol se cifra la 5,9 m ilioane tone, iar în 2004, la 5,6 m ilioane tone .
 39. 39. Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în prem ieră m ondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fum ul de ţigară, atm osfera devenind „ca în salină sau pe litoralul m arin”. Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!…
 40. 40. La salonul invenţiilor de la G eneva (aprilie 2001), R om ânia s-a clasat pe locul I în privinţa num ărului de prem ii obţinute şi pe ţ ă ţ ş locul II (dupa R usia) ca num ăr de invenţii prezentate. A dică a luat prem ii pentru toate cele 62 de invenţii prezentate (22 prem ii I; 18 prem ii II; 22 prem ii III)!!
 41. 41. U n crater de pe luna poartă num ele lui Spiru H aret. A ceasta deoarece savantul rom ân a dem onstrat ca axa m are a elipsei pe care se deplasează Păm ântul în jurul soarelui este de o m ărim e variabilă, creând prem isele de bază ale astrofizicii m oderne.
 42. 42. M ai putem sem nala existenţa unor personalităţi, adevăratele vârfuri de talie universală apărute dintre m inorităţile din R om ânia, în toate dom eniile. U n exem plu de prim rang: prof. H erm an O berth, un sas din Sibiu, considerat părintele navigaţiei spaţiale”şi, de asem enea, profesorul lui W erner von Braun, şeful program ului rachetelor am ericane Saturn”.
 43. 43. A lte realizări rom âneşti: - Stefan Odobleja - Părintele ciberneticii generalizate . - Tim işoara - prim ul oraş european cu ilum inat stradal cu energie electrică (noiem brie 1884). - G riogore A ntipa savant naturalist, inventatorul dioram elor (1912). - Ion A garbiceanu - prim ul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiaţie infraroşie (1962). - D um itru D aponte - inventatorul m odalităţii de proiectare a film ului în relief.
 44. 44. - Iulius Popper - inventatorul unui dispozitiv pentru recoltarea aurului din apa m ării; în plus este cel care a dat denum iri rom âneşti unor locuri din Ţara de Foc (Sinaia, U reche, Lahovary, R osetti). - A urel Persu - a stabilit că autom obilul cu cele m ai corecte form e aerodinam ice trebuie să fie proiectat având form a unei picături de apă, în cădere. G eneral M otors precum şi Ford au făcut propuneri pentru achiziţionarea patentului.
 45. 45. - A nghel Saligny - construieşte în prem ieră m ondială, la B răila şi G alaţi, silozuri din beton arm at (pentru poduri). -E liza Leonida Z am firescu - prim a fem eie inginer din lum e. - Sm aranda B răescu -una din prim ele fem ei paraşutist din lum e, deţinătoare a m ai m ultor recorduri m ondiale în dom eniu. -- D r.fiz. E ugen Pavel, de la Institutul de Fizică A tom ică de la M ăgurele, a realizat un
 46. 46. CD R O M (din sticla) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori m ai m are decât a unuia obişnuit. Pe 5 astfel de CD -uri poate fi stocată întreaga B ibliotecă a A cadem iei R om âne, iar inform aţiile ar putea rezista 5.000 de ani!!! În noiem brie 1999, inventia a fost prem iată cu m edalia de aur la Salonul M ondial al Invenţiilor - B ruxelles E uropa, iar autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în R om ânia. D ar forurile din R om ânia întârzie la nesfârsit form alităţile.
 47. 47. H ackerii rom âni sunt consideraţi printre cei m ai buni (şi m ai periculoşi) din lum e. D istracţia (conform declaraţiei lor, ei nu fură inform aţii, ci doar doresc sa îşi dovedească valoarea) celor 5 m agnifici de la R ăsărit a obligat CIA să trim ită o delegaţie la B ucureşti. Printre site-urile sparte de ei: U S A rm y, U S A ir Force, U S N avy, N A SA , Coast G uard, departam ente federale, etc.
 48. 48. La olim piada internatională de m atem atică de la W ashington (iulie 2001), elevii rom âni au obţinut o m edalie de aur, doua de argint si trei de bronz. E i sunt din G alati, A rad, V âlcea si Constanta. Participarea la olim piade internaţionale de m atem atică şi fizică : 500 de elevi din 83 de ţări M ihai M anea, m edaliatul cu aur (din G alaţi) avea, la 18 ani, un palm ares im presionant: m edalii de aur tim p de trei ani consecutiv la internaţionale şi B alcaniadă. Fireşte, el a fost racolat im ediat de am ericani, optând pentru U niversitatea din Princetow n (SU A ).
 49. 49. R om ânia este pe prim ele locuri în lum e la… exportul de inteligenţă. D e exem plu, la „M icrosoft”, a doua lim bă vorbită este rom âna, iar la N A SA m ulţi dintre specialiştii de prim rang sunt tot rom âni…

×